do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Dochodzenie należności cywilnoprawnych – obowiązek naliczania 40 euro

  data dodania: 19.02.2019

  PROBLEM: Jako jednostka budżetowa posiadamy w trwałym zarządzie nieruchomości wykorzystywane w jej statutowej działalności. Zdarzają się przypadki najmu nieruchomości. Każdorazowo sporządzana jest umowa najmu, w którym określa się wysokość czynszu oraz termin zapłaty. Należności regulowane są na podstawie comiesięcznie wystawianych faktur VAT z terminem płatności zgodnym z zawartą umową.

 • Udokumentowanie zakupu od rolnika

  data dodania: 02.01.2019

 • Usługa dozoru nocnego w schronisku – zakres odliczenia VAT

  data dodania: 17.12.2018

 • Jednostka budżetowa płatnikiem podatku u źródła

  data dodania: 13.12.2018

 • Zakup kasy rejestrującej dla samorządowej jednostki budżetowej

  data dodania: 03.12.2018

 • Czy środki pieniężne w drodze ujmuje się w sprawozdaniu Rb-27S i Rb-N

  data dodania: 21.11.2018

  W jednostce budżetowej płatność za usługi korzystania z pływalni przyjmowana jest za pośrednictwem kart płatniczych. Ewidencja zapłaty przebiega z wykorzystaniem konta 141 „Środki pieniężne w drodze”. W jaki sposób powinno przebiegać księgowanie wpływów ze sprzedaży usług płatnych kartami płatniczymi? Czy środki pieniężne ewidencjonowane na koncie 141 należy ujmować w należnościach sprawozdań Rb-27S i Rb-N?

 • Nieprzekazanie gminnym jednostkom budżetowym nieruchomości w trwały zarząd

  data dodania: 23.10.2018

  Nieprawidłowość: Wszystkie gminne jednostki budżetowe użytkowały nieruchomości zajęte na potrzeby realizacji ich zadań statutowych (siedziby, nieruchomości konieczne do wykonywania zadań) bez formalnego przekazania im ich w trwały zarząd. Nieruchomości figurowały w księgach rachunkowych urzędu gminy i przez ten urząd były amortyzowane.

 • Szczegółowość ewidencji pomocniczej do konta 221

  data dodania: 31.07.2018

  Jednostka budżetowa zaliczyła na przełomie roku należności z tytułu zwrotów przez pracowników kosztów rozmów prywatnych odbytych z telefonów służbowych w grudniu 2017 r. do należności z tytułu dochodów budżetowych, ponieważ były potrącone z wynagrodzeń za styczeń 2018 r. i w styczniu były odprowadzone do budżetu. Należności od 60 pracowników zostały ujęte w grudniu 2017 r. na koncie 221 - analitycznie w paragrafie dochodowym 094 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w jednej kwocie. Kontrola zarzuciła jednostce brak ewidencji szczegółowej, czyli wyodrębnienia należności w podziale na poszczególnych pracowników. Czy jednostka budżetowa ma obowiązek stosować taki podział w ewidencji pomocniczej i na jakiej

 • Podzielona płatność – kto jest posiadaczem rachunku

  data dodania: 12.07.2018

 • Wypłata wynagrodzenia kuratorowi powołanemu przez sąd a rozliczenie PIT

  data dodania: 11.07.2018

 • Czy ze środków z dotacji z budżetu państwa na prowadzenie ŚDS można sfinansować szkolenie zastępcy głównego księgowego

  data dodania: 05.07.2018

  Jednostka budżetowa (MOPS) realizująca szereg różnych zadań z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, pieczy zastępczej, prowadzi również dwa środowiskowe domy pomocy (dalej: ŚDP). Z planu finansowego ŚDS opłacani są pracownicy świadczący wsparcie dla uczestników ŚDS, oraz jedna osoba z działu finansowo-księgowego obsługująca zadanie. Czy zatem sfinansowanie z tych środków szkolenia z rachunkowości budżetowej dla kierownictwa działu będzie prawidłowym wykorzystaniem środków z dotacji? Kierownictwo, mimo że jest finansowane z innych środków, odpowiada za organizację całej rachunkowości, zarządza wszystkimi środkami (również dotacją na ŚDS), nadzoruje pracę działu (również osobę księgującą ŚDS). Czy zatem w myśl obowiązujących

 • Klasyfikacja budżetowa wpłaty od sponsora z tytułu umowy sponsorskiej

  data dodania: 04.06.2018

  Jednostka budżetowa pozyskała od sponsora środki na zakup specjalnej altanki dla matek karmiących. W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej należy ująć w jednostce budżetowej wpłatę od sponsora z tytułu zawartej umowy sponsorskiej? W ramach planu wydatków jednostka budżetowa będzie zobligowana zakupić środek trwały - tj. przedmiotową altankę.

 • Zwrot kosztów postępowania – paragraf 461 czy inny?

  data dodania: 25.05.2018

  Pytanie: Jesteśmy samorządową jednostką budżetową. Wyrokiem sądu zostaliśmy zobowiązani do zapłaty na rzecz skarżącej nas strony (osoby fizycznej) kwoty tytułem zwrotu kosztów postępowania. Czy dobrze rozumiem, że taki wydatek powinnam ująć w paragrafie 461 „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” (zapis księgowy: Wn 761, Ma 130). Pod wyciągiem umieszczę wyrok sądu. Czy tak będzie prawidłowo?

 • Usługi wyżywienia świadczone na rzecz uczniów są zwolnione z VAT, bez względu na źródło ich finansowania

  data dodania: 04.04.2018

 • Roczna korekta VAT w księgach rachunkowych jednostki budżetowej

  data dodania: 04.04.2018

  Po korekcie rocznej VAT za 2017 r., kiedy to przez cały rok VAT rozliczany był współczynnikiem i prewspółczynnikiem “wstępnym, jednostka odnotowała nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym (pozostały przychód operacyjny) w wysokości 100,00 zł. Z deklaracji za styczeń 2018 r. (części dotyczącej VAT naliczony za 01/2018 i VAT należny za 01/2018) wynika: VAT należny 300,00 zł, a naliczony 150,00 zł. Jak prawidłowo zaksięgować rozrachunki z tytułu VAT? Ile odprowadzić do urzędu marszałkowskiego i na jaki rachunek? Jaki zastosować paragraf klasyfikacji budżetowej w odniesieniu do przychodu (094 czy 097)?

 • Jak zaksięgować sprzedaż zużytych tonerów?

  data dodania: 28.03.2018

  Pytanie: Na jakich kontach w jednostce budżetowej zaksięgować sprzedaż zużytych tonerów?

 • Amortyzacja gruntów oddanych w trwały zarząd

  data dodania: 12.03.2018

 • Odsprzedaż usług pomiędzy państwową a samorządową jednostką budżetową

  data dodania: 20.02.2018

 • Opłaty za obiady oraz duplikaty legitymacji i świadectw można wnosić bezpośrednio w szkole także po centralizacji

  data dodania: 12.02.2018

 • Rozliczenia wewnętrzne jednostek samorządu terytorialnego

  data dodania: 04.01.2018

 • Czy komenda straży pożarnej ma obowiązek składania JPK_VAT

  data dodania: 04.01.2018

 • Ewidencja księgowa umorzonej należności

  data dodania: 28.11.2017

  PROBLEM: Jednostka budżetowa administracji rządowej w drodze decyzji administracyjnej nakłada kary pieniężne na przedsiębiorców. Kary te stanowią dochód budżetu państwa. Zgodnie z ustawą, kary pieniężne podlegają pod dział III Ordynacji podatkowej. Do przedsiębiorcy, który nie zapłaci w terminie, wystawia się upomnienie. Jeżeli po otrzymaniu upomnienia nie zapłaci, wystawiany jest tytuł wykonawczy do urzędu skarbowego w celu przeprowadzenia egzekucji. Urząd skarbowy po przeprowadzeniu egzekucji np. ściąga część kwoty i umarza postępowanie, ponieważ przedsiębiorca likwiduje działalność gospodarczą i zostaje wykreślony z rejestru przedsiębiorców (jednoosobowa działalność gospodarcza). Dodatkowo nie posiada żadnego majątku. Czy na podstawie tego postanowienia z urzędu

 • Czy dochody KP PSP z tytułu odszkodowania należy wykazać w sprawozdaniu Rb-27ZZ

  data dodania: 25.10.2017

  Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej uzyskała dochody z tytułu odszkodowania za zniszczony samochód i wpłat za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników. Czy dochody te są dochodami powiatu, czy dochodami budżetu państwa i powinny być wykazane w sprawozdaniu Rb-27ZZ?

 • Sprzedaż na rzecz jednostek budżetowych tej samej JST a prewspółczynnik

  data dodania: 19.10.2017

  PROBLEM: Zakład budżetowy zajmuje się, między innymi, dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków. Przed centralizacją zakład odzyskiwał VAT w 100%, gdyż zakupy służyły wyłącznie sprzedaży opodatkowanej. Teraz sprzedaż wody dla jednostek tej gminy nie jest opodatkowana. Czy zakład powinien stosować prewspółczynnik? Czy jednak sprzedaż wody dla jednostek budżetowych jest poza zakresem VAT -- jako przekazanie na potrzeby własne? Czy zakład nadal powinien odliczać VAT w 100%?

 • Umarzanie należności w jednostce budżetowej

  data dodania: 19.10.2017

  PROBLEM: Na mocy art. 35 ust. 5 ustawy o ochronie zwierząt sąd orzekł nawiązkę na rzecz naszej jednostki. Tytuł egzekucyjny otrzymaliśmy w listopadzie 2012 r., natomiast tytuł wykonawczy we wrześniu 2013 r. Niestety, w tym czasie dłużnik przebywał w areszcie śledczym aż do października 2016 r. Po otrzymaniu informacji o zwolnieniu dłużnika jednostka skierowała wniosek o wszczęcie egzekucji do komornika. W kwietniu 2017 r. otrzymaliśmy od komornika postanowienie o umorzeniu postępowania w związku z bezskutecznością egzekucji. Czy spisanie w tym momencie nie będzie naruszać dyscypliny finansów publicznych (na należność i odsetki był utworzony odpis aktualizujący)? Czy w związku z tym jednostka budżetowa może spisać należność w księgach rachunkowych ?

 • Nienaliczanie odsetek od należności cywilnoprawnych – uwaga zmiany!

  data dodania: 20.06.2017

  W samorządowej jednostce budżetowej w ciągu miesiąca jest wystawiana cała masa not odsetkowych od płaconych po terminie należności cywilnoprawnych, na kwoty rzędu kilku - kilkunastu groszy, przy czym koszt wystawienia tych not jest wyższy niż ustalane w nich należności. Czy mimo zapisów Ordynacji podatkowej można zrezygnować z wystawiania tych not?

 • Nieprawidłowe księgowanie na koncie 221

  data dodania: 23.04.2017

 • Jak ująć czynności dokonywane między jednostkami gminy w korekcie deklaracji VAT po centralizacji

  data dodania: 04.04.2017

  W związku z wyrokiem TS UE z 29 września 2015 r. gmina zamierza złożyć korekty deklaracji VAT składanych w latach 2013-2016. Jak w związku z tym w ewidencji VAT ująć faktury, które dotyczą czynności dokonywanych między jednostkami organizacyjnymi gminy?

 • Opodatkowanie czynności w zakresie zapewnienia dzieciom pieczy zastępczej

  data dodania: 31.03.2017

  Od 1 stycznia 2017 r. powiat jest podatnikiem z tytułu czynności wykonywanych przez będące jednostką budżetową powiatowe centrum pomocy rodzinie. Czy wykonywane przez tę jednostkę czynności, za które powiat otrzymuje opłaty z innych powiatów na podstawie zawartych porozumień (tj. porozumień, o których mowa w art. 191 ust. 5 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej), podlegają ustawie o VAT?

 • Jak rozliczyć zwrot nadpłaty trzynastki za 2016 r.

  data dodania: 20.12.2016

  Zdarza się, że wypłacona trzynastka na skutek różnych okoliczności okazuje się świadczeniem nienależnym. W artykule przedstawiony został sposób rozliczenia zwrotu nadpłaconej kwoty świadczenia dokonanego przez pracownika.

 • Rozpoczęcie realizacji projektu unijnego bez podpisanej umowy - klasyfikacja wydatków

  data dodania: 05.12.2016

  W budżecie w § 6059 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" są zabezpieczone środki. Faktury zostały zapłacone. Inwestycja dotyczy projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. W 2017 r., po podpisaniu umowy, 85% kwoty wydatkowanej w 2016 r. będziemy mogli odzyskać ze środków UE. Czy w tej chwili można wyodrębnić te środki w § 6057 i dokonać przeniesienia na ten paragraf 85% kwoty z § 6059, i przeksięgować poleceniem księgowania z czwartej cyfry "9" na "7" (jako wydatek)?

 • Ustawowy termin przeprowadzenia inwentaryzacji a dzień wolny od pracy

  data dodania: 05.12.2016

  Kiedy należy przeprowadzić inwentaryzację, jeżeli ostatni dzień roku obrotowego przypada w sobotę?

 • Jak ustalić wartość początkową budynku stawianego na starych fundamentach

  data dodania: 04.11.2016

  Jednostka budżetowa posiada częściowo zamortyzowany budynek biurowy, który ma zostać przebudowany (wyburzenie obecnego budynku i pozostawienie jedynie jego fundamentów z podpiwniczeniem, na których zostanie postawiony nowy obiekt o tym samym przeznaczeniu). Jak w takiej sytuacji ustalić wartość budynku po zakończeniu inwestycji? Czy wprowadzić do ksiąg rachunkowych wartość poniesionych kosztów inwestycji i odpisać część nieumorzoną starego budynku? Jeżeli tak, to jakim dokumentem należałoby dokonać odpisu części nieumorzonej starego budynku? Czy może jednak należałoby w księgach pozostawić wartość początkową i powiększyć ją o wartość nowej inwestycji?

 • Czy KP PSP może przekazać sprzęt do ochotniczej straży pożarnej

  data dodania: 06.10.2016

  Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, jako samorządowa jednostka budżetowa, swoje sprawozdania finansowe przekazuje do powiatu. Sprawozdania te są włączane do skonsolidowanego sprawozdania. Czy komendant powiatowy może przekazać majątek, np. samochód o wartości 500 000 zł dla jednostki nienależącej do sektora publicznego (ochotniczej straży pożarnej - stowarzyszenia), czy musi uzyskać zgodę zarządu powiatu? Kto dysponuje majątkiem komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej?

 • Zgłoszenie znaku do Urzędu Patentowego - klasyfikacja i ewidencja księgowa

  data dodania: 03.10.2016

  Jesteśmy jednostką budżetową, pracownik wykonał znak - słowo graficzne, które zostanie przez nas zgłoszone do Urzędu Patentowego. Czy wydatek na opłatę za zgłoszenie tego znaku należy ująć w § 443 "Różne opłaty i składki"? Czy będzie on stanowił wartość niematerialną i prawną, którą trzeba będzie amortyzować?

 • Klasyfikacja budżetowa wydatków na szkolenia pracowników

  data dodania: 09.09.2016

  W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej należy ująć wydatek poniesiony na szkolenie pracowników jednostki budżetowej, która podpisała umowę na szkolenie, jak również pracownicy organu prowadzącego oraz innych podległych organowi jednostek organizacyjnych?

 • Inwentaryzacja aktywów obcych w państwowej jednostce budżetowej

  data dodania: 09.09.2016

  W jakim terminie i w jakiej częstotliwości państwowa jednostka budżetowa powinna zinwentaryzować obce aktywa wymienione w art. 26 ust. 2 ustawy o rachunkowości, jeżeli jednostka znajduje się na terenie strzeżonym i przeprowadza inwentaryzację własnych środków trwałych raz w ciągu czterech lat, zgodnie z art. 26 ust. 3 pkt 3 tej ustawy?

 • Jak przeprowadzić centralizację rozliczeń VAT

  data dodania: 31.08.2016

  Gminy, powiaty, województwa (jednostki samorządu terytorialnego) muszą rozpocząć wspólne rozliczanie VAT wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi najpóźniej od 1 stycznia 2017 r. Jednostki samorządu terytorialnego, które dokonają centralizacji VAT, nie muszą korygować rozliczeń sprzed połączenia. Wybór należy do nich. Jeśli jednak będą chciały odliczyć VAT od zakupów dotyczących inwestycji finansowanych z funduszy UE, muszą przed złożeniem korekt oddać te środki w części, w jakiej był z nich finansowany VAT.

 • Klasyfikacja budżetowa zakupu stojaka informacyjnego

  data dodania: 31.08.2016

  Jednostka budżetowa na podstawie uchwały rady miejskiej realizuje zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. W ramach tego zadania zlecono wykonanie stojaków informacyjnych o wartości jednostkowej powyżej 500 zł brutto i okresie użytkowania powyżej roku. Zgodnie z polityką rachunkowości naszej jednostki, zakup pozostałych środków trwałych należy ewidencjować na koncie 013, jeżeli wartość jednostkowa brutto zakupu wynosi co najmniej rok. Stojaki będą służyć jako nośniki reklamowe. Z jakiego paragrafu klasyfikacji budżetowej należy sfinansować zakup stojaka?

 • Ewidencja księgowa VAT naliczonego od zakupów w jednostce objętej centralizacją

  data dodania: 31.08.2016

  Jak należy rozliczyć VAT naliczony od zakupów w jednostce budżetowej objętej centralizacją tego podatku w gminie?

 • Ewidencja księgowa drobnych środków trwałych

  data dodania: 31.08.2016

  Jednostka budżetowa zajmująca się m.in. promocją miast, terenów inwestycyjnych, współpracą z inwestorami i przedsiębiorcami zamawia duże reklamy (tzw. siatki) umieszczane na budynkach. Na reklamach znajdują się wydruki np. reklamy terenów inwestycyjnych, średni koszt wykonania takiej "siatki" to ok. 1500 zł. Nadmieniam, że są takie sytuacje, że reklama jest np. z treścią "rok 2016" - reklama będzie użyta tylko w tym roku, w następnym nie będzie możliwości jej wykorzystania. Czy taki zakup powinien być ewidencjonowany na koncie 013/072 ("Pozostałe środki trwałe") i wpisany do książki inwentarzowej?

 • Przyznane odszkodowanie a pomniejszenie wydatków na naprawę

  data dodania: 03.08.2016

  Czy uzyskane odszkodowanie za naprawę powypadkową może pomniejszyć wydatki poniesione na naprawę i ubezpieczenie auta służbowego?

 • Jak po centralizacji rozliczać odpłatność za szkolenia pracowników jednostki nadrzędnej

  data dodania: 27.06.2016

  Samorządowa jednostka budżetowa prowadzi i organizuje szkolenia pracowników jednostki nadrzędnej. Niektóre szkolenia są nieodpłatne, inne natomiast mają być płatne. Przy braku odpłatności byłaby zagrożona realizacja planu dochodów w jednostce podległej (dla łącznego wyniku finansowego nie ma to znaczenia). W związku z centralizacją, obciążając jednostkę nadrzędną, nie powinniśmy wystawiać faktur, a jedynie tzw. rozliczenie. Czy rozliczenia te wpłyną na preproporcję? Czy powinny być ujmowane w ewidencji jako sprzedaż zwolniona?

 • Klasyfikacja budżetowa wydatków na szkolenie pracowników

  data dodania: 27.06.2016

  Jesteśmy jednostką budżetową, złożyliśmy wniosek do PUP i otrzymaliśmy dofinansowanie do kształcenia ustawicznego pracowników. Pracownicy zgłosili chęć uczestnictwa w kursach oraz studiach podyplomowych organizowanych przez uczelnie wyższe. Koszty kształcenia w 80% pokrywa PUP, w 20% nasza jednostka. Czy wszystkie te formy kształcenia (kursy i studia podyplomowe) należy ująć w § 470 "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"? Czy koszt studiów podyplomowych należy ująć w § 430 "Zakup usług pozostałych"?

 • Zmiana klasyfikacji kosztów zakupów inwestycyjnych

  data dodania: 27.06.2016

  W planie jednostki budżetowej zaplanowano środki w § 606 na zakup sprzętu komputerowego o wartości powyżej 3500 zł. Po przeprowadzeniu procedur zakupu i negocjacjach z kontrahentami cena spadła do 3200 zł. Czy w takim razie wydatek na ten sprzęt powinien być poniesiony ze środków w § 606 czy w § 421?

 • Czy do realizowanych przez jednostki samorządowe dochodów budżetu państwa powinno się stosować klasyfikację budżetową

  data dodania: 27.06.2016

  Jednostka samorządu terytorialnego realizuje zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące pobierania, rozliczania i przekazywania dochodów do budżetu państwa. Miasto posiada tylko jeden rachunek bankowy dla urzędu i jednostki samorządu terytorialnego (gmina miejska). Czy dochody zlecone przekazywane do budżetu państwa muszą być zaksięgowane na klasyfikacjach, czy mogą być tylko na kontach rozrachunkowych? Czy dochody budżetu państwa wykazuje się w zestawieniu zmian w funduszu jednostki w pozycji zrealizowane dochody budżetowe?

 • Czy opłatę komorniczą można zapłacić z rachunku bieżącego dochodów budżetowych

  data dodania: 27.06.2016

  Państwowa jednostka budżetowa została obciążona przez organ egzekucyjny kosztami opłaty komorniczej. Jednak zaległe należności zostały wpłacone osobiście przez dłużnika na rachunek jednostki po wszczętym postępowaniu egzekucyjnym. Komornik nie zdążył wyegzekwować należności, ale obciążył jednostkę opłatą komorniczą. Czy jednostka postąpiła prawidłowo, dokonując zapłaty opłaty komorniczej z rachunku dochodów, gdzie ma możliwość pomniejszenia poniesionych kosztów komorniczych z wyegzekwowanych kwot?

 • Podstawa prawna do żądania odsetek za zwłokę

  data dodania: 27.06.2016

  Jednostka budżetowa (biuro związku międzygminnego) wynajęła osobom fizycznym lokal mieszkalny znajdujący się w budynku siedziby biura. W zawartej z nimi umowie nie ma żadnych zapisów na temat prawa żądania odsetek za zwłokę, jeśli najemcy będą po terminie płacić czynsz. W tym miesiącu najemcy zapłacili z opóźnieniem czynsz za dwa ubiegłe miesiące - czy w takim razie trzeba od nich pobrać odsetki za zwłokę? Jeśli tak, to na jakiej podstawie i w jakiej wysokości?

 • W jaki sposób jednostki budżetowe tej samej gminy mogą obciążać się poniesionymi wydatkami

  data dodania: 27.06.2016

  Ośrodek pomocy społecznej na podstawie uchwały rady miejskiej realizuje zadania z zakresu profilaktyki przeciwnarkotykowej, przeciwalkoholowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W ramach tych zadań współpracuje z jednostkami oświatowymi. Czy ośrodek pomocy społecznej może podpisać umowę (porozumienie) z jednostkami oświatowymi tej samej gminy w taki sposób, aby jednostki oświatowe dokonywały zakupów na własny rachunek i obciążały ośrodek pomocy społecznej, np. notę księgową, za dokonane m.in.: zakupy, usługi, nagrody dla uczniów?

 • Klasyfikacja budżetowa VAT naliczonego jednostek budżetowych objętych centralizacją

  data dodania: 13.06.2016

  Gmina od 1 stycznia 2016 r. objęła centralizacją VAT wszystkie swoje podległe jednostki budżetowe. Odprowadzamy VAT do gminy na podstawie deklaracji cząstkowej. Jak należy sklasyfikować ten wydatek w zakresie odprowadzonego podatku od towarów i usług, czy w § 453, czy może we właściwym do dochodu, który zrodził obowiązek naliczania tego podatku?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK