do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Opłacanie faktur z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności

  data dodania: 30.07.2018

  Czy w związku z mechanizmem podzielonej płatności na każdej fakturze trzeba podawać dwa numery rachunków bankowych (bieżący i dla rozliczeń VAT)?

 • Osobny rachunek dla rozliczeń VAT z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności

  data dodania: 30.07.2018

  Czy jednostka budżetowa ma obowiązek założyć nowe konto bankowe dla rozliczania VAT z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności?

 • Czy mechanizm podzielonej płatności VAT jest obowiązkowy w samorządowych jednostkach organizacyjnych

  data dodania: 30.07.2018

  Czy stosowanie mechanizmu podzielonej płatności (split payment) jest obowiązkowe w samorządowych jednostkach organizacyjnych? Czy może będzie on obowiązywał na zasadzie dobrowolności?

 • Czy jednostki samorządu terytorialnego muszą stosować split payment od 1 lipca 2018 r.?

  data dodania: 30.05.2018

  Pytanie: Od 1 lipca 2018 r. wchodzą w życie przepisy dotyczące mechanizmu podzielonej płatności (split payment). Czy jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do stosowania tego mechanizmu?

 • Podwyższenie do kwoty minimalnej wysokości emerytury pobieranej przez kobiety

  data dodania: 05.10.2017

  Problem: Wiek emerytalny podwyższony osiągnęłam w 2014 r. Udowodniłam 20 lat i 5 miesięcy stażu emerytalnego. ZUS nie podwyższył mi emerytury do kwoty świadczenia najniższego, ponieważ stwierdzono, że nie mam 21 lat stażu emerytalnego. W marcu 2017 r. również moja emerytura nie została podwyższona do kwoty świadczenia najniższego, tj. do 1000 zł. Czy od 1 października 2017 r. takie podwyższenie otrzymam, czy do mojej sytuacji zmiana przepisów będzie miała zastosowanie? Jeśli tak, jaki wniosek powinnam złożyć w tej sprawie?

 • Przekształcenie dotychczasowego gimnazjum w szkołę podstawową a klasyfikacja wydatków

  data dodania: 03.10.2017

  PROBLEM: Czy w przypadku, gdy w uchwale w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego określono datę rozpoczęcia działalności ośmioletniej szkoły podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum na dzień 1 września 2017 r., to oznacza, że 1 września 2017 r. przestaje funkcjonować gimnazjum? Jeżeli tak, to czy w planie finansowym szkoły podstawowej powinien funkcjonować rozdział 80110 obejmujący wydatki związane z działalnością 2 i 3 klasy gimnazjum?

 • Zatrudnianie nauczycieli – pytania i odpowiedzi

  data dodania: 29.09.2017

  W artykule zostały przedstawione odpowiedzi na pytania Czytelników dotyczące spraw kadrowych związanych z początkiem roku szkolnego 2017/2018, w tym wynikających z wprowadzenia reformy oświatowej od 1 września 2017 r.

 • Nowe paragrafy dochodów

  data dodania: 24.05.2017

  Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje sporo zmian w klasyfikacji budżetowej, zwłaszcza w zakresie paragrafów dochodów. Zmiany zostały wprowadzone rozporządzeniem zmieniającym z 22 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2294).

 • Jak rozliczać minimalną stawkę godzinową przy usługach świadczonych nie w każdym miesiącu

  data dodania: 06.02.2017

  Zatrudniamy osobę na umowę zlecenia zajmującą się sprawami bhp. Osoba ta jest zatrudniona w innym zakładzie pracy, a u nas otrzymuje wynagrodzenie 500 zł miesięcznie za prowadzenie spraw bhp (na telefon). Rachunek wystawia co jakiś czas (nie co miesiąc) i tym samym nie otrzymuje co miesiąc wynagrodzenia. Jak liczyć minimalną stawkę godzinową? Czy osoba ta musi podpisywać listę obecności?

 • Czy możliwe jest zawieranie nieodpłatnych umów zlecenia po zmianie przepisów

  data dodania: 20.12.2016

  W 2016 r. podpisywaliśmy czasami nieodpłatne umowy zlecenia z osobami, które tym sposobem chciały pozyskać praktyczne umiejętności wykonywania pracy. W jaki sposób zawierać te umowy w 2017 r. po zmianach przepisów - czy wprowadzenie obowiązku stosowania stawki minimalnej wpływa na tego typu umowy?

 • Wydawanie interpretacji indywidualnych przez wójta na wniosek "swojej" gminy od 1 lipca 2016 r.

  data dodania: 04.07.2016

  Czy po 1 lipca 2016 r. wójt gminy nadal będzie mógł wydawać interpretacje indywidualne na wniosek "swojej" gminy? Czy gmina, która uzyska taką interpretację, będzie chroniona, jeżeli zachowa się zgodnie z uzyskaną interpretacją?

 • Jakich zmian należy dokonać w dokumentach kadrowych po nowelizacji przepisów w zakresie umów terminowych

  data dodania: 08.03.2016

  Ostatnie zmiany w Kodeksie pracy, odnoszące się do umów na czas określony, skutkują koniecznością przekazania niektórym pracownikom nowych informacji o warunkach zatrudnienia. Pracodawcy muszą także pamiętać o zmianie treści niektórych umów. Artykuł omawia obowiązki pracodawcy w tym zakresie.

 • W jaki sposób udzielać nauczycielom zwolnienia od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem

  data dodania: 08.03.2016

  Bardzo proszę o wyjaśnienie sposobu udzielenia nauczycielom zwolnienia od pracy w związku z nowym brzmieniem art. 188 Kodeksu pracy.

 • Jak wyliczać okres zatrudnienia przy wypowiadaniu umów na czas określony po 22 lutego 2016 r.

  data dodania: 22.02.2016

  Zatrudnialiśmy pracownika przez rok na podstawie umowy na czas określony, po kilku miesiącach przerwy zawarliśmy kolejną roczną umowę na czas określony, która kończy się 30 czerwca 2016 r. Ile umów na czas określony i na jaki okres możemy jeszcze podpisać z tą osobą po zakończeniu tej drugiej umowy? Czy wypowiadając późniejszą umowę (czyli zawartą już po zakończeniu obecnej, a więc na podstawie przepisów obowiązujących od 22 lutego 2016 r.) do okresu zatrudnienia, od którego uzależniona jest długość okresu wypowiedzenia, należy wliczać zatrudnienie sprzed 22 lutego 2016 r.?

 • Jakie zmiany zostały wprowadzone w aktach osobowych pracowników

  data dodania: 14.01.2016

  W związku z wejściem w życie na początku 2016 r. dwóch dużych nowelizacji Kodeksu pracy - jednej związanej z uprawnieniami rodzicielskimi (od 2 stycznia), drugiej - obejmującej terminowe umowy o pracę (od 22 lutego) - zaczną obowiązywać zmiany w rozporządzeniu dotyczącym prowadzenia akt pracowniczych. Zmiany mają charakter porządkowy, nie rozszerzają obowiązków dokumentacyjnych pracodawcy.

 • Jak zmienią się zasady oskładkowania umów zlecenia w 2016 r.

  data dodania: 12.11.2015

  Od 1 stycznia 2016 r. wejdą w życie przepisy zmieniające zasady podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu umów zlecenia. Nowelizacja w tym zakresie dotyczy sytuacji wystąpienia zbiegu tytułów do ubezpieczeń społecznych.

 • Jak prawidłowo udzielić pracownikowi urlopu ojcowskiego

  data dodania: 02.11.2015

  Pracownikowi 15 listopada 2014 r. urodził się syn. Wcześniej nie występował z wnioskiem o urlop ojcowski, złożył go dopiero 2 listopada 2015 r. W jaki sposób mamy udzielić tego urlopu? Z tego co wiemy, to zmieniają się przepisy - czy coś w sytuacji tej osoby to poprawi? Nie chcemy robić pracownikowi trudności, ale też chcielibyśmy działać zgodnie z prawem.

 • Czy preproporcję należy stosować już w trakcie 2015 r.

  data dodania: 07.09.2015

  Czy przepisy o prewspółczynniku, określające zasady dokonywania odliczeń częściowych w przypadkach, gdy podatnicy dokonują zakupów towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, należy stosować już w 2015 r.? Według jakich kryteriów stosować preproporcję?

 • Kiedy pracownik traci prawo do płatnego zwolnienia od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem

  data dodania: 24.08.2015

  Pracownica samotnie wychowuje syna urodzonego 9 października 2001 r. Zatem 9 października 2015 r. skończy on 14 lat. Czy oznacza to, że po tym terminie pracownica traci prawo do skorzystania z dwóch dni opieki na syna na podstawie art. 188 k.p.?

 • Według którego rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej należy sporządzić sprawozdania z poniesionych w 2014 r. wydatków strukturalnych?

  data dodania: 19.03.2015

  W chwili obecnej trwają prace nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Czy jego zapisy znacząco różnią się od dotychczas obowiązującego? Ponadto proszę o informację, czy wejście w życie nowelizowanego rozporządzenia będzie miało wpływ na sprawozdania o wydatkach strukturalnych za 2014 r.?

 • Kiedy żołnierz otrzyma równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie niewydane w naturze

  data dodania: 19.03.2015

  Wojskowemu wykonującemu zadania w warunkach uniemożliwiających korzystanie z wyżywienia przysługującego w naturze należy się równoważnik pieniężny.

 • Od kiedy należy stosować zmiany w załączniku nr 4 do rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej

  data dodania: 09.02.2015

  W związku ze zmianami w rozporządzeniu w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych gminy mają trzy miesiące na dostosowanie swoich uchwał budżetowych do nowych regulacji. Wprowadzone zmiany dotyczą m.in. wydatków - uchylono § 435 i § 437 oraz zmodyfikowano brzmienie § 436 wraz z objaśnieniem. Jak postąpić w sytuacji, gdy do dnia dostosowania uchwały wystąpią np. wydatki z tytułu korzystania z Internetu i telefonii stacjonarnej?

 • Według jakich norm prawnych należy sporządzić sprawozdania z poniesionych w 2014 roku wydatków strukturalnych

  data dodania: 15.01.2015

  Akty prawne regulujące zagadnienie wydatków strukturalnych w istotny sposób powiązane są z kolejnymi perspektywami finansowymi Unii Europejskiej. W związku z faktem, że kolejna perspektywa dotyczy lat 2014-2020, nasuwa się uzasadniona wątpliwość - z uwzględnieniem jakich przepisów prawa należy sporządzić sprawozdania z poniesionych wydatków strukturalnych za 2014 r.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK