do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Rachunkowość Budżetowa 6/2016, data dodania: 08.03.2016

Porada aktualna do 2017-09-01*

*Od 2 września 2017 r. obowiązują zmiany dot. WS – nie ma już obowiązku stosowania klasyfikacji kodów wydatków strukturalnych oraz wygasa obowiązek sporządzania i przekazywania do MF rocznego sprawozdania Rb-WSa/Rb-WSb za rok 2017 oraz ewentualnych korekt dotyczących sprawozdań za lata ubiegłe. Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów (pismo z 7 września 2017 r. nr PG8.4181.11.2017): W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 1475), która w art. 11 zawiera zmianę ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), uchylającą obowiązek stosowania przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych dodatkowej klasyfikacji, tj. klasyfikacji wydatków strukturalnych, zwracam się z uprzejmą prośbą o poinformowanie nadzorowanych przez RIO jednostek sektora samorządowego o braku konieczności dalszego ewidencjonowania wydatków strukturalnych, jak również o przekazanie informacji, iż w związku z wprowadzonymi zmianami wygasa obowiązek sporządzania i przekazywania do Ministerstwa Finansów rocznego sprawozdania Rb-WSa za rok 2017 oraz ewentualnych korekt dotyczących sprawozdań za lata ubiegłe. Jednocześnie informuję, że w chwili obecnej trwają prace nad zmianą rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej odnoszące się do sprawozdawczości wydatków strukturalnych, w tym uchylające wzory sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb. Ponadto zauważa się, że w związku z uchyleniem podstawy prawnej rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz.U. Nr 44 poz. 255) utraciło swoją moc obowiązującą z dniem wejścia w życie wymienionej na wstępie ustawy. Artur Kawaler Zastępca Dyrektora Departamentu Wspierania Polityk Gospodarczych

Czy wejście w życie ustawy o rewitalizacji zmienia zasady klasyfikowania wydatków strukturalnych ujmowanych w kodzie 61 klasyfikacji

Czy wejście w życie ustawy z 9 października 2015 r. o rewitalizacji, zawierającej m. in. legalną definicję pojęcia rewitalizacji, zmienia dotychczasowe praktyki klasyfikowania wydatków strukturalnych związanych z rewitalizacją obszarów miejskich i wiejskich? Jeżeli tak, to w jakim zakresie? Nie, wejście w życie ustawy o rewitalizacji nie wprowadza zasadniczych zmian w sposobie ewidencjonowania wydatków strukturalnych w tym obszarze. Pomimo że stan prawny w zakresie ewidencjonowania wydatków strukturalnych nie zmienił się od stosunkowo długiego czasu, to na kwestie te mogą mieć wpływ...

(...)


Treści dostępne dla abonentów INFORRB Platformy Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy.
Jeżeli nie masz dostępu to zamów w atrakcyjnej cenie!
Mam dostęp Nie mam dostępu

Zaloguj się

Problemy z logowaniem?
Kliknij tutaj »