do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 11.10.2018
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Inwentaryzacja krok po kroku

Działania związane z przeprowadzeniem inwentaryzacji można podzielić na etapy. Do każdego z etapów można przypisać określone czynności, uwzględniając przy tym procedurę zarówno prawną, jak i zwyczajową.

W procesie zamknięcia roku inwentaryzacja ma dość szczególne znaczenie, ponieważ na podstawie jej wyników można określić realną wartość i stan majątku jednostki. Ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów jednostki wiąże się z wyceną majątku, ale przede wszystkim ma wpływ na wynik finansowy jednostki, a także na rzetelność sprawozdań budżetowych i rocznego sprawozdania finansowego.

Celem inwentaryzacji jest ustalenie faktycznych stanów wszystkich składników majątkowych jednostki według stanu na określony dzień, porównanie tego stanu z ewidencją księgową, a następnie ustalenie i odpowiednie skorygowanie powstałych różnic, tak aby dane te były zgodne ze stanem faktycznym, a także rozliczenie osób odpowiedzialnych materialnie za powierzony majątek oraz ocena stanu i przydatności posiadanych zasobów.

Ogólne zasady przeprowadzania inwentaryzacji określa art. 26-27 uor. W przypadku jednostek sektora finansów publicznych nie ustanowiono żadnych dodatkowych regulacji prawnych. Wyjątek stanowią przepisy o charakterze karno-porządkowym:

● zaniechanie przeprowadzenia oraz rozliczenia inwentaryzacji, a także wykazanie w sprawozdaniu budżetowym danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej jest naruszeniem dyscypliny budżetowej (art. 18 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych),

● jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek udostępniania radnym dowodów księgowych oraz dokumentacji inwentaryzacyjnej (art. 34 ust. 1 pkt 6 uofp); stanowi to przejaw jawności finansów publicznych.

Jednostki sektora finansów publicznych zobowiązane są do przestrzegania zasad dotyczących częstotliwości i terminów inwentaryzowania poszczególnych rodzajów aktywów i pasywów, określonych w art. 26 uor.

Zakres poszczególnych etapów związanych z inwentaryzacją może się różnić w zależności od przeprowadzającej ją jednostki, dlatego też organizację inwentaryzacji należy dostosować do indywidualnych cech i warunków funkcjonowania jednostki.

ETAP I. Czynności przedinwentaryzacyjne:

Organizacja i dokumentacja inwentaryzacji

Czynności

Etap

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

infoRgrafika

Opracowanie instrukcji inwentaryzacyjnej lub zweryfikowanie jej treści w związku z:

uzyskaniem składników majątku, których do tej pory jednostka nie posiadała,

wdrożeniem w jednostce oprogramowania służącego do ewidencji wyposażenia, które umożliwia posługiwanie się kodami kreskowymi i czytnikami

wprowadzający

kierownik jednostki

IV kwartał roku bieżącego

infoRgrafika

Powołanie komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych

wprowadzający

kierownik jednostki

IV kwartał roku bieżącego

infoRgrafika

Opracowanie wstępnego planu inwentaryzacji;

plan powinien zawierać (patrz: wzór 1):

nazwę komórki podlegającej inwentaryzacji,

określenie składników podlegających inwentaryzacji,

określenie terminu inwentaryzacji,

określenie rzeczywistej daty inwentaryzacji i numer zarządzenia.

Plan inwentaryzacji sporządzany jest odrębnie na każdy rok z podziałem na miesiące

wprowadzający

zgodnie ze wskazaniem instrukcji inwentaryzacyjnej, może to być:

kierownik jednostki,

kierownik komórki inwentaryzacyjnej,

przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej

IV kwartał roku bieżącego

infoRgrafika

Opracowanie harmonogramu z podziałem na pola spisowe(patrz: wzór 2);

harmonogram obejmuje wykaz poszczególnych czynności inwentaryzacyjnych, jakie kolejno mają być podejmowane, zarówno na etapach przygotowawczych, jak i na etapach wykonywania inwentaryzacji.

W harmonogramie inwentaryzacji podaje się terminy, w tym dni i godziny przeprowadzenia czynności inwentaryzacyjnych, z wyszczególnieniem:

momentu rozpoczęcia i zakończenia czynności,

osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie czynności,

miejsc realizacji tych czynności

wprowadzający

zgodnie ze wskazaniem instrukcji inwentaryzacyjnej, może to być:

kierownik jednostki,

kierownik komórki inwentaryzacyjnej,

przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej

IV kwartał bieżącego roku

infoRgrafika

Wydanie zarządzenia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zgodnie z harmonogramem

wprowadzający

kierownik jednostki

IV kwartał roku bieżącego

infoRgrafika

Przeprowadzenie szkolenia zespołów spisowych z uwzględnieniem zasad wynikających z instrukcji inwentaryzacyjnej

wprowadzający

członkowie komisji inwentaryzacyjnej,

główny księgowy

IV kwartał roku bieżącego

infoRgrafika

Przygotowanie do inwentaryzacji:

uzgodnienie ewidencji pól spisowych z ewidencją księgową,

przygotowanie i uporządkowanie dokumentów,

przygotowanie pól spisowych poprzez ich uporządkowanie i oznakowanie

- w zależności od techniki spisowej

wprowadzający

osoba odpowiedzialna materialnie,

pracownicy księgowości

IV kwartał roku bieżącego

infoRgrafika

Powołanie kontrolerów spisowych

wprowadzający

komisja inwentaryzacyjna,

główny księgowy

IV kwartał roku bieżącego

infoRgrafika

Kolejne etapy procedury, wzory pism i dokumentów zobacz w artykule:  Inwentaryzacja krok po kroku >>

Instrukcje księgowego. 65 praktycznych procedur z serwisem internetowym

Książka zawiera zestaw aktualnych i praktycznych instrukcji objaśniających wybrane procedury podatkowe, księgowe i kadrowe. Trudne i skomplikowane zagadnienia prawne i proceduralne przedstawiono w sposób prosty, zwięzły i przystępny przy użyciu zestawień, tabel, przewodników „krok po kroku”.

Kup już za: 83.20 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK