do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Rozliczenie środków przekazanych szkole przez gminę na wycieczkę szkolną

  data dodania: 26.06.2019

  PROBLEM: Uczniowie szkoły podstawowej specjalnej (powiatowej jednostki budżetowej) wyjeżdżają na wycieczkę - zieloną szkołę. Szkoła otrzymała pismo od gminy o jednorazowej pomocy przyznanej dla uczniów w formie „dofinansowania wyjazdu młodzieży na wycieczkę w ramach programu profilaktyka zdrowotna dzieci zamieszkałych na obszarach szczególnego zagrożenia środowiska” w kwocie 70 zł za 1 ucznia. W piśmie gmina prosi o przedłożenie (po wyjeździe), wraz z listą uczestników wycieczki, faktury, noty obciążeniowej lub rachunku - w tytule pisząc dofinansowanie wyjazdu (…).

 • Odsetki od dotacji podręcznikowej podlegającej zwrotowi

  data dodania: 17.06.2019

  PYTANIE: Czy w przypadku zaległości niepublicznej szkoły z tytułu zwrotu dotacji podręcznikowej, stwierdzonej w wyniku rozliczenia wykorzystania dotacji na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe należy naliczyć odsetki. Jeśli tak to jakie - ustawowe, czy jak od zaległości podatkowych?

 • Ewidencja księgowa zaliczki na żywienie dzieci

  data dodania: 18.04.2019

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udziela szkole zaliczki na żywienie dzieci. Jak zaksięgować taką zaliczkę - czy Wn 410/Ma 201, zapłata Wn 201/Ma 130? Czy należy taką zaliczkę przypisać do zwrotu na koncie 240 i wykazywać w sprawozdaniu Rb-N?

 • Ewidencja księgowa darowizny sprzętu informatycznego dla szkoły

  data dodania: 20.03.2019

  Szkoła dostała nieodpłatnie (w ramach gratisów) nowego laptopa i Windows 10. Jak ująć taką operację gospodarczą w księgach rachunkowych szkoły?

 • Przedawnienie dochodzenia zwrotu dotacji oświatowej

  data dodania: 06.03.2019

 • Wydawanie uczniom obiadów finansowanych przez GOPS

  data dodania: 01.02.2019

 • Planowanie wydatków na świadczenia BHP w szkole

  data dodania: 23.10.2018

  Jakie wydatki należy ująć w planie finansowym szkoły na pokrycie świadczeń BHP dla nauczyli, pracowników administracyjnych i obsługi?

 • Zakup koszulek z logo szkoły dla pracowników obsługi – paragraf 302 czy 421?

  data dodania: 05.10.2018

  Pytanie: W lutym 2018 r. szkoła wypłaciła pracownikom obsługi ekwiwalenty za fartuchy, obuwie, kamizelki robocze. Następnie dyrekcja zakupiła na sezon letni po dwie koszulki bawełniane z logo szkoły dla tych pracowników (uzasadnienie - są bardziej przewiewne i wygodniejsze niż sztuczne fartuchy). Czy mimo że zostały wypłacone ekwiwalenty, mogę te koszulki sfinansować z paragrafu 302 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” czy lepiej z paragrafu 421 „Zakup materiałów i wyposażenia”?

 • Zwrot kosztów dojazdu dziecka do szkoły a przychód

  data dodania: 24.09.2018

 • Ufundowanie placu zabaw dla szkoły w zamian za zobowiązanie

  data dodania: 20.09.2018

 • Czy karę porządkową nałożoną na pracownika należy wykazać w sprawozdaniu Rb-27S

  data dodania: 04.09.2018

  Dyrektor szkoły wymierzył pracownikowi karę porządkową za naruszenie przepisów bhp. Czy wpływ z tytułu kary porządkowej powinien być wykazany w sprawozdaniu Rb-27S; jeżeli tak, to w jakim paragrafie? Zgodnie z zapisami Kodeksu pracy, wpływy z tytułu kary porządkowej powinny być przeznaczone na poprawę warunków bhp. Czy oznacza to, że jednostka może wnioskować do organu prowadzącego o zwiększenie planu w § 3020, o kwotę, która została odprowadzona do urzędu miasta z tytułu kary porządkowej?

 • Jak zaksięgować zakup telefonu komórkowego z odwrotnym obciążeniem

  data dodania: 16.07.2018

  Przedszkole publiczne zakupiło telefon komórkowy ze środków budżetowych. Faktura za telefon jest fakturą z odwrotnym obciążeniem VAT. Jednostka zapłaciła należność netto w wysokości 1,00 zł operatorowi, klasyfikując wydatek w § 421 „Zakup materiałów i wyposażenia”. Natomiast kwota podatku w wysokości 0,23 zł została przekazana na rachunek urzędu miasta, jako VAT należny, który następnie urząd odprowadzi do urzędu skarbowego. W jakim paragrafie powinien być zakwalifikowany wydatek w kwocie 0,23 zł?

 • Organizacja festynu na terenie szkoły

  data dodania: 14.06.2018

 • Odpłatne przygotowanie posiłków przez uczniów w ramach nauki zawodu a opodatkowanie VAT

  data dodania: 19.04.2018

 • Usługi wyżywienia świadczone na rzecz uczniów są zwolnione z VAT, bez względu na źródło ich finansowania

  data dodania: 04.04.2018

 • Stawka VAT na wynajem przez szkoły sal lekcyjnych i sportowych na cele noclegowe

  data dodania: 03.04.2018

 • Prowadzenie wspólnej obsługi jednostek oświatowych bez podstawy prawnej

  data dodania: 31.03.2018

  Nieprawidłowość: W urzędzie miejskim była prowadzona wspólna obsługa miejskich jednostek oświatowych (szkół i przedszkoli), miejskiego ośrodka pomocy społecznej (MOPS) oraz ośrodka kultury. Zgodnie z uchwałą rady miasta urząd miejski stał się jednostką obsługującą od 1 stycznia 2017 r. wyłącznie w odniesieniu do MOPS oraz ośrodka kultury. Natomiast wspólna obsługa jednostek oświatowych była prowadzona przez urząd miasta zwyczajowo - na takich zasadach jak w ciągu ostatnich 10 lat.

 • Częściowa likwidacja środka trwałego

  data dodania: 29.03.2018

  Szkoła ma środek trwały o nazwie „technologia kuchni”, w skład którego wchodzi m.in. zmywarka do naczyń. Zmywarka jest niezdatna do użytku, w związku z czym trzeba ją zlikwidować. Czy w tym celu trzeba mieć jakąś ekspertyzę o jej stanie, żeby nie narazić się na zarzut niegospodarności? Poza tym znalazł się kupiec, który chciałby ją odkupić na części, ale oferuje za to niską kwotę. Czy zmywarkę mimo to można sprzedać?

 • Zakup artykułów spożywczych – paragraf 421 czy 422?

  data dodania: 28.03.2018

  Pytanie: Mam fakturę za artykuły spożywcze (chleb, warzywa, nabiał). Artykuły te zostały zakupione w celu przygotowania poczęstunku dla uczestników konkursu szkolnego (uczniowie szkoły podstawowej). Nigdy nie miałam takich wydatków. Z jakiego paragrafu powinnam za nie zapłacić? Czy właściwy będzie paragraf 421 „Zakup materiałów i wyposażenia” czy 422 „Zakup środków żywności”?

 • Ujęcie w ewidencji częściowej likwidacji środka trwałego połączonego w zespół

  data dodania: 22.03.2018

  Szkoła ma środek trwały o nazwie „technologia kuchni”, w skład którego wchodzi m.in. zmywarka do naczyń. Zmywarka jest niezdatna do użytku, w związku z czym trzeba ją zlikwidować. W ewidencji środków trwałych nie podano jednak wartości samej zmywarki. W jaki zatem sposób zdjąć ją z ewidencji po postawieniu w stan likwidacji?

 • Jak wykazać należność wymagalną za obiady w sprawozdaniu Rb-N?

  data dodania: 23.02.2018

  W którym wierszu wykazać należność wymagalną za obiady w szkole? Czy prawidłowy będzie wiersz N4.1. „Z tytułu dostaw i usług” czy N4.2. „Pozostałe”?

 • Przekazanie środków trwałych z jednostki nadrzędnej

  data dodania: 21.02.2018

  Szkoła otrzymała na podstawie umowy darowizny z jednostki nadrzędnej 10 komputerów o wartości jednostkowej 1500 zł. Czy ich przychód powinien być zaksięgowany na kontach 013/072 czy na kontach 013/760 i 401/072?

 • Odsprzedaż usług pomiędzy państwową a samorządową jednostką budżetową

  data dodania: 20.02.2018

 • Opłaty za obiady oraz duplikaty legitymacji i świadectw można wnosić bezpośrednio w szkole także po centralizacji

  data dodania: 12.02.2018

 • Bilans za 2017 r. gimnazjum włączonego do szkoły podstawowej od 1 września 2017 r.

  data dodania: 09.02.2018

  Na dzień 31 sierpnia 2017 r. gimnazjum nie posiada żadnych zobowiązań i należności. Salda były jedynie na kontach: 011, 013, 014, 020, 071, 072, 800, 860 (konta 800 i 860 bilansują się - kwoty są takie same). Umorzenie środków trwałych wynosi 100%. Salda te zostały wyksięgowane w gimnazjum ze znakiem minus, natomiast ze znakiem plus zaksięgowane w szkole podstawowej.

 • Zasady gromadzenia środków na wydzielonym rachunku dochodów własnych

  data dodania: 31.01.2018

  Przy szkole średniej funkcjonuje rachunek wydzielonych wpływów. Czy istnienie obowiązek księgowania kosztów na kontach Zespołu 4 i Zespołu 5 tak jak w dawnym gospodarstwie pomocniczym, czy tylko na kontach Zespołu 4 (koszty rodzajowe)?

 • Instruktaż – krok po kroku, jak przeprowadzić inwentaryzację środków trwałych użytkowanych przez szkoły

  data dodania: 21.12.2017

  Wszystkie szkoły gminne użytkują środki trwałe (nieruchomości szkolne) i pozostałe środki trwałe (wyposażenie szkół i sal gimnastycznych, w tym meble, pomoce dydaktyczne, komputery itp.) na podstawie:

 • Koszty podróży związane wykonaniem umowy-zlecenia – paragraf 417 czy inny?

  data dodania: 29.11.2017

  Pytanie: Dyrektor szkoły zawarł umowę-zlecenie z osobą z zewnątrz na przeprowadzenie warsztatów. W umowie tej znalazł się zapis o wypłacie wynagrodzenia, jak również zapis dotyczący zwrotu kosztów podróży na podstawie poniesionych przez tę osobę wydatków (bilety PKS). W jakim paragrafie należy ująć koszty podróży? Czy w tym samym co umowę-zlecenie?

 • Księgowanie wydatków w szkole podstawowej przekształconej z gimnazjum

  data dodania: 28.11.2017

  Jak będzie wyglądało księgowanie wydatków w szkole podstawowej przekształconej z gimnazjum, w której funkcjonują klasy gimnazjalne? Czy podział na klasyfikacje budżetowe musi zostać dokonany na zasadzie proporcjonalności wydatków, czy też można go dokonać na wybranych wydatkach, np. tylko płace?

 • Przekształcenie zespołu szkół a wydzielony rachunek dochodów

  data dodania: 24.11.2017

  PROBLEM: Nasza jednostka od 1 września została przekształcona z zespołu szkół na szkołę podstawową. Uchwała rady gminy z 2012 r. mówiła o utworzeniu wydzielonego rachunku dochodów własnych i zasadach jego funkcjonowania w zespole szkół. Podjęcie nowej uchwały na prowadzenie wydzielonego rachunku nastąpi najszybciej w październiku. Czy można prowadzić działalność, np. wpłaty na dożywianie dzieci w stołówce, wpłaty na duplikaty legitymacji i świadectw, opierając się na "starej" uchwale? Jeżeli nie, to w jaki sposób powinnyśmy rozwiązać problem dochodów własnych do czasu podjęcia uchwały przez radę gminy?

 • Przekazanie środków trwałych między jednostką nadrzędną i podległą

  data dodania: 24.11.2017

  Jednostka budżetowa (szkoła) otrzymała na podstawie umowy darowizny od jednostki nadrzędnej 10 komputerów o jednostkowej wartości 1500 zł (jako pomoce dydaktyczne). Jak należy zaksięgować ten przychód: wyłącznie na kontach Wn 013/Ma 072 czy też na kontach Wn 013/Ma 760 i Wn 401/Ma 072 oraz Ma 800?

 • Instruktaż – Ujawnienie środków trwałych

  data dodania: 22.11.2017

  Szkoła prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego otrzymała w formie darowizny od fundacji środki trwałe stanowiące pomoce dydaktyczne (fundacja zakupiła je w ramach projektu unijnego). Środki trwałe, zgodnie z datami na protokołach przekazania, były przyjęte na stan szkoły od grudnia 2016 r. do sierpnia 2017 r. Protokoły jednak nie zostały przekazane do księgowości. Podstawową kwestią jest to, z jaką datą należy zaksięgować przychód tych środków trwałych - z datą obecną czy z datami wskazanymi w protokołach (z tym, że tu byłby problem z protokołem z grudnia 2016 r. ze względu na zamknięte księgi rachunkowe)? Czy nikt nie zakwestionuje tego, że protokół jest z 2016 r., a OT zostało wystawione dopiero teraz? Poza tym są jeszcze inne problemy, a mianowicie:

 • Dochód z tytułu wynajmu sali gimnastycznej w sprawozdaniu Rb-34S

  data dodania: 06.11.2017

  PROBLEM: Samorządowa jednostka oświatowa wynajmuje salę gimnastyczną indywidualnym najemcom. Dochody z tytułu najmu, zgodnie z uchwałą JST, gromadzone są na wydzielonym rachunku dochodów. Z tytułu najmu wystawiane są najemcom faktury. Podatek należny szkoła odprowadza na rachunek JST w następnym miesiącu, jednocześnie jednostka nie korzysta z możliwości odliczania podatku naliczonego. Jak prawidłowo prowadzić ewidencję księgową takich operacji gospodarczych i jakie paragrafy zastosować? Jak w sprawozdaniu Rb-34S wykazać dochody, jeżeli na koncie w ostatnim dniu miesiąca jest dochód łącznie z podatkiem od towarów i usług? Czy należy zastosować techniczny zapis ujemny do operacji odprowadzenia VAT należnego do JST? Wykazanie w sprawozdaniu Rb-34S dochodu w wartości netto powoduje

 • Kto powinien złożyć podpis na piśmie w sprawie przeniesień w planach finansowych szkół?

  data dodania: 26.10.2017

  Pytanie: Chcemy dokonać zmian między podziałkami klasyfikacji budżetowej. Czy pismo w sprawie przeniesień w planach finansowych szkół podpisują dyrektorzy szkół, jako osoby odpowiadające za budżet szkoły, czy podpisuje dyrektor Centrum Usług Wspólnych (CUW) - jako obsługujący?

 • Klasyfikacja wydatków w szkole przekształconej z gimnazjum

  data dodania: 25.10.2017

  Jak będzie wyglądało księgowanie wydatków w szkole podstawowej przekształconej z gimnazjum, w której funkcjonują klasy gimnazjalne. Czy podział na klasyfikacje budżetowe musi zostać dokonany na zasadzie proporcjonalności wydatków, czy też można go dokonać na wybranych wydatkach, np. tylko płace?

 • Remont sali szkolnej ze środków z wygranej w konkursie a usługi reklamowe na rzecz organizatora konkursu

  data dodania: 19.10.2017

  PROBLEM: Szkoła wygrała w konkursie 40 000 zł z przeznaczeniem na stworzenie sali przyrodniczej. Kwota ta ma być przeznaczona na zakup mebli, pomocy naukowych oraz remont pomieszczenia. Szkoła podpisała z organizatorem konkursu porozumienie. W zamian za pieniądze ma umieścić w widocznych miejscach banery reklamowe. Wydarzenie będzie nagłośnione w mediach. Szkoła wystawiła fakturę VAT ze stawką 23% za świadczenie usług reklamowych. W szkole są wynajmowane sala gimnastyczna i pomieszczenie na sklepik, a tym samym występuje sprzedaż opodatkowana. Sala przyrodnicza będzie wykorzystywana jedynie w celach dydaktycznych i z założenia nie będzie wynajmowana. Czy podatek naliczony w związku z nabyciem wyposażenia i remontem sali przyrodniczej może być odliczony? Czy w opisanej sytuacji zastosowanie metody

 • Kiedy zamówienie publiczne należy traktować jako zamówienie odrębne

  data dodania: 03.10.2017

  PROBLEM: Szkoła w budżecie na 2017 r. uzyskała kwotę 400 000 zł na wykonanie robót budowlanych, polegających na przebudowie pomieszczeń szkolnych. Ogłoszono przetarg nieograniczony na podstawie przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej: upup), który został już rozstrzygnięty, a prace budowlane trwają. We wrześniu 2017 r. plan paragrafu inwestycyjnego szkoły został zwiększony o 100 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu ogrodzenia. Ogrodzenie biegnie wzdłuż chodnika znajdującego się przy szkole, oddzielając tym samym teren szkoły od terenów miejskich. Czy te roboty budowlane także powinniśmy zrealizować w ramach przetargu, czy też możemy je zrealizować w oparciu o procedurę wyboru oferty do 30 000 euro?

 • Przekształcenie dotychczasowego gimnazjum w szkołę podstawową a klasyfikacja wydatków

  data dodania: 03.10.2017

  PROBLEM: Czy w przypadku, gdy w uchwale w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego określono datę rozpoczęcia działalności ośmioletniej szkoły podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum na dzień 1 września 2017 r., to oznacza, że 1 września 2017 r. przestaje funkcjonować gimnazjum? Jeżeli tak, to czy w planie finansowym szkoły podstawowej powinien funkcjonować rozdział 80110 obejmujący wydatki związane z działalnością 2 i 3 klasy gimnazjum?

 • Jaka stawka VAT obowiązuje w rozliczeniach pomiędzy szkołami w różnych gminach

  data dodania: 03.10.2017

  PROBLEM: Dwie szkoły, których siedziby są w różnych gminach, zawarły umowę w sprawie refundacji kosztów obsługi organizacyjnej, księgowej, prawnej międzyzakładowej kasy zapomogowo-pożyczkowej. Porozumienie to wskazuje, że obsługę prowadzi jedna ze szkół, po czym na podstawie faktury obciąża kosztami drugi podmiot. Same koszty rozliczane są w oparciu o liczbę członków międzyzakładowej kasy zapomogowo-pożyczkowej, którzy są pracownikami poszczególnej szkoły. Do 1 lipca 2017 r. szkoła, która prowadziła obsługę, wystawiała fakturę bez VAT na podstawie art. 43 ust.13 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT). Jednak to zwolnienie zostało uchylone od 1 lipca 2017 r. Jaką stawkę VAT należy zastosować do faktur

 • Ustalenie wartości początkowej przy zakupie używanych komputerów

  data dodania: 25.09.2017

  Szkoła zakupiła używane komputery - do pracowni informatycznej (jako pomoce dydaktyczne, umarzane jednorazowo, z paragrafu 424) oraz dla nauczycieli - do prowadzenia e-dziennika (też umarzane jednorazowo, ze względu na niską wartość początkową, z paragrafu 421). Komputery w dniu zakupu zostały zaewidencjonowane na koncie 013. Osobno do tych komputerów były dokupione myszy, kable i inne części oraz licencje na oprogramowanie komputerowe: systemowe oraz użytkowe (pakiet biurowy). Jak należy sklasyfikować wydatki na te części i jak je ująć w ewidencji środków trwałych - jako zwiększenie wartości środków trwałych czy jako osobne środki trwałe/wartości niematerialne i prawne?

 • Możliwość wypłaty zaliczki w jednostce nieposiadającej kasy

  data dodania: 31.08.2017

  Szkoła nie ma zorganizowanej kasy. W jaki sposób można wypłacić zaliczkę dyrektorowi szkoły, który nie ma konta w banku? Czy można postarać się w banku o dyspozycję do wypłaty gotówki dla osób, które widnieją w karcie wzorów podpisów ?

 • Odliczenie VAT z faktury dokumentującej nabycie odsprzedawanych przez szkołę gazu i prądu

  data dodania: 27.07.2017

  Kiedy szkoła może odliczyć podatek naliczony z tytułu zużycia gazu i prądu w 100% w związku z wystawioną fakturą najemcy za zużycie gazu i prądu?

 • Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nauczyciela – paragraf 401 czy inny?

  data dodania: 19.07.2017

  Pytanie: Czy z paragrafu 401 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wypłaca się ekwiwalent za urlop nauczyciela w szkole ponadgimnazjalnej?

 • Zakup tablicy magnetyczno-suchościeralnej dla szkoły – paragraf 421 czy 424?

  data dodania: 30.06.2017

  Pytanie: W jakim paragrafie należy ująć zakup tablicy magnetyczno-suchościeralnej dla szkoły? Czy właściwy będzie paragraf 421 jako wyposażenie, czy paragraf 424 jako pomoc naukowa?

 • Czy nagrodę pieniężną otrzymaną w konkursie należy opodatkować VAT

  data dodania: 06.06.2017

  Jedna ze szkół będąca jednostką budżetową naszej gminy wzięła udział w konkursie, który polegał na zebraniu jak największej ilości zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów. Szkoła za zbiórkę odpadów otrzymała nagrodę. Czy z tego tytułu macierzysta dla szkoły gmina powinna odprowadzić VAT?

 • Zakres odpowiedzialności szkoły za wypadek ucznia

  data dodania: 01.06.2017

  Po zakończeniu zajęć lekcyjnych uczniowie grali w piłkę na szkolnym boisku. Jeden z nich został uderzony piłką i doznał urazu głowy. Czy w takiej sytuacji szkoła ponosi odpowiedzialność za ten wypadek?

 • Jak zaksięgować w szkole PT otrzymane z gminy

  data dodania: 26.05.2017

  Jak zaksięgować w szkole PT z gminy „Modernizacja budynku szkoły”

 • Czy można przepisać księgę inwentarzową

  data dodania: 18.05.2017

  Czy istnieje możliwość i podstawa prawna do przepisania księgi inwentarzowej szkoły, która jest nieczytelna, i jakie zasady należy przy tym zachować?

 • Czy gmina wystawia PIT-8C za zwrot kosztów dowozu dzieci do przedszkola

  data dodania: 04.04.2017

  Czy gmina miała obowiązek wystawienia PIT-8C za 2016 r. w związku ze zwrotem kosztów przejazdu dzieci do publicznych przedszkoli? Było to wykonanie obowiązków wynikających z ustawy o systemie oświaty. W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma zwolnienia dla tego typu świadczeń. Czy wskazuje to na konieczność zapłacenia podatku?

 • Dożywianie dzieci w szkołach

  data dodania: 29.03.2017

  Jaka jest prawidłowa ewidencja dochodów i wydatków z tytułu dożywiania dzieci w szkołach?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK