do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • Jaka jest maksymalna długość dyżurów pracowniczych

  data dodania: 13.11.2017

  Problem: Pracownicy jednego z wydziałów (zarządzanie kryzysowe) pracują od poniedziałku do piątku na dwie zmiany: od 6.00 do 14.00 oraz od 14.00 do 22.00. Poza tymi godzinami przez cały czas któryś z pracowników musi być dostępny telefonicznie w razie awarii w mieście, załamania pogody itp. W jakim zakresie poza pracą można zlecać im dyżury w tygodniu i w weekendy, aby ciągła dostępność jednej z osób była zachowana? Czy konieczna jest zmiana rozkładów czasu pracy i wprowadzenie pracy w soboty?

 • Kiedy przysługuje zasiłek na zagospodarowanie

  data dodania: 06.11.2017

  PROBLEM: Nauczyciel wspomagający, który w sierpniu 2017 r. zdobył stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, złożył we wrześniu tego roku wniosek o zasiłek na zagospodarowanie. Osoba ta od 1 września do 31 października 2014 r. pracowała w przedszkolu na stanowisku nauczyciela. Od 1 listopada 2014 r. do 26 czerwca 2015 r. oraz od 1 września 2015 r. do dziś pracuje w naszej szkole jako nauczyciel wspomagający na pełen etat. Ze względu na brak kwalifikacji (kierunek studiów wymaganych dla nauczyciela wspomagającego) nauczyciel nie mógł wcześniej podjąć stażu na wyższy awans zawodowy. Pracownik nie wykonywał poza szkołą na stanowisku nauczyciela innej pracy. Czy nauczycielowi przysługuje zasiłek na zagospodarowanie?

 • Czasowe powierzenie innej pracy pracownikowi samorządowemu

  data dodania: 02.10.2017

  PROBLEM: W jakiej sytuacji możliwe jest czasowe powierzenie pracownikowi samorządowemu innej pracy? Czy w tym okresie można mu zwiększyć wynagrodzenie?

 • Odprawa z tytułu odwołania członka zarządu – paragraf 302 czy 401?

  data dodania: 26.09.2017

  Pytanie: W jakim paragrafie wydatków ująć 1-miesięczną odprawę za odwołanie członka zarządu? Czy zastosować paragraf 302 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” czy 401 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”?

 • Czy w razie przerwania urlopu wypoczynkowego nauczycielowi należy się wynagrodzenie urlopowe

  data dodania: 25.07.2017

  Czy wicedyrektorowi, który w czasie wakacji przebywał nieprzerwanie na urlopie 6 tygodni, a w pozostałym okresie pełnił dyżur w placówce, powinniśmy wypłacić średnią urlopową za cały okres ferii letnich czy tylko za sześć tygodni urlopu? Wicedyrektor wykorzystał urlop wypoczynkowy w okresie ferii zimowych, co łącznie daje 56 dni urlopu w trakcie roku szkolnego.

 • Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nauczyciela – paragraf 401 czy inny?

  data dodania: 19.07.2017

  Pytanie: Czy z paragrafu 401 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wypłaca się ekwiwalent za urlop nauczyciela w szkole ponadgimnazjalnej?

 • Jak obliczyć wyrównanie między nagrodą jubileuszową niższego i wyższego stopnia

  data dodania: 22.06.2017

  Jak wyliczyć kwotę wyrównania nagrody jubileuszowej w przypadku, gdy nauczyciel przedstawił dokumenty uprawniające go do nagrody wyższego stopnia?

 • Udzielenie czasu wolnego za nadgodziny a wynagrodzenie pracownika

  data dodania: 04.04.2017

  Pracownikowi przysługuje rekompensata za przepracowane nadgodziny. W jaki sposób rozliczyć należne wynagrodzenie czasem wolnym?

 • Jak dokonać potrącenia z wynagrodzenia przy zbiegu zajęć komorniczych

  data dodania: 29.03.2017

  Pracownik ma zajęcie niealimentacyjne wraz z kosztami ubocznymi na kwotę 8157,25 zł. Wynagrodzenie brutto wynosi 2304,00 zł. Jest zastosowana ulga w kwocie 46,33 zł i koszty uzyskania przychodów 111,25 zł. Na konto tego zajęcia jest przekazywana kwota 212,19 zł. Otrzymaliśmy drugie zajęcie na kwotę 4004,88 zł, również niealimentacyjne. Jak postąpić w takiej sytuacji?

 • Jak rozliczać minimalną stawkę godzinową przy usługach świadczonych nie w każdym miesiącu

  data dodania: 06.02.2017

  Zatrudniamy osobę na umowę zlecenia zajmującą się sprawami bhp. Osoba ta jest zatrudniona w innym zakładzie pracy, a u nas otrzymuje wynagrodzenie 500 zł miesięcznie za prowadzenie spraw bhp (na telefon). Rachunek wystawia co jakiś czas (nie co miesiąc) i tym samym nie otrzymuje co miesiąc wynagrodzenia. Jak liczyć minimalną stawkę godzinową? Czy osoba ta musi podpisywać listę obecności?

 • Opodatkowanie wynagrodzeń pracowników jednostki samorządowej świadczących pracę za granicą

  data dodania: 05.12.2016

  Bardzo proszę o wskazanie, w którym państwie podlegają opodatkowaniu wynagrodzenia polskich pracowników budżetowej jednostki samorządowej, których miejscem zamieszkania i świadczenia pracy jest Belgia.

 • Jak rozliczyć nadpłatę wynagrodzenia pracownicy pobierającej zasiłek macierzyński

  data dodania: 05.12.2016

  Bardzo proszę o poradę w sprawie sposobu rozliczenia nadpłaty wynagrodzenia powstałej przed porodem z tytułu choroby i nierozliczonej z powodu długotrwałej nieobecności pracownicy w pracy oraz korzystania przez nią z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego.

 • Ustalenie prawa nauczyciela do wynagrodzenia za czas niewykonywania zadań

  data dodania: 21.11.2016

  Bardzo proszę o poradę w sprawie ustalenia obowiązku wypłaty przez szkołę wynagrodzenia nauczycielowi za czas niewykonywania pracy.

 • Prawo do uposażenia i dodatków żołnierza pozostającego w dyspozycji

  data dodania: 21.11.2016

  Czy żołnierz przeniesiony do dyspozycji zachowuje prawo do uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami stałymi?

 • Jak dokonać potrącenia nienależnie wypłaconego wynagrodzenia za okres nieobecności pracownika w pracy

  data dodania: 20.10.2016

  Bardzo proszę o poradę na temat sposobu rozliczenia, na podstawie art. 87 § 7 k.p., wynagrodzenia nienależnie wypłaconego pracownikowi.

 • Zasady ewidencji zaangażowania wynagrodzeń nauczycieli na koncie 998

  data dodania: 20.10.2016

  W polityce rachunkowości naszej jednostki jest przyjęty zapis dla konta 998: „W przypadku wydatków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych za zaangażowanie uznaje się plan wydatków ujęty w planie finansowym jednostki”. Czy zapis ten można uznać za prawidłowy, czy należy go zmienić i stosować ewidencję zaangażowania do wartości zawartych umów?

 • Jak odzyskać nadpłacone wynagrodzenie od nauczyciela

  data dodania: 06.10.2016

  W sierpniu 2016 r. szkoła nadpłaciła nauczycielowi wynagrodzenie. Na początku września została zrobiona korekta listy płac za sierpień, ponieważ wtedy ten nauczyciel przyniósł zwolnienie lekarskie za okres od 29 sierpnia 2016 r. Kiedy powinna być rozliczona nadpłata wynagrodzenia, zwłaszcza że przedstawione zwolnienie lekarskie jest wystawione na dłuższy okres?

 • Jakie świadczenia przysługują pracownikowi za dzień pracy, za który otrzymał zwolnienie lekarskie z tytułu choroby

  data dodania: 31.08.2016

  Pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie wystawione na druku ZUS ZLA (okres zwolnienia wskazany na zaświadczeniu: 1–3 czerwca 2016 r.). Pracownik złożył jednak pisemne oświadczenie, w którym informuje, że 1 czerwca 2016 r. wykonywał obowiązki służbowe, a do szpitala zgłosił się już po godzinach pracy. Prosi tym samym, aby za dzień 1 czerwca 2016 r. pracodawca wypłacił mu wynagrodzenie, a nie zasiłek chorobowy. Co jest wiążące dla pracodawcy przy naliczeniu i wypłacie zasiłku chorobowego – termin wskazany w zaświadczeniu ZUS ZLA czy oświadczenie/deklaracja pracownika?

 • Czy wysokość dodatku kontrolerskiego dla funkcjonariusza ABW zależy od kwalifikacji zawodowych

  data dodania: 31.08.2016

  Czy funkcjonariusz, który ukończył jednolite studia magisterskie, może otrzymać wyższy dodatek kontrolerski od funkcjonariusza, który posiada dyplom ukończenia studiów I stopnia? Od czego zależy wysokość tego dodatku dla funkcjonariusza ABW?

 • Czy pracownikowi samorządowemu można przyznać dodatek specjalny na czas nieokreślony

  data dodania: 14.06.2016

  Proszę o poradę w sprawie przyznania pracownikowi samorządowemu dodatku specjalnego w sytuacji, gdy nie można określić czasu trwania dodatkowych czynności, za które ten dodatek przysługuje.

 • Potrącenie kary umownej z wynagrodzenia należnego wykonawcy

  data dodania: 13.06.2016

  Policealna szkoła zawodowa – samorządowa jednostka budżetowa, której organem prowadzącym jest samorząd województwa wielkopolskiego, złożyła wniosek na dofinansowanie ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Jednym z dokumentów-załączników do wniosku była dokumentacja projektowo-kosztorysowa, którą Wykonawca dostarczył z opóźnieniem. Na jakim dokumencie powinny być wystawione i naliczone kary umowne dla wykonawcy?

 • Czy pracownikowi samorządowemu można przyznać dodatek specjalny na czas nieokreślony

  data dodania: 18.05.2016

  Proszę o poradę w sprawie przyznania pracownikowi samorządowemu dodatku specjalnego w sytuacji, gdy nie można określić czasu trwania dodatkowych czynności, za które ten dodatek przysługuje.

 • Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika przechodzącego na emeryturę w trakcie miesiąca

  data dodania: 18.05.2016

  Pracownik złożył wniosek do wójta gminy o przejście na emeryturę z dniem 29 lipca 2016 r. Jak ustalić wynagrodzenie za lipiec, skoro faktycznie przepracuje obowiązujący go wymiar czasu pracy, bo dni 30 i 31 lipca są dniami wolnymi? Pracownik ma stałą miesięczną pensję brutto 4200 zł. Czy przysługuje mu wynagrodzenie w pełnej wysokości, czy inne, niższe?

 • Jak wyliczyć dodatek za trudne warunki pracy dla nauczyciela

  data dodania: 05.02.2016

  W jaki sposób wyliczyć wynagrodzenie za trudnie warunki pracy dla nauczyciela, który zatrudniony jest w niepełnym wymiarze zajęć, a w warunkach trudnych realizuje jedynie część obowiązującego go wymiaru?

 • Do jakiego paragrafu zaklasyfikować wydatki na szkolenia pracowników jednostek samorządowych

  data dodania: 05.02.2016

  Wydatki na szkolenie pracowników samorządowej jednostki budżetowej ujmowane są łącznie z wynagrodzeniem wykładowcy (umowa zlecenia, faktura), wyżywieniem i zakwaterowaniem oraz delegacją w § 470. Czy w związku z tym środki przeznaczane na szkolenia pracowników jednostki nadrzędnej (macierzystej) powinny być w samorządowej jednostce budżetowej ujmowane w § 470 (dotyczą one wynagrodzenia wykładowców, przewozu osób na szkolenia i wyżywienia)?

 • Jak wyliczyć wynagrodzenie za urlop uzupełniający nauczyciela

  data dodania: 25.11.2015

  Prosimy o poradę dotyczącą ustalenia podstawy wynagrodzenia urlopowego dla nauczyciela za okres urlopu uzupełniającego.

 • Czy można podać w świadectwie pracy wysokość wynagrodzenia pracownika

  data dodania: 13.10.2015

  Pracownik poprosił o umieszczenie w świadectwie pracy informacji dotyczących jego wynagrodzenia oraz zdobytych kwalifikacji. Czy takie dane mogą znaleźć się w świadectwie pracy pracownika?

 • W jaki sposób wypłacić wynagrodzenie dla żołnierzy niezawodowych w służbie czynnej

  data dodania: 24.09.2015

  W naszej jednostce mają być przeprowadzone ćwiczenia żołnierzy niezawodowych w służbie czynnej. W związku z tym będziemy tym osobom wypłacać wynagrodzenie (ryczałt) za dwudniowy pobyt na tych ćwiczeniach oraz zwrot kosztów dojazdu. Jak prawidłowo rozliczyć takie osoby? Czy wypłacone wynagrodzenie podlega oskładkowaniu (składkami na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne) i opodatkowaniu? Jakie są podstawy prawne?

 • Jak terminowo wypłacać poszczególne składniki wynagrodzenia nauczycieli

  data dodania: 16.06.2015

  W jakim terminie powinniśmy wypłacać poszczególne składniki wynagrodzenia dla nauczycieli? Które składniki należy wypłacać z góry, a które z dołu pod koniec miesiąca?

 • Czy umowa o pracę powinna określać wynagrodzenie w kwocie brutto

  data dodania: 11.05.2015

  W jaki sposób określić wynagrodzenie pracownika w umowie o pracę – czy powinna być podana kwota brutto czy netto?

 • Czy wynagrodzenia wypłacane członkom gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych stanowią wydatek strukturalny

  data dodania: 27.04.2015

  W gminie funkcjonuje komisja rozwiązywania problemów alkoholowych. Realizuje ona zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w stosownej ustawie. Czy wydatki związane z wynagrodzeniami wypłacanymi członkom komisji oraz należnymi od nich pochodnymi stanowią wydatki strukturalne?

 • Jakie składniki wynagrodzenia pracownika wlicza się do § 4010

  data dodania: 09.04.2015

  Jednostka sektora finansów publicznych dokonuje księgowania listy płac oraz wyciągu bankowego dotyczącego § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”. Co z listy wynagrodzeń wlicza się do tego paragrafu? Czy razem wynagrodzenie brutto, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy?

 • Czy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, gdy choruje 30 dni w miesiącu liczącym 31 dni

  data dodania: 19.03.2015

  Jak ustalić wynagrodzenie pracownika, który przez 30 dni, w miesiącu mającym 31 dni (np. w marcu 2015 r.), był na zwolnieniu, a przez jeden dzień świadczył pracę lub ten jeden dzień miał wolny w związku z rozkładem czasu pracy przy stałym wynagrodzeniu miesięcznym? Czy będą występowały jakieś różnice w przypadku, gdy będzie to zwolnienie chorobowe albo zwolnienie z tytułu opieki nad dzieckiem?

 • Jak ustalić wysokość wynagrodzenia nauczyciela zawieszonego w pełnieniu obowiązków

  data dodania: 11.03.2015

  Bardzo prosimy o poradę prawną dotyczącą wypłaty wynagrodzenia dla naszego nauczyciela zawieszonego w wykonywaniu pracy.

 • W jakim paragrafie zaklasyfikować wydatki z tytułu przyznanego przez sąd wynagrodzenia dla opiekuna prawnego

  data dodania: 19.12.2014

  Sąd powszechny wydał postanowienie przyznające kuratorowi wynagrodzenie za sprawowanie kurateli nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną za okres od 1 stycznia 2013 r. do 30 maja 2014 r. i kwotę tę nakazał wypłacić z funduszu Skarbu Państwa – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej należy ująć wypłatę wynagrodzenia dla kuratora?

 • W którym paragrafie ująć odprawę dla zwolnionego nauczyciela

  data dodania: 05.12.2014

  Do jakiego paragrafu zaksięgować odprawę dla nauczyciela zwolnionego z art. 42 k.p. w związku z odmową przyjęcia zaproponowanych warunków pracy (do § 3020 czy 4010)?

 • Czy wydatki ponoszone przez zespół szkół integracyjnych stanowią wydatki strukturalne

  data dodania: 13.11.2014

  Czy ponoszone przez zespół szkół integracyjnych wydatki z tytułu wynagrodzeń wypłacanych dla pedagoga, psychologa, logopedy, rehabilitanta, a także z tytułu dogoterapii i hipoterapii są wydatkami strukturalnymi i należy je klasyfikować w kodzie 73?

 • Czy istnieje prawne ograniczenie wysokości dodatku specjalnego dla skarbnika powiatu

  data dodania: 27.10.2014

  Skarbnik powiatu otrzymuje dodatek specjalny za wykonywanie zadań naczelnika wydziału finansowego. Czy istnieje prawne ograniczenie wysokości dodatku specjalnego dla skarbnika powiatu, tak jak jest w przypadku starosty?

 • Kiedy powinna nastąpić zmiana wysokości wynagrodzenia w związku z uzyskaniem kolejnego stopnia awansu zawodowego

  data dodania: 18.09.2014

  Nauczyciel nie przedstawił aktu nadania stopnia awansu zawodowego do dnia naliczania wynagrodzenia – czy na podstawie zaświadczenia o akceptacji komisji kwalifikacyjnej można dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia nauczyciela? Jeżeli jednak nie jest to możliwe – to czy w momencie dostarczenia przez nauczyciela odpowiedniego dokumentu należy wyrównać mu wynagrodzenie od 1 września, czy od dnia przedstawienia aktu nadania stopnia awansu zawodowego?

 • Kiedy członek służby cywilnej może zostać zawieszony w wykonywaniu swoich obowiązków

  data dodania: 02.09.2014

  Wobec mianowanego urzędnika izby skarbowej zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne. Powodem było naruszenie tajemnicy skarbowej. Dyrektor izby podjął decyzję o zawieszeniu urzędnika w wykonywaniu obowiązków na maksymalny okres 3 miesięcy. Chociaż upłynął ten okres, postępowanie dyscyplinarne nadal nie zostało zakończone. Co w tej sytuacji może zrobić dyrektor?

 • Jak ustalić wynagrodzenie za miesiące nie w pełni przepracowane

  data dodania: 02.09.2014

  Pracownik samorządowy był od 1 do 8 lipca na zwolnieniu chorobowym, w okresie 9–11 lipca korzystał z urlopu wypoczynkowego. Od 30 lipca zaczyna zaś urlop wychowawczy. Jak rozliczyć jego wynagrodzenie za lipiec? Zarabia 2800 zł stałej pensji miesięcznej i otrzymuje dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego.

 • Czy państwowa jednostka budżetowa może wypłacić swojemu pracownikowi wynagrodzenie przed ustalonym terminem wypłaty

  data dodania: 30.07.2014

  Państwowa jednostka budżetowa administracji rządowej zatrudnia pracowników korpusu służby cywilnej oraz pracowników urzędów państwowych, w tym pracowników obsługi tego urzędu. Jeden z pracowników jednostki na stanowisku kierowcy zwrócił się z prośbą o zaliczkowe wypłacenie całego miesięcznego wynagrodzenia przed terminem wypłaty, w związku z nagłą trudną sytuacją życiową, którą udokumentował. Wynagrodzenia w jednostce, zgodnie z regulaminem pracy, wypłacane są 30 dnia danego miesiąca. Pracownik prosił o wypłatę wynagrodzenia 20 dnia tego samego miesiąca. Czy państwowa jednostka budżetowa może wcześniej wypłacić wynagrodzenie pracownikowi obsługi urzędu?

 • W jakim paragrafie ująć zakup biletu miesięcznego na dojazd skazanego do pracy

  data dodania: 30.07.2014

  Szkoła zawarła z zakładem karnym porozumienie o nieodpłatnym zatrudnieniu skazanych. W ramach porozumienia zobowiązała się: „przewozić skazanego do i z miejsca pracy na koszt własny lub środkami transportowymi przystosowanymi do przewozu osób”. Skazany dojeżdża autobusami komunikacji miejskiej. W jakim paragrafie powinien być ujęty wydatek na zakup biletu miesięcznego dla tej osoby?

 • Czy refundacja części wynagrodzenia może być ewidencjonowana jako zwrot wydatków w tym samym roku budżetowym, w którym następuje wydatek

  data dodania: 25.06.2014

  Ośrodek pomocy społecznej realizuje projekt systemowy ze środków PO KL. W budżecie w kosztach pośrednich znajduje się pozycja „refundacja części wynagrodzenia za obsługę kadrową”, wyliczona wskaźnikiem procentowym, jakim są rozliczane koszty pośrednie. Uchwała budżetowa jednostki przewiduje instytucję zwrotu wydatków w tym samym roku budżetowym, w którym następuje wydatek. Czy refundacja części wynagrodzenia może być ewidencjonowana jako zwrot wydatków, czy odprowadzana na dochody jednostki samorządu terytorialnego?

 • Jak rozliczyć pracę niepełnoetatowca w wolną sobotę

  data dodania: 22.03.2014

  Jesteśmy jednostką samorządową. Nasz pracownik zatrudniony na część etatu pracuje tylko od poniedziałku do środy. Otrzymał polecenie wykonywania dodatkowej pracy w sobotę (świadczył tę pracę przez 4 godziny). Soboty w naszym zakładzie pracy są dniami wolnymi od pracy. Czy osoba ta musi otrzymać za tę pracę dodatkowy dzień wolny?

 • Kiedy pracownik może powstrzymać się od pracy

  data dodania: 21.03.2014

  Konserwator-palacz przestał wykonywać pracę związaną z obsługą kotła grzewczego, twierdząc później, że wystąpiło bezpośrednie zagrożenie dla jego zdrowia, związane z nieprawidłowym działaniem urządzenia, które obsługiwał. Nie powiadomił jednak o tym natychmiast przełożonego. Z przepisów k.p. wynika, że powstrzymanie się od pracy może wystąpić tylko w razie naruszenia przez pracodawcę przepisów bhp (tutaj tego nie było). Czy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za czas tej przerwy trwającej dwie godziny?

 • Klasyfikacja budżetowa wynagrodzenia biegłych

  data dodania: 04.10.2013

  Jednostka budżetowa (izba celna) do prowadzonych postępowań karnych skarbowych powołuje biegłych z różnych dziedzin. Z biegłymi tymi nie są zawierane umowy zlecenia – jednostka korzysta tylko z postanowienia o powołaniu biegłego. Biegli ci za świadczone usługi wystawiają albo rachunki, albo faktury. Czy wydatek za usługę biegłego należy ujmować w § 417, niezależnie czy wystawi on rachunek czy też fakturę? Czy jeśli biegły Jan Kowalski wystawi fakturę, np. „Tłumaczenia Jan Kowalski”, można ująć ją w § 438?

 • Ograniczenia dodatkowych źródeł zarobków na najwyższych stanowiskach w samorządzie

  data dodania: 22.04.2013

  Regulacje antykorupcyjne wprowadziły szereg zakazów wobec osób zajmujących najwyższe stanowiska w samorządzie. Celem takich rozwiązań jest wyeliminowanie sytuacji, gdy samorządowiec, poprzez wykorzystywanie swojej funkcji, uzyskiwałby nieuprawnione korzyści. Skutkiem naruszenia ograniczeń zarobkowych jest – w zależności od podstawy zatrudnienia – wygaśnięcie mandatu, odwołanie ze stanowiska lub zwolnienie z pracy bez wypowiedzenia.

 • Teleporadnia INFORLEX.PL - Eksperci radzą

  data dodania: 22.04.2013

  Czy osoba zatrudniana na zastępstwo na stanowisku urzędniczym musi przedstawić zaświadczenie o niekaralności?

 • Stawka godzinowa opiekunek w DPS a podatek ryczałtowy

  data dodania: 22.04.2013

  Gminny ośrodek pomocy społecznej zatrudnia niektóre opiekunki na umowę zlecenia. Osoby te nie są pracownikami ośrodka. W umowie jest podana stawka godzinowa. Miesięczne wynagrodzenie części tych osób nie przekracza 200 zł. Czy od takich umów należy pobierać podatek zryczałtowany?