do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych – terminy

  data dodania: 17.12.2018

  Kiedy należy podjąć decyzję w sprawie rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych oraz jaki jest termin końcowy - z jaką datą należy sporządzić:

 • Jak obliczyć termin inwentaryzacji środków trwałych

  data dodania: 16.12.2018

  Samorządowa jednostka organizacyjna przeprowadziła inwentaryzację środk ów trwałych i środk ów trwałych w używaniu w dniach od 20 października 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. według stanu na 30 września 2014 r. Czy termin ustalenia stanu na 30 września jest terminem zgodnym z ustawą o rachunkowości? Czy termin ustalenia stanu powinien zawsze przypadać na 31 grudnia? Chcąc dotrzymać terminu ustawowego kolejnej inwentaryzacji (4 lata), bardzo proszę o informację, czy termin kolejnej inwentaryzacji może być przeprowadzony według stanu na 31 grudnia 2018 r.?

 • Inwentaryzacja druków ścisłego zarachowania

  data dodania: 12.12.2018

  PROBLEM: W zakładowym planie kont jest zapis, iż materiały zakupione na potrzeby administracyjno-gospodarcze (materiały biurowe, materiały gospodarcze, środki czystości) lub na potrzeby gospodarki transportowej (paliwo, części i materiały do napraw bieżących samochod ów) oraz zakup bloczk ów mandatowych odpisuje się w ciężar koszt ów w momencie zakupu po rzeczywistych cenach zakupu. Wartość niezużytych materiałów ustala się w drodze spisu z natury na dzień bilansowy i wprowadza na stan zapas ów, korygując koszty o wartość tego stanu pod datą przeprowadzenia inwentaryzacji. Bloczek mandatowy jest drukiem ścisłego zarachowania i na koniec roku przeprowadza się ich inwentaryzację. W instrukcji inwentaryzacyjnej przyjęto uproszczenie, iż inwentaryzacją objęte są tylko

 • Czy 15 stycznia to ostateczny termin na rozliczenie inwentaryzacji

  data dodania: 12.12.2018

  Zgodnie z ustawą o rachunkowości, ostateczny termin rozliczenia inwentaryzacji przypada na 15 stycznia roku następnego. Coraz częściej pojawiają się opinie, że termin 15 stycznia dotyczy tylko dokonywania czynności spisowych przez zespoły spisowe, natomiast termin rozliczenia przez komisję inwentaryzacyjną oraz dokonanie wyceny jest dłuższy. W uchwale Komitetu Standardów Rachunkowości jest zapis, który mówi o dokonywaniu czynności spisowych do 15 dnia po ostatnim dniu roku obrotowego. Czy taka interpretacja jest prawidłowa, czy jednak całość inwentaryzacji powinna być zakończona do 15 stycznia? Czy wynika to z konkretnych przepisów prawa?

 • Instruktaż: Inwentaryzacja metodą potwierdzenia sald – przygotowanie, przeprowadzenie i udokumentowanie

  data dodania: 07.12.2018

  Od 1 października 2018 r. do 15 stycznia 2019 r. należy przeprowadzić inwentaryzację należności metodą uzgodnienia sald z kontrahentami. Trzeba uzgodnić należności jednostki z różnych tytułów. Potwierdzenie sald nie dotyczy należności:

 • Inwentaryzacja dróg i ulic

  data dodania: 22.10.2018

  W jaki sposób należy przeprowadzić inwentaryzację dróg i ulic będących na stanie gminy? W tym roku w naszej jednostce przypada termin spisu z natury wszystkich środków trwałych. Na szkoleniu dowiedzieliśmy się, że drogi i ulice też trzeba zinwentaryzować w drodze spisu z natury (obiekt inwentarzowy - dostęp do nich nie jest utrudniony). W jaki sposób to zrobić?

 • Czy na koniec kadencji wójta przeprowadza się inwentaryzację?

  data dodania: 05.10.2018

  W 2018 r. przypadają wybory samorządowe. Czy na koniec kadencji wójta (burmistrza) należy przeprowadzić inwentaryzację składników majątkowych?

 • Instruktaż: Jak przygotować jednostkę do inwentaryzacji rocznej

  data dodania: 05.10.2018

  Ostatni kwartał roku obrotowego i pierwszy kwartał kolejnego roku to w księgowości jednostek czas wypełniony dodatkowymi obowiązkami związanymi z przygotowaniem do zamknięcia ksiąg rachunkowych roku obrotowego i sporządzenia sprawozdania finansowego. Najbardziej pracochłonnym etapem tych przygotowań jest przeprowadzenie inwentaryzacji okresowej aktywów i pasywów.

 • Nierozliczenie spisu z natury budynków wskutek braku ich wyceny

  data dodania: 25.07.2018

  Nieprawidłowość: Spis z natury nieruchomości gminnych, przeprowadzony za 2017 r., wykazał nadwyżkę 5 budynków. Ponieważ jednostka nie miała dowodów potwierdzających ich wartość (były nabyte w drodze komunalizacji, a w decyzjach komunalizacyjnych nie określono ich wartości), nadwyżka nie została wyceniona i rozliczona w księgach rachunkowych. Główna księgowa stwierdziła, że jednostki nie stać na dokonanie wyceny tych budynków przez biegłych.

 • Niepełne przeprowadzenie spisu z natury budynków i budowli

  data dodania: 23.07.2018

  Nieprawidłowość: Inwentaryzacja środków trwałych, budynków i budowli za 2017 r., przeprowadzona metodą spisu z natury, wykazała niedobór w kwocie ponad 6 mln zł. Niedobór wynikał z nieobjęcia spisem budynków i budowli położonych na terenie wsi w gminie miejsko-wiejskiej. Niedobór pozostał nierozliczony do czasu kontroli (maj 2018 r.).

 • Nieprawidłowe saldo konta 223 w organie

  data dodania: 24.02.2018

  Nieprawidłowość: Konto 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych” w organie jednostki samorządu terytorialnego wykazywało na koniec 2016 r. saldo po stronie Ma. Prawidłowo konto 223 może wykazywać saldo Wn oznaczające stan środków przelanych do jednostek budżetowych, a niewykorzystanych przez nie na pokrycie wydatków w danym roku budżetowym. Mimo tej nieprawidłowości w protokole inwentaryzacji w drodze weryfikacji sald przy koncie 223 zapisano: „saldo prawidłowe”.

 • Nieprawidłowe określenie metod inwentaryzacji w polityce rachunkowości jednostki

  data dodania: 23.02.2018

  Nieprawidłowość: W polityce rachunkowości jednostki przypisano metody inwentaryzacji do symboli kont syntetycznych. Na przykład wskazano, że metodą:

 • Instruktaż – Dokumentowanie i rozliczanie inwentaryzacji w drodze weryfikacji sald z dokumentacją

  data dodania: 20.02.2018

  Kontrola zarzuciła jednostce, że nieprawidłowo przeprowadziła i nie rozliczyła wyników inwentaryzacji należności i zobowiązań oraz nakładów na środki trwałe w budowie, weryfikowanych w drodze porównania z dokumentacją źródłową. Między innymi wskazano, że:

 • Do kiedy należy sporządzić sprawozdanie końcowe z inwentaryzacji?

  data dodania: 30.01.2018

  Pytanie: Do kiedy należy sporządzić sprawozdanie końcowe z inwentaryzacji – do 15 stycznia czy do 85 dnia, licząc od dnia bilansowego? Odpowiedź: Niby dopowiedź na tak postawione pytanie wydaje się prosta, jednak tylko pozornie. Cały proces inwentaryzacji opisuje rozdział III uor (art. 26 i 27). Jeżeli przyjrzymy

 • Nierozliczenie różnic inwentaryzacyjnych w środkach pieniężnych

  data dodania: 30.01.2018

  Nieprawidłowość: Inwentaryzacja środków pieniężnych w urzędzie gminy na koniec 2017 r. wykazała rozbieżności między stanem tych środków a zapisami w ewidencji księgowej. Według spisu z natury stan gotówki w kasie wynosił 0 – natomiast na koncie 101 widniało saldo po stronie Wn – wyrażone liczbą ujemną w kwocie 8956,49 zł. Poza tym nie zgadzał się stan środków pieniężnych na rachunku sum depozytowych – zgodnie z potwierdzeniem banku wynoszący 0 zł, podczas gdy na koncie 139 w ewidencji jednostki figurowała suma 276 908 zł. Różnice te wynikały z wykonywania niezgodnych z prawem operacji polegających na finansowaniu z sum depozytowych deficytu budżetu gminy oraz ze zdefraudowania środków z kasy przez głównego księgowego jednostki. Z tego

 • Niezachowanie terminu przeprowadzenia inwentaryzacji

  data dodania: 29.01.2018

  Nieprawidłowość: Inwentaryzacja nakładów na środki trwałe w budowie za 2017 r. została przeprowadzona według stanu na 15 stycznia 2018 r.

 • Nierozliczenie wyników inwentaryzacji środków trwałych

  data dodania: 29.01.2018

  Nieprawidłowość: W wyniku inwentaryzacji środków trwałych za 2016 r. ujawniono niedobór sprzętu nagłaśniającego i oświetlenia dyskotekowego należącego do urzędu gminy, użytkowanego w budynku świetlicy wiejskiej, o wartości przekraczającej 16 000 zł. Niedobór ten nie został ujęty w księgach rachunkowych 2016 r., ponieważ kierownik świetlicy twierdził, że brakujący sprzęt wypożyczył „nieoficjalnie” (bez potwierdzenia na piśmie) radny X w celu prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na obsłudze wesel. Wskazany radny najpierw zaprzeczał twierdzeniom kierownika świetlicy i odmówił składania na piśmie jakichkolwiek wyjaśnień przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej, a następnie zwrócił sprzęt pod koniec 2017 r., w czasie kontroli

 • Nieujęcie w ewidencji wyników inwentaryzacji środków trwałych

  data dodania: 27.01.2018

  Nieprawidłowość: Na koniec 2016 r. nie dokonano uzgodnienia sald kont ksiąg pomocniczych prowadzonych do kont: 011 „Środki trwałe” i 013 „Pozostałe środki trwałe” z saldami odpowiadających im kont księgi głównej. Rozliczenie wyników inwentaryzacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych, przeprowadzonej w drodze spisu z natury na dzień 31 grudnia 2016 r., zostało dokonane wyłącznie w odniesieniu do danych zawartych w ewidencji pomocniczej i nie wykazało różnic. W rezultacie na koniec 2016 r. nie zostały usunięte niezgodności sald ewidencji pomocniczej i syntetycznej środków trwałych i pozostałych środków trwałych.

 • Nieprzeprowadzenie porównania stanu gruntów gminnych wykazanego w ewidencji księgowej z gminnym zasobem nieruchomości

  data dodania: 26.01.2018

  Nieprawidłowość: W urzędzie miejskim w ramach inwentaryzacji przeprowadzanej na koniec 2015, 2016 i 2017 r. nie przeprowadzono porównania gruntów ujętych w ewidencji księgowej ze stanem wynikającym z ewidencji gminnego zasobu nieruchomości. Porównanie takie nie było możliwe, ponieważ księgowa ewidencja

 • Ujawnienie pozostałych środków trwałych

  data dodania: 25.01.2018

  W jednostce budżetowej inwentaryzacja środków trwałych i pozostałych środków trwałych przeprowadzana jest co 4 lata – kolejna przypada w przyszłym roku. W jednostce są użytkowane meble pochodzące z darowizny przekazanej jej kilka lat temu. Czy przy braku dokumentu przekazania darowizny można te meble wprowadzić na stan już teraz, czy trzeba się z tym wstrzymać do inwentaryzacji?

 • Instruktaż – Rozliczenie wyników spisu z natury środków trwałych

  data dodania: 24.01.2018

  Kontrola zarzuciła jednostce nieprawidłowe rozliczenie wyników inwentaryzacji środków trwałych, przeprowadzonej we wrześniu 2016 r. (raz na 4 lata). Wskazano m.in. następujące nieprawidłowości:

 • Nieprawidłowa ewidencja i inwentaryzacja obcych środków trwałych

  data dodania: 28.12.2017

  Nieprawidłowość: W urzędzie gminy środki trwałe otrzymane w dzierżawę od powiatu zostały ujęte w ewidencji bilansowej na koncie 013. Inwentaryzacja przeprowadzona w jednostce nie ujawniła, że są to obce środki trwałe, które powinny figurować w ewidencji pozabilansowej jednostki. O wynikach spisu z natury obcych środków trwałych nie powiadomiono starostwa powiatowego.

 • Instruktaż – krok po kroku, jak przeprowadzić inwentaryzację środków trwałych użytkowanych przez szkoły

  data dodania: 21.12.2017

  Wszystkie szkoły gminne użytkują środki trwałe (nieruchomości szkolne) i pozostałe środki trwałe (wyposażenie szkół i sal gimnastycznych, w tym meble, pomoce dydaktyczne, komputery itp.) na podstawie:

 • Jak należy amortyzować środki trwałe ujawnione w trakcie inwentaryzacji

  data dodania: 08.12.2017

  PROBLEM: W trakcie przeprowadzanej inwentaryzacji ujawniono, że część środków trwałych zakupionych w latach wcześniejszych nie jest ujęta w ewidencji środków trwałych, a co za tym idzie, nigdy nie była amortyzowana. W jaki sposób ująć te środki trwałe w trakcie inwentaryzacji?

 • Niesporządzenie zestawień sald inwentaryzowanych składników aktywów

  data dodania: 01.12.2017

  Nieprawidłowość: W urzędzie miejskim nie sporządzono na dzień inwentaryzacji zestawień sald kont ksiąg pomocniczych prowadzonych techniką ręczną w księgach inwentarzowych dla następujących aktywów: długoterminowe aktywa finansowe, pozostałe środki trwałe, dobra kultury.

 • Nieuprawniona zmiana metody inwentaryzacji środków transportu

  data dodania: 01.12.2017

  Nieprawidłowość: Pojazdy jednostki: samochód osobowy, bus do przewozu osób niepełnosprawnych oraz kosiarka samobieżna z pługiem odśnieżającym zostały zinwentaryzowane metodą weryfikacji z dokumentacją (dowodami nabycia), zamiast w drodze spisu z natury. Zmieniono metodę inwentaryzacji, mimo że zgodnie z wystawionymi zleceniami pracy i kartami drogowymi wszystkie pojazdy w dniu przeprowadzania inwentaryzacji, tj. 30 grudnia 2016 r., znajdowały się w garażu jednostki.

 • Zmiana metody inwentaryzacji należności od kontrahentów

  data dodania: 23.11.2017

  Nieprawidłowość: W samorządowym zakładzie budżetowym wszystkie należności zakładu wykazane na koncie 201 „Rozrachunki z odbiorcami” zostały zinwentaryzowane metodą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami (rachunkami, fakturami, dowodami wpłaty, notami obciążeniowymi, notami odsetkowymi) i weryfikacji wartości tych składników, mimo że ponad 1/3 należności powinna zostać zinwentaryzowana metodą uzgodnienia sald z kontrahentami.

 • Z doświadczenia księgowej – praktyczne rady: Weryfikacja stanów aktywów i pasywów

  data dodania: 22.11.2017

  Problem: Inwentaryzacja to nie tylko spis z natury – o czym jednostki często zapominają. Na koniec każdego roku należy przeprowadzić także weryfikację sald. Jak i co należy zweryfikować?

 • Czy konieczne jest dokonanie inwentaryzacji w drodze potwierdzenia sald należności budżetu jednostki samorządu terytorialnego

  data dodania: 06.11.2017

  PROBLEM: Zazwyczaj na koniec roku budżetowego na odpowiednich kontach budżetu jednostki samorządu terytorialnego widnieją należności od urzędów skarbowych z tytułu należnych udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych oraz należności od Ministra Finansów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o rachunkowości, jednostki przeprowadzają na ostatni dzień każdego roku obrotowego inwentaryzację: (…) aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub przechowywanych przez inne jednostki, w tym papierów wartościowych w formie zdematerializowanej, należności, w tym udzielonych pożyczek, z zastrzeżeniem pkt 3, oraz powierzonych kontrahentom własnych składników aktywów –

 • Instruktaż – Jak przeprowadzić i udokumentować inwentaryzację nakładów na środki trwałe w budowie

  data dodania: 31.10.2017

  Pracownik księgowości jednostki przeprowadzał inwentaryzację konta 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)”. Porównywał saldo tego konta syntetycznego z sumą sald kont analitycznych. Kontrola zakwestionowała to jako nieprawidłowość, ponieważ okazało się, że nakłady na jedną z inwestycji faktycznie dotyczyły remontu. Jak w takim razie prawidłowo należy przeprowadzić tę inwentaryzację? Czy musi to robić komisja inwentaryzacyjna, czy może ją wykonać jak dotychczas pracownik prowadzący ewidencję pomocniczą do konta 080?

 • Nierzetelna inwentaryzacja środków trwałych w budowie

  data dodania: 30.10.2017

  Nieprawidłowość: W protokole z weryfikacji salda konta 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)” na dzień 31 grudnia 2016 r. w urzędzie miejskim zapisano, że inwentaryzacja ta nie wykazała niezgodności. W protokole nie podano dokumentów, na podstawie których dokonano weryfikacji. Wyniki inwentaryzacji nie były zgodne ze stanem faktycznym, ponieważ na koncie 080 nie ujęto nakładów na ulepszenie obcego środka trwałego, które było rozpoczęte w 2016 r. i zostało zakończone w 2017 r. Ulepszenie było dokonywane przez gminę w budynku po byłym technikum, przekazanym jej przez powiat w bezpłatne użyczenie, z przeznaczeniem na urządzenie szkoły podstawowej. Na koniec 2016 r. poniesione przez jednostkę nakłady na ulepszenie wyniosły 679 007 zł i zostały pod datą 31 grudnia

 • Z doświadczenia księgowej – praktyczne rady: Kilka wskazówek dotyczących inwentaryzacji

  data dodania: 27.10.2017

  Problem : Zaniechanie przeprowadzenia inwentaryzacji lub jej rozliczenia albo przeprowadzenie lub rozliczenie w sposób niezgodny z uor jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.

 • Nierzetelna inwentaryzacja nieruchomości

  data dodania: 27.10.2017

  Nieprawidłowość: W urzędzie gminy na koniec 2016 r. przeprowadzono inwentaryzację gruntów, budynków i budowli metodą spisu z natury. Nie przeprowadzono porównania danych na temat nieruchomości z danymi zawartymi w gminnym zasobie nieruchomości. Inwentaryzacja ta nie wykazała niezgodności polegającej na tym, że w księgach rachunkowych urzędu gminy nie były ujęte grunty (dwie działki o powierzchni 9000 m2) oraz budynki (budynek przedszkola i budynek szkoły), które zostały przekazane stowarzyszeniu „Nasza szkoła” w celu prowadzenia niepublicznego przedszkola i szkoły podstawowej. Nieruchomości zostały udostępnione stowarzyszeniu na podstawie umowy bezpłatnego użyczenia, zawartej na czas nieokreślony w sierpniu 2016 r.

 • Niestosowanie konta 245 „Wpływy do wyjaśnienia”

  data dodania: 25.10.2017

  Nieprawidłowość: W urzędzie miejskim niewyjaśnione wpływy należności budżetowych zaliczano zawsze do paragrafu 031 „Podatek od nieruchomości” – zakładano w tym celu nowe konto podatnika w ramach ewidencji pomocniczej do konta 221 „Należności budżetowe”, oznaczone dodatkowym symbolem NW (odpowiednio do osoby wpłacającej – albo w zbiorze kont osób prawnych, albo osób fizycznych). Po wyjaśnieniu przeznaczenia wpłaty była ona albo zwracana, albo przeksięgowywana na właściwy paragraf dochodów budżetowych. Na koniec 2016 r. łączne saldo niewyjaśnionych wpływów ujętych na kartotekach podatników oznaczonych symbolem NW wyniosło ponad 200 000 zł. Mimo to inwentaryzacja należności i zobowiązań wykazanych na koncie 221, przeprowadzona metodą

 • Niewykonanie obowiązków przez członków zespołu spisowego

  data dodania: 25.10.2017

  Nieprawidłowość: Członkowie zespołu spisowego nie odbierali od osób odpowiedzialnych przed rozpoczęciem spisu z natury pisemnych oświadczeń potwierdzających, że wszystkie dowody przychodu i rozchodu środków trwałych i pozostałych środków trwałych zostały ujęte w księdze inwentarzowej i przekazane do księgowości. Naruszone zatem zostały postanowienia instrukcji inwentaryzacyjnej.

 • Komisja inwentaryzacyjna a zespół spisowy

  data dodania: 24.10.2017

  Czy komisja inwentaryzacyjna może być jednocześnie zespołem spisowym?

 • Metoda przeprowadzenia inwentaryzacji księgozbiorów w bibliotece szkolnej

  data dodania: 24.10.2017

  Czy inwentaryzację w bibliotece szkolnej należy przeprowadzić tylko i wyłącznie w formie spisu z natury? Czy można zamiast tego przeprowadzić tzw. skontrum?

 • Termin przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych z częstotliwością raz w ciągu 4 lat

  data dodania: 24.10.2017

  Czy inwentaryzację środków trwałych znajdujących się na terenie strzeżonym można przeprowadzić w dowolnym miesiącu danego roku, przeprowadzając ją raz w ciągu czterech lat? Czy jednak trzeba ją przeprowadzić w ostatnim kwartale roku obrotowego i zakończyć nie później niż do 15 stycznia roku kolejnego?

 • Czy przeprowadzenie skontrum księgozbioru zwalnia jednostkę z obowiązku dodatkowej inwentaryzacji

  data dodania: 15.09.2017

  Czy gminna biblioteka publiczna, będąca instytucją kultury, oprócz przeprowadzenia skontrum księgozbioru, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (co 5 lat), musi przeprowadzać inwentaryzację księgozbioru zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości (raz w ciągu 4 lat)? Czy protokół komisji skontrowej można uznać za inwentaryzację księgozbioru wymaganego ustawą o rachunkowości?

 • Termin spisu z natury środków trwałych przechowywanych na terenie strzeżonym

  data dodania: 26.07.2017

  W uor jest zapisane, że inwentaryzację środków trwałych przechowywanych na terenie strzeżonym należy przeprowadzić minimum raz na 4 lat. Jak należy liczyć ten czas czterech lat, czy od zakończenia spisu, czy od daty protokołu poinwentaryzacyjnego, a może jeszcze inaczej? Dla przykładu: w mojej jednostce spis był przeprowadzony w okresie 5–20 października 2014 r., protokół inwentaryzacyjny został spisany z datą 31 października 2014 r. Kiedy więc mija okres 4 lat, którego nie mogę przekroczyć?

 • Spis z natury zapasów magazynowych techniką elektroniczną

  data dodania: 12.05.2017

  Jednostka po raz pierwszy w tym roku będzie przeprowadzać spis z natury zapasów magazynowych, ewidencjonowanych ilościowo-wartościowo techniką elektroniczną (z wykorzystaniem czytników kodów paskowych). Jak trzeba prawidłowo przygotować i przeprowadzić taką inwentaryzację?

 • Wycena ujawnionych w drodze inwentaryzacji środków trwałych

  data dodania: 26.01.2017

  W jaki sposób dokonać wyceny trudno dostępnych środków trwałych ujawnionych w toku inwentaryzacji?

 • Ustawowy termin przeprowadzenia inwentaryzacji a dzień wolny od pracy

  data dodania: 05.12.2016

  Kiedy należy przeprowadzić inwentaryzację, jeżeli ostatni dzień roku obrotowego przypada w sobotę?

 • Inwentaryzacja elektroniczna

  data dodania: 20.10.2016

  W wielu przypadkach inwentaryzacja kojarzy się ze żmudnym, długotrwałym procesem, w który zaangażowanych jest co najmniej kilka osób (pracowników jednostki) tworzących zespoły spisowe (komisje inwentaryzacyjne). Czy rzeczywiście proces inwentaryzacji musi być taki żmudny? Czy jednostka może ten proces usprawnić, zmodernizować?

 • Inwentaryzacja aktywów obcych w państwowej jednostce budżetowej

  data dodania: 09.09.2016

  W jakim terminie i w jakiej częstotliwości państwowa jednostka budżetowa powinna zinwentaryzować obce aktywa wymienione w art. 26 ust. 2 ustawy o rachunkowości, jeżeli jednostka znajduje się na terenie strzeżonym i przeprowadza inwentaryzację własnych środków trwałych raz w ciągu czterech lat, zgodnie z art. 26 ust. 3 pkt 3 tej ustawy?

 • Czy można przeprowadzić inwentaryzację metodą spisu z natury na podstawie wydruku komputerowego z modułu informatycznego

  data dodania: 24.09.2015

  W programie komputerowym używanym w naszej jednostce jest opcja wydruku arkuszu spisu z natury. Na arkuszu tym widnieją nazwy poszczególnych składników majątkowych oraz ich numery inwentarzowe, nie ma natomiast ilości poszczególnych składników majątkowych podlegających spisowi. Czy taki wydruk może posłużyć za arkusz do przeprowadzenia inwentaryzacji spisu z natury?

 • Jak wystawić potwierdzenie salda, jeżeli na koncie kontrahenta widnieją zobowiązania i należności

  data dodania: 27.04.2015

  Faktury od jednostki budżetowej tej samej gminy wpłynęły w styczniu roku następnego, a dotyczyły zdarzeń roku objętego sprawozdaniem finansowym. Faktury odnosiły się do kilku mieszkań, w których na jednych występowała nadpłata (należność podlegająca odprowadzeniu do JST), a na innych zobowiązanie. Jak należy wystawić potwierdzenia salda do bilansu na dzień 31 grudnia? Czy inwentaryzacja na 31 grudnia powinna dotyczyć osobno należności, a osobno zobowiązań, czy powinno być wysłane jedno potwierdzenie na różnice (saldo) pomiędzy należnościami a zobowiązaniami?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK