do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Okolicznościowy upominek dla nauczyciela

  data dodania: 08.07.2020

 • Prawo do dodatku specjalnego w okresie zawieszenia zajęć lekcyjnych

  data dodania: 10.06.2020

  PROBLEM: Jesteśmy specjalną szkołą i nauczyciele otrzymują dodatek specjalny za uciążliwe i trudne warunki pracy (łącznie 30%). Czy w związku z zawieszeniem zajęć od 16 do 24 marca 2020 r. należało potrącić dodatek specjalny? Jeśli tak, to jaka jest tego podstawa prawna i jak należało tego dokonać?

 • Dodatek wiejski w okresie zawieszenia pracy szkoły

  data dodania: 02.04.2020

  PYTANIE: Czy nauczyciel pracujący zdalnie i ten, który pozostaje w gotowości do pracy w okresie zawieszenia zajęć, zachowuje prawo do dodatku wiejskiego?

 • Zawieszenie zajęć lekcyjnych w szkołach w związku z koronawirusem a prawo nauczycieli i pracowników administracji i obsługi do wynagrodzenia

  data dodania: 02.04.2020

  Szczególna sytuacja, w jakiej znalazł się nasz kraj z powodu zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2, wymusiła przyjęcie rozwiązań prawnych, mających na celu przede wszystkim ograniczenie rozprzestrzeniania się epidemii i ochronę obywateli przed zagrożeniem. Naturalną konsekwencją stała się nowa rzeczywistość, która dotknęła również szkoły. Jednym z rozwiązań mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa jest zawieszenie prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. W takim okresie szkoły mają prowadzić m.in. nauczanie zdalne. Powstają więc uzasadnione wątpliwości o sposób wynagrodzenia nauczycieli w okresie zawieszenia zajęć, a także o prawa i obowiązki pracowników i pracodawcy, w tym w zakresie świadczenia tzw. pracy zdalnej.

 • Zatrudnienie w trakcie roku szkolnego a średnia z godzin doraźnych zastępstw w podstawie ekwiwalentu

  data dodania: 25.03.2020

  PYTANIE: Nauczyciel był zatrudniony od 1 lutego do 31 marca 2020 r. W lutym zrealizował 38 godzin doraźnych zastępstw, natomiast w marcu 32. Czy w ekwiwalencie za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w celu ustalenia przeciętnej z godzin doraźnych zastępstw należało przyjąć luty i marzec, czy tylko godziny lutowe?

 • Przedłużenie stażu na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycielki korzystającej ze zwolnień lekarskich, urlopów związanych z rodzicielstwem oraz urlopu uzupełniającego

  data dodania: 25.03.2020

  PYTANIE: Nauczycielka rozpoczęła staż na nauczyciela mianowanego 1 września 2016 r. Staż ten powinien zakończyć się 31 maja 2019 r., jednak z powodu ciąży uległ on przedłużeniu. W okresie odbywania stażu nauczycielka była nieobecna w pracy z powodu:

 • Czy nauczyciel w stanie nieczynnym ma prawo do świadczeń chorobowych

  data dodania: 25.03.2020

  PYTANIE: Trzy dni przed wygaśnięciem umowy o pracę z powodu zakończenia stanu nieczynnego nauczycielka przedłożyła pracodawcy zwolnienie lekarskie z terminem końcowym po ustaniu zatrudnienia. Czy za dni zwolnienia przypadające w okresie stanu nieczynnego nauczycielce należy wypłacić wynagrodzenie chorobowe?

 • Przerwy świąteczne w pracy nauczyciela a wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe

  data dodania: 25.03.2020

  PYTANIE: Dyrektor przedszkola ustalił okres przerwy świątecznej dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. W tym czasie jednostka prowadzi tylko zajęcia opiekuńcze. Czy w czasie tak ustalonej przerwy nauczyciel realizuje godziny ponadwymiarowe ustalone w arkuszu organizacyjnym? Jak ponadto należy rozliczać godziny ponadwymiarowe przyznane nauczycielowi „zerówki” w szkole podstawowej w okresie wakacyjnym, np. w sierpniu, jeśli pełny urlop (35 dni roboczych) nauczyciel wykorzysta do końca lipca, zaś w sierpniu nie będzie prowadzić zajęć dydaktycznych, a jedynie opiekuńcze? W jaki sposób przydzielać i rozliczać godziny ponadwymiarowe nauczyciela zatrudnionego w zespole składającym się z trzech szkół, gdzie nauczyciel ma przyznane godziny w każdej z nich ponad obowiązujący go wymiar

 • Wypłata nagrody jubileuszowej po urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciela

  data dodania: 25.03.2020

  PROBLEM: Nauczycielka nabyła prawo do nagrody jubileuszowej w okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia. Dyrektor na jej wniosek przełożył wypłatę nagrody na dzień powrotu do pracy, gdyż byłoby to dla niej korzystniejsze (podstawę obliczenia nagrody stanowiłoby wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy oraz dodatki tj.: funkcyjny z tytułu wychowawstwa, motywacyjny i średnia z godzin). Biorąc pod uwagę, że nauczycielka nabyła prawo do nagrody w styczniu 2020 r., a wróci do pracy dopiero od 1 września 2020 r., czy jest dopuszczalne przełożenie wypłaty nagrody o tyle miesięcy?

 • Rekompensata dla nauczyciela z tytułu pracy w szczególnym charakterze

  data dodania: 02.03.2020

  PROBLEM: Nauczycielka urodzona w 1959 r. nie spełniła warunków do emerytury nauczycielskiej bez względu na wiek, ani do emerytury z tytułu pracy w szczególnym charakterze. Nie przysługuje jej również emerytura pomostowa. Czy ZUS naliczy nauczycielce dodatek za wykonywanie pracy nauczycielskiej, gdy będzie ona przechodzić na emeryturę po ukończeniu wieku emerytalnego? Jakie dokumenty powinna złożyć w tym celu?

 • Nieobecność usprawiedliwiona niepłatna nauczyciela

  data dodania: 02.03.2020

  PYTANIE: Nauczycielka zatrudniona na podstawie mianowania przebywała na zwolnieniu lekarskim od września 2016 r. do marca 2017 r. (182 dni). Następnie pobierała świadczenie rehabilitacyjne od marca 2017 r. do lutego 2018 r. Po tym okresie otrzymała orzeczenie lekarza orzecznika ZUS z lutego 2018 r. o częściowej niezdolności do pracy od 1 września 2016 r. do 31 marca 2020 r. Z pracownicą, mimo choroby trwającej ponad 182 dni i upływu okresu pobierania świadczenia rehabilitacyjnego, nie rozwiązano stosunku pracy.

 • Wypłata jednorazowego świadczenia na start dla nauczycieli w rachunku zysków i strat

  data dodania: 25.02.2020

 • Świadczenie kompensacyjne i przedemerytalne a opodatkowanie świadczeń z ZFŚS

  data dodania: 03.02.2020

  PROBLEM: Czy od nauczyciela przebywającego na świadczeniu kompensacyjnym (wypłacono mu odprawę emerytalną i dokonywany jest coroczny odpis na ZFŚS) oraz od osób, które przeszły na świadczenie przedemerytalne (nie miały wypłaconych odpraw emerytalnych, nie dokonujemy na nie odpisu), które są objęte opieką socjalną (wypłacamy im tzw. wczasy pod gruszą i świadczenia świąteczne), należy pobierać podatek dochodowy z tytułu świadczeń z ZFŚS, czy można ich traktować jak rencistów i emerytów i stosować zwolnienie od podatku dochodowego do kwoty 3000 zł rocznie?

 • Dodatek za wychowawstwo dla nauczycieli szkół policealnych i szkół dla dorosłych

  data dodania: 03.02.2020

  Dodatek za wychowawstwo jest dodatkiem funkcyjnym przysługującym nauczycielowi w związku z pełnieniem funkcji wychowawcy klasy. Uprawnienie do tego dodatku wynika z § 5 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

 • Ustalanie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy nauczyciela

  data dodania: 03.02.2020

  Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. Inne zasady stosuje się w tzw. jednostkach nieferyjnych. Zatrudnionym w nich nauczycielom przysługuje urlop w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów i takie same normy mają zastosowanie do dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole, a także nauczycieli, którzy przez okres co najmniej 10 miesięcy pełnią obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze.

 • Przyznanie dodatku funkcyjnego nauczycielowi zatrudnionemu w trakcie miesiąca kalendarzowego

  data dodania: 02.01.2020

  PYTANIE: Jeśli nauczyciel jest zatrudniony w trakcie miesiąca, to czy dodatek funkcyjny przysługuje od miesiąca kolejnego, czy należy go podzielić proporcjonalnie do okresu trwania umowy, zgodnie z art. 39. ust. 1 Karty Nauczyciela?

 • Podwyższenie wymiaru pensum nauczycielowi – doliczenie godzin ponadwymiarowych do etatu

  data dodania: 02.01.2020

  PROBLEM: Nauczyciele zwrócili się do dyrektora z wnioskami o podwyższenie pensum i przeliczenie etatu, przez co miałoby wzrosnąć ich wynagrodzenie zasadnicze oraz pochodne obliczane procentowo. W jakich okolicznościach można podwyższyć pensum nauczycielom zgodnie z art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela? Czy szkoła ma obowiązek uwzględnić te wnioski?

 • Czy nauczycielowi pracującemu przy komputerze poza szkołą przysługuje zwrot za okulary

  data dodania: 02.01.2020

  PYTANIE: Czy nauczycielowi szkoły publicznej przysługuje zwrot za okulary korekcyjne, jeśli komputera używa wyłącznie poza szkołą przy ocenie prac sprawdzających wiedzę i do przygotowania materiałów na zajęcia?

 • Jednorazowe świadczenie na start dla nauczyciela-emeryta

  data dodania: 03.12.2019

  PYTANIE: Czy emerytowi rozpoczynającemu staż na stopień nauczyciela kontraktowego przysługuje jednorazowe świadczenie na start?

 • Problematyka przyznawania dodatku wiejskiego – wybrane aspekty

  data dodania: 03.12.2019

  Dodatek wiejski to jeden z obligatoryjnych składników wynagrodzenia za pracę nauczyciela. Wypłaca się go nauczycielom posiadającym kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionym na terenie wsi lub w mieście liczącym do 5 tys. mieszkańców w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela. Dodatek ten może być podwyższony przez organ prowadzący szkołę w sytuacji, gdy na danym terenie wiejskim występuje deficyt kadr - art. 54 ust. 5 Karty Nauczyciela.

 • Czy dodatek stażowy należy się osobie będącej jednocześnie dyrektorem gminnego żłobka i gminnej szkoły

  data dodania: 03.12.2019

  PROBLEM: Dyrektor szkoły podstawowej zatrudniony na podstawie Karty Nauczyciela pobiera dodatek stażowy w wysokości 20%. Od października sprawuje jednocześnie funkcję dyrektora żłobka, gdzie został zatrudniony na mocy przepisów o pracownikach samorządowych. Czy w żłobku również powinien otrzymywać dodatek 20-proc. stażowy, jeśli obie placówki należą do tej samej gminy?

 • Udzielanie urlopu uzupełniającego po powrocie z urlopu rodzicielskiego

  data dodania: 03.12.2019

  PYTANIE: Nauczycielka szkoły podstawowej przebywa obecnie na urlopie rodzicielskim, po którym za 2019 r. będzie przysługiwać jej 56 dni urlopu uzupełniającego i który rozpocznie się 24 stycznia 2020 r. Czy należy jej udzielić urlopu w terminie od 24 stycznia do 19 marca 2020 r. (56 dni za 2019 r.) bez uwzględniania urlopu podczas ferii zimowych za 2020 r.? Czy może udzielić go w terminach od 24 stycznia do 9 lutego 2020 r. (urlop za 2019 r.), następnie od 10 do 23 lutego 2020 r. (bieżący urlop za 2020 r. w okresie ferii zimowych ferie) i od 24 lutego do 2 kwietnia 2020 r. (pozostała część urlopu za 2019 r.)?

 • Wyrównanie nauczycielskich świadczeń urlopowych po korekcie kwoty odpisu na ZFŚS w 2019 r.

  data dodania: 29.11.2019

 • Wrześniowa podstawa naliczania nagrody jubileuszowej

  data dodania: 22.10.2019

  PROBLEM: Nauczyciel nabył prawo do nagrody jubileuszowej na dzień 30 września 2019 r. Czy w związku z tym do podstawy naliczenia nagrody jubileuszowej należało przyjąć godziny ponadwymiarowe za wrzesień 2019 r. (godziny ponadwymiarowe za wrzesień były wypłacone w tym samym dniu, gdy nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej)?

 • Ekwiwalent urlopowy nauczyciela zatrudnionego w trakcie roku szkolnego w niepełnym wymiarze pensum

  data dodania: 22.10.2019

  PROBLEM: Jak należało obliczyć ekwiwalent za urlop nauczyciela zatrudnionego w placówce feryjnej, zatrudnionego od 2 stycznia do 21 czerwca 2019 r. w wymiarze 2/18. Nauczyciel wykorzystał urlop w czasie ferii zimowych w wymiarze 14 dni.

 • Dodatek za wychowawstwo klasy w świetle nowych regulacji prawnych

  data dodania: 22.10.2019

  Dodatek za wychowawstwo klasy jest dodatkiem funkcyjnym, który przysługuje w związku ze sprawowaniem funkcji wychowawcy klasy. Nowelizacja przepisów ustawy - Karta Nauczyciela, która weszła w życie 1 września 2019 r., uściśliła zasady określania wysokości tego dodatku. Wobec braku definicji pojęcia „wychowawca klasy” pojawia się zapytanie o nauczycieli wykonujących zadania wychowawcy, ale nie w klasach, lecz w oddziałach czy grupach. Niniejszy artykuł jest próbą analizy przedstawionego zagadnienia.

 • Odprawa dla nauczyciela – paragraf 302 czy 401?

  data dodania: 18.09.2019

 • Odprawa dla nauczyciela powołanego do służby wojskowej – jaki paragraf?

  data dodania: 22.08.2019

 • Dokumentacja przy zatrudnianiu nauczyciela

  data dodania: 27.06.2019

  Zasady zatrudniania nauczycieli w przedszkolach, szkołach i innych placówkach określają przepisy ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (dalej: Karta Nauczyciela). Zgodnie z art. 11 Karty Nauczyciela, dyrektor szkoły nawiązuje z nauczycielem stosunek pracy odpowiednio na podstawie umowy o pracę lub mianowania na stanowisku zgodnym z posiadanymi przez niego kwalifikacjami oraz stopniem awansu zawodowego.

 • Wynagrodzenie nauczyciela prowadzącego nauczanie indywidualne – jaki rozdział

  data dodania: 26.06.2019

  PROBLEM: Czy do rozdziału 80150 można klasyfikować wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia przedmiotowe w formie nauczania indywidualnego w domu z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego?

 • Zasady rozliczania czasu pracy nauczycieli podczas wycieczek szkolnych

  data dodania: 18.04.2019

  Przedszkola, szkoły i placówki mogą organizować dla uczniów krajoznawstwo i turystykę. Opiekę nad uczniami w trakcie wycieczek szkolnych sprawują w szczególności nauczyciele, którzy zadanie to realizują w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy. Ta forma realizacji zadań pozaszkolnych wymaga stworzenia zabezpieczenia organizacyjnego i finansowego. Udział nauczycieli w wycieczkach szkolnych czy tzw. zielonych szkołach wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na kwestie związane z normami czasu pracy oraz wynagrodzeniem, tym bardziej iż zagadnienia te nie zostały wprost uregulowane w przepisach pragmatyki zawodowej nauczycieli.

 • Wynagrodzenie za godziny płatne ze środków unijnych w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych

  data dodania: 02.04.2019

  PROBLEM: Czy wynagrodzenie za zajęcia przydzielone nauczycielom w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej należy uwzględniać w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych?

 • Wynagrodzenie nauczyciela-związkowca za udział w szkoleniu prowadzonym przez związek zawodowy

  data dodania: 19.03.2019

  PROBLEM: Nauczycielka jest przewodniczącą Związku Nauczycielstwa Polskiego w okręgu. Nie ma obniżonego pensum, w ramach tego korzysta ze szkoleń prowadzonych przez ZNP na podstawie art. 25 ust. 5 ustawy o związkach zawodowych. Czy w przypadku nieobecności nauczyciela należą mu się nadgodziny, jakby faktycznie pracował w tym dniu? Czy szkolenie organizowane przez związek zawodowy jest doraźną czynnością wynikającą z funkcji pracownika-związkowca i z tytułu uczestnictwa w takim szkoleniu związkowiec może liczyć na odpłatne zwolnienie od pracy na czas szkolenia?

 • Wzrost nauczycielskiej pensji i wypłata jej wyrównania

  data dodania: 08.03.2019

  Od 1 stycznia 2019 r. wzrosły stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Spowodowało to konieczność wypłaty wyrównań nie tylko podstawy pensji, ale też innych składników.

 • Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkole – naliczanie odpisu w 2019 r.

  data dodania: 06.03.2019

  Do 31 maja należy przekazać na konto funduszu socjalnego co najmniej 75% wartości odpisów na ZFŚS. W artykule wskażemy, w jakiej wysokości naliczyć odpis na ZFŚS nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w 2019 r.

 • MEN o trzynastce nauczyciela zatrudnionego od 3 września

  data dodania: 18.01.2019

  Czy nauczyciel, który 3 września nawiązał stosunek pracy (podpisał umowę o pracę), nabędzie prawo do trzynastki? Ze stanowiska, które redakcja „Rachunkowości Budżetowej” otrzymała z Ministerstwa Edukacji Narodowej, wynika, że tak. Według resortu, nauczyciele, z którymi zawarto umowę o pracę z początkiem roku szkolnego, gdy przypada on np. 3 września, uzyskują prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do przepracowanego okresu.

 • Dwie kwoty bazowe w 2018 r. a zasady wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego

  data dodania: 18.01.2019

  Średnie wynagrodzenie ściśle uzależnione jest od kwoty bazowej ustalanej corocznie w ustawie budżetowej. W 2018 r. kwota bazowa była aktualizowana. Z tego względu warto przyjrzeć się zasadom obliczenia dodatku w kontekście dwóch kwot bazowych obowiązujących w roku budżetowym.

 • Szkolenie z pierwszej pomocy dla nauczycieli – rozdział 80146, paragraf 470?

  data dodania: 09.01.2019

  Pytanie: Czy szkolenie z pierwszej pomocy dla nauczycieli można sfinansować z rozdziału 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, paragraf 470 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”?

 • Przydzielenie godzin ponadwymiarowych z innego pensum

  data dodania: 27.12.2018

  PYTANIE: Od września 2018 r. nauczyciel realizował zajęcia z matematyki w wymiarze 18/18. Od 7 stycznia 2019 r. dodatkowo będzie świadczył pracę jako wychowawca świetlicy w wymiarze 4/26. Czy przydzielenie dodatkowych godzin wymaga modyfikacji umowy o pracę nauczyciela?

 • Czy świadczenie urlopowe przysługuje nauczycielowi przebywającemu na urlopie wychowawczym?

  data dodania: 23.10.2018

  Pytanie: Czy nauczyciel przebywający w danym roku na urlopie wychowawczym ma prawo do świadczenia urlopowego?

 • Planowanie wydatków na świadczenia BHP w szkole

  data dodania: 23.10.2018

  Jakie wydatki należy ująć w planie finansowym szkoły na pokrycie świadczeń BHP dla nauczyli, pracowników administracyjnych i obsługi?

 • Podstawa obliczenia kwoty odpisu na ZFŚS dla nauczyciela emeryta

  data dodania: 23.10.2018

  Jak obliczyć odpis na ZFŚS dla nauczyciela emeryta, który w decyzji ZUS o przyznaniu emerytury ma - oprócz emerytury - przyznane dodatki: pielęgnacyjny, energetyczny, kompensacyjny? Czy należy je uwzględnić, czy jako podstawę naliczenia odpisu przyjąć wyłącznie kwotę emerytury brutto?

 • Zatrudnienie osoby rozpoczynającej pracę na okres krótszy niż 2 lata szkolne

  data dodania: 22.10.2018

  PYTANIE: Od 1 września 2018 r. zasadą jest zatrudnianie nauczycieli stażystów na okres 2 lat szkolnych w celu realizacji przez nich stażu. Tak jak dotychczas, możliwe jest jednak zatrudnienie stażysty na okres krótszy, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą wynikającą z organizacji nauczania lub koniecznością zastąpienia nieobecnego nauczyciela w pracy (art. 10 ust. 2 i 7 Karty Nauczyciela). Nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez składania wniosku, z początkiem roku szkolnego (nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć), pod warunkiem że spełnia warunki do otwarcia stażu (art. 9d ust. 1 Karty Nauczyciela). W przypadku zatrudnienia nauczyciela na okres krótszy niż 2 lata szkolne, nauczyciel może realizować staż, chyba że na podstawie art. 10 ust. 11 Karty Nauczyciela

 • Świadczenia emerytalne dla nauczycieli

  data dodania: 22.10.2018

  Nauczyciel uzyskuje prawo do powszechnej emerytury wynikającej z przepisów ustawy emerytalnej. Ponieważ jednak uznawany jest za pracownika wykonującego pracę w szczególnym charakterze, otrzymał również prawo do emerytury w obniżonym wieku emerytalnym. Nie są to jedyne świadczenia, które po zakończeniu zatrudnienia może uzyskać pedagog. W niniejszym opracowaniu ommówiono świadczenia emerytalne, o które może ubiegać się nauczyciel, oraz zasady, warunki i tryb ich przyznawania.

 • Pensum socjoterapeuty w młodzieżowym ośrodku socjoterapii

  data dodania: 28.09.2018

  PYTANIE: Jakie pensum ma socjoterapeuta prowadzący zajęcia z socjoterapii w młodzieżowym ośrodku socjoterapii (jednostce feryjnej)? Zajęcia z socjoterapii są wpisane w plan lekcji i trwają 45 minut. Pensum powinna określać Karta Nauczyciela, jednak w tabeli w art. 42 ust. 3 nie ma takiego stanowiska. Natomiast uchwała rady powiatu określa pensum pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych w wymiarze 22 godzin.

 • Zawarcie umowy przed 1 września a zaświadczenie o niekaralności

  data dodania: 28.09.2018

  PYTANIE: Od 1 września 2018 r. art. 10 ust. 8a Karty Nauczyciela otrzymał nowe brzmienie, zgodnie z którym obowiązek przedkładania informacji z Krajowego Rejestru Karnego (dalej: KRK) nie dotyczy przypadku, gdy z nauczycielem jest nawiązywany kolejny stosunek pracy w tej samej szkole w ciągu 3 miesięcy od dnia rozwiązania albo wygaśnięcia po stanie nieczynnym poprzedniego stosunku pracy. Dzień 1 września 2018 r. wypadał w sobotę. Czy w związku z tym można było skorzystać z wprowadzonego zwolnienia z obowiązku dostarczenia zaświadczenia o niekaralności, jeżeli strony stosunku pracy zawarły kolejną umowę w dniu 31 sierpnia 2018 r., ale z dniem rozpoczęcia pracy przypadającym na 1 września?

 • Czas pracy niepełnosprawnych nauczycieli po zmianach

  data dodania: 28.09.2018

  PROBLEM: Nauczyciel posiada orzeczenie o niepełnosprawności i pracuje na pełny etat. Czy od 1 września 2018 r. można nie obniżać jego pensum po uzyskaniu zgody lekarza medycyny pracy na podstawie art. 15 i 16 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej, a tym samym czy nauczyciel może mieć przydzielone nadgodziny?

 • Godziny ponadwymiarowe w wynagrodzeniu za dzień opieki nad zdrowym dzieckiem

  data dodania: 31.08.2018

  PROBLEM: W maju 2018 r. nauczyciel skorzystał z opieki nad dzieckiem w wieku do lat 14. W jaki sposób ustalić wynagrodzenie za dzień nieobecności? Czy średnią z godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw obliczamy z okresu od września 2017 r. do kwietnia 2018 r., czy z miesiąca, w którym wystąpiła nieobecność, czyli z maja 2018 r.?

 • Jak obliczyć wynagrodzenie za dzień opieki nad dzieckiem nauczyciela

  data dodania: 30.08.2018

  PYTANIE: Na jakich zasadach oblicza się wynagrodzenie za dzień zwolnienia od pracy z tytułu art. 67e Karty Nauczyciela? Czy sposób obliczania jest taki sam, jak przy obliczaniu wynagrodzenia z art. 188 Kodeksu pracy? Program płacowy, który oblicza nam to wynagrodzenie, pozwala na zastosowanie dwóch rozwiązań:

 • Wysokość dodatku za trudne warunki pracy a pensum łączone

  data dodania: 29.08.2018

  PROBLEM: Nauczyciel zatrudniony w placówce feryjnej - młodzieżowym ośrodku socjoterapii - na stanowisku wychowawcy w wymiarze 26/26 pensum, od 1 września 2018 r. będzie miał przydzielone 3 lekcje muzyki w wymiarze 3/18. Po uśrednieniu, jego pensum wyniesie 25/25 + 4/25 godzin ponadwymiarowych. Dodatek za trudne warunki przysługuje za każdy rodzaj zajęć prowadzonych w ośrodku. Organ prowadzący ustalił w uchwale, że wysokość dodatku dla pełnego etatu stanowić będzie procent od kwoty bazowej dla nauczycieli, tj. 2900,20 zł:

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK