do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Rozliczenie wyników spisu z natury środków trwałych

  data dodania: 14.02.2019

 • Obowiązek sporządzania osobnych arkuszy spisowych dla środków trwałych o różnym sposobie ewidencji

  data dodania: 14.02.2019

 • Nierzetelne przeprowadzenie spisu z natury środków trwałych

  data dodania: 14.02.2019

 • Czy oprogramowanie systemowe jest częścią składową serwera?

  data dodania: 09.01.2019

  Jednostka budżetowa zakupiła w 2018 r. serwer. Na serwer składa się dysk, szufladka i oprogramowanie do serwera. Aby środek trwały był zdatny do użytku, są potrzebne te trzy elementy. W związku z tym księgowa chce ująć je jako jeden środek trwały, nie wyodrębniając oprogramowania systemowego. Może jednak powinno być ono wyodrębnione i przyjęte na stan jako wartość niematerialna i prawna?

 • Ujmowanie dowodów księgowych niezgodnie z dekretacją

  data dodania: 07.12.2018

  Nieprawidłowość: Na dowodach księgowych dotyczących zakupów środków trwałych i pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowo budowanej siedziby jednostki wskazano nieprawidłowy sposób księgowania:

 • Ewidencja zespołów komputerowych

  data dodania: 07.12.2018

  Jednostka zakupiła zespoły komputerowe składające się z monitora o wartości 280 zł i stacji o wartości powyżej 500 zł. W polityce rachunkowości jednostki zapisano, że zakupy o wartości:

 • Zasady ewidencji majątku trwałego po zmianach – nowy próg 10 000 zł

  data dodania: 23.10.2018

  Problem : Ustawa z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2175) od 1 stycznia 2018 r. zmieniła próg kwotowy, do wysokości którego podatnicy mogą dokonywać jednorazowej amortyzacji - z 3500 zł do 10 000 zł. Jak w związku ze zmianą limitu wartości środków trwałych zdefiniować zasady ewidencji majątku trwałego?

 • Montaż klimatyzatora ściennego – remont czy ulepszenie?

  data dodania: 16.08.2018

 • Inwentarz żywy – ewidencja księgowa

  data dodania: 23.07.2018

  Jednostka administruje parkiem miejskim, który zamieszkany jest m.in. przez łabędzie (zakupione i ujęte na koncie 013). Gromada inwentarza powiększyła się o 5 nowych piskląt. Jak je ująć w księgach (Wn 013/Ma 760)? W jakiej wartości wycenić? Czy tak jak dorosłe osobniki?

 • Ewidencja księgowa opłaty za przyłączenie obiektu użyteczności publicznej

  data dodania: 19.04.2018

  Jako muzeum prowadzimy modernizację kompleksu budynków. W związku z tym wystąpiliśmy do zakładu energetycznego o zwiększenie mocy przyłączeniowej. Otrzymaliśmy fakturę z treścią: opłata - przyłączenie obiektu użyteczności publicznej. Na jakim koncie powinno się zewidencjonować powyższą opłatę (podatki i opłaty, pozostałe koszty operacyjne)?

 • Ulepszenie umorzonego środka trwałego

  data dodania: 19.04.2018

  Mam środek trwały, który został już całkowicie umorzony. W styczniu został ulepszony. Kwota ulepszenia wyniosła 400 zł. Zwiększyłam o tę kwotę wartość początkową środka trwałego na podstawie dowodu OT - „Ulepszenie środka trwałego”. Czy mogę umorzyć tę kwotę zwiększenia jednorazowo, jeżeli wcześniej ten środek trwały był umarzany liniowo stawką 30%? Jak mam zaksięgować amortyzację: Wn 400, Ma 071 czy Wn 401, Ma 072?

 • Częściowa likwidacja środka trwałego

  data dodania: 29.03.2018

  Szkoła ma środek trwały o nazwie „technologia kuchni”, w skład którego wchodzi m.in. zmywarka do naczyń. Zmywarka jest niezdatna do użytku, w związku z czym trzeba ją zlikwidować. Czy w tym celu trzeba mieć jakąś ekspertyzę o jej stanie, żeby nie narazić się na zarzut niegospodarności? Poza tym znalazł się kupiec, który chciałby ją odkupić na części, ale oferuje za to niską kwotę. Czy zmywarkę mimo to można sprzedać?

 • Ujęcie w ewidencji częściowej likwidacji środka trwałego połączonego w zespół

  data dodania: 22.03.2018

  Szkoła ma środek trwały o nazwie „technologia kuchni”, w skład którego wchodzi m.in. zmywarka do naczyń. Zmywarka jest niezdatna do użytku, w związku z czym trzeba ją zlikwidować. W ewidencji środków trwałych nie podano jednak wartości samej zmywarki. W jaki zatem sposób zdjąć ją z ewidencji po postawieniu w stan likwidacji?

 • Amortyzacja gruntów oddanych w trwały zarząd

  data dodania: 12.03.2018

 • Niezgodność ewidencji syntetycznej i pomocniczej środków trwałych

  data dodania: 26.02.2018

  Opis nieprawidłowości: W ciągu roku budżetowego przychody środków trwałych z inwestycji były ujmowane w ewidencji pomocniczej środków trwałych jednostki, prowadzonej za pomocą oprogramowania XY, pod datą ich przyjęcia do użytkowania. W ewidencji syntetycznej odpowiednie księgowania na koncie 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)” i 011 „Środki trwałe”, prowadzonej za pomocą programu Z, były wykonywane na podstawie zbiorczego PK - „Polecenie księgowania”, pod datą 31 grudnia, w kwocie odpowiadającej sumie wartości początkowej nowo przyjętych do użytkowania środków trwałych. Ten sposób księgowania powodował:

 • Jak należy wystawić OT dla nieruchomości nabytej w użytkowanie wieczyste?

  data dodania: 22.02.2018

  Gmina nabyła za zaległości podatkowe prawo użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa wraz z prawem własności budynku posadowionego na tym gruncie. Na budynek wystawiono OT - „Przyjęcie środka trwałego”. Czy dla gruntu też należy wystawić OT?

 • Konto 080 – „Środki trwałe w budowie (inwestycje)”

  data dodania: 24.01.2018

  Problem : Ewidencja na koncie 080 często sprawia księgowym kłopot w różnych aspektach, np. czy każde zadanie inwestycyjne lub zakup inwestycyjny należy księgować przez konto 080? Jaka jest rola komórki merytorycznej przy zadaniach inwestycyjnych?

 • Montaż instalacji gazowej w samochodzie – wydatki inwestycyjne czy bieżące?

  data dodania: 22.12.2017

  W samochodzie będącym środkiem trwałym o wartości początkowej 100 000 zł zostanie zamontowana instalacja gazowa za kwotę 2500 zł. Czy o koszt instalacji należy zwiększyć wartość początkową samochodu, czy też zaliczyć wydatki na ten cel do kosztów bieżących?

 • Nierzetelna inwentaryzacja środków trwałych w budowie

  data dodania: 30.10.2017

  Nieprawidłowość: W protokole z weryfikacji salda konta 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)” na dzień 31 grudnia 2016 r. w urzędzie miejskim zapisano, że inwentaryzacja ta nie wykazała niezgodności. W protokole nie podano dokumentów, na podstawie których dokonano weryfikacji. Wyniki inwentaryzacji nie były zgodne ze stanem faktycznym, ponieważ na koncie 080 nie ujęto nakładów na ulepszenie obcego środka trwałego, które było rozpoczęte w 2016 r. i zostało zakończone w 2017 r. Ulepszenie było dokonywane przez gminę w budynku po byłym technikum, przekazanym jej przez powiat w bezpłatne użyczenie, z przeznaczeniem na urządzenie szkoły podstawowej. Na koniec 2016 r. poniesione przez jednostkę nakłady na ulepszenie wyniosły 679 007 zł i zostały pod datą 31 grudnia

 • Usunięcie szkody w środku trwałym a odszkodowanie

  data dodania: 29.09.2017

  Ubezpieczyciel zobowiązał się do wypłaty jednostce budżetowej odszkodowania z tytułu szkody na boisku sportowym. Szkoda ma być wyceniona i wypłata ma nastąpić w ciągu 1-2 miesięcy. Jednostka jednak musi naprawić szkodę przed rozpoczęciem sezonu, a nie ma wystarczających środków w planie finansowym w paragrafie 4270 „Zakup usług remontowych”. Kierownik jednostki ma wystąpić do rady gminy o zwiększenie planu dochodów (wpływ odszkodowania) i równocześnie zwiększenie planu wydatków, ale na sesję rady miejskiej trzeba zaczekać. Czy jednostka może wcześniej ponieść wydatek, a dopiero później wystąpić o zwiększenie planu dochodów i wydatków?

 • Ewidencja terenów zielonych

  data dodania: 12.06.2017

  Jak ująć w Klasyfikacji Środków Trwałych dokument PT dotyczący zagospodarowania terenu?

 • Jak zaksięgować w szkole PT otrzymane z gminy

  data dodania: 26.05.2017

  Jak zaksięgować w szkole PT z gminy „Modernizacja budynku szkoły”

 • Wycena ujawnionych w drodze inwentaryzacji środków trwałych

  data dodania: 26.01.2017

  W jaki sposób dokonać wyceny trudno dostępnych środków trwałych ujawnionych w toku inwentaryzacji?

 • Zasady ujmowania kosztów w § 606

  data dodania: 21.11.2016

  Czy wydatki na zakup sprzętu poprawiającego pracę umorzonego w 100% środka trwałego należy ująć w § 606 "Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych"?

 • Nieodpłatnie otrzymany środek trwały

  data dodania: 04.11.2016

  Otrzymaliśmy nieodpłatnie środek trwały z innej biblioteki, która nie jest placówką podległą naszemu urzędowi. Środek trwały jest całkowicie umorzony. Wartość początkowa - 10 000 zł; umorzenie - 10 000 zł. Jak należy zaksięgować taki środek trwały?

 • Ewidencja księgowa drobnych środków trwałych

  data dodania: 31.08.2016

  Jednostka budżetowa zajmująca się m.in. promocją miast, terenów inwestycyjnych, współpracą z inwestorami i przedsiębiorcami zamawia duże reklamy (tzw. siatki) umieszczane na budynkach. Na reklamach znajdują się wydruki np. reklamy terenów inwestycyjnych, średni koszt wykonania takiej "siatki" to ok. 1500 zł. Nadmieniam, że są takie sytuacje, że reklama jest np. z treścią "rok 2016" - reklama będzie użyta tylko w tym roku, w następnym nie będzie możliwości jej wykorzystania. Czy taki zakup powinien być ewidencjonowany na koncie 013/072 ("Pozostałe środki trwałe") i wpisany do książki inwentarzowej?

 • Jak ująć w KŚT pompę centralnego ogrzewania

  data dodania: 14.01.2016

  Pompa do centralnego ogrzewania razem z kotłem została ujęta w naszej jednostce jako jeden środek trwały. Pompa ta uległa uszkodzeniu i należy wymienić ją na nową. Koszt nowej pompy do centralnego ogrzewania przekracza 3500 zł. W jaki sposób ująć w ewidencji księgowej zakup tej pompy? Czy wpisać osobno jako zwiększenie wartości środka trwałego, czy też jako samą pompę ująć do pozostałych środków trwałych?

 • Czy trwale zamontowana wiata przystankowa stanowi pozostały środek trwały jednostki

  data dodania: 30.06.2015

  Jednostka zakupiła przystanki autobusowe o wartości 3000 zł sztuka. Zostały one zamontowane na stałe w zatokach przystankowych. Czy z uwagi na fakt, że ich wartość jednostkowa jest mniejsza niż 3500 zł oraz że zostały zamontowane na stałe, to nie należy ich ujmować w ewidencji pozostałych środków trwałych?

 • Na jakim koncie ująć zwrot z tytułu zakupu kasy fiskalnej

  data dodania: 16.06.2015

  Szkoła prowadzi stołówkę szkolną. Obiady sprzedawane są uczniom, nauczycielom własnym, pracownikom obsługi, uczniom i nauczycielom z innej szkoły oraz osobom z zewnątrz. W związku ze zmianami przepisów w sprawie kas fiskalnych od 1 marca 2015 r. obowiązuje nas rejestracja sprzedaży obiadów osobom z zewnątrz szkoły. Jak ująć w ewidencji księgowej otrzymany zwrot za dokonanie zakupu kasy (700 zł)? Czy otrzymany zwrot należy zaksięgować jako dochody budżetowe i oddać do gminy czy jako pozostały przychód operacyjny i zaewidencjonować na koncie 760?

 • Czy wybudowanie nowego budynku na starych fundamentach należy uznać za jego modernizację

  data dodania: 16.06.2015

  Na skutek pożaru budynek uległ uszkodzeniu. Wartość budynku - 350 000 zł; dotychczasowe umorzenie - 62 000 zł. Zapadła decyzja o rozbiórce budynku i wybudowaniu nowego na istniejących fundamentach, które rzeczoznawca wycenił na 50 000 zł (materiał z odzysku). Czy należy zlikwidować spalony budynek, a nowo wybudowany przyjąć na nowy numer inwentarzowy, czy postąpić jak przy modernizacji budynku? Czy koszty rozbiórki, koszty wyceny przez rzeczoznawcę, wartość odzyskanych materiałów i wykorzystanych do odbudowy budynku oraz wartość fundamentów zwiększa nakłady na budowę środka trwałego? Jak powinny przebiegać księgowania tego zdarzenia?

 • W jakim paragrafie ująć zakup i montaż żaluzji zewnętrznych

  data dodania: 18.02.2015

  W budynku szkoły zamontowano żaluzje zewnętrzne. Czy montaż tych żaluzji zwiększa wartość budynku, jeżeli faktura za montaż do jednego okna będzie wystawiona na kwotę nieprzekraczającą 3500 zł (§ 4300)? W jednej z sal lekcyjnych cała ściana składa się z okien i wartość montażu żaluzji przekroczy 3500 zł, czy wydatek taki należy również zaklasyfikować w § 4300? Czy montaż klimatyzatora zwiększa wartość budynku bez względu na jego wartość (usługa - § 4300)? Czy zakup klimatyzatora do kwoty 3500 zł należy zaksięgować do pozostałych środków trwałych (§ 4210), a powyżej tej kwoty do paragrafu inwestycyjnego?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK