do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Split payment – rozksięgowanie wpłat na pomocniczym koncie VAT

  data dodania: 21.11.2018

  Czy mając wpłatę na konto VAT do rachunku podstawowego, czyli wydatków i dochodów, należy wpłaty księgować na koncie 130 z wyodrębnioną analityką? Czy powinno się stworzyć nowy numer konta w planie kont, na którym będą księgowane wyciągi bankowe z konta VAT? Taka sama sytuacja dotyczy konta ZFŚS, czyli 135, i pozostałych rachunków, czyli konta 139, czy do nich też zakładane jest z automatu konto VAT?

 • Dobry start – numer konta dziecka we wniosku SDS-1

  data dodania: 30.08.2018

 • Split payment a centralizacja VAT

  data dodania: 30.07.2018

  Od 1 lipca br. wszedł w życie dobrowolny mechanizm podzielonej płatności (split payment). Z rachunku VAT będzie można płacić VAT należny do urzędu skarbowego oraz VAT z faktur kosztowych dla kontrahentów. I wszystko byłoby OK, tylko że my jesteśmy scentralizowani i VAT-u nie płacimy do urzędu skarbowego, tylko do gminy. Czy pójdzie taki przelew?

 • Osobny rachunek dla rozliczeń VAT z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności

  data dodania: 30.07.2018

  Czy jednostka budżetowa ma obowiązek założyć nowe konto bankowe dla rozliczania VAT z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności?

 • Instruktaż: Split payment w rachunkowości jednostek sektora publicznego

  data dodania: 29.06.2018

  Przed jednostkami sektora publicznego nowe wyzwanie - mechanizm podzielonej płatności (tzw. split payment). To ustawa z 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 62) wprowadziła liczne zmiany w ustawie o VAT, Prawie bankowym, a ponadto m.in. w ustawie o rachunkowości, związane z tym sposobem płatności. Co to jest mechanizm podzielonej płatności i jak go stosować w praktyce jednostek sektora finansów publicznych?

 • Wadliwe zawarcie umowy rachunków bankowych na czas nieokreślony

  data dodania: 04.06.2018

  Gmina zawarła umowy na prowadzenie rachunków bankowych (na czas nieokreślony). Postąpiono podobnie jak w przypadku umów na licencję na oprogramowanie komputerowe czy ciepło z sieci ciepłowniczej. Ponadto umowy na czas nieokreślony były korzystne ekonomiczne dla budżetu. Czy w kontekście swobody zawierania umów uregulowanej przez Kodeks cywilny można mówić o naruszeniu ustawy - Prawo zamówień publicznych?

 • Dochody wykonane w sprawozdaniu Rb-27S

  data dodania: 25.07.2017

  W samorządowej jednostce budżetowej w wyniku błędnego przeliczenia część dochodów nie została w całości odprowadzona na koniec miesiąca na rachunek bankowy jednostki. Czy w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie „Dochody wykonane” ujmuje się wyłącznie dochody, które wpłynęły na rachunek bankowy jednostki, czy również dochody, które pozostały w kasie jednostki na koniec miesiąca?

 • Nieprawidłowa ewidencja zwrotu środków do budżetu

  data dodania: 20.06.2017

 • Środki finansowe programu "Aktywny samorząd" w sprawozdaniu Rb-N

  data dodania: 03.10.2016

  Czy w sprawozdaniu Rb-N należy ujmować środki finansowe, które znajdują się na rachunku bankowym programu "Aktywny samorząd" realizowanym przez PCPR na podstawie porozumienia i umowy zawartej z PFRON?

 • Czy na kontach rozrachunkowych stosuje się techniczny zapis ujemny

  data dodania: 03.08.2016

  W samorządowej jednostce budżetowej na koncie rozrachunkowym 240 występuje wiele zapisów księgowych dotyczących mylnych wpłat, korekt i dokonanych zwrotów. Czy na koncie tym, dla zachowania czystości obrotów, można stosować techniczny zapis ujemny po obu stronach tego konta?

 • Kiedy DPS powinien pobierać podatek z odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym

  data dodania: 13.06.2016

  Czy dom pomocy społecznej ma obowiązek naliczania, pobrania i odprowadzania zryczałtowanego podatku dochodowego z odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku i sporządzania deklaracji PIT-8AR?

 • Jak gospodarować środkami socjalnymi na rachunku bankowym - pytania i odpowiedzi

  data dodania: 07.09.2015

  Pracodawcy do 30 września mają obowiązek przekazania na rachunek ZFŚS reszty odpisów naliczonych na ten fundusz, a nie przekazanych w pierwszej racie do 31 maja. W artykule zostały zamieszczone odpowiedzi na pytania Czytelników dotyczące m.in. możliwości korygowania wysokości odpisu przy dokonywaniu drugiej wpłaty na konto funduszu.

 • Czy dane z rachunku pomocniczego utworzonego dla warsztatu terapii zajęciowej należy wykazywać w sprawozdaniu Rb-23

  data dodania: 22.07.2015

  Przy państwowej jednostce budżetowej (zakład karny) utworzono warsztat terapii zajęciowej. Wyodrębniona została ewidencja księgowa, wpływ środków następuje na wyodrębniony rachunek pomocniczy, którego właścicielem jest jednostka budżetowa. Po zakończeniu roku jednostka jest zobowiązana zwrócić środki pozostające z rozliczenia rocznego dofinansowania. Na koniec roku pozostaje saldo na rachunku pomocniczym. Czy saldo rachunku bankowego pomocniczego dla warsztatu terapii zajęciowej na koniec każdego miesiąca należy prezentować w Rb-23 (poz. 56)? Czy w bilansie jednostki budżetowej należy zaprezentować kwotę pozostającą na koniec roku z rozliczenia warsztatu terapii zajęciowej?

 • Jak ująć w ewidencji księgowej zwrot kosztów za rozmowy prywatne dokonany przez pracownika

  data dodania: 25.05.2015

  Od pracowników przyjmujemy do kasy zwroty za rozmowy telefoniczne prywatne wykonane w bieżącym roku. Czy ewidencja księgowa powinna odbywać się na koncie 720 "Przychody z tytułu dochodów budżetowych" czy 760 "Pozostałe przychody operacyjne"? Jaki paragraf zastosować w takiej sytuacji?

 • Czy rada rodziców jest odrębnym podmiotem od szkoły, w której działa

  data dodania: 27.04.2015

  Proszę o odpowiedź na pytania dotyczące funkcjonowania rad rodziców w szkołach podległych jednostkom samorządu terytorialnego. Czy rada rodziców może mieć nadany numer NIP, czy może posiadać rachunek bankowy do gromadzenia środków, czy może zawierać umowy zlecenia lub umowy o dzieło?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK