do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • Jak należy wystawić OT dla nieruchomości nabytej w użytkowanie wieczyste?

  data dodania: 22.02.2018

  Gmina nabyła za zaległości podatkowe prawo użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa wraz z prawem własności budynku posadowionego na tym gruncie. Na budynek wystawiono OT – „Przyjęcie środka trwałego”. Czy dla gruntu też należy wystawić OT?

 • Konto 080 – „Środki trwałe w budowie (inwestycje)”

  data dodania: 24.01.2018

  Problem : Ewidencja na koncie 080 często sprawia księgowym kłopot w różnych aspektach, np. czy każde zadanie inwestycyjne lub zakup inwestycyjny należy księgować przez konto 080? Jaka jest rola komórki merytorycznej przy zadaniach inwestycyjnych?

 • Montaż instalacji gazowej w samochodzie – wydatki inwestycyjne czy bieżące?

  data dodania: 22.12.2017

  W samochodzie będącym środkiem trwałym o wartości początkowej 100 000 zł zostanie zamontowana instalacja gazowa za kwotę 2500 zł. Czy o koszt instalacji należy zwiększyć wartość początkową samochodu, czy też zaliczyć wydatki na ten cel do kosztów bieżących?

 • Nierzetelna inwentaryzacja środków trwałych w budowie

  data dodania: 30.10.2017

  Nieprawidłowość: W protokole z weryfikacji salda konta 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)” na dzień 31 grudnia 2016 r. w urzędzie miejskim zapisano, że inwentaryzacja ta nie wykazała niezgodności. W protokole nie podano dokumentów, na podstawie których dokonano weryfikacji. Wyniki inwentaryzacji nie były zgodne ze stanem faktycznym, ponieważ na koncie 080 nie ujęto nakładów na ulepszenie obcego środka trwałego, które było rozpoczęte w 2016 r. i zostało zakończone w 2017 r. Ulepszenie było dokonywane przez gminę w budynku po byłym technikum, przekazanym jej przez powiat w bezpłatne użyczenie, z przeznaczeniem na urządzenie szkoły podstawowej. Na koniec 2016 r. poniesione przez jednostkę nakłady na ulepszenie wyniosły 679 007 zł i zostały pod datą 31 grudnia

 • Usunięcie szkody w środku trwałym a odszkodowanie

  data dodania: 28.09.2017

  Ubezpieczyciel zobowiązał się do wypłaty jednostce budżetowej odszkodowania z tytułu szkody na boisku sportowym. Szkoda ma być wyceniona i wypłata ma nastąpić w ciągu 1–2 miesięcy. Jednostka jednak musi naprawić szkodę przed rozpoczęciem sezonu, a nie ma wystarczających środków w planie finansowym w paragrafie 4270 „Zakup usług remontowych”. Kierownik jednostki ma wystąpić do rady gminy o zwiększenie planu dochodów (wpływ odszkodowania) i równocześnie zwiększenie planu wydatków, ale na sesję rady miejskiej trzeba zaczekać. Czy jednostka może wcześniej ponieść wydatek, a dopiero później wystąpić o zwiększenie planu dochodów i wydatków?

 • Ewidencja terenów zielonych

  data dodania: 12.06.2017

  Jak ująć w Klasyfikacji Środków Trwałych dokument PT dotyczący zagospodarowania terenu?

 • Jak zaksięgować w szkole PT otrzymane z gminy

  data dodania: 25.05.2017

  Jak zaksięgować w szkole PT z gminy „Modernizacja budynku szkoły”

 • Wycena ujawnionych w drodze inwentaryzacji środków trwałych

  data dodania: 26.01.2017

  W jaki sposób dokonać wyceny trudno dostępnych środków trwałych ujawnionych w toku inwentaryzacji?

 • Zasady ujmowania kosztów w § 606

  data dodania: 21.11.2016

  Czy wydatki na zakup sprzętu poprawiającego pracę umorzonego w 100% środka trwałego należy ująć w § 606 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”?

 • Nieodpłatnie otrzymany środek trwały

  data dodania: 04.11.2016

  Otrzymaliśmy nieodpłatnie środek trwały z innej biblioteki, która nie jest placówką podległą naszemu urzędowi. Środek trwały jest całkowicie umorzony. Wartość początkowa – 10 000 zł; umorzenie – 10 000 zł. Jak należy zaksięgować taki środek trwały?

 • Ewidencja księgowa drobnych środków trwałych

  data dodania: 31.08.2016

  Jednostka budżetowa zajmująca się m.in. promocją miast, terenów inwestycyjnych, współpracą z inwestorami i przedsiębiorcami zamawia duże reklamy (tzw. siatki) umieszczane na budynkach. Na reklamach znajdują się wydruki np. reklamy terenów inwestycyjnych, średni koszt wykonania takiej „siatki” to ok. 1500 zł. Nadmieniam, że są takie sytuacje, że reklama jest np. z treścią „rok 2016” – reklama będzie użyta tylko w tym roku, w następnym nie będzie możliwości jej wykorzystania. Czy taki zakup powinien być ewidencjonowany na koncie 013/072 („Pozostałe środki trwałe”) i wpisany do książki inwentarzowej?

 • Jak ująć w KŚT pompę centralnego ogrzewania

  data dodania: 14.01.2016

  Pompa do centralnego ogrzewania razem z kotłem została ujęta w naszej jednostce jako jeden środek trwały. Pompa ta uległa uszkodzeniu i należy wymienić ją na nową. Koszt nowej pompy do centralnego ogrzewania przekracza 3500 zł. W jaki sposób ująć w ewidencji księgowej zakup tej pompy? Czy wpisać osobno jako zwiększenie wartości środka trwałego, czy też jako samą pompę ująć do pozostałych środków trwałych?

 • Czy trwale zamontowana wiata przystankowa stanowi pozostały środek trwały jednostki

  data dodania: 30.06.2015

  Jednostka zakupiła przystanki autobusowe o wartości 3000 zł sztuka. Zostały one zamontowane na stałe w zatokach przystankowych. Czy z uwagi na fakt, że ich wartość jednostkowa jest mniejsza niż 3500 zł oraz że zostały zamontowane na stałe, to nie należy ich ujmować w ewidencji pozostałych środków trwałych?

 • Na jakim koncie ująć zwrot z tytułu zakupu kasy fiskalnej

  data dodania: 16.06.2015

  Szkoła prowadzi stołówkę szkolną. Obiady sprzedawane są uczniom, nauczycielom własnym, pracownikom obsługi, uczniom i nauczycielom z innej szkoły oraz osobom z zewnątrz. W związku ze zmianami przepisów w sprawie kas fiskalnych od 1 marca 2015 r. obowiązuje nas rejestracja sprzedaży obiadów osobom z zewnątrz szkoły. Jak ująć w ewidencji księgowej otrzymany zwrot za dokonanie zakupu kasy (700 zł)? Czy otrzymany zwrot należy zaksięgować jako dochody budżetowe i oddać do gminy czy jako pozostały przychód operacyjny i zaewidencjonować na koncie 760?

 • Czy wybudowanie nowego budynku na starych fundamentach należy uznać za jego modernizację

  data dodania: 16.06.2015

  Na skutek pożaru budynek uległ uszkodzeniu. Wartość budynku – 350 000 zł; dotychczasowe umorzenie – 62 000 zł. Zapadła decyzja o rozbiórce budynku i wybudowaniu nowego na istniejących fundamentach, które rzeczoznawca wycenił na 50 000 zł (materiał z odzysku). Czy należy zlikwidować spalony budynek, a nowo wybudowany przyjąć na nowy numer inwentarzowy, czy postąpić jak przy modernizacji budynku? Czy koszty rozbiórki, koszty wyceny przez rzeczoznawcę, wartość odzyskanych materiałów i wykorzystanych do odbudowy budynku oraz wartość fundamentów zwiększa nakłady na budowę środka trwałego? Jak powinny przebiegać księgowania tego zdarzenia?

 • W jakim paragrafie ująć zakup i montaż żaluzji zewnętrznych

  data dodania: 18.02.2015

  W budynku szkoły zamontowano żaluzje zewnętrzne. Czy montaż tych żaluzji zwiększa wartość budynku, jeżeli faktura za montaż do jednego okna będzie wystawiona na kwotę nieprzekraczającą 3500 zł (§ 4300)? W jednej z sal lekcyjnych cała ściana składa się z okien i wartość montażu żaluzji przekroczy 3500 zł, czy wydatek taki należy również zaklasyfikować w § 4300? Czy montaż klimatyzatora zwiększa wartość budynku bez względu na jego wartość (usługa – § 4300)? Czy zakup klimatyzatora do kwoty 3500 zł należy zaksięgować do pozostałych środków trwałych (§ 4210), a powyżej tej kwoty do paragrafu inwestycyjnego?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK