do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Czy głównej księgowej zatrudnionej w dwóch jednostkach należy prowadzić ewidencję czasu pracy

  data dodania: 22.04.2019

  PROBLEM: Główna księgowa zatrudniona jest w dwóch jednostkach samorządu terytorialnego na 1/2 etatu w każdej. Ścisłe kontrolowanie pracy w poszczególnych zakładach jest praktycznie niemożliwe i nierówne w poszczególnych dniach pracy. Czy w związku ze zmianami przepisów w zakresie prowadzenia ewidencji czasu pracy jej pracodawcy mają obowiązek prowadzenia ewidencji?

 • Niezapewnienie kontroli list płac

  data dodania: 07.12.2018

  Nieprawidłowość: Listy płac dla pracowników jednostki były sporządzane, kontrolowane pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym oraz zatwierdzane do wypłaty przez tę samą osobę: inspektora ds. płac. Pracownik ten podpisywał listy płac także na dowód wykonania kontroli wstępnej należącej do głównego księgowego jednostki, mimo że nie był do tego upoważniony.

 • Organizacja zastępstwa za główną księgową

  data dodania: 07.12.2018

  Główna księgowa jednostki przechodzi na długotrwałe zwolnienie lekarskie spowodowane ciążą. Jej obowiązki ma przejąć pracownik zatrudniony na zastępstwo. Czy ten pracownik powinien mieć wyrobioną pieczątkę z tytułem „główny księgowy”, czy może „p.o. główny księgowy”? A może w ogóle nie należy mu wyrabiać pieczątki? Czy poza kwestią pieczątki należy jeszcze wypełnić jakieś szczególne obowiązki związane z zatrudnieniem głównego księgowego na zastępstwo ?

 • Brak daty i godziny rozpoczęcia/zakończenia podróży w rachunkach kosztów podróży służbowych

  data dodania: 23.10.2018

  Nieprawidłowość: W jednostce budżetowej powszechnie przyjętą praktyką było niewskazywanie przez pracowników w rachunkach kosztów podróży służbowych dat i godzin rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowych. Mimo to rachunki takie były zatwierdzane jako prawidłowe i wypłacano na ich podstawie należności z tytułu zwrotów kosztów podróży służbowych, w tym z tytułu diet i ryczałtów na dojazdy.

 • Pieczątki używane w księgowości

  data dodania: 27.07.2018

  Problem : Księgowanie, wpisywanie, uzupełnianie i poprawianie dokumentów księgowych to codzienne czynności każdego księgowego. To ciężka praca pracowników księgowości, która musi być wykonana z największą precyzją. Dokumenty księgowe wprowadzone do dalszego obiegu poddawane są wielu czynnościom kontrolnym. Każdy wydatek w jednostce musi być prawidłowo opisany merytorycznie, sprawdzony rachunkowo oraz zatwierdzony przez właściwe osoby. Jak można usprawnić wykonywanie tych czynności?

 • Czy główny księgowy może być inspektorem ochrony danych osobowych?

  data dodania: 21.06.2018

  25 maja 2018 r. weszło w życie RODO, czyli nowe unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych. Czy główny księgowy może być inspektorem ochrony danych osobowych?

 • Weryfikacja kont w małej jednostce

  data dodania: 20.04.2018

  W małej jednostce organizacyjnej w komórce księgowości zatrudniona jest główna księgowa, która zajmuje się całością spraw związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Oprócz niej zatrudniony jest pracownik socjalny. Pozostali pracownicy jednostki to terapeuci. Czy w takim przypadku musi być wyznaczona „sztuczna” komisja inwentaryzacyjna, której członkowie własnym podpisem zatwierdzą weryfikację kont wykonaną faktycznie przez główną księgową? Czy można nie powoływać żadnej komisji i wtedy główna księgowa sama spisze protokół weryfikacji sald, a dyrektor go zatwierdzi?

 • Instruktaż: Ustalanie planu finansowego i kontrola wstępna wydatków – procedury kontroli zarządczej

  data dodania: 26.03.2018

  Kontrola w samorządowej jednostce budżetowej wykazała, że dyrektor jednostki oraz jego dwaj zastępcy nabyli ze środków budżetowych wysokiej klasy smartfony - każdy o wartości 6835,08 zł (łącznie 20 505,24 zł). Smartfony nabyto na raty (12 rat płatnych w ciągu tego samego roku budżetowego - 2017). Raty regulowano łącznie z abonamentem telefonicznym w wysokości 120 zł miesięcznie za każdy smartfon. Wydatki z tego tytułu zostały zaliczone do paragrafów: 421 „Zakup materiałów i wyposażenia” oraz 436 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”. Umowy o zakup urządzeń oraz harmonogramy spłat nie zostały przedłożone do kontrasygnaty głównemu księgowemu jednostki. Mimo to główny księgowy akceptował faktury wystawione do tych umów,

 • Konsekwencje niezamknięcia ksiąg rachunkowych za 2016 r.

  data dodania: 23.02.2018

  Nieprawidłowość: Księgi rachunkowe analityczne kont zespołu 2, prowadzone za pomocą innego programu niż konta syntetyczne jednostki, nie zostały trwale zamknięte po zakończeniu roku obrotowego 2016 r. Po zakończeniu roku były do nich wprowadzane zapisy korygujące, na podstawie dowodów PK -„Polecenie księgowania”. Efektem tego postępowania była niezgodność sum sald kont analitycznych i szczegółowych prowadzonych do poszczególnych kont syntetycznych z saldami odpowiednich kont syntetycznych oraz niezgodność kwot należności i zobowiązań wykazanych w sprawozdaniach Rb-27S i Rb-28S z kwotami ujętymi w ewidencji księgowej.

 • Czy dodatek za wieloletnią pracę należy się pracownikowi z dwóch państwowych jednostek budżetowych jednocześnie

  data dodania: 19.12.2017

  PROBLEM: Państwowa jednostka budżetowa zatrudnia głównego księgowego będącego członkiem korpusu służby cywilnej na 1/3 etatu. Praca w tej jednostce jest jego dodatkowym zatrudnieniem, gdyż podstawowym zakładem pracy, na cały etat na stanowisku księgowego, jest równocześnie inna - duża państwowa jednostka budżetowa, gdzie również jest pracownikiem korpusu służby cywilnej. Pracownik ten zatrudniony jest w jednostce od 12 miesięcy kalendarzowych, natomiast w podstawowym miejscu pracy od 6 lat. Z dokumentacji dotyczącej zatrudnienia głównego księgowego wynika, iż poza dwiema jednostkami nie ma innego okresu uprawniającego do dodatku stażowego. W jednostce na podstawie zaświadczenia z podstawowego miejsca pracy zaliczono okres 6 lat pracy i wypłacono dodatek za wieloletnią pracę w

 • Warunki zatrudnienia na stanowisku skarbnika gminy

  data dodania: 27.11.2017

  Jestem młodą i ambitną osobą, skończyłem studia I i II stopnia z rachunkowości i jestem drugi rok na stażu (staż przeplatany z zatrudnieniem na pokrewnych stanowiskach), obecnie w księgowości. Obecna pani skarbnik za kilka miesięcy odchodzi na emeryturę i widziałaby mnie na swoim miejscu. Jednak jednym z wymogów jest co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości, co jest dla mnie nie do przeskoczenia. Dlatego ostatnio wpadliśmy na inny pomysł, mianowicie: w maju 2014 r. zostały wprowadzone zmiany dotyczące wydawania zaświadczeń i certyfikatów księgowego uprawniających do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, w wyniku czego wymagane są do spełnienia dwa warunki:

 • Skład komisji przy protokolarnym przekazaniu kasy

  data dodania: 31.08.2017

  Czy główny księgowy może być członkiem komisji nadzorującej przekazanie protokolarne kasy? Kontrola zausterkowała podpis głównej księgowej na protokole zdawczo-odbiorczym jako niewłaściwy.

 • Organizacja księgowości w sezonie urlopowym

  data dodania: 29.06.2017

  Kontrola przeprowadzona w jednostce wykazała, że główna księgowa od kilku lat nie wykorzystywała urlopu wypoczynkowego, w wymiarze co najmniej nieprzerwanych 2 tygodni. Do tego ma ponad 60 dni niewykorzystanego urlopu za ostatnie 3 lata. W księgowości jednostki są zatrudnione tylko główna księgowa, kadrowa i kasjerka - referent księgowy, dlatego główna księgowa nie mogła iść na urlop. Jak w takim razie można zorganizować pracę w księgowości w czasie urlopu głównej księgowej w tak małej jednostce?

 • Odmowa zatwierdzenia wydatku przez głównego księgowego

  data dodania: 28.04.2017

  W szkole przeprowadzono remont klas za kwotę 30 tys. zł, na podstawie umowy zawartej jednoosobowo przez dyrektora. Umowa nie została przedstawiona do kontrasygnaty głównemu księgowemu. Główny księgowy otrzymał fakturę, pod którą była podpięta ta umowa, z której wynikało, że wykonawca otrzyma zapłatę za remont klas w kwocie 30 tys. zł oraz sporządzi kosztorys powykonawczy na wszystkie inne prace, które nie były ujęte w ofercie. Oferta nie zawierała przedmiaru robót. W kosztorysie powykonawczym w punktach zostały wymienione różne prace (malowanie, gipsowanie), jednak też bez podania żadnych obmiarów. Po wykonaniu prac nie został też sporządzony protokół odbioru robót (nie przewidywała tego umowa), a kosztorys powykonawczy nie został

 • Kontrasygnata przy podpisywaniu przelewów bankowości elektronicznej

  data dodania: 09.09.2016

  Obsługa bankowa w jednostce realizowana jest poprzez "bank internetowy". Podpisania przelewów dokonują dwie osoby, tj. główna księgowa/księgowa albo dyrektor/zastępca dyrektora. Czy jednostka budżetowa może dokonywać akceptacji przelewów poprzez podpis jednostronny? Czy prawidłowe byłoby podpisywanie przelewów jedynie przez główną księgową/księgową?

 • Czy polisy ubezpieczeniowe mienia wymagają kontrasygnaty

  data dodania: 18.05.2016

  Burmistrz miasta podpisał trzy polisy ubezpieczenia mienia gminnego z trzema różnymi towarzystwami ubezpieczeniowymi (ubezpieczone zostały budynki: urzędu miasta, ośrodka pomocy społecznej oraz szkół). Czy takie polisy wymagają kontrasygnaty skarbnika miasta?

 • Kto odpowiada za nieterminowe regulowanie zobowiązań jednostki budżetowej

  data dodania: 25.11.2015

  Kierownik jednostki budżetowej pisemnie powierzył głównemu księgowemu tej jednostki, na podstawie udzielonego upoważnienia, obowiązki w zakresie gospodarki finansowej. Jednym z obowiązków zawartych w upoważnieniu było terminowe regulowanie zobowiązań jednostki. Czy w takim przypadku kierownik ponosi odpowiedzialność za nieterminową zapłatę za energię elektryczną, która skutkowała naliczeniem odsetek karnych?

 • Czy w uzasadnionych przypadkach można księgować dochody bez podziałek klasyfikacji budżetowej

  data dodania: 30.06.2015

  STAN FAKTYCZNY: W samorządowej jednostce budżetowej (gminny ośrodek pomocy rodzinie) w komórce księgowości zatrudnionych jest trzech pracowników - główna księgowa, starsza księgowa i księgowa. Księgowa, która zajmowała się ewidencją dochodów zarówno budżetu państwa, jak i dochodów własnych, przebywa na długotrwałym zwolnieniu chorobowym i nie pojawi się w pracy jeszcze przez dłuższy czas. Na przejęcie obowiązków księgowej wyraziła zgodę starsza księgowa, otrzymując z tego tytułu dodatek zadaniowy. Z nadmiaru obowiązków i braku czasu starsza księgowa ujmowała w ewidencji księgowej w rozdziale 85212 pobrane dochody budżetowe z tytułu: zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, zwrotu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych, odsetek naliczonych od tych świadczeń oraz zwrotu kosztów

 • Czy możliwe jest zatrudnianie krewnych w księgowości jednostek budżetowych

  data dodania: 25.05.2015

  Czy w samorządowej jednostce budżetowej można zatrudnić na stanowisku księgowej/referenta kuzynkę/kuzyna głównej księgowej? Czy są przepisy, które zabraniają, aby ta osoba podlegała głównej księgowej?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK