do góry
Pobieranie danych...
zamknij
 
data dodania: 16.04.2018
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Kiedy żądać od pracownika odszkodowania za szkodę

Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną według zasad określonych w przepisach k.p. Pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę i tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda

 Pracownik nie będzie musiał rekompensować korzyści, których pracodawca mógłby się spodziewać, gdyby zachowanie pracownika wywołujące szkodę nie zaistniało, ponieważ  spodziewane korzyści nie stanowią straty rzeczywistej.

Jeżeli pracodawca przyczynił się w jakikolwiek sposób do powstania zaistniałej szkody, np. przez złą organizację pracy lub przez dostarczenie wadliwych materiałów do wykonywania pracy, pracownik poniesie odpowiedzialność za powstałą szkodę tylko w granicach przyczynienia się do jej powstania lub do jej powiększenia. To samo dotyczy udziału innego pracownika w powstaniu szkody. Pracownik nie odpowiada  bowiem za część szkody, do której powstania lub zwiększenia przyczyniła się inna osoba (np. pracodawca lub inny pracownik).

Przesłanki odpowiedzialności materialnej pracownika

Pracownik jednostki zostanie pociągnięty do odpowiedzialności materialnej, jeżeli zostały spełnione określone przesłanki. Są nimi:
● powstanie szkody w majątku pracodawcy,
● niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków pracowniczych,
● wina pracownika,
● normalny (adekwatny) związek przyczynowy między działaniem pracownika a niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków pracowniczych.

Przesłanki te muszą wystąpić łącznie. Brak któregokolwiek z tych elementów nie pozwala na obciążenie pracownika odpowiedzialnością materialną. Pracodawca jest obowiązany wykazać wszystkie okoliczności  uzasadniające odpowiedzialność pracownika oraz wysokość powstałej szkody (art. 116 k.p.). Musi zatem udowodnić, że poniósł określony uszczerbek majątkowy, który był rezultatem i normalnym następstwem  bezprawnego zachowania danego pracownika (pracowników). Dodatkowo powinien wykazać, że powstała szkoda wynikła z zawinionego niewykonania lub nienależytego wykonania konkretnych obowiązków  pracowniczych.

Zakres winy pracownika a wysokość odszkodowania

Za szkodę wyrządzoną pracodawcy pracownik odpowiada w każdym przypadku, gdy jej spowodowanie było jego zamiarem (wina umyślna), lub gdy takiego zamiaru nie miał, ale szkoda powstała w wyniku braku  zachowania przez pracownika należytej ostrożności i staranności podczas wykonywania obowiązków pracowniczych (wina nieumyślna).

Rozróżnienie rodzaju winy ma istotne znaczenie dla samego zakresu odpowiedzialności. Przy winie:
● nieumyślnej - wysokość odszkodowania jest, co do zasady, ograniczona do kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia pracownika i obejmuje jedynie rzeczywiste straty pracodawcy (art. 119 k.p.),
● umyślnej - sprawca odpowiada w pełnej wysokości spowodowanych strat (art. 122 k.p.).

Więcej przeczytaj w artykule: Kiedy pracodawca może domagać się od pracownika odszkodowania za wyrządzoną szkodę >>

Sprawozdawczość budżetowa. Nowe rozporządzenie z komentarzem

W dniu 12 stycznia 2018 r. opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Główne zmiany wprowadzone względem rozporządzenia Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. wynikają z: potrzeby doprecyzowania przepisów i rozszerzenia danych sprawozdawczych przekazywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, likwidacji sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych w związku z nowelizacją ustawy o finansach publicznych.

Kup już za: 39.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK