do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Świadczenie kompensacyjne i przedemerytalne a opodatkowanie świadczeń z ZFŚS

  data dodania: 03.02.2020

  PROBLEM: Czy od nauczyciela przebywającego na świadczeniu kompensacyjnym (wypłacono mu odprawę emerytalną i dokonywany jest coroczny odpis na ZFŚS) oraz od osób, które przeszły na świadczenie przedemerytalne (nie miały wypłaconych odpraw emerytalnych, nie dokonujemy na nie odpisu), które są objęte opieką socjalną (wypłacamy im tzw. wczasy pod gruszą i świadczenia świąteczne), należy pobierać podatek dochodowy z tytułu świadczeń z ZFŚS, czy można ich traktować jak rencistów i emerytów i stosować zwolnienie od podatku dochodowego do kwoty 3000 zł rocznie?

 • Dodatek za wychowawstwo dla nauczycieli szkół policealnych i szkół dla dorosłych

  data dodania: 03.02.2020

  Dodatek za wychowawstwo jest dodatkiem funkcyjnym przysługującym nauczycielowi w związku z pełnieniem funkcji wychowawcy klasy. Uprawnienie do tego dodatku wynika z § 5 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

 • Ustalanie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy nauczyciela

  data dodania: 03.02.2020

  Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. Inne zasady stosuje się w tzw. jednostkach nieferyjnych. Zatrudnionym w nich nauczycielom przysługuje urlop w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów i takie same normy mają zastosowanie do dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole, a także nauczycieli, którzy przez okres co najmniej 10 miesięcy pełnią obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze.

 • Przyznanie dodatku funkcyjnego nauczycielowi zatrudnionemu w trakcie miesiąca kalendarzowego

  data dodania: 02.01.2020

  PYTANIE: Jeśli nauczyciel jest zatrudniony w trakcie miesiąca, to czy dodatek funkcyjny przysługuje od miesiąca kolejnego, czy należy go podzielić proporcjonalnie do okresu trwania umowy, zgodnie z art. 39. ust. 1 Karty Nauczyciela?

 • Podwyższenie wymiaru pensum nauczycielowi – doliczenie godzin ponadwymiarowych do etatu

  data dodania: 02.01.2020

  PROBLEM: Nauczyciele zwrócili się do dyrektora z wnioskami o podwyższenie pensum i przeliczenie etatu, przez co miałoby wzrosnąć ich wynagrodzenie zasadnicze oraz pochodne obliczane procentowo. W jakich okolicznościach można podwyższyć pensum nauczycielom zgodnie z art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela? Czy szkoła ma obowiązek uwzględnić te wnioski?

 • Czy nauczycielowi pracującemu przy komputerze poza szkołą przysługuje zwrot za okulary

  data dodania: 02.01.2020

  PYTANIE: Czy nauczycielowi szkoły publicznej przysługuje zwrot za okulary korekcyjne, jeśli komputera używa wyłącznie poza szkołą przy ocenie prac sprawdzających wiedzę i do przygotowania materiałów na zajęcia?

 • Jednorazowe świadczenie na start dla nauczyciela-emeryta

  data dodania: 03.12.2019

  PYTANIE: Czy emerytowi rozpoczynającemu staż na stopień nauczyciela kontraktowego przysługuje jednorazowe świadczenie na start?

 • Problematyka przyznawania dodatku wiejskiego – wybrane aspekty

  data dodania: 03.12.2019

  Dodatek wiejski to jeden z obligatoryjnych składników wynagrodzenia za pracę nauczyciela. Wypłaca się go nauczycielom posiadającym kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionym na terenie wsi lub w mieście liczącym do 5 tys. mieszkańców w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela. Dodatek ten może być podwyższony przez organ prowadzący szkołę w sytuacji, gdy na danym terenie wiejskim występuje deficyt kadr - art. 54 ust. 5 Karty Nauczyciela.

 • Czy dodatek stażowy należy się osobie będącej jednocześnie dyrektorem gminnego żłobka i gminnej szkoły

  data dodania: 03.12.2019

  PROBLEM: Dyrektor szkoły podstawowej zatrudniony na podstawie Karty Nauczyciela pobiera dodatek stażowy w wysokości 20%. Od października sprawuje jednocześnie funkcję dyrektora żłobka, gdzie został zatrudniony na mocy przepisów o pracownikach samorządowych. Czy w żłobku również powinien otrzymywać dodatek 20-proc. stażowy, jeśli obie placówki należą do tej samej gminy?

 • Udzielanie urlopu uzupełniającego po powrocie z urlopu rodzicielskiego

  data dodania: 03.12.2019

  PYTANIE: Nauczycielka szkoły podstawowej przebywa obecnie na urlopie rodzicielskim, po którym za 2019 r. będzie przysługiwać jej 56 dni urlopu uzupełniającego i który rozpocznie się 24 stycznia 2020 r. Czy należy jej udzielić urlopu w terminie od 24 stycznia do 19 marca 2020 r. (56 dni za 2019 r.) bez uwzględniania urlopu podczas ferii zimowych za 2020 r.? Czy może udzielić go w terminach od 24 stycznia do 9 lutego 2020 r. (urlop za 2019 r.), następnie od 10 do 23 lutego 2020 r. (bieżący urlop za 2020 r. w okresie ferii zimowych ferie) i od 24 lutego do 2 kwietnia 2020 r. (pozostała część urlopu za 2019 r.)?

 • Wyrównanie nauczycielskich świadczeń urlopowych po korekcie kwoty odpisu na ZFŚS w 2019 r.

  data dodania: 29.11.2019

 • Wrześniowa podstawa naliczania nagrody jubileuszowej

  data dodania: 22.10.2019

  PROBLEM: Nauczyciel nabył prawo do nagrody jubileuszowej na dzień 30 września 2019 r. Czy w związku z tym do podstawy naliczenia nagrody jubileuszowej należało przyjąć godziny ponadwymiarowe za wrzesień 2019 r. (godziny ponadwymiarowe za wrzesień były wypłacone w tym samym dniu, gdy nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej)?

 • Ekwiwalent urlopowy nauczyciela zatrudnionego w trakcie roku szkolnego w niepełnym wymiarze pensum

  data dodania: 22.10.2019

  PROBLEM: Jak należało obliczyć ekwiwalent za urlop nauczyciela zatrudnionego w placówce feryjnej, zatrudnionego od 2 stycznia do 21 czerwca 2019 r. w wymiarze 2/18. Nauczyciel wykorzystał urlop w czasie ferii zimowych w wymiarze 14 dni.

 • Dodatek za wychowawstwo klasy w świetle nowych regulacji prawnych

  data dodania: 22.10.2019

  Dodatek za wychowawstwo klasy jest dodatkiem funkcyjnym, który przysługuje w związku ze sprawowaniem funkcji wychowawcy klasy. Nowelizacja przepisów ustawy - Karta Nauczyciela, która weszła w życie 1 września 2019 r., uściśliła zasady określania wysokości tego dodatku. Wobec braku definicji pojęcia „wychowawca klasy” pojawia się zapytanie o nauczycieli wykonujących zadania wychowawcy, ale nie w klasach, lecz w oddziałach czy grupach. Niniejszy artykuł jest próbą analizy przedstawionego zagadnienia.

 • Odprawa dla nauczyciela – paragraf 302 czy 401?

  data dodania: 18.09.2019

 • Odprawa dla nauczyciela powołanego do służby wojskowej – jaki paragraf?

  data dodania: 22.08.2019

 • Dokumentacja przy zatrudnianiu nauczyciela

  data dodania: 27.06.2019

  Zasady zatrudniania nauczycieli w przedszkolach, szkołach i innych placówkach określają przepisy ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (dalej: Karta Nauczyciela). Zgodnie z art. 11 Karty Nauczyciela, dyrektor szkoły nawiązuje z nauczycielem stosunek pracy odpowiednio na podstawie umowy o pracę lub mianowania na stanowisku zgodnym z posiadanymi przez niego kwalifikacjami oraz stopniem awansu zawodowego.

 • Wynagrodzenie nauczyciela prowadzącego nauczanie indywidualne – jaki rozdział

  data dodania: 26.06.2019

  PROBLEM: Czy do rozdziału 80150 można klasyfikować wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia przedmiotowe w formie nauczania indywidualnego w domu z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego?

 • Zasady rozliczania czasu pracy nauczycieli podczas wycieczek szkolnych

  data dodania: 18.04.2019

  Przedszkola, szkoły i placówki mogą organizować dla uczniów krajoznawstwo i turystykę. Opiekę nad uczniami w trakcie wycieczek szkolnych sprawują w szczególności nauczyciele, którzy zadanie to realizują w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy. Ta forma realizacji zadań pozaszkolnych wymaga stworzenia zabezpieczenia organizacyjnego i finansowego. Udział nauczycieli w wycieczkach szkolnych czy tzw. zielonych szkołach wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na kwestie związane z normami czasu pracy oraz wynagrodzeniem, tym bardziej iż zagadnienia te nie zostały wprost uregulowane w przepisach pragmatyki zawodowej nauczycieli.

 • Wynagrodzenie za godziny płatne ze środków unijnych w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych

  data dodania: 02.04.2019

  PROBLEM: Czy wynagrodzenie za zajęcia przydzielone nauczycielom w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej należy uwzględniać w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych?

 • Wynagrodzenie nauczyciela-związkowca za udział w szkoleniu prowadzonym przez związek zawodowy

  data dodania: 19.03.2019

  PROBLEM: Nauczycielka jest przewodniczącą Związku Nauczycielstwa Polskiego w okręgu. Nie ma obniżonego pensum, w ramach tego korzysta ze szkoleń prowadzonych przez ZNP na podstawie art. 25 ust. 5 ustawy o związkach zawodowych. Czy w przypadku nieobecności nauczyciela należą mu się nadgodziny, jakby faktycznie pracował w tym dniu? Czy szkolenie organizowane przez związek zawodowy jest doraźną czynnością wynikającą z funkcji pracownika-związkowca i z tytułu uczestnictwa w takim szkoleniu związkowiec może liczyć na odpłatne zwolnienie od pracy na czas szkolenia?

 • Wzrost nauczycielskiej pensji i wypłata jej wyrównania

  data dodania: 08.03.2019

  Od 1 stycznia 2019 r. wzrosły stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Spowodowało to konieczność wypłaty wyrównań nie tylko podstawy pensji, ale też innych składników.

 • Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkole – naliczanie odpisu w 2019 r.

  data dodania: 06.03.2019

  Do 31 maja należy przekazać na konto funduszu socjalnego co najmniej 75% wartości odpisów na ZFŚS. W artykule wskażemy, w jakiej wysokości naliczyć odpis na ZFŚS nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w 2019 r.

 • MEN o trzynastce nauczyciela zatrudnionego od 3 września

  data dodania: 18.01.2019

  Czy nauczyciel, który 3 września nawiązał stosunek pracy (podpisał umowę o pracę), nabędzie prawo do trzynastki? Ze stanowiska, które redakcja „Rachunkowości Budżetowej” otrzymała z Ministerstwa Edukacji Narodowej, wynika, że tak. Według resortu, nauczyciele, z którymi zawarto umowę o pracę z początkiem roku szkolnego, gdy przypada on np. 3 września, uzyskują prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do przepracowanego okresu.

 • Dwie kwoty bazowe w 2018 r. a zasady wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego

  data dodania: 18.01.2019

  Średnie wynagrodzenie ściśle uzależnione jest od kwoty bazowej ustalanej corocznie w ustawie budżetowej. W 2018 r. kwota bazowa była aktualizowana. Z tego względu warto przyjrzeć się zasadom obliczenia dodatku w kontekście dwóch kwot bazowych obowiązujących w roku budżetowym.

 • Szkolenie z pierwszej pomocy dla nauczycieli – rozdział 80146, paragraf 470?

  data dodania: 09.01.2019

  Pytanie: Czy szkolenie z pierwszej pomocy dla nauczycieli można sfinansować z rozdziału 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, paragraf 470 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”?

 • Przydzielenie godzin ponadwymiarowych z innego pensum

  data dodania: 27.12.2018

  PYTANIE: Od września 2018 r. nauczyciel realizował zajęcia z matematyki w wymiarze 18/18. Od 7 stycznia 2019 r. dodatkowo będzie świadczył pracę jako wychowawca świetlicy w wymiarze 4/26. Czy przydzielenie dodatkowych godzin wymaga modyfikacji umowy o pracę nauczyciela?

 • Czy świadczenie urlopowe przysługuje nauczycielowi przebywającemu na urlopie wychowawczym?

  data dodania: 23.10.2018

  Pytanie: Czy nauczyciel przebywający w danym roku na urlopie wychowawczym ma prawo do świadczenia urlopowego?

 • Planowanie wydatków na świadczenia BHP w szkole

  data dodania: 23.10.2018

  Jakie wydatki należy ująć w planie finansowym szkoły na pokrycie świadczeń BHP dla nauczyli, pracowników administracyjnych i obsługi?

 • Podstawa obliczenia kwoty odpisu na ZFŚS dla nauczyciela emeryta

  data dodania: 23.10.2018

  Jak obliczyć odpis na ZFŚS dla nauczyciela emeryta, który w decyzji ZUS o przyznaniu emerytury ma - oprócz emerytury - przyznane dodatki: pielęgnacyjny, energetyczny, kompensacyjny? Czy należy je uwzględnić, czy jako podstawę naliczenia odpisu przyjąć wyłącznie kwotę emerytury brutto?

 • Zatrudnienie osoby rozpoczynającej pracę na okres krótszy niż 2 lata szkolne

  data dodania: 22.10.2018

  PYTANIE: Od 1 września 2018 r. zasadą jest zatrudnianie nauczycieli stażystów na okres 2 lat szkolnych w celu realizacji przez nich stażu. Tak jak dotychczas, możliwe jest jednak zatrudnienie stażysty na okres krótszy, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą wynikającą z organizacji nauczania lub koniecznością zastąpienia nieobecnego nauczyciela w pracy (art. 10 ust. 2 i 7 Karty Nauczyciela). Nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez składania wniosku, z początkiem roku szkolnego (nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć), pod warunkiem że spełnia warunki do otwarcia stażu (art. 9d ust. 1 Karty Nauczyciela). W przypadku zatrudnienia nauczyciela na okres krótszy niż 2 lata szkolne, nauczyciel może realizować staż, chyba że na podstawie art. 10 ust. 11 Karty Nauczyciela

 • Świadczenia emerytalne dla nauczycieli

  data dodania: 22.10.2018

  Nauczyciel uzyskuje prawo do powszechnej emerytury wynikającej z przepisów ustawy emerytalnej. Ponieważ jednak uznawany jest za pracownika wykonującego pracę w szczególnym charakterze, otrzymał również prawo do emerytury w obniżonym wieku emerytalnym. Nie są to jedyne świadczenia, które po zakończeniu zatrudnienia może uzyskać pedagog. W niniejszym opracowaniu ommówiono świadczenia emerytalne, o które może ubiegać się nauczyciel, oraz zasady, warunki i tryb ich przyznawania.

 • Pensum socjoterapeuty w młodzieżowym ośrodku socjoterapii

  data dodania: 28.09.2018

  PYTANIE: Jakie pensum ma socjoterapeuta prowadzący zajęcia z socjoterapii w młodzieżowym ośrodku socjoterapii (jednostce feryjnej)? Zajęcia z socjoterapii są wpisane w plan lekcji i trwają 45 minut. Pensum powinna określać Karta Nauczyciela, jednak w tabeli w art. 42 ust. 3 nie ma takiego stanowiska. Natomiast uchwała rady powiatu określa pensum pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych w wymiarze 22 godzin.

 • Zawarcie umowy przed 1 września a zaświadczenie o niekaralności

  data dodania: 28.09.2018

  PYTANIE: Od 1 września 2018 r. art. 10 ust. 8a Karty Nauczyciela otrzymał nowe brzmienie, zgodnie z którym obowiązek przedkładania informacji z Krajowego Rejestru Karnego (dalej: KRK) nie dotyczy przypadku, gdy z nauczycielem jest nawiązywany kolejny stosunek pracy w tej samej szkole w ciągu 3 miesięcy od dnia rozwiązania albo wygaśnięcia po stanie nieczynnym poprzedniego stosunku pracy. Dzień 1 września 2018 r. wypadał w sobotę. Czy w związku z tym można było skorzystać z wprowadzonego zwolnienia z obowiązku dostarczenia zaświadczenia o niekaralności, jeżeli strony stosunku pracy zawarły kolejną umowę w dniu 31 sierpnia 2018 r., ale z dniem rozpoczęcia pracy przypadającym na 1 września?

 • Czas pracy niepełnosprawnych nauczycieli po zmianach

  data dodania: 28.09.2018

  PROBLEM: Nauczyciel posiada orzeczenie o niepełnosprawności i pracuje na pełny etat. Czy od 1 września 2018 r. można nie obniżać jego pensum po uzyskaniu zgody lekarza medycyny pracy na podstawie art. 15 i 16 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej, a tym samym czy nauczyciel może mieć przydzielone nadgodziny?

 • Godziny ponadwymiarowe w wynagrodzeniu za dzień opieki nad zdrowym dzieckiem

  data dodania: 31.08.2018

  PROBLEM: W maju 2018 r. nauczyciel skorzystał z opieki nad dzieckiem w wieku do lat 14. W jaki sposób ustalić wynagrodzenie za dzień nieobecności? Czy średnią z godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw obliczamy z okresu od września 2017 r. do kwietnia 2018 r., czy z miesiąca, w którym wystąpiła nieobecność, czyli z maja 2018 r.?

 • Jak obliczyć wynagrodzenie za dzień opieki nad dzieckiem nauczyciela

  data dodania: 30.08.2018

  PYTANIE: Na jakich zasadach oblicza się wynagrodzenie za dzień zwolnienia od pracy z tytułu art. 67e Karty Nauczyciela? Czy sposób obliczania jest taki sam, jak przy obliczaniu wynagrodzenia z art. 188 Kodeksu pracy? Program płacowy, który oblicza nam to wynagrodzenie, pozwala na zastosowanie dwóch rozwiązań:

 • Wysokość dodatku za trudne warunki pracy a pensum łączone

  data dodania: 29.08.2018

  PROBLEM: Nauczyciel zatrudniony w placówce feryjnej - młodzieżowym ośrodku socjoterapii - na stanowisku wychowawcy w wymiarze 26/26 pensum, od 1 września 2018 r. będzie miał przydzielone 3 lekcje muzyki w wymiarze 3/18. Po uśrednieniu, jego pensum wyniesie 25/25 + 4/25 godzin ponadwymiarowych. Dodatek za trudne warunki przysługuje za każdy rodzaj zajęć prowadzonych w ośrodku. Organ prowadzący ustalił w uchwale, że wysokość dodatku dla pełnego etatu stanowić będzie procent od kwoty bazowej dla nauczycieli, tj. 2900,20 zł:

 • Wyjazd nauczyciela i uczniów na konkurs – paragraf 441 czy 430?

  data dodania: 25.05.2018

  Pytanie: Nauczyciel wraz z dwoma uczniami pojechał na konkurs (środek transportu - pociąg). Nauczyciel otrzymał delegację i na tej podstawie zostaną mu zwrócone środki za wyjazd. Ponadto wykupił ze swoich środków bilety dla uczniów. Czy w tym przypadku, aby dokonać zwrotu, wystarczy oświadczenie nauczyciela i dołączone bilety? Zastanawiam się, czy uczniom przysługuje też dieta, jeśli spełnią warunki. Jaką klasyfikację wydatków trzeba tu zastosować - nauczyciel to paragraf 441, a uczniowie - to 430?

 • Składnik przysługujący do określonego terminu a podstawa wymiaru zasiłków

  data dodania: 09.04.2018

  PROBLEM: Pracownica zatrudniona w szkole jako nauczyciel nauczania początkowego miała zawartą umowę na czas określony do 31 sierpnia 2017 r. Na podstawie tej umowy nauczycielce przyznano wynagrodzenie zasadnicze i wysługę należne do 31 sierpnia 2017 r. Przyznano również dodatek za wychowawstwo w wysokości 100 zł miesięcznie (również do 31 sierpnia 2017 r.). W lipcu 2017 r. nauczycielce udzielono urlopu macierzyńskiego. Z dniem 1 września 2017 r. przestała ona być pracownikiem szkoły (umowa zawarta była do 31 sierpnia 2017 r.). Szkoła przekazała dokument ZUS Z-3 do ZUS w celu kontynuowania przez niego wypłaty zasiłku. Podstawę zasiłku macierzyńskiego wypłacanego w szkole w sierpniu 2017 r. stanowiło wynagrodzenie zasadnicze - 1993,00 zł, dodatek za wysługę lat - 59,79 zł, dodatek za

 • Wymiar urlopu w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

  data dodania: 04.04.2018

  Problem: Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje nauczycielom zatrudnionym w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych feryjnych? Czy przysługuje im prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych zgodnie z planem urlopów (według stanowiska MEN), czy też - tak samo jak nauczycielom szkoły podstawowej - w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania, zgodnie z art. 64 ust. 1 Karty Nauczyciela? Czy dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych należałoby wprowadzić listę obecności?

 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r. dla nauczyciela – pytania i odpowiedzi

  data dodania: 23.02.2018

  W artykule zostały przedstawione odpowiedzi na pytania Czytelników z zakresu ustalania prawa nauczycieli do trzynastki.

 • Ustalenie prawa do nagrody jubileuszowej po dostarczeniu dokumentów

  data dodania: 12.02.2018

  PROBLEM: Zatrudniliśmy nauczycielkę matematyki na czas określony (na zastępstwo) od 9 stycznia 2018 r. Z dostarczonych nam dokumentów wynika, że pracownica ma staż pracy w wysokości 30 lat 6 miesięcy i 13 dni. Pracownica przed zatrudnieniem w naszej szkole otrzymywała zasiłek z urzędu pracy (ma donieść zaświadczenie). Czy pracownicy należy wypłacić nagrodę jubileuszową w związku z przepracowaniem 30 lat pracy, mimo że na dziś dzień minęło 6 miesięcy od przekroczenia dnia uzyskania uprawnień do nagrody?

 • Zmiana sposobu korzystania nauczyciela ze zwolnienia od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem

  data dodania: 05.01.2018

  PROBLEM: Czy nauczyciel może wykorzystać wolne z tytułu opieki nad dzieckiem w wymiarze godzinowym?

 • Zmiana stanowiska nauczyciela mianowanego

  data dodania: 01.12.2017

  Problem: Na jakiej podstawie dyrektor przenosi nauczyciela mianowanego z etatu nauczyciela wychowania przedszkolnego „0” - wymiar 22/22 etatu na etat nauczyciela klasy II szkoły podstawowej - wymiar etatu 18/18? Czy mają zastosowanie w tym przypadku art. 91c ust. 1 Karty Naucz yciela i art. 29 § 32 oraz § 4 Kodeksu pracy, zgodnie z którymi dyrektor szkoły informuje nauczyciela na piśmie o zmianie jego obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych (arkusz organizacyjny na bieżący rok szkolny), czy też art. 18 Karty Nauczyciela?

 • Dowód poniesienia opłaty klimatycznej

  data dodania: 23.11.2017

  Jak zaksięgować opłatę klimatyczną (nauczyciele integrowali się w górach z okazji DEN)? Dostałam fakturę za pobyt w pensjonacie i KP za opłatę klimatyczną. Czy KP może być u mnie dowodem poniesienia wydatku z ZFŚS? Czy jednak powinnam żądać wystawienia faktury?

 • Kiedy przysługuje zasiłek na zagospodarowanie

  data dodania: 02.11.2017

  PROBLEM: Nauczyciel wspomagający, który w sierpniu 2017 r. zdobył stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, złożył we wrześniu tego roku wniosek o zasiłek na zagospodarowanie. Osoba ta od 1 września do 31 października 2014 r. pracowała w przedszkolu na stanowisku nauczyciela. Od 1 listopada 2014 r. do 26 czerwca 2015 r. oraz od 1 września 2015 r. do dziś pracuje w naszej szkole jako nauczyciel wspomagający na pełen etat. Ze względu na brak kwalifikacji (kierunek studiów wymaganych dla nauczyciela wspomagającego) nauczyciel nie mógł wcześniej podjąć stażu na wyższy awans zawodowy. Pracownik nie wykonywał poza szkołą na stanowisku nauczyciela innej pracy. Czy nauczycielowi przysługuje zasiłek na zagospodarowanie?

 • Ustalenie warunków dofinansowania dokształcania nauczycieli

  data dodania: 05.10.2017

  PROBLEM : Czy można w regulaminie dofinansowania dokształcania nauczycieli w szkole podstawowej ująć zapis o konieczności pracy np. przez minimum 3 lata po przyznaniu dofinansowania? Często nauczyciele, którym dyrektor przyznał dofinansowanie do danych kierunków studiów związanych z potrzebami szkoły, zmieniają pracę, a szkoła nie skorzystała z pracy dofinansowanego pracownika.

 • Zatrudnianie nauczycieli – pytania i odpowiedzi

  data dodania: 29.09.2017

  W artykule zostały przedstawione odpowiedzi na pytania Czytelników dotyczące spraw kadrowych związanych z początkiem roku szkolnego 2017/2018, w tym wynikających z wprowadzenia reformy oświatowej od 1 września 2017 r.

 • Czy w razie przerwania urlopu wypoczynkowego nauczycielowi należy się wynagrodzenie urlopowe

  data dodania: 02.08.2017

  Czy wicedyrektorowi, który w czasie wakacji przebywał nieprzerwanie na urlopie 6 tygodni, a w pozostałym okresie pełnił dyżur w placówce, powinniśmy wypłacić średnią urlopową za cały okres ferii letnich czy tylko za sześć tygodni urlopu? Wicedyrektor wykorzystał urlop wypoczynkowy w okresie ferii zimowych, co łącznie daje 56 dni urlopu w trakcie roku szkolnego.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK