do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 14.09.2018
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Uproszczenia w księgach rachunkowych jednostek

Podjęcie decyzji o stosowaniu uproszczeń jest indywidualne. Powinno uwzględniać dotychczasowe doświadczenie w zakresie ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych. Oceny potrzeby ich wprowadzenia należy dokonać z perspektywy konkretnej jednostki.

Kierownik jednostki ma obowiązek zapewnienia wykazania w księgach rachunkowych wszystkich danych, które są istotne w procesie podejmowania decyzji gospodarczych oraz przy ocenie sytuacji finansowej i majątkowej jednostki budżetowej. Powinna być przy tym zachowana zasada ostrożności. Warunkiem zastosowania uproszczeń jest zapewnienie, że nie będą one wywierać ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy.

Jednostki należące do sektora finansów publicznych prowadzą księgi rachunkowe zgodnie z przepisami o rachunkowości orazrozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont (…). Jeśli rozporządzenie to nie zawiera w danej kwestii odrębnych uregulowań, jednostki powinny brać pod uwagę zapisy uor.

Artykuł 10 ust. 1 uor zobowiązuje kierowników jednostek do opracowania dokumentacji opisującej przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości. Dokumentacja ta powinna obejmować m.in.: zakres stosowanych uproszczeń, ewidencję zdarzeń, dokumenty i metody stosowane przy poszczególnych czynnościach, metody wyceny aktywów i pasywów oraz sposób ustalania wyniku finansowego. Zasady (polityka) rachunkowości powinny być utrwalone na piśmie. Rozwiązania wybrane przez jednostkę spośród dopuszczonych do stosowania przez uor muszą być bezwzględnie stosowane.

Uproszczenia w sposobie księgowania w jednostkach należących do sektora finansów publicznych mogą być stosowane tylko wtedy, gdy nie mają znaczącego wpływu na rzetelne przedstawienie sytuacji finansowej jednostki budżetowej oraz nie fałszują wyniku finansowego.

Przy podejmowaniu decyzji o stosowaniu uproszczeń należy kierować się zasadą istotności określoną w art. 8 ust. 1 uor.

Kierownik jednostki decydujący się na stosowanie uproszczeń może w polityce rachunkowości ustalić próg istotności do celów bilansowych. Próg ten może być wyrażony kwotowo albo procentowo - w zależności od tego, jakiego rodzaju operacji gospodarczych dotyczy:

  • kwotowy próg istotności polega na wyznaczeniu kwoty, poniżej której dana operacja gospodarcza ujmowana jest w księgach w sposób uproszczony,
  • procentowy poziom istotności oparty jest na poszczególnych kategoriach bilansu lub rachunku zysków i strat, takich jak: sama bilansowa, suma aktywów netto, zysk brutto, zysk netto czy przychody ze sprzedaży.

Jednostki organizacyjne w momencie zastosowania zasady istotności przy prowadzeniu rachunkowości powinny brać pod uwagę oczekiwania odbiorców sprawozdań finansowych, zakres informacji, jakie może pozyskać kierownik jednostki, aby sprawnie kierować jednostką, oraz wpływ na rozliczenia podatkowe z fiskusem. Wszystkie wymienione przesłanki powinny być brane pod uwagę, gdy jednostka decyduje się na uproszczenia.

O tym, jakie są najczęściej stosowane uproszczenia w sposobie księgowania przeczytaj w artykule: Uproszczenia w księgach rachunkowych jednostek >>

RODO 2019. Plusy i minusy zmian od 4 maja

Publikacja zawiera omówienie wszystkich zmian wprowadzonych przez ustawę z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Przejrzysta formuła publikacji pozwala na szybkie zapoznanie się ze zmianami wprowadzonymi w poszczególnych u

Kup już za: 79.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK