do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • Sprzedaż przez gminę autobusu a kasa rejestrująca

  data dodania: 28.08.2017

  PROBLEM: Gmina sprzeda autobus szkolny, który w ostatnim czasie był wydzierżawiany, w związku z czym jego sprzedaż będzie opodatkowana według stawki 23%. Większość sprzedaży w gminie dokumentowana jest fakturami, za które zapłata odbywa się za pośrednictwem wpłaty na rachunek bankowy. Zapłata za wszelką sprzedaż gminy jest

 • Kiedy z tytułu wyjazdu integracyjnego powstanie przychód do opodatkowania

  data dodania: 14.06.2017

  Kiedy u osób uczestniczących w wyjeździe integracyjnym powstają przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

 • Zwolnienie z podatku dochodów centrum integracji społecznej

  data dodania: 24.05.2017

  Jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć centra integracji społecznej w formie samorządowego zakładu budżetowego. W praktyce powstaje problem, kiedy dochody z działalności usługowej i wytwórczej tych jednostek mogą być zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych.

 • Czy rada może uzależnić dostęp do ulg podatkowych od spełnienia określonych warunków

  data dodania: 02.02.2017

  Stosowanie ulg w podatkach lokalnych budzi kontrowersje, zwłaszcza gdy dostęp do preferencji podatkowych jest uzależniony od spełnienia określonych warunków. Pod koniec ubiegłego roku wypowiedział się w tej kwestii Naczelny Sąd Administracyjny.

 • Dotacja ze środków Mechanizmu Finansowego EOG jako przychód podatkowy

  data dodania: 20.12.2016

  Dwa lata temu szpital dokonywał termomodernizacji budynków szpitala wraz z modernizacją oświetlenia wewnętrznego. W związku z tym szpital otrzymał dofinansowanie na podstawie umowy zawartej z Ministrem Środowiska, pełniącym funkcję Operatora Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. W związku z kontrolą mamy pytanie, czy otrzymana wówczas dotacja stanowiła dla nas przychód zwolniony z podatku?

 • Jak opodatkować VAT wynajem nauczycielowi pokoju w internacie

  data dodania: 04.11.2016

  Szkoła wynajęła nauczycielowi pokój w internacie. Umowa najmu została zawarta na okres roku szkolnego. Czy wynajem ten korzysta ze zwolnienia z VAT?

 • Jak rozliczyć należności zagraniczne dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę za granicą

  data dodania: 06.10.2016

  Do końca 2014 r. żołnierz pełnił służbę poza granicami Polski. Otrzymane przez niego w związku z tym należności nie korzystały ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 83 lub 83a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W zeznaniu podatkowym za 2014 r. żołnierz zakwalifikował jako zwolnione z opodatkowania kwoty odpowiadające 30% diety za zagraniczną podróż służbową. Organ podatkowy wszczął postępowanie podatkowe w sprawie wadliwości tego rozliczenia. Czy żołnierz prawidłowo skorzystał z art. 21 ust. 1 pkt 20 updof?

 • Czy opłaty za przedszkola publiczne podlegają ustawie o VAT

  data dodania: 27.06.2016

  Gmina przeszła już na centralizację rozliczeń VAT. Czy pobierane od rodziców opłaty przedszkolne podlegają opodatkowaniu VAT (jako sprzedaż zwolniona)?

 • Jaki jest zakres nowego zwolnienia w podatku od nieruchomości

  data dodania: 03.03.2016

  Czy wprowadzone od 1 stycznia 2016 r. nowe zwolnienie od podatku w nieruchomości dotyczące gruntów i budynków lub ich części, stanowiących własność gminy, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą lub będących w posiadaniu innych niż gmina jednostek sektora finansów publicznych oraz pozostałych podmiotów, rozciągają się również na budowle?

 • Jakie ulgi w opłacie uzdrowiskowej może stosować rada gminy

  data dodania: 17.12.2015

  Czy na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy może ustalić różne stawki opłaty uzdrowiskowej dla dzieci, inwalidów i pozostałych osób zobowiązanych do jej płacenia?

 • Czy dochód przeznaczony na zapłatę odsetek od zaległości podatkowych może być zwolniony z podatku

  data dodania: 25.11.2015

  Szpital publiczny korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Czy w świetle tego przepisu dochód przeznaczony na zapłatę odsetek od zaległości podatkowych może korzystać ze zwolnienia? Czy będzie tu miało znaczenie obciążenie równowartością takich odsetek odpowiedzialnego za ich powstanie pracownika?

 • Kiedy usługi świadczone między jednostką a zakładem budżetowym będą zwolnione z VAT

  data dodania: 24.08.2015

  Areszt śledczy (czynny podatnik VAT) zawarł z zakładem budżetowym umowę o zatrudnianiu osadzonych. W umowie zakład budżetowy zobowiązał się do zwrotu kosztów badań specjalistycznych wykonywanych osadzonym, skierowanym do pracy. Badania zostały wykonane przez lekarzy zatrudnionych przez areszt śledczy. Czy obciążając zakład budżetowy kosztami badań areszt powinien naliczyć VAT?

 • Jak stosować zwolnienie z podatku, gdy w trakcie wypoczynku finansowanego z ZFŚS dziecko ukończy 18 lat

  data dodania: 22.07.2015

  W jednostce z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przyznawane są dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18. W tym roku zdarzy się, że w trakcie wypoczynku (obozu) dziecko pracownika ukończy 18 lat, czy wpłynie to na zakres zwolnienia podatkowego?

 • Które jednostki pomocy społecznej mogą korzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości

  data dodania: 22.07.2015

  Czy takie jednostki, jak ośrodek wspierania rodziny, młodzieżowy dom kultury oraz poradnia psychologiczno-pedagogiczna, mogą korzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości obejmującego jednostki objęte systemem oświaty?

 • Kiedy przysługuje zwolnienie z podatku rolnego

  data dodania: 02.07.2015

  Osoba fizyczna nabyła na licytacji komorniczej gospodarstwo rolne o powierzchni 5 ha. Czy jako podatnikowi podatku rolnego przysługuje jej zwolnienie z tego podatku z tytułu nabycia gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego?

 • Czy z tytułu udziału w imprezach finansowanych ze środków ZFŚS u pracowników powstają przychody

  data dodania: 25.05.2015

  Jak w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. rozwiązać sprawę opodatkowania finansowanych ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych takich przedsięwzięć, jak: spotkania integracyjne, spotkania wigilijne, kulig, ognisko itp.? Czy uwzględnienie w regulaminie ZFŚS zapisu „powyżej wymienione działania traktowane są jako świadczenia nieulgowe, organizowane na zasadzie powszechnej dostępności, bez stosowania kryterium socjalnego” – daje możliwość nieopodatkowywania przychodu pracowników uczestniczących w tych wydarzeniach?

 • Czy wydzierżawienie miejsc parkingowych podlega rejestracji na kasie fiskalnej

  data dodania: 27.04.2015

  Czy świadczenie przez gminę usług dzierżawy miejsc pod stanowiska parkingowe podlega rejestracji za pomocą kasy rejestrującej?

 • Czy nieodpłatne przekazanie gminie gruntu pod budowę drogi podlega VAT

  data dodania: 09.04.2015

  Spółka z o.o. nieodpłatnie przekazała gminie grunt pod budowę drogi. Czy z tego tytułu gmina musi zapłacić VAT lub inny podatek?

 • Kiedy można mówić o wypoczynku zorganizowanym dzieci

  data dodania: 05.12.2014

  Regulamin ZFŚS określa, że środki funduszu przeznaczone są na finansowanie: wypoczynku dzieci i młodzieży, organizowanego (lub zakupionego) przez pracodawcę oraz indywidualnie przez osoby uprawnione w formie kolonii wypoczynkowych i zdrowotnych, spotkań oazowych, obozów, zimowisk oraz wyjazdu do sanatorium, traktowanych na zasadzie wypoczynku zorganizowanego do ukończenia przez nie 18 roku życia. W październiku 2014 r. pracownik przedłożył rachunek dotyczący wypoczynku dzieci w gospodarstwie agroturystycznym. Czy cytowany zapis regulaminu daje prawo do dofinansowania ze środków ZFŚS tej formy wypoczynku po potrąceniu podatku dochodowego od osób fizycznych?

 • Czy refundacja pracownikom poniesionych kosztów wypoczynku dzieci z ZFŚS podlega zwolnieniu podatkowemu

  data dodania: 27.10.2014

  Dzieci pracowników szkoły w wieku do 18 lat korzystają z wypoczynku sfinansowanego z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Wypoczynek organizuje szkoła. W jednostce od wielu lat procedura jest taka, że pracownicy najpierw samodzielnie opłacają koszt wypoczynku dzieci, a dopiero później otrzymują refundację z ZFŚS. Kontrola wskazała, że fakt, że koszt wypoczynku nie jest od razu finansowany bezpośrednio ze środków funduszu, wyklucza możliwość skorzystania przez pracowników ze zwolnienia z podatku dochodowego. Czy stanowisko to jest słuszne?

 • Kiedy usługi przeprowadzania badań lekarskich są zwolnione z VAT

  data dodania: 14.10.2014

  Przychodnia (sp zoz) świadczy m.in. usługi przeprowadzania badań lekarskich w celu wydawania różnego rodzaju orzeczeń i zaświadczeń lekarskich. Traktujemy te usługi jako zwolnione z VAT. Czy postępujemy prawidłowo?

 • Czy gminna jednostka budżetowa może skorzystać z ulgi na zakup kas

  data dodania: 18.09.2014

  Gmina od kilku lat ewidencjonuje swoją sprzedaż dla osób prywatnych za pomocą kas rejestrujących. Obecnie gmina utworzyła nową jednostkę budżetową. Docelowo w jednostce tej ma występować sprzedaż na rzecz osób prywatnych – w związku z tym również nabędzie ona kasę rejestrującą. Czy w tej sytuacji jednostka będzie mogła skorzystać z ulgi na zakup kasy?

 • Kiedy zwrot kosztów zakupu biletów komunikacji miejskiej pracownikom socjalnym jest zwolniony z podatku

  data dodania: 30.07.2014

  Pracownicy socjalni wykonujący pracę w terenie muszą poruszać się komunikacją miejską. Bilety kupują sami (po czym zwracamy im ich koszt). Chcemy zakupić kilkanaście imiennych biletów miesięcznych dla tych pracowników. Czy zostanie to potraktowane jako dochód? Jeśli tak, to czy będzie on zwolniony z art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o podatku dochodowym?

 • Kiedy pracownik nie zapłaci podatku po otrzymaniu okularów od pracodawcy

  data dodania: 25.06.2014

  W nr. 10 „Rachunkowości Budżetowej” opisaliśmy kontrowersje związane z ograniczaniem przez organy skarbowe prawa do zwolnienia z podatku dochodowego przychodu pracownika, któremu pracodawca zapewnił okulary korekcyjne w związku z pracą przy monitorze. Wyjaśniamy, co zrobić, by nie trzeba było opodatkowywać takiego dochodu.

 • W jakim zakresie zwolnione z podatku jest sfinansowanie utrzymania lokalu rodzinom zastępczym

  data dodania: 01.05.2014

  Czy sfinansowanie utrzymania lokalu mieszkalnego rodzinom zastępczym jest w całości zwolnione z podatku dochodowego?

 • Jak w 2014 r. dokumentować wynajem pomieszczenia na prowadzenie sklepiku szkolnego

  data dodania: 01.05.2014

  Szkoła wynajmuje podmiotowi zewnętrznemu pomieszczenie na prowadzenie sklepiku szkolnego. Czy w 2014 r. taki wynajem powinniśmy dokumentować fakturą, rachunkiem czy notą księgową?

 • Czy usługi badań lekarskich osób zatrzymanych przez policję są zwolnione z VAT

  data dodania: 25.03.2014

  Komenda wojewódzka policji zawarła umowę ze szpitalem. Przedmiotem umowy jest przeprowadzanie badań osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy w celu wydania orzeczenia, czy ich stan zdrowia pozwala na przebywanie w policyjnej izbie zatrzymań (chodzi przede wszystkim o osoby nietrzeźwe). Za przeprowadzane na podstawie tej umowy badania szpital wystawia komendzie faktury z VAT według stawki 23%. Czy szpital postępuje prawidłowo? Czy nie powinien wystawiać faktur bez VAT?

 • Kiedy suma zapomóg dla emeryta wojskowego spowoduje obowiązek opodatkowania

  data dodania: 25.03.2014

  Emeryt wojskowy otrzymał z funduszu socjalnego zapomogę na pokrycie kosztów związanych z długotrwałą chorobą (w wysokości 2200 zł), a następnie zapomogę przyznaną ze względu na jego pogorszoną sytuację materialną (w kwocie 2000 zł). Czy od tej drugiej zapomogi trzeba będzie już pobrać 10% podatku?

 • Nieodpłatne udostępnienie hali sportowej dla szkół a VAT

  data dodania: 04.10.2013

  Czy nieodpłatne udostępnienie szkołom gminnej hali sportowej, w celu przeprowadzenia turnieju sportowego, podlega opodatkowaniu VAT?

 • Sukcesja praw i obowiązków podatkowych przekształconego zakładu opieki zdrowotnej

  data dodania: 04.10.2013

  Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej zostanie przekształcony w spółkę z o.o. Jakie wywoła to skutki w zakresie amortyzacji w spółce? Czy w związku z przekształceniem trzeba będzie opodatkować niewydatkowany dochód zakładu, przeznaczony na cele związane z ochroną zdrowia?

 • Stosowanie zwolnienia z VAT obejmującego dostawy terenów niezabudowanych

  data dodania: 04.10.2013

  Jedną z częściej dokonywanych czynności przez jednostki sektora finansów publicznych (zwłaszcza przez jednostki samorządu terytorialnego) jest sprzedaż gruntów niezabudowanych. Taka sprzedaż podlega wprawdzie opodatkowaniu VAT, lecz nie zawsze będzie faktycznie opodatkowana. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT zwolniona jest bowiem dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

 • Zwolnienia z VAT obejmujące dostawę budynków, budowli oraz ich części

  data dodania: 02.08.2013

  W określonych przepisami sytuacjach dostawy budynków, budowli oraz ich części są zwolnione z podatku od towarów i usług. Ze zwolnień tych często mogą korzystać również jednostki sektora finansów publicznych. Przy stosowaniu zwolnień najwięcej nieprawidłowości wywołuje w praktyce kwestia tzw. pierwszego zasiedlenia budynków.

 • Opodatkowanie usług sporządzenia wyciągów, odpisów lub kopii dokumentacji medycznej

  data dodania: 13.05.2013

  Czy usługi samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w zakresie sporządzenia wyciągów, odpisów lub kopii dokumentacji medycznej dla pacjentów, którzy będą się dalej leczyli w innych placówkach medycznych, korzystają ze zwolnienia z VAT?

 • Praktyczne problemy z fakturowaniem w gminach

  data dodania: 13.05.2013

  Zmiany w fakturowaniu, które obowiązują od 1 stycznia 2013 r., dotknęły również samorządy. W praktyce stosowanie znowelizowanych przepisów nastręcza nadal wielu problemów. Podatnicy mają wątpliwości, czy na fakturach mogą nadal posługiwać się nazwą skróconą, czy wykazywać VAT na fakturach uproszczonych oraz czy wystawianie faktur pro forma jest nadal bezpieczne. Poniżej odpowiadamy na te pytania.

 • Ulgi i zwolnienia w podatkach lokalnych

  data dodania: 24.04.2013

  Pomimo kryzysu, gminy stosują coraz więcej preferencji podatkowych. Najbardziej wspierają rolnictwo, które może liczyć na preferencje zarówno w podatku od nieruchomości, jak i podatku rolnym. Znaczące ulgi i zwolnienia przeznaczane są także na transport i ochronę środowiska.

 • Bezumowne korzystanie z gruntu gminy a VAT

  data dodania: 26.03.2013

  W wyniku kontroli stwierdzono, że podmiot gospodarczy zajął na swoją działalność część gruntu należącego do gminy. Czy naliczoną należność za bezumowne korzystanie z gruntu gminy należy opodatkować VAT (w tym również w przypadku, gdy gmina planowała zawrzeć z tą firmą umowę dzierżawy tego gruntu)?

 • Zgubienie biletów na przejazd nie wyłącza ulgi

  data dodania: 26.03.2013

  Czy jeżeli pracownik po powrocie ze służbowej delegacji krajowej nie przedstawił biletów dokumentujących jazdę pociągiem (twierdzi, że je zgubił), to wypłacony zwrot kosztów za te bilety należy opodatkować? Chodzi o zmienione przepisy w nowym rozporządzeniu w sprawie podróży służbowych – czy wyłączają one w takim przypadku zwolnienie z podatku dochodowego?

 • Wpłaty na PFRON finansowane dotacją

  data dodania: 13.03.2013

  Samorządowa instytucja kultury dokonuje wpłat na PFRON ze środków dotacji otrzymanej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Czy w związku z tym ma obowiązek odprowadzać podatek od dochodu przeznaczonego na te wpłaty?

 • Zwolnienie z podatku przychodów szkoły

  data dodania: 26.02.2013

  Czy przychody szkoły (jednostki budżetowej) ze sprzedaży prac rękodzielniczych uczniów na kiermaszach, przychody ze sprzedaży towarów w sklepiku szkolnym, jak również z wynajmu pomieszczeń, są zwolnione z podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop niezależnie od ich przeznaczenia czy też faktycznego wydatkowania – w szczególności z powodu przekazania na rachunek gminy?

 • Zmiany w VAT obowiązujące od 1 stycznia 2013 r.

  data dodania: 29.11.2012

  Zmiany w VAT będą wprowadzane w dwóch etapach: od 1 stycznia 2013 r. i od 1 stycznia 2014 r. Mimo wcześniejszych planów, w 2013 r. ustawa o VAT zmieni się tylko raz, a nie – jak zapowiadano – dwa razy. Nowe terminy rozliczania VAT, wystawiania faktur czy ustalania podstawy opodatkowania zaczną obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2014 r. W 2013 r. zmienią się natomiast zasady wystawiania faktur, odliczania VAT z niezapłaconych faktur czy korzystania z ulgi na złe długi. Zmienią się też zasady korzystania z części zwolnień.

 • Kwoty wypłacone przez szpital a utrata prawa do zwolnienia dochodów z podatku

  data dodania: 12.09.2012

  Czy w związku z wypłaconym przez publiczny samodzielny zakład opieki zdrowotnej odszkodowaniem wynikającym z niewłaściwie wykonanej usługi medycznej, a także z zapłaceniem kwot wynikających z nieterminowego regulowania zobowiązań, jednostka straci prawo do zwolnienia z podatku dochodu przeznaczonego na te wypłaty?

 • Obciążenie kosztami mediów jednostki biorącej lokal w używanie

  data dodania: 24.06.2012

  Jednostka budżetowa zawarła umowę użyczenia lokalu innej jednostce budżetowej. Jednostka biorąca lokal w używanie zobowiązała się płacić ustalone ryczałtowo kwoty za energię elektryczną, wodę, ścieki i wywóz nieczystości. Czy w takim przypadku znajdzie zastosowanie zwolnienie z VAT, obejmujące usługi świadczone między jednostkami budżetowymi?

 • Zakup przez gminę sprzętu przeciwpożarowego dla OSP a VAT

  data dodania: 24.06.2012

  Gmina zamierza kupić sprzęt przeciwpożarowy dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Czy zakup ten będzie mógł zostać dokonany z obniżoną stawką VAT 8%?

 • Zwolnienie z podatku dochodu związku gmin

  data dodania: 12.06.2012

  Do wykonywania zadań własnych gmin powołany został związek gmin. Jest on organem założycielskim i jedynym akcjonariuszem założonej przez siebie spółki akcyjnej. Gminy będące członkami związku nieodpłatnie przekazują wybudowane instalacje wodno-kanalizacyjne na rzecz majątku związku. Związek kwalifikuje powstały p rzychód jako dochody zwolnione z podatku. Instalacje wodno-kanalizacyjne, przekazane nieodpłatnie przez gminy, są następnie przez związek wnoszone aportem do spółki akcyjnej jako środki trwałe. Jakie konsekwencje powoduje to w podatku dochodowym?

 • Odpłatne zajęcia pozalekcyjne a VAT

  data dodania: 09.06.2012

  Szkoła podstawowa (samorządowa jednostka budżetowa) zamierza organizować zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży. Część zajęć będzie miała charakter odpłatny. Będą się one odbywać w ramach organizacji wolnego czasu dzieci i młodzieży. Czy taka działalność będzie również korzystała ze zwolnienia z VAT?

 • Zwolnienia z VAT usług zakwaterowania i wyżywienia w internacie

  data dodania: 29.05.2012

  Czy zakwaterowanie i wyżywienie w internacie prowadzonym przez szkołę jest zwolnione z VAT tylko w stosunku do uczniów będących słuchaczami tej szkoły czy również w przypadku innych uczniów z terenu danego miasta, zamieszkujących w tym internacie? Czy do zwolnienia można zastosować art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT?

 • Zwolnienie z VAT świadczenia usług oraz dostawy towarów ściśle z nimi związanych

  data dodania: 15.05.2012

  Co należy rozumieć przez zwrot „świadczenie usług i dostawa towarów ściśle z tymi usługami związane”? Nasz zakład na potrzeby szkoleń kupuje artykuły spożywcze dla uczestników szkoleń oraz zapewnia środki transportu do przewozu uczestników. Czy tego typu usługi i towary również powinny być zwolnione z VAT?

 • Dodatek za rozłąkę

  data dodania: 15.05.2012

  Jednostka otworzyła oddział w innym mieście. Czy pracownik, który zostanie przeniesiony z siedziby głównej do oddziału jednostki, powinien otrzymywać dodatek za rozłąkę? Czy taki dodatek podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu?

 • Odliczenie VAT przez gminę w przypadku dzierżawy przyłącza i węzła cieplnego

  data dodania: 14.05.2012

  Czy można odliczyć VAT od wybudowanego przyłącza i tzw. węzła cieplnego po stronie wysokich parametrów, jeżeli zostaną one wydzierżawione przez gminę spółce z o.o. zapewniającej dostawy ciepła?

 • Szkolenie finansowane ze środków UE a kształcenie lub przekwalifikowanie zawodowe

  data dodania: 25.04.2012

  W ramach projektu pod nazwą „Szkoła Liderek Rozwoju Lokalnego” organizowane jest szkolenie na temat: „Organizacje pozarządowe na terenach wiejskich – podstawy funkcjonowania” (obejmujące formy, zakładanie, rejestrację, podstawy księgowości i pracę z projektem). Czy można uznać je za szkolenie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego uczestników? Szkolenie ma na celu aktywizację społeczności lokalnej.