do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Nieopłacone koszty upomnienia od wydanych decyzji – ewidencja księgowa

  data dodania: 17.04.2019

  Jesteśmy jednostką budżetową i wystawiamy decyzje administracyjne, a do nieopłaconych w terminie również upomnienia. Czy na koniec roku nieopłacone koszty upomnienia od decyzji ujętej w odpisach aktualizujących również należy ująć na konie 290?

 • Czy środki pieniężne w drodze ujmuje się w sprawozdaniu Rb-27S i Rb-N

  data dodania: 21.11.2018

  W jednostce budżetowej płatność za usługi korzystania z pływalni przyjmowana jest za pośrednictwem kart płatniczych. Ewidencja zapłaty przebiega z wykorzystaniem konta 141 „Środki pieniężne w drodze”. W jaki sposób powinno przebiegać księgowanie wpływów ze sprzedaży usług płatnych kartami płatniczymi? Czy środki pieniężne ewidencjonowane na koncie 141 należy ujmować w należnościach sprawozdań Rb-27S i Rb-N?

 • Czy w sprawozdaniu Rb-Z wykazuje się umorzenie pożyczki

  data dodania: 30.08.2018

  Na koniec trzeciego kwartału gmina uzyskała umorzenie pożyczki otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Gdzie należy wykazać to umorzenie w sprawozdaniu Rb-Z?

 • Czy w sprawozdaniu Rb-Z i Rb-N wykazuje się wadia tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umów?

  data dodania: 29.08.2018

  Na odrębnym rachunku bankowym na koncie 139 „Inne rachunki bankowe” mamy wpłacone przez kontrahentów wadia tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umów, np. na wykonanie przyłącza energetycznego wraz z montażem fontanny pływającej w parku miejskim, na remont i modernizację budynku szkoły podstawowej, na roboty budowlane - wykonanie elewacji budynku urzędu. Czy środki te powinny być wykazywane w sprawozdaniach Rb-N i Rb-Z?

 • Czy w sprawozdaniu Rb-N wykazuje się należności wymagalne i niewymagalne dotyczące wydzielonego rachunku dochodów

  data dodania: 29.08.2018

  Mamy utworzony wydzielony rachunek dochodów na podstawie art. 223 uofp. Czy występujące na koniec kwartału należności wymagalne i niewymagalne powinnam wykazać w sprawozdaniu Rb-N?

 • Aktualizacja polityki rachunkowości oraz przekazywanie sprawozdań budżetowych

  data dodania: 31.03.2018

  Problem: Ramy prowadzenia rachunkowości w każdej jednostce powinny być określone w podstawowym dokumencie - w polityce rachunkowości. Prawidłowo prowadzona ewidencja księgowa to podstawa do sporządzenia m.in. sprawozdań budżetowych. Jakie rozwiązania w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości można wprowadzić w jednostce w celu ułatwienia pracy?

 • Jednostka budżetowa uzyskuje dochody z tytułu podatku od towarów i usług. W jakiej kolumnie i wierszu w sprawozdaniu Rb-N należy wykazywać ten podatek?

  data dodania: 19.03.2018

 • Zatrudnianie cudzoziemców – księgowanie wpłat do powiatowego urzędu pracy

  data dodania: 19.03.2018

  PROBLEM: Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która wprowadza wpłaty przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Zgodnie z art. 90a ust. 2 i 2a tej ustawy, 50% wpłaty stanowić będzie dochód powiatu, a 50% dochód budżetu państwa. Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa, dochody realizowane przez jednostki organizacyjne inne niż urzędy obsługujące organy podatkowe lub państwowe jednostki budżetowe są przekazywane na rachunki bieżące dochodów właściwych dysponentów części

 • Jak wykazać należność wymagalną za obiady w sprawozdaniu Rb-N?

  data dodania: 23.02.2018

  W którym wierszu wykazać należność wymagalną za obiady w szkole? Czy prawidłowy będzie wiersz N4.1. „Z tytułu dostaw i usług” czy N4.2. „Pozostałe”?

 • Które należności uboczne należy wykazać w sprawozdaniu Rb-N

  data dodania: 25.10.2017

  PROBLEM: Wierzyciel posiada wyrok sądowy zasądzający należność. Bezskutecznie zostało zakończone postępowanie komornicze i pojawiły się koszty, takie jak: koszty zastępstwa procesowego, koszty nadania klauzuli wykonalności, koszty postępowania komorniczego, odsetki za opóźnienie. Które z tych kosztów należy traktować jak należności uboczne? Od których należy naliczać odsetki za opóźnienie? Które z wymienionych kosztów należy wykazywać w sprawozdaniu Rb-N? Czy do należności ubocznych można zakwalifikować: odsetki od niezapłaconych należności głównych, odsetki od zapłaconych należności głównych, koszty upomnienia, koszty sądowe, koszty zastępstwa procesowego, koszty egzekucyjne, np. koszty związane z postępowaniem komornika,

 • Środki finansowe programu "Aktywny samorząd" w sprawozdaniu Rb-N

  data dodania: 03.10.2016

  Czy w sprawozdaniu Rb-N należy ujmować środki finansowe, które znajdują się na rachunku bankowym programu "Aktywny samorząd" realizowanym przez PCPR na podstawie porozumienia i umowy zawartej z PFRON?

 • Ujęcie należności od PUP w sprawozdaniu Rb-N

  data dodania: 03.08.2016

  Ewidencja księgowa prac społecznie użytecznych w naszej jednostce przebiega następująco PK - naliczenie w kwocie 324 zł; Wn konto Zespołu 4 - 129,60 (40%), Wn konto Zespołu 2 - 194,40 (60%)/Ma konto Zespołu 2 - 324,00. Czy takie ujęcie prac społecznie użytecznych można uznać za prawidłowe? Czy należność od powiatowego urzędu pracy (niewymagalną) należy ująć w sprawozdaniu Rb-N w poz. N5.3 w grupie III?

 • Czy w sprawozdaniu Rb-N należy wykazywać należności pochodzące od podmiotu wykreślonego z ewidencji działalności gospodarczej

  data dodania: 06.04.2016

  W sprawozdaniu Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, zgodnie z instrukcją sporządzania sprawozdań, należności wykazuje się do momentu wykreślenia dłużnika z właściwego rejestru, chyba że dług został przejęty przez następcę prawnego dłużnika. Czy w związku z tym powinniśmy wykazywać w tym sprawozdaniu należności, których nadal dochodzimy, pomimo wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej podmiotów, którym udzielono wsparcia?

 • W jaki sposób wykazać płatność ratalną w sprawozdaniach Rb-28S oraz Rb-Z

  data dodania: 08.03.2016

  Jak ująć w ewidencji księgowej nieruchomość gruntową, którą gmina otrzymała od Agencji Nieruchomości Rolnych i przeznaczyła na cel inny niż zawarty w umowie? Czy zobowiązanie wynikające ze zmiany przeznaczenia gruntu, wypłacane w ratach, należy wykazać w sprawozdaniach Rb-28S oraz Rb-N?

 • Czy niewymagalne zobowiązania należy ująć w sprawozdaniu Rb-Z

  data dodania: 30.12.2015

  Do państwowej jednostki budżetowej pod koniec starego roku wpłynęły dwie faktury i były przetrzymane w biurku kierownika tej jednostki. Kierownik przed końcem roku miał urlop wypoczynkowy i wyjechał za granicę, do pracy wrócił 7 stycznia nowego roku. Termin płatności na fakturach przypadał na 3 i 4 stycznia, a zapłata za nie nastąpiła dopiero po przekazaniu ich przez kierownika jednostki - 8 stycznia. Czy w sprawozdaniu Rb-Z na koniec starego roku wykazać wartości tych faktur?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK