do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Przedawnienie dochodzenia zwrotu dotacji oświatowej

  data dodania: 06.03.2019

 • Gmina usuwając azbest działa jako podatnik VAT

  data dodania: 05.03.2019

 • Nieodpłatna pomoc prawna – jaki paragraf?

  data dodania: 01.02.2019

  Nieodpłatna pomoc prawna jako zadanie publiczne jest relatywnie nowym obowiązkiem powiatów. Ponieważ sposób finansowania i jego realizacji wynika wprost z ustaw, klasyfikowanie wydatków powinno być jednolite w każdym powiecie. Niestety, tak nie jest. Artykuł powstał na podstawie interpretacji wydanej przez Ministerstwo Finansów 10 września 2018 r. (sygn. BP1.4102.39.2018), stanowiącej odpowiedź na pytanie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi zadane 6 lipca 2018 r. (sygn. FB-III.3124.75.2018).

 • Dotacja na wymianę pieców dla osób fizycznych – paragraf 283 czy 623?

  data dodania: 08.01.2019

  Pytanie: Mam pytanie dotyczące klasyfikacji budżetowej dotacji udzielanej z budżetu gminy na wymianę pieców dla osób fizycznych (2000 zł na jedno gospodarstwo - pula 100 000 zł). Czy prawidłowy będzie paragraf 283 „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” czy paragraf 623 „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych”? Czy jest to wydatek bieżący czy inwestycyjny?

 • Odwrotne obciążenie w gminie

  data dodania: 11.09.2018

 • Czy samorządowy zakład budżetowy może otrzymać dotację podmiotową

  data dodania: 31.07.2018

  Czy samorządowy zakład budżetowy zajmujący się prowadzeniem gospodarki wodno-ściekowej może otrzymać dotację podmiotową na wydatki bieżące? Czy podstawą udzielenia tej dotacji może być art. 15 ustawy o finansach publicznych?

 • Wypłata wynagrodzenia kuratorowi powołanemu przez sąd a rozliczenie PIT

  data dodania: 11.07.2018

 • Czy ze środków z dotacji z budżetu państwa na prowadzenie ŚDS można sfinansować szkolenie zastępcy głównego księgowego

  data dodania: 05.07.2018

  Jednostka budżetowa (MOPS) realizująca szereg różnych zadań z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, pieczy zastępczej, prowadzi również dwa środowiskowe domy pomocy (dalej: ŚDP). Z planu finansowego ŚDS opłacani są pracownicy świadczący wsparcie dla uczestników ŚDS, oraz jedna osoba z działu finansowo-księgowego obsługująca zadanie. Czy zatem sfinansowanie z tych środków szkolenia z rachunkowości budżetowej dla kierownictwa działu będzie prawidłowym wykorzystaniem środków z dotacji? Kierownictwo, mimo że jest finansowane z innych środków, odpowiada za organizację całej rachunkowości, zarządza wszystkimi środkami (również dotacją na ŚDS), nadzoruje pracę działu (również osobę księgującą ŚDS). Czy zatem w myśl obowiązujących

 • Odliczenie przez gminę VAT związanego z uczestnictwem w projekcie poprawy jakości powietrza

  data dodania: 19.04.2018

 • Czy edukacja domowa w przedszkolu daje prawo do dotacji

  data dodania: 05.12.2017

  Czy gmina powinna wypłacić przedszkolu niepublicznemu zaległą dotację oświatową (za 2014 r.) w związku z edukacją domową dziecka realizującego w tym trybie obowiązek przedszkolny?

 • Kwoty wyłączone z dochodu urzędu obsługującego JST przy ustalaniu prewspółczynnika

  data dodania: 04.11.2016

  Jak należy rozumieć przepis § 2 pkt 9 lit. f rozporządzenia o prewspółczynniku? Wiem, że w ramach "kwot stanowiących równowartość środków przekazanych zakładom budżetowym" mieszczą się wszelkie przekazane dotacje, ale czy są to również środki przekazane z budżetu gminy własnym jednostkom budżetowym (np. szkołom lub gminnemu ośrodkowi pomocy społecznej) na pokrycie wydatków tych jednostek?

 • Rozliczenie dotacji otrzymywanych od gminy przez zakład budżetowy po centralizacji VAT

  data dodania: 04.11.2016

  Samorządowy zakład budżetowy otrzymuje dopłatę do świadczonych usług (dotacja przedmiotowa) w wartości brutto. Czy po centralizacji zakład będzie - tak jak dotychczas - wykazywał w deklaracji VAT-7 podatek należny do odprowadzenia do urzędu skarbowego?

 • Bezpodstawne udzielenie dotacji celowej spółce komunalnej

  data dodania: 04.10.2016

  OPIS NIEPRAWIDŁOWOŚCI: Zakład komunalny spółka z o.o. ze 100-proc. udziałem gminy prowadzi m.in. działalność wodno-kanalizacyjną na terenie gminy. Gmina uchwałą z 31 sierpnia 2016 r. udzieliła spółce (zakładowi komunalnemu) dotacji celowej z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urządzeń i sieci wodno-kanalizacyjnych. Spółka zajmująca się na przestrzeni lat 2009-2014 usługami komunalnymi i wywozem śmieci po reformie ustawy z 13 września 1997 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej: ustawa o utrzymaniu porządku w gminach) i przejęciu wywozu nieczystości przez przedsiębiorcę komercyjnego utraciła w znacznej mierze dochody. Zdaniem władz spółki, w obecnej sytuacji wymaga ona wsparcia finansowego prowadzonej działalności przez gminę jako jedynego udziałowca spółki. W tym celu gmina

 • Zasady udzielania dotacji dla klubu sportowego

  data dodania: 31.08.2016

  Czy jednostka samorządu terytorialnego (urząd gminy) może udzielić dotacji dla klubu sportowego, który działa na terenie innej gminy, ale w tym samym powiecie? Czy musi być uchwała rady gminy?

 • Niewłaściwa interpretacja przepisów prawa w zakresie przesłanek przedmiotowych udzielenia dotacji na prace konserwatorskie

  data dodania: 31.08.2016

  OPIS NIEPRAWIDŁOWOŚCI: Uchwałą rady gminy w 2016 r. przyznano dotację celową dla parafii w wysokości 100 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie budowy ogrodzenia w obrębie obszaru wpisanego do rejestru zabytków na działce obejmującej obszar, na którym znajduje się zabytkowy kościół wraz z cmentarzem parafialnym.

 • Czy dotacja od gminy dla samorządowego zakładu budżetowego podlega VAT

  data dodania: 25.01.2016

  Czy samorządowy zakład budżetowy, po konsolidacji z gminą rozliczeń VAT, będzie uwzględniał w podstawie opodatkowania dotację przedmiotową otrzymywaną z gminy? Dotacja ta ma związek z ceną świadczonych usług i przed konsolidacją podlegała opodatkowaniu. Czy po konsolidacji będzie to czynność wewnętrzna - a więc niepodlegająca VAT?

 • Czy w ramach środków bhp można zakupić herbatę i kawę w opakowaniach

  data dodania: 25.01.2016

  Powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego - jednostka budżetowa finansowana z budżetu państwa - zakupił dla swoich pracowników świadczenia rzeczowe, tj. herbatę i kawę w opakowaniach. Używki te nabyte zostały i rozdane pracownikom jednostki w ramach przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Czy z dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa używki te mogły zostać zakupione?

 • Jaka jednostka sporządza jednostkowe sprawozdanie budżetowe Rb-50

  data dodania: 14.01.2016

  Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych - samorządowa jednostka organizacyjna gminy prowadzi obsługę administracyjną i finansową gminnych szkół podstawowych i gimnazjów. Natomiast zadanie z zakresu administracji rządowej, na które przyznana jest dotacja z budżetu państwa, dotyczące wyposażenia szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe, wykonywane są przez same szkoły. SAPO dokonywała jedynie płatności za zakupione z dotacji podręczniki i materiały ćwiczeniowe. Czy SAPO może sporządzać zbiorcze sprawozdanie Rb-50 ze wszystkich szkół i gimnazjów, czy każda jednostka oświatowa musi takie sprawozdanie sporządzać odrębnie?

 • Czy dotacje przekazane z budżetu gminy z przeznaczeniem na usunięcie azbestu stanowią wydatki strukturalne

  data dodania: 02.11.2015

  Gmina wspiera finansowo przedsięwzięcia polegające na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest. W tym celu z budżetu gminy udzielane są dotacje na te zadania. Czy dotacje te stanowią wydatki strukturalne?

 • Czy udzielenie przez gminę pomocy finansowej powiatowi na przebudowę dróg stanowi wydatek strukturalny gminy

  data dodania: 30.06.2015

  Powiat realizuje zadanie polegające na przebudowie dróg leżących na jego terenie, niemniej zakres tych prac ograniczony jest posiadanymi zasobami finansowymi. Gminy, nie będąc zarządcami tych dróg, nie mogą samodzielnie prowadzić tego typu przedsięwzięć, nawet mimo woli takiego działania. Dlatego też gmina udziela powiatowi pomocy finansowej na realizację przebudowy drogi powiatowej znajdującej się na jej terenie. Czy przekazanie środków finansowych z tego tytułu stanowi wydatek strukturalny gminy, która przekazuje pieniądze?

 • Kiedy należy wyodrębnić ewidencję szczegółową dla wydatków z dotacji udzielonych z budżetu państwa

  data dodania: 16.06.2015

  Samorządowa jednostka budżetowa, która w imieniu JST realizuje bezpośrednio zadania z zakresu administracji rządowej, prowadzi ewidencję księgową dla wydatków z dotacji na te zadania. Łącznie z wydatkami z dotacji księgowane są wydatki z zadań własnych. Czy należy wyodrębnić ewidencję szczegółową dla wydatków z dotacji celowych?

 • Czy przekazanie dotacji z budżetu gminy dla niepublicznego przedszkola stanowi wydatek strukturalny

  data dodania: 25.05.2015

  Z budżetu gminy, zgodnie z obowiązkiem ustawowym, przekazywana jest dotacja dla niepublicznego przedszkola. Z dotacji dokonywane są różnorakie wydatki, część z nich może stanowić wydatki strukturalne. Czy, i ewentualnie na jakiej podstawie, należy te wydatki ujmować w ewidencji wydatków strukturalnych prowadzonej przez urząd?

 • Czy dotacje przekazywane z budżetu powiatu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej na zakup specjalistycznego wyposażenia medycznego stanowią wydatek strukturalny

  data dodania: 11.05.2015

  Z budżetu powiatu udzielane są dotacje dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w tym na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego. Czy dotacje te powinny zostać ujęte w ewidencji powiatu jako wydatki strukturalne w kodzie 76. Infrastruktura ochrony zdrowia?

 • W jakim paragrafie ująć wypłatę kwoty zasądzonej wyrokiem na rzecz przedszkola niepublicznego

  data dodania: 11.05.2015

  W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej należy zaklasyfikować zapłatę kwoty wraz z odsetkami zasądzonej wyrokiem sądu apelacyjnego na rzecz prowadzącej przedszkole niepubliczne (kwota zasądzona wynika z zaniżonej na rzecz przedszkola niepublicznego dotacji za 2012 r.)?

 • W jaki sposób przekazać dotację dla niepublicznego przedszkola specjalnego

  data dodania: 09.04.2015

  Niepubliczne przedszkole specjalne nie zgłosiło do gminy dziecka posiadającego opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Jak prawidłowo udzielić dotacji dla tego przedszkola?

 • W jaki sposób naliczyć dotacje dla małych szkół

  data dodania: 19.03.2015

  Jesteśmy gminą wiejską do 5000 mieszkańców. Czy zgodnie z zasadami wprowadzonymi rozporządzeniem w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 r., do kwoty dotacji dla małych szkół naliczanej przez JST należy doliczyć kwotę wynikającą z wagi P3, którą będą przeliczani uczniowie małych szkół podstawowych? Czy prawidłowy jest wzór: standard A + waga P1 + waga P3 i + P33 ( na I i II klasy)?

 • Czy dotacja z budżetu gminy na prace przy zabytkach wpisanych do rejestru stanowi wydatek strukturalny

  data dodania: 11.03.2015

  Z budżetu miasta udzielane są dotacje na zabytki będące w posiadaniu różnych podmiotów - dla parafii (na zabytki sakralne), dla instytucji publicznych, jak również dla osób fizycznych. Czy dotacje udzielane na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane wykonywane przy zabytkach stanowią wydatek strukturalny?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK