do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Kwarantanna – jak rozliczyć w OSP zakupy dla potrzebujących

  data dodania: 02.04.2020

  PROBLEM: Do ośrodka pomocy społecznej zadzwoniła z prośbą o zrobienie zakupów rodzina objęta kwarantanną. Opiekunka kupi potrzebne produkty, a wyznaczona jednostka dostarczy je do domu osób potrzebujących pomocy. Pojawia się jednak problem z rozliczeniem. Ze względów bezpieczeństwa nie ma możliwości fizycznego przekazania pieniędzy. Czy właściwe będzie zrobienie zakupów ze środków ośrodka? W jaki sposób rodzina ma te pieniądze zwrócić? W przypadku tego rodzaju pomocy nie przeprowadzamy wywiadu, nie będzie też właściwe wystawienie noty księgowej. Nasz ośrodek nie rozlicza VAT. Opisane zdarzenie nie jest sprzedażą. Jak prawidłowo dokonać rozliczeń?

 • COVID – darowizna na rzecz domu pomocy społecznej

  data dodania: 02.04.2020

  PROBLEM: Dom pomocy społecznej prowadzony przez gminę otrzymał darowizny (pieniężną i rzeczową) od osób fizycznych i firm.

 • Rozliczenie wpłat do OPS od dłużnika, który ogłosił upadłość konsumencką

  data dodania: 01.04.2020

  PROBLEM: Dłużnik alimentacyjny ogłosił upadłość konsumencką. Postanowieniem sądu ma przekazywać na rzecz ośrodka pomocy społecznej kwotę 50 zł przez okres 36 miesięcy. Jednakże zadłużenie dłużnika względem ośrodka jest znacznie większe niż wynikające z planu spłat wyznaczonego przez sąd - należność główna wynosi 2850 zł, odsetki 2300 zł. Jak należy przyjmować dokonane przez dłużnika wpłaty w wysokości 50 zł miesięcznie - na należność główną czy na odsetki? Czy w chwili wydania przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości dłużnika należy zaprzestać naliczania dalszych odsetek oraz co dalej z pozostałym zadłużeniem? Czy podlega ono umorzeniu?

 • COVID – udokumentowanie zwrotu zaliczek w DPS

  data dodania: 31.03.2020

  PROBLEM: Dom pomocy społecznej świadczy odpłatne usługi noclegowe dla osób odwiedzających bliskich będących podopiecznymi domu. Przed przyjazdem odwiedzający dokonują rezerwacji i wpłacają zaliczkę. W związku z trwającą epidemią, w DPS zawieszono możliwość odwiedzin oraz nocowania przez bliskich podopiecznych. Jak prawidłowo udokumentować dokonanie zwrotu zaliczek wpłaconych na poczet usług, które nie zostały zrealizowane?

 • Kompensata należności a podzielona płatność

  data dodania: 26.03.2020

  PROBLEM: Jako dom pomocy społecznej (dalej: DPS), jednostka powiatu, mamy zawartą z firmą zewnętrzną umowę na wyżywienie mieszkańców w pomieszczeniach wynajmowanych od DPS. Dokonujemy kompensaty zobowiązań i należności na podstawie zawartej umowy. W umowie najmu pomieszczeń ujęto zgodę na potrącanie kwot z tytułu najmu z kwoty wynagrodzenia przysługującego za przygotowanie wyżywienia. W umowie na przygotowanie wyżywienia zaznaczono, że wynagrodzenie będzie płatne z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Jak należy dokonać płatności zobowiązania dla wykonawcy po kompensacie przy zastosowaniu podzielonej płatności? Czy na przelewie zobowiązania po kompensacie należy umniejszyć kwotę VAT z faktury za wyżywienie o kwotę VAT z faktury za wynajem?

 • Kilometrówka wypłacana asystentom rodziny i opiekunkom domowym a PIT

  data dodania: 15.03.2020

  PROBLEM: Czy ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych (200 km miesięcznie wg stawki 0,8358 zł za 1 km) wypłacany przez ośrodek pomocy społecznej asystentom rodziny i opiekunkom domowym jest opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

 • Rekrutacja zwykła a rekrutacja na stanowisko urzędnicze w jednostce pomocy społecznej

  data dodania: 02.03.2020

  PROBLEM: Planujemy zatrudnienie osoby na podstawie umowy o pracę w celu świadczenia usług opiekuńczych. Czy w tym przypadku wymagane jest przeprowadzenie naboru, tj. opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej?

 • Zastępstwo za kierowcę ośrodka pomocy społecznej a obowiązek wykonania specjalistycznych badań lekarskich

  data dodania: 02.03.2020

  PYTANIE: Czy pracownik niebędący kierowcą, ale niekiedy zastępujący nieobecnego z powodu urlopu czy choroby kierowcę ośrodka pomocy społecznej, powinien mieć wykonane dodatkowe badania, np. psychotesty? Jest to auto osobowe, do 3,5 tony.

 • Czynności pomiędzy MOPS a szkołą – opodatkowanie VAT

  data dodania: 17.02.2020

  PROBLEM: Miejski ośrodek pomocy społecznej wykorzystuje w swej działalności pojazd specjalistyczny - bus przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych. Przy jego użyciu świadczy głównie usługi transportu osób niepełnosprawnych zamieszkujących teren gminy na zabiegi lecznicze i rehabilitacyjne. Wykorzystuje go także (nieodpłatnie) do dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do szkół. Okazjonalnie bus jest udostępniany (odpłatnie) placówkom oświatowym w celu dowozu uczniów na różnego rodzaju konkursy, imprezy, wycieczki. Czy takie odpłatne udostępnianie busa wraz kierowcą na rzecz jednostek oświatowych będących jednostkami budżetowymi gminy stanowi usługę podlegającą opodatkowaniu VAT?

 • Sprzedaż złomu a obowiązkowa podzielona płatność

  data dodania: 03.02.2020

  PROBLEM: W związku z przeprowadzanym w domu pomocy społecznej remontem, dokonaliśmy sprzedaży złomu. Jak prawidłowo udokumentować taką sprzedaż? Czy trzeba w tym wypadku zastosować podzieloną płatność?

 • Umorzenie należności z funduszu alimentacyjnego a PIT

  data dodania: 03.02.2020

  PROBLEM: Do organu wpłynął wniosek o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Z uwagi na trudną sytuację, w której znalazł się wnioskujący (pożar w miejscu zamieszkania), organ przychylił się do wniosku i wydał decyzję o umorzeniu. Jakie konsekwencje na gruncie PIT będzie miało umorzenie nienależnie pobranego świadczenia i należnych od niego odsetek?

 • Termomodernizacja a odliczenie VAT

  data dodania: 03.02.2020

  PROBLEM: Dom pomocy społecznej przeprowadza termomodernizację budynku. Czy biorąc pod uwagę fakt, że w niewielkim zakresie świadczy on także usługi opodatkowane VAT (np. noclegowe dla osób odwiedzających mieszkańców), będzie mógł dokonać częściowego odliczenia VAT z tego tytułu?

 • Dom pomocy społecznej a mechanizm podzielonej płatności

  data dodania: 03.02.2020

  PROBLEM: Dom pomocy społecznej jest samorządową jednostką budżetową. Pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej, w szczególności za leki i pieluchomajtki. W związku z centralizacją rozliczeń dom pomocy społecznej jest czynnym podatnikiem VAT, a faktury za zakupy są wystawiane na miasto jako nabywcę i dom pomocy społecznej jako odbiorcę. Faktyczna zapłata następuje ze środków depozytowych mieszkańców (w części przez nich płatnej) i ze środków domu (do wysokości limitu ceny). Czy do tych płatności można stosować mechanizm podzielonej płatności?

 • Podatek od nieruchomości to nie jest niezbędna potrzeba bytowa

  data dodania: 03.02.2020

  PROBLEM: Czy można przyznać zasiłek celowy z pomocy społecznej na pokrycie opłat za podatek od nieruchomości? Jak rozumieć pojęcie „niezbędna potrzeba bytowa”?

 • Czy zleceniobiorca świadczący usługi opiekuńcze powinien legitymować się zaświadczeniem o niekaralności

  data dodania: 02.01.2020

  PROBLEM: Zatrudniamy w ośrodku pomocy społecznej osoby na umowę zlecenia, które wykonują usługi opiekuńcze. Czy powinnam żądać od tych osób oświadczenia lub zaświadczenia o niekaralności?

 • Koszty pogrzebu poniesione przez gminę

  data dodania: 30.12.2019

  PROBLEM: Ośrodek pomocy społecznej dokonuje pochówku często osób nieznanych, bezdomnych. Czy w przypadku braku możliwości odzyskania środków z tytułu wydatków poniesionych przez gminę w związku z pochówkiem możemy umorzyć należność na podstawie art. 67d ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (dalej: Ordynacja podatkowa)? Jednostka samorządu terytorialnego wydała na podstawie art. 143 § 1 Ordynacji podatkowej upoważnienie dla kierownika do wydawania w imieniu burmistrza decyzji, postanowień i zaświadczeń w sprawach dotyczących umorzeń zaległych należności.

 • Przeniesienie pracownika gminy na stanowisko w GOPS

  data dodania: 03.12.2019

  PROBLEM: Obecny księgowy gminnego ośrodka pomocy społecznej odchodzi na emeryturę. Czy wójt może w drodze awansu zawodowego na zasadzie porozumienia przenieść na to stanowisko innego pracownika zatrudnionego w gminie? Czy powinien być ogłoszony nabór?

 • Stawka PIT dla umów zlecenia o wartości powyżej 200 zł

  data dodania: 08.11.2019

  PROBLEM: Dom pomocy społecznej zawiera umowy zlecenia z asystentami rodzin. Jaką stawkę podatku dochodowego powinien zastosować po 1 października 2019 r. do tych umów, jeśli kwota wynagrodzenia w umowie jest wyższa od 200 zł?

 • Zakup leków dla mieszkańców domów pomocy społecznej – treść faktury

  data dodania: 08.11.2019

  PROBLEM: Jak powinna być wystawiona faktura za leki dla mieszkańca domu pomocy społecznej (dalej: DPS) po centralizacji w przypadku, gdy na fakturze wykazano:

 • Rozliczenia w domu pomocy społecznej a podzielona płatność

  data dodania: 08.11.2019

  PROBLEM: Dom pomocy społecznej jest samorządową jednostką budżetową. Działalność jednostki jest na mocy art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) zwolniona od tego podatku. W konsekwencji nie odliczamy VAT od nabywanych towarów i usług. Czy w takiej sytuacji dom pomocy społecznej może stosować procedurę podzielonej płatności?

 • Obliczanie hipotetycznej zaliczki po 1 października

  data dodania: 08.11.2019

  PROBLEM: Miejski ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracownika objętego zerowym PIT dla młodych. Czy przy obliczaniu hipotetycznej zaliczki na podatek dochodowy od 1 października 2019 r. należy brać już pod uwagę stawkę podatku w wysokości 17% i wyższe koszty uzyskania przychodów?

 • E-learning dla pracowników MOPS a stawka VAT

  data dodania: 08.11.2019

  PROBLEM: Pracownicy miejskiego ośrodka pomocy społecznej (dalej: MOPS) wezmą udział w szkoleniu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pracy z osobami w depresji oraz stresu i wypalenia zawodowego. Szkolenie będzie przeprowadzone metodą e-learning. Z jaką stawką powinna zostać wystawiona z tego tytułu faktura?

 • Choroba pracownika a ulga dla młodych

  data dodania: 08.11.2019

  PROBLEM: Dom pomocy społecznej zatrudnia pracownika poniżej 26 roku życia, który korzysta z ulgi dla młodych. Pracownik złamał nogę i korzysta ze zwolnienia lekarskiego. Czy ulga dla młodych obejmie wypłacane mu przez pracodawcę wynagrodzenie chorobowe? Jak będzie wyglądała sytuacja, gdy pracownik otrzyma zasiłek chorobowy?

 • Rozliczenie środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

  data dodania: 18.09.2019

  Gmina przystąpiła do programu "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych", który finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z programem, założyliśmy wyodrębniony rachunek bankowy do środków z Funduszu oraz nowy dziennik pomocniczy. W ramach programu finansowany będzie koszt wynagrodzeń w 50% z Funduszu, natomiast 50% stanowi wkład własny. Jak należy księgować wpływ środków z Funduszu oraz wypłatę wynagrodzeń?

 • Posiłki dla stażystów i wolontariuszy DPS a VAT

  data dodania: 06.09.2019

  Czy sprzedaż posiłków na rzecz stażystów i wolontariuszy niebędących pracownikami domu pomocy społecznej, ale wykonujących prace opiekuńcze na rzecz jego mieszkańców, podlega VAT?

 • Opłaty za pobyt w domu dziennej opieki a VAT

  data dodania: 06.09.2019

  Gmina będąca czynnym podatnikiem VAT tworzy dom dziennej pomocy (dalej: DDP). Będzie to ośrodek wsparcia przeznaczony dla osób niesamodzielnych po 65 roku życia, prowadzony przez miejski ośrodek pomocy społecznej (dalej: MOPS). W ramach prowadzonej działalności będzie zapewniał miejsce bezpiecznego i godnego spędzania czasu, usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, podnoszenie sprawności, organizowanie czasu wolnego w bezpieczny i godny sposób, wyżywienie, wzmacnianie aktywności oraz samodzielności życiowej. Rada gminy w drodze uchwały określi zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w DDP z uwzględnieniem kryterium dochodowego, określonego na podstawie przepisów o pomocy społecznej. Czy świadczenia, za które gmina będzie otrzymywała wskazane opłaty, będą podlegały zwolnieniu z VAT?

 • Koszty dojazdu pracownika socjalnego a PIT

  data dodania: 06.09.2019

  Pracodawca jest zobowiązany zwrócić pracownikowi socjalnemu koszty przejazdu z miejsca pracy do miejsca wykonywania przez niego czynności zawodowych. W drodze negocjacji ustalono z pracownikami socjalnymi wypłatę kwoty 60 zł miesięcznie dla pracowników terenowych. Czy kwota ta podlega opodatkowaniu?

 • Nienależnie pobrany zasiłek celowy a PIT

  data dodania: 29.08.2019

  Cudzoziemcowi, który uzyskał w Polsce status uchodźcy, przyznano zasiłek celowy na przezwyciężenie trudności w integracji. W wyniku przeprowadzonej kontroli okazało się, że wnioskując o jego przyznanie, cudzoziemiec podał informacje niezgodne z rzeczywistością. W drodze decyzji administracyjnej wypłacony zasiłek uznano za świadczenie nienależnie pobrane. Świadczeniobiorca zwrócił się z wnioskiem o rozłożenie należności na raty, a po spłaceniu jego części - o umorzenie pozostałej kwoty. Czy umorzenie należności z tytułu nienależnie pobranego zasiłku celowego będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

 • Remont w budynku zbiorowego zamieszkania a stawka VAT

  data dodania: 29.08.2019

  Gmina przeprowadza remont w budynku zamieszkania zbiorowego przeznaczonego na dom opieki społecznej (sklasyfikowanym w PKOB w dziale 11). Z jaką stawką VAT powinny być wystawiane z tego tytułu faktury?

 • Zasiłek chorobowy – ewidencja księgowa

  data dodania: 27.06.2019

  Jak ująć w ewidencji księgowej jednostki budżetowej wypłatę zasiłku chorobowego?

 • Co należy zrobić ze świadczeniem niepobranym z kasy w terminie

  data dodania: 27.06.2019

  Ośrodek pomocy społecznej wypłaca również gotówką przez kasę świadczenia m.in.: z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, wychowawcze 500+, z funduszu alimentacyjnego, zasiłki stałe, zasiłki okresowe. Nie zawsze świadczenie zostanie pobrane przez uprawnioną osobę w dniu podjęcia gotówki z banku. Czy niepobrane w terminie świadczenie można wpłacić na rachunek sum depozytowych i pobrać z rachunku sum depozytowych po pobraniu świadczenia przez uprawnioną osobę? Czy świadczenie z końcem miesiąca powinno być odprowadzone na rachunek bieżący jednostki i pobrany w dniu przyjścia po świadczenie przez uprawnioną osobę? Każde rozwiązanie ma wpływ na sprawozdanie Rb-28S.

 • Artykuły z banku żywności a PIT

  data dodania: 05.06.2019

  PROBLEM: Ośrodek pomocy społecznej przekazuje swoim podopiecznym artykuły spożywcze, które otrzymuje z banku żywności. Przekazanie następuje w różnych formach, na przykład poprzez urozmaicenie posiłków dla podopiecznych ośrodka, ale także w formie paczek, które są im przekazywane do wykorzystania we własnym zakresie. Czy tego rodzaju pośrednictwo pomiędzy bankiem żywności a podopiecznymi ośrodka wywołuje konsekwencje na gruncie podatku dochodowego?

 • Stawka VAT na usługi mediacji

  data dodania: 25.04.2019

 • Świadczenie usług transportowych na rzecz niepełnosprawnych

  data dodania: 20.04.2019

 • Środki dla rodzin zastępczych a podatek dochodowy

  data dodania: 20.04.2019

 • Wymogi w stosunku do kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej

  data dodania: 06.03.2019

  Ustawa o pomocy społecznej stawia dodatkowe wymogi kwalifikacyjne osobom, które kierują jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej.

 • Dwie umowy z tym samym pracownikiem

  data dodania: 25.02.2019

  PROBLEM: Z końcem marca 2019 r. pracownikowi ośrodka opieki pomocy społecznej kończy się umowa na czas określony zawarta w pełnym wymiarze etatu. Chcielibyśmy z nim zawrzeć kolejną, ale ponieważ będziemy realizować unijny projekt, w którym planujemy zaangażować tego pracownika, potrzebowalibyśmy również odrębną umowę o pracę na część etatu. Czy wobec tego od 1 kwietnia możemy zawrzeć z pracownikiem dwie umowy o pracę: na podstawową - 3/4 etatu oraz na realizację projektu ¼ etatu, które mają dotyczyć realizacji projektu?

 • Opodatkowanie VAT usług opiekuńczych

  data dodania: 01.02.2019

 • Wydawanie uczniom obiadów finansowanych przez GOPS

  data dodania: 01.02.2019

 • Ryczałt za samochód asystenta rodziny

  data dodania: 01.02.2019

 • Organizacja półkolonii a opodatkowanie VAT

  data dodania: 01.02.2019

 • Opłaty za pobyt bezdomnych w noclegowni a VAT

  data dodania: 01.02.2019

 • Usługi wizyt studyjnych a VAT

  data dodania: 18.10.2018

 • Umorzone świadczenia z pomocy społecznej a PIT

  data dodania: 18.10.2018

 • Opłata za pobyt w mieszkaniu chronionym w deklaracji VAT

  data dodania: 18.10.2018

 • Leasing samochodu do celów pomocy społecznej

  data dodania: 09.10.2018

 • Nocleg dla odwiedzających a stawka VAT

  data dodania: 09.10.2018

 • Brak kontroli formalnej i merytorycznej sprawozdań jednostkowych Rb-28S

  data dodania: 05.10.2018

  Nieprawidłowość: W sprawozdaniu rocznym Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki budżetowej samorządu terytorialnego za 2017 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS) wykazano zaangażowanie wydatków budżetowych w kwocie przekraczającej o ponad 25 000 zł faktycznie wykonane wydatki. Kwota ta dotyczyła zobowiązań zaciągniętych na podstawie umów zawartych w 2017 r., których wykonanie miało nastąpić w 2018 r. Mimo tego błędu skarbnik JST, zobowiązany zakresem obowiązków do kontrolowania pod względem formalnym i merytorycznym sprawozdań jednostek budżetowych podległych gminie, nie zakwestionował prawidłowości tego sprawozdania.

 • Zwrot kosztów biletów wstępu dla pracowników ośrodka pomocy społecznej

  data dodania: 04.09.2018

 • Przychód seniorów z tytułu udziału w warsztatach

  data dodania: 04.09.2018

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK