do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Rozliczenie środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

  data dodania: 18.09.2019

  Gmina przystąpiła do programu "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych", który finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z programem, założyliśmy wyodrębniony rachunek bankowy do środków z Funduszu oraz nowy dziennik pomocniczy. W ramach programu finansowany będzie koszt wynagrodzeń w 50% z Funduszu, natomiast 50% stanowi wkład własny. Jak należy księgować wpływ środków z Funduszu oraz wypłatę wynagrodzeń?

 • Zasiłek chorobowy – ewidencja księgowa

  data dodania: 27.06.2019

  Jak ująć w ewidencji księgowej jednostki budżetowej wypłatę zasiłku chorobowego?

 • Co należy zrobić ze świadczeniem niepobranym z kasy w terminie

  data dodania: 27.06.2019

  Ośrodek pomocy społecznej wypłaca również gotówką przez kasę świadczenia m.in.: z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, wychowawcze 500+, z funduszu alimentacyjnego, zasiłki stałe, zasiłki okresowe. Nie zawsze świadczenie zostanie pobrane przez uprawnioną osobę w dniu podjęcia gotówki z banku. Czy niepobrane w terminie świadczenie można wpłacić na rachunek sum depozytowych i pobrać z rachunku sum depozytowych po pobraniu świadczenia przez uprawnioną osobę? Czy świadczenie z końcem miesiąca powinno być odprowadzone na rachunek bieżący jednostki i pobrany w dniu przyjścia po świadczenie przez uprawnioną osobę? Każde rozwiązanie ma wpływ na sprawozdanie Rb-28S.

 • Brak kontroli formalnej i merytorycznej sprawozdań jednostkowych Rb-28S

  data dodania: 05.10.2018

  Nieprawidłowość: W sprawozdaniu rocznym Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki budżetowej samorządu terytorialnego za 2017 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS) wykazano zaangażowanie wydatków budżetowych w kwocie przekraczającej o ponad 25 000 zł faktycznie wykonane wydatki. Kwota ta dotyczyła zobowiązań zaciągniętych na podstawie umów zawartych w 2017 r., których wykonanie miało nastąpić w 2018 r. Mimo tego błędu skarbnik JST, zobowiązany zakresem obowiązków do kontrolowania pod względem formalnym i merytorycznym sprawozdań jednostek budżetowych podległych gminie, nie zakwestionował prawidłowości tego sprawozdania.

 • Ewidencja księgowa wykonania altany dla DPS

  data dodania: 06.07.2018

  Dom pomocy społecznej zamówił altanę. Na fakturze widnieje zapis: ,,wykonanie altany”, wartość - 9300 zł. Jak ująć taką usługę w ewidencji księgowej? Czy właściwy jest § 421 „Zakup materiałów i wyposażenia” jako zakup altany, czy § 430 „Zakup usług pozostałych” jako usługa? Jak postąpić z przyjęciem na konto 013 „Pozostałe środki trwałe” i z umorzeniem?

 • W jakim paragrafie dochodów ująć wpływ za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

  data dodania: 29.01.2018

  Czy opłatę za duplikat Karty Dużej Rodziny należy zaklasyfikować w paragrafie 061 czy 069?

 • Wymiana grzejników – paragraf 430 czy 427?

  data dodania: 23.10.2017

  Pytanie: Z uwagi na rozpoczęty sezon grzewczy w pomieszczeniach na parterze, gdzie funkcjonuje ośrodek pomocy społecznej, zaplanowana jest pilna wymiana grzejników. W jakim paragrafie wydatków to ująć?

 • Klasyfikacja budżetowa wpłat do OPS

  data dodania: 19.10.2017

  Ośrodek pomocy społecznej otrzymuje wpłaty na konto i do kasy od osób fizycznych z przeznaczeniem na działalność w zakresie pomocy społecznej oraz odszkodowania na utracone mienie od firmy ubezpieczeniowej. Czy wymienione wpłaty można zaksięgować odpowiednio w § 096 i § 097, a następnie wykazać w sprawozdaniu Rb-27S?

 • Do jakiego paragrafu zaklasyfikować składki społeczne opłacane za świadczeniobiorców

  data dodania: 04.04.2016

  Samorządowa jednostka budżetowa (ośrodek pomocy społecznej) opłaca składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Dla wyliczenia 3% kosztów obsługi ośrodek ujmuje wydatki na składki za świadczeniobiorców łącznie z wypłaconymi świadczeniami w § 311, ale w odrębnej ewidencji analitycznej (świadczenia na koncie analitycznym 852-85212-3110-01, a składki społeczne na koncie 852-85212-3110-02). Czy postępowanie ośrodka pomocy społecznej jest prawidłowe?

 • Jakie odsetki ewidencjonować od zaległych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

  data dodania: 12.11.2015

  Gminny ośrodek pomocy społecznej, w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących pomocy społecznej, wypłaca osobom uprawnionym świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Jednocześnie ośrodek realizuje na rzecz budżetu państwa dochody z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z tego funduszu. Komornicy wpłacają wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych należności główne świadczeń wraz z odsetkami. Czy odsetki te ujmować w ewidencji księgowej w zaokrągleniu do pełnych złotych czy w wysokości odsetek ustawowych?

 • W jakim paragrafie zaklasyfikować wydatki z tytułu przyznanego przez sąd wynagrodzenia dla opiekuna prawnego

  data dodania: 19.12.2014

  Sąd powszechny wydał postanowienie przyznające kuratorowi wynagrodzenie za sprawowanie kurateli nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną za okres od 1 stycznia 2013 r. do 30 maja 2014 r. i kwotę tę nakazał wypłacić z funduszu Skarbu Państwa - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej należy ująć wypłatę wynagrodzenia dla kuratora?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK