do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • Czy Prezes UZP może unieważnić umowę o zamówienie publiczne

  Porada aktualna | data dodania: 04.01.2018

  Kontrola Prezesa UZP wykazała, że naruszono przepisy ustawy dotyczące konkurencji. Źle opisano przedmiot zamówienia (samochody) sugerujący wybór jednego wykonawcy. Czy istnieje ryzyko, że umowa może zostać unieważniona przez Prezesa UZP?

 • Kiedy zamówienie publiczne należy traktować jako zamówienie odrębne

  Porada aktualna | data dodania: 03.10.2017

  PROBLEM: Szkoła w budżecie na 2017 r. uzyskała kwotę 400 000 zł na wykonanie robót budowlanych, polegających na przebudowie pomieszczeń szkolnych. Ogłoszono przetarg nieograniczony na podstawie przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: upup), który został już rozstrzygnięty, a prace budowlane trwają. We wrześniu 2017 r. plan paragrafu inwestycyjnego szkoły został zwiększony o 100 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu ogrodzenia. Ogrodzenie biegnie wzdłuż chodnika znajdującego się przy szkole, oddzielając tym samym teren szkoły od terenów miejskich. Czy te roboty budowlane także powinniśmy zrealizować w ramach przetargu, czy też możemy je zrealizować w oparciu o procedurę wyboru oferty do 30 000 euro?

 • Kiedy zamawiający może żądać oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

  Porada aktualna | data dodania: 03.10.2017

  PROBLEM: Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne. Czy w związku z tym ma żądać od wykonawcy oświadczenia o spełnianiu tych warunków?

 • Jak zamawiający uwzględnia zarzuty z odwołania wniesionego przez wykonawcę do KIO

  Porada aktualna | data dodania: 19.05.2017

  Zamawiający może uwzględnić w całości albo w części zarzuty przedstawione przez wykonawcę w odwołaniu złożonym do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Wskazują na to zwłaszcza przepisy art. 186 ust. 2 i 3a Prawa zamówień publicznych. Jeżeli zamawiający wnosi odpowiedź na odwołanie, powinno to nastąpić w formie pisemnej lub ustnie do protokołu.

 • Wyrażenie zgody na cesję wierzytelności

  Porada aktualna | data dodania: 18.05.2017

  Gmina wyłoniła w drodze przetargu wykonawcę, który wnioskuje o zezwolenie na zawarcie umowy cesji wierzytelności. Co to jest cesja? Po co jest? Co daje wierzycielowi? Czy zawarcie umowy cesji wiąże się ze zmianą numeru rachunku w umowie?

 • Co zrobić z nienależnymi dochodami w budżecie gminy

  Porada aktualna | data dodania: 12.09.2016

  Skarbnik gminy, chcąc ratować sytuację finansową jednostki, dokonał analizy zasobów finansowych i stwierdził, że na jej kontach bankowych znajdują się środki finansowe (wadia) przekazywane jednostce w celu zabezpieczenia przetargów ogłaszanych przez jednostkę. Środki te nie zostały zwrócone wpłacającym i spoczywały na oprocentowanych kontach bankowych jednostki jako tzw. niepodjęte depozyty. Skarbnik postanowił przekazać, za zgodą wójta, te kwoty, które nie zostały zwrócone ani podjęte przez wpłacających na dochody gminy, ratując w ten sposób jej sytuację finansową.

 • Nienależne dochody w budżecie gminy

  Porada aktualna | data dodania: 03.08.2016

  OPIS NIEPRAWIDŁOWOŚCI: W gminie w 2016 r. wskutek realizacji szeregu wcześniej planowanych inwestycji i spłaty związanych z nimi zobowiązań doszło do sytuacji, w której indywidualny wskaźnik zadłużenia, określony w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: uofp), znajduje się na granicy dopuszczalności. Skarbnik gminy, chcąc ratować sytuację finansową jednostki, dokonał analizy zasobów finansowych i stwierdził, że na jej kontach bankowych znajdują się środki finansowe (wadia) przekazywane jednostce w celu zabezpieczenia przetargów ogłaszanych przez jednostkę w związku z realizowanymi inwestycjami. Środki te nie zostały zwrócone wpłacającym i po zrealizowaniu procedury zamówień publicznych spoczywały na oprocentowanych kontach bankowych jednostki jako tzw. niepodjęte

 • Jakie elementy ująć w SIWZ przy zamówieniu na wykonanie remontu i przebudowy budynku

  Porada aktualna do dnia 2016-07-28 | data dodania: 07.12.2015

  Nasze nadleśnictwo planuje wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy i termomodernizacji budynku mieszkalnego leśniczówki wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dla nadleśnictwa robót budowlanych polegających na: przebudowie, remoncie i termomodernizacji budynku mieszkalnego leśniczówki; utwardzeniu terenu w strefie wjazdu i przy istniejącym budynku mieszkalnym; budowie przydomowej oczyszczalni ścieków; remoncie elementów budynku gospodarczego. Na jakie elementy przy opracowywaniu SIWZ należy zwrócić szczególną uwagę?

 • Kiedy można zawrzeć kilka umów o zamówienie publiczne z tym samym podmiotem

  Porada aktualna do dnia 2016-07-28 | data dodania: 07.12.2015

  Zakład budżetowy prowadzi działalność w zakresie rozprowadzania wody i odbioru ścieków. Na usługę konserwacji wodociągów zawarł umowę z konserwatorem, która obowiązuje przez rok. Obroty w ramach zawartej umowy wynoszą 64 500 zł. Umowa nie obejmuje innych prac związanych z wodociągami – np. montażu wodomierzy czy usuwania awarii i przecieków. Na tego typu prace ten sam konserwator otrzymuje dodatkowe zlecenia. Umowa została zawarta w ramach „zapytania o cenę”. Gmina preferuje rozwój swoich firm. Jest to jedyny podmiot na terenie gminy, który zajmuje się tego rodzaju usługami. Czy zakład może zawierać dowolną ilość umów z tym samym podmiotem na okres jednego roku, jeśli umowy te nie przekraczają progu 30 000 euro?

 • Jak stosować klauzule społeczne w zamówieniach publicznych

  Porada aktualna do dnia 2016-07-28 | data dodania: 12.11.2015

  Rada Ministrów 28 lipca 2015 r. przyjęła zalecenia w sprawie stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. Klauzule te są związane z możliwością wprowadzenia przez zamawiającego wymogu zatrudniania przez wykonawców (i podwykonawców) przy realizacji zamówienia osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę, a także zatrudnienia osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych. Sformułowania zawarte w zaleceniach wywołują liczne wątpliwości co do zakresu stosowania takich klauzul.

 • Jak wykazać interes w uzyskaniu zamówienia w ramach procedur odwoławczych

  Porada aktualna | data dodania: 07.09.2015

  Odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej jest sposobem na dochodzenie przez wykonawców swoich racji, stanowi możliwość obrony przed niezgodną z przepisami czynnością zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub ochrony przed zaniechaniem czynności, które miał obowiązek wykonać zamawiający. Jednym z najważniejszych elementów decydujących o tym, czy odwołanie zostanie w ogóle rozpatrzone, jest wykazanie przez odwołującego interesu w uzyskaniu zamówienia. Złe rozumienie tego pojęcia jest najczęstszą przyczyną oddalenia odwołania.

 • Czy wykonawca może z własnej inicjatywy naprawić ofertę po terminie złożenia

  Porada aktualna do dnia 2016-07-28 | data dodania: 16.06.2015

  Wykonawca, kompletując wymagane dokumenty i sporządzając ofertę, może popełnić błąd i przeoczyć któryś z nich. Może również złożyć dokument nieprawidłowy – taki, który ma wadę formalną bądź merytoryczną. W przepisach upzp znajdują się regulacje pozwalające na możliwość naprawienia takiej sytuacji. Jest to tzw. postępowanie uzupełniające. Uruchomienie takiego postępowania jest obowiązkiem zamawiającego. W praktyce często nasuwa się pytanie, czy instytucja ta może być samodzielnie wykorzystana przez wykonawcę, który po złożeniu oferty sam dostrzeże nieprawidłowości w złożonej przez siebie dokumentacji.

 • Jak sporządzić SIWZ na wykonanie usług pogotowia technicznego

  Porada aktualna do dnia 2016-07-28 | data dodania: 27.04.2015

  Zakład budżetowy zarządzający w imieniu gminy komunalnym zasobem mieszkaniowym przygotowuje specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na wykonanie usług w ramach pogotowia technicznego dla nieruchomości i lokali komunalnych. Położenie miasta, w którym zakład ma siedzibę, determinuje podział obszaru na prawobrzeże i lewobrzeże. Jak opisać przedmiot zamówienia oraz kryteria, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty? Jak określić sposób obliczania ceny i jakie załączniki powinny być dołączone do SIWZ?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK