do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • Pomoc finansowa dla emerytowanego strażaka a PIT

  data dodania: 05.06.2018

  PROBLEM: Jednostka przyznała emerytowi, byłemu funkcjonariuszowi Państwowej Straży Pożarnej, pomoc finansową na zakup lokalu mieszkalnego. Czy wypłaconą kwotę należy opodatkować zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof), czy też korzysta ona ze zwolnienia

 • Korzystanie przez pracownika MOPS ze służbowego biletu komunikacji publicznej dla celów prywatnych nie rodzi konsekwencji na gruncie PIT

  data dodania: 14.02.2018

  PROBLEM: Przez pół roku pracownik MOPS nie zostawiał przy wyjściu z pracy miesięcznego biletu komunikacji publicznej zakupionego przez pracodawcę. Wykorzystywał bilet do prywatnych przejazdów autobusami i tramwajami. Czy pracodawca jako płatnik PIT powinien obciążyć pracownika podatkiem dochodowym z tytułu

 • Kiedy dofinansowanie z ZFŚS do wypoczynku dziecka pracownika korzysta ze zwolnienia podatkowego

  data dodania: 30.10.2017

  Problem: W jednostce, w ramach ZFŚS, pracownik ma prawo starać się o dofinansowanie wypoczynku dziecka. Czy dofinansowanie do wypoczynku dziecka, sfinansowane z ZFŚS, korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku, gdy: 1) syn pracownika jest osobą pełnoletnią (jest w wieku do 25 lat), studiującą, pozostającą na całkowitym utrzymaniu pracownika, 2) wypoczynek miał formę wczasów-wycieczki zagranicznej i wykupiony został w biurze podróży (wypoczynek zorganizowany), 3) pracownik do wniosku dołączył fakturę z biura podróży; faktura wystawiona jest na pracownika (w uwagach na fakturze zamieszczona jest informacja o uczestnikach wypoczynku – pracowniku i jego synu – z podziałem kosztów wycieczki na każdą z tych osób).

 • Czy ofiarom nawałnic trzeba wystawiać PIT-8C

  data dodania: 22.09.2017

  Osobom poszkodowanym w związku z sierpniowymi nawałnicami przysługuje prawo do uzyskania pomocy finansowej. Wypłat świadczeń dokonują ośrodki pomocy społecznej. Czy beneficjentom takiej pomocy trzeba wystawiać informacje PIT-8C?

 • Partycypacja w kosztach inwestycji spółki gminnej

  data dodania: 15.09.2017

  Spółka z o.o. należąca w 100% do gminy wykona oczyszczalnię we współpracy z lokalnym przedsiębiorcą. Wkład przedsiębiorcy to 20% kosztu inwestycji. Środki te spółka otrzyma przed rozpoczęciem prac. Jak rozliczyć to zdarzenie w CIT?

 • Kiedy z tytułu wyjazdu integracyjnego powstanie przychód do opodatkowania

  data dodania: 14.06.2017

  Kiedy u osób uczestniczących w wyjeździe integracyjnym powstają przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

 • Jak rozliczyć odsetki od odszkodowania za niesłuszne zwolnienie z pracy

  data dodania: 28.04.2017

  Były pracownik gminy wygrał proces o niesłuszne zwolnienie z pracy ( rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia) . Wypłacono mu zasądzone przez sąd odszkodowanie wraz z odsetkami ustawowymi. W jaki sposób gmina, jako płatnik, rozlicza te odsetki?

 • Jaki kurs przeliczeniowy zastosować przy pobieraniu podatku „u źródła”

  data dodania: 28.04.2017

  Instytucja kultury zawarła umowę z teatrem z Niemiec na wystawienie spektaklu. Teatr nie przedstawił certyfikatu rezydencji. Zgodnie z umową instytucja zapłaci za spektakl teatrowi 12 000 euro. Wynagrodzenie jest płatne w dwóch ratach. Pierwsza została zapłacona 3 kwietnia 2017 r., druga zostanie zapłacona w maju 2017 r. Według jakiego kursu należy obliczać wysokość podatku „u źródła”?

 • Czy dofinansowanie wymiany kotłów c.o. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym

  data dodania: 28.04.2017

  Gmina realizuje zadanie ograniczenia poziomu niskiej emisji poprzez wymianę kotłów w domach prywatnych. Wymiana następuje na kotły nowej generacji. Źródłem finansowania zadania są środki unijne. Czy beneficjenci dofinansowania zapłacą podatek dochodowy? Czy gmina ma obowiązek pobrania zaliczki z tego tytułu?

 • Jak rozliczyć korektę składek ZUS i podatku zleceniobiorcy

  data dodania: 20.04.2017

  Zleceniobiorca został błędnie zgłoszony do ZUS w 2016 r., co skutkowało nieprawidłowym rozliczeniem jego przychodu. Jak dokonać korekty dokumentów ZUS oraz jak rozliczyć składki i podatek dochodowy?

 • Ryczałt za używanie przez dyrektora DPS samochodu prywatnego do celów służbowych

  data dodania: 05.04.2017

  Dom pomocy społecznej (DPS) jest jednostką organizacyjną powiatu. Starosta tego powiatu (jako pracodawca dyrektora DPS) podpisał z dyrektorem umowę na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych. W umowie ustalono limit w jazdach lokalnych na 500 km oraz miesięczny ryczałt w kwocie 417,90 zł. Czy otrzymywana przez dyrektora DPS kwota ryczałtu jest zwolniona z podatku dochodowego?

 • Czy gmina wystawia PIT-8C za zwrot kosztów dowozu dzieci do przedszkola

  data dodania: 04.04.2017

  Czy gmina miała obowiązek wystawienia PIT-8C za 2016 r. w związku ze zwrotem kosztów przejazdu dzieci do publicznych przedszkoli? Było to wykonanie obowiązków wynikających z ustawy o systemie oświaty. W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma zwolnienia dla tego typu świadczeń. Czy wskazuje to na konieczność zapłacenia podatku?

 • Czy nagrody za osiągnięcia przyznawane zawodnikom klubu sportowego są opodatkowane

  data dodania: 22.02.2017

  Klub sportowy zawarł kontrakty z zawodnikami. Kontrakty przewidują nagrody za odpowiednie osiągnięcia. Przykładowo – za zajęcie miejsca na podium w zawodach. Zawodnicy są osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej. Czy wypłacone nagrody są zwolnione z podatku dochodowego oraz z oskładkowania?

 • Wpłata tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jako koszt uzyskania przychodu

  data dodania: 06.02.2017

  Jednostka wygrała przetarg na wykonywanie usług leśnych. Zawarta umowa nakłada na nas obowiązek wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy (w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy). Służy ono zabezpieczeniu zapłaty roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy. Zabezpieczenie zostanie zwolnione przez nabywcę i zwrócone nam w ciągu 30 dni po wykonaniu przedmiotu umowy i uznaniu jej za należycie wykonaną. Czy wpłaconą kwotę zabezpieczenia możemy zaliczyć do podatkowych kosztów uzyskania przychodów?

 • Kto może złożyć wniosek o nieuwzględnianie kwoty wolnej od podatku przez płatnika

  data dodania: 26.01.2017

  Pracownik złożył wniosek o nieuwzględnianie kwoty wolnej od podatku przy obliczaniu zaliczek. Jednak roczne dochody tego pracownika wynoszą około 43 700 zł. Nie planujemy w 2017 r. podwyżki pensji ani wypłaty istotnych premii. W poprzednich latach zaliczki od dochodów pracownika były rozliczane z uwzględnieniem kwoty wolnej od podatku. Czy pracownik o dochodach niższych niż 85 528 zł może złożyć wniosek o nieuwzględnianie kwoty wolnej od podatku przez płatnika?

 • Czy w 2017 r. pracownicy muszą składać nowy PIT-2

  data dodania: 26.01.2017

  Czy zmiana od 1 stycznia 2017 r. przepisów o kwocie wolnej od podatku wymaga złożenia przez pracowników nowego PIT-2?

 • Czy niskooprocentowane pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS powodują powstanie przychodu

  data dodania: 16.01.2017

  Jednostka udziela pracownikom niskooprocentowanych (1% w skali roku) pożyczek mieszkaniowych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Czy z tego tytułu u pracowników powstają przychody z częściowo odpłatnych świadczeń?

 • Dotacja ze środków Mechanizmu Finansowego EOG jako przychód podatkowy

  data dodania: 20.12.2016

  Dwa lata temu szpital dokonywał termomodernizacji budynków szpitala wraz z modernizacją oświetlenia wewnętrznego. W związku z tym szpital otrzymał dofinansowanie na podstawie umowy zawartej z Ministrem Środowiska, pełniącym funkcję Operatora Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. W związku z kontrolą mamy pytanie, czy otrzymana wówczas dotacja stanowiła dla nas przychód zwolniony z podatku?

 • Jak rozliczyć wydatki na nocleg oddelegowanego pracownika

  data dodania: 05.12.2016

  Organ podatkowy zakwestionował brak opodatkowania świadczeń dla pracownika spółki gminnej, oddelegowanego na dwa miesiące do pracy w innej miejscowości. Spółka uznała, że wydatki związane z zakwaterowaniem pracownika w tym okresie zostały poniesione w interesie spółki. Kontrolerzy zakwestionowali natomiast ten argument, wskazując, że pracownik zaoszczędził na kosztach noclegu. Kto ma rację w sporze?

 • Jak rozliczyć świadczenie w postaci dowozu pracowników busem

  data dodania: 21.11.2016

  Zakład zorganizował pracownikom dowóz do pracy busem, którym może podróżować, łącznie z kierowcą, do 9 osób. Czy pracownicy mogą uniknąć opłacenia podatku od osób fizycznych z tego tytułu?

 • Jak traktować dokumenty audytowe na gruncie prawa autorskiego

  data dodania: 25.10.2016

  Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wydał interpretację podatkową w sprawie opodatkowania wynagrodzenia audytora wewnętrznego. Uznał w niej, że jeżeli potraktować dokumenty sporządzane przez audytora wewnętrznego jako pracę twórczą, to należy do nich zastosować 50% koszty uzyskania przychodów. Czy jednak takie dokumenty można potraktować jako dzieła twórcze, niepowtarzalne?

 • Czy wykupienie pracownikowi polisy na zagraniczną podróż służbową powoduje powstanie u niego przychodu

  data dodania: 20.10.2016

  W przypadku wysyłania pracowników w zagraniczne podróże służbowe pracodawca musi się liczyć z obowiązkiem pokrycia szeregu kosztów związanych z utratą zdrowia albo śmiercią pracownika. Przed tymi wydatkami zabezpiecza zakup polisy, która rekompensuje pracodawcy tego typu wydatki – przy czym pracownik z reguły nie osiąga przychodu z tytułu zapłacenia przez pracodawcę składek takiej polisy. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13) wykluczone jest obciążenie pracownika podatkiem, gdy wydatek jest ponoszony w interesie pracodawcy.

 • Obowiązek sporządzania dodatkowej dokumentacji podatkowej przez zakład budżetowy

  data dodania: 06.10.2016

  Zakład budżetowy w ramach prowadzonej działalności dokonuje transakcji z urzędem gminy oraz gminnym ośrodkiem pomocy społecznej (zakład dostarcza do ww. podmiotów wodę oraz odbiera odpady komunalne i odprowadza ścieki). Czy w związku z tym zakład budżetowy może mieć obowiązek sporządzania dodatkowej dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

 • Jak rozliczyć należności zagraniczne dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę za granicą

  data dodania: 06.10.2016

  Do końca 2014 r. żołnierz pełnił służbę poza granicami Polski. Otrzymane przez niego w związku z tym należności nie korzystały ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 83 lub 83a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W zeznaniu podatkowym za 2014 r. żołnierz zakwalifikował jako zwolnione z opodatkowania kwoty odpowiadające 30% diety za zagraniczną podróż służbową. Organ podatkowy wszczął postępowanie podatkowe w sprawie wadliwości tego rozliczenia. Czy żołnierz prawidłowo skorzystał z art. 21 ust. 1 pkt 20 updof?

 • Jak wykazać w PIT-R kumulację diet dla radnych

  data dodania: 03.10.2016

  Urząd wypłacił radnemu w sierpniu 2016 r. cztery diety (4 × 1600 zł = 6400 zł). Czy powoduje to utratę zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 17 updof z uwagi na przekroczenie limitu 2280 zł? Jak wykazać tę sytuację w PIT-R?

 • Czy ekwiwalent za używanie przez pracownika własnych materiałów biurowych jest zwolniony z podatku

  data dodania: 03.10.2016

  Pracownicy wodociągów zużywają przy pracy „w terenie” własne materiały eksploatacyjne i narzędzia (papier do drukarek, toner, tusz do pieczątek, drukarka, skaner, długopisy). Czy ekwiwalent wypłacany pracownikowi z tego tytułu może być zwolniony z opodatkowania?

 • Kiedy zrefundowanie nauczycielowi mianowanemu kosztów zakupu okularów jest zwolnione z podatku

  data dodania: 31.08.2016

  Na podstawie art. 23 ust. 5 Karty Nauczyciela dyrektor szkoły może skierować nauczyciela mianowanego na badanie okresowe lub kontrolne z własnej inicjatywy w każdym czasie. Czy jeżeli lekarz przeprowadzający badanie stwierdzi konieczność korzystania przez nauczyciela z okularów korygujących, zrefundowanie nauczycielowi kosztów ich zakupu jest zwolnione z podatku dochodowego?

 • Świadczenia z tytułu rekonwersji są zwolnione z podatku do limitu 2280 zł

  data dodania: 31.08.2016

  W interpretacji indywidualnej z 25 maja 2016 r. dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu potwierdził, że były żołnierz uprawniony do świadczeń z tytułu rekonwersji nie zapłaci podatku dochodowego do kwoty 2280 zł rocznie. Nadwyżkę ponad tę kwotę opodatkowuje się zryczałtowanym podatkiem w wysokości 10%. Zasady te stosuje się wobec byłych żołnierzy zawodowych, którzy spełniają warunki z art. 120 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

 • Kiedy żołnierz zawodowy może stosować 50-procentowe koszty uzyskania przychodu

  data dodania: 31.08.2016

  Możliwość wykonywania przez żołnierzy zawodowych prac twórczych oraz stosowania z tego tytułu kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% wynika z przepisów prawa autorskiego, przepisów podatkowych oraz przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

 • Kiedy podatkowo rozliczać koszty umów zlecenia

  data dodania: 03.08.2016

  Zakład budżetowy zatrudnia do niektórych prac osoby fizyczne na podstawie umów zlecenia. Kiedy należy zaliczać do podatkowych kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia z tytułu tych umów oraz składki na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń?

 • Czy wystawić PIT-8C po umorzeniu nienależnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych

  data dodania: 03.08.2016

  Czy trzeba wystawić PIT-8C z powodu umorzenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego? Czy obowiązują tu te same zasady co przy umorzeniu na podstawie ustawy o pomocy społecznej?

 • Wydatki na pobyt w DPS nie podlegają uldze rehabilitacyjnej

  data dodania: 03.08.2016

  Czy opłaty za pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej można rozliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

 • Pokrycie kosztów organizacji imprezy integracyjnej a przychody pracowników

  data dodania: 27.06.2016

  Instytucja kultury zamierza ze środków przeznaczonych na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pokryć zakupy artykułów spożywczych oraz napojów na imprezę integracyjną organizowaną dla pracowników. Impreza będzie zorganizowana w pomieszczeniu instytucji, a obecność pracowników jest dobrowolna. Czy u pracowników należy z tego tytułu rozpoznać dodatkowe przychody?

 • Czy za opóźnienie w zapłacie można jednocześnie naliczyć odsetki i rekompensatę 40 euro

  data dodania: 13.06.2016

  Czy w przypadku, gdy klient jednostki (będący przedsiębiorcą) nie zapłacił w terminie faktury za wykonaną dla niego usługę, można jednocześnie naliczyć odsetki za opóźnienie i rekompensatę 40 euro? Czy do każdego opóźnienia można doliczyć tę rekompensatę?

 • Kiedy DPS powinien pobierać podatek z odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym

  data dodania: 13.06.2016

  Czy dom pomocy społecznej ma obowiązek naliczania, pobrania i odprowadzania zryczałtowanego podatku dochodowego z odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku i sporządzania deklaracji PIT-8AR?

 • Czy samorządowa spółka odliczy straty zakładu budżetowego

  data dodania: 01.06.2016

  Należąca do gminy miejskiej spółka z o.o., która powstała z przekształcenia zakładu budżetowego, nie może uwzględnić jego ujemnego wyniku finansowego przy dokonywaniu rozliczeń podatkowych. Straty można uwzględniać jedynie przy przekształceniu spółki z o.o. w spółkę akcyjną lub odwrotnie.

 • Kiedy zapomogi zdrowotne dla nauczycieli będą opodatkowane podatkiem dochodowym

  data dodania: 18.05.2016

  Czy zapomogi zdrowotne przyznane czynnym zawodowo nauczycielom w związku z pobytem w sanatorium, zakupem okularów korekcyjnych lub protetyką dentystyczną, nieudokumentowane stosownym zaświadczeniem lekarskim o długotrwałej chorobie oraz niezwiązane ze zdarzeniem losowym, są opodatkowane podatkiem dochodowym?

 • Jak rozliczyć prywatne rozmowy pracowników ze służbowego telefonu

  data dodania: 04.05.2016

  Pracodawca wyznaczył limit dla prywatnych rozmów pracowników wykonywanych ze służbowych telefonów komórkowych. Pracownik ma 20 zł miesięcznie na prywatne rozmowy. Pracodawca pobiera zaliczkę na podatek dochodowy po przekroczeniu kwoty limitu. Czy jest to prawidłowe postępowanie?

 • Czy od diet dla zagranicznego teatru potrącić podatek u źródła

  data dodania: 18.04.2016

  Instytucja kulturalna (teatr) zawarła z teatrem z Rosji umowę o przygotowanie spektaklu. Umowa przewiduje, że kwota wynagrodzenia należnego rosyjskiemu teatrowi obejmuje także – poza honorarium za spektakl – koszty transportu dekoracji, bilety za podróż oraz diety. Czy od kwoty przypadającej na diety instytucja powinna pobrać podatek u źródła?

 • Czy uczestnikom wyjazdowego warsztatu terapeutycznego należy sporządzić informację PIT-8C

  data dodania: 18.04.2016

  W miejskim ośrodku pomocy społecznej prowadzone są działania na rzecz osób w podeszłym wieku, zgodnie ze strategią rozwiązywania problemów społecznych. W ramach tych działań ośrodek zorganizował wyjazdowy warsztat profilaktyczny dla seniorów. Czy uczestnikom wyjazdu należy z tego tytułu sporządzić informację PIT-8C?

 • Czy z tytułu użyczenia przez miasto zakładowi budżetowemu hal sportowych powstanie przychód

  data dodania: 22.02.2016

  Jesteśmy miejskim zakładem budżetowym, prowadzimy działalność sportowo-rekreacyjną. Miasto planuje oddać nam w nieodpłatne użyczenie hale sportowe, których jest właścicielem. Czy powinniśmy z tego tytułu rozpoznać u siebie opodatkowany przychód?

 • Czy spadkobiercy osiągną przychód z tytułu zapłaconych przez gminę składek ZUS

  data dodania: 05.02.2016

  Jednostka budżetowa wadliwie rozliczyła umowy o dzieło w 2013 r. Po kontroli ZUS zostały one przekwalifikowane na umowy zlecenia. Jednostka musiała zapłacić zaległe składki ubezpieczeniowe, w tym te, które powinny obciążyć zleceniobiorcę. Okazało się, że jeden ze zleceniobiorców zmarł. Czy jednostka ma poinformować w PIT-11 lub PIT-8C spadkobierców o osiągnięciu przez zmarłego przychodu w postaci oszczędności na składkach, które zapłaciła za niego jednostka?

 • Kiedy nie trzeba wystawiać PIT-8C – najnowsze interpretacje organów skarbowych

  data dodania: 05.02.2016

  Ze względu na mnogość występujących sytuacji, które uzasadniają obowiązek wystawienia i przesłania informacji PIT-8C, w praktyce powstają liczne wątpliwości, czy dany przychód, świadczenie podlega opodatkowaniu i wymaga wystawienia takiej informacji, czy nie. Kwestia ta w dalszym ciągu jest przedmiotem licznych interpretacji organów skarbowych. Proponujemy krótkie zestawienie najnowszych interpretacji, w których organy potwierdziły gminom (płatnikom) brak obowiązku wystawienia tej informacji.

 • Jak wypełnić PIT-R po wypłacie radnemu diet na przełomie roku

  data dodania: 25.01.2016

  W styczniu 2016 r. urząd miasta wypłaci radnemu diety za grudzień 2015 r. i za styczeń 2016 r. Diety zostaną wykazane w PIT-R za 2016 r. Czy takie postępowanie będzie prawidłowe?

 • Jak opodatkować pomoc rekonwersyjną dla byłych żołnierzy zawodowych

  data dodania: 25.01.2016

  Pomoc rekonwersyjna to ułatwienia w zdobyciu nowych kwalifikacji przez byłych żołnierzy zawodowych. Nie jest ona zwolniona z opodatkowania. W praktyce były żołnierz zawodowy, korzystając z tej pomocy, ma status emeryta i rencisty. Może więc skorzystać ze zwolnienia podatkowego do kwoty 2280 zł rocznie, a nadwyżkę opodatkować 10-proc. zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Organy podatkowe zwracają uwagę, że z tych korzystnych rozwiązań nie może skorzystać podatnik, który decyzję o przyznaniu pomocy rekonwersyjnej otrzymał przed uzyskaniem statusu rencisty albo emeryta.

 • Czy skierowanie pracownika DPS na wcześniejsze badanie uprawnia do zwolnienia z podatku refundacji okularów

  data dodania: 25.01.2016

  Pracownicy ośrodka pomocy społecznej otrzymują refundację 180 zł do zakupu okularów (na podstawie zaświadczenia wystawionego przez lekarza medycyny pracy). Czy jeśli pracownik opieki społecznej pracujący przy komputerze i noszący okulary ma ważne badania pracownicze, to można go, na jego prośbę, skierować na wcześniejsze badanie wzroku i zrefundować koszt wymiany szkieł? Jeśli tak, to czy będzie to przychód pracownika do opodatkowania?

 • Jak rozliczyć wypłatę zasiłku chorobowego zleceniobiorcy

  data dodania: 25.01.2016

  Uczelnia zawierała umowy zlecenia z osobami fizycznymi nieprowadzącymi własnej działalności gospodarczej. Zleceniobiorcy byli objęci dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. W 2015 r. uczelnia wypłaciła zasiłki chorobowe z tytułu tych zleceń. Jak je rozliczyć?

 • Czy opodatkowywać bonifikatę od opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego

  data dodania: 30.12.2015

  Czy za 2015 r. gmina wystawia PIT-8C z tytułu przyznania bonifikaty zmniejszającej opłatę za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności?

 • Kiedy zaliczyć do kosztów wydatki związane z wypłatą nagrody rocznej za 2015 r.

  data dodania: 07.12.2015

  W pierwszej połowie stycznia 2016 r. spółka gminna wypłaci pracownikom nagrody roczne za 2015 r. Jak rozliczyć te wypłaty w zakresie kosztów uzyskania przychodów? Składki od nagród spółka zapłaci 10 stycznia 2016 r. Wartość nagrody zostanie ustalona w grudniu 2015 r.

 • Czy opodatkować przekazanie pracownikowi gadżetów firmowych

  data dodania: 07.12.2015

  Pod wpływem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. organy podatkowe zmieniły swoje podejście do kwestii opodatkowania przekazywania pracownikom gadżetów firmowych. Fiskus już nie domaga się pobrania przez płatnika zaliczki na podatek dochodowy z tego tytułu. Dotyczy to także sytuacji, w której takie gadżety pracownik może wykorzystać zarówno w pracy, jak i w domu.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK