do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Faktury elektroniczne w zamówieniach publicznych

  data dodania: 19.09.2019

  Zgodnie z wolą ustawodawcy, ustawa o elektronicznym fakturowaniu nie będzie miała zastosowania m.in. do zamówień publicznych, o których mowa w art. 4 pkt 5 i 5b oraz umów koncesji, o których mowa m.in. w art. 5. Przewidziano również możliwość wyłączenia obowiązku elektronicznego fakturowania w stosunku do zamówień publicznych oraz umów koncesji na roboty budowlane lub usługi, do których nie ma zastosowania ustawa - Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem poinformowania o tym fakcie wykonawcy w umowie lub dokumencie wszczynającym postępowanie o udzielenie zamówienia. Czy w związku z tym, jeżeli dokonywane jest zamówienie towaru lub usługi z zastosowaniem wyłączenia do zamówień i konkursów, których wartość nie

 • Czy na stronie internetowej trzeba ujawniać zapytania i wyjaśnienia do SIWZ

  data dodania: 04.08.2019

  Regionalna izba obrachunkowa w toku przeprowadzonej kontroli zarzuciła naszej jednostce (powiatowi) naruszenie art. 38 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych w 2 postępowaniach. Chodziło o niewykazanie na stronie internetowej powiatu treści zapytań do SIWZ z udzielonymi odpowiedziami. W naszej ocenie, wskazany przepis obliguje zamawiającego do zakazu ujawniania źródła zapytania. Czy zarzut przedstawiony przez regionalną izbę obrachunkową jest zasadny?

 • Zmiana treści SIWZ – zmiana/wycofanie oferty

  data dodania: 26.06.2019

  W przetargu nieograniczonym na remont budynku mieszkalnego została wysłana oferta oraz wpłacone wadium. Zamawiający na swojej stronie internetowej poinformował o zmodyfikowaniu treści SIWZ. Zmienił się termin składania ofert. Do upływu pierwotnego terminu zostało jeszcze 5 dni. Czy zamawiający ma prawo tak postąpić? Co należy zrobić, by nie stracić wadium i złożyć ofertę zgodną z nowym brzmieniem SIWZ?

 • Wartość szacunkowa a kwota, jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia

  data dodania: 26.06.2019

  W przetargu nieograniczonym, po otwarciu ofert, zamawiający unieważnił postępowanie, podając w uzasadnieniu, że unieważnia postępowanie, ponieważ kwota przeznaczona na realizację zamówienia jest niższa niż cena najkorzystniejszej oferty. Firma, której oferta byłaby najkorzystniejsza, poprosiła o protokół z postępowania. Wartość szacunkowa była wyższa niż cena tej oferty. Czy takim działaniem zamawiający naruszył przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych?

 • Moment złożenia oświadczeń o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania

  data dodania: 17.06.2019

  W naszej jednostce pojawiła się wątpliwość dotycząca odpowiedniego momentu do składania oświadczeń przez pracowników o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Czy można tego dokonać na kilka dni albo dzień przed otwarciem ofert ?

 • Ogłoszenie o zamówieniu a SIWZ – czy mogą istnieć rozbieżności w żądaniu dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunku

  data dodania: 05.06.2019

  W kilku postępowaniach w sprawie zamówień publicznych prowadzonych w powiecie doszło do pewnych nieścisłości w zamówieniach publicznych. Na skutek pomyłek powstały rozbieżności pomiędzy wymogami odnośnie dokumentów w ogłoszeniu o zamówieniu a SIWZ (m.in. polisa na potwierdzenie ubezpieczenia wykonawców). Czy doszło do naruszenia ustawy - Prawo zamówień publicznych, czy są to nieistotne omyłki?

 • Brak pisemnego potwierdzenia powierzenia czynności przez zamawiającego

  data dodania: 15.05.2019

  W jednym z postępowań w gminie czynności związane z przeprowadzeniem i przygotowaniem zamówienia wykonał zastępca burmistrza. Jednak nie miał on wówczas powierzonych tych czynności od burmistrza. Czy takim działaniem naruszono przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych? Jeśli tak, to jaki przepis został naruszy - skoro zastępca z racji funkcji musi zastępować burmistrza? Czy można to naprawić z datą wsteczną - według zasad potwierdzenia pełnomocnictwa z art. 103 k.c.?

 • Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia

  data dodania: 15.05.2019

  W trakcie kontroli zamówień publicznych udzielonych w 2018 r., w postępowaniu powyżej kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, kontrolujący zarzucił nam naruszenie art. 25 ust. 1 w zw. z art. 26 ust. 1 ustawy, polegające na braku wskazania dokumentu potwierdzającego brak podstaw do wykluczenia na wykazanie przesłanki, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 - informacji z Krajowego Rejestru Karnego. Czy ocena sytuacji przez kontrolującego jest właściwa? Czy celowe jest zgłoszenie zastrzeżeń do wyników kontroli?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK