do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Dodatek stażowy wypłacany podczas choroby a koszty uzyskania przychodów

  data dodania: 29.05.2020

 • Podzielona płatność a kary umowne

  data dodania: 05.05.2020

  PROBLEM: Środowiskowy dom samopomocy otrzymał fakturę, do której należy zastosować mechanizm podzielonej płatności. W jaki sposób dokonać zapłaty za fakturę, w sytuacji gdy jej wartość powinna być, zgodnie z umową, pomniejszona o kary umowne naliczane o wartości brutto? Czy należy pomniejszyć wartość brutto faktury i VAT odprowadzić proporcjonalnie, czy pomniejszyć wartość netto faktury, a VAT odprowadzić w całości?

 • Dokumentowanie sprzedaży

  data dodania: 09.04.2020

  PROBLEM: Dom pomocy społecznej planuje sprzedaż starego samochodu. Nie był on nigdy wykorzystywany do działalności opodatkowanej. Jak należy udokumentować sprzedaż takiego samochodu?

 • Egzekucja komornicza a podzielona płatność

  data dodania: 09.04.2020

  PROBLEM: Środowiskowy dom samopomocy otrzymał fakturę, do której należy zastosować mechanizm podzielonej płatności. W jaki sposób dokonać zapłaty za fakturę, w sytuacji gdy w stosunku do kontrahenta jest prowadzona egzekucja komornicza? Czy o egzekwowaną kwotę należy pomniejszyć wartość netto faktury, a VAT zapłacić na wyodrębniony rachunek w całości, czy pomniejszyć wartość brutto faktury i odpowiednio skorygować VAT płacony na wyodrębniony rachunek?

 • COVID – darowizna na rzecz domu pomocy społecznej

  data dodania: 02.04.2020

  PROBLEM: Dom pomocy społecznej prowadzony przez gminę otrzymał darowizny (pieniężną i rzeczową) od osób fizycznych i firm.

 • COVID – udokumentowanie zwrotu zaliczek w DPS

  data dodania: 31.03.2020

  PROBLEM: Dom pomocy społecznej świadczy odpłatne usługi noclegowe dla osób odwiedzających bliskich będących podopiecznymi domu. Przed przyjazdem odwiedzający dokonują rezerwacji i wpłacają zaliczkę. W związku z trwającą epidemią, w DPS zawieszono możliwość odwiedzin oraz nocowania przez bliskich podopiecznych. Jak prawidłowo udokumentować dokonanie zwrotu zaliczek wpłaconych na poczet usług, które nie zostały zrealizowane?

 • Kompensata należności a podzielona płatność

  data dodania: 26.03.2020

  PROBLEM: Jako dom pomocy społecznej (dalej: DPS), jednostka powiatu, mamy zawartą z firmą zewnętrzną umowę na wyżywienie mieszkańców w pomieszczeniach wynajmowanych od DPS. Dokonujemy kompensaty zobowiązań i należności na podstawie zawartej umowy. W umowie najmu pomieszczeń ujęto zgodę na potrącanie kwot z tytułu najmu z kwoty wynagrodzenia przysługującego za przygotowanie wyżywienia. W umowie na przygotowanie wyżywienia zaznaczono, że wynagrodzenie będzie płatne z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Jak należy dokonać płatności zobowiązania dla wykonawcy po kompensacie przy zastosowaniu podzielonej płatności? Czy na przelewie zobowiązania po kompensacie należy umniejszyć kwotę VAT z faktury za wyżywienie o kwotę VAT z faktury za wynajem?

 • Kilometrówka wypłacana asystentom rodziny i opiekunkom domowym a PIT

  data dodania: 15.03.2020

  PROBLEM: Czy ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych (200 km miesięcznie wg stawki 0,8358 zł za 1 km) wypłacany przez ośrodek pomocy społecznej asystentom rodziny i opiekunkom domowym jest opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

 • Czynności pomiędzy MOPS a szkołą – opodatkowanie VAT

  data dodania: 17.02.2020

  PROBLEM: Miejski ośrodek pomocy społecznej wykorzystuje w swej działalności pojazd specjalistyczny - bus przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych. Przy jego użyciu świadczy głównie usługi transportu osób niepełnosprawnych zamieszkujących teren gminy na zabiegi lecznicze i rehabilitacyjne. Wykorzystuje go także (nieodpłatnie) do dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do szkół. Okazjonalnie bus jest udostępniany (odpłatnie) placówkom oświatowym w celu dowozu uczniów na różnego rodzaju konkursy, imprezy, wycieczki. Czy takie odpłatne udostępnianie busa wraz kierowcą na rzecz jednostek oświatowych będących jednostkami budżetowymi gminy stanowi usługę podlegającą opodatkowaniu VAT?

 • Sprzedaż złomu a obowiązkowa podzielona płatność

  data dodania: 03.02.2020

  PROBLEM: W związku z przeprowadzanym w domu pomocy społecznej remontem, dokonaliśmy sprzedaży złomu. Jak prawidłowo udokumentować taką sprzedaż? Czy trzeba w tym wypadku zastosować podzieloną płatność?

 • Umorzenie należności z funduszu alimentacyjnego a PIT

  data dodania: 03.02.2020

  PROBLEM: Do organu wpłynął wniosek o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Z uwagi na trudną sytuację, w której znalazł się wnioskujący (pożar w miejscu zamieszkania), organ przychylił się do wniosku i wydał decyzję o umorzeniu. Jakie konsekwencje na gruncie PIT będzie miało umorzenie nienależnie pobranego świadczenia i należnych od niego odsetek?

 • Termomodernizacja a odliczenie VAT

  data dodania: 03.02.2020

  PROBLEM: Dom pomocy społecznej przeprowadza termomodernizację budynku. Czy biorąc pod uwagę fakt, że w niewielkim zakresie świadczy on także usługi opodatkowane VAT (np. noclegowe dla osób odwiedzających mieszkańców), będzie mógł dokonać częściowego odliczenia VAT z tego tytułu?

 • Dom pomocy społecznej a mechanizm podzielonej płatności

  data dodania: 03.02.2020

  PROBLEM: Dom pomocy społecznej jest samorządową jednostką budżetową. Pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej, w szczególności za leki i pieluchomajtki. W związku z centralizacją rozliczeń dom pomocy społecznej jest czynnym podatnikiem VAT, a faktury za zakupy są wystawiane na miasto jako nabywcę i dom pomocy społecznej jako odbiorcę. Faktyczna zapłata następuje ze środków depozytowych mieszkańców (w części przez nich płatnej) i ze środków domu (do wysokości limitu ceny). Czy do tych płatności można stosować mechanizm podzielonej płatności?

 • Podatek od nieruchomości to nie jest niezbędna potrzeba bytowa

  data dodania: 03.02.2020

  PROBLEM: Czy można przyznać zasiłek celowy z pomocy społecznej na pokrycie opłat za podatek od nieruchomości? Jak rozumieć pojęcie „niezbędna potrzeba bytowa”?

 • Koszty pogrzebu poniesione przez gminę

  data dodania: 30.12.2019

  PROBLEM: Ośrodek pomocy społecznej dokonuje pochówku często osób nieznanych, bezdomnych. Czy w przypadku braku możliwości odzyskania środków z tytułu wydatków poniesionych przez gminę w związku z pochówkiem możemy umorzyć należność na podstawie art. 67d ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (dalej: Ordynacja podatkowa)? Jednostka samorządu terytorialnego wydała na podstawie art. 143 § 1 Ordynacji podatkowej upoważnienie dla kierownika do wydawania w imieniu burmistrza decyzji, postanowień i zaświadczeń w sprawach dotyczących umorzeń zaległych należności.

 • Zakup leków dla mieszkańców domów pomocy społecznej – treść faktury

  data dodania: 08.11.2019

  PROBLEM: Jak powinna być wystawiona faktura za leki dla mieszkańca domu pomocy społecznej (dalej: DPS) po centralizacji w przypadku, gdy na fakturze wykazano:

 • Rozliczenia w domu pomocy społecznej a podzielona płatność

  data dodania: 08.11.2019

  PROBLEM: Dom pomocy społecznej jest samorządową jednostką budżetową. Działalność jednostki jest na mocy art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) zwolniona od tego podatku. W konsekwencji nie odliczamy VAT od nabywanych towarów i usług. Czy w takiej sytuacji dom pomocy społecznej może stosować procedurę podzielonej płatności?

 • E-learning dla pracowników MOPS a stawka VAT

  data dodania: 08.11.2019

  PROBLEM: Pracownicy miejskiego ośrodka pomocy społecznej (dalej: MOPS) wezmą udział w szkoleniu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pracy z osobami w depresji oraz stresu i wypalenia zawodowego. Szkolenie będzie przeprowadzone metodą e-learning. Z jaką stawką powinna zostać wystawiona z tego tytułu faktura?

 • Choroba pracownika a ulga dla młodych

  data dodania: 08.11.2019

  PROBLEM: Dom pomocy społecznej zatrudnia pracownika poniżej 26 roku życia, który korzysta z ulgi dla młodych. Pracownik złamał nogę i korzysta ze zwolnienia lekarskiego. Czy ulga dla młodych obejmie wypłacane mu przez pracodawcę wynagrodzenie chorobowe? Jak będzie wyglądała sytuacja, gdy pracownik otrzyma zasiłek chorobowy?

 • Posiłki dla stażystów i wolontariuszy DPS a VAT

  data dodania: 06.09.2019

  Czy sprzedaż posiłków na rzecz stażystów i wolontariuszy niebędących pracownikami domu pomocy społecznej, ale wykonujących prace opiekuńcze na rzecz jego mieszkańców, podlega VAT?

 • Opłaty za pobyt w domu dziennej opieki a VAT

  data dodania: 06.09.2019

  Gmina będąca czynnym podatnikiem VAT tworzy dom dziennej pomocy (dalej: DDP). Będzie to ośrodek wsparcia przeznaczony dla osób niesamodzielnych po 65 roku życia, prowadzony przez miejski ośrodek pomocy społecznej (dalej: MOPS). W ramach prowadzonej działalności będzie zapewniał miejsce bezpiecznego i godnego spędzania czasu, usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, podnoszenie sprawności, organizowanie czasu wolnego w bezpieczny i godny sposób, wyżywienie, wzmacnianie aktywności oraz samodzielności życiowej. Rada gminy w drodze uchwały określi zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w DDP z uwzględnieniem kryterium dochodowego, określonego na podstawie przepisów o pomocy społecznej. Czy świadczenia, za które gmina będzie otrzymywała wskazane opłaty, będą podlegały zwolnieniu z VAT?

 • Koszty dojazdu pracownika socjalnego a PIT

  data dodania: 06.09.2019

  Pracodawca jest zobowiązany zwrócić pracownikowi socjalnemu koszty przejazdu z miejsca pracy do miejsca wykonywania przez niego czynności zawodowych. W drodze negocjacji ustalono z pracownikami socjalnymi wypłatę kwoty 60 zł miesięcznie dla pracowników terenowych. Czy kwota ta podlega opodatkowaniu?

 • Nienależnie pobrany zasiłek celowy a PIT

  data dodania: 29.08.2019

  Cudzoziemcowi, który uzyskał w Polsce status uchodźcy, przyznano zasiłek celowy na przezwyciężenie trudności w integracji. W wyniku przeprowadzonej kontroli okazało się, że wnioskując o jego przyznanie, cudzoziemiec podał informacje niezgodne z rzeczywistością. W drodze decyzji administracyjnej wypłacony zasiłek uznano za świadczenie nienależnie pobrane. Świadczeniobiorca zwrócił się z wnioskiem o rozłożenie należności na raty, a po spłaceniu jego części - o umorzenie pozostałej kwoty. Czy umorzenie należności z tytułu nienależnie pobranego zasiłku celowego będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

 • Remont w budynku zbiorowego zamieszkania a stawka VAT

  data dodania: 29.08.2019

  Gmina przeprowadza remont w budynku zamieszkania zbiorowego przeznaczonego na dom opieki społecznej (sklasyfikowanym w PKOB w dziale 11). Z jaką stawką VAT powinny być wystawiane z tego tytułu faktury?

 • Artykuły z banku żywności a PIT

  data dodania: 05.06.2019

  PROBLEM: Ośrodek pomocy społecznej przekazuje swoim podopiecznym artykuły spożywcze, które otrzymuje z banku żywności. Przekazanie następuje w różnych formach, na przykład poprzez urozmaicenie posiłków dla podopiecznych ośrodka, ale także w formie paczek, które są im przekazywane do wykorzystania we własnym zakresie. Czy tego rodzaju pośrednictwo pomiędzy bankiem żywności a podopiecznymi ośrodka wywołuje konsekwencje na gruncie podatku dochodowego?

 • Stawka VAT na usługi mediacji

  data dodania: 25.04.2019

 • Świadczenie usług transportowych na rzecz niepełnosprawnych

  data dodania: 20.04.2019

 • Środki dla rodzin zastępczych a podatek dochodowy

  data dodania: 20.04.2019

 • Opodatkowanie VAT usług opiekuńczych

  data dodania: 01.02.2019

 • Wydawanie uczniom obiadów finansowanych przez GOPS

  data dodania: 01.02.2019

 • Ryczałt za samochód asystenta rodziny

  data dodania: 01.02.2019

 • Organizacja półkolonii a opodatkowanie VAT

  data dodania: 01.02.2019

 • Opłaty za pobyt bezdomnych w noclegowni a VAT

  data dodania: 01.02.2019

 • Usługi wizyt studyjnych a VAT

  data dodania: 18.10.2018

 • Umorzone świadczenia z pomocy społecznej a PIT

  data dodania: 18.10.2018

 • Opłata za pobyt w mieszkaniu chronionym w deklaracji VAT

  data dodania: 18.10.2018

 • Leasing samochodu do celów pomocy społecznej

  data dodania: 09.10.2018

 • Nocleg dla odwiedzających a stawka VAT

  data dodania: 09.10.2018

 • Zwrot kosztów biletów wstępu dla pracowników ośrodka pomocy społecznej

  data dodania: 04.09.2018

 • Przychód seniorów z tytułu udziału w warsztatach

  data dodania: 04.09.2018

 • Stawka VAT na prace budowlane w domu pomocy społecznej

  data dodania: 04.09.2018

 • Świadczenie usług między PPP a OPS

  data dodania: 04.09.2018

 • Realizowane na podstawie porozumień z innymi powiatami czynności w zakresie zapewnienia pieczy zastępczej a VAT

  data dodania: 19.04.2018

 • Czy realizowane przez fundację świadczenia pomocy społecznej mogą korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego?

  data dodania: 18.04.2018

 • Usługi wyżywienia świadczone na rzecz uczniów są zwolnione z VAT, bez względu na źródło ich finansowania

  data dodania: 04.04.2018

 • Odstąpienia od egzekwowania zwrotu zasiłku celowego a rozliczenie PIT

  data dodania: 29.01.2018

 • Opodatkowanie VAT usług zapewnienia pobytu w Dziennym Klubie Seniora

  data dodania: 10.10.2017

  PROBLEM: W ramach gminy działa Centrum Integracji Społecznej, które organizuje m.in. Dzienny Klub Seniora jako warsztat opiekuńczy, zajmujący się odpłatnie m.in. opieką nad osobami w wieku powyżej 60 lat czy opieką nad osobami wymagającymi pomocy w wykonywaniu codziennych czynności. Centrum nie jest podmiotem wymienionym w art. 43 ust. 1 pkt 22 lit a-e ustawy o VAT (definiującym zwolnienie dla usług pomocy społecznej). Usługa świadczona w ramach Dziennego Klubu Seniora nie jest też usługą pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej. Czy w związku z tym należy ją opodatkować VAT?

 • Czy wpłaty członków rodziny osób przebywających w DPS wykazuje się w deklaracji VAT-7

  data dodania: 31.07.2017

  Jak traktować wpłaty od członków rodziny osób przebywających w domu pomocy społecznej otrzymywane przez gminny ośrodek pomocy społecznej?

 • Zasady i konsekwencje przyznania mieszkania chronionego

  data dodania: 24.05.2017

  Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych. Mieszkanie chronione może być prowadzone przez każdą jednostkę organizacyjną pomocy społecznej lub organizację pożytku publicznego. Częste są sytuacje zawierania umów najmu lokali z organizacjami, które następnie zawierają kolejne umowy z innymi podmiotami prowadzącymi mieszkania chronione. Takie sytuacje powodują problemy z klasyfikacją i opodatkowaniem VAT świadczonych w ten sposób usług.

 • Zwolnienie z podatku dochodów centrum integracji społecznej

  data dodania: 24.05.2017

  Jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć centra integracji społecznej w formie samorządowego zakładu budżetowego. W praktyce powstaje problem, kiedy dochody z działalności usługowej i wytwórczej tych jednostek mogą być zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK