do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • Kiedy pracownik samorządowy nabywa prawo do odprawy emerytalnej

  data dodania: 19.10.2017

  PROBLEM : Czy rozwiązanie stosunku pracy z powodu ciężkiego naruszenia przez pracownika samorządowego obowiązków pracowniczych wyklucza jego prawo do jednorazowej odprawy emerytalnej?

 • Czasowe powierzenie innej pracy pracownikowi samorządowemu

  data dodania: 02.10.2017

  PROBLEM: W jakiej sytuacji możliwe jest czasowe powierzenie pracownikowi samorządowemu innej pracy? Czy w tym okresie można mu zwiększyć wynagrodzenie?

 • Rekompensata dla pracownika samorządowego za pracę w wolną sobotę

  data dodania: 12.09.2017

  PROBLEM: Pracownik samorządowy pracuje od poniedziałku do piątku w podstawowym systemie czasu pracy. Otrzymał polecenie pracy w dwie kolejne soboty. W jedną z nich pracował 9 godzin, w drugą 7. W jaki sposób ta praca powinna zostać zrekompensowana?

 • Dodatek specjalny dla zastępcy burmistrza

  data dodania: 12.09.2017

  PROBLEM: Czy burmistrz może przyznać swemu zastępcy dodatek specjalny z tytułu zwiększonych obowiązków służbowych?

 • Przejście pracownika samorządowego na emeryturę a rozwiązanie umowy o pracę

  data dodania: 12.09.2017

  PROBLEM: Czy osoba zatrudniona w samorządowej jednostce budżetowej może przejść na emeryturę bez rozwiązywania umowy o pracę?

 • Kiedy następuje przedawnienie prawa pracownika do nagrody jubileuszowej

  data dodania: 30.08.2017

  PRO BLEM: Pracownica jednostki samorządowej na początku września 2017 r. przedłożyła dodatkowe dokumenty, na podstawie których w dniu 19 sierpnia 2014 r. nabyła prawo do nagrody jubileuszowej za 20 lat pracy? Czy należy pracownicy wypłacić nagrodę, czy prawo do niej uległo przedawnieniu na podstawie art. 291 § 1 k.p.?

 • Wliczenie okresu pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy

  data dodania: 25.07.2017

  Czy istnieje możliwość wliczenia pracownikowi niebędącemu nauczycielem, urodzonemu 22 maja 1959 r., zatrudnionemu w jednostce oświatowej, okresu pracy od 1 czerwca 1976 r. do 1 grudnia 1980 r. w gospodarstwie rolnym rodziców do pracowniczego stażu pracy, w przypadku, gdy gospodarstwo zostało przejęte przez rodzeństwo pracownika w 1987 r.?

 • Kiedy dodatek specjalny powinien być uwzględniany w podstawie innych składników wynagrodzenia

  data dodania: 25.07.2017

  Czy dodatek specjalny wypłacany pracownikowi przez pewien okres powinien być wliczany do podstawy wymiaru: trzynastki, nagrody jubileuszowej i wynagrodzenia urlopowego tego pracownika?

 • Nagroda za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej dla pracownika samorządowego

  data dodania: 25.07.2017

  Czy burmistrzowi może być przyznana nagroda za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej?

 • W jaki sposób można określić w regulaminie warunki przyznawania dodatku specjalnego

  data dodania: 25.07.2017

  W regulaminie naszej jednostki samorządowej dodatek specjalny uregulowany jest jako świadczenie okresowe, będące procentem wynagrodzenia. Czy możemy to zmienić na świadczenie stałe? Czy dopuszczalna jest zmiana na dodatek kwotowy (ze wskazaniem 2–3 kwot w regulaminie) i czy taka zmiana regulaminu wymagałaby wypowiedzeń zmieniających?

 • Czy jednorazową nagrodę uznaniową należy uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku

  data dodania: 22.06.2017

  Czy w podstawie zasiłku chorobowego pracownika samorządowego należy uwzględnić nagrodę przyznawaną na podstawie regulaminu wynagradzania pracowników, która ma charakter uznaniowy?

 • Prawo pracownika samorządowego do wynagrodzenia prowizyjnego

  data dodania: 22.06.2017

  Czy do wynagrodzenia prowizyjnego mają prawo tylko pracownicy samorządowi zatrudnieni na podstawie umowy o pracę?

 • Możliwość przeniesienia związkowca na inne stanowisko

  data dodania: 22.06.2017

  Czy pracownika samorządowego będącego członkiem zarządu zakładowej organizacji związkowej można przenieść na inne stanowisko?

 • Czy możliwa jest wcześniejsza wypłata nagrody jubileuszowej dla emeryta

  data dodania: 22.06.2017

  Pracownik samorządowy przeszedł na emeryturę kilka lat temu (gdy ukończył 60 lat pracy) i otrzymał wówczas odprawę emerytalną. Następnie ponownie został zatrudniony na tym samym stanowisku. Obecnie zamierza zakończyć karierę zawodową. Czy może otrzymać nagrodę jubileuszową za 45 lat pracy, zanim osiągnie pełne 45 lat pracy (np. 44 lata i 5 miesięcy) w momencie, gdy będzie kończył zatrudnienie? Czy powinien złożyć wypowiedzenie z pracy?

 • Czy można wprowadzić w regulaminie odrębne zapisy dotyczące kierowców

  data dodania: 06.06.2017

  Zatrudniamy kilku kierowców samochodów osobowych. Czy w regulaminie jednostki samorządowej można wprowadzić dla nich odrębne regulacje dotyczące czasu pracy? Jaki byłby najlepszy system czasu pracy dla tych osób? Czy można nie tworzyć dla nich rozkładów czasu pracy?

 • Opodatkowanie wynagrodzeń pracowników jednostki samorządowej świadczących pracę za granicą

  data dodania: 05.12.2016

  Bardzo proszę o wskazanie, w którym państwie podlegają opodatkowaniu wynagrodzenia polskich pracowników budżetowej jednostki samorządowej, których miejscem zamieszkania i świadczenia pracy jest Belgia.

 • Jak rozliczyć pracę w wolną sobotę pracownika samorządowego

  data dodania: 20.10.2016

  Pracownik samorządowy pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Sobota jest dniem wolnym od pracy. Jednak pracodawca polecił mu wyjazd do pracy (targi pracy) poza miejsce, w którym znajduje się jednostka. Pracownik posiada również umowę na ryczałt miesięczny (korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych). Czy w takiej sytuacji pracodawca udziela pracownikowi dnia wolnego za sobotę, jeżeli tak – czy ten dzień wolny będzie pomniejszał ryczałt samochodowy?

 • Czy pracownik robót publicznych może zastępować kasjera

  data dodania: 27.06.2016

  Samorządowa jednostka budżetowa – urząd gminy zatrudnia pracowników robót publicznych. W związku z brakami kadrowymi pracowników urzędu do prac delegujemy pracowników interwencyjnych. Pracownik na stanowisku kasjera odszedł na urlop macierzyński. Czy w związku z tym, że pracownik robót publicznych skierowany został do pracy w dziale finansowo-księgowym, może czasowo zastąpić nieobecnego kasjera?

 • Czy pracownikowi samorządowemu można przyznać dodatek specjalny na czas nieokreślony

  data dodania: 14.06.2016

  Proszę o poradę w sprawie przyznania pracownikowi samorządowemu dodatku specjalnego w sytuacji, gdy nie można określić czasu trwania dodatkowych czynności, za które ten dodatek przysługuje.

 • Czy pracownikowi samorządowemu można przyznać dodatek specjalny na czas nieokreślony

  data dodania: 18.05.2016

  Proszę o poradę w sprawie przyznania pracownikowi samorządowemu dodatku specjalnego w sytuacji, gdy nie można określić czasu trwania dodatkowych czynności, za które ten dodatek przysługuje.

 • Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika przechodzącego na emeryturę w trakcie miesiąca

  data dodania: 18.05.2016

  Pracownik złożył wniosek do wójta gminy o przejście na emeryturę z dniem 29 lipca 2016 r. Jak ustalić wynagrodzenie za lipiec, skoro faktycznie przepracuje obowiązujący go wymiar czasu pracy, bo dni 30 i 31 lipca są dniami wolnymi? Pracownik ma stałą miesięczną pensję brutto 4200 zł. Czy przysługuje mu wynagrodzenie w pełnej wysokości, czy inne, niższe?

 • Kiedy dodatkowa praca skarbnika gminy może wywoływać podejrzenia o stronniczość

  data dodania: 04.05.2016

  Czy podjęcie przez skarbnika gminy zatrudnienia na stanowisku głównej księgowej w gminnym ośrodku kultury, stanowiącym instytucję kultury, której organem założycielskim jest gmina, stanowi podstawę do uzasadnionego podejrzenia o stronniczość?

 • Czy okres pobierania świadczenia pielęgnacyjnego zalicza się do stażu pracy pracownika samorządowego

  data dodania: 04.04.2016

  Czy okres pobierania świadczenia pielęgnacyjnego z gminnego ośrodka pomocy społecznej z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z opieką nad córką należy zaliczyć do stażu za wysługę lat i nagrody jubileuszowej pracownika samorządowego? Nadmieniam, że były odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne w związku z pobieraniem tego świadczenia.

 • Kiedy należy wypłacić nagrodę jubileuszową w przypadku uzupełnienia dokumentacji przez pracownika

  data dodania: 04.04.2016

  Jesteśmy samorządową jednostką budżetową. W lutym 2016 r. otrzymaliśmy od pracownicy – sprzątaczki zatrudnionej od 3 marca 2014 r. zaświadczenie z urzędu pracy o pobieraniu zasiłku za okresy: od 2 czerwca 1994 r. do 1 czerwca 1995 r. oraz od 27 kwietnia do 26 października 2013 r. Łączny staż jej pracy (obcy i z tytułu zatrudnienia w naszej jednostce) na dzień 8 lutego 2016 r. wynosi 30 lat 10 miesięcy i 14 dni. W jakim terminie należy wypłacić nagrodę jubileuszową za 30 lat pracy? Jaka powinna być podstawa naliczania nagrody? W jakiej wysokości będzie nagroda jubileuszowa za 35 lat pracy?

 • Czy dodatek specjalny należy uwzględnić w podstawie trzynastki

  data dodania: 25.01.2016

  Samorządowa jednostka budżetowa realizowała projekt dofinansowany z EFS. Sprawy projektu prowadził pracownik jednostki, a za dodatkowe obowiązki otrzymał wynagrodzenie ze środków projektu (dodatek specjalny). Projekt zakończono w połowie roku. Czy ten dodatek specjalny należy wliczyć pracownikowi do podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

 • Jak ustalić wynagrodzenie dla pracownika samorządowego zatrudnionego na niepełnym etacie

  data dodania: 14.01.2016

  Na skutek proporcjonalnego określenia poszczególnych składników wynagrodzenia osoby zatrudnionej w niepełnym wymiarze czasu pracy jej wynagrodzenie może być niższe niż pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, który ma niższą kategorię zaszeregowania. W artykule zostały omówione zasady ustalania wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządowych w niepełnym wymiarze czasu pracy.

 • Czy osoba zatrudniona na stanowisku kierowniczym ma prawo do rekompensaty za godziny nadliczbowe

  data dodania: 30.12.2015

  Naczelnik kadr pracujący od poniedziałku do piątku w godz. 7.30–15.30 (tak jak pozostałe osoby w jednostce samorządowej) otrzymał polecenie przeprowadzenia kontroli punktualności przyjścia pracowników do pracy. Kontrola przeprowadzana była we wtorek, w którym to dniu naczelnik rozpoczął pracę o godz. 6.30. Czy i jak może on odebrać sobie tę godzinę? Czy pracodawca może mu wyznaczyć, że ma wyjść o godzinę wcześniej z pracy? Czy u tej osoby wystąpią nadgodziny z racji tego, że zajmuje stanowisko kierownicze?

 • Czy możliwy jest awans pracownika ze stanowiska urzędniczego na stanowisko kierownicze urzędnicze

  data dodania: 07.12.2015

  Czy możemy przenieść pracownika zatrudnionego na stanowisku referenta na stanowisko kierownika wydziału poprzez awans wewnętrzny? Czy awans taki w jednostce samorządowej może odbywać się ze stanowiska urzędniczego na kierownicze urzędnicze?

 • Czy możliwe jest zatrudnianie krewnych w księgowości jednostek budżetowych

  data dodania: 25.05.2015

  Czy w samorządowej jednostce budżetowej można zatrudnić na stanowisku księgowej/referenta kuzynkę/kuzyna głównej księgowej? Czy są przepisy, które zabraniają, aby ta osoba podlegała głównej księgowej?

 • Czy pensjonariusz przebywający w szpitalu ma obowiązek wnoszenia opłaty za DPS

  data dodania: 27.04.2015

  Czy należy wnosić opłatę za pensjonariusza domu pomocy społecznej, który czasowo przebywa w szpitalu?

 • Czy można powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora DPS dyrektorowi innego DPS

  data dodania: 27.04.2015

  Prosimy o poradę prawną w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora DPS. Czy możemy je powierzyć innemu dyrektorowi DPS?

 • Kiedy pracownik samorządowy nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w wyższej wartości

  data dodania: 09.04.2015

  Czy okres zakończonego dodatkowego zatrudnienia należy wliczyć do stażu pracy uprawniającego pracownika do nagrody jubileuszowej w wyższej wysokości?

 • Jakie mogą wystąpić nieprawidłowości w zakresie wypłacania dodatkowych nagród pracownikom samorządowym

  data dodania: 21.01.2015

  Czy skarbnik urzędu miasta powinien wypłacić nagrody pieniężne na podstawie wniosku prezydenta miasta wydanego w ostatnim tygodniu sprawowania przez niego tego urzędu?

 • Jak postąpić w przypadku dłuższej nieobecności sekretarza gminy

  data dodania: 13.11.2014

  Co zrobić w przypadku, gdy sekretarz gminy zostanie zwolniony z pracy, zachoruje lub z innego powodu jest przez dłuższy czas nieobecny w pracy; czy można powierzyć jego obowiązki komuś innemu lub zatrudnić osobę na zastępstwo?

 • Jak przyznawać premię uznaniową pracownikom na stanowiskach pomocniczych i obsługi

  data dodania: 02.09.2014

  Czy ujęcie w regulaminie wynagradzania szkoły kryteriów przyznawania premii powoduje, że jest to premia regulaminowa? Czy można przyznać premię w różnej wysokości pracownikom obsługi spełniającym te same kryteria?

 • Jak rozliczyć pracę niepełnoetatowca w wolną sobotę

  data dodania: 22.03.2014

  Jesteśmy jednostką samorządową. Nasz pracownik zatrudniony na część etatu pracuje tylko od poniedziałku do środy. Otrzymał polecenie wykonywania dodatkowej pracy w sobotę (świadczył tę pracę przez 4 godziny). Soboty w naszym zakładzie pracy są dniami wolnymi od pracy. Czy osoba ta musi otrzymać za tę pracę dodatkowy dzień wolny?

 • Kiedy należy przeprowadzić ocenę okresową pracownika administracyjnego

  data dodania: 21.03.2014

  Czy dopuszczalne jest przeprowadzanie ocen okresowych pracowników administracyjnych domu pomocy społecznej (DPS) w terminach co półtora roku? Czy w szczególnych przypadkach dyrektor DPS może przeprowadzić ocenę wybranych pracowników w terminach przez siebie ustalonych? Jak należy postąpić, gdy w wyznaczonym terminie oceny pracownik jest nieobecny w pracy? Zasady dokonywania ocen okresowych wszystkich pracowników naszego DPS wynikają z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych.

 • Przeniesienie pracownika samorządowego do pracy w innej jednostce samorządowej

  data dodania: 03.12.2013

  Pracownika samorządowego można za jego zgodą przenieść do pracy u innego pracodawcy samorządowego. Możliwość ta dotyczy jednak wyłącznie osób zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych – w tym kierowniczych.

 • Obligatoryjne dodatki do pensji pracowników samorządowych

  data dodania: 24.10.2013

  Większość przysługujących pracownikowi samorządowemu dodatków do płacy ma charakter fakultatywny. Jedynie dodatek stażowy i specjalny jest składnikiem, który musi być mu wypłacony – po spełnieniu przez pracownika określonych warunków.

 • Podstawa prawna ustalenia dodatku funkcyjnego pracownika samorządowego

  data dodania: 08.10.2013

  Pracuję jako główna księgowa w jednej jednostce samorządowej na 3/8 etatu, a w drugiej na 1/8 etatu. Czy dodatek funkcyjny należy mi się proporcjonalnie do etatu, czy powinien być wypłacany w pełnej wysokości? Jaką przyjąć tu podstawę prawną? Jeśli należy się w pełnej wysokości, to czy mogę się starać o dopłatę za okres, w którym wypłacano mi tylko jego część?

 • Obowiązki pracodawcy – część V

  data dodania: 06.09.2013

  Każdy pracodawca objęty jest szerokim katalogiem obowiązków w stosunku do pracowników, wynikającym z Kodeksu pracy. Pragmatyki zawodowe odnoszące się do pracowników sfery budżetowej, mimo że nie rozszerzają tego katalogu, w niektórych przypadkach zawierają ich doprecyzowanie.

 • Udzielanie urlopów bezpłatnych pracownikom samorządowym

  data dodania: 21.08.2013

  Przepisy ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych nie przewidują wprost prawa pracowników do urlopu bezpłatnego. W art. 43 wskazują jednak, że w przypadkach nieuregulowanych w ustawie należy stosować przepisy Kodeksu pracy. W praktyce problemy powodują: czas trwania takich urlopów, sposób odwoływania z nich pracowników oraz zaliczanie okresu przebywania na urlopie bezpłatnym do stażu pracy. Poniżej, na przykładach, omawiamy takie sytuacje.

 • Teleporadnia INFORLEX.PL - Eksperci radzą

  data dodania: 21.08.2013

  Zarząd w spółce samorządowej jest zatrudniany na podstawie umowy o pracę. Do pracowników tych mają zastosowanie przepisy tzw. ustawy kominowej. W spółce od 2007 r. obowiązuje układ zbiorowy pracy, który przyznaje pracownikom spółki m.in. prawo do nagrody jubileuszowej co 5 lat oraz prawo do odprawy emerytalnej/rentowej. Czy członkowie zarządu nabędą prawo do nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej w wysokości określonej w układzie zbiorowym? Czy odprawa emerytalna będzie podlegała ograniczeniu wynikającemu z przepisów ustawy kominowej?

 • Zmiany w zasadach zatrudniania pracowników samorządowych

  data dodania: 05.08.2013

  Od 1 września br. zacznie obowiązywać najnowsza nowelizacja ustawy o pracownikach samorządowych. Zasadniczym celem większości zmian jest uniemożliwienie zatrudniania urzędników z ominięciem postępowań kwalifikacyjnych. Wprowadzono ponadto sankcję za utratę przez pracownika jednego z warunków zatrudnienia w samorządzie – jakim jest wymóg niekaralności. Takiego pracownika trzeba będzie zwolnić w terminie 30 dni od prawomocnego skazania.

 • Teleporadnia INFORLEX.PL - Eksperci radzą

  data dodania: 02.08.2013

  Od roku jestem dyrektorem szkoły podstawowej. Dużym problemem jest dla mnie udzielanie lub wypłacanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy nauczycielom zatrudnionym na okres krótszy niż 10 miesięcy. Mam wątpliwości co do prawa do urlopu wypoczynkowego nauczycieli, którzy byli zatrudnieni po 1 stycznia danego roku (np. na kilka miesięcy w zastępstwie chorego nauczyciela).

 • Warunki awansu na specjalistę pracy społecznej

  data dodania: 21.05.2013

  Czy pracownik socjalny mający 6-letni staż pracy, który w okresie zatrudnienia ukończył studia wyższe, może być awansowany na specjalistę pracy społecznej?

 • Składanie oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej przez urzędników

  data dodania: 13.05.2013

  W celu weryfikacji przestrzegania zakazu podejmowania przez pracownika samorządowego zajęć, które wywołują uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność, pracownik taki musi składać oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej. Naruszenie tego obowiązku może spowodować odpowiedzialność porządkową, a nawet zwolnienie z pracy.

 • Teleporadnia INFORLEX.PL - Eksperci radzą

  data dodania: 13.05.2013

  Pracownicy zatrudnieni w zakładzie pracują na dwie zmiany. Pracownicy z drugiej zmiany zostali skierowani na badania okresowe, które przeprowadzali rano, ponieważ w tym czasie był lekarz medycyny pracy. Następnie przyszli do pracy na drugą zmianę. Czy czas poświęcony na badania lekarskie pracodawca powinien wliczyć im do czasu pracy i wypłacić wynagrodzenie za nadgodziny?

 • Jakich dodatkowych zajęć nie może wykonywać urzędnik samorządowy

  data dodania: 08.04.2013

  Pracownik, który zamierza oprócz zatrudnienia w urzędzie wykonywać dodatkową działalność, musi ocenić, czy nie jest ona sprzeczna z jego zadaniami służbowymi i czy nie podważa jego bezstronności. Skutkiem niewłaściwej oceny może być zwolnienie urzędnika z pracy bez wypowiedzenia.

 • Jak wypełnić oświadczenie majątkowe

  data dodania: 26.03.2013

  Pracownicy samorządowi mają obowiązek składania oświadczeń o stanie majątku. Wzory takich dokumentów są zamieszczone w rozporządzeniach Prezesa Rady Ministrów z 26 lutego 2003 r. Prawidłowe wypełnienie tych druków nastręcza w praktyce wielu problemów. Wynika to z tego, że w rozporządzeniach używa się często pojęć, które nie mają jednolitego znaczenia. Poniżej definiujemy te pojęcia. Wyjaśniamy także inne problemy mogące wystąpić przy ustaleniu wymaganej treści poszczególnych zapisów oświadczenia.