do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • Czy dochody KP PSP z tytułu odszkodowania należy wykazać w sprawozdaniu Rb-27ZZ

  data dodania: 13.11.2017

  Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej uzyskała dochody z tytułu odszkodowania za zniszczony samochód i wpłat za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników. Czy dochody te są dochodami powiatu, czy dochodami budżetu państwa i powinny być wykazane w sprawozdaniu Rb-27ZZ?

 • Klasyfikacja budżetowa wpłat do OPS

  data dodania: 19.10.2017

  Ośrodek pomocy społecznej otrzymuje wpłaty na konto i do kasy od osób fizycznych z przeznaczeniem na działalność w zakresie pomocy społecznej oraz odszkodowania na utracone mienie od firmy ubezpieczeniowej. Czy wymienione wpłaty można zaksięgować odpowiednio w § 096 i § 097, a następnie wykazać w sprawozdaniu Rb-27S?

 • Dochody wykonane w sprawozdaniu Rb-27S

  data dodania: 25.07.2017

  W samorządowej jednostce budżetowej w wyniku błędnego przeliczenia część dochodów nie została w całości odprowadzona na koniec miesiąca na rachunek bankowy jednostki. Czy w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie „Dochody wykonane” ujmuje się wyłącznie dochody, które wpłynęły na rachunek bankowy jednostki, czy również dochody, które pozostały w kasie jednostki na koniec miesiąca?

 • Termin korekty sprawozdania Rb-28 i Rb-BZ1

  data dodania: 23.04.2017

  Kiedy należy zrobić korektę rocznego jednostkowego sprawozdania Rb-28 i Rb-BZ1? Wiem, że można to zrobić do 30 kwietnia roku następnego, ale czy jest termin, kiedy musi to być zrobione, np. 5 dni od daty zaistnienia operacji gospodarczej, która miała wpływ na korektę, czy można po prostu czekać do kwietnia i wtedy zrobić jedną korektę uwzględniającą wszystkie zmiany?

 • Wydatki budżetowe – podstawowe informacje, ewidencja, klasyfikacja i sprawozdawczość

  data dodania: 04.04.2017

  Wydatki budżetowe to środki pieniężne pochodzące z budżetu, przeznaczone na finansowanie zadań państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz związków publicznoprawnych. Stanowią kluczową pozycję budżetu, gdyż są podstawą określania środków niezbędnych do sfinansowania tych zadań. W naszym cyklu „Księgowość od podstaw” omówimy wydatki budżetowe realizowane przez jsfp, podstawowe informacje, zasady ewidencji księgowej, sprawozdawczości i klasyfikacji.

 • Zasady korygowania sprawozdania Rb-WSa

  data dodania: 31.03.2017

  Czy sama decyzja o zwrocie, bez wpływu środków pieniężnych, wcześniej wykazanego wydatku strukturalnego za 2015 r. jest argumentem, aby dokonać korekty sprawozdania Rb-WSa za 2015 r.? Czy należy zaczekać do wpływu środków na rachunek bankowy, żeby sporządzić korektę za 2015 r.? Czy umorzenie należności, która w 2015 r. stanowiła wydatek strukturalny, stanowi podstawę do sporządzenia korekty Rb-WSa za 2015 r.?

 • Dożywianie dzieci w szkołach

  data dodania: 29.03.2017

  Jaka jest prawidłowa ewidencja dochodów i wydatków z tytułu dożywiania dzieci w szkołach?

 • Metodyka ustalania przeciętnego zatrudnienia na potrzeby sprawozdania Rb-70

  data dodania: 06.02.2017

  Jak prawidłowo wyliczyć dla księgowej przeciętne zatrudnienie do sprawozdania Rb-70? Czy należy odejmować zwolnienia lekarskie? Jeżeli tak, to po ilu dniach?

 • Jakie są etapy samorządowej procedury budżetowej

  data dodania: 02.02.2017

  Zbliża się termin sporządzenia i przekazania rocznych sprawozdań budżetowych i finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Choć przepisy określające tę procedurę praktycznie się nie zmieniają, to wciąż wiele jej punktów rodzi problemy.

 • Korekta dochodów w sprawozdaniu Rb-NDS związana z różnicami kursowymi

  data dodania: 20.10.2016

  Czy jednostka, która ewidencjonuje w swoich księgach rachunkowych różnice kursowe pochodzące z wpływów związanych z projektami unijnymi, powinna skorygować dochody wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS?

 • Kto odpowiada za błędy w sprawozdaniu finansowym – orzeczenie GKO

  data dodania: 12.09.2016

  Czynności dotyczące sprawozdawczości budżetowej są czynnościami jednostki wobec podmiotów uprawnionych do otrzymywania sprawozdań. Zatem wchodzą one w zakres reprezentacji jednostki i nie jest możliwe przekazanie tych kompetencji innym osobom. Nie można również scedować odpowiedzialności za ten element działalności na pracownika, nawet jeżeli pełni ważną funkcję skarbnika i głównego księgowego.

 • Jak wykazać przeciętną wielkość zatrudnionych pracowników w sprawozdaniu budżetowym Rb-70

  data dodania: 27.06.2016

  Państwowa jednostka budżetowa będąca dysponentem środków budżetowych III stopnia zatrudnia pracowników wielu grup zawodowych. W jednostce występuje stosunkowa duża fluktuacja zatrudnionych osób. W związku z tym zawsze występują problemy z ustaleniem w okresie sprawozdawczym przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełnozatrudnionych. Czy z uwagi na te trudności dane w kwartalnym sprawozdaniu Rb-70 w zakresie średniorocznego zatrudnienia można wykazać w zaokrągleniu do pełnych osób?

 • Czy zaangażowanie wydatków budżetowych należy wykazać w wysokości planu finansowego

  data dodania: 04.05.2016

  Ośrodek pomocy społecznej jako samorządowa jednostka budżetowa realizuje zadania w zakresie pomocy społecznej. W sprawozdaniu Rb-28S w kolumnie 5 „Zaangażowanie” ośrodek pomocy społecznej wykazuje kwoty wynikające z umów, decyzji i innych postanowień, których wykonanie powoduje konieczność dokonania wydatków budżetowych w roku bieżącym. Czy takie działanie jest prawidłowe?

 • W jaki sposób wykazać płatność ratalną w sprawozdaniach Rb-28S oraz Rb-Z

  data dodania: 08.03.2016

  Jak ująć w ewidencji księgowej nieruchomość gruntową, którą gmina otrzymała od Agencji Nieruchomości Rolnych i przeznaczyła na cel inny niż zawarty w umowie? Czy zobowiązanie wynikające ze zmiany przeznaczenia gruntu, wypłacane w ratach, należy wykazać w sprawozdaniach Rb-28S oraz Rb-N?

 • Jaka jednostka sporządza jednostkowe sprawozdanie budżetowe Rb-50

  data dodania: 14.01.2016

  Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych – samorządowa jednostka organizacyjna gminy prowadzi obsługę administracyjną i finansową gminnych szkół podstawowych i gimnazjów. Natomiast zadanie z zakresu administracji rządowej, na które przyznana jest dotacja z budżetu państwa, dotyczące wyposażenia szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe, wykonywane są przez same szkoły. SAPO dokonywała jedynie płatności za zakupione z dotacji podręczniki i materiały ćwiczeniowe. Czy SAPO może sporządzać zbiorcze sprawozdanie Rb-50 ze wszystkich szkół i gimnazjów, czy każda jednostka oświatowa musi takie sprawozdanie sporządzać odrębnie?

 • Czy odsetki od należności cywilnoprawnych należy wykazywać w sprawozdaniu Rb-27S

  data dodania: 24.09.2015

  Czy w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowa jednostka budżetowa w kolumnie 10 „zaległości netto” wykazuje naliczone na koniec kwartału odsetki od należności cywilnoprawnych (§ 092)?

 • Czy dane z rachunku pomocniczego utworzonego dla warsztatu terapii zajęciowej należy wykazywać w sprawozdaniu Rb-23

  data dodania: 22.07.2015

  Przy państwowej jednostce budżetowej (zakład karny) utworzono warsztat terapii zajęciowej. Wyodrębniona została ewidencja księgowa, wpływ środków następuje na wyodrębniony rachunek pomocniczy, którego właścicielem jest jednostka budżetowa. Po zakończeniu roku jednostka jest zobowiązana zwrócić środki pozostające z rozliczenia rocznego dofinansowania. Na koniec roku pozostaje saldo na rachunku pomocniczym. Czy saldo rachunku bankowego pomocniczego dla warsztatu terapii zajęciowej na koniec każdego miesiąca należy prezentować w Rb-23 (poz. 56)? Czy w bilansie jednostki budżetowej należy zaprezentować kwotę pozostającą na koniec roku z rozliczenia warsztatu terapii zajęciowej?

 • Jakie dane wykazać w jednostkowym sprawozdaniu budżetowym Rb-27ZZ

  data dodania: 30.06.2015

  Podczas przeprowadzanej kontroli finansowej dotyczącej prawidłowości pobierania i rozliczania dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, inspektorzy kontroli finansowej stwierdzili, iż podległa jednostka organizacyjna gminy (środowiskowy dom samopomocy) nieprawidłowo sporządzała jednostkowe sprawozdanie budżetowe Rb-27ZZ. Inspektorzy zakwestionowali błędne wypełnienie w tym sprawozdaniu danych w kolumnie „Dochody potrącone na rzecz JST” oraz wykazanie w kolumnie „Dochody przekazane” wyłącznie dochodów w wysokości należnych budżetowi państwa. Czy kontrolujący mieli rację?

 • Jak wykazać w Rb-27ZZ opłatę komorniczą, o którą pomniejszono wyegzekwowaną należność budżetową

  data dodania: 30.06.2015

  Państwowa jednostka budżetowa skierowała tytuł wykonawczy do urzędu skarbowego z wnioskiem o egzekucję należności budżetowej. Urząd skarbowy ściągnął należność od dłużnika i przekazał ją na rachunek bankowy jednostki, pomniejszając wpłatę o opłatę komorniczą. W jaki sposób rozliczyć tę wpłatę w ewidencji księgowej jednostki oraz wykazać w sprawozdawczości budżetowej?

 • Jak wykazać w sprawozdaniu Rb-27S dochód z lat ubiegłych

  data dodania: 25.05.2015

  Jesteśmy jednostką budżetową. W związku z korektą faktury za odpady wystawioną w bieżącym roku z datą 31 grudnia 2014 r. powstało na koniec roku saldo na koncie 201 (Wn). Księgowania w roku poprzednim: Wn 201, Ma 402. W roku bieżącym zwrócono jednostce nadpłatę w wysokości 20 zł, zaksięgowano operację jako dochód i odprowadzono do jednostki nadrzędnej. Czy prawidłowo zaksięgowano operację w roku bieżącym: Wn 221, Ma 201 oraz Wn130, Ma 221? Czy nie powinno być odzwierciedlenia tej operacji na koncie 720? Jak w sprawozdaniu Rb-27S wykazać dochody z lat poprzednich w wysokości 20 zł?

 • Jak w sprawozdaniu Rb-27S wykazywać decyzje w sprawie umorzenia lub odroczenia podatku

  data dodania: 11.05.2015

  Jak prawidłowo ująć w ewidencji księgowej decyzje w sprawie umorzenia bądź odroczenia podatku? Czy pod datą wydania decyzji, czy pod datą doręczenia i czy analogicznie ujmujemy te decyzje w sprawozdaniu Rb-27S? Jak wykazać rzetelne dane w sprawozdaniu Rb-27S co do skutków wynikających z decyzji o rozłożeniu na raty i odroczeniu płatności podatków lokalnych wydanych na podstawie Ordynacji podatkowej?

 • W jaki sposób ująć w ewidencji księgowej dochód z tytułu dzierżawy autobusu szkolnego

  data dodania: 11.05.2015

  Dyrektor zespołu szkół podpisał umowę w sprawie dzierżawy autobusu szkolnego z inną firmą (nie budżetową). Dyrektor ma pełnomocnictwo od burmistrza miasta. Dochody z dzierżawy autobusu (środek trwały) mają być przekazywane na dochody budżetu miasta. Czy w związku z tą sytuacją prawidłowe będzie księgowanie: 221/720 (kwota czynszu – § 075) czy 201/760 (kwota czynszu – § 0750) i wykazywanie w sprawozdaniu Rb-27S w odpowiednim paragrafie? Czy podstawą do zapłaty dzierżawy może być wystawiany przez zespół rachunek uproszczony (zespół nie jest podatnikiem VAT)?

 • Według którego rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej należy sporządzić sprawozdania z poniesionych w 2014 r. wydatków strukturalnych?

  data dodania: 19.03.2015

  W chwili obecnej trwają prace nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Czy jego zapisy znacząco różnią się od dotychczas obowiązującego? Ponadto proszę o informację, czy wejście w życie nowelizowanego rozporządzenia będzie miało wpływ na sprawozdania o wydatkach strukturalnych za 2014 r.?

 • Jak ująć w ewidencji księgowej PCPR opłatę za kartę parkingową

  data dodania: 21.01.2015

  W związku ze zmianą ustawy – Prawo o ruchu drogowym od 1 lipca 2014 r. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wpływają środki z tytułu opłaty za kartę parkingową. Jak ująć w ewidencji księgowej jednostki te opłaty oraz które pozycje sprawozdania Rb-27ZZ należy wypełnić?

 • Jak ująć w ewidencji księgowej kary porządkowe nakładane przez komendanta Straży Miejskiej

  data dodania: 21.01.2015

  W związku z wątpliwościami w sprawie zasad ewidencji i sposobu prezentowania w sprawozdawczości kar porządkowych nakładanych przez komendanta Straży Miejskiej, a stanowiących dochód budżetu państwa, Gmina Kielce zwróciła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z wnioskiem o wyjaśnienie przedmiotowych kwestii.

 • W których kolumnach sprawozdania Rb-27ZZ wykazywać odsetki z funduszu alimentacyjnego

  data dodania: 19.12.2014

  Czy w sprawozdaniu Rb-27ZZ – kolumna 9 „Należności pozostałe do zapłaty” należności z tytułu odsetek z funduszu alimentacyjnego powinny być jednocześnie wykazywane na koniec kwartału również w kolumnie 10 „Zaległości”?

 • Kiedy należy sporządzić sprawozdanie o poniesionych wydatkach strukturalnych w przypadku likwidacji jednostki budżetowej

  data dodania: 17.12.2014

  W wyniku realizacji decyzji o połączeniu istniejących szkół w jedną placówkę oświatową jedna szkoła kończy swą działalność z końcem sierpnia (zostaje zlikwidowana), a druga szkoła zostaje rozszerzona o zdecydowaną większość placówki likwidowanej. W którym momencie należy sporządzić w likwidowanej jednostce sprawozdanie z poniesionych wydatków strukturalnych? Czy istnieje możliwość korygowania sprawozdań likwidowanej jednostki już po zaprzestaniu jej istnienia?

 • W którym sprawozdaniu budżetowym należy ujmować wpływy do wyjaśnienia ewidencjonowane na koncie 245

  data dodania: 17.12.2014

  W związku z wątpliwościami w sprawie prowadzenia ewidencji wpływów do wyjaśnienia w organie finansowym, urzędzie miejskim i jednostkach budżetowych, oraz wykazywania wpłat z tytułu wpływów do wyjaśnienia w sprawozdaniach Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S, a także zakresu stosowania klasyfikacji właściwej dla wpływów do wyjaśnienia Prezydent Miasta Zabrza zwrócił się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z wnioskiem o wyjaśnienie przedmiotowych kwestii.

 • Jakie dane należy wykazywać w sprawozdaniu Rb-28S

  data dodania: 13.11.2014

  Czy w sprawozdaniu Rb-28S w kolumnie „Zobowiązania ogółem” ujmuje się tylko niespłacone zobowiązania do końca okresu sprawozdawczego, tj. do 30 września, i nie wykazuje faktur, które wpłynęły po 30 września, a dotyczą zakupów z września?

 • Czy możliwe jest niesporządzenie sprawozdania negatywnego w przypadku, gdy jednostka budżetowa nie poniosła żadnych wydatków strukturalnych

  data dodania: 27.10.2014

  Ze względu na specyfikę działalności, w jednostce budżetowej praktycznie nie występują wydatki, które stanowią wydatki strukturalne. Czy w przypadku dokonania stosownych zapisów w wewnętrznej polityce rachunkowości istnieje możliwość niesporządzenia sprawozdania negatywnego?

 • W których sprawozdaniach należy wykazać naliczone kary umowne

  data dodania: 27.10.2014

  Czy w sprawozdaniu Rb-N należy wykazywać kary umowne za zerwanie umowy na dostawę artykułów spożywczych; jeżeli tak, to w której pozycji? Czy kary umowne jeszcze niezapłacone powinno się ujmować również w sprawozdaniu Rb-27S?

 • Czy w sprawozdaniu Rb-27S należy wykazać koszty upomnienia

  data dodania: 18.09.2014

  Jednostka wystawia upomnienia od niezapłaconych należności podatkowych. Czy koszty tych upomnień powinny być wykazywane w sprawozdaniu Rb-27S w wysokości dochodów wykonanych, czy też koszty powinny być przypisywane najpóźniej na ostatni dzień kwartału do wysokości kosztów upomnień skutecznie doręczonych?

 • Czy należności z pierwotnym terminem płatności, przypadającym na kolejny rok budżetowy, należy wykazywać w sprawozdaniu Rb-27

  data dodania: 30.07.2014

  Jesteśmy państwową jednostką budżetową. Należności przypadające z tytułu wystawionych decyzji płatniczych oraz wykonywanych usług księgujemy na koncie 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych”. Minister Finansów, rozporządzeniem z 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, wprowadził zmiany w zakresie sporządzania sprawozdania Rb-27. W załączniku nr 37 stanowiącym instrukcję sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu państwa w § 9 ust. 2 pkt 2 dodano zapis pierwotny termin płatności. Czy należności z tytułu decyzji i faktur wystawione w grudniu z terminem płatności na styczeń następnego roku należy księgować na koncie 226 „Długoterminowe należności budżetowe” i nie wykazywać w sprawozdaniu Rb-27, czy zaksięgować na koncie

 • Które rodzaje sprawozdań budżetowych należy przekazywać w formie elektronicznej

  data dodania: 21.03.2014

  W związku z nowym rozporządzeniem o sprawozdawczości budżetowej na łamach „Rachunkowości Budżetowej” opisujemy zmiany, które zostały wprowadzone tym rozporządzeniem. W bieżącym numerze chcielibyśmy zwrócić uwagę na rozwiązania, jakie ustawodawca wprowadził w zakresie sposobu przekazywania sprawozdań.

 • Zakup prenumeraty czasopism oraz dostępu do Platformy Rachunkowości Budżetowej

  data dodania: 01.01.2014

  Czy wydatki poniesione przez jednostkę na zakup rocznej prenumeraty dwutygodnika „Rachunkowość Budżetowa” i miesięcznika „PORADNIK Rachunkowości Budżetowej” w wersji papierowej oraz dostęp do nowej Platformy Rachunkowości Budżetowej na 2014 r. – specjalistycznych narzędzi z przeznaczeniem dla pracowników księgowości, stanowią wydatki strukturalne? Jeśli tak, to w którym kodzie należy je ująć?

 • Podsumowanie zmian dotyczących sprawozdawczości budżetowej w 2013 r.

  data dodania: 01.01.2014

  W trakcie 2013 r. w sprawozdawczości budżetowej nie zostały wprowadzone żadne zmiany, niemniej jednak po długim oczekiwaniu (od maja 2012 r.) w listopadzie 2013 r. prace nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej zostały wznowione. Przewidywane są spore zmiany od 2014 r. zarówno w sprawozdaniach w zakresie budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, budżetu środków europejskich, jak i w sprawozdaniach w zakresie wydatków strukturalnych oraz w sprawozdaniu o partnerstwie publiczno-prywatnym.

 • Kiedy jednostka może wystawiać faktury bez podpisu wystawcy

  data dodania: 31.12.2013

  Ze względu na bardzo dużą ilość wystawianych faktur VAT i innych dokumentów (not obciążeniowych, rachunków), których podpisywanie zajmuje sporo czasu, jednostka budżetowa zamierza wystawiać dokumenty VAT bez podpisu wystawcy. Czy faktury bez podpisu wystawcy można uznać za prawidłowo wystawiony dowód księgowy w rozumieniu ustawy o rachunkowości i ustawy o VAT?

 • Jak opodatkować opłaty za biwakowanie w miejscach wyznaczonych przez gminę

  data dodania: 31.12.2013

  Na gruntach komunalnych gmina wyznaczyła miejsca do biwakowania i wprowadziła opłaty biwakowe (zarządzeniem wójta gminy). Opłaty te są pobierane przez wyznaczonego inkasenta na kwitariusz przychodowy. Dochody roczne z tych opłat szacuje się na kwotę 4000 zł. Opłaty tylko częściowo pokrywają wydatki związane z utrzymaniem czystości na tych gruntach. Czy opłaty te są opodatkowane VAT?

 • Kto będzie miał prawo do odliczenia VAT od zakupów dokonywanych przez gminną jednostkę budżetową

  data dodania: 31.12.2013

  Jednostka budżetowa gminy miejskiej, będąca czynnym podatnikiem VAT, prowadzi inwestycję związaną z przebudową innej jednostki budżetowej. Po zrealizowaniu inwestycji nasza jednostka nabędzie prawo do pozyskiwania dochodów z tytułu najmu wyremontowanej jednostki. Poza tym będziemy dokonywać odsprzedaży części poniesionych kosztów związanych z ochroną obiektu. Czy jednostka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupami służącymi do zrealizowania inwestycji?

 • Czy wydatki strukturalne stanowią wydatki ponoszone na zagospodarowanie odpadów komunalnych

  data dodania: 31.12.2013

  Czy gmina zobowiązana jest traktować jako wydatki strukturalne wydatki ponoszone w ramach umowy na zagospodarowanie odpadów komunalnych zawartej na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach? W umowie na zagospodarowanie odpadów komunalnych nie ma odniesienia w zakresie finansowania przez gminę nakładów inwestycyjnych związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Podmiot realizujący usługę zagospodarowania odpadów komunalnych w zamian za opłatę określoną w umowie zapewnia realizację usługi. W rozporządzeniu Ministra Finansów z 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych brak jest wprost odniesienia się do wydatków ponoszonych przez gminy w ramach umowy na zagospodarowanie odpadów komunalnych.

 • W którym kodzie ująć wydatki ponoszone na funkcjonowanie koła turystycznego

  data dodania: 31.12.2013

  Czy wydatkami strukturalnymi będą wydatki poniesione na funkcjonowanie koła turystycznego dla dzieci, prowadzone w ramach zajęć dodatkowych oraz na wydanie płyty muzycznej z nagraniem piosenek dzieci z gimnazjum (na podstawie umowy licencyjnej z ZAIKS)?

 • Czy do wydatków strukturalnych zalicza się wynagrodzenie pracowników socjalnych za pracę w terenie

  data dodania: 31.12.2013

  Czy wydatki poniesione na wynagrodzenie pracowników socjalnych za pracę w terenie (z rodzinami) można zaliczyć do wydatków strukturalnych? Czy wydatki poniesione na premie, nagrody, trzynastki, dodatki specjalne (250,00 zł miesięcznie) również należy zaliczyć do wydatków strukturalnych? Jeżeli tak, to do jakiego kodu?

 • Czy zakup piekarnika elektrycznego do stołówki stanowi wydatek strukturalny

  data dodania: 31.12.2013

  Czy można zakupiony przez jednostkę oświatową sprzęt stanowiący wyposażenie stołówki (piekarnik elektryczny) zaliczyć do wydatków strukturalnych?

 • Która jednostka jest właściwa do wykazywania wydatków strukturalnych

  data dodania: 31.12.2013

  Szpital uniwersytecki na podstawie umów zawartych z Ministerstwem Zdrowia realizuje programy polityki zdrowotnej. Na podstawie zapisów tych umów szpital za zrealizowane zadania obciąża fakturami Ministerstwo Zdrowia. Czy środki przekazane szpitalowi przez Ministerstwo Zdrowia tytułem zapłaty za faktury wystawione przez szpital uniwersytecki w sprawozdaniu Rb-WSb jako wydatki strukturalne wykazuje szpital uniwersytecki czy Ministerstwo Zdrowia?

 • W którym kodzie ująć wydatki dotyczące przeprowadzenia warsztatów profilaktycznych

  data dodania: 31.12.2013

  Czy wydatki poniesione na wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło za przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień – przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii, przemocy w rodzinie dla dzieci w jednostkach oświatowych gminy (jednodniowe, jednorazowe działanie) należy uznać za wydatki strukturalne i ująć w obszarze XI, w kodzie 71?

 • Jak księgować plan wydatków niewygasających i jego realizację

  data dodania: 24.12.2013

  Na jakich kontach należy ewidencjonować w budżecie jednostki samorządu terytorialnego operacje związane z ustaleniem wykazu i planu wydatków niewygasających oraz związane z jego realizacją według obowiązujących zasad?

 • Prawidłowe sporządzanie korekt sprawozdań o wydatkach strukturalnych

  data dodania: 08.10.2013

  Wraz ze sprawozdaniami Rb-WSa i Rb-WSb za 2012 r. do Ministerstwa Finansów wpływały korekty za lata ubiegłe. Odnotowano sytuacje, gdy sprawozdania za 2012 r. również były sporządzane nieprawidłowo. Występowały w nich błędy zarówno rachunkowe, jak i merytoryczne. W większości przypadków okazywało się, że formalne zasady dotyczące sporządzania korekt nadal są niejasne. W związku z tym podajemy najważniejsze wskazówki.

 • Odpowiedzialność kierownika jednostki za wadliwe sporządzenie sprawozdania przez głównego księgowego

  data dodania: 06.09.2013

  Po sporządzeniu sprawozdania z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych okazało się, że wadliwie zostały wykazane dane (są niezgodne z danymi wynikającymi z ewidencji). Do błędu przyznał się główny księgowy, który wadliwie sporządził projekt sprawozdania. Księgowy zadeklarował wzięcie odpowiedzialności za wynikłe błędy. Czy taka deklaracja zwalnia z odpowiedzialności kierownika jednostki? Czy można uniknąć odpowiedzialności, jeśli błędy dotyczyły niewielkich kwot?

 • Wykazywanie w sprawozdaniu Rb-27S należności po śmierci dłużnika

  data dodania: 06.09.2013

  W sprawozdaniu Rb-27S za pełne okresy kwartalne wykazuje się w kolumnie należności pozostałe do zapłaty m.in. zaległości (kolumna 10). Czy zaległością będzie należność wątpliwa (dłużnik zmarł, dłużnik odwołał się od decyzji administracyjnej do samorządowego kolegium odwoławczego) oraz naliczone (należne) odsetki ustawowe od tej należności?

 • Procedura wprowadzania wydłużonego okresu rozliczeniowego i ruchomego czasu pracy

  data dodania: 06.09.2013

  1. Wydłużanie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy A. Jeżeli w zakładzie działają zakładowe organizacje związkowe, okres rozliczeniowy do 12 miesięcy można wydłużyć poprzez zmianę układu zbiorowego pracy lub zawarcie w tej sprawie porozumienia ze związkami Procedura wydłużania okresu rozliczeniowego, gdy są związki

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK