do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Ustalenie prawa do nagrody jubileuszowej po dostarczeniu dokumentów

  data dodania: 12.02.2018

  PROBLEM: Zatrudniliśmy nauczycielkę matematyki na czas określony (na zastępstwo) od 9 stycznia 2018 r. Z dostarczonych nam dokumentów wynika, że pracownica ma staż pracy w wysokości 30 lat 6 miesięcy i 13 dni. Pracownica przed zatrudnieniem w naszej szkole otrzymywała zasiłek z urzędu pracy (ma donieść zaświadczenie). Czy pracownicy należy wypłacić nagrodę jubileuszową w związku z przepracowaniem 30 lat pracy, mimo że na dziś dzień minęło 6 miesięcy od przekroczenia dnia uzyskania uprawnień do nagrody?

 • Zmiana sposobu korzystania nauczyciela ze zwolnienia od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem

  data dodania: 05.01.2018

  PROBLEM: Czy nauczyciel może wykorzystać wolne z tytułu opieki nad dzieckiem w wymiarze godzinowym?

 • Zmiana stanowiska nauczyciela mianowanego

  data dodania: 01.12.2017

  Problem: Na jakiej podstawie dyrektor przenosi nauczyciela mianowanego z etatu nauczyciela wychowania przedszkolnego „0” - wymiar 22/22 etatu na etat nauczyciela klasy II szkoły podstawowej - wymiar etatu 18/18? Czy mają zastosowanie w tym przypadku art. 91c ust. 1 Karty Naucz yciela i art. 29 § 32 oraz § 4 Kodeksu pracy, zgodnie z którymi dyrektor szkoły informuje nauczyciela na piśmie o zmianie jego obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych (arkusz organizacyjny na bieżący rok szkolny), czy też art. 18 Karty Nauczyciela?

 • Zatrudnianie nauczycieli – pytania i odpowiedzi

  data dodania: 29.09.2017

  W artykule zostały przedstawione odpowiedzi na pytania Czytelników dotyczące spraw kadrowych związanych z początkiem roku szkolnego 2017/2018, w tym wynikających z wprowadzenia reformy oświatowej od 1 września 2017 r.

 • Czy w razie przerwania urlopu wypoczynkowego nauczycielowi należy się wynagrodzenie urlopowe

  data dodania: 02.08.2017

  Czy wicedyrektorowi, który w czasie wakacji przebywał nieprzerwanie na urlopie 6 tygodni, a w pozostałym okresie pełnił dyżur w placówce, powinniśmy wypłacić średnią urlopową za cały okres ferii letnich czy tylko za sześć tygodni urlopu? Wicedyrektor wykorzystał urlop wypoczynkowy w okresie ferii zimowych, co łącznie daje 56 dni urlopu w trakcie roku szkolnego.

 • Rozliczanie urlopu niepełnoetatowego nauczyciela placówki nieferyjnej

  data dodania: 20.04.2017

  Nauczyciel jednostki nieferyjnej zatrudniony na 5/22 etatu pracuje od 1 marca do 30 czerwca, jeden dzień w tygodniu. Ile przysługuje mu urlopu wypoczynkowego i jak go rozliczyć?

 • Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy dla nauczyciela

  data dodania: 29.03.2017

  Nauczyciel kontraktowy był zatrudniony na zastępstwo od 1 września 2016 r. do 9 stycznia 2017 r. w placówce feryjnej Przez cały ten okres przebywał na zwolnieniu lekarskim. Czy należy wypłacić takiemu nauczycielowi ekwiwalent urlopowy, mimo że nie przepracował nawet jednego dnia z całego okresu zatrudnienia?

 • Ustalenie prawa nauczyciela do wynagrodzenia za czas niewykonywania zadań

  data dodania: 21.11.2016

  Bardzo proszę o poradę w sprawie ustalenia obowiązku wypłaty przez szkołę wynagrodzenia nauczycielowi za czas niewykonywania pracy.

 • Kryteria różnicowania wysokości dodatku funkcyjnego

  data dodania: 21.11.2016

  Rada gminy przyjęła uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. W zakresie regulacji dotyczących dodatku funkcyjnego ustalono jedynie przedziały kwotowe stawek tego składnika pensji, zróżnicowane dla poszczególnych stanowisk. Określono, że konkretną jego wysokość ustalać będzie organ przyznający ten dodatek. Czy te zapisy uchwały są prawidłowe?

 • Czy nauczycielowi przysługuje odprawa przy zwolnieniu na podstawie jego wniosku

  data dodania: 03.10.2016

  Czy pełnozatrudniony (na podstawie mianowania) dyplomowany nauczyciel, który w roku szkolnym 2014/2015 miał obniżony etat, w roku szkolnym 2015/2016 przebywa na urlopie bezpłatnym i który obecnie złożył wniosek o rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron - ma prawo do odprawy pieniężnej?

 • Jak prawidłowo przyznać nauczycielowi godziny indywidualnego nauczania w przypadku obniżonego pensum

  data dodania: 07.12.2015

  Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania od 1 września 2015 r. otrzymał zniżkę godzin, na co podpisał zgodę. Od 21 października 2015 r. dochodzi nauczanie indywidualne. Czy nauczanie indywidualne należy dodać temu nauczycielowi do etatu, czy rozliczyć jako nadgodziny?

 • Jak terminowo wypłacać poszczególne składniki wynagrodzenia nauczycieli

  data dodania: 16.06.2015

  W jakim terminie powinniśmy wypłacać poszczególne składniki wynagrodzenia dla nauczycieli? Które składniki należy wypłacać z góry, a które z dołu pod koniec miesiąca?

 • Kiedy przysługuje urlop uzupełniający

  data dodania: 19.03.2015

  Czy nauczycielowi pełniącemu obowiązki dyrektora szkoły, który nie wykorzystał urlopu w czasie ferii letnich z powodu remontu szkoły, przysługuje urlop uzupełniający czy ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

 • Na jakiej podstawie można zatrudnić nauczyciela-emeryta

  data dodania: 18.02.2015

  Nauczyciel dyplomowany odszedł na emeryturę i jest zainteresowany ponownym zatrudnieniem. W oparciu o jaką podstawę prawną można go zatrudnić ponownie w pełnym wymiarze czasu pracy? Na podstawie mianowania czy na czas nieokreślony? Czy istnieje możliwość zatrudnienia go na czas określony? Czy należy wypłacać nauczycielowi wszystkie dodatki, które pobierał przed odejściem na emeryturę, tj. dodatek stażowy, za trudne warunki pracy?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK