do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Brak dekretacji na dowodach księgowych

  data dodania: 13.06.2019

  NIEPRAWIDŁOWOŚĆ

 • Nienaliczanie odsetek od zaległych należności cywilnoprawnych

  data dodania: 12.06.2019

  NIEPRAWIDŁOWOŚĆ

 • Przyznawanie ulg podatkowych bez przeprowadzania postępowania podatkowego i bez wydania decyzji

  data dodania: 12.06.2019

  NIEPRAWIDŁOWOŚĆ

 • Nieprawidłowe dokonywanie odpisów aktualizujących należności

  data dodania: 12.06.2019

  NIEPRAWIDŁOWOŚĆ

 • Nieprawidłowa ewidencja zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych

  data dodania: 20.05.2019

  NIEPRAWIDŁOWOŚĆ

 • Nieprzestrzeganie terminów zwrotu zabezpieczeń należytego wykonania umów

  data dodania: 20.05.2019

  NIEPRAWIDŁOWOŚĆ

 • Nieprzestrzeganie zasad rozliczania transakcji z wykorzystaniem kart płatniczych

  data dodania: 20.05.2019

  NIEPRAWIDŁOWOŚĆ

 • Nieprawidłowy wymiar podatku od zbywanych i nabywanych nieruchomości

  data dodania: 20.05.2019

  NIEPRAWIDŁOWOŚĆ

 • Niedozwolona korekta klasyfikacji wydatków budżetowych

  data dodania: 17.05.2019

  NIEPRAWIDŁOWOŚĆ

 • Kompetencje rady gminy do określenia w uchwale zasad udzielania pożyczek

  data dodania: 07.05.2019

  OPIS NIEPRAWISŁOWOŚCI: Gmina (rada gminy) ma zamiar podjąć uchwałę w sprawie zasad udzielania pożyczek (względnie kredytów) dla różnych instytucji organizacyjnych (pozarządowych) oraz dla wspólnot mieszkaniowych (spółdzielni mieszkaniowych) zlokalizowanych na terenie tej gminy. Jeśli chodzi o pierwszego typu podmioty, to podstawa prawna do udzielania pożyczek przez jednostki samorządu terytorialnego wynika z art. 5 ust. 8 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Tamże bowiem wskazano, że jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać pożyczek, gwarancji oraz poręczeń organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 tej ustawy na realizację zadań w sferze pożytku publicznego, na zasadach określonych w odrębnych

 • Nieprawidłowe gromadzenie i ujmowanie sum depozytowych

  data dodania: 25.04.2019

  NIEPRAWIDŁOWOŚĆ

 • Niezamykanie ksiąg rachunkowych a ocena stanu faktycznego podczas przeprowadzanych kontroli

  data dodania: 25.04.2019

  NIEPRAWIDŁOWOŚĆ

 • Niezabezpieczanie należności podatkowych przez wpis hipoteczny

  data dodania: 25.04.2019

  NIEPRAWIDŁOWOŚĆ

 • Niezachowanie zasady czystości obrotów na koncie 130

  data dodania: 25.04.2019

  NIEPRAWIDŁOWOŚĆ

 • Zaniechanie prowadzenia konta 290 „Odpisy aktualizujące należności”

  data dodania: 25.04.2019

  NIEPRAWIDŁOWOŚĆ

 • Nieprawidłowa ewidencja należności długoterminowych

  data dodania: 20.03.2019

  NIEPRAWIDŁOWOŚĆ

 • Kontrola formalno-rachunkowa deklaracji podatkowych

  data dodania: 20.03.2019

  NIEPRAWIDŁOWOŚĆ

 • Błędne ustalenie wyniku finansowego jednostki

  data dodania: 20.03.2019

  NIEPRAWIDŁOWOŚĆ

 • Niesporządzenie zestawienia sald kont ksiąg pomocniczych

  data dodania: 20.03.2019

  NIEPRAWIDŁOWOŚĆ

 • Nieprawidłowe prowadzenie ewidencji pomocniczej zabezpieczeń należytego wykonania umów

  data dodania: 20.03.2019

  NIEPRAWIDŁOWOŚĆ

 • Nieujmowanie wszystkich kosztów danego roku

  data dodania: 20.03.2019

  NIEPRAWIDŁOWOŚĆ

 • Nielegalne wykorzystanie środków ZFŚS

  data dodania: 14.02.2019

  NIEPRAWIDŁOWOŚĆ

 • Umorzenie należności podatkowych przed upływem terminu ich płatności

  data dodania: 14.02.2019

  NIEPRAWIDŁOWOŚĆ

 • Wykazanie w bilansie nieprawidłowej wielkości należności i zobowiązań

  data dodania: 14.02.2019

  NIEPRAWIDŁOWOŚĆ

 • Nieprawidłowe salda kont 015 i 855

  data dodania: 04.02.2019

  Nieprawidłowość : Na koniec roku na kontach: 015 „Mienie zlikwidowanych jednostek” i 855 „Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek” figurowały salda po niewłaściwej stronie (na koncie 015 - saldo Ma wyrażone liczbą ujemną, na koncie 855 - saldo Wn wyrażone liczbą ujemną). Zgodnie z wyjaśnieniami głównej księgowej kwota sald była prawidłowa. Salda były jedynie ujęte po niewłaściwej stronie po awarii oprogramowania służącego do prowadzenia ksiąg rachunkowych jednostki. Ponieważ jednak salda były wyrażone liczbą ujemną, nie korygowano tego błędu. Przyjęto, że ich treść ekonomiczna jest prawidłowa.

 • Nierozliczenie inwentaryzacji nakładów na środki trwałe w budowie

  data dodania: 04.02.2019

  Nieprawidłowość: W protokole w weryfikacji nakładów na środki trwałe w budowie samorządowej jednostki organizacyjnej za 2017 r. stwierdzono, że na koncie 080 figurują nakłady z lat 2000-2012 w kwocie 78 760 zł. Nakłady te dotyczyły dokumentacji projektowej dwóch inwestycji, które nigdy nie zostały podjęte. Figurowały tam także nakłady w kwocie 4908 zł przechodzące saldem otwarcia jeszcze sprzed 2000 r., co do których nie można ustalić, czego dotyczyły. Mimo że przy tych pozycjach podano wyjaśnienie wskazujące na konieczność zdjęcia tych nakładów z ewidencji, w końcowym protokole inwentaryzacji w drodze weryfikacji stwierdzono, że saldo konta 080 jest prawidłowe. Nie urealniono go.

 • Nieuzgodnienie sald kont syntetycznych i kont pomocniczych na koniec roku

  data dodania: 04.02.2019

  Nieprawidłowość: Na koniec roku obrotowego salda kont syntetycznych: 011, 013, 071 i 072 były niezgodne z saldami prowadzonych do nich kont pomocniczych. Konta syntetyczne i konta pomocnicze były prowadzone za pomocą dwóch różnych programów komputerowych. W trakcie kontroli ustalono, że niezgodność sald wynikała z pomyłek przy wprowadzaniu danych na konta pomocnicze.

 • Niewszczynanie postępowań wobec osób prawnych nieskładających deklaracji na podatki

  data dodania: 01.02.2019

  Nieprawidłowość : Organ podatkowy nie sprawdzał terminowości składania deklaracji na podatki: rolny, leśny i od nieruchomości od osób prawnych. Mimo że podmioty te są zobowiązane do złożenia deklaracji w terminie do 31 stycznia roku podatkowego, jednak wobec podmiotów, które nie złożyły deklaracji aż do października 2018 r., nie podjęto żadnych postępowań mających na celu określenie należnych podatków w drodze decyzji.

 • Bezumowne załatwianie wniosków o umorzenie podatków lokalnych

  data dodania: 03.01.2019

  Nieprawidłowość: W urzędzie gminy nie wydawano decyzji w sprawie odmowy umorzenia podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych. Zamiast tego w sytuacji, gdy podatnicy złożyli wniosek w takiej sprawie, byli przekonywani, aby go wycofać, ponieważ nie spełniają przesłanek umorzenia.

 • Brak podpisów członków zespołu spisowego na arkuszach spisu z natury

  data dodania: 03.01.2019

  Nieprawidłowość: Na wszystkich arkuszach spisowych wypełnionych przez zespół spisowy nr 2 nie było podpisu jednego z członków tego zespołu (pani D.T.). Z wyjaśnień złożonych przez tę osobę wynikało, że nie była ona obecna w czasie spisu z powodu choroby. Po powrocie do pracy zapomniała o uzupełnieniu brakujących podpisów.

 • Nieuzgodnienie stanu obcych środków trwałych użytkowanych przez jednostkę

  data dodania: 03.01.2019

  Nieprawidłowość: Jednostka w trakcie spisu z natury nie ujęła na arkuszach spisowych środków trwałych powierzonych jej do użytkowania na podstawie umowy najmu. Naruszało to art. 26 ust. 2 uor. Przyczyną było nieoznakowanie tych środków trwałych numerami inwentarzowymi.

 • Nierzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji nakładów na środki trwałe w budowie

  data dodania: 03.01.2019

  Nieprawidłowość: Inwentaryzację nakładów na środki trwałe w budowie ujętych na koncie 080 przeprowadzono w drodze „uzgodnienia sald” między pracownikiem księgowości prowadzącym konto 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)” a pracownikami referatów merytorycznych infrastruktury technicznej i gospodarki komunalnej. Uzgodnienie polegało na sprawdzeniu, czy wszystkie faktury oraz dowody OT - „Przyjęcie środka trwałego” zostały przekazane z komórek merytorycznych do księgowości.

 • Nieprzeprowadzenie inwentaryzacji w drodze weryfikacji

  data dodania: 03.01.2019

  Nieprawidłowość: W urzędzie miasta na koniec 2017 r. przeprowadzono wyłącznie spis z natury środków trwałych i pozostałych środków trwałych, a także inwentaryzację należności metodą uzgodnienia sald. Nie przeprowadzono inwentaryzacji aktywów i pasywów metodą weryfikacji zapisów księgowych z dokumentacją, ponieważ w dokumentacji wewnętrznej jednostki nie zostały ustalone zasady przeprowadzania tej inwentaryzacji oraz nie zostały wskazane osoby odpowiedzialne za jej przeprowadzenie.

 • Inwentaryzacja prawa użytkowania wieczystego niewłaściwą metodą

  data dodania: 07.12.2018

  Nieprawidłowość: Prawa użytkowania wieczystego gruntów ustanowione na rzecz JST na gruntach Skarbu Państwa zostały ujęte na arkuszu spisu z natury. Wszystkie prawa (do 21 różnych nieruchomości) zostały wpisane łącznie pod pozycją nr 1 na arkuszu spisu z natury nr 000001.

 • Niedokonanie wyceny nadwyżek inwentaryzacyjnych środków trwałych

  data dodania: 07.12.2018

  Nieprawidłowość: W wyniku spisu z natury zostały ujawnione nadwyżki środków trwałych, takich jak: pojazd ciężarowy, trzy zespoły komputerowe, ciągnik siodłowy, kosiarka spalinowa, dwie podkaszarki. Nadwyżki wynikały z nieujęcia w księgach rachunkowych jednostki przekazania tych środków trwałych jednostce na podstawie umowy darowizny. Ponieważ w umowie darowizny strony nie określiły wartości darowanych składników majątkowych, główny księgowy jednostki zdecydował o przyjęciu tych nadwyżek na stan w wartości początkowej równej zero i ujęciu ich w ewidencji pozabilansowej środków trwałych o wartości nieistotnej.

 • Niezapewnienie kontroli list płac

  data dodania: 07.12.2018

  Nieprawidłowość: Listy płac dla pracowników jednostki były sporządzane, kontrolowane pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym oraz zatwierdzane do wypłaty przez tę samą osobę: inspektora ds. płac. Pracownik ten podpisywał listy płac także na dowód wykonania kontroli wstępnej należącej do głównego księgowego jednostki, mimo że nie był do tego upoważniony.

 • Ujmowanie dowodów księgowych niezgodnie z dekretacją

  data dodania: 07.12.2018

  Nieprawidłowość: Na dowodach księgowych dotyczących zakupów środków trwałych i pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowo budowanej siedziby jednostki wskazano nieprawidłowy sposób księgowania:

 • Nieformalne udzielanie ulg w podatku od nieruchomości od osób prawnych

  data dodania: 07.12.2018

  Nieprawidłowość: Burmistrz miasta zawierał nieformalne porozumienia z osobami prawnymi zalegającymi z wpłatami na poczet podatku od nieruchomości. Polegało to na tym, że zamiast wydawać decyzje o odroczeniu terminów płatności podatku lub zaległości podatkowej albo o rozłożeniu zaległych płatności na raty, umawiał się ustnie z podatnikami, że jeśli będą wpłacać od czasu do czasu jakieś kwoty, to nie będzie wobec nich wszczynana egzekucja. Postępowanie to leżało w interesie nie tylko podatników, ale i gminy miejskiej. Ponieważ nie były wydawane decyzje o odroczeniu terminów płatności albo rozłożeniu na raty należności podatkowych, gmina miejska nie wykazywała tych ulg w sprawozdaniu Rb-PDP. To miało wpływ na ustalenie subwencji ogólnej dla tej gminy w zawyżonej

 • Brak daty i godziny rozpoczęcia/zakończenia podróży w rachunkach kosztów podróży służbowych

  data dodania: 23.10.2018

  Nieprawidłowość: W jednostce budżetowej powszechnie przyjętą praktyką było niewskazywanie przez pracowników w rachunkach kosztów podróży służbowych dat i godzin rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowych. Mimo to rachunki takie były zatwierdzane jako prawidłowe i wypłacano na ich podstawie należności z tytułu zwrotów kosztów podróży służbowych, w tym z tytułu diet i ryczałtów na dojazdy.

 • Naruszenie zasad ustalania terminu płatności I raty łącznego zobowiązania pieniężnego

  data dodania: 23.10.2018

  Nieprawidłowość: Wszystkie decyzje wymiarowe na łączne zobowiązanie podatkowe od osób fizycznych na 2018 r., w trzech z dziesięciu sołectw gminy, zostały doręczone bez wskazania daty ich odbioru przez podatników. Decyzje zostały wydrukowane i przekazane doręczycielom gminnym w dniach od 6 do 8 marca 2018 r. Na ich podstawie dokonano przypisu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości na kontach szczegółowych podatników. Jako datę płatności pierwszej raty tych podatków wskazano 15 marca 2018 r.

 • Nieprzekazanie gminnym jednostkom budżetowym nieruchomości w trwały zarząd

  data dodania: 23.10.2018

  Nieprawidłowość: Wszystkie gminne jednostki budżetowe użytkowały nieruchomości zajęte na potrzeby realizacji ich zadań statutowych (siedziby, nieruchomości konieczne do wykonywania zadań) bez formalnego przekazania im ich w trwały zarząd. Nieruchomości figurowały w księgach rachunkowych urzędu gminy i przez ten urząd były amortyzowane.

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych ewidencji szczegółowej niezgodnie z polityką rachunkowości

  data dodania: 23.10.2018

  Nieprawidłowość: Według polityki rachunkowości jednostki budżetowej ewidencja szczegółowa do konta 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych” powinna być prowadzona w technice komputerowej za pomocą oprogramowania X. Faktycznie była jednak prowadzona częściowo w technice komputerowej (w zakresie należności podatkowych), a częściowo ręcznie - w zakresie należności cywilnoprawnych (np. z tytułu czynszów najmu i dzierżawy). Ewidencja ręczna była prowadzona na luźnych karatach kontowych, nieoznaczonych nazwą jednostki, nazwą ewidencji, symbolem konta syntetycznego, do którego była prowadzona, oraz utrzymywanych w nieuporządkowanym zbiorze.

 • Nieprawidłowe udokumentowanie faktu przeprowadzenia spisu z natury

  data dodania: 23.10.2018

  Nieprawidłowość: Wyniki spisu z natury środków trwałych zostały ujęte na arkuszach spisu z natury nieobjętych ewidencją i kontrolą zużycia. Fakt ten został ujawniony w trakcie kontroli, po 2 latach od przeprowadzenia spisu, ponieważ część arkuszy wypełnionych przez jeden z trzech zespołów spisowych nie była ponumerowana i oznaczona pieczęcią „druk ścisłego zarachowania”. Przewodniczący tego zespołu spisowego wyjaśnił, że zespoły spisowe otrzymały przed spisem nieocechowane druki, które numerowali członkowie zespołu spisowego i w zamieszaniu związanym z inwentaryzacją nie zauważyli, iż niektóre z nich zostały bez numerów. Po przeprowadzeniu inwentaryzacji do księgi druków ścisłego zarachowania była wpisywana liczba arkuszy faktycznie

 • Nieprawidłowa ewidencja rozrachunków z izbą rolniczą

  data dodania: 05.10.2018

  Nieprawidłowość: Rozrachunki z izbą rozliczą z tytułu udziału w dochodach uzyskanych przez gminę z podatku rolnego były ewidencjonowane na koncie 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami” urzędu gminy.

 • Niewszczęcie postępowania podatkowego wobec podatników, którzy nie złożyli deklaracji na podatek od nieruchomości

  data dodania: 05.10.2018

  Nieprawidłowość: Cztery osoby prawne mające nieruchomości na terenie gminy wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej nie złożyły w 2018 r. deklaracji na podatek od nieruchomości. Organ podatkowy w okresie od 30 stycznia do końca czerwca 2018 r. wysyłał do tych podatników listem poleconym co miesiąc wezwania do złożenia deklaracji, które jednak pozostawały bez odpowiedzi.

 • Brak kontroli formalnej i merytorycznej sprawozdań jednostkowych Rb-28S

  data dodania: 05.10.2018

  Nieprawidłowość: W sprawozdaniu rocznym Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki budżetowej samorządu terytorialnego za 2017 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS) wykazano zaangażowanie wydatków budżetowych w kwocie przekraczającej o ponad 25 000 zł faktycznie wykonane wydatki. Kwota ta dotyczyła zobowiązań zaciągniętych na podstawie umów zawartych w 2017 r., których wykonanie miało nastąpić w 2018 r. Mimo tego błędu skarbnik JST, zobowiązany zakresem obowiązków do kontrolowania pod względem formalnym i merytorycznym sprawozdań jednostek budżetowych podległych gminie, nie zakwestionował prawidłowości tego sprawozdania.

 • Zaniechanie prowadzenia szczegółowej ewidencji zobowiązań

  data dodania: 05.10.2018

  Nieprawidłowość: W ewidencji księgowej jednostki budżetowej nie prowadzono ewidencji zobowiązań według podziałek klasyfikacji budżetowej. W związku z tym dane na temat wysokości zobowiązań były wykazywane w sprawozdaniu Rb-28S na podstawie zestawień, sporządzanych na koniec każdego kwartału przez referenta księgowego. Główny księgowy twierdził, że skoro w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont w opisie zasad funkcjonowania kont zespołu 2 zawarte jest stwierdzenie „ewidencja szczegółowa do konta 201 może być prowadzona według podziałek klasyfikacji budżetowej”, to nie ma takiego obowiązku i jednostka może (ale nie musi) prowadzić tak szczegółową ewidencję.

 • Brak ewidencji pomocniczej do konta 240 „Pozostałe rozrachunki”

  data dodania: 31.08.2018

  Nieprawidłowość: Do konta 240 „Pozostałe rozrachunki” w planie kont organu gminy nie prowadzono ewidencji pomocniczej. Kontrola wykazała, że zaniechanie prowadzenia tej ewidencji było działaniem celowym, mającym uniemożliwić wykrycie nieprawidłowości polegających na przelewaniu środków z tytułu sum depozytowych oraz z rachunku zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na rachunek bieżący budżetu w celu finansowania deficytu budżetowego gminy.

 • Niewszczęcie postępowania podatkowego wobec podatników, którzy nie złożyli deklaracji na podatek od nieruchomości

  data dodania: 31.08.2018

  Nieprawidłowość: Trzy osoby prawne mające na terenie gminy nieruchomości wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej nie złożyły w 2018 r. deklaracji na podatek od nieruchomości. Mimo to organ podatkowy do końca czerwca 2018 r. nie wszczął wobec tych podatników postępowania w celu określenia wysokości podatku od nieruchomości. Przyczyną powstania nieprawidłowości było nieskontrolowanie przez pracownika komórki podatkowej, czy wszyscy właściciele nieruchomości gminnych złożyli deklaracje podatkowe.

 • Nierzetelne prowadzenie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych oraz ich amortyzacji (umorzenia)

  data dodania: 30.08.2018

  Nieprawidłowość: Wartości niematerialne i prawne (licencje na użytkowanie programów komputerowych) były ujmowane na koncie 020 w podziale na:

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK