do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Paragon z błędem – jak poprawnie go skorygować

  data dodania: 17.06.2020

 • Automat z karmą dla kaczek a opodatkowanie VAT

  data dodania: 29.05.2020

  PROBLEM: W jednym z parków miejskich nasz urząd postawił tzw. kaczkomat - urządzenie, które w zamian za 1 zł wydaje karmę dla kaczek. Czy jest to sprzedaż opodatkowana VAT?

 • Zakaz handlu a obowiązek wystawienia faktury

  data dodania: 13.05.2020

  Zgodnie z przepisami tarczy antykryzysowej, zobowiązania stron umowy najmu powierzchni handlowych w okresie obowiązywania w nich zakazu handlu czasowo wygasły. Czy w takiej sytuacji gmina będąca właścicielem takiej powierzchni handlowej musi wystawiać na bieżąco faktury z tytułu najmu i regulować VAT należny, mimo że nie może domagać się zapłaty?

 • Szkolenia i kursy – wykazywanie usług zwolnionych w deklaracji VAT

  data dodania: 05.05.2020

  PROBLEM: Jednostka budżetowa organizuje płatne szkolenia i kursy dla osób fizycznych. Podlegają one zwolnieniu z VAT. Czy należy wykazywać je w deklaracji VAT-7 jako zwolnione i niefakturowane przychody? Czy trzeba pilnować limitu 20 000 zł, jeżeli część tych wpłat przechodzi przez raport kasowy?

 • Podzielona płatność a kary umowne

  data dodania: 05.05.2020

  PROBLEM: Środowiskowy dom samopomocy otrzymał fakturę, do której należy zastosować mechanizm podzielonej płatności. W jaki sposób dokonać zapłaty za fakturę, w sytuacji gdy jej wartość powinna być, zgodnie z umową, pomniejszona o kary umowne naliczane o wartości brutto? Czy należy pomniejszyć wartość brutto faktury i VAT odprowadzić proporcjonalnie, czy pomniejszyć wartość netto faktury, a VAT odprowadzić w całości?

 • Laptopy dla szkół – stawka VAT

  data dodania: 05.05.2020

  PROBLEM: Czy zakup laptopów dla szkół w związku z pracą zdalną należy opodatkować VAT, a jeśli tak, to jaką stawką?

 • Podzielona płatność u podatników zwolnionych z VAT

  data dodania: 09.04.2020

  PROBLEM: Czy jednostka budżetowa niebędąca podatnikiem VAT powinna regulować należność z tytułu umów zawartych z dostawcami przy zastosowaniu podzielnej płatności?

 • Odnawialne źródła energii – stawka VAT dla dotacji po ujednoliceniu stawek

  data dodania: 09.04.2020

  PROBLEM: Gmina realizowała w bieżącym roku dla mieszkańców projekt związany z odnawialnymi źródłami energii, w ramach którego na budynkach mieszkańców były montowane instalacje fotowoltaiczne. W zależności od warunków były one montowane na budynkach mieszkalnych, budynkach gospodarczych lub na gruncie. W konsekwencji, wykonanie oraz płatności od mieszkańców były opodatkowane różnymi stawkami tj. VAT - 8% lub 23%. Projekt zakończyliśmy w sierpniu 2019 r., inwestycja została rozliczona, a instalacje przyjęte na stan. Dotacje na wykonanie tych instalacji otrzymujemy ratalnie - pierwszą część otrzymaliśmy w wrześniu i opodatkowaliśmy ją według stawek przyporządkowanych do instalacji, czyli 8% i 23% (w zależności od lokalizacji). Drugą ratę otrzymaliśmy pod

 • Dokumentowanie sprzedaży

  data dodania: 09.04.2020

  PROBLEM: Dom pomocy społecznej planuje sprzedaż starego samochodu. Nie był on nigdy wykorzystywany do działalności opodatkowanej. Jak należy udokumentować sprzedaż takiego samochodu?

 • Egzekucja komornicza a podzielona płatność

  data dodania: 09.04.2020

  PROBLEM: Środowiskowy dom samopomocy otrzymał fakturę, do której należy zastosować mechanizm podzielonej płatności. W jaki sposób dokonać zapłaty za fakturę, w sytuacji gdy w stosunku do kontrahenta jest prowadzona egzekucja komornicza? Czy o egzekwowaną kwotę należy pomniejszyć wartość netto faktury, a VAT zapłacić na wyodrębniony rachunek w całości, czy pomniejszyć wartość brutto faktury i odpowiednio skorygować VAT płacony na wyodrębniony rachunek?

 • Kompensata należności a podzielona płatność

  data dodania: 26.03.2020

  PROBLEM: Jako dom pomocy społecznej (dalej: DPS), jednostka powiatu, mamy zawartą z firmą zewnętrzną umowę na wyżywienie mieszkańców w pomieszczeniach wynajmowanych od DPS. Dokonujemy kompensaty zobowiązań i należności na podstawie zawartej umowy. W umowie najmu pomieszczeń ujęto zgodę na potrącanie kwot z tytułu najmu z kwoty wynagrodzenia przysługującego za przygotowanie wyżywienia. W umowie na przygotowanie wyżywienia zaznaczono, że wynagrodzenie będzie płatne z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Jak należy dokonać płatności zobowiązania dla wykonawcy po kompensacie przy zastosowaniu podzielonej płatności? Czy na przelewie zobowiązania po kompensacie należy umniejszyć kwotę VAT z faktury za wyżywienie o kwotę VAT z faktury za wynajem?

 • Wycinka drzew przy drogach powiatowych – stawka VAT

  data dodania: 25.03.2020

  PROBLEM: Jaką stawką VAT należy opodatkować usługi wycinki drzew przy drogach powiatowych? Czy prawidłowa będzie stawka podatku 8%?

 • Zakres ewidencji zakupów od 1 lipca 2020 r.

  data dodania: 15.03.2020

  PROBLEM: Od 1 lipca 2020 r. będzie funkcjonował nowy JPK. Na szkoleniu dla jednostek budżetowych dowiedzieliśmy się, że w związku z tym będziemy musieli generować JPK od wszystkich faktur. Na dzień dzisiejszy w ewidencji JPK VAT są ujmowane tylko faktury sprzedaży oraz sporadycznie te, od których odliczamy 100% VAT (nasz prewspółczynnik to 0). Reszty faktur nie ujmujemy. Jaki będzie zakres ewidencji zakupów od 1 lipca 2020 r.?

 • Wymiana modułu kasy fiskalnej a termin przeglądu technicznego

  data dodania: 15.03.2020

  PROBLEM: Jednostka dokonała wymiany modułu fiskalnego w kasie użytkowanej na basenie. Mamy wątpliwości, w jakim terminie należy w tym przypadku przeprowadzić kolejny przegląd techniczny kasy - w okresie 2 lat licząc od ponownej fiskalizacji kasy po wymianie modułu, czy też w okresie nieprzekraczającym 2 lat od ostatnio przeprowadzonego przeglądu technicznego dokonanego przed jego wymianą?

 • Podzielona płatność – zagrożenia związane z podziałem transakcji na dwie faktury

  data dodania: 15.03.2020

  PROBLEM: Jednostka wystawia faktury opiewające na kwoty powyżej 15 000 zł, na których znajdują się towary objęte obowiązkiem podzielonej płatności. Czy można bez konsekwencji dzielić sprzedaż na dwie faktury - towarów bez obowiązku podzielonej płatności i objętych tym obowiązkiem, tak aby ogólna kwota nie przekraczała 15 000 zł i aby można było uniknąć obowiązku stosowania split payment?

 • Podzielona płatność – ogólna wartość zamówienia w ramach umowy ramowej

  data dodania: 02.03.2020

  PROBLEM: Jednostka zawiera z kontrahentami umowy ramowe na dostawę kamer używanych w systemach monitoringu. Zakup nie przekracza wartości 15 000 zł, więc należność nie jest regulowana podzieloną płatnością. Jednak po pewnym czasie zachodzi potrzeba zakupienia kolejnych kamer i ogólna wartość zamówienia wzrasta, choć jednostkowo na fakturze nadal nie przekraczamy kwoty 15 000 zł. Czy wartość tych zamówień należy sumować? Jeśli tak, to w jakim okresie zamówienia się sumują?

 • Faktura do paragonu wystawionego w 2019 r.

  data dodania: 02.03.2020

  PROBLEM: Od stycznia 2020 r. wystawianie faktur do paragonów dla podmiotów gospodarczych jest możliwe tylko pod warunkiem, że na paragonie został zamieszczony NIP nabywcy. W grudniu 2019 r. dokonaliśmy sprzedaży, która została udokumentowana paragonem. W dniu 15 stycznia 2020 r. nabywca zwrócił się do nas z wnioskiem o wystawienie faktury. Na paragonie, który otrzymał nie został zamieszczony NIP. Nabywca twierdzi, że mamy obowiązek wystawienia faktury, bo zakupu dokonał w 2019 r. i nie należy stosować do tej transakcji przepisów o NIP na paragonie. Czy ma rację?

 • Podzielona płatność – brak na fakturze adnotacji o obowiązku stosowania

  data dodania: 02.03.2020

  PROBLEM: Jednostka otrzymuje od kontrahentów faktury, które w naszej ocenie podlegają obowiązkowi zapłaty przy użyciu podzielonej płatności. Jednak kontrahenci nie zamieszczają na nich stosownego dopisku. Jak należy postąpić w takiej sytuacji? Czy powinniśmy prosić o wystawienie faktury korygującej? A może jednostka powinna w takiej sytuacji wystawić notę korygującą? Czy uregulowanie należności w procedurze podzielonej płatności nie będzie w tym przypadku wystarczające?

 • Dokumentowanie odpłatnych usług świadczonych przez stołówkę wojskową

  data dodania: 25.02.2020

  PROBLEM: Stołówka wojskowa świadczy obok usług wyżywienia żołnierzy zawodowych także odpłatne i opodatkowane VAT usługi stołówkowe i organizacji imprez okolicznościowych, które są rejestrowane przy użyciu kas fiskalnych lub dokumentowane fakturami. Czy w związku z wprowadzonymi od 1 stycznia 2020 r. zmianami w przepisach dotyczących wystawiania faktur do paragonów nadal możemy wystawiać na żądanie kupujących faktury do wydanych wcześniej paragonów dokumentujących zakup usług?

 • Wiążąca informacja stawkowa w instytucji kultury

  data dodania: 17.02.2020

  PROBLEM: Instytucja kultury prowadzi klubokawiarnię, w której między innymi sprzedaje kawę, herbatę, wodę, soki, wino, ciasta i inne przekąski. W związku z wejściem w życie nowej matrycy stawek VAT zastanawiamy się, jakie stawki powinniśmy stosować po 1 kwietnia 2020 r. do sprzedawanych przez nas artykułów spożywczych? Czy powinniśmy wystąpić z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji stawkowej?

 • Zakup autobusów a odliczenie VAT w gminie

  data dodania: 17.02.2020

  PROBLEM: Gmina planuje zakup kilku autobusów, które przekaże na podstawie umowy dzierżawy spółce komunalnej, w której posiada 100% udziałów. Za dzierżawę autobusów gmina wystawi faktury z VAT. Spółka będzie dokonywała przewozów lokalnych na terenie gminy. Czy w takim przypadku gminie przysługuje odliczenie podatku naliczonego w związku z zakupem autobusów?

 • Czynności pomiędzy MOPS a szkołą – opodatkowanie VAT

  data dodania: 17.02.2020

  PROBLEM: Miejski ośrodek pomocy społecznej wykorzystuje w swej działalności pojazd specjalistyczny - bus przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych. Przy jego użyciu świadczy głównie usługi transportu osób niepełnosprawnych zamieszkujących teren gminy na zabiegi lecznicze i rehabilitacyjne. Wykorzystuje go także (nieodpłatnie) do dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do szkół. Okazjonalnie bus jest udostępniany (odpłatnie) placówkom oświatowym w celu dowozu uczniów na różnego rodzaju konkursy, imprezy, wycieczki. Czy takie odpłatne udostępnianie busa wraz kierowcą na rzecz jednostek oświatowych będących jednostkami budżetowymi gminy stanowi usługę podlegającą opodatkowaniu VAT?

 • Sprzedaż złomu a obowiązkowa podzielona płatność

  data dodania: 03.02.2020

  PROBLEM: W związku z przeprowadzanym w domu pomocy społecznej remontem, dokonaliśmy sprzedaży złomu. Jak prawidłowo udokumentować taką sprzedaż? Czy trzeba w tym wypadku zastosować podzieloną płatność?

 • Termomodernizacja a odliczenie VAT

  data dodania: 03.02.2020

  PROBLEM: Dom pomocy społecznej przeprowadza termomodernizację budynku. Czy biorąc pod uwagę fakt, że w niewielkim zakresie świadczy on także usługi opodatkowane VAT (np. noclegowe dla osób odwiedzających mieszkańców), będzie mógł dokonać częściowego odliczenia VAT z tego tytułu?

 • Dom pomocy społecznej a mechanizm podzielonej płatności

  data dodania: 03.02.2020

  PROBLEM: Dom pomocy społecznej jest samorządową jednostką budżetową. Pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej, w szczególności za leki i pieluchomajtki. W związku z centralizacją rozliczeń dom pomocy społecznej jest czynnym podatnikiem VAT, a faktury za zakupy są wystawiane na miasto jako nabywcę i dom pomocy społecznej jako odbiorcę. Faktyczna zapłata następuje ze środków depozytowych mieszkańców (w części przez nich płatnej) i ze środków domu (do wysokości limitu ceny). Czy do tych płatności można stosować mechanizm podzielonej płatności?

 • Faktura za koszty związane z akcją poszukiwania dzików (ASF)

  data dodania: 03.02.2020

  PROBLEM: Gmina ponosiła koszty związane z akcjami poszukiwania padłych dzików mającymi na celu ograniczenia rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń (ASF). Były to koszty artykułów spożywczych i wody mineralnej, z których były przygotowywane posiłki dla osób biorących udział w akcji, tablic ostrzegawczych oraz akcji strażaków. Powiatowa inspekcja weterynaryjna zwróciła się do nas o obciążenie ich kosztami poniesionymi w związku z prowadzeniem akcji. Jak prawidłowo wystawić fakturę z tego tytułu?

 • Współnajem – jak prawidłowo fakturować

  data dodania: 19.01.2020

  PROBLEM: Zakład budżetowy zajmuje się gospodarowaniem mieniem komunalnym, w tym między innymi wynajmuje lokale użytkowe. Najemcy często są zainteresowani zawarciem umów współnajmu. W takich przypadkach stroną wynajmującą jest zakład budżetowy, a najemcami na przykład dwie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (dwóch różnych podatników). Prawo dopuszcza zawieranie takich umów, jednak dokumentowanie takich transakcji jest dla nas trudne. Jak zakład budżetowy jako wynajmujący powinien fakturować takie zdarzenie gospodarcze? Czy należy wystawić jedną fakturę uwzględniającą dwóch (lub więcej) współnajemców i dwa (lub więcej) NIP? Jak ująć taki dokument w JPK?

 • Podzielona płatność a biała lista

  data dodania: 19.01.2020

  PROBLEM: Gmina od 1 listopada 2019 r. stosuje mechanizm podzielonej płatności do zapłaty wszystkich należności wynikających z faktur, bez względu na kwotę. Czy w tej sytuacji jesteśmy również zobowiązani do sprawdzania, czy rachunek kontrahenta wskazany na fakturze jest zgodny z rachunkiem z białej listy podatników VAT?

 • Stawka VAT dla drewna opałowego

  data dodania: 30.12.2019

  PROBLEM: Jaką stawką VAT jest od listopada 2019 r. opodatkowane drewno opałowe?

 • Zakupy na podstawie umowy ramowej a podzielona płatność

  data dodania: 29.12.2019

  PROBLEM: Jednostka dokonuje zakupu paliwa opałowego (ekogroszku) na podstawie umowy ramowej. W żadnym przypadku wielkość należności na fakturze nie przekracza kwoty 15 000 zł, lecz suma faktur w trakcie sezonu grzewczego może przekroczyć tę kwotę. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy tak będzie, gdyż dokonując zakupu, każdorazowo kierujemy się ceną oferowaną przez sprzedawcę. Czy w takich sytuacjach powstaje obowiązek regulowania zobowiązań przy pomocy mechanizmu podzielonej płatności?

 • Faktura pro forma a podzielona płatność

  data dodania: 29.12.2019

  PROBLEM: Samorządowa jednostka budżetowa otrzymała fakturę pro forma. Na jej podstawie mamy dokonać płatności. Zostały spełnione warunki do zastosowania mechanizmu split payment, jednak mam wątpliwości, jak dokonać podzielonej płatności na podstawie faktury pro forma?

 • Zakup leków dla mieszkańców domów pomocy społecznej – treść faktury

  data dodania: 08.11.2019

  PROBLEM: Jak powinna być wystawiona faktura za leki dla mieszkańca domu pomocy społecznej (dalej: DPS) po centralizacji w przypadku, gdy na fakturze wykazano:

 • Rozliczenia w domu pomocy społecznej a podzielona płatność

  data dodania: 08.11.2019

  PROBLEM: Dom pomocy społecznej jest samorządową jednostką budżetową. Działalność jednostki jest na mocy art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) zwolniona od tego podatku. W konsekwencji nie odliczamy VAT od nabywanych towarów i usług. Czy w takiej sytuacji dom pomocy społecznej może stosować procedurę podzielonej płatności?

 • E-learning dla pracowników MOPS a stawka VAT

  data dodania: 08.11.2019

  PROBLEM: Pracownicy miejskiego ośrodka pomocy społecznej (dalej: MOPS) wezmą udział w szkoleniu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pracy z osobami w depresji oraz stresu i wypalenia zawodowego. Szkolenie będzie przeprowadzone metodą e-learning. Z jaką stawką powinna zostać wystawiona z tego tytułu faktura?

 • Sprzedaż złomu a podzielona płatność

  data dodania: 08.11.2019

  PROBLEM: Jesteśmy spółką komunalną, która zajmuje się skupem złomu. Czy od 1 listopada 2019 r. wystawiając faktury na sprzedaż złomu, musimy informować naszych kontrahentów o konieczności zastosowania podzielonej płatności?. Czy istnieje możliwość zapłaty należności przez nabywcę na jeden rachunek bankowy?

 • Import usługi w jednostce będącej podatnikiem VAT zwolnionym

  data dodania: 24.10.2019

  PROBLEM: Instytucja kultury niebędąca podatnikiem VAT (nie przekroczyła wymaganego progu obrotów) skorzystała z importu usług. Jak prawidłowo rozliczyć VAT z tego tytułu, jaką deklarację VAT złożyć?

 • Rozliczenie faktury otrzymanej od kontrahenta spoza białej listy podatników

  data dodania: 26.09.2019

  PROBLEM: Otrzymałam fakturę o wartości kilku tysięcy. Po sprawdzeniu kontrahenta okazało się, że nie figuruje on na białej liście podatników. Czy jednostka może bez konsekwencji opłacić i rozliczyć taki dokument?

 • Zadania zlecone powiatowi a odliczenie VAT

  data dodania: 25.09.2019

  PROBLEM: Powiat opiekuje się budynkami Skarbu Państwa w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Zleciliśmy czyszczenie przewodów kominowych. Środki na ten cel otrzymaliśmy od wojewody. Budynki są przekazane w dzierżawę i za to powiat pobiera czynsz częściowo stanowiący dochody Skarbu Państwa (75%), a częściowo powiatu (25%). Czy w związku z tym VAT wynikający z faktury wystawionej przez usługodawcę powiat może odliczyć od podatku należnego?

 • Dotacja gminy do działalności spółki przewozowej jest wolna od VAT

  data dodania: 19.09.2019

  PROBLEM: Spółka komunalna świadczy usługi publicznego transportu zbiorowego. Ceny biletów oraz zasady korzystania z przejazdów ulgowych i darmowych ustala prezydent miasta. Spółka otrzymuje od miasta na pokrycie strat rekompensatę, która jest ustalana na podstawie wozokilometrów, czyli liczby kilometrów. Spółka nie ma możliwości zidentyfikowania osób korzystających z ulgowych i darmowych przejazdów. Czy rekompensata, którą otrzymuje od miasta, podlega opodatkowaniu VAT?

 • Jak zaksięgować zwrot korekty rocznej VAT, jeżeli powstało zobowiązanie do urzędu miasta

  data dodania: 19.09.2019

  Sprawozdanie Rb-34S księgowane jest w kwotach netto. Wpływy z tytułu podatku należnego oraz odliczenia podatku naliczonego księgowane są na osobnym koncie analitycznym 132-VAT. Z tego konta płacony jest także VAT do urzędu miasta. Jak powinna zostać zaksięgowana korekta roczna VAT, jeżeli w wyniku przeliczenia powstaje zobowiązanie do urzędu miasta? Na koncie analitycznym 132-VAT nie ma środków na jej zapłatę, czy może ona zostać zaksięgowana w § 453 i wejść do sprawozdania?

 • Posiłki dla stażystów i wolontariuszy DPS a VAT

  data dodania: 06.09.2019

  Czy sprzedaż posiłków na rzecz stażystów i wolontariuszy niebędących pracownikami domu pomocy społecznej, ale wykonujących prace opiekuńcze na rzecz jego mieszkańców, podlega VAT?

 • Remont w budynku zbiorowego zamieszkania a stawka VAT

  data dodania: 29.08.2019

  Gmina przeprowadza remont w budynku zamieszkania zbiorowego przeznaczonego na dom opieki społecznej (sklasyfikowanym w PKOB w dziale 11). Z jaką stawką VAT powinny być wystawiane z tego tytułu faktury?

 • Duplikat faktury – ujęcie w rozliczeniach VAT

  data dodania: 29.08.2019

  Wystawiona przez kontrahenta w maju faktura nie dotarła do jednostki. Duplikat został wystawiony z datą 2 lipca. Termin zapłaty minął w czerwcu. Jak ująć fakturę w rozliczeniach?

 • Uwierzytelnione odpisy z akt sprawy a VAT

  data dodania: 17.07.2019

  Straż miejska pobiera opłaty za wydawanie kserokopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy. Czy takie opłaty należy fakturować? Czy podlegają opodatkowaniu VAT, a jeśli tak, to jaką stawką?

 • Przeprowadzanie badań na zlecenie Policji a VAT

  data dodania: 17.07.2019

  Instytut badawczy, czynny podatnik VAT, wykonuje na zlecenie Policji badania próbek zabezpieczonych narkotyków i tworzy raport zawierający zestawienie statystyczne obejmujące następujące dane: rodzaj substancji, postać, miejsce zabezpieczenia, ilość substancji, zawartość procentowa składnika aktywnego, pozostałe składniki (dodatki, wypełniacze, cena za gram/tabletkę i inne informacje). Czy wykonanie tych badań będzie podlegało opodatkowaniu VAT?

 • Tworzenie murali – skutki podatkowe

  data dodania: 17.07.2019

  Gmina zawiera z artystami umowy na stworzenie murali na budynkach. Budynki nie są jej własnością. Podpisano porozumienie z właścicielami (zarządcami) budynków, na podstawie których artyści przekażą właścicielom prawa majątkowe do dzieł. Jakie skutki podatkowe będzie miało zawarcie takich umów? Czy korzystniej by było, gdyby artyści przenieśli prawa do dzieł gminie, a gmina właścicielom budynków?

 • Otrzymanie przez szkołę sprzętu komputerowego za złotówkę a VAT

  data dodania: 17.07.2019

  Szkoła jako obdarowana zawarła umowę darowizny z fundacją o statusie: wspieranie instytucji i organizacji społecznych prowadzących działalność oświatową i wychowawczą. Przedmiotem darowizny jest sprzęt komputerowy. Wartość darowizny wynosi 1 zł. Należność tę należy zapłacić na konto fundacji. Wszelkie zobowiązania podatkowe wynikające z otrzymania darowizny pokrywa obdarowany. Czy szkoła powinna wystawić fakturę oprocentowaną 23% VAT i odprowadzić VAT jako przychód? Czy ta umowa darowizny jest zwolniona z VAT?

 • Jak fiskalizować obrót na jarmarkach

  data dodania: 09.07.2019

  Instytucja kultury prowadzi sprzedaż swoich wydawnictw i rejestruje obrót przy użyciu kasy fiskalnej. Kasa ta jest zarejestrowana jako stacjonarna. Czy aby zgodnie z prawem prowadzić sprzedaż na jarmarkach i imprezach kulturalnych, musimy zakupić drugą kasę, mobilną?

 • Faktura VAT-RR – jak prawidłowo ją wystawić i rozliczyć

  data dodania: 26.06.2019

  Gmina kupiła kwiaty. Wystawiła z tego tytułu fakturę VAT-RR. Czy jako nabywca powinna naliczyć VAT i przelać na konto sprzedawcy wartość towaru wraz z podatkiem?

 • Obciążenie kosztami zużytego prądu a VAT

  data dodania: 11.06.2019

  Prowadzimy przebudowę budynku instytucji kultury. Firma przeprowadzająca prace korzysta z naszego prądu. Chcemy obciążyć ją z tego tytułu kosztami. Jak zrobić to prawidłowo - jaki dokument wystawić, w jakim terminie? Opłacając fakturę za prąd, nie odliczyliśmy VAT.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK