do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Wynagrodzenie nauczyciela-związkowca za udział w szkoleniu prowadzonym przez związek zawodowy

  data dodania: 19.03.2019

  PROBLEM: Nauczycielka jest przewodniczącą Związku Nauczycielstwa Polskiego w okręgu. Nie ma obniżonego pensum, w ramach tego korzysta ze szkoleń prowadzonych przez ZNP na podstawie art. 25 ust. 5 ustawy o związkach zawodowych. Czy w przypadku nieobecności nauczyciela należą mu się nadgodziny, jakby faktycznie pracował w tym dniu? Czy szkolenie organizowane przez związek zawodowy jest doraźną czynnością wynikającą z funkcji pracownika-związkowca i z tytułu uczestnictwa w takim szkoleniu związkowiec może liczyć na odpłatne zwolnienie od pracy na czas szkolenia?

 • Dwie kwoty bazowe w 2018 r. a zasady wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego

  data dodania: 18.01.2019

  Średnie wynagrodzenie ściśle uzależnione jest od kwoty bazowej ustalanej corocznie w ustawie budżetowej. W 2018 r. kwota bazowa była aktualizowana. Z tego względu warto przyjrzeć się zasadom obliczenia dodatku w kontekście dwóch kwot bazowych obowiązujących w roku budżetowym.

 • Jak potraktować wypowiedzenie umowy o pracę złożone przez pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim

  data dodania: 27.12.2018

  Pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim przysłał pracodawcy oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę. Czy taki dokument jest ważny? Czy należy z nim poczekać do czasu, aż pracownik wróci po zwolnieniu do pracy?

 • Wynagrodzenie dla inspektora ochrony danych osobowych – paragraf 417 czy 430?

  data dodania: 28.10.2018

  Pytanie: W jakim paragrafie ująć fakturę VAT dotyczącą wynagrodzenia dla inspektora ochrony danych osobowych? Faktura została wystawiona na podstawie umowy zlecenia zawartej z firmą zajmującą się RODO.

 • W jaki sposób można obniżyć wynagrodzenie skarbnikowi gminy?

  data dodania: 05.10.2018

  Pytanie: Czy skarbnikowi gminy można zmienić wynagrodzenie na niższe na podstawie porozumienia stron?

 • Nadmierne pobranie dotacji celowej z powodu dwukrotnie uwzględnionej kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek dochodowy

  data dodania: 04.06.2018

  Jednostka samorządu terytorialnego w imieniu państwa realizuję zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące spraw obywatelskich. Podczas kontroli finansowej stwierdzono, że na podstawowej liście płac sporządzonej dla wynagrodzeń bieżących pracowników urzędu stanu cywilnego i dodatkowej liście płac nagród dla 5 pracowników tego urzędu, dwa razy w grudniu 2017 r. wliczono kwotę miesięcznej ulgi podatkowej w wysokości 46,33 zł. Skutkowało to tym, że w rozdziale 75011 wydatki z dotacji celowej na wynagrodzenia netto pracowników jednostki zostały w tym miesiącu wypłacone w wysokości wyższej, niż powinny. Czy jeżeli wydatki na wynagrodzenia pracowników urzędu stanu cywilnego w całości są finansowane z dotacji celowej, to można uznać, że w tym przypadku dotacja

 • Obliczanie dodatku służby cywilnej oraz urlopu dla urzędnika zatrudnionego w kilku organach administracji publicznej

  data dodania: 23.02.2018

  PROBLEM: Jak ustalić wysokość dodatku służby cywilnej oraz urlopu w sytuacji, gdy urzędnik służby cywilnej jest zatrudniony w 4 organach w ramach służby cywilnej, czyli 4 razy 1/4 etatu, ale tylko 1/4 etatu powiązana jest ze stosunkiem pracy na podstawie mianowania, natomiast 3/4 wynika z umów o pracę?

 • Jak ustalić wynagrodzenie za dni wolne udzielone z tytułu opieki nad dzieckiem

  data dodania: 09.02.2018

  PROBLEM: Nasza pracownica 15 lutego 2018 r. przeszła na urlop wychowawczy, dodatkowo w tym miesiącu wybrała 2 dni urlopu okolicznościowego z tytułu opieki na dzieci. Co uznać za podstawę do obliczenia wynagrodzenia za urlop okolicznościowy z tytułu opieki nad dziećmi – czy nominał, czyli to, co jest należne pracownicy z angażu, czy to, co rzeczywiście wypracowała ona do 15 lutego, czyli kwota brutto z listy płac za ten miesiąc?

 • Zasady przyznania pracownikom samorządowym nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy

  data dodania: 19.01.2018

  Problem: Zgodnie z regulaminem wynagradzania (jednostka samorządowa), pracodawca może przyznać nagrodę wyróżniającym się w pracy pracownikom jednostki. Czy możliwe jest przyznawanie nagród wszystkim zatrudnionym, ale w znacząco zróżnicowanej wysokości?

 • Zwrot wydatków z lat ubiegłych z tytułu nadmiernie wypłaconego zleceniobiorcy wynagrodzenia i składek przekazanych do ZUS

  data dodania: 18.01.2018

  Samorządowa jednostka budżetowa w 2014 r. zawarła z osobą niebędącą jej pracownikiem umowę zlecenia. Osoba ta złożyła oświadczenie, że pobiera przynajmniej najniższe wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę. Jednak w 2016 r. jednostka budżetowa miała kontrolę ZUS, który sprawdził, że osoba ta nie otrzymywała najniższego wynagrodzenia. Jednostka wystąpiła do zleceniobiorcy o zwrot nadpłaconego wynagrodzenia i składek przekazanych do ZUS. Na jakie konto powinna wpłynąć wpłata - na dochody czy wydatki budżetowe? Jak zaewidencjonować te operacje na kontach księgowych?

 • Zwrot kosztów wynagrodzenia pracownika pomagającego osobie niepełnosprawnej

  data dodania: 18.12.2017

  Problem: Jednostka zatrudnia jednego opiekuna i 5 osób niepełnosprawnych, w związku z czym opiekun może być zatrudniony na pełny etat. Opiekun na pomoc niepełnosprawnemu nie może przeznaczyć więcej niż 20% jego czasu pracy. Czy jeżeli opiekun jest np. na urlopie i nie jest w stanie poświęcić całości tego czasu na opiekę nad podopiecznymi, to kwota refundacji powinna zostać zmniejszona do faktycznie poświęconego czasu na opiekę zgodnie z art. 26d ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych?

 • Przeniesienie pracownika samorządowego do pracy w innej jednostce

  data dodania: 28.11.2017

  Problem: W jakiej sytuacji możliwe jest przeniesienie pracownika samorządowego do pracy w innej jednostce? Czy w jednostce, do której został przeniesiony, może pobierać wyższe wynagrodzenie niż dotychczas?

 • Jaka jest maksymalna długość dyżurów pracowniczych

  data dodania: 02.11.2017

  Problem: Pracownicy jednego z wydziałów (zarządzanie kryzysowe) pracują od poniedziałku do piątku na dwie zmiany: od 6.00 do 14.00 oraz od 14.00 do 22.00. Poza tymi godzinami przez cały czas któryś z pracowników musi być dostępny telefonicznie w razie awarii w mieście, załamania pogody itp. W jakim zakresie poza pracą można zlecać im dyżury w tygodniu i w weekendy, aby ciągła dostępność jednej z osób była zachowana? Czy konieczna jest zmiana rozkładów czasu pracy i wprowadzenie pracy w soboty?

 • Kiedy przysługuje zasiłek na zagospodarowanie

  data dodania: 02.11.2017

  PROBLEM: Nauczyciel wspomagający, który w sierpniu 2017 r. zdobył stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, złożył we wrześniu tego roku wniosek o zasiłek na zagospodarowanie. Osoba ta od 1 września do 31 października 2014 r. pracowała w przedszkolu na stanowisku nauczyciela. Od 1 listopada 2014 r. do 26 czerwca 2015 r. oraz od 1 września 2015 r. do dziś pracuje w naszej szkole jako nauczyciel wspomagający na pełen etat. Ze względu na brak kwalifikacji (kierunek studiów wymaganych dla nauczyciela wspomagającego) nauczyciel nie mógł wcześniej podjąć stażu na wyższy awans zawodowy. Pracownik nie wykonywał poza szkołą na stanowisku nauczyciela innej pracy. Czy nauczycielowi przysługuje zasiłek na zagospodarowanie?

 • O to pytają księgowi

  data dodania: 10.10.2017

  Co zrobić z odprawą pośmiertną po pracowniku, który nie zostawił nikogo bliskiego

 • Czasowe powierzenie innej pracy pracownikowi samorządowemu

  data dodania: 29.09.2017

  PROBLEM: W jakiej sytuacji możliwe jest czasowe powierzenie pracownikowi samorządowemu innej pracy? Czy w tym okresie można mu zwiększyć wynagrodzenie?

 • Odprawa z tytułu odwołania członka zarządu – paragraf 302 czy 401?

  data dodania: 26.09.2017

  Pytanie: W jakim paragrafie wydatków ująć 1-miesięczną odprawę za odwołanie członka zarządu? Czy zastosować paragraf 302 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” czy 401 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”?

 • Czy w razie przerwania urlopu wypoczynkowego nauczycielowi należy się wynagrodzenie urlopowe

  data dodania: 02.08.2017

  Czy wicedyrektorowi, który w czasie wakacji przebywał nieprzerwanie na urlopie 6 tygodni, a w pozostałym okresie pełnił dyżur w placówce, powinniśmy wypłacić średnią urlopową za cały okres ferii letnich czy tylko za sześć tygodni urlopu? Wicedyrektor wykorzystał urlop wypoczynkowy w okresie ferii zimowych, co łącznie daje 56 dni urlopu w trakcie roku szkolnego.

 • Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nauczyciela – paragraf 401 czy inny?

  data dodania: 19.07.2017

  Pytanie: Czy z paragrafu 401 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wypłaca się ekwiwalent za urlop nauczyciela w szkole ponadgimnazjalnej?

 • Jak obliczyć wyrównanie między nagrodą jubileuszową niższego i wyższego stopnia

  data dodania: 23.06.2017

  Jak wyliczyć kwotę wyrównania nagrody jubileuszowej w przypadku, gdy nauczyciel przedstawił dokumenty uprawniające go do nagrody wyższego stopnia?

 • Udzielenie czasu wolnego za nadgodziny a wynagrodzenie pracownika

  data dodania: 04.04.2017

  Pracownikowi przysługuje rekompensata za przepracowane nadgodziny. W jaki sposób rozliczyć należne wynagrodzenie czasem wolnym?

 • Jak dokonać potrącenia z wynagrodzenia przy zbiegu zajęć komorniczych

  data dodania: 27.03.2017

  Pracownik ma zajęcie niealimentacyjne wraz z kosztami ubocznymi na kwotę 8157,25 zł. Wynagrodzenie brutto wynosi 2304,00 zł. Jest zastosowana ulga w kwocie 46,33 zł i koszty uzyskania przychodów 111,25 zł. Na konto tego zajęcia jest przekazywana kwota 212,19 zł. Otrzymaliśmy drugie zajęcie na kwotę 4004,88 zł, również niealimentacyjne. Jak postąpić w takiej sytuacji?

 • Jak rozliczać minimalną stawkę godzinową przy usługach świadczonych nie w każdym miesiącu

  data dodania: 06.02.2017

  Zatrudniamy osobę na umowę zlecenia zajmującą się sprawami bhp. Osoba ta jest zatrudniona w innym zakładzie pracy, a u nas otrzymuje wynagrodzenie 500 zł miesięcznie za prowadzenie spraw bhp (na telefon). Rachunek wystawia co jakiś czas (nie co miesiąc) i tym samym nie otrzymuje co miesiąc wynagrodzenia. Jak liczyć minimalną stawkę godzinową? Czy osoba ta musi podpisywać listę obecności?

 • Opodatkowanie wynagrodzeń pracowników jednostki samorządowej świadczących pracę za granicą

  data dodania: 05.12.2016

  Bardzo proszę o wskazanie, w którym państwie podlegają opodatkowaniu wynagrodzenia polskich pracowników budżetowej jednostki samorządowej, których miejscem zamieszkania i świadczenia pracy jest Belgia.

 • Jak rozliczyć nadpłatę wynagrodzenia pracownicy pobierającej zasiłek macierzyński

  data dodania: 05.12.2016

  Bardzo proszę o poradę w sprawie sposobu rozliczenia nadpłaty wynagrodzenia powstałej przed porodem z tytułu choroby i nierozliczonej z powodu długotrwałej nieobecności pracownicy w pracy oraz korzystania przez nią z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego.

 • Ustalenie prawa nauczyciela do wynagrodzenia za czas niewykonywania zadań

  data dodania: 21.11.2016

  Bardzo proszę o poradę w sprawie ustalenia obowiązku wypłaty przez szkołę wynagrodzenia nauczycielowi za czas niewykonywania pracy.

 • Prawo do uposażenia i dodatków żołnierza pozostającego w dyspozycji

  data dodania: 21.11.2016

  Czy żołnierz przeniesiony do dyspozycji zachowuje prawo do uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami stałymi?

 • Jak dokonać potrącenia nienależnie wypłaconego wynagrodzenia za okres nieobecności pracownika w pracy

  data dodania: 20.10.2016

  Bardzo proszę o poradę na temat sposobu rozliczenia, na podstawie art. 87 § 7 k.p., wynagrodzenia nienależnie wypłaconego pracownikowi.

 • Zasady ewidencji zaangażowania wynagrodzeń nauczycieli na koncie 998

  data dodania: 20.10.2016

  W polityce rachunkowości naszej jednostki jest przyjęty zapis dla konta 998: "W przypadku wydatków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych za zaangażowanie uznaje się plan wydatków ujęty w planie finansowym jednostki". Czy zapis ten można uznać za prawidłowy, czy należy go zmienić i stosować ewidencję zaangażowania do wartości zawartych umów?

 • Jak odzyskać nadpłacone wynagrodzenie od nauczyciela

  data dodania: 06.10.2016

  W sierpniu 2016 r. szkoła nadpłaciła nauczycielowi wynagrodzenie. Na początku września została zrobiona korekta listy płac za sierpień, ponieważ wtedy ten nauczyciel przyniósł zwolnienie lekarskie za okres od 29 sierpnia 2016 r. Kiedy powinna być rozliczona nadpłata wynagrodzenia, zwłaszcza że przedstawione zwolnienie lekarskie jest wystawione na dłuższy okres?

 • Jakie świadczenia przysługują pracownikowi za dzień pracy, za który otrzymał zwolnienie lekarskie z tytułu choroby

  data dodania: 31.08.2016

  Pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie wystawione na druku ZUS ZLA (okres zwolnienia wskazany na zaświadczeniu: 1-3 czerwca 2016 r.). Pracownik złożył jednak pisemne oświadczenie, w którym informuje, że 1 czerwca 2016 r. wykonywał obowiązki służbowe, a do szpitala zgłosił się już po godzinach pracy. Prosi tym samym, aby za dzień 1 czerwca 2016 r. pracodawca wypłacił mu wynagrodzenie, a nie zasiłek chorobowy. Co jest wiążące dla pracodawcy przy naliczeniu i wypłacie zasiłku chorobowego - termin wskazany w zaświadczeniu ZUS ZLA czy oświadczenie/deklaracja pracownika?

 • Czy wysokość dodatku kontrolerskiego dla funkcjonariusza ABW zależy od kwalifikacji zawodowych

  data dodania: 31.08.2016

  Czy funkcjonariusz, który ukończył jednolite studia magisterskie, może otrzymać wyższy dodatek kontrolerski od funkcjonariusza, który posiada dyplom ukończenia studiów I stopnia? Od czego zależy wysokość tego dodatku dla funkcjonariusza ABW?

 • Czy pracownikowi samorządowemu można przyznać dodatek specjalny na czas nieokreślony

  data dodania: 14.06.2016

  Proszę o poradę w sprawie przyznania pracownikowi samorządowemu dodatku specjalnego w sytuacji, gdy nie można określić czasu trwania dodatkowych czynności, za które ten dodatek przysługuje.

 • Potrącenie kary umownej z wynagrodzenia należnego wykonawcy

  data dodania: 13.06.2016

  Policealna szkoła zawodowa - samorządowa jednostka budżetowa, której organem prowadzącym jest samorząd województwa wielkopolskiego, złożyła wniosek na dofinansowanie ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Jednym z dokumentów-załączników do wniosku była dokumentacja projektowo-kosztorysowa, którą Wykonawca dostarczył z opóźnieniem. Na jakim dokumencie powinny być wystawione i naliczone kary umowne dla wykonawcy?

 • Czy pracownikowi samorządowemu można przyznać dodatek specjalny na czas nieokreślony

  data dodania: 18.05.2016

  Proszę o poradę w sprawie przyznania pracownikowi samorządowemu dodatku specjalnego w sytuacji, gdy nie można określić czasu trwania dodatkowych czynności, za które ten dodatek przysługuje.

 • Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika przechodzącego na emeryturę w trakcie miesiąca

  data dodania: 18.05.2016

  Pracownik złożył wniosek do wójta gminy o przejście na emeryturę z dniem 29 lipca 2016 r. Jak ustalić wynagrodzenie za lipiec, skoro faktycznie przepracuje obowiązujący go wymiar czasu pracy, bo dni 30 i 31 lipca są dniami wolnymi? Pracownik ma stałą miesięczną pensję brutto 4200 zł. Czy przysługuje mu wynagrodzenie w pełnej wysokości, czy inne, niższe?

 • Jak wyliczyć dodatek za trudne warunki pracy dla nauczyciela

  data dodania: 05.02.2016

  W jaki sposób wyliczyć wynagrodzenie za trudnie warunki pracy dla nauczyciela, który zatrudniony jest w niepełnym wymiarze zajęć, a w warunkach trudnych realizuje jedynie część obowiązującego go wymiaru?

 • Do jakiego paragrafu zaklasyfikować wydatki na szkolenia pracowników jednostek samorządowych

  data dodania: 05.02.2016

  Wydatki na szkolenie pracowników samorządowej jednostki budżetowej ujmowane są łącznie z wynagrodzeniem wykładowcy (umowa zlecenia, faktura), wyżywieniem i zakwaterowaniem oraz delegacją w § 470. Czy w związku z tym środki przeznaczane na szkolenia pracowników jednostki nadrzędnej (macierzystej) powinny być w samorządowej jednostce budżetowej ujmowane w § 470 (dotyczą one wynagrodzenia wykładowców, przewozu osób na szkolenia i wyżywienia)?

 • Jak wyliczyć wynagrodzenie za urlop uzupełniający nauczyciela

  data dodania: 25.11.2015

  Prosimy o poradę dotyczącą ustalenia podstawy wynagrodzenia urlopowego dla nauczyciela za okres urlopu uzupełniającego.

 • Czy można podać w świadectwie pracy wysokość wynagrodzenia pracownika

  data dodania: 13.10.2015

  Pracownik poprosił o umieszczenie w świadectwie pracy informacji dotyczących jego wynagrodzenia oraz zdobytych kwalifikacji. Czy takie dane mogą znaleźć się w świadectwie pracy pracownika?

 • W jaki sposób wypłacić wynagrodzenie dla żołnierzy niezawodowych w służbie czynnej

  data dodania: 24.09.2015

  W naszej jednostce mają być przeprowadzone ćwiczenia żołnierzy niezawodowych w służbie czynnej. W związku z tym będziemy tym osobom wypłacać wynagrodzenie (ryczałt) za dwudniowy pobyt na tych ćwiczeniach oraz zwrot kosztów dojazdu. Jak prawidłowo rozliczyć takie osoby? Czy wypłacone wynagrodzenie podlega oskładkowaniu (składkami na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne) i opodatkowaniu? Jakie są podstawy prawne?

 • Jak terminowo wypłacać poszczególne składniki wynagrodzenia nauczycieli

  data dodania: 16.06.2015

  W jakim terminie powinniśmy wypłacać poszczególne składniki wynagrodzenia dla nauczycieli? Które składniki należy wypłacać z góry, a które z dołu pod koniec miesiąca?

 • Czy umowa o pracę powinna określać wynagrodzenie w kwocie brutto

  data dodania: 11.05.2015

  W jaki sposób określić wynagrodzenie pracownika w umowie o pracę - czy powinna być podana kwota brutto czy netto?

 • Czy wynagrodzenia wypłacane członkom gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych stanowią wydatek strukturalny

  data dodania: 27.04.2015

  W gminie funkcjonuje komisja rozwiązywania problemów alkoholowych. Realizuje ona zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w stosownej ustawie. Czy wydatki związane z wynagrodzeniami wypłacanymi członkom komisji oraz należnymi od nich pochodnymi stanowią wydatki strukturalne?

 • Jakie składniki wynagrodzenia pracownika wlicza się do § 4010

  data dodania: 09.04.2015

  Jednostka sektora finansów publicznych dokonuje księgowania listy płac oraz wyciągu bankowego dotyczącego § 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników". Co z listy wynagrodzeń wlicza się do tego paragrafu? Czy razem wynagrodzenie brutto, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy?

 • Czy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, gdy choruje 30 dni w miesiącu liczącym 31 dni

  data dodania: 19.03.2015

  Jak ustalić wynagrodzenie pracownika, który przez 30 dni, w miesiącu mającym 31 dni (np. w marcu 2015 r.), był na zwolnieniu, a przez jeden dzień świadczył pracę lub ten jeden dzień miał wolny w związku z rozkładem czasu pracy przy stałym wynagrodzeniu miesięcznym? Czy będą występowały jakieś różnice w przypadku, gdy będzie to zwolnienie chorobowe albo zwolnienie z tytułu opieki nad dzieckiem?

 • Jak ustalić wysokość wynagrodzenia nauczyciela zawieszonego w pełnieniu obowiązków

  data dodania: 11.03.2015

  Bardzo prosimy o poradę prawną dotyczącą wypłaty wynagrodzenia dla naszego nauczyciela zawieszonego w wykonywaniu pracy.

 • W jakim paragrafie zaklasyfikować wydatki z tytułu przyznanego przez sąd wynagrodzenia dla opiekuna prawnego

  data dodania: 19.12.2014

  Sąd powszechny wydał postanowienie przyznające kuratorowi wynagrodzenie za sprawowanie kurateli nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną za okres od 1 stycznia 2013 r. do 30 maja 2014 r. i kwotę tę nakazał wypłacić z funduszu Skarbu Państwa - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej należy ująć wypłatę wynagrodzenia dla kuratora?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK