do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 13.03.2018
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Jak w jednostce wprowadzić nową klasyfikację środków trwałych

Sytuacje skutkujące koniecznością aktualizacji zasad (polityki) rachunkowości to w szczególności: zmiana przepisów lub utrata możliwości do stosowania uproszczeń przewidzianych w przepisach regulujących obszar rachunkowości jednostki.

Zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości to decyzja jednostki wynikająca z przepisów lub inicjatywy jednostki o zmianie dotychczas przyjętych zasad zestawiania zdarzeń gospodarczych na potrzeby sprawozdawczości finansowej na inne rozwiązania dopuszczone ustawą, zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finansowych. 

Najnowsza przesłanka do zmiany wynika ze zmiany zapisów art. 16d ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: updop). Zmiana spowodowała podwyższenie z 3500 zł do 10 000 zł limitu wartości środków lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków nabycia tych aktywów do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu oddania do użytkowania.

W zależności od formy, w jakiej regulowany jest dany obszar gospodarki finansowej w jednostce, adekwatnym dokumentem powinien być zmieniony zapis, umożliwiający wprowadzenie nowej klasyfikacji środków trwałych (dalej: KŚT), np. jeżeli w jednostce zostały przyjęte zasady ewidencji środków trwałych w zakresie stosowania KŚT w formie instrukcji stanowiącej załącznik do zarządzenia, również zarządzeniem powinna zostać zmieniona instrukcja do tego zarządzenia.

Oparcie procedury gospodarowania majątkiem wyłącznie na zapisach komunikatu Ministra Rozwoju i Finansów z 25 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 "Środki trwałe" (dalej: KSR 11) jest dużym uproszczeniem. Jednostka może zdecydować na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: uor) o stosowaniu w sprawach nieuregulowanych przepisami uor, krajowych standardów rachunkowości wydanych przez Komitet Standardów Rachunkowości, a w przypadku braku odpowiedniego standardu krajowego jednostki mogą stosować Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Co do zasady, podjęcie decyzji o stosowaniu w przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości Krajowych Standardów Rachunkowości jest jednoznaczne ze stosowaniem wszystkich opublikowanych standardów. Jednocześnie nie stanowi to przeszkody, by podczas sporządzania regulacji wewnętrznych jednostki w obszarach zbieżnych z treścią KSR z nich korzystać.

Celem KSR 11 jest pomoc w stosowaniu przepisów uor dotyczących środków trwałych, a zwłaszcza zapewnienie jednolitości rozwiązań stosowanych przez jednostki w zakresie uznawania, wyceny i ujęcia w księgach rachunkowych oraz prezentacji w sprawozdaniu finansowym tego składnika aktywów. Standard wyjaśnia zasady uznawania, wyceny i ujmowania środków trwałych oraz środków trwałych w budowie w księgach rachunkowych, w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, jak również zasady prezentacji i ujawniania informacji o nich w sprawozdaniu finansowym jednostki. A zatem nie wyczerpuje on elementów, jakie powinna zawierać procedura gospodarowania majątkiem w jednostce samorządu terytorialnego. Wewnętrzne regulacje w zakresie gospodarowania majątkiem powinny obejmować w szczególności:

  • sposób gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego,
  • sposób gospodarowania prawami na dobrach niematerialnych,
  • warunki sprzedaży, dzierżawy, najmu, przekazywania i darowizny majątku jednostki,
  • warunki likwidacji majątku jednostki.

Aktem prawnym regulującym ten obszar w organach administracji publicznej jest rozporządzenie Rady Ministrów z 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa.

Przeczytaj więcej w artykule: W jakiej formie wprowadzić w jednostce nową klasyfikację środków trwałych >>

Sprawozdawczość budżetowa. Nowe rozporządzenie z komentarzem

W dniu 12 stycznia 2018 r. opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Główne zmiany wprowadzone względem rozporządzenia Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. wynikają z: potrzeby doprecyzowania przepisów i rozszerzenia danych sprawozdawczych przekazywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, likwidacji sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych w związku z nowelizacją ustawy o finansach publicznych.

Kup już za: 39.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK