do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Podzielona płatność – zagrożenia związane z podziałem transakcji na dwie faktury

  data dodania: 15.03.2020

  PROBLEM: Jednostka wystawia faktury opiewające na kwoty powyżej 15 000 zł, na których znajdują się towary objęte obowiązkiem podzielonej płatności. Czy można bez konsekwencji dzielić sprzedaż na dwie faktury - towarów bez obowiązku podzielonej płatności i objętych tym obowiązkiem, tak aby ogólna kwota nie przekraczała 15 000 zł i aby można było uniknąć obowiązku stosowania split payment?

 • Dom pomocy społecznej a mechanizm podzielonej płatności

  data dodania: 03.02.2020

  PROBLEM: Dom pomocy społecznej jest samorządową jednostką budżetową. Pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej, w szczególności za leki i pieluchomajtki. W związku z centralizacją rozliczeń dom pomocy społecznej jest czynnym podatnikiem VAT, a faktury za zakupy są wystawiane na miasto jako nabywcę i dom pomocy społecznej jako odbiorcę. Faktyczna zapłata następuje ze środków depozytowych mieszkańców (w części przez nich płatnej) i ze środków domu (do wysokości limitu ceny). Czy do tych płatności można stosować mechanizm podzielonej płatności?

 • Ulga dla młodych a kwota wolna od potrąceń

  data dodania: 03.02.2020

  PROBLEM: Czy stosowanie wobec pracowników poniżej 26 roku życia tzw. ulgi dla młodych ma wpływ na wysokość stosowanej w odniesieniu do nich kwoty wolnej od potrąceń?

 • Wynagrodzenie członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych a PIT

  data dodania: 19.01.2020

  PROBLEM: Zmiana stawki podatku dochodowego z 18% do 17% dotyczy także zryczałtowanego podatku dochodowego od tak zwanych drobnych zleceń, zawieranych z osobami niebędącymi pracownikami płatnika, z tytułu których należność nie przekracza 200 zł. Czy ten przepis dotyczy także wynagrodzenia członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych? Jak postąpić w przypadku, gdy wynagrodzenie członka takiej komisji przekracza 200 zł?

 • Podzielona płatność a biała lista

  data dodania: 19.01.2020

  PROBLEM: Gmina od 1 listopada 2019 r. stosuje mechanizm podzielonej płatności do zapłaty wszystkich należności wynikających z faktur, bez względu na kwotę. Czy w tej sytuacji jesteśmy również zobowiązani do sprawdzania, czy rachunek kontrahenta wskazany na fakturze jest zgodny z rachunkiem z białej listy podatników VAT?

 • Zakupy na podstawie umowy ramowej a podzielona płatność

  data dodania: 29.12.2019

  PROBLEM: Jednostka dokonuje zakupu paliwa opałowego (ekogroszku) na podstawie umowy ramowej. W żadnym przypadku wielkość należności na fakturze nie przekracza kwoty 15 000 zł, lecz suma faktur w trakcie sezonu grzewczego może przekroczyć tę kwotę. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy tak będzie, gdyż dokonując zakupu, każdorazowo kierujemy się ceną oferowaną przez sprzedawcę. Czy w takich sytuacjach powstaje obowiązek regulowania zobowiązań przy pomocy mechanizmu podzielonej płatności?

 • Faktura pro forma a podzielona płatność

  data dodania: 29.12.2019

  PROBLEM: Samorządowa jednostka budżetowa otrzymała fakturę pro forma. Na jej podstawie mamy dokonać płatności. Zostały spełnione warunki do zastosowania mechanizmu split payment, jednak mam wątpliwości, jak dokonać podzielonej płatności na podstawie faktury pro forma?

 • Ulga dla młodych a świadczenia socjalne

  data dodania: 20.12.2019

  PROBLEM: W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia pracownicy jednostki otrzymają z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (przy uwzględnieniu kryterium socjalnego) karty przedpłacone. Czy obowiązująca od sierpnia ulga dla młodych obejmuje także takie świadczenia? Czy ich wartość należy wliczyć do limitu ulgi?

 • Ulga dla młodych – oświadczenie pracownika

  data dodania: 21.11.2019

  PROBLEM: Pracownik w wieku poniżej 26 lat złożył w dniu 1 października oświadczenie o zaniechaniu poboru zaliczki na podatek dochodowy. Zgodnie z przepisami, w przypadku otrzymania oświadczenia, płatnik nie pobiera zaliczek na podatek najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie. Jak rozumieć ten zapis? Czy nie powinniśmy pobierać zaliczki już w październiku, czy dopiero w listopadzie?

 • Stawka PIT dla umów zlecenia o wartości powyżej 200 zł

  data dodania: 08.11.2019

  PROBLEM: Dom pomocy społecznej zawiera umowy zlecenia z asystentami rodzin. Jaką stawkę podatku dochodowego powinien zastosować po 1 października 2019 r. do tych umów, jeśli kwota wynagrodzenia w umowie jest wyższa od 200 zł?

 • Obliczanie hipotetycznej zaliczki po 1 października

  data dodania: 08.11.2019

  PROBLEM: Miejski ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracownika objętego zerowym PIT dla młodych. Czy przy obliczaniu hipotetycznej zaliczki na podatek dochodowy od 1 października 2019 r. należy brać już pod uwagę stawkę podatku w wysokości 17% i wyższe koszty uzyskania przychodów?

 • Choroba pracownika a ulga dla młodych

  data dodania: 08.11.2019

  PROBLEM: Dom pomocy społecznej zatrudnia pracownika poniżej 26 roku życia, który korzysta z ulgi dla młodych. Pracownik złamał nogę i korzysta ze zwolnienia lekarskiego. Czy ulga dla młodych obejmie wypłacane mu przez pracodawcę wynagrodzenie chorobowe? Jak będzie wyglądała sytuacja, gdy pracownik otrzyma zasiłek chorobowy?

 • Sprzedaż złomu a podzielona płatność

  data dodania: 08.11.2019

  PROBLEM: Jesteśmy spółką komunalną, która zajmuje się skupem złomu. Czy od 1 listopada 2019 r. wystawiając faktury na sprzedaż złomu, musimy informować naszych kontrahentów o konieczności zastosowania podzielonej płatności?. Czy istnieje możliwość zapłaty należności przez nabywcę na jeden rachunek bankowy?

 • Ulga dla młodych a umowa zlecenia z cudzoziemcem

  data dodania: 17.10.2019

  PROBLEM: Gmina podpisała umowę zlecenia z obywatelem Ukrainy. Zleceniobiorca ma 23 lata, nie jest uczniem i jest to jego pierwsza praca. Nie przedstawił nam certyfikatu rezydencji. Czy w takiej sytuacji do zawartej umowy można zastosować ulgę dla młodych?

 • Zerowy PIT dla młodych w miesiącu urodzin pracownika

  data dodania: 26.09.2019

  PROBLEM: Pracownik jednostki korzystający z zerowego PIT dla młodych ukończy 26 rok życia w dniu 26 listopada 2019 r. Czy podatek należy zacząć naliczać na ogólnych zasadach od listopada, czy dopiero od grudnia?

 • Rozliczenie faktury otrzymanej od kontrahenta spoza białej listy podatników

  data dodania: 26.09.2019

  PROBLEM: Otrzymałam fakturę o wartości kilku tysięcy. Po sprawdzeniu kontrahenta okazało się, że nie figuruje on na białej liście podatników. Czy jednostka może bez konsekwencji opłacić i rozliczyć taki dokument?

 • Ulga dla młodych a kwota zmniejszająca podatek

  data dodania: 20.09.2019

  PROBLEM: Jak postąpić z kwotą zmniejszającą podatek, uwzględnianą do tej pory w rozliczeniach pracownika w wysokości 46,33 zł na miesiąc, w sytuacji, gdy mamy do czynienia z pracownikiem poniżej 26 roku życia, który został objęty ulgą dla młodych? Czy jeśli nie naliczam kosztów uzyskania przychodów, to kwota zmniejszająca również powinna wynosić 0 zł?

 • Mobbing, świadectwa pracy i ochrona zatrudnienia innych osób niż matka lub ojciec dziecka – zmiany w Kodeksie pracy od 7 września 2019 r.

  data dodania: 05.09.2019

  Wchodzące w życie pierwszych dniach września 2019 r. zmiany Kodeksu pracy w znacznej mierze dotyczą zrównania ochrony stosunku pracy i uprawnień innych osób niż matka lub ojciec dziecka, korzystających z urlopów macierzyńskich czy rodzicielskich. Ważne zmiany dotyczą również świadectw pracy, a konkretnie jego wydawania oraz składania wniosków o sprostowanie. Rozszerzono również możliwość dochodzenia roszczeń w przypadku występowania mobbingu. To wszystko za sprawą obowiązującej od 7 września 2019 r. ustawy z 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

 • Nowe wzory karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp

  data dodania: 04.08.2019

  Oprócz zniesienia (od 1 stycznia br.) obowiązku organizowania szkoleń okresowych w dziedzinie bhp dla pracowników administracyjno-biurowych zatrudnionych w zakładach pracy zakwalifikowanych do niskiej kategorii ryzyka, w czerwcu 2018 r. weszła w życie kolejna zmiana w postaci nowelizacji przepisów, dotycząca szkoleń bhp. Są to zmiany formalne, które raczej nie powinny negatywnie wpłynąć na poziom bhp w zakładach pracy.

 • Kontrola zwolnienia lekarskiego przez pracodawcę w 2019 r.

  data dodania: 06.03.2019

  PROBLEM: W jaki sposób ZUS może od 1 stycznia informować płatników i pracowników o kontrolach zwolnień lekarskich? Czy pracodawca powinien w imieniu ZUS dokonywać kontroli ZUS ZLA? Jak przebiega taka kontrola?

 • Elektroniczna forma informowania pracownika o okresie przechowywania dokumentacji

  data dodania: 21.02.2019

  PROBLEM: Czy informacja o okresie przechowywania dokumentacji wystawiana z chwilą ustania zatrudnienia może być przekazana pracownikowi drogą mailową? Czy powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

 • Jak ustalić kwotę potrącenia komorniczego z wynagrodzenia i zasiłku

  data dodania: 19.02.2019

  PROBLEM: Pracownik ma niealimentacyjne zajęcie komornicze. Jego wynagrodzenie za pracę wynosi 2800 zł, a dodatek stażowy - 308 zł, który jest niepomniejszany za dni choroby i opieki nad chorym członkiem rodziny. W lutym 2019 r. pracownik otrzymał wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca w wysokości 2333,35 zł oraz dodatek 308 zł oraz zasiłek opiekuńczy za 5 dni sprawowania opieki nad chorym dzieckiem - 322,15 zł. Pracownik ma prawo do podstawowych kosztów uzyskania przychodów oraz złożył pracodawcy PIT-2. Jak w lutym przeprowadzić prawidłowo potrąceń?

 • Informacja o okresie przechowywania dokumentacji pracownika – nowy obowiązek pracodawcy

  data dodania: 19.02.2019

  PROBLEM: Czy w związku ze zmianami w Kodeksie pracy wszyscy pracodawcy mają obowiązek dołączania do świadectw pracy informacji o okresie przechowywania dokumentacji pracownika? Proszę o przedstawienie wzoru takiej informacji oraz przykładów.

 • Ewidencja czasu pracy po zmianach

  data dodania: 19.02.2019

  Od 1 stycznia 2019 r. w ewidencji czasu pracy podajemy - poza samą liczbą przepracowanego czasu - przedziały czasowe, w których pracownik świadczył pracę. Podobne zapisy dotyczą dyżurów, przy czym w odniesieniu do nich wskazujemy również miejsce ich pełnienia. Do ewidencji dołączamy liczne wnioski i zgody pracownika, które do tej pory zwykle umieszczane były w części B akt osobowych. Do nowych regulacji pracodawca nie musi dostosowywać dokumentacji dotyczącej czasu pracy sprzed początku 2019 r., a do treści kart ewidencji czasu pracy pracownika zatrudnionego przed 1 stycznia 2019 r. prowadzonych tego dnia stosuje się regulacje nieobowiązującego rozporządzenia w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu

 • Nowe zasady prowadzenia akt osobowych. Plusy i minusy elektronizacji

  data dodania: 15.01.2019

  Od 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (dalej: ustawa o elektronizacji akt osobowych). W następstwie tej zmiany, z dniem 1 stycznia 2019 r. traci moc obowiązujące dotychczasowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, które zastąpiono rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (dalej: rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej).

 • Od 2019 r. wynagrodzenie zleceniobiorców jest chronione przed potrąceniami

  data dodania: 14.01.2019

  PROBLEM: W jakim zakresie od 1 stycznia 2019 r. wynagrodzenie osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne będzie podlegać ochronie przed egzekucją?

 • Kasy rejestrujące online w obiektach sportowych

  data dodania: 27.11.2018

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK