do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Zwrot wydatków na materiały budowlane
Obowiązuje: od 2016-07-01 do 2016-09-30
Podstawa prawna:
  • Art. 21 - Dz.U.2013.1304  
  • Art. 1 - Dz.U.2005.177.1468  

Zwrot wydatków na materiały budowlane

Nowe zasady zwrotu części wydatków dla osób, które po dniu 1 stycznia 2014 r. dokonały zakupu materiałów budowlanych

Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych wprowadza liczne ograniczenia w możliwości ubiegania się o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych.

Stosownie do art. 20 o zwrot wydatków można się ubiegać, jeżeli:

1) wydatki zostały poniesione w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych w związku z:

a) budową domu jednorodzinnego albo

b) nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny;

2) przedsięwzięcie, o którym mowa w pkt 1, było realizowane na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po dniu 1 stycznia 2014 r.;

3) powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, o których mowa w pkt 1, nie przekracza odpowiednio:

a) 75 m2 i 100 m2,

b) 85 m2 i 110 m2 - w przypadku gdy osoba fizyczna w dniu wydania pozwolenia na budowę, o którym mowa w pkt 2, wychowywała przynajmniej troje dzieci spełniających warunki, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy;

4) osoba fizyczna do końca roku kalendarzowego, w którym wydano pozwolenie na budowę lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, nie ukończyła 36 lat;

5) do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków osoba fizyczna nie była:

a) właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,

b) osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,

c) właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny

- z wyłączeniem domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego, o którym mowa w pkt 1.

Zwrot wydatków dotyczy wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT, udokumentowanych fakturami wystawionymi dla osoby fizycznej od dnia wydania pozwolenia na budowę, o którym mowa w art. 20 ust. 3 pkt 2, do dnia 30 września 2018 r.

Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia kwoty zwrotu wydatków jest faktura wystawiona dla osoby fizycznej.

Kwota zwrotu wydatków dla stawki 23% jest równa 65,22% kwoty podatku VAT wynikającej z faktur, nie więcej jednak niż 12,195% kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o zwrot wydatków.

Ilekroć jest mowa o cenie 1 m2, oznacza to cenę 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego przyjmowaną na potrzeby obliczania premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszoną przez Prezesa GUS przed kwartałem, w którym inwestor złożył wniosek o zwrot.

Uwaga!

Zgodnie z ustawą z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1304), z dniem 1 stycznia 2014 r. traci moc ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Po 31 grudnia 2013 r. prawo do ubiegania się o zwrot części wydatków na zasadach określonych w uchylanej ustawie zostało przyznane wyłącznie z tytułu zakupów dokonanych i udokumentowanych fakturą VAT do 31 grudnia 2013 r. Wydatki poniesione po tym terminie nie uprawniają już do zwrotu na dotychczasowych zasadach.

Terminy ubiegania się o zwrot zostały ograniczone. Wniosek o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, udokumentowanych fakturą wystawioną dla osoby fizycznej w okresie:

1) od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2005 r. - trzeba złożyć nie później niż do 31 grudnia 2014 r.,

2) od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2007 r. - trzeba złożyć nie później niż do 31 grudnia 2015 r.,

3) od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2009 r. - trzeba złożyć nie później niż do 31 grudnia 2016 r.,

4) od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. - trzeba złożyć nie później niż do 31 grudnia 2017 r.,

5) od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. - trzeba złożyć nie później niż do 31 grudnia 2018 r.

Dotychczasowe zasady:

Osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z:

- budową budynku mieszkalnego;

- nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w przepisach;

- remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

Zwrot dotyczy materiałów budowlanych, których opodatkowanie w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. wzrosło z 7% do 22% (od 1.1.2011 r. - 23%).

Jeżeli złożenie pierwszego wniosku przypada w momencie obowiązywania podatku VAT o stawce 23%, kwota zwrotu wynosi:

Kwota zwrotu

Limit zwrotu

Limit zwrotu dla wniosków składanych w III kwartale 2016 r.

Kwota zwrotu dla osób, które nie korzystały z ulg mieszkaniowych

68,18% kwoty podatku VAT wynikającej z faktur (stawka 22%)

albo

65,22% kwoty podatku VAT wynikającej z faktur (stawka 23%)

Dla inwestycji wymagających pozwolenia na budowę

12,195% kwoty stanowiącej iloczyn 70m2 powierzchni użytkowej i ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego

35 657 zł

Dla inwestycji niewymagających pozwolenia na budowę

12,195% kwoty stanowiącej iloczyn 30m2 powierzchni użytkowej i ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego

15 282 zł

Kwota zwrotu dla osób, które korzystały z ulg mieszkaniowych

55,23% kwoty podatku VAT wynikającej z faktur

Dla inwestycji wymagających pozwolenia na budowę

9,959% kwoty stanowiącej iloczyn 70m2 powierzchni użytkowej i ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego

29 119 zł

Dla inwestycji niewymagających pozwolenia na budowę

9,959% kwoty stanowiącej iloczyn 30m2 powierzchni użytkowej i ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego

12 480 zł

Ilekroć jest mowa o cenie 1 m2, oznacza to cenę 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego przyjmowaną na potrzeby obliczania premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszoną przez Prezesa GUS przed kwartałem, w którym inwestor złożył wniosek o zwrot.

Cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ogłoszona za I kwartał 2016 r. wyniosła 4.177 zł (Dz. Urz. GUS z 2016 r. poz. 24).

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. Nr 177, poz. 1468 ze zm.),

- ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1304).

- obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ogłoszenia obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r. wykazu materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT (2013 poz. 6)

wartości archiwalne:

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK