do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 12.07.2018
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Czy kierownik jednostki może umarzać odsetki od nieterminowych płatności

W zależności od tego, czy mowa o należnościach cywilnoprawnych przypadających organom administracji rządowej, państwowym jednostkom budżetowym, państwowym funduszom celowym czy też JST lub jej jednostkom organizacyjnym, jakimi są jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe lub samorządowe instytucje kultury - stosuje się różne zapisy ustawy o finansach publicznych.

W odniesieniu do należności cywilnoprawnych przypadających organom administracji rządowej, państwowym jednostkom budżetowym, państwowym funduszom celowym stosuje się wprost art. 55-58 uofp. Oznacza to, że należności te mogą być umarzane na wniosek zobowiązanego i z urzędu.

Jeśli mowa o umorzeniu na wniosek zobowiązanego tylko "wiszących" odsetek (umorzenie części należności), konieczny jest wniosek dłużnika uzasadniony względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika. Gdyby jednak chodziło o umorzenie całego zobowiązania (należności głównej i odsetek), wówczas uzasadnienie wniosku dłużnika powinno być oparte na ważnym interesie dłużnika lub interesie publicznym.

Istnieje też możliwość umorzenia zaległych odsetek z urzędu. Może to nastąpić na podstawie zaistnienia jednej z enumeratywnie wymienionych przesłanek zawartych w art. 56 uofp.

Do umarzania należności cywilnoprawnych przypadających organom administracji rządowej, państwowym jednostkom budżetowym, państwowym funduszom celowym są uprawnieni:

  • Minister Finansów - w odniesieniu do należności Skarbu Państwa wynikających ze stosunków prawnych, w zakresie których jest on właściwy,
  • wojewoda - w odniesieniu do należności Skarbu Państwa wynikających z realizowanych przez wojewodę zadań z zakresu wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa,
  • kierownik państwowej jednostki budżetowej - w odniesieniu do pozostałych należności przypadających tej jednostce budżetowej, jeżeli wartość należności głównej nie przekracza kwoty 40 000 zł,
  • dysponent państwowego funduszu celowego - w odniesieniu do należności tego funduszu,
  • dysponent części budżetowej - w pozostałych przypadkach.

Więcej przeczytaj w artykule: Czy kierownik jednostki może umarzać odsetki od nieterminowych płatności? >>

Sprawozdawczość budżetowa. Nowe rozporządzenie z komentarzem

W dniu 12 stycznia 2018 r. opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Główne zmiany wprowadzone względem rozporządzenia Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. wynikają z: potrzeby doprecyzowania przepisów i rozszerzenia danych sprawozdawczych przekazywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, likwidacji sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych w związku z nowelizacją ustawy o finansach publicznych.

Kup już za: 39.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK