Wskaźniki i stawki » Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych » Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Obowiązuje: od 2019-08-01
Podstawa prawna:
Art. 5h - USTAWA o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych  

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Wysokość odpisu na ZFŚS w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r. - o wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2014 r. w wysokości 3.389,90 zł (art. 5h ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - Dz. U. z 2019 r. poz. 1352 ze zm.)

Podstawa naliczania Wysokość
Na jednego pracownika - 37,5% 1.271,21 zł
Na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze - w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych - 50% 1.694,95 zł
Na jednego młodocianego:
w pierwszym roku nauki - 5% 169,50 zł
w drugim roku nauki - 6% 203,39 zł
w trzecim roku nauki - 7% 237,29 zł
Na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, wysokość odpisu podstawowego może być zwiększona o 6,25% - do 43,75 % podstawy wymiaru 211,87 zł
Pracodawcy sprawujący opiekę socjalną nad emerytami i rencistami, w tym także ze zlikwidowanych zakładów pracy, mogą zwiększyć fundusz o 6,25% na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do tej opieki 211,87 zł
Pracodawcy, którzy utworzyli zakładowy żłobek lub klub dziecięcy oraz przeznaczą na ten cel z odpisu podstawowego kwotę odpowiadającą 7,5 punktu procentowego tego odpisu mogą zwiększyć fundusz na każdą zatrudnioną osobę o 7,5%, pod warunkiem przeznaczenia całości tego zwiększenia na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego 254,24 zł

wartości archiwalne:

 
Źródło: INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy Copyright © 2020 INFOR PL S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.