do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Wymiana kas fiskalnych – ulga na zakup kasy

  data dodania: 07.02.2019

 • Wydawanie uczniom obiadów finansowanych przez GOPS

  data dodania: 01.02.2019

 • Przyjęcie na stan środków trwałych kosztów zakończonej inwestycji

  data dodania: 04.01.2019

  Jednostka samorządu terytorialnego (gmina) przeprowadziła inwestycję - termomodernizację budynku szkoły. Budynek ten jest oddany w trwały zarząd jednostce budżetowej. Czy właściwe będzie przyjęcie wartości inwestycji jako inwestycji w obcym środku trwałym (dokumentem OT), a następnie przekazanie tych nakładów dla jednostki budżetowej (dokumentem PT)? Czy w takim przypadku dokument OT wystawiany jest na nakłady na termomodernizację czy jednak jako zwiększenie wartości budynku?

 • Udokumentowanie zakupu od rolnika

  data dodania: 02.01.2019

 • Potrącanie VAT ze realizowanych dochodów na rzecz budżetu państwa

  data dodania: 30.11.2018

  PROBLEM: Starostwo powiatowe w imieniu jednostki samorządu terytorialnego - powiatu pobiera dochody na rzecz budżetu państwa z tytułu opłat za korzystanie z nieruchomości Skarbu Państwa. Część opłat wnoszona jest z podatkiem od towarów i usług. Bywają sytuacje, że kontrahenci nie zapłacą w terminie opłat wraz z podatkiem. Wówczas starostwo powiatowe musi rozliczyć należny VAT i odprowadzić go do urzędu skarbowego. Terminy przekazywanego podatku i odprowadzanych dochodów budżetowych nie pokrywają się ze sobą. Czy okresowo VAT można przekazywać wraz z pobranymi dochodami budżetu państwa na rachunek wojewody w określonych ustawowo terminach według stanu zgromadzonych środków na 10 i 20 dzień danego miesiąca, a w kolejnych okresach pomniejszać o wartość skorygowanego podatku z

 • Kasy rejestrujące online w obiektach sportowych

  data dodania: 27.11.2018

 • Czy na koniec kadencji wójta przeprowadza się inwentaryzację?

  data dodania: 05.10.2018

  W 2018 r. przypadają wybory samorządowe. Czy na koniec kadencji wójta (burmistrza) należy przeprowadzić inwentaryzację składników majątkowych?

 • Czy karę porządkową nałożoną na pracownika należy wykazać w sprawozdaniu Rb-27S

  data dodania: 04.09.2018

  Dyrektor szkoły wymierzył pracownikowi karę porządkową za naruszenie przepisów bhp. Czy wpływ z tytułu kary porządkowej powinien być wykazany w sprawozdaniu Rb-27S; jeżeli tak, to w jakim paragrafie? Zgodnie z zapisami Kodeksu pracy, wpływy z tytułu kary porządkowej powinny być przeznaczone na poprawę warunków bhp. Czy oznacza to, że jednostka może wnioskować do organu prowadzącego o zwiększenie planu w § 3020, o kwotę, która została odprowadzona do urzędu miasta z tytułu kary porządkowej?

 • Czy w sprawie pobierania równowartości 40 euro trzeba wydać zarządzenie?

  data dodania: 27.07.2018

  Pytanie: Czy jednostka samorządu terytorialnego może pobierać od dłużników zryczałtowane koszty windykacyjne, tj. równowartość 40 euro? Czy w tym zakresie trzeba wydać stosowne zarządzenie wewnętrzne?

 • Podzielona płatność w jednostce budżetowej

  data dodania: 12.07.2018

 • Podzielona płatność – kto jest posiadaczem rachunku

  data dodania: 12.07.2018

 • Dysponowanie środkami na rachunku VAT

  data dodania: 11.07.2018

 • Wypłata wynagrodzenia kuratorowi powołanemu przez sąd a rozliczenie PIT

  data dodania: 11.07.2018

 • Nadmierne pobranie dotacji celowej z powodu dwukrotnie uwzględnionej kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek dochodowy

  data dodania: 04.06.2018

  Jednostka samorządu terytorialnego w imieniu państwa realizuję zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące spraw obywatelskich. Podczas kontroli finansowej stwierdzono, że na podstawowej liście płac sporządzonej dla wynagrodzeń bieżących pracowników urzędu stanu cywilnego i dodatkowej liście płac nagród dla 5 pracowników tego urzędu, dwa razy w grudniu 2017 r. wliczono kwotę miesięcznej ulgi podatkowej w wysokości 46,33 zł. Skutkowało to tym, że w rozdziale 75011 wydatki z dotacji celowej na wynagrodzenia netto pracowników jednostki zostały w tym miesiącu wypłacone w wysokości wyższej, niż powinny. Czy jeżeli wydatki na wynagrodzenia pracowników urzędu stanu cywilnego w całości są finansowane z dotacji celowej, to można uznać, że w tym przypadku dotacja

 • Czy jednostki samorządu terytorialnego muszą stosować split payment od 1 lipca 2018 r.?

  data dodania: 30.05.2018

  Pytanie: Od 1 lipca 2018 r. wchodzą w życie przepisy dotyczące mechanizmu podzielonej płatności (split payment). Czy jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do stosowania tego mechanizmu?

 • Procedura postępowania z sumami depozytowymi

  data dodania: 28.05.2018

  Problem : Sumy depozytowe w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego mogą być gromadzone z różnych tytułów. Definicja sum depozytowych oraz ogólne zasady ich przechowywania i zwrotu przez jednostki samorządowe nie zostały wprost unormowane w przepisach ogólnie obowiązujących. Dlatego dochodzi do wielu nieprawidłowości związanych z przechowywaniem sum depozytowych i ich ewidencją.

 • Instruktaż: Rejestr Należności Publicznoprawnych – zasady funkcjonowania

  data dodania: 28.05.2018

  Z dniem 1 czerwca 2018 r. do jednostek samorządu terytorialnego wkracza Rejestr Należności Publicznoprawnych. Jak prawidłowo postąpić w przedmiocie Rejestru? Jakie należności można ujawnić w Rejestrze, kiedy można wprowadzić dane do Rejestru, a kiedy możne je zmienić lub wykreślić?

 • Czy realizowane przez fundację świadczenia pomocy społecznej mogą korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego?

  data dodania: 18.04.2018

 • Wadium zaliczone na zabezpieczenie należytego wykonania umowy a treść deklaracji VAT

  data dodania: 03.04.2018

 • Ukrywanie w ewidencji księgowej operacji niezgodnych z prawem

  data dodania: 26.02.2018

  Opis nieprawidłowości: W urzędzie miejskim zaniechano prowadzenia ewidencji pomocniczej do konta 139 „Inne rachunki bankowe” oraz 240 „Pozostałe rozrachunki”. Zaniechanie to miało pomóc w ukryciu nielegalnego finansowania deficytu jednostki samorządu terytorialnego ze środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych:

 • Jak rozliczyć dotację celową otrzymaną w 2017 r.?

  data dodania: 23.02.2018

  Powiat (my) otrzymał z gminy w 2017 r. dotację celową na budowę drogi. W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi wykonawca nie zrealizował w 2017 r. zadania (wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu do 30 maja 2018 r.). Powiat podpisał z wykonawcą aneks wydłużający termin realizacji zadania. Podpisaliśmy też z gminą aneks do umowy dotacji, z zapisem, że: Gmina nie wnosi sprzeciwu, aby dotacja niewykorzystana w 2017 r. została wykorzystana w 2018 r., zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Rozliczenie zostanie dokonane zgodnie z art. 251 ust. 2. Umowa dotyczy budowy drogi (wybór w trybie ustawy o zamówieniach publicznych). Zadanie znalazło się w wykazie wydatków niewygasających. Czy mogliśmy tak postąpić - rozliczyć w 2018 r. dotację otrzymaną w 2017 r.? Czy

 • Odsprzedaż usług pomiędzy państwową a samorządową jednostką budżetową

  data dodania: 20.02.2018

 • Opłaty za obiady oraz duplikaty legitymacji i świadectw można wnosić bezpośrednio w szkole także po centralizacji

  data dodania: 12.02.2018

 • Rozliczenia wewnętrzne jednostek samorządu terytorialnego

  data dodania: 04.01.2018

 • Przekazywanie środków finansowych na podstawie porozumienia pomiędzy starostwem a miastem

  data dodania: 08.12.2017

  Starostwo powiatowe zawarło umowę (porozumienie) z urzędem miasta. Z treści umowy wynika, że urząd miasta ma na koniec każdego kwartału dokonać określonej wpłaty. Czy starostwo powinno wystawiać miastu notę obciążeniową, czy podstawą wpłaty przez miasto jest porozumienie?

 • Warunki zatrudnienia na stanowisku skarbnika gminy

  data dodania: 27.11.2017

  Jestem młodą i ambitną osobą, skończyłem studia I i II stopnia z rachunkowości i jestem drugi rok na stażu (staż przeplatany z zatrudnieniem na pokrewnych stanowiskach), obecnie w księgowości. Obecna pani skarbnik za kilka miesięcy odchodzi na emeryturę i widziałaby mnie na swoim miejscu. Jednak jednym z wymogów jest co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości, co jest dla mnie nie do przeskoczenia. Dlatego ostatnio wpadliśmy na inny pomysł, mianowicie: w maju 2014 r. zostały wprowadzone zmiany dotyczące wydawania zaświadczeń i certyfikatów księgowego uprawniających do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, w wyniku czego wymagane są do spełnienia dwa warunki:

 • Czy konieczne jest dokonanie inwentaryzacji w drodze potwierdzenia sald należności budżetu jednostki samorządu terytorialnego

  data dodania: 06.11.2017

  PROBLEM: Zazwyczaj na koniec roku budżetowego na odpowiednich kontach budżetu jednostki samorządu terytorialnego widnieją należności od urzędów skarbowych z tytułu należnych udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych oraz należności od Ministra Finansów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o rachunkowości, jednostki przeprowadzają na ostatni dzień każdego roku obrotowego inwentaryzację: (…) aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub przechowywanych przez inne jednostki, w tym papierów wartościowych w formie zdematerializowanej, należności, w tym udzielonych pożyczek, z zastrzeżeniem pkt 3, oraz powierzonych kontrahentom własnych składników aktywów - drogą

 • Nieprawidłowe prowadzenie ewidencji analitycznej do konta 222 w organie

  data dodania: 05.09.2017

  Nieprawidłowość: W księgach rachunkowych organu jednostki samorządu terytorialnego ewidencję analityczną do konta 222 „Rozliczenie dochodów budżetowych” prowadzono według tytułów pobieranych dochodów, w podziale na:

 • Nieprawidłowe ewidencjonowanie prawa użytkowania wieczystego gruntów

  data dodania: 04.09.2017

  Nieprawidłowość: Na koncie 011 urzędu jednostki samorządu terytorialnego była ujęta wartość gruntów Skarbu Państwa oddanych jednostce samorządu terytorialnego w użytkowanie wieczyste. W księgach rachunkowych nie była ujęta wartość prawa użytkowania wieczystego tych gruntów ani jego umorzenie.

 • Brak kontrasygnaty skarbnika jednostki samorządu terytorialnego

  data dodania: 28.06.2017

  Nieprawidłowość: Skarbnik jednostki samorządu terytorialnego nie kontrasygnował umów zawieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego z klubami sportowymi o udzielenie dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu sportu.

 • Nieprawidłowa ewidencja zwrotu środków do budżetu

  data dodania: 20.06.2017

 • Zwolnienie z podatku dochodów centrum integracji społecznej

  data dodania: 24.05.2017

  Jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć centra integracji społecznej w formie samorządowego zakładu budżetowego. W praktyce powstaje problem, kiedy dochody z działalności usługowej i wytwórczej tych jednostek mogą być zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych.

 • Czy gmina może sama skorygować deklarację podatnika

  data dodania: 30.03.2017

  Gmina często otrzymuje deklaracje podatkowe, co do których ma wątpliwości, czy są prawidłowe. Czy za każdym razem gmina musi w takim przypadku wzywać podatników do skorygowania deklaracji?

 • Jak rozpocząć procedurę absolutoryjną za 2016 rok

  data dodania: 01.03.2017

  Najważniejszym dokumentem w procedurze absolutoryjnej jest sprawozdanie z wykonania budżetu JST. Ostateczny termin jego przedstawienia radzie i RIO upływa 31 marca br.

 • Jak nowe przepisy regulują odwołanie darowizny nieruchomości

  data dodania: 01.03.2017

  Czy po 1 stycznia 2017 r., w związku z wejściem w życie znowelizowanych przepisów ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, wojewoda lub właściwa rada może odstąpić od odwołania darowizny nieruchomości?

 • Czy wojewoda może wygasić z urzędu trwały zarząd dla nieruchomości samorządowych

  data dodania: 01.03.2017

  1 stycznia 2017 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Czy na ich podstawie wojewoda może z urzędu wydać decyzję o wygaśnięciu trwałego zarządu w odniesieniu do każdej nieruchomości lub jej części?

 • Jakie są etapy samorządowej procedury budżetowej

  data dodania: 02.02.2017

  Zbliża się termin sporządzenia i przekazania rocznych sprawozdań budżetowych i finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Choć przepisy określające tę procedurę praktycznie się nie zmieniają, to wciąż wiele jej punktów rodzi problemy.

 • Czy należny jest zwrot bonifikaty udzielonej przy sprzedaży mieszkania komunalnego

  data dodania: 02.02.2017

  Przepisy dotyczące obowiązku zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży nieruchomości komunalnych przysparzają wielu problemów, zwłaszcza nabywcom mieszkań, którzy w wyniku nieznajomości przepisów lub błędnej ich interpretacji, tracą uprawnienie do bonifikaty i są wzywani przez gminę do jej zwrotu. Uzyskanie bonifikaty przy zakupie nieruchomości nie oznacza bowiem, że nabywca może dowolnie rozporządzać nieruchomością.

 • Kiedy sporządzić sprawozdanie finansowe samorządowych jednostek organizacyjnych za 2016 rok

  data dodania: 03.01.2017

  Termin złożenia sprawozdań finansowych samorządowych jednostek organizacyjnych za 2016 rok jest ściśle określony. Przy czym złożenie jednostkowego sprawozdania poprzedzone jest konkretnymi czynnościami, z których część należy wykonać najpóźniej w styczniu 2017 r.

 • Jakie będą konsekwencje przekształceń użytkowania wieczystego we własność

  data dodania: 03.01.2017

  Kontrowersje wokół pierwszej propozycji przekształcenia z urzędu prawa użytkowania wieczystego w budynkach wielorodzinnych we własność spowodowały, że znacznie ją zmodyfikowano. Nadal jednak wiele proponowanych zapisów jest niejasnych i niekorzystnych dla samorządów.

 • Jak przekształcenie użytkowania wieczystego we własność w budynkach wielorodzinnych wpłynie na dochody samorządów

  data dodania: 30.11.2016

  Zakończyły się konsultacje projektu ustawy o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność gruntów. Jaki będzie wpływ projektowanych przepisów na wielkość dochodów Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego?

 • Jakie zagrożenia wiążą się z samorządowymi budżetami na 2017 rok

  data dodania: 30.11.2016

  Zostało niewiele czasu na przyjęcie przez rady i sejmiki budżetów jednostek samorządu terytorialnego na 2017 rok. Konsekwencje przekroczenia dopuszczalnych w tym zakresie terminów są na tyle poważne, że mogą sparaliżować funkcjonowanie jednostek. Zagrożeniem dla przyszłorocznych budżetów mogą być też, niezależne od samorządu, wskaźniki makroekonomiczne.

 • Do kiedy samorządy muszą przesłać Jednolity Plik Kontrolny

  data dodania: 30.11.2016

  Jednostki samorządowe oraz inne duże podmioty publiczne mają czas na przesłanie ewidencji VAT w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego do 31 stycznia 2017 r. Wydłużenie terminu na przekazanie informacji o prowadzonej ewidencji VAT dotyczy okresu od lipca do grudnia 2016 r.

 • Jak badać zasiedzenie nieruchomości jednostki samorządowej przez jednego z małżonków

  data dodania: 30.11.2016

  Zasiedzenie jest sposobem nabycia własności nieruchomości. Żeby zasiedzieć nieruchomość, konieczne jest spełnienie dwóch przesłanek. Pierwszą jest posiadanie nieruchomości w sposób samoistny, a drugą - upływ czasu potrzebny do zasiedzenia.

 • Jak postępować z niepodjętymi depozytami w jednostkach sektora finansów publicznych

  data dodania: 17.11.2016

  Samorządy, a także pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, często spotykają się z problemem niepodjętych depozytów. Niestety, nie można ich przekazać na dochody jednostki samorządu terytorialnego.

 • Jak traktować rekompensatę dla podmiotu wewnętrznego na potrzeby opodatkowania VAT

  data dodania: 17.11.2016

  Spółka, której jedynym udziałowcem jest województwo, wykonując zadania własne tego województwa na podstawie umowy o powierzeniu jej tych zadań i otrzymująca z tego tytułu rekompensatę, świadczy odpłatne usługi opodatkowane VAT. Tak zdecydował sąd administracyjny.

 • Jak ustalać wysokość podatku do odliczenia

  data dodania: 17.11.2016

  Najpóźniej od 1 stycznia 2017 r. jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek podjęcia rozliczania VAT wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi. Oznacza to m.in. obowiązek składania przez samorząd do urzędu skarbowego skonsolidowanej deklaracji VAT-7. Odejście od stosowanego wcześniej w praktyce modelu zdecentralizowanego, w którym każda jednostka organizacyjna gminy składała oddzielnie deklaracje VAT-7, wymusza stosowanie właściwych zasad odliczania podatku naliczonego.

 • Jak przyporządkować wydatki do poszczególnych rodzajów działalności na potrzeby odliczenia VAT

  data dodania: 25.10.2016

  Status organu samorządowego ma istotny wpływ na prawo do odliczania podatku od towarów i usług, ponieważ prowadzi on zarówno działalność opodatkowaną, jak i niepodlegającą VAT. Często trudno rozdzielić te działalności, ale obowiązkiem podatnika jest dokonanie takiego podziału.

 • Ewidencja kompensaty należności i zobowiązań w jednostce samorządu terytorialnego

  data dodania: 20.10.2016

  Sprzedawca wystawił nam fakturę za koszenie. Wystawca ten ma w organie należności niespłacone wobec gminy. Faktura za zgodą obu stron będzie regulowała wzajemne zobowiązania i należności. Gmina posiada dwa odrębne rachunki na wydatki i dochody (wydatki Wn 402/Ma 201; faktura Wn 201/Ma 240; jednoczesny zapis na fakturze, gdyż w tym samym dniu nastąpi zapłata - Wn 240/Ma 130 zapłata na WB). Czy właściwym kontem rozliczeniowym pomiędzy rachunkami będzie konto 240, dochody Wn 130/Ma 221?

 • Czy wójt musi się zgodzić na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego

  data dodania: 17.10.2016

  Użytkownik wieczysty zwrócił się do organu gospodarującego zasobem nieruchomości (wójta) o zgodę na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego przed upływem 99 lat. Czy organ może się na to nie zgodzić?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK