do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Tarcze antykryzysowe dla pracowników i pracodawców sektora budżetowego – zestawienie zmian z komentarzem

  data dodania: 10.06.2020

  Polecenie pracy zdalnej, nowe regulacje w zakresie alimentów, podniesienie kwoty wolnej od potrąceń oraz szereg innych uprawnień dla pracodawców i pracowników - takie rozwiązania przewidują kolejne tarcze antykryzysowe. Najważniejsze z nich omówiono w formie tabelarycznej. W zestawieniu pominięto prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego oraz ulg i zwolnień ze składek ZUS, co zostało omówione w poprzednich wydaniach „Rachunkowości Budżetowej”.

 • Dodatek stażowy wypłacany podczas choroby a koszty uzyskania przychodów

  data dodania: 29.05.2020

 • Zasiłki chorobowe i opiekuńcze dla osób, które wykonują zawód medyczny na preferencyjnych zasadach

  data dodania: 05.05.2020

  Z dniem 1 kwietnia 2020 r. ustawodawca wprowadził możliwość uzyskania przez wykonujących zawód medyczny zasiłku chorobowego w wymiarze 100% podstawy jego wymiaru obliczonej w oparciu o przepisy ustawy zasiłkowej.

 • Zasiłek chorobowy urzędnika przebywającego na kwarantannie

  data dodania: 20.04.2020

  PYTANIE: Czy urzędnikowi przebywającemu na kwarantannie przysługują świadczenia chorobowe?

 • Czy nauczyciel w stanie nieczynnym ma prawo do świadczeń chorobowych

  data dodania: 25.03.2020

  PYTANIE: Trzy dni przed wygaśnięciem umowy o pracę z powodu zakończenia stanu nieczynnego nauczycielka przedłożyła pracodawcy zwolnienie lekarskie z terminem końcowym po ustaniu zatrudnienia. Czy za dni zwolnienia przypadające w okresie stanu nieczynnego nauczycielce należy wypłacić wynagrodzenie chorobowe?

 • Wynagrodzenie za pracę i zasiłek chorobowy za ten sam dzień

  data dodania: 12.03.2020

  PYTANIE: Pracownik centrum pomocy społecznej przyszedł do pracy, ale po godzinie źle się poczuł i udał się do lekarza, który udzielił mu zwolnienia lekarskiego na ten sam dzień. Czy za przepracowany czas (tj. godzinę) pracownikowi należy wypłacić wynagrodzenie za pracę i za ten sam dzień również wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek? Jak rozliczyć takie wynagrodzenie?

 • Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych dla pracowników – świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego – część 11

  data dodania: 06.02.2020

  Podstawowym aktem prawnym, dotyczącym wypadków przy pracy i chorób zawodowych, jest ustawa wypadkowa. Określono w niej rodzaje świadczeń przysługujących osobom ubezpieczonym, warunki nabywania do nich prawa, zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości oraz zasady ich wypłaty. W artykule omówiono świadczenia chorobowe z ubezpieczenia wypadkowego. Świadczenia te przysługują z funduszu wypadkowego i są wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 • Okres wyczekiwania na świadczenia chorobowe

  data dodania: 14.01.2020

  W 2020 r. ma być trudniej z uzyskaniem prawa do zasiłku chorobowego, macierzyńskiego czy opiekuńczego. Taki zapowiada się efekt zmian i postulatów, które chce wprowadzić rząd. Planowane jest wprowadzenie okresu wyczekiwania w odniesieniu do zasiłku opiekuńczego i macierzyńskiego. Zmiany mają dotknąć również zasiłku chorobowego oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy oraz innego sposobu ustalania okresu zasiłkowego. Jednak z nowym rokiem nie wprowadzono żadnych zmian i tym samym obowiązuje dotychczasowy stan prawny, który w celu rozwiania wątpliwości zostały jeszcze raz omówione.

 • Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych – Ustalanie okresów i wliczanie składników – część 7

  data dodania: 16.07.2019

  Mimo praktyki w przyznawaniu i obliczaniu świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa płatnicy często mają problemy z ustaleniem podstawy wymiaru zasiłków. W niniejszej części cyklu zasiłkowego przybliżono pewne istotne zagadnienia, które na pewno można wykorzystać przy ustalaniu prawa i wysokości świadczeń chorobowych pracowników.

 • Zasiłek chorobowy – ewidencja księgowa

  data dodania: 27.06.2019

  Jak ująć w ewidencji księgowej jednostki budżetowej wypłatę zasiłku chorobowego?

 • Czy za dzień częściowo przepracowany przysługuje świadczenie chorobowe

  data dodania: 17.06.2019

  PROBLEM: Po przepracowaniu 6 godzin pracownik poprosił pracodawcę o zwolnienie go ze świadczenia pracy i udał się do lekarza. Lekarz wystawił choremu na częściowo przepracowany dzień zwolnienie lekarskie. Czy za ten dzień należy się pracownikowi wynagrodzenie? Czy oprócz tego przysługuje jemu wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy?

 • Wynagrodzenie za godziny płatne ze środków unijnych w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych

  data dodania: 02.04.2019

  PROBLEM: Czy wynagrodzenie za zajęcia przydzielone nauczycielom w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej należy uwzględniać w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych?

 • Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych – Okres zasiłkowy i zasady jego ustalania – część 3

  data dodania: 13.03.2019

  W kolejnej części publikacji dotyczącej tematyki zasiłkowej zostaną omówione zasady ustalania okresu zasiłkowego. Wyjaśnimy, jak długo możemy chorować i korzystać ze świadczeń chorobowych oraz czy ustalona niezdolność do pracy zawsze oznacza pobieranie świadczeń chorobowych.

 • Zasiłek i świadczenie rehabilitacyjne na przełomie roku kalendarzowego a wzrost minimalnego wynagrodzenia

  data dodania: 27.11.2018

  PYTANIE: Zatrudniamy pracowników przebywających na przełomie roku kalendarzowego na zwolnieniach lekarskich lub na świadczeniach rehabilitacyjnych. Niektórzy z nich otrzymują minimalne wynagrodzenie. Czy od 1 stycznia 2019 r. podstawę zasiłku i świadczenia rehabilitacyjnego należy zwaloryzować, podwyższyć do nowego minimalnego wynagrodzenia? Jak tego dokonać?

 • Jak obliczyć liczbę osób zgłaszanych do ubezpieczenia chorobowego

  data dodania: 22.10.2018

  PYTANIE: Pracodawca zatrudnia kilkunastu pracowników i kilku zleceniobiorców. W 2018 r. nie jest płatnikiem zasiłków. Na dzień 30 listopada 2018 r. zweryfikuje liczbę zatrudnionych w celu ustalenia, czy w kolejnym roku kalendarzowym będzie swoim podwładnym wypłacać zasiłki. Czy zleceniobiorcy są uwzględniani przy obliczaniu liczby zatrudnionych, od których zależy obowiązek wypłaty zasiłków?

 • Kto wypłaca zasiłek osobie zatrudnionej w innej jednostce podczas urlopu bezpłatnego

  data dodania: 29.08.2018

  PROBLEM: Pracownik powyżej 50 roku życia, zatrudniony w gminie, przebywa na urlopie bezpłatnym od 1 października 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. i w tym okresie podjął pracę u innego pracodawcy - w szkole. Pracownik ten stał się niezdolny do pracy od 23 sierpnia do 15 września 2018 r. Jest to pierwsza choroba podwładnego w tym roku. Czy za okres choroby obaj pracodawcy ustalają prawo do wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłku chorobowego?

 • Kiedy należy wypłacić wynagrodzenie za czas choroby, a od kiedy zasiłek chorobowy pracownikowi, który ukończył 50 lat

  data dodania: 04.07.2018

  Pracownica mająca 30 lat chorowała w okresie od 10 do 19 lutego 2017 r. (10 dni), od 24 maja do 11 czerwca 2017 r. (19 dni) i od 10 do 24 października 2017 r. (15 dni). Jak liczyć okres, kiedy należy wypłacić wynagrodzenie za czas choroby, a od kiedy zasiłek chorobowy, jeżeli między okresami zwolnień są przerwy?

 • Zwolnienie lekarskie pracownika po ustaniu zatrudnienia

  data dodania: 03.04.2018

  Problem: Zatrudniamy 25 pracowników. Jeden z nich od 1 grudnia 2017 r. przebywa na zwolnieniu lekarskim. Obecnie przedłożył zaświadczenie lekarskie potwierdzające niezdolność do pracy na okres od 16 lutego do 10 marca 2018 r. Z pracownikiem tym została zawarta umowa o pracę na czas określony od 1 października 2017 r. do 28 lutego 2018 r. i nie zamierzamy jej przedłużać. Czy po zakończeniu umowy o pracę musimy, jako pracodawca, przekazać zwolnienie lekarskie do ZUS, skoro pracownik ten jest osobą pobierającą rentę z tytułu niezdolności do pracy i wiemy, że nie będzie miał prawa do dalszej wypłaty zasiłku chorobowego?

 • Kiedy podstawę wymiaru zasiłku chorobowego należy podwyższyć do kwoty minimalnego wynagrodzenia

  data dodania: 09.03.2018

  PROBLEM: Nasza jednostka (szkoła) zatrudnia od 1 stycznia 2016 r. pracownika obsługi z wynagrodzeniem zasadniczym w kwocie 1371,00 zł, premią w wysokości 15% wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkiem stażowym w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego. Premia jest pomniejszana za czas choroby. Pracownik w miesiącu choroby otrzymuje taką samą wysokość dodatku stażowego jak w miesiącu, w którym absencja nie wystąpiła. W związku z nieosiąganiem w 2017 r. kwoty minimalnego wynagrodzenia co miesiąc wpłacany był pracownikowi dodatek wyrównawczy w wysokości 149,15 zł. Pracownik zachorował po raz pierwszy w styczniu 2018 r. Czy ustalając podstawę wynagrodzenia chorobowego, należy uwzględnić także wypłacany w 2017 r. dodatek wyrównawczy? W styczniu 2018 r. pracownik otrzymał również

 • Świadczenia chorobowe na przełomie roku – pytania i odpowiedzi

  data dodania: 08.12.2017

  Jeżeli niezdolność do pracy z powodu choroby pracownika przypada na przełomie roku kalendarzowego, pracodawca musi określić rodzaj świadczenia przysługującego pracownikowi. Ustalaniem do nich prawa, obliczaniem wysokości oraz ich wypłatą zajmują się odpowiednio płatnicy składek lub ZUS.

 • Jakie świadczenia chorobowe przysługują młodocianym pracownikom

  data dodania: 12.06.2017

  Czy pracownik młodociany w przypadku choroby ma prawo do świadczeń chorobowych tak jak zwykły pracownik, czy uprawnienia młodocianego są w tym zakresie ograniczone?

 • Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku w przypadku obniżenia wynagrodzenia za urlop bezpłatny

  data dodania: 20.04.2017

  Czy obniżenie wynagrodzenia za wykorzystany przez pracownika urlop bezpłatny uprawnia do uzupełnienia podstawy wymiaru zasiłku?

 • Jakie świadczenie przysługuje choremu pracownikowi na przełomie roku

  data dodania: 16.01.2017

  Ustalenie kwoty do wypłaty dla pracownika, który zachorował jeszcze w 2016 r. i 1 stycznia 2017 r. jest nadal chory, może być problematyczne. Pracodawcy często zastanawiają się, kiedy wypłacać wynagrodzenie za czas choroby, a kiedy zasiłek oraz w jakiej wysokości wypłacać świadczenia pracownika otrzymującego minimalne wynagrodzenie, które z początkiem roku zostało podwyższone. W artykule przedstawiamy obowiązujące w tym zakresie reguły.

 • Jak ustalić liczbę ubezpieczonych w celu określenia prawa płatnika do wypłaty zasiłków

  data dodania: 05.12.2016

  Na dzień 30 listopada 2016 r. zatrudniamy w sumie 20 pracowników (18,75 etatu): 17 na podstawie umów o pracę na czas nieokreślony oraz 3 osoby na umowy o pracę na czas określony - jedna do 30 listopada 2016 r., a dwie do 31 grudnia 2016 r. Z osobą zatrudnioną do 30 listopada nie przedłużymy umowy, natomiast dwie pozostałe umowy terminowe zostaną przekształcone w umowy na czas nieokreślony. Dodatkowo jedna z naszych pracownic odejdzie na emeryturę z dniem 30 listopada 2016 r. Czy w 2017 r. będziemy mieli obowiązek ustalania i wypłacania zasiłków dla naszych pracowników?

 • Jakie świadczenia przysługują pracownikowi za dzień pracy, za który otrzymał zwolnienie lekarskie z tytułu choroby

  data dodania: 31.08.2016

  Pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie wystawione na druku ZUS ZLA (okres zwolnienia wskazany na zaświadczeniu: 1-3 czerwca 2016 r.). Pracownik złożył jednak pisemne oświadczenie, w którym informuje, że 1 czerwca 2016 r. wykonywał obowiązki służbowe, a do szpitala zgłosił się już po godzinach pracy. Prosi tym samym, aby za dzień 1 czerwca 2016 r. pracodawca wypłacił mu wynagrodzenie, a nie zasiłek chorobowy. Co jest wiążące dla pracodawcy przy naliczeniu i wypłacie zasiłku chorobowego - termin wskazany w zaświadczeniu ZUS ZLA czy oświadczenie/deklaracja pracownika?

 • Kiedy należy wyrównać wynagrodzenie wypłacone za czas choroby w związku z wypadkiem w drodze do pracy

  data dodania: 18.04.2016

  Proszę o wyjaśnienie kwestii dotyczącej wyrównania wypłaconego wynagrodzenia chorobowego z ubezpieczenia chorobowego naliczonego wskutek wypadku pracownika w drodze do pracy do innego pracodawcy.

 • Kiedy wynagrodzenie wypłacone z tytułu umowy zlecenia wlicza się do podstawy wymiaru świadczenia chorobowego

  data dodania: 06.04.2016

  Pracownica naszej jednostki, zatrudniona na podstawie umowy o pracę, wykonuje co miesiąc również pracę na podstawie umowy zlecenia na rzecz pracodawcy. W marcu 2016 r. zachorowała. Czy do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego (zasiłku chorobowego) należy wliczać wynagrodzenie uzyskane przez tę osobę z tytułu umów zlecenia, czy tylko z umowy o pracę? Czy z tytułu umów zlecenia należy naliczyć i wypłacić jej oddzielny zasiłek chorobowy?

 • Jak rozliczyć wypłatę zasiłku chorobowego zleceniobiorcy

  data dodania: 25.01.2016

  Uczelnia zawierała umowy zlecenia z osobami fizycznymi nieprowadzącymi własnej działalności gospodarczej. Zleceniobiorcy byli objęci dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. W 2015 r. uczelnia wypłaciła zasiłki chorobowe z tytułu tych zleceń. Jak je rozliczyć?

 • Jak rozliczyć zwolnienie lekarskie pracownika

  data dodania: 02.11.2015

  Pracownica przebywała na urlopie bezpłatnym 5 dni - od 21 do 25 września 2015 r. W dniu 28 września nie przyszła jednak do pracy, a za pośrednictwem męża dostarczyła zwolnienie lekarskie za okres od 24 września do 2 października 2015 r. Jak należy rozliczyć zwolnienie lekarskie tej pracownicy - w tym roku jeszcze nie chorowała, jest to jej pierwsze zwolnienie lekarskie.

 • Jaka jest wysokość świadczeń przysługujących pracownikowi z tytułu pobytu w szpitalu

  data dodania: 19.03.2015

  Nasz pracownik przebywał w szpitalu w dniach od 5 do 10 lutego 2015 r., a następnie na zwolnieniu lekarskim od 11 do 13 lutego 2015 r. Była to jego pierwsza choroba w tym roku. Jakie świadczenia przysługują temu pracownikowi z tytułu choroby w lutym 2015 r.? Czy za czas pobytu w szpitalu powinniśmy wypłacić temu pracownikowi wynagrodzenie z art. 92 k.p. w wysokości 80% podstawy wymiaru, czy zasiłek chorobowy w wysokości 70% podstawy wymiaru?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK