do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Potrącanie VAT ze realizowanych dochodów na rzecz budżetu państwa

  data dodania: 30.11.2018

  PROBLEM: Starostwo powiatowe w imieniu jednostki samorządu terytorialnego - powiatu pobiera dochody na rzecz budżetu państwa z tytułu opłat za korzystanie z nieruchomości Skarbu Państwa. Część opłat wnoszona jest z podatkiem od towarów i usług. Bywają sytuacje, że kontrahenci nie zapłacą w terminie opłat wraz z podatkiem. Wówczas starostwo powiatowe musi rozliczyć należny VAT i odprowadzić go do urzędu skarbowego. Terminy przekazywanego podatku i odprowadzanych dochodów budżetowych nie pokrywają się ze sobą. Czy okresowo VAT można przekazywać wraz z pobranymi dochodami budżetu państwa na rachunek wojewody w określonych ustawowo terminach według stanu zgromadzonych środków na 10 i 20 dzień danego miesiąca, a w kolejnych okresach pomniejszać o wartość skorygowanego podatku z

 • Kasy rejestrujące online w obiektach sportowych

  data dodania: 27.11.2018

  PROBLEM: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach przewiduje obowiązek stosowania kas online w pierwszej kolejności w zakresie świadczenia usług gastronomicznych i poprawy kondycji fizycznej. Podstawową działalnością naszej jednostki jest działalność obiektów

 • Czy na koniec kadencji wójta przeprowadza się inwentaryzację?

  data dodania: 05.10.2018

  W 2018 r. przypadają wybory samorządowe. Czy na koniec kadencji wójta (burmistrza) należy przeprowadzić inwentaryzację składników majątkowych?

 • Czy karę porządkową nałożoną na pracownika należy wykazać w sprawozdaniu Rb-27S

  data dodania: 04.09.2018

  Dyrektor szkoły wymierzył pracownikowi karę porządkową za naruszenie przepisów bhp. Czy wpływ z tytułu kary porządkowej powinien być wykazany w sprawozdaniu Rb-27S; jeżeli tak, to w jakim paragrafie? Zgodnie z zapisami Kodeksu pracy, wpływy z tytułu kary porządkowej powinny być przeznaczone na poprawę warunków bhp. Czy oznacza to, że jednostka może wnioskować do organu prowadzącego o zwiększenie planu w § 3020, o kwotę, która została odprowadzona do urzędu miasta z tytułu kary porządkowej?

 • Czy w sprawie pobierania równowartości 40 euro trzeba wydać zarządzenie?

  data dodania: 27.07.2018

  Pytanie: Czy jednostka samorządu terytorialnego może pobierać od dłużników zryczałtowane koszty windykacyjne, tj. równowartość 40 euro? Czy w tym zakresie trzeba wydać stosowne zarządzenie wewnętrzne?

 • Podzielona płatność w jednostce budżetowej

  data dodania: 12.07.2018

  Akcja zadawania pytań PODZIELONA PŁATNOŚĆ ekspert odpowiada PROBLEM: J estem księgową w niewielkiej oświatowej samorządowej jednostce budżetowej. Wystawiam w ciągu miesiąca dwie faktury - jedną za wynajem pomieszczenia (dochody budżetowe) i drugą za media w tym pomieszczeniu (dochody własne

 • Podzielona płatność – kto jest posiadaczem rachunku

  data dodania: 12.07.2018

  Akcja zadawania pytań PODZIELONA PŁATNOŚĆ ekspert odpowiada PROBLEM: Czy w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (dalej: Prawo bankowe) jednostki i zakłady budżetowe są posiadaczami rachunków rozliczeniowych, czy ich posiadaczem jest gmina? Czy założenie rachunków VAT dla jednostek budżetowych i

 • Dysponowanie środkami na rachunku VAT

  data dodania: 11.07.2018

  PROBLEM: Kto powinien decydować o sposobie dysponowania środkami, które będą wpływały na rachunek VAT?   ODPOWIEDŹ: O przeznaczeniu środków z rachunku VAT na zapłatę w formie podzielonej płatności za faktury zakupowe decydować może i powinien kierownik tej jednostki.  

 • Wypłata wynagrodzenia kuratorowi powołanemu przez sąd a rozliczenie PIT

  data dodania: 11.07.2018

  PROBLEM: Wojewódzka jednostka budżetowa wystąpiła do sądu o ustanowienie kuratora dla spółki z o.o. w związku z koniecznością podejmowania czynności związanych z udziałem spółki w realizacji projektu jako beneficjenta środków pomocowych. W spółce są trudności z powołaniem zarządu, więc brak wymaganej

 • Nadmierne pobranie dotacji celowej z powodu dwukrotnie uwzględnionej kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek dochodowy

  data dodania: 04.06.2018

  Jednostka samorządu terytorialnego w imieniu państwa realizuję zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące spraw obywatelskich. Podczas kontroli finansowej stwierdzono, że na podstawowej liście płac sporządzonej dla wynagrodzeń bieżących pracowników urzędu stanu cywilnego i dodatkowej liście płac nagród dla 5 pracowników tego urzędu, dwa razy w grudniu 2017 r. wliczono kwotę miesięcznej ulgi podatkowej w wysokości 46,33 zł. Skutkowało to tym, że w rozdziale 75011 wydatki z dotacji celowej na wynagrodzenia netto pracowników jednostki zostały w tym miesiącu wypłacone w wysokości wyższej, niż powinny. Czy jeżeli wydatki na wynagrodzenia pracowników urzędu stanu cywilnego w całości są finansowane z dotacji celowej, to można uznać, że w tym przypadku dotacja

 • Czy jednostki samorządu terytorialnego muszą stosować split payment od 1 lipca 2018 r.?

  data dodania: 30.05.2018

  Pytanie: Od 1 lipca 2018 r. wchodzą w życie przepisy dotyczące mechanizmu podzielonej płatności (split payment). Czy jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do stosowania tego mechanizmu?

 • Procedura postępowania z sumami depozytowymi

  data dodania: 28.05.2018

  Problem : Sumy depozytowe w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego mogą być gromadzone z różnych tytułów. Definicja sum depozytowych oraz ogólne zasady ich przechowywania i zwrotu przez jednostki samorządowe nie zostały wprost unormowane w przepisach ogólnie obowiązujących. Dlatego dochodzi do wielu nieprawidłowości związanych z przechowywaniem sum depozytowych i ich ewidencją.

 • Instruktaż: Rejestr Należności Publicznoprawnych – zasady funkcjonowania

  data dodania: 28.05.2018

  Z dniem 1 czerwca 2018 r. do jednostek samorządu terytorialnego wkracza Rejestr Należności Publicznoprawnych. Jak prawidłowo postąpić w przedmiocie Rejestru? Jakie należności można ujawnić w Rejestrze, kiedy można wprowadzić dane do Rejestru, a kiedy możne je zmienić lub wykreślić?

 • Czy realizowane przez fundację świadczenia pomocy społecznej mogą korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego?

  data dodania: 18.04.2018

  PROBLEM: Fundacja działa na zasadach określonych w ustawie z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (dalej: ustawa o fundacjach). Jest organizacją pożytku publicznego. W ramach prowadzonej działalności m.in.: przekazuje podopiecznym pacjentom i ich rodzinom pomoc rzeczową (żywność, pampersy, środki czystości

 • Wadium zaliczone na zabezpieczenie należytego wykonania umowy a treść deklaracji VAT

  data dodania: 03.04.2018

  PROBLEM: Czy wadium otrzymane w jednostce budżetowej, w której prewspółczynnik i współczynnik wynosiły 1%, zaliczone w następnej kolejności na zabezpieczenie należytego wykonania umowy, należało wykazać w deklaracji VAT?   ODPOWIEDŹ: Nie, żadnego ze wskazanych zdarzeń (tj. ani otrzymania wadium, ani zaliczenia jego

 • Ukrywanie w ewidencji księgowej operacji niezgodnych z prawem

  data dodania: 26.02.2018

  Opis nieprawidłowości: W urzędzie miejskim zaniechano prowadzenia ewidencji pomocniczej do konta 139 „Inne rachunki bankowe” oraz 240 „Pozostałe rozrachunki”. Zaniechanie to miało pomóc w ukryciu nielegalnego finansowania deficytu jednostki samorządu terytorialnego ze środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych:

 • Jak rozliczyć dotację celową otrzymaną w 2017 r.?

  data dodania: 23.02.2018

  Powiat (my) otrzymał z gminy w 2017 r. dotację celową na budowę drogi. W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi wykonawca nie zrealizował w 2017 r. zadania (wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu do 30 maja 2018 r.). Powiat podpisał z wykonawcą aneks wydłużający termin realizacji zadania. Podpisaliśmy też z gminą aneks do umowy dotacji, z zapisem, że: Gmina nie wnosi sprzeciwu, aby dotacja niewykorzystana w 2017 r. została wykorzystana w 2018 r., zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Rozliczenie zostanie dokonane zgodnie z art. 251 ust. 2. Umowa dotyczy budowy drogi (wybór w trybie ustawy o zamówieniach publicznych). Zadanie znalazło się w wykazie wydatków niewygasających. Czy mogliśmy tak postąpić – rozliczyć w 2018 r. dotację otrzymaną w 2017 r.? Czy

 • Odsprzedaż usług pomiędzy państwową a samorządową jednostką budżetową

  data dodania: 20.02.2018

  PROBLEM: Państwowa jednostka budżetowa, czynny podatnik VAT, ma możliwość, by uzyskane zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszały wykonanie planowych wydatków. Na podstawie porozumienia z 2009 r. zawartego przez państwową jednostkę budżetową (szkołę) zawarto umowę użyczenia części

 • Opłaty za obiady oraz duplikaty legitymacji i świadectw można wnosić bezpośrednio w szkole także po centralizacji

  data dodania: 12.02.2018

  PROBLEM: Czy w związku z przeprowadzoną centralizacją VAT od 1 stycznia 2018 r. nie ma możliwości wnoszenia bezpośrednio w szkole opłat za obiady oraz wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych? ODPOWIEDŹ: W świetle obowiązujących przepisów nie ma przeszkód, aby w 2018 r. opłaty za obiady oraz wydawanie

 • Rozliczenia wewnętrzne jednostek samorządu terytorialnego

  data dodania: 04.01.2018

  PROBLEM: Jesteśmy jednostką budżetową – placówką opiekuńczo-wychowawczą. Zdarza się, że wychowankowie, nad którymi sprawujemy pieczę zastępczą, na podstawie decyzji sądu trafiają do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Na podstawie § 76 ust. 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 2

 • Przekazywanie środków finansowych na podstawie porozumienia pomiędzy starostwem a miastem

  data dodania: 08.12.2017

  Starostwo powiatowe zawarło umowę (porozumienie) z urzędem miasta. Z treści umowy wynika, że urząd miasta ma na koniec każdego kwartału dokonać określonej wpłaty. Czy starostwo powinno wystawiać miastu notę obciążeniową, czy podstawą wpłaty przez miasto jest porozumienie?

 • Warunki zatrudnienia na stanowisku skarbnika gminy

  data dodania: 27.11.2017

  Jestem młodą i ambitną osobą, skończyłem studia I i II stopnia z rachunkowości i jestem drugi rok na stażu (staż przeplatany z zatrudnieniem na pokrewnych stanowiskach), obecnie w księgowości. Obecna pani skarbnik za kilka miesięcy odchodzi na emeryturę i widziałaby mnie na swoim miejscu. Jednak jednym z wymogów jest co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości, co jest dla mnie nie do przeskoczenia. Dlatego ostatnio wpadliśmy na inny pomysł, mianowicie: w maju 2014 r. zostały wprowadzone zmiany dotyczące wydawania zaświadczeń i certyfikatów księgowego uprawniających do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, w wyniku czego wymagane są do spełnienia dwa warunki:

 • Czy konieczne jest dokonanie inwentaryzacji w drodze potwierdzenia sald należności budżetu jednostki samorządu terytorialnego

  data dodania: 06.11.2017

  PROBLEM: Zazwyczaj na koniec roku budżetowego na odpowiednich kontach budżetu jednostki samorządu terytorialnego widnieją należności od urzędów skarbowych z tytułu należnych udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych oraz należności od Ministra Finansów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o rachunkowości, jednostki przeprowadzają na ostatni dzień każdego roku obrotowego inwentaryzację: (…) aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub przechowywanych przez inne jednostki, w tym papierów wartościowych w formie zdematerializowanej, należności, w tym udzielonych pożyczek, z zastrzeżeniem pkt 3, oraz powierzonych kontrahentom własnych składników aktywów –

 • Nieprawidłowe prowadzenie ewidencji analitycznej do konta 222 w organie

  data dodania: 05.09.2017

  Nieprawidłowość: W księgach rachunkowych organu jednostki samorządu terytorialnego ewidencję analityczną do konta 222 „Rozliczenie dochodów budżetowych” prowadzono według tytułów pobieranych dochodów, w podziale na:

 • Nieprawidłowe ewidencjonowanie prawa użytkowania wieczystego gruntów

  data dodania: 04.09.2017

  Nieprawidłowość: Na koncie 011 urzędu jednostki samorządu terytorialnego była ujęta wartość gruntów Skarbu Państwa oddanych jednostce samorządu terytorialnego w użytkowanie wieczyste. W księgach rachunkowych nie była ujęta wartość prawa użytkowania wieczystego tych gruntów ani jego umorzenie.

 • Brak kontrasygnaty skarbnika jednostki samorządu terytorialnego

  data dodania: 28.06.2017

  Nieprawidłowość: Skarbnik jednostki samorządu terytorialnego nie kontrasygnował umów zawieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego z klubami sportowymi o udzielenie dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu sportu.

 • Nieprawidłowa ewidencja zwrotu środków do budżetu

  data dodania: 20.06.2017

  Nieprawidłowość : Wpływ na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego środków na wydatki, niewykorzystanych w danym roku budżetowym przez jednostki budżetowe, ewidencjonowano zapisem ujemnym na kontach: Wn 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych”, Ma 133 „Rachunek budżetu”.   Prawidłowy sposób

 • Zwolnienie z podatku dochodów centrum integracji społecznej

  data dodania: 24.05.2017

  Jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć centra integracji społecznej w formie samorządowego zakładu budżetowego. W praktyce powstaje problem, kiedy dochody z działalności usługowej i wytwórczej tych jednostek mogą być zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych.

 • Czy gmina może sama skorygować deklarację podatnika

  data dodania: 30.03.2017

  Gmina często otrzymuje deklaracje podatkowe, co do których ma wątpliwości, czy są prawidłowe. Czy za każdym razem gmina musi w takim przypadku wzywać podatników do skorygowania deklaracji?

 • Jak rozpocząć procedurę absolutoryjną za 2016 rok

  data dodania: 01.03.2017

  Najważniejszym dokumentem w procedurze absolutoryjnej jest sprawozdanie z wykonania budżetu JST. Ostateczny termin jego przedstawienia radzie i RIO upływa 31 marca br.

 • Jak nowe przepisy regulują odwołanie darowizny nieruchomości

  data dodania: 01.03.2017

  Czy po 1 stycznia 2017 r., w związku z wejściem w życie znowelizowanych przepisów ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, wojewoda lub właściwa rada może odstąpić od odwołania darowizny nieruchomości?

 • Czy wojewoda może wygasić z urzędu trwały zarząd dla nieruchomości samorządowych

  data dodania: 01.03.2017

  1 stycznia 2017 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Czy na ich podstawie wojewoda może z urzędu wydać decyzję o wygaśnięciu trwałego zarządu w odniesieniu do każdej nieruchomości lub jej części?

 • Jakie są etapy samorządowej procedury budżetowej

  data dodania: 02.02.2017

  Zbliża się termin sporządzenia i przekazania rocznych sprawozdań budżetowych i finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Choć przepisy określające tę procedurę praktycznie się nie zmieniają, to wciąż wiele jej punktów rodzi problemy.

 • Czy należny jest zwrot bonifikaty udzielonej przy sprzedaży mieszkania komunalnego

  data dodania: 02.02.2017

  Przepisy dotyczące obowiązku zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży nieruchomości komunalnych przysparzają wielu problemów, zwłaszcza nabywcom mieszkań, którzy w wyniku nieznajomości przepisów lub błędnej ich interpretacji, tracą uprawnienie do bonifikaty i są wzywani przez gminę do jej zwrotu. Uzyskanie bonifikaty przy zakupie nieruchomości nie oznacza bowiem, że nabywca może dowolnie rozporządzać nieruchomością.

 • Kiedy sporządzić sprawozdanie finansowe samorządowych jednostek organizacyjnych za 2016 rok

  data dodania: 03.01.2017

  Termin złożenia sprawozdań finansowych samorządowych jednostek organizacyjnych za 2016 rok jest ściśle określony. Przy czym złożenie jednostkowego sprawozdania poprzedzone jest konkretnymi czynnościami, z których część należy wykonać najpóźniej w styczniu 2017 r.

 • Jakie będą konsekwencje przekształceń użytkowania wieczystego we własność

  data dodania: 03.01.2017

  Kontrowersje wokół pierwszej propozycji przekształcenia z urzędu prawa użytkowania wieczystego w budynkach wielorodzinnych we własność spowodowały, że znacznie ją zmodyfikowano. Nadal jednak wiele proponowanych zapisów jest niejasnych i niekorzystnych dla samorządów.

 • Jak przekształcenie użytkowania wieczystego we własność w budynkach wielorodzinnych wpłynie na dochody samorządów

  data dodania: 30.11.2016

  Zakończyły się konsultacje projektu ustawy o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność gruntów. Jaki będzie wpływ projektowanych przepisów na wielkość dochodów Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego?

 • Jakie zagrożenia wiążą się z samorządowymi budżetami na 2017 rok

  data dodania: 30.11.2016

  Zostało niewiele czasu na przyjęcie przez rady i sejmiki budżetów jednostek samorządu terytorialnego na 2017 rok. Konsekwencje przekroczenia dopuszczalnych w tym zakresie terminów są na tyle poważne, że mogą sparaliżować funkcjonowanie jednostek. Zagrożeniem dla przyszłorocznych budżetów mogą być też, niezależne od samorządu, wskaźniki makroekonomiczne.

 • Do kiedy samorządy muszą przesłać Jednolity Plik Kontrolny

  data dodania: 30.11.2016

  Jednostki samorządowe oraz inne duże podmioty publiczne mają czas na przesłanie ewidencji VAT w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego do 31 stycznia 2017 r. Wydłużenie terminu na przekazanie informacji o prowadzonej ewidencji VAT dotyczy okresu od lipca do grudnia 2016 r.

 • Jak badać zasiedzenie nieruchomości jednostki samorządowej przez jednego z małżonków

  data dodania: 30.11.2016

  Zasiedzenie jest sposobem nabycia własności nieruchomości. Żeby zasiedzieć nieruchomość, konieczne jest spełnienie dwóch przesłanek. Pierwszą jest posiadanie nieruchomości w sposób samoistny, a drugą - upływ czasu potrzebny do zasiedzenia.

 • Jak postępować z niepodjętymi depozytami w jednostkach sektora finansów publicznych

  data dodania: 17.11.2016

  Samorządy, a także pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, często spotykają się z problemem niepodjętych depozytów. Niestety, nie można ich przekazać na dochody jednostki samorządu terytorialnego.

 • Jak traktować rekompensatę dla podmiotu wewnętrznego na potrzeby opodatkowania VAT

  data dodania: 17.11.2016

  Spółka, której jedynym udziałowcem jest województwo, wykonując zadania własne tego województwa na podstawie umowy o powierzeniu jej tych zadań i otrzymująca z tego tytułu rekompensatę, świadczy odpłatne usługi opodatkowane VAT. Tak zdecydował sąd administracyjny.

 • Jak ustalać wysokość podatku do odliczenia

  data dodania: 17.11.2016

  Najpóźniej od 1 stycznia 2017 r. jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek podjęcia rozliczania VAT wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi. Oznacza to m.in. obowiązek składania przez samorząd do urzędu skarbowego skonsolidowanej deklaracji VAT-7. Odejście od stosowanego wcześniej w praktyce modelu zdecentralizowanego, w którym każda jednostka organizacyjna gminy składała oddzielnie deklaracje VAT-7, wymusza stosowanie właściwych zasad odliczania podatku naliczonego.

 • Jak przyporządkować wydatki do poszczególnych rodzajów działalności na potrzeby odliczenia VAT

  data dodania: 25.10.2016

  Status organu samorządowego ma istotny wpływ na prawo do odliczania podatku od towarów i usług, ponieważ prowadzi on zarówno działalność opodatkowaną, jak i niepodlegającą VAT. Często trudno rozdzielić te działalności, ale obowiązkiem podatnika jest dokonanie takiego podziału.

 • Ewidencja kompensaty należności i zobowiązań w jednostce samorządu terytorialnego

  data dodania: 20.10.2016

  Sprzedawca wystawił nam fakturę za koszenie. Wystawca ten ma w organie należności niespłacone wobec gminy. Faktura za zgodą obu stron będzie regulowała wzajemne zobowiązania i należności. Gmina posiada dwa odrębne rachunki na wydatki i dochody (wydatki Wn 402/Ma 201; faktura Wn 201/Ma 240; jednoczesny zapis na fakturze, gdyż w tym samym dniu nastąpi zapłata - Wn 240/Ma 130 zapłata na WB). Czy właściwym kontem rozliczeniowym pomiędzy rachunkami będzie konto 240, dochody Wn 130/Ma 221?

 • Czy wójt musi się zgodzić na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego

  data dodania: 17.10.2016

  Użytkownik wieczysty zwrócił się do organu gospodarującego zasobem nieruchomości (wójta) o zgodę na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego przed upływem 99 lat. Czy organ może się na to nie zgodzić?

 • Kiedy i z jaką datą zarządzić inwentaryzację w urzędzie

  data dodania: 17.10.2016

  Zbliża się 31 grudnia 2016 r., a tym samym coroczny obowiązek przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów przez sektor finansów publicznych. W tym roku będzie to szczególne wyzwanie, gdyż ostatni dzień roku przypada na dzień wolny od pracy (sobota). Ale to nie jedyna trudność związana z inwentaryzacją, o której prezydenci miast, burmistrzowie i wójtowie powinni wiedzieć.

 • Czy można sprzedać nieruchomość JST nieobjętą planem miejscowym

  data dodania: 04.10.2016

  Powiat zamierza zbyć nieruchomość, która nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Czy w tym wypadku sprzedaż będzie możliwa?

 • Kto odpowiada za błędy w sprawozdaniu finansowym - orzeczenie GKO

  data dodania: 12.09.2016

  Czynności dotyczące sprawozdawczości budżetowej są czynnościami jednostki wobec podmiotów uprawnionych do otrzymywania sprawozdań. Zatem wchodzą one w zakres reprezentacji jednostki i nie jest możliwe przekazanie tych kompetencji innym osobom. Nie można również scedować odpowiedzialności za ten element działalności na pracownika, nawet jeżeli pełni ważną funkcję skarbnika i głównego księgowego.

 • Jak przeprowadzić centralizację rozliczeń VAT

  data dodania: 31.08.2016

  Gminy, powiaty, województwa (jednostki samorządu terytorialnego) muszą rozpocząć wspólne rozliczanie VAT wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi najpóźniej od 1 stycznia 2017 r. Jednostki samorządu terytorialnego, które dokonają centralizacji VAT, nie muszą korygować rozliczeń sprzed połączenia. Wybór należy do nich. Jeśli jednak będą chciały odliczyć VAT od zakupów dotyczących inwestycji finansowanych z funduszy UE, muszą przed złożeniem korekt oddać te środki w części, w jakiej był z nich finansowany VAT.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK