do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Świadczenie kompensacyjne a opodatkowanie świadczeń socjalnych

  data dodania: 05.05.2020

  PROBLEM: W lutym nauczycielka rozwiązała stosunek pracy w związku z przejściem na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Ma przyznaną pomoc finansową na wypoczynek zgodnie z regulaminem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Czy w tej sytuacji można zastosować zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych dla świadczeń otrzymywanych przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3000 zł? Jeśli należy dokonać potrącenia zaliczki na podatek, to na jakiej podstawie i w jakiej wysokości?

 • Instruktaż: Odpis na ZFŚS w 2020 r. – planowanie i przekazywanie

  data dodania: 28.04.2020

  Jak obliczyć planowaną kwotę przelewu na rachunek ZFŚS w maju 2020 r. (75% odpisu)? W jednostce odpis na 2020 r. był planowany według kwot obowiązujących w 2019 r. i stanu zatrudnienia we wrześniu 2019 r. Czy po wejściu w życie ustawy okołobudżetowej (20 lutego 2020 r.) trzeba zmienić planowaną kwotę odpisów na ZFŚS na 2020 r.? Czy można te 75% planowanych do przekazania odpisów w maju 2020 r. naliczyć jednak od kwoty pierwotnie planowanej, czyli danych obowiązujących w 2019 r.? Czy jeśli zatrudnienie w okresie od stycznia do kwietnia 2020 r. jest inne niż planowane, to trzeba je też skorygować w celu wyliczenia kwoty 75% planowanego odpisu do przekazania na rachunek bankowy ZFŚS w maju?

 • Finansowanie testów na koronowirusa ze środków ZFŚS

  data dodania: 21.04.2020

  Pracodawca chce sfinansować testy na koronawirusa dla pracowników ze środków ZFŚS. Czy może?

 • Czy kwiaty na Dzień Kobiet można zakupić z funduszu socjalnego

  data dodania: 02.03.2020

  PYTANIE: Czy prezenty na Dzień Kobiet można sfinansować z funduszu socjalnego?

 • Świadczenie 500 + w oświadczeniu do celów socjalnych

  data dodania: 20.02.2020

  PYTANIE: Regulamin ZFŚS przewiduje wykazywanie w oświadczeniu do celów socjalnych świadczenia 500+. Czy jest to zapis poprawny?

 • Świadczenie kompensacyjne i przedemerytalne a opodatkowanie świadczeń z ZFŚS

  data dodania: 03.02.2020

  PROBLEM: Czy od nauczyciela przebywającego na świadczeniu kompensacyjnym (wypłacono mu odprawę emerytalną i dokonywany jest coroczny odpis na ZFŚS) oraz od osób, które przeszły na świadczenie przedemerytalne (nie miały wypłaconych odpraw emerytalnych, nie dokonujemy na nie odpisu), które są objęte opieką socjalną (wypłacamy im tzw. wczasy pod gruszą i świadczenia świąteczne), należy pobierać podatek dochodowy z tytułu świadczeń z ZFŚS, czy można ich traktować jak rencistów i emerytów i stosować zwolnienie od podatku dochodowego do kwoty 3000 zł rocznie?

 • Poświadczenie dochodu na potrzeby socjalne przez emerytów

  data dodania: 03.02.2020

  PYTANIE: W jaki sposób po ostatniej zmianie emeryci poświadczają swoje dochody do obliczania odpisu na ZFŚS? Czy nadal może być to decyzja ZUS?

 • Świadczenie socjalne wypłacane w czasie urlopu macierzyńskiego a PIT

  data dodania: 19.01.2020

  PROBLEM: Pracownica przebywa na urlopie macierzyńskim. W okresie przedświątecznym otrzymała świadczenie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Czy w przypadku konieczności opodatkowania takiego świadczenia, należy uwzględnić koszty uzyskania przychodu?

 • Ulga dla młodych a świadczenia socjalne

  data dodania: 20.12.2019

  PROBLEM: W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia pracownicy jednostki otrzymają z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (przy uwzględnieniu kryterium socjalnego) karty przedpłacone. Czy obowiązująca od sierpnia ulga dla młodych obejmuje także takie świadczenia? Czy ich wartość należy wliczyć do limitu ulgi?

 • Paczki świąteczne dla dzieci pracowników a PIT

  data dodania: 20.12.2019

  Pytanie: Jednostka planuje przekazać dzieciom pracowników paczki świąteczne. Będą w nich owoce, słodycze oraz książki. Zawartość paczek nie będzie zróżnicowana ze względu na sytuację materialną rodziny, a jedynie ze względu na wiek dzieci. Czy przekazanie tych paczek wywoła skutki na gruncie podatku dochodowego?

 • Nagrody w konkursach na imprezie choinkowej a przychód

  data dodania: 20.12.2019

  PROBLEM: Jednostka organizuje zabawę choinkową dla dzieci pracowników. Jest ona finansowana ze środków ZFŚS. W trakcie imprezy będą organizowane zabawy i konkursy. Zostały przygotowane nagrody rzeczowe. Ich jednostkowa wartość nie przekracza 30 zł, jednak każde dziecko może wziąć udział w dowolnej liczbie konkursów i ma szansę zdobyć więcej niż jedną nagrodę. Jakie skutki podatkowe wywoła przekazanie tych nagród?

 • Ulgowe wejście na basen z okazji mikołajek a przychód

  data dodania: 20.12.2019

  PROBLEM: Jednostka samorządowa (ośrodek sportowy) chciałby z okazji mikołajek umożliwić w tym dniu dzieciom swoich pracowników wstęp na prowadzony przez nią basen za symboliczną złotówkę. Akcja nie zostanie sfinansowana ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, gdyż ten prowadzimy wspólnie z innymi jednostkami, które nie będą brały udziału w tej „promocji”. Czy takie działanie wywoła skutki na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych?

 • Z końcem roku korekta odpisu na ZFŚS – urlop bezpłatny i wzrost zatrudnienia

  data dodania: 02.12.2019

  PROBLEM: Od 1 listopada 2019 r. jeden z naszych pracowników przebywa na urlopie bezpłatnym. W związku z tym pojawiła się konieczność zatrudnienia osoby na zastępstwo. Czy w średniej liczbie zatrudnienia potrzebnej do dokonania odpisu na ZFŚS należy uwzględniać pracownika przebywającego na urlopie bezpłatnym? Czy zawarcie umowy na zastępstwo powoduje konieczność dokonania korekty?

 • Korekta roczna odpisu podstawowego na ZFŚS po zmianach

  data dodania: 27.11.2019

  Jak co roku, na koniec grudnia 2019 r. w jednostkach organizacyjnych zobowiązanych do tworzenia ZFŚS według ustawy o ZFŚS trzeba wyliczyć kwotę odpisu podstawowego na fundusz zgodną z faktycznym zatrudnieniem w jednostce. W tym roku prace z tym związane są bardziej skomplikowane niż zwykle. Wynika to ze zmiany ustawy o ZFŚS wprowadzonej ustawą z 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny (dalej: ustawa zmieniająca). W jej efekcie w 2019 r. obowiązują dwie kwoty bazowe do ustalania wielkości odpisu podstawowego na ZFŚS, a także do naliczania odpisów i zwiększeń fakultatywnych funduszu. Obie kwoty bazowe należy uwzględnić w wyliczaniu

 • Korekta odpisu na ZFŚS na emerytów i rencistów po zmianie kwoty bazowej w 2019 r.

  data dodania: 25.11.2019

  PROBLEM Czy w 2019 r. odpis na emerytów i rencistów musi być korygowany po zmianie kwoty bazowej do jego naliczania? Według jakiej liczby emerytów trzeba zrobić korektę: planowanej na początku roku czy faktycznej na 1 sierpnia 2019 r.? Czy odpis musi być ewentualnie skorygowany do faktycznej liczby emerytów na koniec 2019 r.? https://forum.infor.pl/topic/454396-odpis-na-zfss/

 • Prawo emerytów i rencistów do korzystania z ZFŚS

  data dodania: 25.11.2019

  PROBLEM Jednostka nie nalicza odpisów na ZFŚS na emerytów i rencistów. Czy w związku z tym mają oni prawo do korzystania ze świadczeń z tego funduszu, czy też nie? https://forum.infor.pl/topic/454396-odpis-na-zfss/

 • Odpisy na ZFŚS w 2019 r. – odpis fakultatywny na ZFŚS na emerytów i rencistów po zmianach

  data dodania: 22.11.2019

 • Wzrost odpisu na ZFŚS od 1 sierpnia 2019 r. a świadczenie urlopowe wypłacone w 2019 r.

  data dodania: 22.10.2019

 • Zasady korzystania z ZFŚS przez emeryta

  data dodania: 18.10.2019

 • Bezpodstawne zaniżenie kwoty bazowej do wyliczania odpisu na ZFŚS

  data dodania: 28.08.2019

  NIEPRAWIDŁOWOŚĆ

 • Możliwość ograniczenia wysokości świadczeń z ZFŚS dla emerytów

  data dodania: 27.07.2019

 • Wyjazd rekreacyjny sfinansowany ze środków ZFŚS

  data dodania: 19.07.2019

  Komenda Policji organizuje ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wyjazd rekreacyjny. Uczestnicy będą ponosili koszty dopłaty do ogólnych kosztów pobytu w wysokości zależnej od zakwalifikowania do odpowiedniej kategorii socjalnej. Jakie skutki podatkowe wywoła organizacja takiego wyjazdu?

 • Zmiany w ZFŚS i oświadczeniach do celów socjalnych

  data dodania: 01.07.2019

  Obowiązujące od 4 maja 2019 r. zmienione przepisy ustawy o ZFŚS regulują kwestie pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych, w tym danych o stanie zdrowia osób uprawnionych do korzystania z funduszu. Wskazują także na okres przechowywania tych danych oraz obligują pracodawcę do dostosowania regulaminów gospodarowania środkami ZFŚS do nowych regulacji.

 • „13 emerytura” a wysokość odpisu na ZFŚS na emerytowanych nauczycieli

  data dodania: 19.06.2019

 • Kiedy główny księgowy może nie dokonać kontrasygnaty dokumentu

  data dodania: 17.06.2019

  Kierownik jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego chce dokonać wypłaty z ZFŚS świadczenia, które według głównego księgowego jednostki jest niezgodne z zapisami ustawy o ZFŚS. Jak w takiej sytuacji powinien postąpić główny księgowy, czy zastosować się do zapisów art. 46 ust. 3 i 4 ustawy o samorządzie gminnym?

 • Czy komornik może zająć należności z ZFŚS

  data dodania: 17.06.2019

  PYTANIE: Czy zajęcie przez komornika sądowego dotyczy także świadczeń socjalnych?

 • Czy oświadczenie do celów socjalnych narusza przepisy o ochronie danych osobowych

  data dodania: 19.04.2019

  PROBLEM: Jeden z pracowników odmawia złożenia oświadczenia do celów ustalenia wysokości świadczeń przysługujących z ZFŚS, tłumacząc, że taki wymóg narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Regulamin ZFŚS naszej jednostki zawiera zapisy o konieczności złożenia oświadczenia. Czy nie naruszają one przepisów? Jakie konsekwencje ponosi pracownik, który nie złożył oświadczenia, i jak postąpić w razie stwierdzenia, że wykazał w nim nieprawdziwe dane?

 • Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkole – naliczanie odpisu w 2019 r.

  data dodania: 06.03.2019

  Do 31 maja należy przekazać na konto funduszu socjalnego co najmniej 75% wartości odpisów na ZFŚS. W artykule wskażemy, w jakiej wysokości naliczyć odpis na ZFŚS nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w 2019 r.

 • Nielegalne wykorzystanie środków ZFŚS

  data dodania: 14.02.2019

  NIEPRAWIDŁOWOŚĆ

 • Świadczenia socjalne na rzecz emerytowanych strażaków a zwolnienie z PIT

  data dodania: 12.02.2019

 • Czy w ramach ZFŚS można przyznać bony wszystkim pracownikom?

  data dodania: 08.12.2018

  Pytanie: Jakie obowiązują zasady przyznawania bonów w ramach środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS)? Czy można przyznać je wszystkim pracownikom szkoły?

 • Wigilia i mikołajkowe paczki a podatek i składki

  data dodania: 04.11.2018

  PYTANIE: Pracodawca planuje zorganizować wigilię dla pracowników i ich rodzin. W ramach uroczystości przewidziany jest poczęstunek, występy artystyczne, rozdanie paczek dla dzieci pracowników oraz przekazanie przedświątecznej pomocy finansowej - wszystko w ramach środków z zakładowego funduszu świadczeń pracowniczych (dalej: ZFŚS). Czy sfinansowanie takiego wieczoru jest dopuszczalne w ramach funduszu? Jeżeli tak, to czy tego rodzaju świadczenia podlegają opodatkowaniu? Czy dofinansowanie paczek dla dzieci powinno podlegać zróżnicowaniu?

 • Podstawa obliczenia kwoty odpisu na ZFŚS dla nauczyciela emeryta

  data dodania: 23.10.2018

  Jak obliczyć odpis na ZFŚS dla nauczyciela emeryta, który w decyzji ZUS o przyznaniu emerytury ma - oprócz emerytury - przyznane dodatki: pielęgnacyjny, energetyczny, kompensacyjny? Czy należy je uwzględnić, czy jako podstawę naliczenia odpisu przyjąć wyłącznie kwotę emerytury brutto?

 • Z doświadczenia księgowego: Funkcjonowanie ZFŚS w praktyce

  data dodania: 05.10.2018

  Problem : Niewydanie regulaminu ZFŚS albo wprowadzenie do treści regulaminu postanowień sprzecznych z ustawą o ZFŚS, przyznawanie ulgowych świadczeń i usług z ZFŚS nieprzewidzianych w ustawie lub bez uwzględnienia kryterium socjalnego to wykroczenia zagrożone karą grzywny.

 • Kiedy emerytom nie przysługują „wczasy pod gruszą”

  data dodania: 28.09.2018

  PYTANIE: Zgodnie z regulaminem ZFŚS, „wczasy pod gruszą” należą się pracownikom po złożeniu wniosku urlopowego na wypoczynek nie krótszy niż 14 dni kalendarzowych. Emeryci nie mają możliwości złożenia takiego wniosku, ale uzyskują prawo do świadczeń z okazji świąt, zapomóg zdrowotnych, losowych i socjalnych oraz do innych dopłat, jak np. wycieczki czy kino. Czy jest możliwość, aby emerytom nie wypłacać tzw. wczasów pod gruszą?

 • Jak uzyskać wiedzę o zatrudnieniu emeryta w innym zakładzie pracy

  data dodania: 19.09.2018

  PYTANIE: Po zakończeniu zatrudnienia byłego pracownika - emeryta w nowym miejscu pracy opiekę socjalną nad emerytem przejmuje drugi zakład pracy. W jaki sposób były pracodawca dowiaduje się, że jego emeryt podjął pracę? Czy emeryt może co roku składać oświadczenie o ewentualnym zatrudnieniu w innym zakładzie pracy?

 • Brak ewidencji pomocniczej do konta 240 „Pozostałe rozrachunki”

  data dodania: 31.08.2018

  Nieprawidłowość: Do konta 240 „Pozostałe rozrachunki” w planie kont organu gminy nie prowadzono ewidencji pomocniczej. Kontrola wykazała, że zaniechanie prowadzenia tej ewidencji było działaniem celowym, mającym uniemożliwić wykrycie nieprawidłowości polegających na przelewaniu środków z tytułu sum depozytowych oraz z rachunku zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na rachunek bieżący budżetu w celu finansowania deficytu budżetowego gminy.

 • Wrześniowa wpłata odpisu na ZFŚS a przeciętne zatrudnienie

  data dodania: 29.08.2018

  PROBLEM: Do końca września zobowiązani jesteśmy do przekazania drugiej raty środków na ZFŚS. Czy dokonujemy przeliczeń, jeżeli w minionych miesiącach występowała w zatrudnieniu rotacja, pracownicy korzystali z urlopów bezpłatnych, wychowawczych, macierzyńskich. Jak dokonujemy tych przeliczeń?

 • Czy przyznawanie świadczeń z ZFŚS może być uzależnione od wymiaru etatu i okresu zatrudnienia

  data dodania: 19.04.2018

  Jednostka budżetowa prowadzi fundusz socjalny, odprowadzając odpis na ten fundusz, i wypłaca z niego świadczenia pieniężne. W jednostce obowiązuje regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, który został napisany wspólnie z przedstawicielami związków zawodowych działających w jednostce. W jednostce jest duża wymiana kadr, w szczególności w grupie nowo zatrudnionych pracowników. Z tego względu w regulaminie funduszu zapisano, że uprawnionymi do korzystania ze świadczeń pieniężnych są pracownicy, którzy przepracowali w jednostce co najmniej rok. Dodatkowo zawarto zapis, że ze względów sprawiedliwości pracowniczej kwoty świadczeń socjalnych będą również (oprócz wysokości dochodów rodziny) uzależnione od wielkości etatu

 • Ukrywanie w ewidencji księgowej operacji niezgodnych z prawem

  data dodania: 26.02.2018

  Opis nieprawidłowości: W urzędzie miejskim zaniechano prowadzenia ewidencji pomocniczej do konta 139 „Inne rachunki bankowe” oraz 240 „Pozostałe rozrachunki”. Zaniechanie to miało pomóc w ukryciu nielegalnego finansowania deficytu jednostki samorządu terytorialnego ze środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych:

 • O to pytają księgowi

  data dodania: 07.02.2018

  Czy pracownik ma obowiązek przyjmować wszelkie świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

 • Korekta odpisu na ZFŚS

  data dodania: 25.01.2018

  Z jakiejś publikacji wynikało, że można przelać więcej środków na rachunek ZFŚS, ale nie wolno mniej. W takim razie gdy po korekcie naliczenia odpisów na fundusz na koniec roku okaże się, że odpis powinien być trochę mniejszy, np. o 230 zł, to trzeba koniecznie tę kwotę zwrócić na konto wydatków, czy można ją zostawić na rachunku ZFŚS na kolejny rok?

 • Dowód poniesienia opłaty klimatycznej

  data dodania: 23.11.2017

  Jak zaksięgować opłatę klimatyczną (nauczyciele integrowali się w górach z okazji DEN)? Dostałam fakturę za pobyt w pensjonacie i KP za opłatę klimatyczną. Czy KP może być u mnie dowodem poniesienia wydatku z ZFŚS? Czy jednak powinnam żądać wystawienia faktury?

 • O to pytają Księgowi

  data dodania: 02.11.2017

  Jak należy dokumentować rezygnację pracownicy z wykorzystania części urlopu macierzyńskiego

 • Korekta odpisu na ZFŚS związana z likwidacją gimnazjum

  data dodania: 25.07.2017

  Czy należy obowiązkowo skorygować odpis na ZFŚS w gimnazjum, które kończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r. i jego mienie zostaje następnie włączone do ośmioletniej szkoły podstawowej, do której przechodzi też część nauczycieli gimnazjum? Do 31 maja 2017 r. na rachunek ZFŚS gimnazjum przekazano 75% planowanego odpisu na 2017 r. według planowanego przeciętnego zatrudnienia w 2017 r. (obliczonego za styczeń - grudzień). Czy należy skorygować odpis, uwzględniając przeciętne zatrudnienie w miesiącach styczeń - sierpień i podzielić przez 12? A jeśli po skorygowaniu kwota odpisu wyjdzie niższa niż odprowadzone już środki, czy należy dokonać zwrotu środków ?

 • Podstawa obliczania kwoty 75% odpisu na ZFŚS

  data dodania: 21.07.2017

  Czy dobrze rozumiem art. 6 ust. 2 ustawy o ZFŚS mówiący o tym, że do 31 maja jednostki obowiązane są przelać na konto bankowe ZFŚS co najmniej 75% odpisu podstawowego? Czy dokonując przelewu na koniec maja, nie trzeba brać pod uwagę odpisu fakultatywnego - ten trzeba przelać dopiero do 30 września?

 • Wcześniejsze przekazanie kwoty odpisu na rachunek bankowy ZFŚS

  data dodania: 28.06.2017

  Czy jeśli samorządowa jednostka budżetowa przekaże wcześniej całą kwotę odpisu na ZFŚS na rachunek tego funduszu (np. w lipcu zamiast we wrześniu), to nie narazi się na zarzut niegospodarności ?

 • Zmiana planu wydatków na odpis na ZFŚS

  data dodania: 28.06.2017

  W samorządowej jednostce budżetowej plan wydatków na odpis na ZFŚS na 2017 r. był ustalany jesienią 2016 r., w związku z tym jest na starym (za niskim) poziomie. Czy ten plan trzeba zwiększyć przed przelaniem w maju 75% środków z tytułu odpisu na rachunek bankowy ZFŚS, czy można to zrobić dopiero we wrześniu przed przekazaniem całości kwoty odpisu za 2017 r.?

 • Jak naliczać odpis na ZFŚS i przekazać go na rachunek bankowy

  data dodania: 27.04.2017

  W jednostce budżetowej wielkość odpisów na ZFŚS jest ustalana w trzech etapach: planowanie wydatków do projektu budżetu, korekta wielkości po uchwaleniu budżetu i ostateczna korekta na koniec roku. Czy takie postępowanie jest wystarczające?

 • Niewykonanie zaleceń pokontrolnych

  data dodania: 25.04.2017

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK