do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Szczególne wymagania SIWZ w zakresie przedmiotu zamówienia na odbieranie odpadów

  data dodania: 19.02.2019

  W jednym z postępowań o zamówienie publiczne (na odbiór i zagospodarowaniu odpadów) nie określono w SIWZ szczególnych wymogów dla przedsiębiorstwa odbierającego odpady m.in. w zakresie wyposażenia bazy magazynowej. Czy działanie takie stanowi naruszenie przepisów, jeśli tak, to jakich, bo nie wynika to wprost z ustawy - Prawo zamówień publicznych?

 • Błędy przy ustalaniu wartości zamówienia w oparciu o kosztorys inwestorski

  data dodania: 19.02.2019

  PROBLEM: Kontrola zarzuciła naszej jednostce naruszenia Prawa zamówień publicznych w zakresie ustalania wartości zamówienia w oparciu o kosztorysy inwestorskie. W jednym przypadku (wykonanie robót budowlanych) posłużono się kosztorysem starszym niż 6 miesięcy, w innym - wartość zamówienia na roboty była w innej wysokości niż w kosztorysie, a w jeszcze innym kosztorys nie miał wszystkich wymaganych elementów (brak podpisów osób sporządzających koszt). Czy w opisanej sytuacji można mówić o naruszeniu ustawy - Prawo zamówień publicznych?

 • Brak terminowego przedłożenia umów na podwykonawstwo

  data dodania: 17.12.2018

  Kontrola w gminie wykazała nieprawidłowości w zakresie umów z wykonawcami na roboty budowlane. W kilku przypadkach ustalono, że umowy nie zawierały zapisów o karach umownych (zarówno zamówień z ustawy - Prawo zamówień publicznych, jak i poniżej progu). W innym przypadku nie zostały złożone terminowo umowy podwykonawcze. Czy działanie takie narusza przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych?

 • Czy należy sporządzać roczny plan zamówień publicznych dla zamówień poniżej progu

  data dodania: 22.10.2018

  Kontrola przeprowadzona przez regionalną izbę obrachunkową zarzuciła naszemu urzędowi naruszenie regulacji w zakresie zamówień publicznych. Chodzi o brak prowadzenia rocznego rejestru zamówień poniżej progu. Zapisy o jego prowadzeniu są faktycznie w instrukcji wewnętrznej. Czy RIO miała podstawy do wykazania takiego naruszenia?

 • Komisja przetargowa z firmy zewnętrznej

  data dodania: 09.10.2018

  W trakcie kontroli zakwestionowano sposób powołania komisji przetargowej. Komisja przetargowa została powołana przez firmę zewnętrzną zaangażowaną do przeprowadzenia przetargu, a nie przez zamawiającego, tj. urząd gminy. Czy takie działanie jest nieprawidłowe?

 • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy a płatność w częściach

  data dodania: 18.09.2018

  Kontrola przeprowadzona w urzędzie miasta wykazała wadliwe potrącanie środków z faktur wykonawcy na zabezpieczenie należytego wykonania umowy na roboty budowlane trwające niespełna 10 miesięcy zamiast jednorazowo przed umową. Czy taki zarzut jest słuszny? Ponadto, zdaniem kontrolujących, wadia były wadliwe, bo przewyższały 3% wartości zamówienia - czy słusznie stosowano posiłkowo przepisy Kodeksu cywilnego jak w zamówieniach poniżej progu?

 • Nieprawidłowości w regulaminie pracy stałej i doraźnych komisji przetargowych

  data dodania: 18.09.2018

  Po kontroli w gminie regionalna izba obrachunkowa stwierdziła, że wójt - kierownik urzędu gminy - nie dopełnił pewnych formalności przy zamówieniach. Dotyczy to o nieprawidłowości w regulaminach pracy komisji stałej i doraźnych - nie określono w nim obowiązków członków komisji, ale jedynie samego przewodniczącego. Czy taki zarzut jest zasadny; jeżeli tak, to z jakich przepisów wynika? Jak odnieść taką sytuację do zamówień poniżej progu?

 • Zasada pisemności w zamówieniach publicznych

  data dodania: 04.09.2018

  Kontrola RIO wykazała, że w zamówieniach nie wszędzie był zachowany wymóg pisemności (zmiany umów na roboty budowlane czy zmiany innych drobnych umów na usługi - art. 139 upzp). Chodzi o zamówienia poniżej progu jak i w trybie zamówień publicznych. Czy takim zachowaniem naruszono przepisy, jeżeli tak to jakie?

 • Rozbieżności pomiędzy SIWZ a wymaganymi od wykonawcy dokumentami

  data dodania: 04.09.2018

  W czasie kontroli regionalna izba obrachunkowa zarzuciła nam naruszenie ustawy - Prawo zamówień publicznych. Zarzut dotyczył m.in. braku żądania od wykonawców w ogłoszeniu o zamówieniu - wymaganego w SIWZ - oświadczenia w zakresie posiadania przez osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia uprawnień. Czy brak takiego żądania faktycznie stanowi naruszenie ustawy?

 • Możliwość zwrotu wadium przed terminem zawarcia umowy

  data dodania: 24.07.2018

  W naszym powiecie chcemy usprawnić procedury dotyczące wadium w zamówieniach publicznych. Chodzi o wprowadzenie wymogu dla wykonawców dołączania do ofert dowodu wpłacenia wadium pieniężnego. Ponadto zwracania wadium (m.in. gwarancji ubezpieczeniowej) wybranym wykonawcom, ale przed terminem zawarcia umów czy też stosowanie innych form wadium spoza PZP, np. zastaw. Czy wprowadzenie takich zmian jest zgodne z przepisami prawa?

 • Jak zorganizować przetarg na sprzedaż nieruchomości rolnej

  data dodania: 26.06.2018

  Gmina chce ogłosić przetargi ustne ograniczone na sprzedaż nieruchomości rolnych stanowiących jej własność. Myślimy o dopuszczeniu udziału w przetargu osób, które nie są rolnikami indywidualnymi, ale mają zgodę dyrektora KOWR. Jak ustalić kryteria, zasady, weryfikację dokumentów do przetargu (jakie dokumenty, kiedy je weryfikować), aby przeprowadzić przetarg zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego oraz innymi ustawami i rozporządzeniami?

 • Wadliwe zawarcie umowy rachunków bankowych na czas nieokreślony

  data dodania: 04.06.2018

  Gmina zawarła umowy na prowadzenie rachunków bankowych (na czas nieokreślony). Postąpiono podobnie jak w przypadku umów na licencję na oprogramowanie komputerowe czy ciepło z sieci ciepłowniczej. Ponadto umowy na czas nieokreślony były korzystne ekonomiczne dla budżetu. Czy w kontekście swobody zawierania umów uregulowanej przez Kodeks cywilny można mówić o naruszeniu ustawy - Prawo zamówień publicznych?

 • W jakiej wartości należy podawać cenę wybranej oferty

  data dodania: 04.04.2018

  W jakiej wartości podawać cenę wybranej oferty i najniższą/najwyższą ofertę (netto czy brutto; czy w każdym przypadku usługi podlegają VAT)? Czy ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych można zamieścić przed podpisaniem umowy?

 • Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę przy zamówieniu na roboty budowlane

  data dodania: 04.04.2018

  W czasie kontroli regionalna izba obrachunkowa zarzuciła nam naruszenie ustawy - Prawo zamówień publicznych. W uzasadnienie podano, że nie określiliśmy w opisie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane wymogu dla wykonawcy - zatrudnienia pracowników na umowach o pracę. Chodziło o pracowników fizycznych przy remoncie drogi gminnej. Czy zarzut jest słuszny, jeżeli to zamawiający sam ustala warunki zamówienia?

 • Czy Prezes UZP może unieważnić umowę o zamówienie publiczne

  data dodania: 03.01.2018

  Kontrola Prezesa UZP wykazała, że naruszono przepisy ustawy dotyczące konkurencji. Źle opisano przedmiot zamówienia (samochody) sugerujący wybór jednego wykonawcy. Czy istnieje ryzyko, że umowa może zostać unieważniona przez Prezesa UZP?

 • Kiedy zamówienie publiczne należy traktować jako zamówienie odrębne

  data dodania: 03.10.2017

  PROBLEM: Szkoła w budżecie na 2017 r. uzyskała kwotę 400 000 zł na wykonanie robót budowlanych, polegających na przebudowie pomieszczeń szkolnych. Ogłoszono przetarg nieograniczony na podstawie przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej: upup), który został już rozstrzygnięty, a prace budowlane trwają. We wrześniu 2017 r. plan paragrafu inwestycyjnego szkoły został zwiększony o 100 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu ogrodzenia. Ogrodzenie biegnie wzdłuż chodnika znajdującego się przy szkole, oddzielając tym samym teren szkoły od terenów miejskich. Czy te roboty budowlane także powinniśmy zrealizować w ramach przetargu, czy też możemy je zrealizować w oparciu o procedurę wyboru oferty do 30 000 euro?

 • Kiedy zamawiający może żądać oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

  data dodania: 03.10.2017

  PROBLEM: Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne. Czy w związku z tym ma żądać od wykonawcy oświadczenia o spełnianiu tych warunków?

 • Jak zamawiający uwzględnia zarzuty z odwołania wniesionego przez wykonawcę do KIO

  data dodania: 28.04.2017

  Zamawiający może uwzględnić w całości albo w części zarzuty przedstawione przez wykonawcę w odwołaniu złożonym do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Wskazują na to zwłaszcza przepisy art. 186 ust. 2 i 3a Prawa zamówień publicznych. Jeżeli zamawiający wnosi odpowiedź na odwołanie, powinno to nastąpić w formie pisemnej lub ustnie do protokołu.

 • Co zrobić z nienależnymi dochodami w budżecie gminy

  data dodania: 12.09.2016

  Skarbnik gminy, chcąc ratować sytuację finansową jednostki, dokonał analizy zasobów finansowych i stwierdził, że na jej kontach bankowych znajdują się środki finansowe (wadia) przekazywane jednostce w celu zabezpieczenia przetargów ogłaszanych przez jednostkę. Środki te nie zostały zwrócone wpłacającym i spoczywały na oprocentowanych kontach bankowych jednostki jako tzw. niepodjęte depozyty. Skarbnik postanowił przekazać, za zgodą wójta, te kwoty, które nie zostały zwrócone ani podjęte przez wpłacających na dochody gminy, ratując w ten sposób jej sytuację finansową.

 • Nienależne dochody w budżecie gminy

  data dodania: 03.08.2016

  OPIS NIEPRAWIDŁOWOŚCI: W gminie w 2016 r. wskutek realizacji szeregu wcześniej planowanych inwestycji i spłaty związanych z nimi zobowiązań doszło do sytuacji, w której indywidualny wskaźnik zadłużenia, określony w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: uofp), znajduje się na granicy dopuszczalności. Skarbnik gminy, chcąc ratować sytuację finansową jednostki, dokonał analizy zasobów finansowych i stwierdził, że na jej kontach bankowych znajdują się środki finansowe (wadia) przekazywane jednostce w celu zabezpieczenia przetargów ogłaszanych przez jednostkę w związku z realizowanymi inwestycjami. Środki te nie zostały zwrócone wpłacającym i po zrealizowaniu procedury zamówień publicznych spoczywały na oprocentowanych kontach bankowych jednostki jako tzw. niepodjęte

 • Jakie elementy ująć w SIWZ przy zamówieniu na wykonanie remontu i przebudowy budynku

  data dodania: 07.12.2015

  Nasze nadleśnictwo planuje wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy i termomodernizacji budynku mieszkalnego leśniczówki wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dla nadleśnictwa robót budowlanych polegających na: przebudowie, remoncie i termomodernizacji budynku mieszkalnego leśniczówki; utwardzeniu terenu w strefie wjazdu i przy istniejącym budynku mieszkalnym; budowie przydomowej oczyszczalni ścieków; remoncie elementów budynku gospodarczego. Na jakie elementy przy opracowywaniu SIWZ należy zwrócić szczególną uwagę?

 • Kiedy można zawrzeć kilka umów o zamówienie publiczne z tym samym podmiotem

  data dodania: 07.12.2015

  Zakład budżetowy prowadzi działalność w zakresie rozprowadzania wody i odbioru ścieków. Na usługę konserwacji wodociągów zawarł umowę z konserwatorem, która obowiązuje przez rok. Obroty w ramach zawartej umowy wynoszą 64 500 zł. Umowa nie obejmuje innych prac związanych z wodociągami - np. montażu wodomierzy czy usuwania awarii i przecieków. Na tego typu prace ten sam konserwator otrzymuje dodatkowe zlecenia. Umowa została zawarta w ramach "zapytania o cenę". Gmina preferuje rozwój swoich firm. Jest to jedyny podmiot na terenie gminy, który zajmuje się tego rodzaju usługami. Czy zakład może zawierać dowolną ilość umów z tym samym podmiotem na okres jednego roku, jeśli umowy te nie przekraczają progu 30 000 euro?

 • Jak stosować klauzule społeczne w zamówieniach publicznych

  data dodania: 12.11.2015

  Rada Ministrów 28 lipca 2015 r. przyjęła zalecenia w sprawie stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. Klauzule te są związane z możliwością wprowadzenia przez zamawiającego wymogu zatrudniania przez wykonawców (i podwykonawców) przy realizacji zamówienia osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę, a także zatrudnienia osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych. Sformułowania zawarte w zaleceniach wywołują liczne wątpliwości co do zakresu stosowania takich klauzul.

 • Jak prawidłowo i skutecznie ocenić zasadność tajemnicy przedsiębiorstwa

  data dodania: 02.11.2015

  Obowiązująca w zamówieniach publicznych zasada jawności doznaje ograniczenia wyłącznie w ustawowo określonych przypadkach. Mimo to wykonawcy niekiedy nadużywają przysługujących im uprawnień, obejmując tajemnicą przedsiębiorstwa informacje, które w istocie nie są zastrzeżone. Zmusza to zamawiającego do wnikliwej oceny tego rodzaju zachowań.

 • Jak wykazać interes w uzyskaniu zamówienia w ramach procedur odwoławczych

  data dodania: 07.09.2015

  Odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej jest sposobem na dochodzenie przez wykonawców swoich racji, stanowi możliwość obrony przed niezgodną z przepisami czynnością zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub ochrony przed zaniechaniem czynności, które miał obowiązek wykonać zamawiający. Jednym z najważniejszych elementów decydujących o tym, czy odwołanie zostanie w ogóle rozpatrzone, jest wykazanie przez odwołującego interesu w uzyskaniu zamówienia. Złe rozumienie tego pojęcia jest najczęstszą przyczyną oddalenia odwołania.

 • Jak rozpoznać porozumienie ograniczające konkurencję

  data dodania: 22.07.2015

  Zamawiający musi przygotować i przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Zapewnienie przestrzegania zasady uczciwej konkurencji należy do obowiązków zamawiającego jako gospodarza postępowania. To zamawiający musi każdorazowo sprawdzić, czy w przygotowanych ofertach nie występuje np. zmowa przetargowa, manipulowanie przez wykonawcę kryteriami oceny ofert lub tzw. nieuczciwe konsorcjum.

 • Czy wykonawca może z własnej inicjatywy naprawić ofertę po terminie złożenia

  data dodania: 16.06.2015

  Wykonawca, kompletując wymagane dokumenty i sporządzając ofertę, może popełnić błąd i przeoczyć któryś z nich. Może również złożyć dokument nieprawidłowy - taki, który ma wadę formalną bądź merytoryczną. W przepisach upzp znajdują się regulacje pozwalające na możliwość naprawienia takiej sytuacji. Jest to tzw. postępowanie uzupełniające. Uruchomienie takiego postępowania jest obowiązkiem zamawiającego. W praktyce często nasuwa się pytanie, czy instytucja ta może być samodzielnie wykorzystana przez wykonawcę, który po złożeniu oferty sam dostrzeże nieprawidłowości w złożonej przez siebie dokumentacji.

 • Kiedy można wielokrotnie wzywać wykonawców do uzupełnienia dokumentów

  data dodania: 09.04.2015

  Prawo zamówień publicznych przewiduje obowiązek wezwania wykonawców do uzupełnienia dokumentów, w przypadku gdy nie zostały dostarczone, posiadają wady lub braki. W praktyce ukształtowała się zasada, że wezwanie do uzupełnienia tych samych dokumentów, lub o te same elementy, można wystosować jeden raz. Jest jednak szereg przypadków, w których uzasadnione będzie ponowne wezwanie wykonawcy do uzupełnienia tej samej dokumentacji.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK