do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • Czy konieczne jest dokonanie inwentaryzacji w drodze potwierdzenia sald należności budżetu jednostki samorządu terytorialnego

  data dodania: 06.11.2017

  PROBLEM: Zazwyczaj na koniec roku budżetowego na odpowiednich kontach budżetu jednostki samorządu terytorialnego widnieją należności od urzędów skarbowych z tytułu należnych udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych oraz należności od Ministra Finansów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o rachunkowości, jednostki przeprowadzają na ostatni dzień każdego roku obrotowego inwentaryzację: (…) aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub przechowywanych przez inne jednostki, w tym papierów wartościowych w formie zdematerializowanej, należności, w tym udzielonych pożyczek, z zastrzeżeniem pkt 3, oraz powierzonych kontrahentom własnych składników aktywów –

 • Instruktaż – Jak przeprowadzić i udokumentować inwentaryzację nakładów na środki trwałe w budowie

  data dodania: 30.10.2017

  Pracownik księgowości jednostki przeprowadzał inwentaryzację konta 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)”. Porównywał saldo tego konta syntetycznego z sumą sald kont analitycznych. Kontrola zakwestionowała to jako nieprawidłowość, ponieważ okazało się, że nakłady na jedną z inwestycji faktycznie dotyczyły remontu. Jak w takim razie prawidłowo należy przeprowadzić tę inwentaryzację? Czy musi to robić komisja inwentaryzacyjna, czy może ją wykonać jak dotychczas pracownik prowadzący ewidencję pomocniczą do konta 080?

 • Nierzetelna inwentaryzacja środków trwałych w budowie

  data dodania: 30.10.2017

  Nieprawidłowość: W protokole z weryfikacji salda konta 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)” na dzień 31 grudnia 2016 r. w urzędzie miejskim zapisano, że inwentaryzacja ta nie wykazała niezgodności. W protokole nie podano dokumentów, na podstawie których dokonano weryfikacji. Wyniki inwentaryzacji nie były zgodne ze stanem faktycznym, ponieważ na koncie 080 nie ujęto nakładów na ulepszenie obcego środka trwałego, które było rozpoczęte w 2016 r. i zostało zakończone w 2017 r. Ulepszenie było dokonywane przez gminę w budynku po byłym technikum, przekazanym jej przez powiat w bezpłatne użyczenie, z przeznaczeniem na urządzenie szkoły podstawowej. Na koniec 2016 r. poniesione przez jednostkę nakłady na ulepszenie wyniosły 679 007 zł i zostały pod datą 31 grudnia

 • Z doświadczenia księgowej – praktyczne rady: Kilka wskazówek dotyczących inwentaryzacji

  data dodania: 27.10.2017

  Problem : Zaniechanie przeprowadzenia inwentaryzacji lub jej rozliczenia albo przeprowadzenie lub rozliczenie w sposób niezgodny z uor jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.

 • Nierzetelna inwentaryzacja nieruchomości

  data dodania: 27.10.2017

  Nieprawidłowość: W urzędzie gminy na koniec 2016 r. przeprowadzono inwentaryzację gruntów, budynków i budowli metodą spisu z natury. Nie przeprowadzono porównania danych na temat nieruchomości z danymi zawartymi w gminnym zasobie nieruchomości. Inwentaryzacja ta nie wykazała niezgodności polegającej na tym, że w księgach rachunkowych urzędu gminy nie były ujęte grunty (dwie działki o powierzchni 9000 m2) oraz budynki (budynek przedszkola i budynek szkoły), które zostały przekazane stowarzyszeniu „Nasza szkoła” w celu prowadzenia niepublicznego przedszkola i szkoły podstawowej. Nieruchomości zostały udostępnione stowarzyszeniu na podstawie umowy bezpłatnego użyczenia, zawartej na czas nieokreślony w sierpniu 2016 r.

 • Niestosowanie konta 245 „Wpływy do wyjaśnienia”

  data dodania: 25.10.2017

  Nieprawidłowość: W urzędzie miejskim niewyjaśnione wpływy należności budżetowych zaliczano zawsze do paragrafu 031 „Podatek od nieruchomości” – zakładano w tym celu nowe konto podatnika w ramach ewidencji pomocniczej do konta 221 „Należności budżetowe”, oznaczone dodatkowym symbolem NW (odpowiednio do osoby wpłacającej – albo w zbiorze kont osób prawnych, albo osób fizycznych). Po wyjaśnieniu przeznaczenia wpłaty była ona albo zwracana, albo przeksięgowywana na właściwy paragraf dochodów budżetowych. Na koniec 2016 r. łączne saldo niewyjaśnionych wpływów ujętych na kartotekach podatników oznaczonych symbolem NW wyniosło ponad 200 000 zł. Mimo to inwentaryzacja należności i zobowiązań wykazanych na koncie 221, przeprowadzona metodą

 • Niewykonanie obowiązków przez członków zespołu spisowego

  data dodania: 25.10.2017

  Nieprawidłowość: Członkowie zespołu spisowego nie odbierali od osób odpowiedzialnych przed rozpoczęciem spisu z natury pisemnych oświadczeń potwierdzających, że wszystkie dowody przychodu i rozchodu środków trwałych i pozostałych środków trwałych zostały ujęte w księdze inwentarzowej i przekazane do księgowości. Naruszone zatem zostały postanowienia instrukcji inwentaryzacyjnej.

 • Komisja inwentaryzacyjna a zespół spisowy

  data dodania: 24.10.2017

  Czy komisja inwentaryzacyjna może być jednocześnie zespołem spisowym?

 • Metoda przeprowadzenia inwentaryzacji księgozbiorów w bibliotece szkolnej

  data dodania: 24.10.2017

  Czy inwentaryzację w bibliotece szkolnej należy przeprowadzić tylko i wyłącznie w formie spisu z natury? Czy można zamiast tego przeprowadzić tzw. skontrum?

 • Termin przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych z częstotliwością raz w ciągu 4 lat

  data dodania: 24.10.2017

  Czy inwentaryzację środków trwałych znajdujących się na terenie strzeżonym można przeprowadzić w dowolnym miesiącu danego roku, przeprowadzając ją raz w ciągu czterech lat? Czy jednak trzeba ją przeprowadzić w ostatnim kwartale roku obrotowego i zakończyć nie później niż do 15 stycznia roku kolejnego?

 • Czy przeprowadzenie skontrum księgozbioru zwalnia jednostkę z obowiązku dodatkowej inwentaryzacji

  data dodania: 12.09.2017

  Czy gminna biblioteka publiczna, będąca instytucją kultury, oprócz przeprowadzenia skontrum księgozbioru, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (co 5 lat), musi przeprowadzać inwentaryzację księgozbioru zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości (raz w ciągu 4 lat)? Czy protokół komisji skontrowej można uznać za inwentaryzację księgozbioru wymaganego ustawą o rachunkowości?

 • Termin spisu z natury środków trwałych przechowywanych na terenie strzeżonym

  data dodania: 01.08.2017

  W uor jest zapisane, że inwentaryzację środków trwałych przechowywanych na terenie strzeżonym należy przeprowadzić minimum raz na 4 lat. Jak należy liczyć ten czas czterech lat, czy od zakończenia spisu, czy od daty protokołu poinwentaryzacyjnego, a może jeszcze inaczej? Dla przykładu: w mojej jednostce spis był przeprowadzony w okresie 5–20 października 2014 r., protokół inwentaryzacyjny został spisany z datą 31 października 2014 r. Kiedy więc mija okres 4 lat, którego nie mogę przekroczyć?

 • Spis z natury zapasów magazynowych techniką elektroniczną

  data dodania: 19.05.2017

  Jednostka po raz pierwszy w tym roku będzie przeprowadzać spis z natury zapasów magazynowych, ewidencjonowanych ilościowo-wartościowo techniką elektroniczną (z wykorzystaniem czytników kodów paskowych). Jak trzeba prawidłowo przygotować i przeprowadzić taką inwentaryzację?

 • Wycena ujawnionych w drodze inwentaryzacji środków trwałych

  data dodania: 26.01.2017

  Jednocześnie należy wziąć pod uwagę, że w myśl art. 3 ust. 1 pkt 15 uor, przez środki trwałe rozumie się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Opis wykrytych aktywów nie rozstrzyga w

 • Ustawowy termin przeprowadzenia inwentaryzacji a dzień wolny od pracy

  data dodania: 05.12.2016

  Kiedy należy przeprowadzić inwentaryzację, jeżeli ostatni dzień roku obrotowego przypada w sobotę?

 • Inwentaryzacja elektroniczna

  data dodania: 20.10.2016

  W wielu przypadkach inwentaryzacja kojarzy się ze żmudnym, długotrwałym procesem, w który zaangażowanych jest co najmniej kilka osób (pracowników jednostki) tworzących zespoły spisowe (komisje inwentaryzacyjne). Czy rzeczywiście proces inwentaryzacji musi być taki żmudny? Czy jednostka może ten proces usprawnić, zmodernizować?

 • Inwentaryzacja aktywów obcych w państwowej jednostce budżetowej

  data dodania: 09.09.2016

  W jakim terminie i w jakiej częstotliwości państwowa jednostka budżetowa powinna zinwentaryzować obce aktywa wymienione w art. 26 ust. 2 ustawy o rachunkowości, jeżeli jednostka znajduje się na terenie strzeżonym i przeprowadza inwentaryzację własnych środków trwałych raz w ciągu czterech lat, zgodnie z art. 26 ust. 3 pkt 3 tej ustawy?

 • Czy można przeprowadzić inwentaryzację metodą spisu z natury na podstawie wydruku komputerowego z modułu informatycznego

  data dodania: 24.09.2015

  W programie komputerowym używanym w naszej jednostce jest opcja wydruku arkuszu spisu z natury. Na arkuszu tym widnieją nazwy poszczególnych składników majątkowych oraz ich numery inwentarzowe, nie ma natomiast ilości poszczególnych składników majątkowych podlegających spisowi. Czy taki wydruk może posłużyć za arkusz do przeprowadzenia inwentaryzacji spisu z natury?

 • Jak wystawić potwierdzenie salda, jeżeli na koncie kontrahenta widnieją zobowiązania i należności

  data dodania: 27.04.2015

  Faktury od jednostki budżetowej tej samej gminy wpłynęły w styczniu roku następnego, a dotyczyły zdarzeń roku objętego sprawozdaniem finansowym. Faktury odnosiły się do kilku mieszkań, w których na jednych występowała nadpłata (należność podlegająca odprowadzeniu do JST), a na innych zobowiązanie. Jak należy wystawić potwierdzenia salda do bilansu na dzień 31 grudnia? Czy inwentaryzacja na 31 grudnia powinna dotyczyć osobno należności, a osobno zobowiązań, czy powinno być wysłane jedno potwierdzenie na różnice (saldo) pomiędzy należnościami a zobowiązaniami?

 • Czy inwentaryzacja zdawczo-odbiorcza przy zmianie pracownika może być uznana za obowiązkową inwentaryzację roczną

  data dodania: 17.12.2014

  Czy inwentaryzacja (skontrum) zdawczo-odbiorcza zbiorów bibliotecznych w szkole, przeprowadzona przy zmianie na stanowisku bibliotekarza, może być uznana za obowiązkową inwentaryzację zbiorów bibliotecznych z ustawy o rachunkowości? Poprzednia inwentaryzacja (teren strzeżony) była przeprowadzona na koniec 2010 r., a inwentaryzacja zdawczo-odbiorcza – 31 sierpnia 2014 r. Czy teraz inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych powinna być przeprowadzona na koniec 2014 r., czy dopiero przed 31 sierpnia 2018 r.?

 • Czy udzielenie przez gminę pożyczki stowarzyszeniu w celu zabezpieczenia wkładu własnego stanowi wydatek strukturalny

  data dodania: 05.12.2014

  Działające na terenie gminy stowarzyszenie realizuje projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (z priorytetu kultura i dziedzictwo kulturowe) mający na celu poprawę stanu znajdujących się na terenie gminy obiektów zabytkowych. Stowarzyszenie wystąpiło do gminy o udzielenie pożyczki w celu sfinansowania wkładu własnego niezbędnego do realizacji projektu. Władze gminy zamierzają tej pożyczki udzielić. Czy będzie to stanowić wydatek strukturalny? Jeśli tak, to w ramach którego kodu klasyfikacji winien on zostać ujęty?

 • Na jaki dzień należy ustalać stan należności z kontrahentami

  data dodania: 05.12.2014

  Kierownik jednostki w zarządzeniu o inwentaryzacji metodą uzgodnienia sald z kontrahentami nie wskazał, według jakiego stanu ma to następować. Czy są jakieś reguły mówiące, jak wyznaczyć datę, według której należy dokonywać tych uzgodnień?

 • W jaki sposób inwentaryzować druki ścisłego zarachowania

  data dodania: 05.12.2014

  Jako jednostka budżetowa wystawiamy mandaty karne, które są drukami ścisłego zarachowania. Czy inwentaryzując takie druki, możemy skorzystać z zapisu art. 26 ust. 3 uor, który stanowi o ułatwieniach polegających na tym, że termin (ostatni dzień roku) i częstotliwość (każdego roku) uważa się za dotrzymane, jeżeli w odniesieniu m.in. do aktywów objętych bieżącą ewidencją – inwentaryzacja nastąpi w okresie ostatniego kwartału i 15 dni następnego roku obrotowego. Czy jest jakiś inny, właściwy sposób inwentaryzowania tych dokumentów?

 • W jaki sposób ująć w księgach nadwyżkę inwentaryzacyjną

  data dodania: 13.11.2014

  W dniach od 2 do 16 grudnia przeprowadzono w jednostce spis z natury środków trwałych i wyposażenia. Spis zakończono 16 grudnia, a 30 grudnia zakupiono zestaw komputerowy i drukarkę. W związku z tym wystąpiła różnica między spisem z natury a ewidencją księgową (nadwyżka 2500 zł). Co zrobić w takiej sytuacji, czy sporządzić dodatkowy arkusz spisu z natury?

 • Czy materiały biurowe podlegają inwentaryzacji

  data dodania: 27.10.2014

  Jednostka zakupiła duże ilości materiałów biurowych. Czy materiały te (np. papier do ksero) należy inwentaryzować – jeżeli tak, to jaką metodę stosować?

 • W jaki sposób należy prawidłowo udokumentować przeprowadzenie inwentaryzacji ciągłej

  data dodania: 27.10.2014

  Kontrola zakwestionowała sposób przeprowadzania inwentaryzacji ciągłej środków trwałych i materiałów jako niezgodny z ustawą o rachunkowości. Zarzuty dotyczyły problemów z ustaleniem, czy zostały dochowane terminy i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji, ponieważ według kontrolujących nie można było tego sprawdzić na podstawie dokumentacji inwentaryzacyjnej. Jakie warunki muszą zostać spełnione przy inwentaryzacji ciągłej, aby nie narazić się na zarzut nieprawidłowego przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych i materiałów?

 • Czy pracownik może odmówić udziału w komisji inwentaryzacyjnej

  data dodania: 14.10.2014

  Jeden z pracowników jednostki został poinformowany przez kierownika jednostki o tym, że powołano go na członka komisji inwentaryzacyjnej. Pracownik ten jednak uważa, że nie posiada do tego odpowiednich kwalifikacji, i odmawia udziału w pracach komisji. Czy są jakieś przepisy, na które pracownik może się powołać, aby mógł zostać wyłączony ze składu komisji inwentaryzacyjnej?

 • Czy tablice urzędowe ustawione na terenie lasów państwowych podlegają inwentaryzacji

  data dodania: 14.10.2014

  Jednostka budżetowa, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, ma obowiązek ustawiania tablic urzędowych z oznaczeniem obszaru Natura 2000 lub rezerwatów przyrody na terenie np. lasów państwowych. Jak należy ewidencjonować zawartą umowę dzierżawy (1 m2 gruntu, na którym umieszczono tablicę) na okres np. 3 lat z nadleśnictwem? Czy należy inwentaryzować postawione tablice oraz dzierżawione grunty (1 m2), a co z tablicami, które zostały ustawione na podstawie udzielonej zgody właściciela gruntu, bez zawarcia jakiejkolwiek umowy?

 • Jak zaksięgować ujawnioną wartość niematerialną i prawną

  data dodania: 18.09.2014

  Podczas inwentaryzacji w domu pomocy społecznej ujawniono program komputerowy, wcześniej nieujęty w ewidencji, o wartości 650 zł, umorzony jednorazowo. W jaki sposób ująć w ewidencji księgowej ujawnioną wartość niematerialną i prawną?

 • Jak zaksięgować niedobory pozostałych środków trwałych

  data dodania: 05.02.2014

  Jak prawidłowo zaksięgować stwierdzone podczas inwentaryzacji niedobory pozostałych środków trwałych, które komisja uznała za niezawinione, oraz niedobory pozostałych środków trwałych, które komisja uznała za zawinione (pracownik ma być obciążony)? Co zrobić w sytuacji, gdy pracownik nie godzi się na obciążenie? Jak obciążyć pracownika za niedobory – w wartości wynikającej z ewidencji, czy w realnej cenie, czyli cenie składnika na chwilę obecną? Jeśli zatwierdzony protokół komisji inwentaryzacyjnej jednostka otrzymała w styczniu, to kiedy należy ująć te różnice – na dzień 31 grudnia czy już w styczniu, i notę obciążającą też wystawić z datą 31 grudnia?

 • Jak prawidłowo udokumentować inwentaryzację roczną druków ścisłego zarachowania

  data dodania: 24.12.2013

  W jednostce inwentaryzacja druków ścisłego zarachowania na dzień 31 grudnia roku obrotowego była dotąd dokumentowana na drukach arkuszy spisu z natury, jednak obecnie po wprowadzeniu ewidencji komputerowej środków trwałych program daje możliwość wydrukowania jedynie formularzy do spisu z natury środków trwałych i wyposażenia. Czy w związku z tym na dowód przeprowadzenia spisu druków ścisłego zarachowania można sporządzić protokół podpisany przez głównego księgowego?

 • Arkusz spisu z natury – zasady wypełniania krok po kroku

  data dodania: 03.12.2013

  Jak prawidłowo wypełnić poszczególne pola arkusza spisu z natury? Jakie obowiązują przy tym zasady oraz kto go sporządza, kto sprawdza i kto podpisuje?

 • Przebieg spisu z natury – praktyczne wskazówki

  data dodania: 23.10.2013

  Spis z natury jest najbardziej skomplikowaną i pracochłonną metodą inwentaryzowania składników rzeczowych aktywów trwałych i obrotowych jednostek, dlatego warto dokładnie poznać zasady rządzące jego przeprowadzaniem, aby w maksymalny sposób móc usprawnić jego przebieg i uniknąć błędów powodujących konieczność powtarzania go w całości lub części. Niezakłócony przebieg spisu z natury zapewnia staranne zaplanowanie jego poszczególnych etapów.

 • Niezachowanie zgodności sald otwarcia i zamknięcia ksiąg rachunkowych

  data dodania: 21.08.2013

  Opis nieprawidłowości: Kontrola wykazała, że salda otwarcia 2013 r. kont: 011, 080, 071 i 800 w księgach rachunkowych urzędu gminy nie zgadzały się z saldami zamknięcia 2012 r. Nieprawidłowość powstała na skutek niewłaściwego zaksięgowania wyników inwentaryzacji przeprowadzonej na koniec 2012 r., które zamiast zostać ujęte w 2012 r. pod datą 31 grudnia, po właściwych stronach kont zgodnie z ich treścią ekonomiczną, zostały uwidocznione jako zwiększenie/zmniejszenie sald otwarcia odpowiednich kont syntetycznych na dzień 1 stycznia 2013 r. Różnice pomiędzy saldami zamknięcia 2012 r. i otwarcia 2013 r. wynosiły:

 • Znaczenie numerów inwentarzowych środków trwałych dla przebiegu spisu z natury

  data dodania: 05.08.2013

  W jednostce wojskowej nowo zakupione środki trwałe nie były oznaczane numerami inwentarzowymi, mimo że taki obowiązek wynikał z polityki rachunkowości jednostki, a poszczególne obiekty inwentarzowe środków trwałych (np. zestawy komputerowe stacjonarne, laptopy) miały nadawane automatycznie numery przez program używany do ewidencji środków trwałych. Problem ten został wykryty dopiero w trakcie obowiązkowej okresowej inwentaryzacji środków trwałych, kiedy zespoły spisowe nie były w stanie podać w arkuszach spisu z natury danych umożliwiających identyfikację sprzętu informatycznego. Czy w tej sytuacji kierownictwo jednostki może unieważnić spis z natury i zadecydować o zinwentaryzowaniu nieoznakowanych środków trwałych metodą weryfikacji zapisów w księgach rachunkowych z dokumentacją?

 • Ewidencja nieruchomości gminnych

  data dodania: 21.05.2013

  Opis nieprawidłowości: Kontrola wykazała, że w trakcie inwentaryzacji środków trwałych, przeprowadzonej na koniec 2012 r., nie porównano danych na temat gruntów ujętych w ewidencji księgowej urzędu gminy z danymi zawartymi w gminnym zasobie nieruchomości. Przyczyną powstania nieprawidłowości było zaniechanie prowadzenia przez wójta ewidencji gminnego zasobu nieruchomości. Z wyjaśnień złożonych przez wójta wynikało, że nie uważał za konieczne prowadzenia ewidencji zasobu, ponieważ urząd gminy miał zapewniony bieżący dostęp do danych ewidencji geodezyjnej gruntów, z której można było na bieżąco uzyskać informacje na temat wszystkich nieruchomości położonych na terenie gminy, w tym także stanowiących własność gminy. W trakcie kontroli, po porównaniu wydruków na temat ogólnej powierzchni

 • Zmiana metody inwentaryzacji środków trwałych

  data dodania: 13.05.2013

  W urzędzie gminy przeprowadzono inwentaryzację gruntów, prawa wieczystego użytkowania, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz wartości niematerialnych i prawnych (licencje na użytkowanie programów komputerowych) w drodze spisu z natury zamiast w drodze weryfikacji z dokumentami księgowymi. Kontrola uznała tę inwentaryzację za niezgodną z przepisami i nierzetelną – tylko z powodu zmiany metody inwentaryzowania składników majątkowych, nie sprawdzając, czy rzeczywiście ich stan jest niezgodny ze stanem rzeczywistym. Czy słusznie?

 • Inwentaryzacja należności ewidencjonowanych na koncie 234

  data dodania: 22.04.2013

  W jaki sposób powinna być prawidłowo przeprowadzona i rozliczona inwentaryzacja należności z tytułu pożyczek na cele mieszkaniowe od byłych pracowników jednostki i odpłatności z tytułu usług socjalnych świadczonych na rzecz pracowników przez pracodawcę? Czy jeśli inwentaryzacja ta za rok 2012 została przeprowadzona nieprawidłowo – jednostka może podjąć jeszcze jakieś działania naprawcze, aby uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych?

 • Inwentaryzacja nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, otrzymanych w trwały zarząd

  data dodania: 08.04.2013

  Czy w odniesieniu do inwentaryzacji nieruchomości gruntowych otrzymanych przez państwowe jednostki budżetowe w trwały zarząd mają zastosowanie zasady określone w ustawie z 29 września 1994 r. o rachunkowości, czy zasady szczególne zawarte w § 6 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont (.)?

 • Termin przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji gotówki w kasie – 31 grudnia 2012 r. czy 2 stycznia 2013 r.

  data dodania: 21.12.2012

  Czy zapis w ustawie o rachunkowości w art. 26 ust. 1 pkt 1 stanowiący, że inwentaryzację aktywów pieniężnych (oprócz zgromadzonych na rachunkach bankowych) przeprowadza się w drodze spisu z natury na ostatni dzień roku obrotowego, oznacza, że spis gotówki w kasie jednostki musi koniecznie odbywać się 31 grudnia? Ponieważ kasa w naszej jednostce ze względu na wygodę petentów otwarta jest w takich samych godzinach co urząd, spis z natury musi odbywać się po godzinach pracy, co rokrocznie wywołuje protesty pracowników powołanych do komisji inwentaryzacyjnej. Czy nieprawidłowością będzie przeprowadzenie spisu w pierwszym dniu roboczym nowego roku, czyli 2 stycznia, według stanu na 31 grudnia roku poprzedniego?

 • Niewłaściwe wypełnienie arkuszy spisu z natury a prawidłowość inwentaryzacji

  data dodania: 29.11.2012

  Jedno z zaleceń wydanych przez audytora po przeprowadzeniu kontroli inwentaryzacji środków trwałych w jednostce budżetowej dotyczy przeprowadzenia szkolenia dla członków zespołów spisowych z zakresu zasad prawidłowego wypełniania arkuszy spisowych. Co należy zawrzeć w programie takiego szkolenia, aby zapobiegło ono w przyszłości powtórzeniu się błędów, które spowodowały nierzetelność i niemożność prawidłowego rozliczenia poprzednio przeprowadzonego spisu z natury?

 • Inwentaryzacja samochodów straży pożarnej oraz paliwa

  data dodania: 29.11.2012

  Jak prawidłowo należy inwentaryzować samochody w jednostkach straży pożarnej, które nie mogą pozostać w bazie, a muszą udać się na akcję ratunkową w dniu spisu z natury, oraz jak inwentaryzować paliwo, które znajduje się w zbiornikach tych samochodów?

 • Wpisy do arkuszy spisowych i znaczenie podpisów składanych na nich przez osoby odpowiedzialne

  data dodania: 23.10.2012

  Kto jest odpowiedzialny za wpisywanie poszczególnych danych do arkuszy spisu z natury i czy brakujące dane można uzupełniać, np. czy pracownik księgowości wyceniający arkusze może dopisać brakujące numery inwentarzowe przy środkach trwałych? A co z poprawkami – czy na przykład przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej albo pracownik komórki księgowości wyceniający spisy mogą dokonywać poprawek na temat ilości stwierdzonych składników majątkowych? Poza tym, czy jeśli na arkuszu jest podpis osoby materialnie odpowiedzialnej, to należy przyjąć, że zgadza się ona z wynikiem spisu, czy też potrzebne jest do tego osobne oświadczenie?

 • Inwentaryzacja 2012 w pytaniach i odpowiedziach

  data dodania: 23.10.2012

  Wstęp Inwentaryzacja jest jedną z podstawowych dziedzin rachunkowości – obok prowadzenia ksiąg rachunkowych, wyceny aktywów i pasywów oraz sporządzania sprawozdawczości finansowej. Jej rolą jest zweryfikowanie prawdziwości danych zawartych w księgach rachunkowych dotyczących wielkości poszczególnych aktywów i

 • Doraźna inwentaryzacja zobowiązań jednostki

  data dodania: 11.10.2012

  Czy i na jakich zasadach jednostka (gminny dom kultury) może wezwać swoich kontrahentów, aby potwierdzili prawidłowość stanu zobowiązań wykazanych w jej księgach rachunkowych?

 • Warunki włączania do składu komisji inwentaryzacyjnej pracowników księgowości

  data dodania: 26.09.2012

  Czy pracownicy księgowości odpowiedzialni zgodnie z zakresami czynności za prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej zapasów magazynowych i za wycenę wyników spisu z natury oraz sporządzenie zestawień różnic inwentaryzacyjnych materiałów mogą być powołani do składu komisji inwentaryzacyjnej?

 • Wyłączenia ze składu komisji inwentaryzacyjnej

  data dodania: 04.09.2012

  Jeden z pracowników jednostki został poinformowany przez kierownika jednostki o tym, że powołano go na członka komisji inwentaryzacyjnej. Pracownik ten jednak uważa, że nie posiada do tego odpowiednich kwalifikacji, i odmawia udziału w pracach komisji. Czy są jakieś przepisy, na które pracownik może się powołać, aby mógł zostać wyłączony ze składu komisji inwentaryzacyjnej?

 • Inwentaryzacja zdawczo-odbiorcza środków trwałych a ustawowa inwentaryzacja okresowa

  data dodania: 04.09.2012

  Czy inwentaryzacja zdawczo-odbiorcza środków trwałych przeprowadzona przy zmianie na stanowisku dyrektora jednostki może być uznana za obowiązkową inwentaryzację środków trwałych z ustawy o rachunkowości? Poprzednia inwentaryzacja wymagana przez art. 26 tej ustawy była przeprowadzona na koniec 2008 r., inwentaryzacja zdawczo-odbiorcza – w maju 2010 r., czyli teraz inwentaryzacja środków trwałych powinna być przeprowadzona przed końcem 2012 r. czy dopiero w 2014 r.?

 • Nieprawidłowości dotyczące gospodarki finansowej

  data dodania: 01.08.2012

  Jak wynika z protokołów pokontrolnych, najczęściej stwierdzane uchybienia w zakresie gospodarki finansowej dotyczą polityki rachunkowości, ewidencji księgowej, inwentaryzacji, audytu i kontroli zarządczej. Aby je wyeliminować, trzeba poznać i ustalić ich rodzaje, źródła i przyczyny powstania, rozmiary, a także osoby za to odpowiedzialne. A zatem prezentujemy nieprawidłowości w tym zakresie oraz wskazówki dotyczące prawidłowego postępowania. Warto się z nimi zapoznać, przeanalizować i wyciągnąć wnioski, zgodnie z powiedzeniem: „Dobrze uczyć się na błędach – a najlepiej na cudzych”.

 • Inwentaryzacja obcych składników majątkowych

  data dodania: 13.07.2012

  Gminna szkoła podstawowa użytkuje nieodpłatnie na podstawie umowy użyczenia środki trwałe należące do powiatu. Czy o zarządzonej inwentaryzacji tych środków trwałych (terminie, sposobie przeprowadzenia, komisji inwentaryzacyjnej) powinni zostać powiadomieni ich właściciele? Poza tym czy w takiej sytuacji przedstawiciele starostwa powiatowego mogą uczestniczyć w spisie jako członkowie szkolnej komisji inwentaryzacyjnej?