do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 12.01.2018
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Jak rozliczyć niewykorzystany urlop przed końcem zatrudnienia

Urlop wypoczynkowy przysługujący u pracodawcy, u którego pracownik kończy zatrudnienie, należny za 2018 r., zostanie ustalony w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w tym roku.

Ustalając urlop w sposób proporcjonalny, należy kierować się następującymi zasadami wskazanymi w ustawie z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (dalej: k.p.):
1) kalendarzowy miesiąc pracy to 1/12 rocznego wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi - 20 lub 26 dni, z uwzględnieniem proporcjonalnego obniżenia w razie zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy (art. 1552a § 1 k.p.),
2) niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca (art. 1552a § 2 k.p.),
3) w razie gdy wyliczenia wymiaru urlopu dla danego pracownika dadzą liczbę niepełną, dokonuje się zaokrąglenia w górę do pełnego dnia (art. 1553 § 1 k.p.).

Zatrudnienie ustaje pod koniec stycznia, w związku z tym pracownikowi przysługuje 1/12 z 26 dni urlopu (przy założeniu, że jego roczny wymiar urlopu wynosi 26 dni), czyli 2,167 dnia. Po zaokrągleniu wyniku w górę do pełnego dnia otrzymujemy 3 dni należnego za 2018 r. urlopu.
Urlop z 2017 r. i należny za 2018 r. należy przeliczyć na godziny, przyjmując za jeden dzień urlopu 8 godzin (art. 1552 k.p.): 8 dni × 8 godzin = 64 godziny urlopu.

Ekwiwalent za urlop za 2017 r. i 2018 r. jest ustalany i wypłacany razem, jednak w świadectwie pracy wskazuje się informacje dotyczące urlopu wykorzystanego w danym roku. W świadectwie pracy w ust. 6 pkt 1 określa się liczbę dni i godzin urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi u danego pracodawcy w roku kalendarzowym, kiedy ustaje stosunek pracy, który został wykorzystany w naturze, lub za który wypłacono ekwiwalent pieniężny. Dni wykorzystane w naturze oraz dni, za które przyznano ekwiwalent pieniężny, sumuje się. A zatem wystawiając świadectwo pracy osobie, o której mowa w pytaniu, należy wykazać wykorzystanie 3 dni (24 godziny) urlopu za 2018 r.

Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy, z wyłączeniem jednak tych należności otrzymywanych przez pracownika, które zostały wymienione w § 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Nie przytaczając całego katalogu tam wskazanego, należy pamiętać, że nie wlicza się do podstawy wymiaru m.in. trzynastek, nagród jubileuszowych, odprawy emerytalnej czy wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby.

Zasady obliczania wysokości ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

Ekwiwalent za niewykorzystany przez pracownika urlop wypoczynkowy oblicza się:
● dzieląc sumę miesięcznych wynagrodzeń ustalonych jako podstawę wymiaru ekwiwalentu przez współczynnik urlopowy, następnie
● dzieląc tak otrzymany ekwiwalent za jeden dzień urlopu przez liczbę odpowiadającą dobowej normie czasu pracy obowiązującej pracownika, następnie
● mnożąc tak otrzymany ekwiwalent za jedną godzinę urlopu przez liczbę godzin niewykorzystanego przez pracownika urlopu wypoczynkowego.

Przeczytaj więcej w artykule: Rozliczenie urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przed zakończeniem zatrudnienia >>

Sprawozdawczość budżetowa. Nowe rozporządzenie z komentarzem

W dniu 12 stycznia 2018 r. opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Główne zmiany wprowadzone względem rozporządzenia Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. wynikają z: potrzeby doprecyzowania przepisów i rozszerzenia danych sprawozdawczych przekazywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, likwidacji sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych w związku z nowelizacją ustawy o finansach publicznych.

Kup już za: 39.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK