do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Obowiązek wydrukowania ksiąg rachunkowych prowadzonych techniką komputerową

  data dodania: 19.03.2019

 • Ewidencja należności z tytułu dochodów budżetowych w księgach rachunkowych oraz w sprawozdaniu budżetowym

  data dodania: 30.11.2018

  Samorządowa jednostka budżetowa pobiera opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi. Opłaty te są uiszczane na podstawie przekazywanych pism zawierających kosztorys ilości zrealizowanych godzin usług i stawki procentowej miesięcznego kosztu usługi uzależnionego od dochodu usługobiorcy lub jego rodziny. Opłaty te wpłacane są w terminie następnego miesiąca przelewem na konto bankowe samorządowej jednostki budżetowej. W jakim miesiącu trzeba ująć w ewidencji księgowej oraz czy wykazać w sprawozdaniu budżetowym Rb-27ZZ należności z opłat za usługi świadczone w grudniu, które płatne są w styczniu kolejnego roku?

 • Przypis na koncie podatnika, któremu wydano decyzję na zajęcie pasa drogowego

  data dodania: 29.11.2018

  PROBLEM: Decyzja na zajęcie pasa drogowego wydana została 24 września 2018 r., odebrana 8 października 2018 r. Decyzja stała się ostateczna 22 października 2018 r. Podatnik zapłacił opłatę 10 października 2018 r. Na decyzji jest zapis, że termin płatności to 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Z jaką datą (chodzi o datę księgowania) powinien być zrobiony przypis na koncie podatnika, któremu wydano decyzję na zajęcie pasa drogowego?

 • Darowizna nieruchomości w księgach rachunkowych darczyńcy i obdarowanego

  data dodania: 18.09.2018

  Gmina przekazała budynek hali sportowej instytucji kultury, dla której jest organizatorem na podstawie zarządzenia wójta (nie ma aktu notarialnego o przekazaniu darowizny). Wartość środka trwałego została wyksięgowana z ewidencji wartości środków trwałych (konto 011) i zaksięgowana na konto pozabilansowe. Instytucja kultury wprowadziła do własnej ewidencji środków trwałych wartość hali sportowej na konto 011. Czy takie działanie jest prawidłowe? Jak prawidłowo dokonać przeniesienia wartości środka trwałego do ewidencji gminy?

 • Korekta dokumentów ubezpieczeniowych – ewidencja księgowa

  data dodania: 18.09.2018

  Jak należy zaewidencjonować w księgach rachunkowych korekty dokumentów ubezpieczeniowych za lata ubiegłe? Czy nadpłacone kwoty składek należy odprowadzić na dochody jednostki samorządu terytorialnego?

 • Odsetki od nieterminowej płatności – odpowiedzialność dyscyplinarna pracownika, ewidencja księgowa

  data dodania: 20.07.2018

  W samorządowej jednostce budżetowej zdarzyło się nieterminowe regulowanie zobowiązań pieniężnych, czego konsekwencją była zapłata odsetek. Sytuacja miała miejsce w przypadku płatności faktury VAT, odbiorca zmienił rachunek bankowy, pieniądze wróciły do jednostki budżetowej na konto bankowe. Kolejna płatność była już po terminie. Pracownik wpłacił odsetki na konto budżetowe jednostki. Jak ująć w księgach rachunkowych zapłatę odsetek w przypadku cofnięcia ich na konto budżetowe jednostki bez możliwości pokrycia przez pracownika i jak w przypadku wpłaty przez pracownika na konto bankowe jednostki? W jakim paragrafie należy ująć kwotę odsetek i jak wykazać w sprawozdaniu finansowym Rb-28S?

 • Nabywanie spadków przez gminę – rozwiązania księgowe w pytaniach i odpowiedziach

  data dodania: 19.07.2018

  Sposób ewidencji operacji gospodarczych związanych z ujmowaniem spadków i spłatą zobowiązań spadkowych wymaga w szczególności zwrócenia uwagi na zapisy ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (dalej: k.c.). Gmina jako spadkobierca powołany w ostatniej kolejności do dziedziczenia ustawowego nie może odrzucić spadku, na co wskazuje zapis art. 1023 § 1 k.c. Ponadto gmina zawsze przyjmuje spadek z dobrodziejstwem inwentarza, co w praktyce oznacza przyjęcie spadku z zobowiązaniami.

 • Jak zaksięgować zakup telefonu komórkowego z odwrotnym obciążeniem

  data dodania: 16.07.2018

  Przedszkole publiczne zakupiło telefon komórkowy ze środków budżetowych. Faktura za telefon jest fakturą z odwrotnym obciążeniem VAT. Jednostka zapłaciła należność netto w wysokości 1,00 zł operatorowi, klasyfikując wydatek w § 421 „Zakup materiałów i wyposażenia”. Natomiast kwota podatku w wysokości 0,23 zł została przekazana na rachunek urzędu miasta, jako VAT należny, który następnie urząd odprowadzi do urzędu skarbowego. W jakim paragrafie powinien być zakwalifikowany wydatek w kwocie 0,23 zł?

 • Ewidencja księgowa wykonania altany dla DPS

  data dodania: 06.07.2018

  Dom pomocy społecznej zamówił altanę. Na fakturze widnieje zapis: ,,wykonanie altany”, wartość - 9300 zł. Jak ująć taką usługę w ewidencji księgowej? Czy właściwy jest § 421 „Zakup materiałów i wyposażenia” jako zakup altany, czy § 430 „Zakup usług pozostałych” jako usługa? Jak postąpić z przyjęciem na konto 013 „Pozostałe środki trwałe” i z umorzeniem?

 • Ewidencja rozliczenia dotacji w księgach rachunkowych urzędu

  data dodania: 04.06.2018

  Z budżetu gminy udzielane są rokrocznie dotacje (celowe, przedmiotowe oraz podmiotowe). W urzędzie miejskim wyodrębniono dwa oddzielne dzienniki częściowe (opisane w polityce rachunkowości jednostki) oraz oddzielne rachunki bankowe dla dochodów budżetowych oraz dla wydatków budżetowych. Czy takie działanie jest prawidłowe?

 • Roczna korekta VAT w księgach rachunkowych jednostki budżetowej

  data dodania: 04.04.2018

  Po korekcie rocznej VAT za 2017 r., kiedy to przez cały rok VAT rozliczany był współczynnikiem i prewspółczynnikiem “wstępnym, jednostka odnotowała nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym (pozostały przychód operacyjny) w wysokości 100,00 zł. Z deklaracji za styczeń 2018 r. (części dotyczącej VAT naliczony za 01/2018 i VAT należny za 01/2018) wynika: VAT należny 300,00 zł, a naliczony 150,00 zł. Jak prawidłowo zaksięgować rozrachunki z tytułu VAT? Ile odprowadzić do urzędu marszałkowskiego i na jaki rachunek? Jaki zastosować paragraf klasyfikacji budżetowej w odniesieniu do przychodu (094 czy 097)?

 • Zasady gromadzenia środków na wydzielonym rachunku dochodów własnych

  data dodania: 31.01.2018

  Przy szkole średniej funkcjonuje rachunek wydzielonych wpływów. Czy istnienie obowiązek księgowania kosztów na kontach Zespołu 4 i Zespołu 5 tak jak w dawnym gospodarstwie pomocniczym, czy tylko na kontach Zespołu 4 (koszty rodzajowe)?

 • Do kiedy należy sporządzić sprawozdanie końcowe z inwentaryzacji?

  data dodania: 30.01.2018

 • Ewidencja księgowa zakupu udziału w spółce z o.o.

  data dodania: 30.11.2017

  Gmina A od gminy B odkupiła jeden udział w spółce z o.o. Nabycie miało formę umowy kupna-sprzedaży zawartej przed notariuszem. Udział ten nie zostanie zarejestrowany w KRS ze względu na proporcjonalnie małą liczbę posiadanych udziałów przez gminę A. Czy gmina A na podstawie umowy kupna-sprzedaży może zaewidencjonować wartość udziałów na koncie 030, pomimo że nie jest wykazana w KRS?

 • Termin zamknięcia ksiąg rachunkowych miesiąca

  data dodania: 29.09.2017

  Do kiedy prawidłowo należy zamknąć księgi rachunkowe miesiąca? Czy trzeba to zrobić do 10. dnia kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni, czy też można to zrobić tak jak stanowi polityka rachunkowości jednostki - do 15. dnia kolejnego miesiąca, kiedy jednostka musi wydrukować dziennik? Czy jeśli jednostka sporządza wydruki dziennika w terminie do 15. dnia kolejnego miesiąca, to po sporządzeniu sprawozdań miesięcznych, a przed sporządzeniem wydruków dziennika, można jeszcze skorygować zapisy w księgach niezamkniętego miesiąca bez użycia dowodu korygującego (np. coś, co nie wpływa na zmianę danych w sprawozdaniach)? Czy może jednak lepiej wprowadzać poprawki po sporządzeniu sprawozdań budżetowych na podstawie dowodu korygującego (PK - „Polecenie księgowania” lub noty księgowej)?

 • Czy można przepisać księgę inwentarzową

  data dodania: 18.05.2017

  Czy istnieje możliwość i podstawa prawna do przepisania księgi inwentarzowej szkoły, która jest nieczytelna, i jakie zasady należy przy tym zachować?

 • Jak rozliczyć zwrot nadpłaty trzynastki za 2016 r.

  data dodania: 20.12.2016

  Zdarza się, że wypłacona trzynastka na skutek różnych okoliczności okazuje się świadczeniem nienależnym. W artykule przedstawiony został sposób rozliczenia zwrotu nadpłaconej kwoty świadczenia dokonanego przez pracownika.

 • Czy OPS może posiadać równolegle dwa programy finansowo-księgowe

  data dodania: 03.10.2016

  Czy możliwe jest posiadanie w jednostce dwóch różnych programów finansowo-księgowych (różnych producentów), z których każdy jest stosowany do ewidencji różnych rodzajów działalności? Czy takie rozwiązanie jest zgodne z wymogami ustawy o rachunkowości, o finansach publicznych i czy spełnia wymogi stawiane sprawozdawczości finansowej i budżetowej?

 • W jaki sposób rozliczyć projekt partnerski

  data dodania: 13.06.2016

  Gmina miasto oraz gmina realizują wspólnie projekt partnerski. Każdy z partnerów jest odpowiedzialny za realizację programu w granicach administracyjnych danego samorządu. Jak powinna wyglądać ewidencja operacji finansowych związanych z realizacją projektu pomiędzy Liderem i Partnerem?

 • Jaką datę zakupionej usługi zapisać w ewidencji księgowej - wystawienia dokumentu czy sprzedaży

  data dodania: 05.02.2016

  Pod jaką datą jednostka sektora finansów publicznych powinna ująć w księgach rachunkowych fakturę za usługę monitoringu, na której figurują następujące daty: wystawienia dokumentu - 5 grudnia 2015 r., sprzedaży - 31 grudnia 2015 r. Termin płatności zapisany na fakturze upłynął 16 grudnia 2015 r. Do jednostki faktura wpłynęła 10 grudnia 2015 r. W jednostce nie księguje się dokumentów pod datą wpływu. Czy w tym przypadku operacja gospodarcza jest przeprowadzona 5 czy 31 grudnia 2015 r.?

 • Czy wydatki poniesione przez szkołę na uporządkowanie dokumentacji księgowej jednostki przez biegłego rewidenta stanowią wydatki strukturalne

  data dodania: 02.11.2015

  W szkole, będącej samorządową jednostką budżetową, ujawniono szereg poważnych nieprawidłowości w zakresie rachunkowości. W efekcie zmieniło się kierownictwo szkoły, jak również główna księgowa. Ze względu na skalę i charakter nieprawidłowości nowe władze szkoły w porozumieniu z wójtem gminy podjęły decyzję o uporządkowaniu rachunkowości (w tym ksiąg rachunkowych) przez biegłego rewidenta. Czy wydatki na ten cel stanowią wydatek strukturalny, który powinien zostać ujęty w kodzie 81 klasyfikacji wydatków strukturalnych?

 • Jak zaksięgować należność za usługę remontową wykonaną w ciągu dwóch lat

  data dodania: 02.11.2015

  Samorządowa jednostka budżetowa zleciła remont łazienki wykonawcy budowlanemu, który ten remont zrealizował wadliwie. Jednostka budżetowa wyznaczyła wykonawcy termin usunięcia usterki na luty 2016 r. w czasie ferii zimowych. We wrześniu 2015 r. została wystawiona faktura za usługę - pomniejszona o kwotę, która dotyczy usterek. Jak samorządowa jednostka budżetowa powinna prawidłowo zaksięgować tę operację gospodarczą? Czy odliczoną kwotę powinna zaksięgować w 2015 r., czy dopiero na podstawie kolejnej faktury wystawionej w lutym 2016 r.?

 • Czy wypłata wynagrodzeń pracowników jednostki budżetowej może nastąpić z konta 139

  data dodania: 16.06.2015

  Czy z uwagi na ochronę danych osobowych jednostka budżetowa może dokonywać wypłaty wynagrodzeń pracownikom z tytułu umowy o pracę z konta pomocniczego - płace, przeksięgowując środki na wypłatę z konta podstawowego (130) na konto pomocnicze (139)? Czy istnieje możliwość księgowania syntetycznego rozrachunków z pracownikami z tytułu wynagrodzeń (konto 231)? Czy do konta 231 wymagana jest szczegółowa imienna ewidencja wynagrodzeń?

 • W jakiej formie i w jaki sposób należy prowadzić ewidencję wydatków strukturalnych w szkołach publicznych

  data dodania: 11.03.2015

  Regulacje w zakresie sposobu prowadzenia ewidencji wydatków strukturalnych nie są do końca jednoznaczne i pojawiają się w tym względzie wątpliwości. Proszę wskazać, w jakiej formie należy prowadzić ewidencję w szkole będącej samorządową jednostką budżetową i czym się kierować przy wyborze konkretnego rozwiązania.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK