do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • Czy realizowane przez fundację świadczenia pomocy społecznej mogą korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego?

  data dodania: 18.04.2018

  PROBLEM: Fundacja działa na zasadach określonych w ustawie z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (dalej: ustawa o fundacjach). Jest organizacją pożytku publicznego. W ramach prowadzonej działalności m.in.: przekazuje podopiecznym pacjentom i ich rodzinom pomoc rzeczową (żywność, pampersy, środki czystości

 • Stawka VAT na wynajem przez szkoły sal lekcyjnych i sportowych na cele noclegowe

  data dodania: 03.04.2018

  PROBLEM: Szkoła w okresie ferii wynajmuje harcerzom pomieszczenia szkolne w celach noclegowych. Czy w takim przypadku można zastosować obniżoną 8-proc. stawkę VAT, czy należy stosować stawkę 23-proc.?   ODPOWIEDŹ: W przedstawionym przypadku należy opodatkować usługę podstawową stawką

 • Odstąpienia od egzekwowania zwrotu zasiłku celowego a rozliczenie PIT

  data dodania: 29.01.2018

  PROBLEM: Czy przyznanie zwrotnego zasiłku celowego na pokrycie kosztów zakupu opału, w przypadku zaniechania egzekwowania jego zwrotu, będzie wiązało się z koniecznością opodatkowania go podatkiem dochodowym? ODPOWIEDŹ: Nie , w przypadku zaniechania egzekwowania zwrotu zasiłku celowego

 • Sprzedaż przez gminę autobusu a kasa rejestrująca

  data dodania: 29.08.2017

  PROBLEM: Gmina sprzeda autobus szkolny, który w ostatnim czasie był wydzierżawiany, w związku z czym jego sprzedaż będzie opodatkowana według stawki 23%. Większość sprzedaży w gminie dokumentowana jest fakturami, za które zapłata odbywa się za pośrednictwem wpłaty na rachunek bankowy. Zapłata za wszelką sprzedaż gminy jest

 • Kiedy z tytułu wyjazdu integracyjnego powstanie przychód do opodatkowania

  data dodania: 14.06.2017

  Kiedy u osób uczestniczących w wyjeździe integracyjnym powstają przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

 • Zwolnienie z podatku dochodów centrum integracji społecznej

  data dodania: 24.05.2017

  Jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć centra integracji społecznej w formie samorządowego zakładu budżetowego. W praktyce powstaje problem, kiedy dochody z działalności usługowej i wytwórczej tych jednostek mogą być zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych.

 • Czy rada może uzależnić dostęp do ulg podatkowych od spełnienia określonych warunków

  data dodania: 02.02.2017

  Stosowanie ulg w podatkach lokalnych budzi kontrowersje, zwłaszcza gdy dostęp do preferencji podatkowych jest uzależniony od spełnienia określonych warunków. Pod koniec ubiegłego roku wypowiedział się w tej kwestii Naczelny Sąd Administracyjny.

 • Dotacja ze środków Mechanizmu Finansowego EOG jako przychód podatkowy

  data dodania: 20.12.2016

  Dwa lata temu szpital dokonywał termomodernizacji budynków szpitala wraz z modernizacją oświetlenia wewnętrznego. W związku z tym szpital otrzymał dofinansowanie na podstawie umowy zawartej z Ministrem Środowiska, pełniącym funkcję Operatora Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. W związku z kontrolą mamy pytanie, czy otrzymana wówczas dotacja stanowiła dla nas przychód zwolniony z podatku?

 • Jak opodatkować VAT wynajem nauczycielowi pokoju w internacie

  data dodania: 04.11.2016

  Szkoła wynajęła nauczycielowi pokój w internacie. Umowa najmu została zawarta na okres roku szkolnego. Czy wynajem ten korzysta ze zwolnienia z VAT?

 • Jak rozliczyć należności zagraniczne dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę za granicą

  data dodania: 06.10.2016

  Do końca 2014 r. żołnierz pełnił służbę poza granicami Polski. Otrzymane przez niego w związku z tym należności nie korzystały ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 83 lub 83a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W zeznaniu podatkowym za 2014 r. żołnierz zakwalifikował jako zwolnione z opodatkowania kwoty odpowiadające 30% diety za zagraniczną podróż służbową. Organ podatkowy wszczął postępowanie podatkowe w sprawie wadliwości tego rozliczenia. Czy żołnierz prawidłowo skorzystał z art. 21 ust. 1 pkt 20 updof?

 • Czy opłaty za przedszkola publiczne podlegają ustawie o VAT

  data dodania: 27.06.2016

  Gmina przeszła już na centralizację rozliczeń VAT. Czy pobierane od rodziców opłaty przedszkolne podlegają opodatkowaniu VAT (jako sprzedaż zwolniona)?

 • Jaki jest zakres nowego zwolnienia w podatku od nieruchomości

  data dodania: 03.03.2016

  Czy wprowadzone od 1 stycznia 2016 r. nowe zwolnienie od podatku w nieruchomości dotyczące gruntów i budynków lub ich części, stanowiących własność gminy, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą lub będących w posiadaniu innych niż gmina jednostek sektora finansów publicznych oraz pozostałych podmiotów, rozciągają się również na budowle?

 • Jakie ulgi w opłacie uzdrowiskowej może stosować rada gminy

  data dodania: 17.12.2015

  Czy na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy może ustalić różne stawki opłaty uzdrowiskowej dla dzieci, inwalidów i pozostałych osób zobowiązanych do jej płacenia?

 • Czy dochód przeznaczony na zapłatę odsetek od zaległości podatkowych może być zwolniony z podatku

  data dodania: 25.11.2015

  Szpital publiczny korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Czy w świetle tego przepisu dochód przeznaczony na zapłatę odsetek od zaległości podatkowych może korzystać ze zwolnienia? Czy będzie tu miało znaczenie obciążenie równowartością takich odsetek odpowiedzialnego za ich powstanie pracownika?

 • Kiedy usługi świadczone między jednostką a zakładem budżetowym będą zwolnione z VAT

  data dodania: 24.08.2015

  Areszt śledczy (czynny podatnik VAT) zawarł z zakładem budżetowym umowę o zatrudnianiu osadzonych. W umowie zakład budżetowy zobowiązał się do zwrotu kosztów badań specjalistycznych wykonywanych osadzonym, skierowanym do pracy. Badania zostały wykonane przez lekarzy zatrudnionych przez areszt śledczy. Czy obciążając zakład budżetowy kosztami badań areszt powinien naliczyć VAT?

 • Jak stosować zwolnienie z podatku, gdy w trakcie wypoczynku finansowanego z ZFŚS dziecko ukończy 18 lat

  data dodania: 22.07.2015

  W jednostce z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przyznawane są dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18. W tym roku zdarzy się, że w trakcie wypoczynku (obozu) dziecko pracownika ukończy 18 lat, czy wpłynie to na zakres zwolnienia podatkowego?

 • Które jednostki pomocy społecznej mogą korzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości

  data dodania: 22.07.2015

  Czy takie jednostki, jak ośrodek wspierania rodziny, młodzieżowy dom kultury oraz poradnia psychologiczno-pedagogiczna, mogą korzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości obejmującego jednostki objęte systemem oświaty?

 • Kiedy przysługuje zwolnienie z podatku rolnego

  data dodania: 02.07.2015

  Osoba fizyczna nabyła na licytacji komorniczej gospodarstwo rolne o powierzchni 5 ha. Czy jako podatnikowi podatku rolnego przysługuje jej zwolnienie z tego podatku z tytułu nabycia gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego?

 • Czy z tytułu udziału w imprezach finansowanych ze środków ZFŚS u pracowników powstają przychody

  data dodania: 25.05.2015

  Jak w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. rozwiązać sprawę opodatkowania finansowanych ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych takich przedsięwzięć, jak: spotkania integracyjne, spotkania wigilijne, kulig, ognisko itp.? Czy uwzględnienie w regulaminie ZFŚS zapisu „powyżej wymienione działania traktowane są jako świadczenia nieulgowe, organizowane na zasadzie powszechnej dostępności, bez stosowania kryterium socjalnego” – daje możliwość nieopodatkowywania przychodu pracowników uczestniczących w tych wydarzeniach?

 • Czy wydzierżawienie miejsc parkingowych podlega rejestracji na kasie fiskalnej

  data dodania: 27.04.2015

  Czy świadczenie przez gminę usług dzierżawy miejsc pod stanowiska parkingowe podlega rejestracji za pomocą kasy rejestrującej?

 • Czy nieodpłatne przekazanie gminie gruntu pod budowę drogi podlega VAT

  data dodania: 09.04.2015

  Spółka z o.o. nieodpłatnie przekazała gminie grunt pod budowę drogi. Czy z tego tytułu gmina musi zapłacić VAT lub inny podatek?

 • Ulgi i zwolnienia w podatkach lokalnych

  data dodania: 24.04.2013

  Pomimo kryzysu, gminy stosują coraz więcej preferencji podatkowych. Najbardziej wspierają rolnictwo, które może liczyć na preferencje zarówno w podatku od nieruchomości, jak i podatku rolnym. Znaczące ulgi i zwolnienia przeznaczane są także na transport i ochronę środowiska.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK