do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Wypłata nagrody jubileuszowej po urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciela

  data dodania: 25.03.2020

  PROBLEM: Nauczycielka nabyła prawo do nagrody jubileuszowej w okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia. Dyrektor na jej wniosek przełożył wypłatę nagrody na dzień powrotu do pracy, gdyż byłoby to dla niej korzystniejsze (podstawę obliczenia nagrody stanowiłoby wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy oraz dodatki tj.: funkcyjny z tytułu wychowawstwa, motywacyjny i średnia z godzin). Biorąc pod uwagę, że nauczycielka nabyła prawo do nagrody w styczniu 2020 r., a wróci do pracy dopiero od 1 września 2020 r., czy jest dopuszczalne przełożenie wypłaty nagrody o tyle miesięcy?

 • Wrześniowa podstawa naliczania nagrody jubileuszowej

  data dodania: 22.10.2019

  PROBLEM: Nauczyciel nabył prawo do nagrody jubileuszowej na dzień 30 września 2019 r. Czy w związku z tym do podstawy naliczenia nagrody jubileuszowej należało przyjąć godziny ponadwymiarowe za wrzesień 2019 r. (godziny ponadwymiarowe za wrzesień były wypłacone w tym samym dniu, gdy nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej)?

 • Wypłata nagrody jubileuszowej po zmianie wymiaru etatu pracownika

  data dodania: 05.09.2019

  PYTANIE: Z jakiego etatu należy wypłacić pracownikowi nagrodę jubileuszową, jeśli na dzień jej wypłaty pracuje on w innym wymiarze niż w dniu, w którym nabył uprawnienie do nagrody?

 • Nagroda jubileuszowa wypłacona częściej niż 5 lat nie jest oskładkowana

  data dodania: 27.06.2019

  Zdarza się, że w określonych sytuacjach, wskazanych w przepisach nagroda jubileuszowa lub jej uzupełnienie do kwoty wyższego stopnia, wypłacane są częściej niż co 5 lat. Dzieje się tak, gdy pracownik dostarcza do zakładu pracy dodatkowe dokumenty, dotyczące stażu pracy albo przechodzi na emeryturę, a do uzyskania nagrody brakuje mu nie więcej niż rok. Wówczas pojawia się pytanie, czy wypłaconą wcześniej nagrodę należy oskładkować. Z tym zapytaniem zwrócono się do ZUS.

 • Nagroda jubileuszowa dla pracownika pomocy społecznej

  data dodania: 28.05.2019

  PROBLEM: Czy do okresów pracy uprawniających do nagrody jubileuszowej pracownika zatrudnionego w ośrodku pomocy społecznej należy wliczać wyłącznie okresy zatrudnienia pracowniczego?

 • Jak obliczyć okres uprawniający do nagrody jubileuszowej po przejściu na emeryturę

  data dodania: 18.04.2019

  PROBLEM: Z dniem 31 sierpnia 2019 r. rozwiążemy z pracownikiem samorządowym umowę zawartą na czas nieokreślony w związku z jego przejściem na emeryturę. Pracownik ten 1 września 2020 r. uzyskałby prawo do nagrody jubileuszowej. Czy należy mu wypłacić nagrodę?

 • Zmienny składnik wynagrodzenia w podstawie nagrody jubileuszowej

  data dodania: 16.03.2018

  PROBLEM: W ramach „Projektu” beneficjent rozlicza, zgodnie z wytycznymi, koszty pośrednie ryczałtem w wysokości 20% wydatków bezpośrednich. W praktyce oznacza to, że obsługa finansowa „Projektu” może otrzymać wynagrodzenie dopiero wówczas, gdy zostaną zrealizowane wydatki bezpośrednie, mimo że obsługa finansowa jest realizowana w każdym miesiącu, ponieważ sporządzono: zmianę planu finansowego, sprawozdania Rb-28S, naliczano, księgowano i przelano DWR za rok poprzedni oraz rozliczono podatki i składki ZUS. Poza tym rozliczano w ciągu roku różne koszty bezpośrednie. Pracownik samorządowy prowadzący obsługę finansową „Projektu” nabył prawo do nagrody jubileuszowej w grudniu, natomiast wynagrodzenie za całoroczną obsługę otrzymywał w miesiącach:

 • Ustalenie prawa do nagrody jubileuszowej po dostarczeniu dokumentów

  data dodania: 12.02.2018

  PROBLEM: Zatrudniliśmy nauczycielkę matematyki na czas określony (na zastępstwo) od 9 stycznia 2018 r. Z dostarczonych nam dokumentów wynika, że pracownica ma staż pracy w wysokości 30 lat 6 miesięcy i 13 dni. Pracownica przed zatrudnieniem w naszej szkole otrzymywała zasiłek z urzędu pracy (ma donieść zaświadczenie). Czy pracownicy należy wypłacić nagrodę jubileuszową w związku z przepracowaniem 30 lat pracy, mimo że na dziś dzień minęło 6 miesięcy od przekroczenia dnia uzyskania uprawnień do nagrody?

 • Dodatek zadaniowy w podstawie nagrody jubileuszowej

  data dodania: 08.12.2017

  Problem: W listopadzie należy wypłacić pracownikowi nagrodę jubileuszową w wysokości 150% wynagrodzenia. W danym roku kalendarzowym pracownik w wymienionych miesiącach otrzymał dodatek zadaniowy w wysokości: - sierpień - 750 zł, - wrzesień - 300 zł, - październik - 300 zł. Czy w opisanej sytuacji należy uwzględnić dodatek zadaniowy do podstawy naliczenia nagrody jubileuszowej, a jeżeli tak, to w jakiej wysokości?

 • Kiedy następuje przedawnienie prawa pracownika do nagrody jubileuszowej

  data dodania: 30.08.2017

  PRO BLEM: Pracownica jednostki samorządowej na początku września 2017 r. przedłożyła dodatkowe dokumenty, na podstawie których w dniu 19 sierpnia 2014 r. nabyła prawo do nagrody jubileuszowej za 20 lat pracy? Czy należy pracownicy wypłacić nagrodę, czy prawo do niej uległo przedawnieniu na podstawie art. 291 § 1 k.p.?

 • Kiedy dodatek specjalny powinien być uwzględniany w podstawie innych składników wynagrodzenia

  data dodania: 25.07.2017

  Czy dodatek specjalny wypłacany pracownikowi przez pewien okres powinien być wliczany do podstawy wymiaru: trzynastki, nagrody jubileuszowej i wynagrodzenia urlopowego tego pracownika?

 • Czy możliwa jest wcześniejsza wypłata nagrody jubileuszowej dla emeryta

  data dodania: 29.06.2017

  Pracownik samorządowy przeszedł na emeryturę kilka lat temu (gdy ukończył 60 lat pracy) i otrzymał wówczas odprawę emerytalną. Następnie ponownie został zatrudniony na tym samym stanowisku. Obecnie zamierza zakończyć karierę zawodową. Czy może otrzymać nagrodę jubileuszową za 45 lat pracy, zanim osiągnie pełne 45 lat pracy (np. 44 lata i 5 miesięcy) w momencie, gdy będzie kończył zatrudnienie? Czy powinien złożyć wypowiedzenie z pracy?

 • Jak obliczyć wyrównanie między nagrodą jubileuszową niższego i wyższego stopnia

  data dodania: 23.06.2017

  Jak wyliczyć kwotę wyrównania nagrody jubileuszowej w przypadku, gdy nauczyciel przedstawił dokumenty uprawniające go do nagrody wyższego stopnia?

 • Rozwiązanie stosunku pracy - rozliczenie z pracownikiem

  data dodania: 21.11.2016

  Rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron z powodu przejścia pracownika na emeryturę nastąpi z dniem 28 grudnia 2016 r. Czy pracownik 28 grudnia powinien świadczyć pracę? Na dzień 29 listopada 2017 r. przypada mu 40 lat pracy, czy przysługuje pracownikowi nagroda jubileuszowa? Czy odprawa emerytalna musi być wypłacona w ostatnim dniu pracy, czy może być wypłacona wcześniej? Kiedy może być wypłacony ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

 • W jakim terminie należy wypłacić nauczycielowi nagrodę jubileuszową

  data dodania: 06.10.2016

  W jakim terminie należy wypłacić nauczycielowi nagrodę jubileuszową, do której nabył prawo 15 września. Czy w podstawie uwzględnić godziny ponadwymiarowe za wrzesień?

 • Jak obliczyć staż pracy uprawniający pracownika do nagrody jubileuszowej

  data dodania: 03.08.2016

  Jak prawidłowo obliczyć termin przypadający na przyznanie nagrody jubileuszowej? Pracownica pracowała nieprzerwanie w trzech zakładach pracy od 1 listopada 1976 r. do 23 sierpnia 1996 r. Następnie w czterech zakładach pracy nieprzerwanie od 23 września 1997 r. do chwili obecnej. Kiedy przypada jej 39 lat, a kiedy 40 lat pracy?

 • Doliczanie okresów pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracowniczego nauczyciela

  data dodania: 27.06.2016

  Pracownica (nauczyciel) urodzona 19 marca 1960 r. przekazała do akt dokumenty z urzędu gminy - dwa zeznania świadków z pracy na gospodarstwie rolnym swoich rodziców za okres od 19 marca 1976 r. do 19 stycznia 1981 r. w charakterze pracownika fizycznego, praca stała w pełnym wymiarze czasu. W zeznaniach opisano, że pracownica w tym czasie nie posiadała innego źródła utrzymania. Czy podany okres należy dodać do stażu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej?

 • Jak ustalić podstawę obliczania nagrody jubileuszowej

  data dodania: 04.05.2016

  Pracownik w kwietniu 2016 r. nabył prawo do nagrody jubileuszowej. W podstawie uwzględnia się stałe składniki należne w miesiącu nabycia prawa do nagrody oraz średnią z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do nagrody - przy składnikach zmiennych. W naszej instytucji wypłacane są premie regulaminowe do 10 dnia następnego miesiąca (z wyjątkiem grudnia, gdzie wypłacane są dwie premie: za listopad i grudzień). Czy do podstawy nagrody należy przyjąć premię należną za styczeń, luty i marzec, czy wypłaconą w lutym (za styczeń) i w marcu (za luty) i podzielić przez 3?

 • Kiedy należy wypłacić nagrodę jubileuszową w przypadku uzupełnienia dokumentacji przez pracownika

  data dodania: 04.04.2016

  Jesteśmy samorządową jednostką budżetową. W lutym 2016 r. otrzymaliśmy od pracownicy - sprzątaczki zatrudnionej od 3 marca 2014 r. zaświadczenie z urzędu pracy o pobieraniu zasiłku za okresy: od 2 czerwca 1994 r. do 1 czerwca 1995 r. oraz od 27 kwietnia do 26 października 2013 r. Łączny staż jej pracy (obcy i z tytułu zatrudnienia w naszej jednostce) na dzień 8 lutego 2016 r. wynosi 30 lat 10 miesięcy i 14 dni. W jakim terminie należy wypłacić nagrodę jubileuszową za 30 lat pracy? Jaka powinna być podstawa naliczania nagrody? W jakiej wysokości będzie nagroda jubileuszowa za 35 lat pracy?

 • Czy opieka nad dzieckiem w okresie niewykonywania pracy wliczana jest do stażu pracy

  data dodania: 25.11.2015

  Czy okres wychowywania dzieci przed podjęciem pracy zawodowej i okres przerwy w pracy na czas wychowania dzieci można zaliczyć do stażu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej? Ile można doliczyć lat do stażu do nagrody jubileuszowej za wychowywanie jednego dziecka lub dwójki dzieci w okresie niewykonywania pracy zarobkowej?

 • Czy nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna pracownika powiatowego urzędu pracy zatrudnionego na stanowisku pośrednika pracy jest wydatkiem strukturalnym

  data dodania: 24.08.2015

  Pracownikowi zatrudnionemu w powiatowym urzędzie pracy na stanowisku pośrednika pracy przysługuje nagroda jubileuszowa oraz odprawa emerytalna. Wynagrodzenie tego pracownika było w ostatnich latach wydatkiem strukturalnym, które ewidencjonowano w kodzie 66 rozporządzenia o wydatkach strukturalnych. Czy wypłata tych świadczeń stanowić będzie wydatek strukturalny?

 • Kiedy pracownik samorządowy nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w wyższej wartości

  data dodania: 09.04.2015

  Czy okres zakończonego dodatkowego zatrudnienia należy wliczyć do stażu pracy uprawniającego pracownika do nagrody jubileuszowej w wyższej wysokości?

 • Czy od nagrody jubileuszowej wypłaconej przed upływem 5 lat należy odprowadzić składki ZUS

  data dodania: 18.02.2015

  Pracownik jednostki organizacyjnej gminy urodzony w 1980 r. uzyskałby prawo do nagrody jubileuszowej w roku 2015. Natomiast w roku 2014 została mu zaliczona praca w gospodarstwie rolnym i uzyskał prawo do tej nagrody o rok wcześniej. Czy należało odprowadzić składki ZUS od tej nagrody wypłaconej w 2014 r., a nie w 2015 r.?

 • Kiedy prawidłowo wypłacić odprawę rentową w przypadku braku decyzji z ZUS

  data dodania: 09.02.2015

  Prosimy o poradę prawną dotyczącą wypłaty odprawy rentowej i nagrody jubileuszowej dla naszego byłego pracownika.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK