do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Kary umowne w sprawozdaniu Rb-27S

  data dodania: 20.05.2019

 • Nadpłacone zobowiązania jednostki wykazywane jako zobowiązania ze znakiem minus

  data dodania: 20.05.2019

 • Jak wykazywać w sprawozdaniu Rb-27S kwoty udzielonych przez organ podatkowy umorzeń?

  data dodania: 26.03.2019

 • Nieformalne udzielanie ulg w podatku od nieruchomości od osób prawnych

  data dodania: 07.12.2018

  Nieprawidłowość: Burmistrz miasta zawierał nieformalne porozumienia z osobami prawnymi zalegającymi z wpłatami na poczet podatku od nieruchomości. Polegało to na tym, że zamiast wydawać decyzje o odroczeniu terminów płatności podatku lub zaległości podatkowej albo o rozłożeniu zaległych płatności na raty, umawiał się ustnie z podatnikami, że jeśli będą wpłacać od czasu do czasu jakieś kwoty, to nie będzie wobec nich wszczynana egzekucja. Postępowanie to leżało w interesie nie tylko podatników, ale i gminy miejskiej. Ponieważ nie były wydawane decyzje o odroczeniu terminów płatności albo rozłożeniu na raty należności podatkowych, gmina miejska nie wykazywała tych ulg w sprawozdaniu Rb-PDP. To miało wpływ na ustalenie subwencji ogólnej dla tej gminy w zawyżonej

 • Ewidencja należności z tytułu dochodów budżetowych w księgach rachunkowych oraz w sprawozdaniu budżetowym

  data dodania: 30.11.2018

  Samorządowa jednostka budżetowa pobiera opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi. Opłaty te są uiszczane na podstawie przekazywanych pism zawierających kosztorys ilości zrealizowanych godzin usług i stawki procentowej miesięcznego kosztu usługi uzależnionego od dochodu usługobiorcy lub jego rodziny. Opłaty te wpłacane są w terminie następnego miesiąca przelewem na konto bankowe samorządowej jednostki budżetowej. W jakim miesiącu trzeba ująć w ewidencji księgowej oraz czy wykazać w sprawozdaniu budżetowym Rb-27ZZ należności z opłat za usługi świadczone w grudniu, które płatne są w styczniu kolejnego roku?

 • Czy środki pieniężne w drodze ujmuje się w sprawozdaniu Rb-27S i Rb-N

  data dodania: 21.11.2018

  W jednostce budżetowej płatność za usługi korzystania z pływalni przyjmowana jest za pośrednictwem kart płatniczych. Ewidencja zapłaty przebiega z wykorzystaniem konta 141 „Środki pieniężne w drodze”. W jaki sposób powinno przebiegać księgowanie wpływów ze sprzedaży usług płatnych kartami płatniczymi? Czy środki pieniężne ewidencjonowane na koncie 141 należy ujmować w należnościach sprawozdań Rb-27S i Rb-N?

 • Brak kontroli formalnej i merytorycznej sprawozdań jednostkowych Rb-28S

  data dodania: 05.10.2018

  Nieprawidłowość: W sprawozdaniu rocznym Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki budżetowej samorządu terytorialnego za 2017 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS) wykazano zaangażowanie wydatków budżetowych w kwocie przekraczającej o ponad 25 000 zł faktycznie wykonane wydatki. Kwota ta dotyczyła zobowiązań zaciągniętych na podstawie umów zawartych w 2017 r., których wykonanie miało nastąpić w 2018 r. Mimo tego błędu skarbnik JST, zobowiązany zakresem obowiązków do kontrolowania pod względem formalnym i merytorycznym sprawozdań jednostek budżetowych podległych gminie, nie zakwestionował prawidłowości tego sprawozdania.

 • Ujęcie w ewidencji omyłkowej podwójnej zapłaty zobowiązania

  data dodania: 05.10.2018

  Zobowiązanie jednostki budżetowej wynikające z faktury zostało przez pomyłkę opłacone dwa razy. Jak należy prawidłowo zaksięgować nadwyżkę ponad wartość faktury? Czy jako nadpłatę Wn 201 i Ma 130 z odpowiednim paragrafem ?

 • Czy karę porządkową nałożoną na pracownika należy wykazać w sprawozdaniu Rb-27S

  data dodania: 04.09.2018

  Dyrektor szkoły wymierzył pracownikowi karę porządkową za naruszenie przepisów bhp. Czy wpływ z tytułu kary porządkowej powinien być wykazany w sprawozdaniu Rb-27S; jeżeli tak, to w jakim paragrafie? Zgodnie z zapisami Kodeksu pracy, wpływy z tytułu kary porządkowej powinny być przeznaczone na poprawę warunków bhp. Czy oznacza to, że jednostka może wnioskować do organu prowadzącego o zwiększenie planu w § 3020, o kwotę, która została odprowadzona do urzędu miasta z tytułu kary porządkowej?

 • Zaniżenie zaległych należności podatkowych w sprawozdaniu Rb-27S

  data dodania: 30.08.2018

  Nieprawidłowość: W sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych urzędu miasta w kolumnie „Należności” (w podziale na „Należności pozostałe do zapłaty ogółem” i „Zaległości netto”) nie wykazano zaległości w podatku od nieruchomości i podatku rolnym, wynoszących ponad 1 000 000 zł. Kwota ta dotyczyła zaległych podatków zabezpieczonych hipotecznie, których wartość była ujęta na koncie 226 „Długoterminowe należności budżetowe”.

 • Jak prawidłowo ująć w sprawozdaniu Rb-28S opłatę za pobór wód płatną raz na kwartał?

  data dodania: 29.06.2018

  Jak należy wykazać w sprawozdaniu Rb-28S opłatę za pobór wód płatną raz na kwartał, gdy termin płatności za 4 kwartał przypada 31 stycznia 2019 r. (4 raty po 600 zł)? Zaangażowanie wydatków wynosi:

 • Przeksięgowanie zrealizowanych dochodów i wydatków

  data dodania: 28.05.2018

  Czy w jednostce budżetowej przenosi się zrealizowane dochody (zapisem Wn 800 i Ma 222 zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S) i wydatki (zapisem Wn 223 i Ma 800 zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S) na fundusz jednostki na podstawie rocznych sprawozdań czy miesięcznych? https://forum.infor.pl/topic/444794-przeksiegowanie-zrealizowanych-dochodow-i-wydatkow/

 • Sposób wykazania zapasów materiałów w sprawozdaniu Rb-30S

  data dodania: 23.04.2018

  Jak należy zaksięgować zakup opału w zakładzie budżetowym i wykazać to w sprawozdaniu Rb-30S? W chwili zakupu materiały ujmuję zapisem:

 • Ujęcie zwrotu środków z niewykorzystanej dotacji celowej w sprawozdaniu budżetowym Rb-27S

  data dodania: 19.04.2018

  Jednostka otrzymała w 2017 r. dotacje na podręczniki w kwocie 5000 zł, w związku z realizacją zadań zleconych. W wyniku niewykorzystania dotacji jednostka dokonała zwrotu środków do 31 grudnia 2017 r. w wysokości 200 zł. W 2018 r. okazało się, że należy zwrócić jeszcze 5 zł, i takiego zwrotu dokonano do 31 stycznia 2018 r. Jaką kwotę należy wykazać w sprawozdaniu budżetowym Rb-27S za 2017 r. w kolumnie „Dochody otrzymane”? Czy dochody otrzymane należy pomniejszyć o zwroty dokonane w okresie sprawozdawczym, czyli do 31 grudnia 2017 r., czy również o te dokonane w roku następnym? Czy zwrot dotacji w styczniu 2018 r. należy wykazać w sprawozdaniu Rb-27S za I kwartał 2018 r. tylko w kolumnie „Dochody otrzymane” w kwocie 5 zł ze znakiem „-„, w przypadku gdy

 • Dochód z tytułu świadczeń alimentacyjnych w sprawozdaniu Rb-27S

  data dodania: 04.04.2018

  Gminny ośrodek pomocy społecznej (GOPS) otrzymuje zwroty od komornika z tytułu świadczeń alimentacyjnych, które oddaje do urzędu gminy (w proporcji: 60% budżet państwa, 40% budżet gminy). Wskazane 40% dochodu gminy wykazuje w sprawozdaniu Rb-27S w § 236 „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami”. Czy takie postępowanie jest prawidłowe? Czy jako samorządowa jednostka budżetowa GOPS powinien używać § 236?

 • Brak kontroli sprawozdań jednostkowych Rb-27S i Rb-28S

  data dodania: 31.03.2018

  Nieprawidłowość: W sprawozdaniach jednostkowych rocznych Rb-27S i Rb-28S ośrodka pomocy społecznej (OPS), złożonych do gminy miejskiej, występowały błędy. W sprawozdaniu Rb-28S zaangażowanie wydatków na koniec roku w niektórych paragrafach było niższe, a w innych wyższe niż wydatki wykonane (w sumie zaangażowanie ogółem było wyższe niż wydatki wykonane ogółem). Natomiast sprawozdanie Rb-27S nie było podpisane ani przez kierownika OPS, ani przez głównego księgowego.

 • Aktualizacja polityki rachunkowości oraz przekazywanie sprawozdań budżetowych

  data dodania: 31.03.2018

  Problem: Ramy prowadzenia rachunkowości w każdej jednostce powinny być określone w podstawowym dokumencie - w polityce rachunkowości. Prawidłowo prowadzona ewidencja księgowa to podstawa do sporządzenia m.in. sprawozdań budżetowych. Jakie rozwiązania w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości można wprowadzić w jednostce w celu ułatwienia pracy?

 • Zatrudnianie cudzoziemców – księgowanie wpłat do powiatowego urzędu pracy

  data dodania: 19.03.2018

  PROBLEM: Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która wprowadza wpłaty przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Zgodnie z art. 90a ust. 2 i 2a tej ustawy, 50% wpłaty stanowić będzie dochód powiatu, a 50% dochód budżetu państwa. Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa, dochody realizowane przez jednostki organizacyjne inne niż urzędy obsługujące organy podatkowe lub państwowe jednostki budżetowe są przekazywane na rachunki bieżące dochodów właściwych dysponentów części

 • Czy dochody KP PSP z tytułu odszkodowania należy wykazać w sprawozdaniu Rb-27ZZ

  data dodania: 25.10.2017

  Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej uzyskała dochody z tytułu odszkodowania za zniszczony samochód i wpłat za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników. Czy dochody te są dochodami powiatu, czy dochodami budżetu państwa i powinny być wykazane w sprawozdaniu Rb-27ZZ?

 • Klasyfikacja budżetowa wpłat do OPS

  data dodania: 19.10.2017

  Ośrodek pomocy społecznej otrzymuje wpłaty na konto i do kasy od osób fizycznych z przeznaczeniem na działalność w zakresie pomocy społecznej oraz odszkodowania na utracone mienie od firmy ubezpieczeniowej. Czy wymienione wpłaty można zaksięgować odpowiednio w § 096 i § 097, a następnie wykazać w sprawozdaniu Rb-27S?

 • Dochody wykonane w sprawozdaniu Rb-27S

  data dodania: 25.07.2017

  W samorządowej jednostce budżetowej w wyniku błędnego przeliczenia część dochodów nie została w całości odprowadzona na koniec miesiąca na rachunek bankowy jednostki. Czy w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie „Dochody wykonane” ujmuje się wyłącznie dochody, które wpłynęły na rachunek bankowy jednostki, czy również dochody, które pozostały w kasie jednostki na koniec miesiąca?

 • Termin korekty sprawozdania Rb-28 i Rb-BZ1

  data dodania: 23.04.2017

  Kiedy należy zrobić korektę rocznego jednostkowego sprawozdania Rb-28 i Rb-BZ1? Wiem, że można to zrobić do 30 kwietnia roku następnego, ale czy jest termin, kiedy musi to być zrobione, np. 5 dni od daty zaistnienia operacji gospodarczej, która miała wpływ na korektę, czy można po prostu czekać do kwietnia i wtedy zrobić jedną korektę uwzględniającą wszystkie zmiany?

 • Wydatki budżetowe – podstawowe informacje, ewidencja, klasyfikacja i sprawozdawczość

  data dodania: 03.04.2017

  Wydatki budżetowe to środki pieniężne pochodzące z budżetu, przeznaczone na finansowanie zadań państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz związków publicznoprawnych. Stanowią kluczową pozycję budżetu, gdyż są podstawą określania środków niezbędnych do sfinansowania tych zadań. W naszym cyklu „Księgowość od podstaw” omówimy wydatki budżetowe realizowane przez jsfp, podstawowe informacje, zasady ewidencji księgowej, sprawozdawczości i klasyfikacji.

 • Zasady korygowania sprawozdania Rb-WSa

  data dodania: 31.03.2017

  Czy sama decyzja o zwrocie, bez wpływu środków pieniężnych, wcześniej wykazanego wydatku strukturalnego za 2015 r. jest argumentem, aby dokonać korekty sprawozdania Rb-WSa za 2015 r.? Czy należy zaczekać do wpływu środków na rachunek bankowy, żeby sporządzić korektę za 2015 r.? Czy umorzenie należności, która w 2015 r. stanowiła wydatek strukturalny, stanowi podstawę do sporządzenia korekty Rb-WSa za 2015 r.?

 • Dożywianie dzieci w szkołach

  data dodania: 29.03.2017

  Jaka jest prawidłowa ewidencja dochodów i wydatków z tytułu dożywiania dzieci w szkołach?

 • Metodyka ustalania przeciętnego zatrudnienia na potrzeby sprawozdania Rb-70

  data dodania: 06.02.2017

  Jak prawidłowo wyliczyć dla księgowej przeciętne zatrudnienie do sprawozdania Rb-70? Czy należy odejmować zwolnienia lekarskie? Jeżeli tak, to po ilu dniach?

 • Jakie są etapy samorządowej procedury budżetowej

  data dodania: 02.02.2017

  Zbliża się termin sporządzenia i przekazania rocznych sprawozdań budżetowych i finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Choć przepisy określające tę procedurę praktycznie się nie zmieniają, to wciąż wiele jej punktów rodzi problemy.

 • Korekta dochodów w sprawozdaniu Rb-NDS związana z różnicami kursowymi

  data dodania: 20.10.2016

  Czy jednostka, która ewidencjonuje w swoich księgach rachunkowych różnice kursowe pochodzące z wpływów związanych z projektami unijnymi, powinna skorygować dochody wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS?

 • Kto odpowiada za błędy w sprawozdaniu finansowym - orzeczenie GKO

  data dodania: 12.09.2016

  Czynności dotyczące sprawozdawczości budżetowej są czynnościami jednostki wobec podmiotów uprawnionych do otrzymywania sprawozdań. Zatem wchodzą one w zakres reprezentacji jednostki i nie jest możliwe przekazanie tych kompetencji innym osobom. Nie można również scedować odpowiedzialności za ten element działalności na pracownika, nawet jeżeli pełni ważną funkcję skarbnika i głównego księgowego.

 • Jak wykazać przeciętną wielkość zatrudnionych pracowników w sprawozdaniu budżetowym Rb-70

  data dodania: 27.06.2016

  Państwowa jednostka budżetowa będąca dysponentem środków budżetowych III stopnia zatrudnia pracowników wielu grup zawodowych. W jednostce występuje stosunkowa duża fluktuacja zatrudnionych osób. W związku z tym zawsze występują problemy z ustaleniem w okresie sprawozdawczym przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełnozatrudnionych. Czy z uwagi na te trudności dane w kwartalnym sprawozdaniu Rb-70 w zakresie średniorocznego zatrudnienia można wykazać w zaokrągleniu do pełnych osób?

 • Czy zaangażowanie wydatków budżetowych należy wykazać w wysokości planu finansowego

  data dodania: 04.05.2016

  Ośrodek pomocy społecznej jako samorządowa jednostka budżetowa realizuje zadania w zakresie pomocy społecznej. W sprawozdaniu Rb-28S w kolumnie 5 "Zaangażowanie" ośrodek pomocy społecznej wykazuje kwoty wynikające z umów, decyzji i innych postanowień, których wykonanie powoduje konieczność dokonania wydatków budżetowych w roku bieżącym. Czy takie działanie jest prawidłowe?

 • W jaki sposób wykazać płatność ratalną w sprawozdaniach Rb-28S oraz Rb-Z

  data dodania: 08.03.2016

  Jak ująć w ewidencji księgowej nieruchomość gruntową, którą gmina otrzymała od Agencji Nieruchomości Rolnych i przeznaczyła na cel inny niż zawarty w umowie? Czy zobowiązanie wynikające ze zmiany przeznaczenia gruntu, wypłacane w ratach, należy wykazać w sprawozdaniach Rb-28S oraz Rb-N?

 • Jaka jednostka sporządza jednostkowe sprawozdanie budżetowe Rb-50

  data dodania: 14.01.2016

  Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych - samorządowa jednostka organizacyjna gminy prowadzi obsługę administracyjną i finansową gminnych szkół podstawowych i gimnazjów. Natomiast zadanie z zakresu administracji rządowej, na które przyznana jest dotacja z budżetu państwa, dotyczące wyposażenia szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe, wykonywane są przez same szkoły. SAPO dokonywała jedynie płatności za zakupione z dotacji podręczniki i materiały ćwiczeniowe. Czy SAPO może sporządzać zbiorcze sprawozdanie Rb-50 ze wszystkich szkół i gimnazjów, czy każda jednostka oświatowa musi takie sprawozdanie sporządzać odrębnie?

 • Czy odsetki od należności cywilnoprawnych należy wykazywać w sprawozdaniu Rb-27S

  data dodania: 24.09.2015

  Czy w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowa jednostka budżetowa w kolumnie 10 "zaległości netto" wykazuje naliczone na koniec kwartału odsetki od należności cywilnoprawnych (§ 092)?

 • Czy dane z rachunku pomocniczego utworzonego dla warsztatu terapii zajęciowej należy wykazywać w sprawozdaniu Rb-23

  data dodania: 22.07.2015

  Przy państwowej jednostce budżetowej (zakład karny) utworzono warsztat terapii zajęciowej. Wyodrębniona została ewidencja księgowa, wpływ środków następuje na wyodrębniony rachunek pomocniczy, którego właścicielem jest jednostka budżetowa. Po zakończeniu roku jednostka jest zobowiązana zwrócić środki pozostające z rozliczenia rocznego dofinansowania. Na koniec roku pozostaje saldo na rachunku pomocniczym. Czy saldo rachunku bankowego pomocniczego dla warsztatu terapii zajęciowej na koniec każdego miesiąca należy prezentować w Rb-23 (poz. 56)? Czy w bilansie jednostki budżetowej należy zaprezentować kwotę pozostającą na koniec roku z rozliczenia warsztatu terapii zajęciowej?

 • Jakie dane wykazać w jednostkowym sprawozdaniu budżetowym Rb-27ZZ

  data dodania: 30.06.2015

  Podczas przeprowadzanej kontroli finansowej dotyczącej prawidłowości pobierania i rozliczania dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, inspektorzy kontroli finansowej stwierdzili, iż podległa jednostka organizacyjna gminy (środowiskowy dom samopomocy) nieprawidłowo sporządzała jednostkowe sprawozdanie budżetowe Rb-27ZZ. Inspektorzy zakwestionowali błędne wypełnienie w tym sprawozdaniu danych w kolumnie "Dochody potrącone na rzecz JST" oraz wykazanie w kolumnie "Dochody przekazane" wyłącznie dochodów w wysokości należnych budżetowi państwa. Czy kontrolujący mieli rację?

 • Jak wykazać w Rb-27ZZ opłatę komorniczą, o którą pomniejszono wyegzekwowaną należność budżetową

  data dodania: 30.06.2015

  Państwowa jednostka budżetowa skierowała tytuł wykonawczy do urzędu skarbowego z wnioskiem o egzekucję należności budżetowej. Urząd skarbowy ściągnął należność od dłużnika i przekazał ją na rachunek bankowy jednostki, pomniejszając wpłatę o opłatę komorniczą. W jaki sposób rozliczyć tę wpłatę w ewidencji księgowej jednostki oraz wykazać w sprawozdawczości budżetowej?

 • Jak wykazać w sprawozdaniu Rb-27S dochód z lat ubiegłych

  data dodania: 25.05.2015

  Jesteśmy jednostką budżetową. W związku z korektą faktury za odpady wystawioną w bieżącym roku z datą 31 grudnia 2014 r. powstało na koniec roku saldo na koncie 201 (Wn). Księgowania w roku poprzednim: Wn 201, Ma 402. W roku bieżącym zwrócono jednostce nadpłatę w wysokości 20 zł, zaksięgowano operację jako dochód i odprowadzono do jednostki nadrzędnej. Czy prawidłowo zaksięgowano operację w roku bieżącym: Wn 221, Ma 201 oraz Wn130, Ma 221? Czy nie powinno być odzwierciedlenia tej operacji na koncie 720? Jak w sprawozdaniu Rb-27S wykazać dochody z lat poprzednich w wysokości 20 zł?

 • Jak w sprawozdaniu Rb-27S wykazywać decyzje w sprawie umorzenia lub odroczenia podatku

  data dodania: 11.05.2015

  Jak prawidłowo ująć w ewidencji księgowej decyzje w sprawie umorzenia bądź odroczenia podatku? Czy pod datą wydania decyzji, czy pod datą doręczenia i czy analogicznie ujmujemy te decyzje w sprawozdaniu Rb-27S? Jak wykazać rzetelne dane w sprawozdaniu Rb-27S co do skutków wynikających z decyzji o rozłożeniu na raty i odroczeniu płatności podatków lokalnych wydanych na podstawie Ordynacji podatkowej?

 • W jaki sposób ująć w ewidencji księgowej dochód z tytułu dzierżawy autobusu szkolnego

  data dodania: 11.05.2015

  Dyrektor zespołu szkół podpisał umowę w sprawie dzierżawy autobusu szkolnego z inną firmą (nie budżetową). Dyrektor ma pełnomocnictwo od burmistrza miasta. Dochody z dzierżawy autobusu (środek trwały) mają być przekazywane na dochody budżetu miasta. Czy w związku z tą sytuacją prawidłowe będzie księgowanie: 221/720 (kwota czynszu - § 075) czy 201/760 (kwota czynszu - § 0750) i wykazywanie w sprawozdaniu Rb-27S w odpowiednim paragrafie? Czy podstawą do zapłaty dzierżawy może być wystawiany przez zespół rachunek uproszczony (zespół nie jest podatnikiem VAT)?

 • Według którego rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej należy sporządzić sprawozdania z poniesionych w 2014 r. wydatków strukturalnych?

  data dodania: 19.03.2015

  W chwili obecnej trwają prace nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Czy jego zapisy znacząco różnią się od dotychczas obowiązującego? Ponadto proszę o informację, czy wejście w życie nowelizowanego rozporządzenia będzie miało wpływ na sprawozdania o wydatkach strukturalnych za 2014 r.?

 • Jak ująć w ewidencji księgowej PCPR opłatę za kartę parkingową

  data dodania: 21.01.2015

  W związku ze zmianą ustawy - Prawo o ruchu drogowym od 1 lipca 2014 r. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wpływają środki z tytułu opłaty za kartę parkingową. Jak ująć w ewidencji księgowej jednostki te opłaty oraz które pozycje sprawozdania Rb-27ZZ należy wypełnić?

 • Jak ująć w ewidencji księgowej kary porządkowe nakładane przez komendanta Straży Miejskiej

  data dodania: 21.01.2015

  W związku z wątpliwościami w sprawie zasad ewidencji i sposobu prezentowania w sprawozdawczości kar porządkowych nakładanych przez komendanta Straży Miejskiej, a stanowiących dochód budżetu państwa, Gmina Kielce zwróciła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z wnioskiem o wyjaśnienie przedmiotowych kwestii.

 • W których kolumnach sprawozdania Rb-27ZZ wykazywać odsetki z funduszu alimentacyjnego

  data dodania: 19.12.2014

  Czy w sprawozdaniu Rb-27ZZ - kolumna 9 "Należności pozostałe do zapłaty" należności z tytułu odsetek z funduszu alimentacyjnego powinny być jednocześnie wykazywane na koniec kwartału również w kolumnie 10 "Zaległości"?

 • Sprawozdanie z wykonania budżetu samorządowego za 2012 rok

  data dodania: 07.03.2013

  Sprawozdanie z wykonania budżetu JST jest najistotniejszym dokumentem w procedurze absolutoryjnej, choć samo zatwierdzenie sprawozdania nie powoduje automatycznie, że radni mają obowiązek udzielić organowi wykonawczemu absolutorium.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK