do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Czy zleceniobiorca świadczący usługi opiekuńcze powinien legitymować się zaświadczeniem o niekaralności

  data dodania: 02.01.2020

  PROBLEM: Zatrudniamy w ośrodku pomocy społecznej osoby na umowę zlecenia, które wykonują usługi opiekuńcze. Czy powinnam żądać od tych osób oświadczenia lub zaświadczenia o niekaralności?

 • Koszty pogrzebu poniesione przez gminę

  data dodania: 30.12.2019

  PROBLEM: Ośrodek pomocy społecznej dokonuje pochówku często osób nieznanych, bezdomnych. Czy w przypadku braku możliwości odzyskania środków z tytułu wydatków poniesionych przez gminę w związku z pochówkiem możemy umorzyć należność na podstawie art. 67d ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (dalej: Ordynacja podatkowa)? Jednostka samorządu terytorialnego wydała na podstawie art. 143 § 1 Ordynacji podatkowej upoważnienie dla kierownika do wydawania w imieniu burmistrza decyzji, postanowień i zaświadczeń w sprawach dotyczących umorzeń zaległych należności.

 • Przeniesienie pracownika gminy na stanowisko w GOPS

  data dodania: 03.12.2019

  PROBLEM: Obecny księgowy gminnego ośrodka pomocy społecznej odchodzi na emeryturę. Czy wójt może w drodze awansu zawodowego na zasadzie porozumienia przenieść na to stanowisko innego pracownika zatrudnionego w gminie? Czy powinien być ogłoszony nabór?

 • Stawka PIT dla umów zlecenia o wartości powyżej 200 zł

  data dodania: 08.11.2019

  PROBLEM: Dom pomocy społecznej zawiera umowy zlecenia z asystentami rodzin. Jaką stawkę podatku dochodowego powinien zastosować po 1 października 2019 r. do tych umów, jeśli kwota wynagrodzenia w umowie jest wyższa od 200 zł?

 • Zakup leków dla mieszkańców domów pomocy społecznej – treść faktury

  data dodania: 08.11.2019

  PROBLEM: Jak powinna być wystawiona faktura za leki dla mieszkańca domu pomocy społecznej (dalej: DPS) po centralizacji w przypadku, gdy na fakturze wykazano:

 • Rozliczenia w domu pomocy społecznej a podzielona płatność

  data dodania: 08.11.2019

  PROBLEM: Dom pomocy społecznej jest samorządową jednostką budżetową. Działalność jednostki jest na mocy art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) zwolniona od tego podatku. W konsekwencji nie odliczamy VAT od nabywanych towarów i usług. Czy w takiej sytuacji dom pomocy społecznej może stosować procedurę podzielonej płatności?

 • Obliczanie hipotetycznej zaliczki po 1 października

  data dodania: 08.11.2019

  PROBLEM: Miejski ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracownika objętego zerowym PIT dla młodych. Czy przy obliczaniu hipotetycznej zaliczki na podatek dochodowy od 1 października 2019 r. należy brać już pod uwagę stawkę podatku w wysokości 17% i wyższe koszty uzyskania przychodów?

 • E-learning dla pracowników MOPS a stawka VAT

  data dodania: 08.11.2019

  PROBLEM: Pracownicy miejskiego ośrodka pomocy społecznej (dalej: MOPS) wezmą udział w szkoleniu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pracy z osobami w depresji oraz stresu i wypalenia zawodowego. Szkolenie będzie przeprowadzone metodą e-learning. Z jaką stawką powinna zostać wystawiona z tego tytułu faktura?

 • Choroba pracownika a ulga dla młodych

  data dodania: 08.11.2019

  PROBLEM: Dom pomocy społecznej zatrudnia pracownika poniżej 26 roku życia, który korzysta z ulgi dla młodych. Pracownik złamał nogę i korzysta ze zwolnienia lekarskiego. Czy ulga dla młodych obejmie wypłacane mu przez pracodawcę wynagrodzenie chorobowe? Jak będzie wyglądała sytuacja, gdy pracownik otrzyma zasiłek chorobowy?

 • Rozliczenie środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

  data dodania: 18.09.2019

  Gmina przystąpiła do programu "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych", który finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z programem, założyliśmy wyodrębniony rachunek bankowy do środków z Funduszu oraz nowy dziennik pomocniczy. W ramach programu finansowany będzie koszt wynagrodzeń w 50% z Funduszu, natomiast 50% stanowi wkład własny. Jak należy księgować wpływ środków z Funduszu oraz wypłatę wynagrodzeń?

 • Posiłki dla stażystów i wolontariuszy DPS a VAT

  data dodania: 06.09.2019

  Czy sprzedaż posiłków na rzecz stażystów i wolontariuszy niebędących pracownikami domu pomocy społecznej, ale wykonujących prace opiekuńcze na rzecz jego mieszkańców, podlega VAT?

 • Opłaty za pobyt w domu dziennej opieki a VAT

  data dodania: 06.09.2019

  Gmina będąca czynnym podatnikiem VAT tworzy dom dziennej pomocy (dalej: DDP). Będzie to ośrodek wsparcia przeznaczony dla osób niesamodzielnych po 65 roku życia, prowadzony przez miejski ośrodek pomocy społecznej (dalej: MOPS). W ramach prowadzonej działalności będzie zapewniał miejsce bezpiecznego i godnego spędzania czasu, usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, podnoszenie sprawności, organizowanie czasu wolnego w bezpieczny i godny sposób, wyżywienie, wzmacnianie aktywności oraz samodzielności życiowej. Rada gminy w drodze uchwały określi zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w DDP z uwzględnieniem kryterium dochodowego, określonego na podstawie przepisów o pomocy społecznej. Czy świadczenia, za które gmina będzie otrzymywała wskazane opłaty, będą podlegały zwolnieniu z VAT?

 • Koszty dojazdu pracownika socjalnego a PIT

  data dodania: 06.09.2019

  Pracodawca jest zobowiązany zwrócić pracownikowi socjalnemu koszty przejazdu z miejsca pracy do miejsca wykonywania przez niego czynności zawodowych. W drodze negocjacji ustalono z pracownikami socjalnymi wypłatę kwoty 60 zł miesięcznie dla pracowników terenowych. Czy kwota ta podlega opodatkowaniu?

 • Nienależnie pobrany zasiłek celowy a PIT

  data dodania: 29.08.2019

  Cudzoziemcowi, który uzyskał w Polsce status uchodźcy, przyznano zasiłek celowy na przezwyciężenie trudności w integracji. W wyniku przeprowadzonej kontroli okazało się, że wnioskując o jego przyznanie, cudzoziemiec podał informacje niezgodne z rzeczywistością. W drodze decyzji administracyjnej wypłacony zasiłek uznano za świadczenie nienależnie pobrane. Świadczeniobiorca zwrócił się z wnioskiem o rozłożenie należności na raty, a po spłaceniu jego części - o umorzenie pozostałej kwoty. Czy umorzenie należności z tytułu nienależnie pobranego zasiłku celowego będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

 • Remont w budynku zbiorowego zamieszkania a stawka VAT

  data dodania: 29.08.2019

  Gmina przeprowadza remont w budynku zamieszkania zbiorowego przeznaczonego na dom opieki społecznej (sklasyfikowanym w PKOB w dziale 11). Z jaką stawką VAT powinny być wystawiane z tego tytułu faktury?

 • Zasiłek chorobowy – ewidencja księgowa

  data dodania: 27.06.2019

  Jak ująć w ewidencji księgowej jednostki budżetowej wypłatę zasiłku chorobowego?

 • Co należy zrobić ze świadczeniem niepobranym z kasy w terminie

  data dodania: 27.06.2019

  Ośrodek pomocy społecznej wypłaca również gotówką przez kasę świadczenia m.in.: z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, wychowawcze 500+, z funduszu alimentacyjnego, zasiłki stałe, zasiłki okresowe. Nie zawsze świadczenie zostanie pobrane przez uprawnioną osobę w dniu podjęcia gotówki z banku. Czy niepobrane w terminie świadczenie można wpłacić na rachunek sum depozytowych i pobrać z rachunku sum depozytowych po pobraniu świadczenia przez uprawnioną osobę? Czy świadczenie z końcem miesiąca powinno być odprowadzone na rachunek bieżący jednostki i pobrany w dniu przyjścia po świadczenie przez uprawnioną osobę? Każde rozwiązanie ma wpływ na sprawozdanie Rb-28S.

 • Artykuły z banku żywności a PIT

  data dodania: 05.06.2019

  PROBLEM: Ośrodek pomocy społecznej przekazuje swoim podopiecznym artykuły spożywcze, które otrzymuje z banku żywności. Przekazanie następuje w różnych formach, na przykład poprzez urozmaicenie posiłków dla podopiecznych ośrodka, ale także w formie paczek, które są im przekazywane do wykorzystania we własnym zakresie. Czy tego rodzaju pośrednictwo pomiędzy bankiem żywności a podopiecznymi ośrodka wywołuje konsekwencje na gruncie podatku dochodowego?

 • Stawka VAT na usługi mediacji

  data dodania: 25.04.2019

 • Świadczenie usług transportowych na rzecz niepełnosprawnych

  data dodania: 20.04.2019

 • Środki dla rodzin zastępczych a podatek dochodowy

  data dodania: 20.04.2019

 • Wymogi w stosunku do kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej

  data dodania: 06.03.2019

  Ustawa o pomocy społecznej stawia dodatkowe wymogi kwalifikacyjne osobom, które kierują jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej.

 • Dwie umowy z tym samym pracownikiem

  data dodania: 25.02.2019

  PROBLEM: Z końcem marca 2019 r. pracownikowi ośrodka opieki pomocy społecznej kończy się umowa na czas określony zawarta w pełnym wymiarze etatu. Chcielibyśmy z nim zawrzeć kolejną, ale ponieważ będziemy realizować unijny projekt, w którym planujemy zaangażować tego pracownika, potrzebowalibyśmy również odrębną umowę o pracę na część etatu. Czy wobec tego od 1 kwietnia możemy zawrzeć z pracownikiem dwie umowy o pracę: na podstawową - 3/4 etatu oraz na realizację projektu ¼ etatu, które mają dotyczyć realizacji projektu?

 • Opodatkowanie VAT usług opiekuńczych

  data dodania: 01.02.2019

 • Wydawanie uczniom obiadów finansowanych przez GOPS

  data dodania: 01.02.2019

 • Ryczałt za samochód asystenta rodziny

  data dodania: 01.02.2019

 • Organizacja półkolonii a opodatkowanie VAT

  data dodania: 01.02.2019

 • Opłaty za pobyt bezdomnych w noclegowni a VAT

  data dodania: 01.02.2019

 • Usługi wizyt studyjnych a VAT

  data dodania: 18.10.2018

 • Umorzone świadczenia z pomocy społecznej a PIT

  data dodania: 18.10.2018

 • Opłata za pobyt w mieszkaniu chronionym w deklaracji VAT

  data dodania: 18.10.2018

 • Leasing samochodu do celów pomocy społecznej

  data dodania: 09.10.2018

 • Nocleg dla odwiedzających a stawka VAT

  data dodania: 09.10.2018

 • Brak kontroli formalnej i merytorycznej sprawozdań jednostkowych Rb-28S

  data dodania: 05.10.2018

  Nieprawidłowość: W sprawozdaniu rocznym Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki budżetowej samorządu terytorialnego za 2017 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS) wykazano zaangażowanie wydatków budżetowych w kwocie przekraczającej o ponad 25 000 zł faktycznie wykonane wydatki. Kwota ta dotyczyła zobowiązań zaciągniętych na podstawie umów zawartych w 2017 r., których wykonanie miało nastąpić w 2018 r. Mimo tego błędu skarbnik JST, zobowiązany zakresem obowiązków do kontrolowania pod względem formalnym i merytorycznym sprawozdań jednostek budżetowych podległych gminie, nie zakwestionował prawidłowości tego sprawozdania.

 • Zwrot kosztów biletów wstępu dla pracowników ośrodka pomocy społecznej

  data dodania: 04.09.2018

 • Przychód seniorów z tytułu udziału w warsztatach

  data dodania: 04.09.2018

 • Stawka VAT na prace budowlane w domu pomocy społecznej

  data dodania: 04.09.2018

 • Świadczenie usług między PPP a OPS

  data dodania: 04.09.2018

 • Ewidencja księgowa wykonania altany dla DPS

  data dodania: 06.07.2018

  Dom pomocy społecznej zamówił altanę. Na fakturze widnieje zapis: ,,wykonanie altany”, wartość - 9300 zł. Jak ująć taką usługę w ewidencji księgowej? Czy właściwy jest § 421 „Zakup materiałów i wyposażenia” jako zakup altany, czy § 430 „Zakup usług pozostałych” jako usługa? Jak postąpić z przyjęciem na konto 013 „Pozostałe środki trwałe” i z umorzeniem?

 • Czy ze środków z dotacji z budżetu państwa na prowadzenie ŚDS można sfinansować szkolenie zastępcy głównego księgowego

  data dodania: 05.07.2018

  Jednostka budżetowa (MOPS) realizująca szereg różnych zadań z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, pieczy zastępczej, prowadzi również dwa środowiskowe domy pomocy (dalej: ŚDP). Z planu finansowego ŚDS opłacani są pracownicy świadczący wsparcie dla uczestników ŚDS, oraz jedna osoba z działu finansowo-księgowego obsługująca zadanie. Czy zatem sfinansowanie z tych środków szkolenia z rachunkowości budżetowej dla kierownictwa działu będzie prawidłowym wykorzystaniem środków z dotacji? Kierownictwo, mimo że jest finansowane z innych środków, odpowiada za organizację całej rachunkowości, zarządza wszystkimi środkami (również dotacją na ŚDS), nadzoruje pracę działu (również osobę księgującą ŚDS). Czy zatem w myśl obowiązujących

 • Realizowane na podstawie porozumień z innymi powiatami czynności w zakresie zapewnienia pieczy zastępczej a VAT

  data dodania: 19.04.2018

 • Czy realizowane przez fundację świadczenia pomocy społecznej mogą korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego?

  data dodania: 18.04.2018

 • Świadczenia rodzinne dla cudzoziemca

  data dodania: 09.04.2018

  PROBLEM: Czy cudzoziemiec, którego małżonek przebywa poza Polską, ma prawo do świadczenia rodzinnego?

 • Dochód z tytułu świadczeń alimentacyjnych w sprawozdaniu Rb-27S

  data dodania: 04.04.2018

  Gminny ośrodek pomocy społecznej (GOPS) otrzymuje zwroty od komornika z tytułu świadczeń alimentacyjnych, które oddaje do urzędu gminy (w proporcji: 60% budżet państwa, 40% budżet gminy). Wskazane 40% dochodu gminy wykazuje w sprawozdaniu Rb-27S w § 236 „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami”. Czy takie postępowanie jest prawidłowe? Czy jako samorządowa jednostka budżetowa GOPS powinien używać § 236?

 • Usługi wyżywienia świadczone na rzecz uczniów są zwolnione z VAT, bez względu na źródło ich finansowania

  data dodania: 04.04.2018

 • Przyznanie specjalnego zasiłku celowego

  data dodania: 04.04.2018

  Problem : Czy przyznając specjalny zasiłek celowy w szczególnie uzasadnionych przypadkach, organ powinien ustalić sytuację majątkową wnioskującego o pomoc?

 • Zwolnienie osoby niepełnosprawnej z opłaty za pobyt w DPS

  data dodania: 23.02.2018

  PROBLEM: Czy osoby niepełnosprawne wnoszące opłatę za DPS mogą być z niej zwolnione?

 • Jak ustalić rzeczywistą liczbę mieszkańców w danym miesiącu w celu wyliczenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w DPS

  data dodania: 23.02.2018

  PROBLEM: Jaka jest rzeczywista liczba mieszkańców w miesiącu, jeśli w domu mającym 80 miejsc: stan na 1 listopada wynosił - 80 osób, w miesiącu tym 5 osób odeszło i 5 osób przyszło, stan na 30 listopada wynosił - 80 osób?

 • Kiedy pismo z ZUS jest podstawą wznowienia postępowania w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego

  data dodania: 23.02.2018

  PROBLEM: Urząd już po przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego otrzymał pismo z ZUS z informacją o tym, że beneficjent świadczenia jest ubezpieczony z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Urząd nie miał tych informacji w momencie przyznania świadczenia. Czy uzasadnia to wznowienie postępowania?

 • W jakim paragrafie dochodów ująć wpływ za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

  data dodania: 29.01.2018

  Czy opłatę za duplikat Karty Dużej Rodziny należy zaklasyfikować w paragrafie 061 czy 069?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK