do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Inwentaryzacja prawa użytkowania wieczystego niewłaściwą metodą

  data dodania: 07.12.2018

  Nieprawidłowość: Prawa użytkowania wieczystego gruntów ustanowione na rzecz JST na gruntach Skarbu Państwa zostały ujęte na arkuszu spisu z natury. Wszystkie prawa (do 21 różnych nieruchomości) zostały wpisane łącznie pod pozycją nr 1 na arkuszu spisu z natury nr 000001.

 • Niedokonanie wyceny nadwyżek inwentaryzacyjnych środków trwałych

  data dodania: 07.12.2018

  Nieprawidłowość: W wyniku spisu z natury zostały ujawnione nadwyżki środków trwałych, takich jak: pojazd ciężarowy, trzy zespoły komputerowe, ciągnik siodłowy, kosiarka spalinowa, dwie podkaszarki. Nadwyżki wynikały z nieujęcia w księgach rachunkowych jednostki przekazania tych środków trwałych jednostce na podstawie umowy darowizny. Ponieważ w umowie darowizny strony nie określiły wartości darowanych składników majątkowych, główny księgowy jednostki zdecydował o przyjęciu tych nadwyżek na stan w wartości początkowej równej zero i ujęciu ich w ewidencji pozabilansowej środków trwałych o wartości nieistotnej.

 • Niezapewnienie kontroli list płac

  data dodania: 07.12.2018

  Nieprawidłowość: Listy płac dla pracowników jednostki były sporządzane, kontrolowane pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym oraz zatwierdzane do wypłaty przez tę samą osobę: inspektora ds. płac. Pracownik ten podpisywał listy płac także na dowód wykonania kontroli wstępnej należącej do głównego księgowego jednostki, mimo że nie był do tego upoważniony.

 • Ujmowanie dowodów księgowych niezgodnie z dekretacją

  data dodania: 07.12.2018

  Nieprawidłowość: Na dowodach księgowych dotyczących zakupów środków trwałych i pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowo budowanej siedziby jednostki wskazano nieprawidłowy sposób księgowania:

 • Nieformalne udzielanie ulg w podatku od nieruchomości od osób prawnych

  data dodania: 07.12.2018

  Nieprawidłowość: Burmistrz miasta zawierał nieformalne porozumienia z osobami prawnymi zalegającymi z wpłatami na poczet podatku od nieruchomości. Polegało to na tym, że zamiast wydawać decyzje o odroczeniu terminów płatności podatku lub zaległości podatkowej albo o rozłożeniu zaległych płatności na raty, umawiał się ustnie z podatnikami, że jeśli będą wpłacać od czasu do czasu jakieś kwoty, to nie będzie wobec nich wszczynana egzekucja. Postępowanie to leżało w interesie nie tylko podatników, ale i gminy miejskiej. Ponieważ nie były wydawane decyzje o odroczeniu terminów płatności albo rozłożeniu na raty należności podatkowych, gmina miejska nie wykazywała tych ulg w sprawozdaniu Rb-PDP. To miało wpływ na ustalenie subwencji ogólnej dla tej gminy w zawyżonej

 • Brak daty i godziny rozpoczęcia/zakończenia podróży w rachunkach kosztów podróży służbowych

  data dodania: 23.10.2018

  Nieprawidłowość: W jednostce budżetowej powszechnie przyjętą praktyką było niewskazywanie przez pracowników w rachunkach kosztów podróży służbowych dat i godzin rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowych. Mimo to rachunki takie były zatwierdzane jako prawidłowe i wypłacano na ich podstawie należności z tytułu zwrotów kosztów podróży służbowych, w tym z tytułu diet i ryczałtów na dojazdy.

 • Naruszenie zasad ustalania terminu płatności I raty łącznego zobowiązania pieniężnego

  data dodania: 23.10.2018

  Nieprawidłowość: Wszystkie decyzje wymiarowe na łączne zobowiązanie podatkowe od osób fizycznych na 2018 r., w trzech z dziesięciu sołectw gminy, zostały doręczone bez wskazania daty ich odbioru przez podatników. Decyzje zostały wydrukowane i przekazane doręczycielom gminnym w dniach od 6 do 8 marca 2018 r. Na ich podstawie dokonano przypisu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości na kontach szczegółowych podatników. Jako datę płatności pierwszej raty tych podatków wskazano 15 marca 2018 r.

 • Nieprzekazanie gminnym jednostkom budżetowym nieruchomości w trwały zarząd

  data dodania: 23.10.2018

  Nieprawidłowość: Wszystkie gminne jednostki budżetowe użytkowały nieruchomości zajęte na potrzeby realizacji ich zadań statutowych (siedziby, nieruchomości konieczne do wykonywania zadań) bez formalnego przekazania im ich w trwały zarząd. Nieruchomości figurowały w księgach rachunkowych urzędu gminy i przez ten urząd były amortyzowane.

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych ewidencji szczegółowej niezgodnie z polityką rachunkowości

  data dodania: 23.10.2018

  Nieprawidłowość: Według polityki rachunkowości jednostki budżetowej ewidencja szczegółowa do konta 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych” powinna być prowadzona w technice komputerowej za pomocą oprogramowania X. Faktycznie była jednak prowadzona częściowo w technice komputerowej (w zakresie należności podatkowych), a częściowo ręcznie - w zakresie należności cywilnoprawnych (np. z tytułu czynszów najmu i dzierżawy). Ewidencja ręczna była prowadzona na luźnych karatach kontowych, nieoznaczonych nazwą jednostki, nazwą ewidencji, symbolem konta syntetycznego, do którego była prowadzona, oraz utrzymywanych w nieuporządkowanym zbiorze.

 • Nieprawidłowe udokumentowanie faktu przeprowadzenia spisu z natury

  data dodania: 23.10.2018

  Nieprawidłowość: Wyniki spisu z natury środków trwałych zostały ujęte na arkuszach spisu z natury nieobjętych ewidencją i kontrolą zużycia. Fakt ten został ujawniony w trakcie kontroli, po 2 latach od przeprowadzenia spisu, ponieważ część arkuszy wypełnionych przez jeden z trzech zespołów spisowych nie była ponumerowana i oznaczona pieczęcią „druk ścisłego zarachowania”. Przewodniczący tego zespołu spisowego wyjaśnił, że zespoły spisowe otrzymały przed spisem nieocechowane druki, które numerowali członkowie zespołu spisowego i w zamieszaniu związanym z inwentaryzacją nie zauważyli, iż niektóre z nich zostały bez numerów. Po przeprowadzeniu inwentaryzacji do księgi druków ścisłego zarachowania była wpisywana liczba arkuszy faktycznie

 • Nieprawidłowa ewidencja rozrachunków z izbą rolniczą

  data dodania: 05.10.2018

  Nieprawidłowość: Rozrachunki z izbą rozliczą z tytułu udziału w dochodach uzyskanych przez gminę z podatku rolnego były ewidencjonowane na koncie 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami” urzędu gminy.

 • Niewszczęcie postępowania podatkowego wobec podatników, którzy nie złożyli deklaracji na podatek od nieruchomości

  data dodania: 05.10.2018

  Nieprawidłowość: Cztery osoby prawne mające nieruchomości na terenie gminy wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej nie złożyły w 2018 r. deklaracji na podatek od nieruchomości. Organ podatkowy w okresie od 30 stycznia do końca czerwca 2018 r. wysyłał do tych podatników listem poleconym co miesiąc wezwania do złożenia deklaracji, które jednak pozostawały bez odpowiedzi.

 • Brak kontroli formalnej i merytorycznej sprawozdań jednostkowych Rb-28S

  data dodania: 05.10.2018

  Nieprawidłowość: W sprawozdaniu rocznym Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki budżetowej samorządu terytorialnego za 2017 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS) wykazano zaangażowanie wydatków budżetowych w kwocie przekraczającej o ponad 25 000 zł faktycznie wykonane wydatki. Kwota ta dotyczyła zobowiązań zaciągniętych na podstawie umów zawartych w 2017 r., których wykonanie miało nastąpić w 2018 r. Mimo tego błędu skarbnik JST, zobowiązany zakresem obowiązków do kontrolowania pod względem formalnym i merytorycznym sprawozdań jednostek budżetowych podległych gminie, nie zakwestionował prawidłowości tego sprawozdania.

 • Zaniechanie prowadzenia szczegółowej ewidencji zobowiązań

  data dodania: 05.10.2018

  Nieprawidłowość: W ewidencji księgowej jednostki budżetowej nie prowadzono ewidencji zobowiązań według podziałek klasyfikacji budżetowej. W związku z tym dane na temat wysokości zobowiązań były wykazywane w sprawozdaniu Rb-28S na podstawie zestawień, sporządzanych na koniec każdego kwartału przez referenta księgowego. Główny księgowy twierdził, że skoro w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont w opisie zasad funkcjonowania kont zespołu 2 zawarte jest stwierdzenie „ewidencja szczegółowa do konta 201 może być prowadzona według podziałek klasyfikacji budżetowej”, to nie ma takiego obowiązku i jednostka może (ale nie musi) prowadzić tak szczegółową ewidencję.

 • Brak ewidencji pomocniczej do konta 240 „Pozostałe rozrachunki”

  data dodania: 31.08.2018

  Nieprawidłowość: Do konta 240 „Pozostałe rozrachunki” w planie kont organu gminy nie prowadzono ewidencji pomocniczej. Kontrola wykazała, że zaniechanie prowadzenia tej ewidencji było działaniem celowym, mającym uniemożliwić wykrycie nieprawidłowości polegających na przelewaniu środków z tytułu sum depozytowych oraz z rachunku zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na rachunek bieżący budżetu w celu finansowania deficytu budżetowego gminy.

 • Niewszczęcie postępowania podatkowego wobec podatników, którzy nie złożyli deklaracji na podatek od nieruchomości

  data dodania: 31.08.2018

  Nieprawidłowość: Trzy osoby prawne mające na terenie gminy nieruchomości wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej nie złożyły w 2018 r. deklaracji na podatek od nieruchomości. Mimo to organ podatkowy do końca czerwca 2018 r. nie wszczął wobec tych podatników postępowania w celu określenia wysokości podatku od nieruchomości. Przyczyną powstania nieprawidłowości było nieskontrolowanie przez pracownika komórki podatkowej, czy wszyscy właściciele nieruchomości gminnych złożyli deklaracje podatkowe.

 • Nierzetelne prowadzenie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych oraz ich amortyzacji (umorzenia)

  data dodania: 30.08.2018

  Nieprawidłowość: Wartości niematerialne i prawne (licencje na użytkowanie programów komputerowych) były ujmowane na koncie 020 w podziale na:

 • Zaniżenie zaległych należności podatkowych w sprawozdaniu Rb-27S

  data dodania: 30.08.2018

  Nieprawidłowość: W sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych urzędu miasta w kolumnie „Należności” (w podziale na „Należności pozostałe do zapłaty ogółem” i „Zaległości netto”) nie wykazano zaległości w podatku od nieruchomości i podatku rolnym, wynoszących ponad 1 000 000 zł. Kwota ta dotyczyła zaległych podatków zabezpieczonych hipotecznie, których wartość była ujęta na koncie 226 „Długoterminowe należności budżetowe”.

 • Nieujęcie w księgach rachunkowych wartości prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz gminy na gruntach Skarbu Państwa

  data dodania: 29.08.2018

  Nieprawidłowość: W księgach rachunkowych urzędu gminy nie była w ogóle ujęta wartość prawa użytkowania wieczystego gruntów, ustanowionego na rzecz gminy na gruntach Skarbu Państwa. Wartość początkowa nieujętych aktywów wynosiła zgodnie z aktami notarialnymi ponad 300 000 zł i odnosiła się do prawa użytkowania wieczystego 25 nieruchomości gruntowych, ustanowionego na rzecz gminy w latach 1998-2017. Na koncie 011 były ujęte jedynie budynki i budowle posadowione na tych gruntach, stanowiące własność gminy, służące do realizacji celów statutowych gminnych jednostek organizacyjnych.

 • Rozbieżności w określaniu warunków zapłaty między umową a wystawioną fakturą

  data dodania: 25.07.2018

  Nieprawidłowość: Jednostka ma zawarte umowy najmu i dzierżawy. Co miesiąc wystawia faktury najemcom i dzierżawcom. W umowach zawartych z osobami fizycznymi określono, że czynsz będzie płatny miesięcznie z góry do 10 dnia każdego miesiąca. Natomiast w wystawionych fakturach wskazano jako termin zapłaty - 7 dni.

 • Nieprawidłowa ewidencja operacji kasowych

  data dodania: 25.07.2018

  Nieprawidłowość: Kontrola stanu kasy w jednostce budżetowej wykazała nadwyżkę w kwocie 589,50 zł. Przyczyną powstania nadwyżki było ujęcie w raporcie kasowym rozchodu gotówki z tytułu zwrotu trzem pracownikom jednostki kosztów podróży służbowych, mimo że pracownicy ci z powodu nieobecności w pracy nie podjęli gotówki z kasy.

 • Nieprawidłowa ewidencja należności warunkowych

  data dodania: 25.07.2018

  Nieprawidłowość: Wartość gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych, wniesionych jako wadia i zabezpieczenia należytego wykonania umów o zamówienia publiczne, była ujęta na kontach bilansowych urzędu miejskiego:

 • Nieprawidłowe prowadzenie ewidencji szczegółowej dla rozrachunków z tytułu podatku od nieruchomości

  data dodania: 25.07.2018

  Nieprawidłowość: Dla podatników podatku od nieruchomości, będących właścicielami więcej niż jednej nieruchomości, położonych w różnych miejscowościach na terenie gminy, zakładano tyle kart kontowych, ile mieli nieruchomości. W efekcie zarówno przypis podatku, jak i jego wpłaty były ujmowane na poszczególnych kontach na podstawie dowodów PK - „Polecenie księgowania” poprzez rozksięgowanie podatku należnego i wpłaconego na karty kontowe poszczególnych nieruchomości.

 • Nierozliczenie spisu z natury budynków wskutek braku ich wyceny

  data dodania: 25.07.2018

  Nieprawidłowość: Spis z natury nieruchomości gminnych, przeprowadzony za 2017 r., wykazał nadwyżkę 5 budynków. Ponieważ jednostka nie miała dowodów potwierdzających ich wartość (były nabyte w drodze komunalizacji, a w decyzjach komunalizacyjnych nie określono ich wartości), nadwyżka nie została wyceniona i rozliczona w księgach rachunkowych. Główna księgowa stwierdziła, że jednostki nie stać na dokonanie wyceny tych budynków przez biegłych.

 • Niepełne przeprowadzenie spisu z natury budynków i budowli

  data dodania: 23.07.2018

  Nieprawidłowość: Inwentaryzacja środków trwałych, budynków i budowli za 2017 r., przeprowadzona metodą spisu z natury, wykazała niedobór w kwocie ponad 6 mln zł. Niedobór wynikał z nieobjęcia spisem budynków i budowli położonych na terenie wsi w gminie miejsko-wiejskiej. Niedobór pozostał nierozliczony do czasu kontroli (maj 2018 r.).

 • Nieprawidłowa ewidencja należności podatkowych zabezpieczonych hipotecznie

  data dodania: 20.07.2018

  Nieprawidłowość: Należności gminy z tytułu podatków lokalnych zabezpieczone hipotecznie były ujmowane na koncie 226 „Długoterminowe należności budżetowe”.

 • Niewłaściwe udokumentowanie przypisów i odpisów podatku od środków transportowych

  data dodania: 28.06.2018

  Nieprawidłowość: W urzędzie miasta nie przestrzegano przepisów dotyczących ewidencji księgowej podatków. Inspektor ds. podatków lokalnych wprowadzał zapisy na karcie kontowej dla podatku od środków transportowych na podstawie otrzymanych informacji o zbyciu lub nabyciu pojazdu.

 • Zawyżenie wartości środka trwałego

  data dodania: 28.06.2018

  Nieprawidłowość: W jednostce zawyżono wartość środka trwałego o koszty niezwiązane bezpośrednio z jego wytworzeniem (w tym wynagrodzenie koordynatora projektu, koszty konferencji podsumowującej wykonanie projektu i gadżetów promocyjnych).

 • Zasilanie podstawowego rachunku bankowego jednostki środkami z rachunku bankowego sum depozytowych

  data dodania: 28.06.2018

  Nieprawidłowość: Kilka razy w ciągu roku jednostka budżetowa dokonywała przelewu środków z rachunku bankowego sum depozytowych na podstawowy rachunek bankowy jednostki. Środki te były wykorzystywane w celu pokrycia wydatków związanych z realizacją bieżących zadań, w tym także na przelew składek ZUS od wynagrodzeń pracowników. Następnie po wpływie na rachunek bieżący środków np. z tytułu raty podatku od nieruchomości od osób prawnych, udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych środki te były z powrotem przekazywane na rachunek sum depozytowych.

 • Nieprawidłowe gromadzenie dochodów na wydzielonym rachunku

  data dodania: 28.06.2018

  Nieprawidłowość: Jednostka oświatowa gromadziła na wydzielonym rachunku utworzonym zgodnie z art. 223 uofp m.in. dochody z najmu pomieszczeń dla kilku podmiotów oraz z dzierżawy placu szkolnego dla ośrodka szkolenia kierowców. Każda z umów została zawarta na 3 lata. Gromadzenie dochodów z tytułu tych umów było niezgodne z uchwałą rady powiatu w sprawie określenia dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez powiatowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową. Z uchwały tej wynikało, że źródłem dochodów gromadzonych przez zespół szkół mogą być opłaty za jednorazowy wynajem pomieszczeń szkolnych oraz sprzętu szkolnego. Czynsz dzierżawny w ogóle nie został wymieniony jako źródło dochodów

 • Opodatkowanie jedną decyzją wymiarową współwłasności i odrębnej własności

  data dodania: 29.05.2018

  Nieprawidłowość: Organ podatkowy (gmina) opodatkował jedną decyzją wymiarową (podatkiem rolnym i leśnym) - zamiast w drodze odrębnych decyzji - grunty stanowiące współwłasność i odrębną własność osób fizycznych.

 • Niedokonywanie ewidencji przypisu należności

  data dodania: 29.05.2018

  Nieprawidłowość: W ewidencji księgowej urzędu miejskiego nie dokonywano przypisu należności m.in. z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i za zajęcie pasa drogowego.

 • Przekroczenie zakresu upoważnienia do zaciągania zobowiązań

  data dodania: 29.05.2018

  Nieprawidłowość: Wójt gminy zawarł umowę o dzieło na kwotę 3000 zł (dział 010, rozdział 01010, paragraf 4170). Na dzień podpisania umowy plan finansowy wydatków w podanej podziałce klasyfikacji budżetowej wynosił 2000 zł, natomiast wykonanie 0,00 zł.

 • Zaniechanie rozliczenia udzielonych dotacji

  data dodania: 29.05.2018

  Nieprawidłowość: W urzędzie gminy wszystkie dotacje udzielone z budżetu organizacjom pożytku publicznego były uznawane za rozliczone z dniem ich przelania na konta tych jednostek. W chwili dokonania przelewu dotacje ewidencjonowano na kontach urzędu jako jednostki budżetowej zapisem:

 • Brak pokwitowania pobrania gotówki z kasy

  data dodania: 24.04.2018

  Nieprawidłowość: Na listach wypłat świadczeń dla pracowników zatrudnionych w gminie w ramach robót publicznych (świadczenia podstawowe, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej) nie było pokwitowania faktu pobrania gotówki z kasy przez osoby upoważnione w prawie 50% pozycji. Mimo to w raportach kasowych zaewidencjonowano rozchód gotówki w pełnych kwotach wykazanych w tych listach płac.

 • Przekazywanie dotacji podmiotowej samorządowemu zakładowi budżetowemu

  data dodania: 24.04.2018

  Nieprawidłowość: Rada gminy nie ustaliła stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego. Kwota dotacji dla tego zakładu była ustalana rokrocznie w budżecie gminy w wysokości pozwalającej na zrównoważenie przychodów i kosztów zakładu, w taki sposób, aby w rozliczeniach rocznych zakładu nie były wykazywane ujemne środki obrotowe. Przy takim rozwiązaniu dotacja udzielana zakładowi miała charakter podmiotowy i nie podlegała kontroli prawidłowości jej wykorzystania przez zakład.

 • Nieuprawniona zmiana zasad funkcjonowania konta 221

  data dodania: 20.04.2018

  Nieprawidłowość: W zakładowym planie kont jednostki budżetowej zapisano, że: na stronie Wn konta 221 ujmuje się ustalone należności z tytułu dochodów budżetowych oraz odpisy należności zapisem ujemnym, a na stronie Ma - wpłaty należności oraz zwroty nadpłat zapisem ujemnym.

 • Nieprawidłowe prowadzenie ewidencji pomocniczej do konta 224

  data dodania: 17.04.2018

  Nieprawidłowość: Ewidencja pomocnicza do konta 224 w planie kont urzędu miasta i gminy była prowadzona według przeznaczenia środków (np. 224/kultura fizyczna, 224/świetlice TPD, 224/pomoc dla niepełnosprawnych, 224/inne stowarzyszenia).

 • Brak kontroli sprawozdań jednostkowych Rb-27S i Rb-28S

  data dodania: 31.03.2018

  Nieprawidłowość: W sprawozdaniach jednostkowych rocznych Rb-27S i Rb-28S ośrodka pomocy społecznej (OPS), złożonych do gminy miejskiej, występowały błędy. W sprawozdaniu Rb-28S zaangażowanie wydatków na koniec roku w niektórych paragrafach było niższe, a w innych wyższe niż wydatki wykonane (w sumie zaangażowanie ogółem było wyższe niż wydatki wykonane ogółem). Natomiast sprawozdanie Rb-27S nie było podpisane ani przez kierownika OPS, ani przez głównego księgowego.

 • Prowadzenie wspólnej obsługi jednostek oświatowych bez podstawy prawnej

  data dodania: 31.03.2018

  Nieprawidłowość: W urzędzie miejskim była prowadzona wspólna obsługa miejskich jednostek oświatowych (szkół i przedszkoli), miejskiego ośrodka pomocy społecznej (MOPS) oraz ośrodka kultury. Zgodnie z uchwałą rady miasta urząd miejski stał się jednostką obsługującą od 1 stycznia 2017 r. wyłącznie w odniesieniu do MOPS oraz ośrodka kultury. Natomiast wspólna obsługa jednostek oświatowych była prowadzona przez urząd miasta zwyczajowo - na takich zasadach jak w ciągu ostatnich 10 lat.

 • Księgowanie przychodów i rozchodów środków trwałych „per saldo”

  data dodania: 26.03.2018

  Nieprawidłowość: Operacje nabycia i zbycia gruntów, budynków i budowli gminnych były ujmowane w księgach rachunkowych urzędu gminy na koncie 011 „Środki trwałe” raz w roku pod datą 31 grudnia. Podstawą księgowania był dowód zbiorczy PK - „Polecenie księgowania”. W PK były zestawione i zsumowane po kolei wszystkie zbyte i nabyte w ciągu roku obrotowego środki trwałe. Na koniec od sumy przychodów były odjęte rozchody środków trwałych. Na stronie Wn konta 011 „Środki trwałe” ujmowano wyłącznie uzyskaną w ten sposób kwotę zbiorczą (przy czym jeśli wartość środków trwałych zbytych była wyższa niż wartość środków trwałych nabytych, kwota ta była wyrażona liczbą ujemną).

 • Nieprawidłowe finansowanie biura obsługi oświaty (BOO)

  data dodania: 26.03.2018

  Nieprawidłowość: Biuro obsługi oświaty (BOO) stanowiło jednostkę budżetową obsługującą gminne jednostki budżetowe należące do systemu oświaty w ramach samorządowego centrum usług wspólnych (CUW). Za obsługiwanie szkół BOO wystawiało na urząd gminy noty księgowe, na podstawie których raz na miesiąc obciążało gminę kosztami obsługi jednostek oświatowych. Kwoty z not były przekazywane do BOO jako środki na pokrycie jego wydatków - wykazywane w sprawozdaniach Rb-27S jako dochody BOO, a w sprawozdaniach Rb-28S - jako wydatki tej jednostki.

 • Prowadzenie ewidencji dochodów budżetowych niezgodnie z planem kont

  data dodania: 27.02.2018

  Opis nieprawidłowości: W samorządowej jednostce budżetowej ewidencja dochodów na bieżącym rachunku bankowym jednostki była prowadzona na dwóch kontach księgowych:

 • Niezgodność ewidencji syntetycznej i pomocniczej środków trwałych

  data dodania: 26.02.2018

  Opis nieprawidłowości: W ciągu roku budżetowego przychody środków trwałych z inwestycji były ujmowane w ewidencji pomocniczej środków trwałych jednostki, prowadzonej za pomocą oprogramowania XY, pod datą ich przyjęcia do użytkowania. W ewidencji syntetycznej odpowiednie księgowania na koncie 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)” i 011 „Środki trwałe”, prowadzonej za pomocą programu Z, były wykonywane na podstawie zbiorczego PK – „Polecenie księgowania”, pod datą 31 grudnia, w kwocie odpowiadającej sumie wartości początkowej nowo przyjętych do użytkowania środków trwałych. Ten sposób księgowania powodował:

 • Ukrywanie w ewidencji księgowej operacji niezgodnych z prawem

  data dodania: 26.02.2018

  Opis nieprawidłowości: W urzędzie miejskim zaniechano prowadzenia ewidencji pomocniczej do konta 139 „Inne rachunki bankowe” oraz 240 „Pozostałe rozrachunki”. Zaniechanie to miało pomóc w ukryciu nielegalnego finansowania deficytu jednostki samorządu terytorialnego ze środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych:

 • Nieprawidłowe saldo konta 223 w organie

  data dodania: 24.02.2018

  Nieprawidłowość: Konto 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych” w organie jednostki samorządu terytorialnego wykazywało na koniec 2016 r. saldo po stronie Ma. Prawidłowo konto 223 może wykazywać saldo Wn oznaczające stan środków przelanych do jednostek budżetowych, a niewykorzystanych przez nie na pokrycie wydatków w danym roku budżetowym. Mimo tej nieprawidłowości w protokole inwentaryzacji w drodze weryfikacji sald przy koncie 223 zapisano: „saldo prawidłowe”.

 • Nierozliczenie różnic inwentaryzacyjnych w środkach pieniężnych

  data dodania: 30.01.2018

  Nieprawidłowość: Inwentaryzacja środków pieniężnych w urzędzie gminy na koniec 2017 r. wykazała rozbieżności między stanem tych środków a zapisami w ewidencji księgowej. Według spisu z natury stan gotówki w kasie wynosił 0 – natomiast na koncie 101 widniało saldo po stronie Wn – wyrażone liczbą ujemną w kwocie 8956,49 zł. Poza tym nie zgadzał się stan środków pieniężnych na rachunku sum depozytowych – zgodnie z potwierdzeniem banku wynoszący 0 zł, podczas gdy na koncie 139 w ewidencji jednostki figurowała suma 276 908 zł. Różnice te wynikały z wykonywania niezgodnych z prawem operacji polegających na finansowaniu z sum depozytowych deficytu budżetu gminy oraz ze zdefraudowania środków z kasy przez głównego księgowego jednostki. Z tego

 • Niezachowanie terminu przeprowadzenia inwentaryzacji

  data dodania: 29.01.2018

  Nieprawidłowość: Inwentaryzacja nakładów na środki trwałe w budowie za 2017 r. została przeprowadzona według stanu na 15 stycznia 2018 r.

 • Nierozliczenie wyników inwentaryzacji środków trwałych

  data dodania: 29.01.2018

  Nieprawidłowość: W wyniku inwentaryzacji środków trwałych za 2016 r. ujawniono niedobór sprzętu nagłaśniającego i oświetlenia dyskotekowego należącego do urzędu gminy, użytkowanego w budynku świetlicy wiejskiej, o wartości przekraczającej 16 000 zł. Niedobór ten nie został ujęty w księgach rachunkowych 2016 r., ponieważ kierownik świetlicy twierdził, że brakujący sprzęt wypożyczył „nieoficjalnie” (bez potwierdzenia na piśmie) radny X w celu prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na obsłudze wesel. Wskazany radny najpierw zaprzeczał twierdzeniom kierownika świetlicy i odmówił składania na piśmie jakichkolwiek wyjaśnień przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej, a następnie zwrócił sprzęt pod koniec 2017 r., w czasie kontroli

 • Nieujęcie w ewidencji wyników inwentaryzacji środków trwałych

  data dodania: 27.01.2018

  Nieprawidłowość: Na koniec 2016 r. nie dokonano uzgodnienia sald kont ksiąg pomocniczych prowadzonych do kont: 011 „Środki trwałe” i 013 „Pozostałe środki trwałe” z saldami odpowiadających im kont księgi głównej. Rozliczenie wyników inwentaryzacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych, przeprowadzonej w drodze spisu z natury na dzień 31 grudnia 2016 r., zostało dokonane wyłącznie w odniesieniu do danych zawartych w ewidencji pomocniczej i nie wykazało różnic. W rezultacie na koniec 2016 r. nie zostały usunięte niezgodności sald ewidencji pomocniczej i syntetycznej środków trwałych i pozostałych środków trwałych.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK