do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • Data przyznania prawa oraz wypłata emerytury

  data dodania: 14.11.2017

  Problem: Pracownica obsługi zatrudniona w szkole, urodzona 8 października 1957 r., planuje przejść na emeryturę z dniem 28 grudnia 2017 r. – tego samego dnia będzie złożony wniosek o emeryturę. Czy należy się jej emerytura za pełny grudzień 2017 r.?

 • Podwyższenie do kwoty minimalnej wysokości emerytury pobieranej przez kobiety

  data dodania: 19.10.2017

  Problem: Wiek emerytalny podwyższony osiągnęłam w 2014 r. Udowodniłam 20 lat i 5 miesięcy stażu emerytalnego. ZUS nie podwyższył mi emerytury do kwoty świadczenia najniższego, ponieważ stwierdzono, że nie mam 21 lat stażu emerytalnego. W marcu 2017 r. również moja emerytura nie została podwyższona do kwoty świadczenia najniższego, tj. do 1000 zł. Czy od 1 października 2017 r. takie podwyższenie otrzymam, czy do mojej sytuacji zmiana przepisów będzie miała zastosowanie? Jeśli tak, jaki wniosek powinnam złożyć w tej sprawie?

 • Przejście pracownika samorządowego na emeryturę a rozwiązanie umowy o pracę

  data dodania: 12.09.2017

  PROBLEM: Czy osoba zatrudniona w samorządowej jednostce budżetowej może przejść na emeryturę bez rozwiązywania umowy o pracę?

 • Czy możliwa jest wcześniejsza wypłata nagrody jubileuszowej dla emeryta

  data dodania: 22.06.2017

  Pracownik samorządowy przeszedł na emeryturę kilka lat temu (gdy ukończył 60 lat pracy) i otrzymał wówczas odprawę emerytalną. Następnie ponownie został zatrudniony na tym samym stanowisku. Obecnie zamierza zakończyć karierę zawodową. Czy może otrzymać nagrodę jubileuszową za 45 lat pracy, zanim osiągnie pełne 45 lat pracy (np. 44 lata i 5 miesięcy) w momencie, gdy będzie kończył zatrudnienie? Czy powinien złożyć wypowiedzenie z pracy?

 • Emerytura a prawo do zasiłku stałego

  data dodania: 09.09.2016

  Klientka jest osobą samotnie gospodarującą, posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jej dochodem jest emerytura w wysokości 592,84 zł. Czy osobie uprawnionej do emerytury przyznać zasiłek stały – oczywiście w kwocie do wyrównania kryterium dochodowego dla osoby samotnej?

 • Świadczenia z tytułu rekonwersji są zwolnione z podatku do limitu 2280 zł

  data dodania: 31.08.2016

  W interpretacji indywidualnej z 25 maja 2016 r. dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu potwierdził, że były żołnierz uprawniony do świadczeń z tytułu rekonwersji nie zapłaci podatku dochodowego do kwoty 2280 zł rocznie. Nadwyżkę ponad tę kwotę opodatkowuje się zryczałtowanym podatkiem w wysokości 10%. Zasady te stosuje się wobec byłych żołnierzy zawodowych, którzy spełniają warunki z art. 120 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

 • Jakie są zasady przyznawania świadczeń z ZFŚS pracującym emerytom

  data dodania: 13.06.2016

  Była główna księgowa samorządowej jednostki budżetowej (szkoły) – od 1 stycznia 2016 r. jest emerytem. Uwzględniono ją w naliczeniu odpisu na ZFŚS na rok 2016 jako emeryta. Osoba ta od 2 maja 2016 r. podejmuje zatrudnienie w innej placówce oświatowej – przedszkolu na podstawie umowy na czas zastępstwa (kilka miesięcy). Zarówno szkoła, jak i przedszkole, gdzie będzie zatrudniona w ramach zastępstwa, prowadzą odrębny fundusz socjalny. Jak w tym przypadku należy ustosunkować się do należnych świadczeń z ZFŚS – czy powinny być to świadczenia z tytułu bycia emerytem, czy pracownikiem? Której placówki będzie emerytem po ustaniu stosunku pracy z tytułu umowy na czas zastępstwa?

 • Czy istnieje możliwość potrącenia należności za pobyt w DPS ze świadczeń z FUS zmarłego pensjonariusza

  data dodania: 27.04.2015

  Osoba przebywająca w DPS samodzielnie uiszczała opłaty za pobyt w DPS. Osoba ta zmarła. Nie został przed jej śmiercią złożony wniosek o potrącanie należności DPS ze świadczeń z FUS. Czy DPS może po śmierci tej osoby potrącić należności za ostatni miesiąc pobytu z przysługujących jej świadczeń z FUS?

 • Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego dla emeryta-zleceniobiorcy

  data dodania: 25.06.2014

  W dniu 7 kwietnia 2014 r. zatrudniliśmy emeryta na podstawie umowy zlecenia, który przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Osoba ta chorowała w dniach od 5 do 10 maja 2014 r. Czy w takiej sytuacji powinniśmy wypłacić jej zasiłek chorobowy, a jeżeli tak, jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku?

 • Kiedy suma zapomóg dla emeryta wojskowego spowoduje obowiązek opodatkowania

  data dodania: 25.03.2014

  Emeryt wojskowy otrzymał z funduszu socjalnego zapomogę na pokrycie kosztów związanych z długotrwałą chorobą (w wysokości 2200 zł), a następnie zapomogę przyznaną ze względu na jego pogorszoną sytuację materialną (w kwocie 2000 zł). Czy od tej drugiej zapomogi trzeba będzie już pobrać 10% podatku?

 • Jak prawidłowo rozliczyć pod względem ubezpieczeń społecznych umowę zlecenia zawartą z emerytem

  data dodania: 31.01.2014

  Do końca marca 2014 r. mamy podpisaną umowę zlecenia z emerytem, który nie jest naszym pracownikiem. Kwota umowy zlecenia jest wyższa od najniższego wynagrodzenia. Ponieważ zleceniobiorca miał podpisaną umowę o pracę z innym pracodawcą, nie zgłaszaliśmy go do ubezpieczenia społecznego, płacone były tylko składki zdrowotne. W połowie lutego zleceniobiorca poinformował, że umowa o pracę została rozwiązana z dniem 30 stycznia 2014 r., i przedłożył nam umowę zlecenia na okres 3 miesięcy (od 3 lutego do 30 kwietnia 2014 r.), z wynagrodzeniem 250 złotych, płatnym jednorazowo w kwietniu 2014 r. Zleceniobiorca podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu tej drugiej umowy. W związku z tym mamy wątpliwość, czy powinniśmy – przy wypłacie wynagrodzenia z naszej umowy w marcu 2014

 • Jak egzekwować spłatę pożyczki z ZFŚS od poręczyciela będącego emerytem

  data dodania: 16.01.2014

  Czy pracodawca może domagać się spłaty całości pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych od poręczyciela – byłego pracownika przebywającego obecnie na emeryturze, jeśli ma do dyspozycji drugiego poręczyciela – nadal zatrudnionego w jednostce? Czy emerytowany poręczyciel może domagać się umorzenia swojego zobowiązania ze względu na trudne warunki materialne?

 • Czy nauczycielowi-emerytowi przysługują świadczenia z ZFŚS, gdy brak jest informacji o pobieranej emeryturze

  data dodania: 31.12.2013

  Co roku dokonujemy odpisu w wysokości 5% emerytur byłych pracowników-nauczycieli. Mamy problem z otrzymaniem od nich informacji o wysokości emerytur. Czy mamy prawo żądać, aby osoby te złożyły nam takie informacje w jakimś wyznaczonym terminie – i zastrzec, że jeśli tego nie zrobią, to nie otrzymają świadczeń? Czy dyrektor może ustalić „widełki” wysokości dochodów, według których osoby te otrzymają świadczenia (niekoniecznie w wysokości odpisów)?

 • Nagroda jubileuszowa a przejście na emeryturę

  data dodania: 26.06.2013

  Pracownik jednostki otrzymał nagrodę jubileuszową za 40 lat pracy wcześniej, ze względu na przejście na wcześniejszą emeryturę. Pracownik ten zawiesił emeryturę i ponownie przez 4 lata świadczył pracę w naszej jednostce na 1/2 etatu. Obecnie pracownik chce rozwiązać stosunek pracy i ponownie pobierać świadczenie emerytalne. Staż jego pracy wynosi 44 lata i 3 miesiące. Czy pracownik ma w związku z tym prawo do wcześniejszej nagrody jubileuszowej za 45 lat pracy?

 • Świadczenia z ZFŚS dla nauczyciela-emeryta po zlikwidowaniu szkoły

  data dodania: 22.04.2013

  W 2003 r. została zlikwidowana szkoła podstawowa. Nauczyciele dostali wypowiedzenia i odprawy. Następnie, w tym samym roku, nauczyciele założyli tzw. małą szkołę, która otrzymuje dotację z gminy (szkoła nie podlega pod gminę, a nauczycieli nie obowiązuje Karta Nauczyciela). W 2008 r. nauczyciel małej szkoły przeszedł na emeryturę (miał 30 lat pracy – w tym 20 lat „przy tablicy”). Czy w tej sytuacji nauczycielowi należy się odpis na fundusz socjalny jako emerytowi ze szkoły podstawowej, z której został zwolniony w 2003 r.? Obecnie nauczyciel jest na emeryturze, ale nadal pracuje w tej małej szkole.

 • Wymiar urlopu strażaka odchodzącego na emeryturę

  data dodania: 26.02.2013

  Z dniem 22 lutego 2013 r. strażak odchodzi na emeryturę. Przysługuje mu urlop wypoczynkowy i dodatkowy urlop wypoczynkowy za 2013 r. Jak prawidłowo ustalić wymiar należnych urlopów odchodzącemu strażakowi (w służbie jest 29 lat)?

 • Trzynastka strażaka odchodzącego na emeryturę

  data dodania: 04.02.2012

  Funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej odchodzi na emeryturę 25 lutego 2012 r. Jak ustalić kwotę nagrody rocznej za 2012 r. – czy za pełne dwa miesiące (styczeń i luty), czy też proporcjonalnie do okresu służby pełnionej w 2012 r. (do 25 lutego)? Czy przy wyliczaniu proporcji należy uwzględnić 1/30 czy 1/29? W jakiej wysokości ustalić wysokość nagrody rocznej za 2011 r. strażakowi, który rozpoczął służbę 20 kwietnia 2011 r.?

 • Zatrudnianie emerytów i rencistów

  data dodania: 04.02.2012

  Jednostka, która korzysta z usług emerytów i rencistów na podstawie umów o prace czy umów cywilnoprawnych, powinna znać obowiązki, które się z tym wiążą. Chodzi m.in. o obowiązek zawiadomienia organu rentowego o podjęciu pracy przez emeryta czy rencistę oraz zgłoszenia takiego świadczeniodawcy do ZUS.