do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • W jaki sposób można obniżyć wynagrodzenie skarbnikowi gminy?

  data dodania: 05.10.2018

  Pytanie: Czy skarbnikowi gminy można zmienić wynagrodzenie na niższe na podstawie porozumienia stron?

 • Na jakim stanowisku zatrudnić pracownika wykonującego prace interwencyjne

  data dodania: 19.09.2018

  PROBLEM: Urząd gminy zatrudnia pracowników w ramach umów zawartych z powiatowym urzędem pracy na prace interwencyjne i roboty publiczne. Na jakim stanowisku pracy powinni być zatrudniani tacy pracownicy zgodnie z nowym rozporządzeniem w sprawie wynagrodzeń pracowników samorządowych? Do których pracowników powinno mieć zastosowanie stanowisko: „Pracownik II stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych” oraz „Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych”?

 • Zmienny składnik wynagrodzenia w podstawie nagrody jubileuszowej

  data dodania: 16.03.2018

  PROBLEM: W ramach „Projektu” beneficjent rozlicza, zgodnie z wytycznymi, koszty pośrednie ryczałtem w wysokości 20% wydatków bezpośrednich. W praktyce oznacza to, że obsługa finansowa „Projektu” może otrzymać wynagrodzenie dopiero wówczas, gdy zostaną zrealizowane wydatki bezpośrednie, mimo że obsługa finansowa jest realizowana w każdym miesiącu, ponieważ sporządzono: zmianę planu finansowego, sprawozdania Rb-28S, naliczano, księgowano i przelano DWR za rok poprzedni oraz rozliczono podatki i składki ZUS. Poza tym rozliczano w ciągu roku różne koszty bezpośrednie. Pracownik samorządowy prowadzący obsługę finansową „Projektu” nabył prawo do nagrody jubileuszowej w grudniu, natomiast wynagrodzenie za całoroczną obsługę otrzymywał w miesiącach:

 • Zasady przyznania pracownikom samorządowym nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy

  data dodania: 19.01.2018

  Problem: Zgodnie z regulaminem wynagradzania (jednostka samorządowa), pracodawca może przyznać nagrodę wyróżniającym się w pracy pracownikom jednostki. Czy możliwe jest przyznawanie nagród wszystkim zatrudnionym, ale w znacząco zróżnicowanej wysokości?

 • Kiedy wprowadzenie zmian w regulaminie wynagradzania wymaga wypowiedzeń zmieniających

  data dodania: 05.01.2018

  PROBLEM: W regulaminie wynagradzania mamy zapis o naliczaniu dodatku funkcyjnego jako procent najniższego wynagrodzenia zasadniczego. Chcemy zmienić te zasady i wprowadzić naliczanie kwotowe, w taki sposób, aby stawki realnie się nie zmieniły (poszczególne kwoty byłyby wskazane w takiej samej wysokości jak te wynikające z wyliczenia procentowego, z uwzględnieniem zmiany wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego wprowadzonej nowelizacją rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych). Czy dla takiej zmiany regulaminu konieczne są wypowiedzenia zmieniające?

 • Przeniesienie pracownika samorządowego do pracy w innej jednostce

  data dodania: 28.11.2017

  Problem: W jakiej sytuacji możliwe jest przeniesienie pracownika samorządowego do pracy w innej jednostce? Czy w jednostce, do której został przeniesiony, może pobierać wyższe wynagrodzenie niż dotychczas?

 • Kiedy pracownik samorządowy nabywa prawo do odprawy emerytalnej

  data dodania: 05.10.2017

  PROBLEM : Czy rozwiązanie stosunku pracy z powodu ciężkiego naruszenia przez pracownika samorządowego obowiązków pracowniczych wyklucza jego prawo do jednorazowej odprawy emerytalnej?

 • Czasowe powierzenie innej pracy pracownikowi samorządowemu

  data dodania: 29.09.2017

  PROBLEM: W jakiej sytuacji możliwe jest czasowe powierzenie pracownikowi samorządowemu innej pracy? Czy w tym okresie można mu zwiększyć wynagrodzenie?

 • Rekompensata dla pracownika samorządowego za pracę w wolną sobotę

  data dodania: 15.09.2017

  PROBLEM: Pracownik samorządowy pracuje od poniedziałku do piątku w podstawowym systemie czasu pracy. Otrzymał polecenie pracy w dwie kolejne soboty. W jedną z nich pracował 9 godzin, w drugą 7. W jaki sposób ta praca powinna zostać zrekompensowana?

 • Dodatek specjalny dla zastępcy burmistrza

  data dodania: 14.09.2017

  PROBLEM: Czy burmistrz może przyznać swemu zastępcy dodatek specjalny z tytułu zwiększonych obowiązków służbowych?

 • Przejście pracownika samorządowego na emeryturę a rozwiązanie umowy o pracę

  data dodania: 13.09.2017

  PROBLEM: Czy osoba zatrudniona w samorządowej jednostce budżetowej może przejść na emeryturę bez rozwiązywania umowy o pracę?

 • Kiedy następuje przedawnienie prawa pracownika do nagrody jubileuszowej

  data dodania: 30.08.2017

  PRO BLEM: Pracownica jednostki samorządowej na początku września 2017 r. przedłożyła dodatkowe dokumenty, na podstawie których w dniu 19 sierpnia 2014 r. nabyła prawo do nagrody jubileuszowej za 20 lat pracy? Czy należy pracownicy wypłacić nagrodę, czy prawo do niej uległo przedawnieniu na podstawie art. 291 § 1 k.p.?

 • Nagroda za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej dla pracownika samorządowego

  data dodania: 01.08.2017

  Czy burmistrzowi może być przyznana nagroda za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej?

 • W jaki sposób można określić w regulaminie warunki przyznawania dodatku specjalnego

  data dodania: 28.07.2017

  W regulaminie naszej jednostki samorządowej dodatek specjalny uregulowany jest jako świadczenie okresowe, będące procentem wynagrodzenia. Czy możemy to zmienić na świadczenie stałe? Czy dopuszczalna jest zmiana na dodatek kwotowy (ze wskazaniem 2–3 kwot w regulaminie) i czy taka zmiana regulaminu wymagałaby wypowiedzeń zmieniających?

 • Wliczenie okresu pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy

  data dodania: 26.07.2017

  Czy istnieje możliwość wliczenia pracownikowi niebędącemu nauczycielem, urodzonemu 22 maja 1959 r., zatrudnionemu w jednostce oświatowej, okresu pracy od 1 czerwca 1976 r. do 1 grudnia 1980 r. w gospodarstwie rolnym rodziców do pracowniczego stażu pracy, w przypadku, gdy gospodarstwo zostało przejęte przez rodzeństwo pracownika w 1987 r.?

 • Kiedy dodatek specjalny powinien być uwzględniany w podstawie innych składników wynagrodzenia

  data dodania: 25.07.2017

  Czy dodatek specjalny wypłacany pracownikowi przez pewien okres powinien być wliczany do podstawy wymiaru: trzynastki, nagrody jubileuszowej i wynagrodzenia urlopowego tego pracownika?

 • Czy możliwa jest wcześniejsza wypłata nagrody jubileuszowej dla emeryta

  data dodania: 29.06.2017

  Pracownik samorządowy przeszedł na emeryturę kilka lat temu (gdy ukończył 60 lat pracy) i otrzymał wówczas odprawę emerytalną. Następnie ponownie został zatrudniony na tym samym stanowisku. Obecnie zamierza zakończyć karierę zawodową. Czy może otrzymać nagrodę jubileuszową za 45 lat pracy, zanim osiągnie pełne 45 lat pracy (np. 44 lata i 5 miesięcy) w momencie, gdy będzie kończył zatrudnienie? Czy powinien złożyć wypowiedzenie z pracy?

 • Możliwość przeniesienia związkowca na inne stanowisko

  data dodania: 28.06.2017

  Czy pracownika samorządowego będącego członkiem zarządu zakładowej organizacji związkowej można przenieść na inne stanowisko?

 • Prawo pracownika samorządowego do wynagrodzenia prowizyjnego

  data dodania: 27.06.2017

  Czy do wynagrodzenia prowizyjnego mają prawo tylko pracownicy samorządowi zatrudnieni na podstawie umowy o pracę?

 • Czy jednorazową nagrodę uznaniową należy uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku

  data dodania: 26.06.2017

  Czy w podstawie zasiłku chorobowego pracownika samorządowego należy uwzględnić nagrodę przyznawaną na podstawie regulaminu wynagradzania pracowników, która ma charakter uznaniowy?

 • Czy można wprowadzić w regulaminie odrębne zapisy dotyczące kierowców

  data dodania: 26.05.2017

  Zatrudniamy kilku kierowców samochodów osobowych. Czy w regulaminie jednostki samorządowej można wprowadzić dla nich odrębne regulacje dotyczące czasu pracy? Jaki byłby najlepszy system czasu pracy dla tych osób? Czy można nie tworzyć dla nich rozkładów czasu pracy?

 • Opodatkowanie wynagrodzeń pracowników jednostki samorządowej świadczących pracę za granicą

  data dodania: 05.12.2016

  Bardzo proszę o wskazanie, w którym państwie podlegają opodatkowaniu wynagrodzenia polskich pracowników budżetowej jednostki samorządowej, których miejscem zamieszkania i świadczenia pracy jest Belgia.

 • Jak rozliczyć pracę w wolną sobotę pracownika samorządowego

  data dodania: 20.10.2016

  Pracownik samorządowy pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Sobota jest dniem wolnym od pracy. Jednak pracodawca polecił mu wyjazd do pracy (targi pracy) poza miejsce, w którym znajduje się jednostka. Pracownik posiada również umowę na ryczałt miesięczny (korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych). Czy w takiej sytuacji pracodawca udziela pracownikowi dnia wolnego za sobotę, jeżeli tak - czy ten dzień wolny będzie pomniejszał ryczałt samochodowy?

 • Czy pracownik robót publicznych może zastępować kasjera

  data dodania: 27.06.2016

  Samorządowa jednostka budżetowa - urząd gminy zatrudnia pracowników robót publicznych. W związku z brakami kadrowymi pracowników urzędu do prac delegujemy pracowników interwencyjnych. Pracownik na stanowisku kasjera odszedł na urlop macierzyński. Czy w związku z tym, że pracownik robót publicznych skierowany został do pracy w dziale finansowo-księgowym, może czasowo zastąpić nieobecnego kasjera?

 • Czy pracownikowi samorządowemu można przyznać dodatek specjalny na czas nieokreślony

  data dodania: 14.06.2016

  Proszę o poradę w sprawie przyznania pracownikowi samorządowemu dodatku specjalnego w sytuacji, gdy nie można określić czasu trwania dodatkowych czynności, za które ten dodatek przysługuje.

 • Czy pracownikowi samorządowemu można przyznać dodatek specjalny na czas nieokreślony

  data dodania: 18.05.2016

  Proszę o poradę w sprawie przyznania pracownikowi samorządowemu dodatku specjalnego w sytuacji, gdy nie można określić czasu trwania dodatkowych czynności, za które ten dodatek przysługuje.

 • Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika przechodzącego na emeryturę w trakcie miesiąca

  data dodania: 18.05.2016

  Pracownik złożył wniosek do wójta gminy o przejście na emeryturę z dniem 29 lipca 2016 r. Jak ustalić wynagrodzenie za lipiec, skoro faktycznie przepracuje obowiązujący go wymiar czasu pracy, bo dni 30 i 31 lipca są dniami wolnymi? Pracownik ma stałą miesięczną pensję brutto 4200 zł. Czy przysługuje mu wynagrodzenie w pełnej wysokości, czy inne, niższe?

 • Kiedy dodatkowa praca skarbnika gminy może wywoływać podejrzenia o stronniczość

  data dodania: 04.05.2016

  Czy podjęcie przez skarbnika gminy zatrudnienia na stanowisku głównej księgowej w gminnym ośrodku kultury, stanowiącym instytucję kultury, której organem założycielskim jest gmina, stanowi podstawę do uzasadnionego podejrzenia o stronniczość?

 • Czy okres pobierania świadczenia pielęgnacyjnego zalicza się do stażu pracy pracownika samorządowego

  data dodania: 04.04.2016

  Czy okres pobierania świadczenia pielęgnacyjnego z gminnego ośrodka pomocy społecznej z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z opieką nad córką należy zaliczyć do stażu za wysługę lat i nagrody jubileuszowej pracownika samorządowego? Nadmieniam, że były odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne w związku z pobieraniem tego świadczenia.

 • Kiedy należy wypłacić nagrodę jubileuszową w przypadku uzupełnienia dokumentacji przez pracownika

  data dodania: 04.04.2016

  Jesteśmy samorządową jednostką budżetową. W lutym 2016 r. otrzymaliśmy od pracownicy - sprzątaczki zatrudnionej od 3 marca 2014 r. zaświadczenie z urzędu pracy o pobieraniu zasiłku za okresy: od 2 czerwca 1994 r. do 1 czerwca 1995 r. oraz od 27 kwietnia do 26 października 2013 r. Łączny staż jej pracy (obcy i z tytułu zatrudnienia w naszej jednostce) na dzień 8 lutego 2016 r. wynosi 30 lat 10 miesięcy i 14 dni. W jakim terminie należy wypłacić nagrodę jubileuszową za 30 lat pracy? Jaka powinna być podstawa naliczania nagrody? W jakiej wysokości będzie nagroda jubileuszowa za 35 lat pracy?

 • Czy dodatek specjalny należy uwzględnić w podstawie trzynastki

  data dodania: 25.01.2016

  Samorządowa jednostka budżetowa realizowała projekt dofinansowany z EFS. Sprawy projektu prowadził pracownik jednostki, a za dodatkowe obowiązki otrzymał wynagrodzenie ze środków projektu (dodatek specjalny). Projekt zakończono w połowie roku. Czy ten dodatek specjalny należy wliczyć pracownikowi do podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

 • Jak ustalić wynagrodzenie dla pracownika samorządowego zatrudnionego na niepełnym etacie

  data dodania: 14.01.2016

  Na skutek proporcjonalnego określenia poszczególnych składników wynagrodzenia osoby zatrudnionej w niepełnym wymiarze czasu pracy jej wynagrodzenie może być niższe niż pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, który ma niższą kategorię zaszeregowania. W artykule zostały omówione zasady ustalania wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządowych w niepełnym wymiarze czasu pracy.

 • Czy osoba zatrudniona na stanowisku kierowniczym ma prawo do rekompensaty za godziny nadliczbowe

  data dodania: 30.12.2015

  Naczelnik kadr pracujący od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 (tak jak pozostałe osoby w jednostce samorządowej) otrzymał polecenie przeprowadzenia kontroli punktualności przyjścia pracowników do pracy. Kontrola przeprowadzana była we wtorek, w którym to dniu naczelnik rozpoczął pracę o godz. 6.30. Czy i jak może on odebrać sobie tę godzinę? Czy pracodawca może mu wyznaczyć, że ma wyjść o godzinę wcześniej z pracy? Czy u tej osoby wystąpią nadgodziny z racji tego, że zajmuje stanowisko kierownicze?

 • Czy możliwy jest awans pracownika ze stanowiska urzędniczego na stanowisko kierownicze urzędnicze

  data dodania: 07.12.2015

  Czy możemy przenieść pracownika zatrudnionego na stanowisku referenta na stanowisko kierownika wydziału poprzez awans wewnętrzny? Czy awans taki w jednostce samorządowej może odbywać się ze stanowiska urzędniczego na kierownicze urzędnicze?

 • Czy możliwe jest zatrudnianie krewnych w księgowości jednostek budżetowych

  data dodania: 25.05.2015

  Czy w samorządowej jednostce budżetowej można zatrudnić na stanowisku księgowej/referenta kuzynkę/kuzyna głównej księgowej? Czy są przepisy, które zabraniają, aby ta osoba podlegała głównej księgowej?

 • Czy pensjonariusz przebywający w szpitalu ma obowiązek wnoszenia opłaty za DPS

  data dodania: 27.04.2015

  Czy należy wnosić opłatę za pensjonariusza domu pomocy społecznej, który czasowo przebywa w szpitalu?

 • Czy można powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora DPS dyrektorowi innego DPS

  data dodania: 27.04.2015

  Prosimy o poradę prawną w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora DPS. Czy możemy je powierzyć innemu dyrektorowi DPS?

 • Kiedy pracownik samorządowy nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w wyższej wartości

  data dodania: 09.04.2015

  Czy okres zakończonego dodatkowego zatrudnienia należy wliczyć do stażu pracy uprawniającego pracownika do nagrody jubileuszowej w wyższej wysokości?

 • Jakie mogą wystąpić nieprawidłowości w zakresie wypłacania dodatkowych nagród pracownikom samorządowym

  data dodania: 21.01.2015

  Czy skarbnik urzędu miasta powinien wypłacić nagrody pieniężne na podstawie wniosku prezydenta miasta wydanego w ostatnim tygodniu sprawowania przez niego tego urzędu?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK