do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • Nieprawidłowe dokumentowanie wyników spisu w arkuszach spisu z natury

  data dodania: 22.11.2017

 • Czy konieczne jest dokonanie inwentaryzacji w drodze potwierdzenia sald należności budżetu jednostki samorządu terytorialnego

  data dodania: 06.11.2017

  PROBLEM: Zazwyczaj na koniec roku budżetowego na odpowiednich kontach budżetu jednostki samorządu terytorialnego widnieją należności od urzędów skarbowych z tytułu należnych udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych oraz należności od Ministra Finansów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o rachunkowości, jednostki przeprowadzają na ostatni dzień każdego roku obrotowego inwentaryzację: (…) aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub przechowywanych przez inne jednostki, w tym papierów wartościowych w formie zdematerializowanej, należności, w tym udzielonych pożyczek, z zastrzeżeniem pkt 3, oraz powierzonych kontrahentom własnych składników aktywów –

 • Nierzetelna inwentaryzacja nieruchomości

  data dodania: 27.10.2017

  Nieprawidłowość: W urzędzie gminy na koniec 2016 r. przeprowadzono inwentaryzację gruntów, budynków i budowli metodą spisu z natury. Nie przeprowadzono porównania danych na temat nieruchomości z danymi zawartymi w gminnym zasobie nieruchomości. Inwentaryzacja ta nie wykazała niezgodności polegającej na tym, że w księgach rachunkowych urzędu gminy nie były ujęte grunty (dwie działki o powierzchni 9000 m2) oraz budynki (budynek przedszkola i budynek szkoły), które zostały przekazane stowarzyszeniu „Nasza szkoła” w celu prowadzenia niepublicznego przedszkola i szkoły podstawowej. Nieruchomości zostały udostępnione stowarzyszeniu na podstawie umowy bezpłatnego użyczenia, zawartej na czas nieokreślony w sierpniu 2016 r.

 • Niewykonanie obowiązków przez członków zespołu spisowego

  data dodania: 25.10.2017

  Nieprawidłowość: Członkowie zespołu spisowego nie odbierali od osób odpowiedzialnych przed rozpoczęciem spisu z natury pisemnych oświadczeń potwierdzających, że wszystkie dowody przychodu i rozchodu środków trwałych i pozostałych środków trwałych zostały ujęte w księdze inwentarzowej i przekazane do księgowości. Naruszone zatem zostały postanowienia instrukcji inwentaryzacyjnej.

 • Metoda przeprowadzenia inwentaryzacji księgozbiorów w bibliotece szkolnej

  data dodania: 24.10.2017

  Czy inwentaryzację w bibliotece szkolnej należy przeprowadzić tylko i wyłącznie w formie spisu z natury? Czy można zamiast tego przeprowadzić tzw. skontrum?

 • Zastosowanie niewłaściwej metody inwentaryzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

  data dodania: 27.09.2017

  Nieprawidłowość: W urzędzie gminy przeprowadzono inwentaryzację niezgodnie z przepisami, ponieważ zastosowano niewłaściwą metodę – grunty, prawo wieczystego użytkowania, sieci wodociągowe i kanalizacyjne oraz wartości niematerialne i prawne (licencje na użytkowanie programów komputerowych) zinwentaryzowano w drodze spisu z natury zamiast w drodze weryfikacji z dokumentami księgowymi.

 • Termin spisu z natury środków trwałych przechowywanych na terenie strzeżonym

  data dodania: 01.08.2017

  W uor jest zapisane, że inwentaryzację środków trwałych przechowywanych na terenie strzeżonym należy przeprowadzić minimum raz na 4 lat. Jak należy liczyć ten czas czterech lat, czy od zakończenia spisu, czy od daty protokołu poinwentaryzacyjnego, a może jeszcze inaczej? Dla przykładu: w mojej jednostce spis był przeprowadzony w okresie 5–20 października 2014 r., protokół inwentaryzacyjny został spisany z datą 31 października 2014 r. Kiedy więc mija okres 4 lat, którego nie mogę przekroczyć?

 • Spis z natury zapasów magazynowych techniką elektroniczną

  data dodania: 19.05.2017

  Jednostka po raz pierwszy w tym roku będzie przeprowadzać spis z natury zapasów magazynowych, ewidencjonowanych ilościowo-wartościowo techniką elektroniczną (z wykorzystaniem czytników kodów paskowych). Jak trzeba prawidłowo przygotować i przeprowadzić taką inwentaryzację?

 • Czy można przeprowadzić inwentaryzację metodą spisu z natury na podstawie wydruku komputerowego z modułu informatycznego

  data dodania: 24.09.2015

  W programie komputerowym używanym w naszej jednostce jest opcja wydruku arkuszu spisu z natury. Na arkuszu tym widnieją nazwy poszczególnych składników majątkowych oraz ich numery inwentarzowe, nie ma natomiast ilości poszczególnych składników majątkowych podlegających spisowi. Czy taki wydruk może posłużyć za arkusz do przeprowadzenia inwentaryzacji spisu z natury?

 • W jaki sposób ująć w księgach nadwyżkę inwentaryzacyjną

  data dodania: 13.11.2014

  W dniach od 2 do 16 grudnia przeprowadzono w jednostce spis z natury środków trwałych i wyposażenia. Spis zakończono 16 grudnia, a 30 grudnia zakupiono zestaw komputerowy i drukarkę. W związku z tym wystąpiła różnica między spisem z natury a ewidencją księgową (nadwyżka 2500 zł). Co zrobić w takiej sytuacji, czy sporządzić dodatkowy arkusz spisu z natury?

 • Kiedy należy ocechować zakupione formularze arkuszy spisu z natury

  data dodania: 13.11.2014

  Przed inwentaryzacją jednostka budżetowa zakupiła zapas formularzy arkuszy spisu z natury. Kiedy należy je ocechować? Czy trzeba to zrobić zaraz po zakupie, czy dopiero po zarządzeniu inwentaryzacji przez kierownika jednostki?

 • Arkusz spisu z natury – zasady wypełniania krok po kroku

  data dodania: 03.12.2013

  Jak prawidłowo wypełnić poszczególne pola arkusza spisu z natury? Jakie obowiązują przy tym zasady oraz kto go sporządza, kto sprawdza i kto podpisuje?

 • Przebieg spisu z natury – praktyczne wskazówki

  data dodania: 23.10.2013

  Spis z natury jest najbardziej skomplikowaną i pracochłonną metodą inwentaryzowania składników rzeczowych aktywów trwałych i obrotowych jednostek, dlatego warto dokładnie poznać zasady rządzące jego przeprowadzaniem, aby w maksymalny sposób móc usprawnić jego przebieg i uniknąć błędów powodujących konieczność powtarzania go w całości lub części. Niezakłócony przebieg spisu z natury zapewnia staranne zaplanowanie jego poszczególnych etapów.

 • Znaczenie numerów inwentarzowych środków trwałych dla przebiegu spisu z natury

  data dodania: 05.08.2013

  W jednostce wojskowej nowo zakupione środki trwałe nie były oznaczane numerami inwentarzowymi, mimo że taki obowiązek wynikał z polityki rachunkowości jednostki, a poszczególne obiekty inwentarzowe środków trwałych (np. zestawy komputerowe stacjonarne, laptopy) miały nadawane automatycznie numery przez program używany do ewidencji środków trwałych. Problem ten został wykryty dopiero w trakcie obowiązkowej okresowej inwentaryzacji środków trwałych, kiedy zespoły spisowe nie były w stanie podać w arkuszach spisu z natury danych umożliwiających identyfikację sprzętu informatycznego. Czy w tej sytuacji kierownictwo jednostki może unieważnić spis z natury i zadecydować o zinwentaryzowaniu nieoznakowanych środków trwałych metodą weryfikacji zapisów w księgach rachunkowych z dokumentacją?

 • Niewłaściwe wypełnienie arkuszy spisu z natury a prawidłowość inwentaryzacji

  data dodania: 29.11.2012

  Jedno z zaleceń wydanych przez audytora po przeprowadzeniu kontroli inwentaryzacji środków trwałych w jednostce budżetowej dotyczy przeprowadzenia szkolenia dla członków zespołów spisowych z zakresu zasad prawidłowego wypełniania arkuszy spisowych. Co należy zawrzeć w programie takiego szkolenia, aby zapobiegło ono w przyszłości powtórzeniu się błędów, które spowodowały nierzetelność i niemożność prawidłowego rozliczenia poprzednio przeprowadzonego spisu z natury?

 • Wpisy do arkuszy spisowych i znaczenie podpisów składanych na nich przez osoby odpowiedzialne

  data dodania: 23.10.2012

  Kto jest odpowiedzialny za wpisywanie poszczególnych danych do arkuszy spisu z natury i czy brakujące dane można uzupełniać, np. czy pracownik księgowości wyceniający arkusze może dopisać brakujące numery inwentarzowe przy środkach trwałych? A co z poprawkami – czy na przykład przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej albo pracownik komórki księgowości wyceniający spisy mogą dokonywać poprawek na temat ilości stwierdzonych składników majątkowych? Poza tym, czy jeśli na arkuszu jest podpis osoby materialnie odpowiedzialnej, to należy przyjąć, że zgadza się ona z wynikiem spisu, czy też potrzebne jest do tego osobne oświadczenie?

 • Inwentaryzacja 2012 w pytaniach i odpowiedziach

  data dodania: 23.10.2012

  Wstęp Inwentaryzacja jest jedną z podstawowych dziedzin rachunkowości – obok prowadzenia ksiąg rachunkowych, wyceny aktywów i pasywów oraz sporządzania sprawozdawczości finansowej. Jej rolą jest zweryfikowanie prawdziwości danych zawartych w księgach rachunkowych dotyczących wielkości poszczególnych aktywów i

 • Zasady wyznaczania pól spisowych

  data dodania: 09.06.2012

  Jak należy ustalić pola spisowe w celu przeprowadzenia spisu z natury materiałów w samorządowym zakładzie budżetowym, posiadającym duże magazyny materiałów budowlanych i części zamiennych? Czy polami spisowymi muszą być całe pomieszczenia magazynowe, czy też można je jakoś dodatkowo podzielić? Jeśli tak, to jak prawidłowo oznaczyć poszczególne pola w danym magazynie?

 • Zbiorcze kartoteki środków trwałych

  data dodania: 09.06.2012

  Czy na jednej kartotece środków trwałych może być ujętych kilka obiektów inwentarzowych? Kontrola zarzuciła nam, że prowadzimy jedną kartotekę dla trzech motorowerów (nabytych razem na jednej fakturze o wartości: 2 sztuki po 4000 zł i 1 sztuka za 5200 zł), które powinny być ujęte na odrębnych kartach inwentarzowych. Czy ten zarzut jest słuszny?