do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Wynagrodzenie nauczyciela-związkowca za udział w szkoleniu prowadzonym przez związek zawodowy

  data dodania: 19.03.2019

  PROBLEM: Nauczycielka jest przewodniczącą Związku Nauczycielstwa Polskiego w okręgu. Nie ma obniżonego pensum, w ramach tego korzysta ze szkoleń prowadzonych przez ZNP na podstawie art. 25 ust. 5 ustawy o związkach zawodowych. Czy w przypadku nieobecności nauczyciela należą mu się nadgodziny, jakby faktycznie pracował w tym dniu? Czy szkolenie organizowane przez związek zawodowy jest doraźną czynnością wynikającą z funkcji pracownika-związkowca i z tytułu uczestnictwa w takim szkoleniu związkowiec może liczyć na odpłatne zwolnienie od pracy na czas szkolenia?

 • Wzrost nauczycielskiej pensji i wypłata jej wyrównania

  data dodania: 08.03.2019

  Od 1 stycznia 2019 r. wzrosły stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Spowodowało to konieczność wypłaty wyrównań nie tylko podstawy pensji, ale też innych składników.

 • Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkole – naliczanie odpisu w 2019 r.

  data dodania: 06.03.2019

  Do 31 maja należy przekazać na konto funduszu socjalnego co najmniej 75% wartości odpisów na ZFŚS. W artykule wskażemy, w jakiej wysokości naliczyć odpis na ZFŚS nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w 2019 r.

 • MEN o trzynastce nauczyciela zatrudnionego od 3 września

  data dodania: 18.01.2019

  Czy nauczyciel, który 3 września nawiązał stosunek pracy (podpisał umowę o pracę), nabędzie prawo do trzynastki? Ze stanowiska, które redakcja „Rachunkowości Budżetowej” otrzymała z Ministerstwa Edukacji Narodowej, wynika, że tak. Według resortu, nauczyciele, z którymi zawarto umowę o pracę z początkiem roku szkolnego, gdy przypada on np. 3 września, uzyskują prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do przepracowanego okresu.

 • Dwie kwoty bazowe w 2018 r. a zasady wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego

  data dodania: 18.01.2019

  Średnie wynagrodzenie ściśle uzależnione jest od kwoty bazowej ustalanej corocznie w ustawie budżetowej. W 2018 r. kwota bazowa była aktualizowana. Z tego względu warto przyjrzeć się zasadom obliczenia dodatku w kontekście dwóch kwot bazowych obowiązujących w roku budżetowym.

 • Szkolenie z pierwszej pomocy dla nauczycieli – rozdział 80146, paragraf 470?

  data dodania: 09.01.2019

  Pytanie: Czy szkolenie z pierwszej pomocy dla nauczycieli można sfinansować z rozdziału 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, paragraf 470 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”?

 • Przydzielenie godzin ponadwymiarowych z innego pensum

  data dodania: 27.12.2018

  PYTANIE: Od września 2018 r. nauczyciel realizował zajęcia z matematyki w wymiarze 18/18. Od 7 stycznia 2019 r. dodatkowo będzie świadczył pracę jako wychowawca świetlicy w wymiarze 4/26. Czy przydzielenie dodatkowych godzin wymaga modyfikacji umowy o pracę nauczyciela?

 • Czy świadczenie urlopowe przysługuje nauczycielowi przebywającemu na urlopie wychowawczym?

  data dodania: 23.10.2018

  Pytanie: Czy nauczyciel przebywający w danym roku na urlopie wychowawczym ma prawo do świadczenia urlopowego?

 • Planowanie wydatków na świadczenia BHP w szkole

  data dodania: 23.10.2018

  Jakie wydatki należy ująć w planie finansowym szkoły na pokrycie świadczeń BHP dla nauczyli, pracowników administracyjnych i obsługi?

 • Podstawa obliczenia kwoty odpisu na ZFŚS dla nauczyciela emeryta

  data dodania: 23.10.2018

  Jak obliczyć odpis na ZFŚS dla nauczyciela emeryta, który w decyzji ZUS o przyznaniu emerytury ma - oprócz emerytury - przyznane dodatki: pielęgnacyjny, energetyczny, kompensacyjny? Czy należy je uwzględnić, czy jako podstawę naliczenia odpisu przyjąć wyłącznie kwotę emerytury brutto?

 • Zatrudnienie osoby rozpoczynającej pracę na okres krótszy niż 2 lata szkolne

  data dodania: 22.10.2018

  PYTANIE: Od 1 września 2018 r. zasadą jest zatrudnianie nauczycieli stażystów na okres 2 lat szkolnych w celu realizacji przez nich stażu. Tak jak dotychczas, możliwe jest jednak zatrudnienie stażysty na okres krótszy, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą wynikającą z organizacji nauczania lub koniecznością zastąpienia nieobecnego nauczyciela w pracy (art. 10 ust. 2 i 7 Karty Nauczyciela). Nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez składania wniosku, z początkiem roku szkolnego (nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć), pod warunkiem że spełnia warunki do otwarcia stażu (art. 9d ust. 1 Karty Nauczyciela). W przypadku zatrudnienia nauczyciela na okres krótszy niż 2 lata szkolne, nauczyciel może realizować staż, chyba że na podstawie art. 10 ust. 11 Karty Nauczyciela

 • Świadczenia emerytalne dla nauczycieli

  data dodania: 22.10.2018

  Nauczyciel uzyskuje prawo do powszechnej emerytury wynikającej z przepisów ustawy emerytalnej. Ponieważ jednak uznawany jest za pracownika wykonującego pracę w szczególnym charakterze, otrzymał również prawo do emerytury w obniżonym wieku emerytalnym. Nie są to jedyne świadczenia, które po zakończeniu zatrudnienia może uzyskać pedagog. W niniejszym opracowaniu ommówiono świadczenia emerytalne, o które może ubiegać się nauczyciel, oraz zasady, warunki i tryb ich przyznawania.

 • Pensum socjoterapeuty w młodzieżowym ośrodku socjoterapii

  data dodania: 28.09.2018

  PYTANIE: Jakie pensum ma socjoterapeuta prowadzący zajęcia z socjoterapii w młodzieżowym ośrodku socjoterapii (jednostce feryjnej)? Zajęcia z socjoterapii są wpisane w plan lekcji i trwają 45 minut. Pensum powinna określać Karta Nauczyciela, jednak w tabeli w art. 42 ust. 3 nie ma takiego stanowiska. Natomiast uchwała rady powiatu określa pensum pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych w wymiarze 22 godzin.

 • Zawarcie umowy przed 1 września a zaświadczenie o niekaralności

  data dodania: 28.09.2018

  PYTANIE: Od 1 września 2018 r. art. 10 ust. 8a Karty Nauczyciela otrzymał nowe brzmienie, zgodnie z którym obowiązek przedkładania informacji z Krajowego Rejestru Karnego (dalej: KRK) nie dotyczy przypadku, gdy z nauczycielem jest nawiązywany kolejny stosunek pracy w tej samej szkole w ciągu 3 miesięcy od dnia rozwiązania albo wygaśnięcia po stanie nieczynnym poprzedniego stosunku pracy. Dzień 1 września 2018 r. wypadał w sobotę. Czy w związku z tym można było skorzystać z wprowadzonego zwolnienia z obowiązku dostarczenia zaświadczenia o niekaralności, jeżeli strony stosunku pracy zawarły kolejną umowę w dniu 31 sierpnia 2018 r., ale z dniem rozpoczęcia pracy przypadającym na 1 września?

 • Czas pracy niepełnosprawnych nauczycieli po zmianach

  data dodania: 28.09.2018

  PROBLEM: Nauczyciel posiada orzeczenie o niepełnosprawności i pracuje na pełny etat. Czy od 1 września 2018 r. można nie obniżać jego pensum po uzyskaniu zgody lekarza medycyny pracy na podstawie art. 15 i 16 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej, a tym samym czy nauczyciel może mieć przydzielone nadgodziny?

 • Godziny ponadwymiarowe w wynagrodzeniu za dzień opieki nad zdrowym dzieckiem

  data dodania: 31.08.2018

  PROBLEM: W maju 2018 r. nauczyciel skorzystał z opieki nad dzieckiem w wieku do lat 14. W jaki sposób ustalić wynagrodzenie za dzień nieobecności? Czy średnią z godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw obliczamy z okresu od września 2017 r. do kwietnia 2018 r., czy z miesiąca, w którym wystąpiła nieobecność, czyli z maja 2018 r.?

 • Jak obliczyć wynagrodzenie za dzień opieki nad dzieckiem nauczyciela

  data dodania: 30.08.2018

  PYTANIE: Na jakich zasadach oblicza się wynagrodzenie za dzień zwolnienia od pracy z tytułu art. 67e Karty Nauczyciela? Czy sposób obliczania jest taki sam, jak przy obliczaniu wynagrodzenia z art. 188 Kodeksu pracy? Program płacowy, który oblicza nam to wynagrodzenie, pozwala na zastosowanie dwóch rozwiązań:

 • Wysokość dodatku za trudne warunki pracy a pensum łączone

  data dodania: 29.08.2018

  PROBLEM: Nauczyciel zatrudniony w placówce feryjnej - młodzieżowym ośrodku socjoterapii - na stanowisku wychowawcy w wymiarze 26/26 pensum, od 1 września 2018 r. będzie miał przydzielone 3 lekcje muzyki w wymiarze 3/18. Po uśrednieniu, jego pensum wyniesie 25/25 + 4/25 godzin ponadwymiarowych. Dodatek za trudne warunki przysługuje za każdy rodzaj zajęć prowadzonych w ośrodku. Organ prowadzący ustalił w uchwale, że wysokość dodatku dla pełnego etatu stanowić będzie procent od kwoty bazowej dla nauczycieli, tj. 2900,20 zł:

 • Wyjazd nauczyciela i uczniów na konkurs – paragraf 441 czy 430?

  data dodania: 25.05.2018

  Pytanie: Nauczyciel wraz z dwoma uczniami pojechał na konkurs (środek transportu - pociąg). Nauczyciel otrzymał delegację i na tej podstawie zostaną mu zwrócone środki za wyjazd. Ponadto wykupił ze swoich środków bilety dla uczniów. Czy w tym przypadku, aby dokonać zwrotu, wystarczy oświadczenie nauczyciela i dołączone bilety? Zastanawiam się, czy uczniom przysługuje też dieta, jeśli spełnią warunki. Jaką klasyfikację wydatków trzeba tu zastosować - nauczyciel to paragraf 441, a uczniowie - to 430?

 • Składnik przysługujący do określonego terminu a podstawa wymiaru zasiłków

  data dodania: 09.04.2018

  PROBLEM: Pracownica zatrudniona w szkole jako nauczyciel nauczania początkowego miała zawartą umowę na czas określony do 31 sierpnia 2017 r. Na podstawie tej umowy nauczycielce przyznano wynagrodzenie zasadnicze i wysługę należne do 31 sierpnia 2017 r. Przyznano również dodatek za wychowawstwo w wysokości 100 zł miesięcznie (również do 31 sierpnia 2017 r.). W lipcu 2017 r. nauczycielce udzielono urlopu macierzyńskiego. Z dniem 1 września 2017 r. przestała ona być pracownikiem szkoły (umowa zawarta była do 31 sierpnia 2017 r.). Szkoła przekazała dokument ZUS Z-3 do ZUS w celu kontynuowania przez niego wypłaty zasiłku. Podstawę zasiłku macierzyńskiego wypłacanego w szkole w sierpniu 2017 r. stanowiło wynagrodzenie zasadnicze - 1993,00 zł, dodatek za wysługę lat - 59,79 zł, dodatek za

 • Wymiar urlopu w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

  data dodania: 04.04.2018

  Problem: Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje nauczycielom zatrudnionym w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych feryjnych? Czy przysługuje im prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych zgodnie z planem urlopów (według stanowiska MEN), czy też - tak samo jak nauczycielom szkoły podstawowej - w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania, zgodnie z art. 64 ust. 1 Karty Nauczyciela? Czy dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych należałoby wprowadzić listę obecności?

 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r. dla nauczyciela – pytania i odpowiedzi

  data dodania: 23.02.2018

  W artykule zostały przedstawione odpowiedzi na pytania Czytelników z zakresu ustalania prawa nauczycieli do trzynastki.

 • Ustalenie prawa do nagrody jubileuszowej po dostarczeniu dokumentów

  data dodania: 12.02.2018

  PROBLEM: Zatrudniliśmy nauczycielkę matematyki na czas określony (na zastępstwo) od 9 stycznia 2018 r. Z dostarczonych nam dokumentów wynika, że pracownica ma staż pracy w wysokości 30 lat 6 miesięcy i 13 dni. Pracownica przed zatrudnieniem w naszej szkole otrzymywała zasiłek z urzędu pracy (ma donieść zaświadczenie). Czy pracownicy należy wypłacić nagrodę jubileuszową w związku z przepracowaniem 30 lat pracy, mimo że na dziś dzień minęło 6 miesięcy od przekroczenia dnia uzyskania uprawnień do nagrody?

 • Zmiana sposobu korzystania nauczyciela ze zwolnienia od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem

  data dodania: 05.01.2018

  PROBLEM: Czy nauczyciel może wykorzystać wolne z tytułu opieki nad dzieckiem w wymiarze godzinowym?

 • Zmiana stanowiska nauczyciela mianowanego

  data dodania: 01.12.2017

  Problem: Na jakiej podstawie dyrektor przenosi nauczyciela mianowanego z etatu nauczyciela wychowania przedszkolnego „0” - wymiar 22/22 etatu na etat nauczyciela klasy II szkoły podstawowej - wymiar etatu 18/18? Czy mają zastosowanie w tym przypadku art. 91c ust. 1 Karty Naucz yciela i art. 29 § 32 oraz § 4 Kodeksu pracy, zgodnie z którymi dyrektor szkoły informuje nauczyciela na piśmie o zmianie jego obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych (arkusz organizacyjny na bieżący rok szkolny), czy też art. 18 Karty Nauczyciela?

 • Dowód poniesienia opłaty klimatycznej

  data dodania: 23.11.2017

  Jak zaksięgować opłatę klimatyczną (nauczyciele integrowali się w górach z okazji DEN)? Dostałam fakturę za pobyt w pensjonacie i KP za opłatę klimatyczną. Czy KP może być u mnie dowodem poniesienia wydatku z ZFŚS? Czy jednak powinnam żądać wystawienia faktury?

 • Kiedy przysługuje zasiłek na zagospodarowanie

  data dodania: 02.11.2017

  PROBLEM: Nauczyciel wspomagający, który w sierpniu 2017 r. zdobył stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, złożył we wrześniu tego roku wniosek o zasiłek na zagospodarowanie. Osoba ta od 1 września do 31 października 2014 r. pracowała w przedszkolu na stanowisku nauczyciela. Od 1 listopada 2014 r. do 26 czerwca 2015 r. oraz od 1 września 2015 r. do dziś pracuje w naszej szkole jako nauczyciel wspomagający na pełen etat. Ze względu na brak kwalifikacji (kierunek studiów wymaganych dla nauczyciela wspomagającego) nauczyciel nie mógł wcześniej podjąć stażu na wyższy awans zawodowy. Pracownik nie wykonywał poza szkołą na stanowisku nauczyciela innej pracy. Czy nauczycielowi przysługuje zasiłek na zagospodarowanie?

 • Ustalenie warunków dofinansowania dokształcania nauczycieli

  data dodania: 05.10.2017

  PROBLEM : Czy można w regulaminie dofinansowania dokształcania nauczycieli w szkole podstawowej ująć zapis o konieczności pracy np. przez minimum 3 lata po przyznaniu dofinansowania? Często nauczyciele, którym dyrektor przyznał dofinansowanie do danych kierunków studiów związanych z potrzebami szkoły, zmieniają pracę, a szkoła nie skorzystała z pracy dofinansowanego pracownika.

 • Zatrudnianie nauczycieli – pytania i odpowiedzi

  data dodania: 29.09.2017

  W artykule zostały przedstawione odpowiedzi na pytania Czytelników dotyczące spraw kadrowych związanych z początkiem roku szkolnego 2017/2018, w tym wynikających z wprowadzenia reformy oświatowej od 1 września 2017 r.

 • Czy w razie przerwania urlopu wypoczynkowego nauczycielowi należy się wynagrodzenie urlopowe

  data dodania: 02.08.2017

  Czy wicedyrektorowi, który w czasie wakacji przebywał nieprzerwanie na urlopie 6 tygodni, a w pozostałym okresie pełnił dyżur w placówce, powinniśmy wypłacić średnią urlopową za cały okres ferii letnich czy tylko za sześć tygodni urlopu? Wicedyrektor wykorzystał urlop wypoczynkowy w okresie ferii zimowych, co łącznie daje 56 dni urlopu w trakcie roku szkolnego.

 • Odszkodowanie za nieprawidłowe rozwiązanie stosunku pracy – paragraf 097, 069 czy 063?

  data dodania: 28.07.2017

  Pytanie: Zgodnie z wyrokiem sądu w marcu wypłaciliśmy nauczycielowi odszkodowanie za nieprawidłowe rozwiązanie stosunku pracy. Po naszym odwołaniu sąd wyższej instancji przyznał nam rację i ten oto pracownik zwrócił nam kwotę odszkodowania i koszty postępowania sądowego. W jakim paragrafie mam to teraz ująć: 097 „ Wpływy z różnych dochodów”, 069 „Wpływy z różnych opłat” czy może w nowym, obowiązującymi od 1 stycznia 2017 r., paragrafie 063 „Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego”? Proszę o pomoc.

 • Jak obliczyć wyrównanie między nagrodą jubileuszową niższego i wyższego stopnia

  data dodania: 23.06.2017

  Jak wyliczyć kwotę wyrównania nagrody jubileuszowej w przypadku, gdy nauczyciel przedstawił dokumenty uprawniające go do nagrody wyższego stopnia?

 • Opłaty nauczycieli przedszkola za żywienie – paragraf 067 czy 083?

  data dodania: 26.04.2017

  Pytanie: Do tej pory w paragrafie 067 „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” księgowałam opłaty wnoszone przez rodziców za żywienie dzieci oraz opłaty nauczycieli zatrudnionych w oddziale przedszkolnym. Po interwencji kontroli wewnętrznej opłaty za nauczycieli mam księgować w paragrafie 083. Czy zarzut jest słuszny?

 • Rozliczanie urlopu niepełnoetatowego nauczyciela placówki nieferyjnej

  data dodania: 20.04.2017

  Nauczyciel jednostki nieferyjnej zatrudniony na 5/22 etatu pracuje od 1 marca do 30 czerwca, jeden dzień w tygodniu. Ile przysługuje mu urlopu wypoczynkowego i jak go rozliczyć?

 • Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy dla nauczyciela

  data dodania: 29.03.2017

  Nauczyciel kontraktowy był zatrudniony na zastępstwo od 1 września 2016 r. do 9 stycznia 2017 r. w placówce feryjnej Przez cały ten okres przebywał na zwolnieniu lekarskim. Czy należy wypłacić takiemu nauczycielowi ekwiwalent urlopowy, mimo że nie przepracował nawet jednego dnia z całego okresu zatrudnienia?

 • Ustalenie faktu zatrudnienia nauczyciela zgodnie z organizacją pracy szkoły na potrzeby trzynastki

  data dodania: 22.02.2017

  Czy należy się dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka) za 2016 r. i 2017 r. nauczycielowi zatrudnionemu od 1 września 2016 r. na zastępstwo z otwartym terminem zakończenia (tj. czas nieobecności nauczyciela). Przewidywany powrót do pracy nauczyciela zastępowanego - 10 lutego 2017 r.? Czy można uznać, że nauczyciel został zatrudniony zgodnie z organizacją roku szkolnego?

 • Jak ustalić wymiar urlopu nauczyciela w placówce nieferyjnej

  data dodania: 06.02.2017

  Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje nauczycielowi w placówce nieferyjnej zatrudnionemu od 19 września 2016 r. do 12 września 2017 r.?

 • Wymiar urlopu nauczyciela zatrudnionego w zastępstwie

  data dodania: 26.01.2017

  Do ilu dni urlopu wypoczynkowego ma prawo nauczyciel zatrudniony na zastępstwo?

 • Kto ustala pensum przedszkolanek prowadzących zajęcia w grupie mieszanej

  data dodania: 16.01.2017

  W przedszkolu prowadzone są grupy mieszane, w skład których wchodzą dzieci 3-, 4-, 5- i 6-letnie. Ile wynosi pensum dla nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia w takich oddziałach?

 • Czy zwolniony nauczyciel-związkowiec zawsze może liczyć na przywrócenie do pracy

  data dodania: 20.12.2016

  Bardzo proszę o poradę dotyczącą przywrócenia do pracy nauczycielki-związkowca, której dyrektor wypowiedział umowę w wyniku zmiany planu nauczania, a na co związek zawodowy nie wyraził zgody. Czy w związku z tym, że art. 45 § 2 Kodeksu pracy, mówiący, że sąd pracy może nie uwzględnić żądania pracownika uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy, jeżeli ustali, że uwzględnienie takiego żądania jest niemożliwe lub niecelowe, nie ma zastosowania do związkowców, nauczycielka zostanie przywrócona do pracy?

 • Ustalenie prawa nauczyciela do wynagrodzenia za czas niewykonywania zadań

  data dodania: 21.11.2016

  Bardzo proszę o poradę w sprawie ustalenia obowiązku wypłaty przez szkołę wynagrodzenia nauczycielowi za czas niewykonywania pracy.

 • Kryteria różnicowania wysokości dodatku funkcyjnego

  data dodania: 21.11.2016

  Rada gminy przyjęła uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. W zakresie regulacji dotyczących dodatku funkcyjnego ustalono jedynie przedziały kwotowe stawek tego składnika pensji, zróżnicowane dla poszczególnych stanowisk. Określono, że konkretną jego wysokość ustalać będzie organ przyznający ten dodatek. Czy te zapisy uchwały są prawidłowe?

 • Jak opodatkować VAT wynajem nauczycielowi pokoju w internacie

  data dodania: 04.11.2016

  Szkoła wynajęła nauczycielowi pokój w internacie. Umowa najmu została zawarta na okres roku szkolnego. Czy wynajem ten korzysta ze zwolnienia z VAT?

 • Możliwość przeniesienia środków pomiędzy rozdziałami 80149 i 80150

  data dodania: 04.11.2016

  Od 1 września 2016 r. nie zatrudniamy już nauczyciela wspomagającego oraz nie mamy ucznia wymagającego specjalnego kształcenia. W wyniku tej zmiany w rozdziale 80149 pozostają w planie wydatków niewykorzystane środki. Czy można je przenieść do rozdziału 80150?

 • Zasady ewidencji zaangażowania wynagrodzeń nauczycieli na koncie 998

  data dodania: 20.10.2016

  W polityce rachunkowości naszej jednostki jest przyjęty zapis dla konta 998: "W przypadku wydatków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych za zaangażowanie uznaje się plan wydatków ujęty w planie finansowym jednostki". Czy zapis ten można uznać za prawidłowy, czy należy go zmienić i stosować ewidencję zaangażowania do wartości zawartych umów?

 • W jakim terminie należy wypłacić nauczycielowi nagrodę jubileuszową

  data dodania: 06.10.2016

  W jakim terminie należy wypłacić nauczycielowi nagrodę jubileuszową, do której nabył prawo 15 września. Czy w podstawie uwzględnić godziny ponadwymiarowe za wrzesień?

 • Jak odzyskać nadpłacone wynagrodzenie od nauczyciela

  data dodania: 06.10.2016

  W sierpniu 2016 r. szkoła nadpłaciła nauczycielowi wynagrodzenie. Na początku września została zrobiona korekta listy płac za sierpień, ponieważ wtedy ten nauczyciel przyniósł zwolnienie lekarskie za okres od 29 sierpnia 2016 r. Kiedy powinna być rozliczona nadpłata wynagrodzenia, zwłaszcza że przedstawione zwolnienie lekarskie jest wystawione na dłuższy okres?

 • Czy nauczycielowi przysługuje odprawa przy zwolnieniu na podstawie jego wniosku

  data dodania: 03.10.2016

  Czy pełnozatrudniony (na podstawie mianowania) dyplomowany nauczyciel, który w roku szkolnym 2014/2015 miał obniżony etat, w roku szkolnym 2015/2016 przebywa na urlopie bezpłatnym i który obecnie złożył wniosek o rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron - ma prawo do odprawy pieniężnej?

 • Jak rozliczyć przychody nauczyciela z dodatkowych korepetycji

  data dodania: 31.08.2016

  Czy nauczyciel ma prawo do skorzystania z rozliczeń w formie karty podatkowej, prowadząc na terenie szkoły dodatkowe korepetycje dla uczniów?

 • Kiedy zrefundowanie nauczycielowi mianowanemu kosztów zakupu okularów jest zwolnione z podatku

  data dodania: 31.08.2016

  Na podstawie art. 23 ust. 5 Karty Nauczyciela dyrektor szkoły może skierować nauczyciela mianowanego na badanie okresowe lub kontrolne z własnej inicjatywy w każdym czasie. Czy jeżeli lekarz przeprowadzający badanie stwierdzi konieczność korzystania przez nauczyciela z okularów korygujących, zrefundowanie nauczycielowi kosztów ich zakupu jest zwolnione z podatku dochodowego?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK