do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • Budynki przekazane do SP ZOZ w nieodpłatne użytkowanie

  Porada aktualna | data dodania: 18.07.2018

 • W jakim paragrafie (§ 430 czy § 443) należy ująć abonament RTV?

  Porada aktualna | data dodania: 16.07.2018

  Abonament RTV, czyli opłata radiowo-telewizyjna powinien być ujęty w § 430 „Zakup usług pozostałych”, jak wynika z załącznika nr 4 do rozporządzenia o klasyfikacji budżetowej. Zgodnie z opisem do tego paragrafu, obejmuje on wydatki funduszu operacyjnego, którego przeznaczenie jest niejawne, oraz wydatki na zakup usług (z

 • Jak zaksięgować zakup telefonu komórkowego z odwrotnym obciążeniem

  Porada aktualna | data dodania: 16.07.2018

  Przedszkole publiczne zakupiło telefon komórkowy ze środków budżetowych. Faktura za telefon jest fakturą z odwrotnym obciążeniem VAT. Jednostka zapłaciła należność netto w wysokości 1,00 zł operatorowi, klasyfikując wydatek w § 421 „Zakup materiałów i wyposażenia”. Natomiast kwota podatku w wysokości 0,23 zł została przekazana na rachunek urzędu miasta, jako VAT należny, który następnie urząd odprowadzi do urzędu skarbowego. W jakim paragrafie powinien być zakwalifikowany wydatek w kwocie 0,23 zł?

 • Ewidencja księgowa wykonania altany dla DPS

  Porada aktualna | data dodania: 06.07.2018

  Dom pomocy społecznej zamówił altanę. Na fakturze widnieje zapis: ,,wykonanie altany”, wartość - 9300 zł. Jak ująć taką usługę w ewidencji księgowej? Czy właściwy jest § 421 „Zakup materiałów i wyposażenia” jako zakup altany, czy § 430 „Zakup usług pozostałych” jako usługa? Jak postąpić z przyjęciem na konto 013 „Pozostałe środki trwałe” i z umorzeniem?

 • Jak prawidłowo ująć w sprawozdaniu Rb-28S opłatę za pobór wód płatną raz na kwartał?

  Porada aktualna | data dodania: 29.06.2018

  Jak należy wykazać w sprawozdaniu Rb-28S opłatę za pobór wód płatną raz na kwartał, gdy termin płatności za 4 kwartał przypada 31 stycznia 2019 r. (4 raty po 600 zł)? Zaangażowanie wydatków wynosi:

 • Niewłaściwe udokumentowanie przypisów i odpisów podatku od środków transportowych

  Porada aktualna | data dodania: 28.06.2018

  Nieprawidłowość: W urzędzie miasta nie przestrzegano przepisów dotyczących ewidencji księgowej podatków. Inspektor ds. podatków lokalnych wprowadzał zapisy na karcie kontowej dla podatku od środków transportowych na podstawie otrzymanych informacji o zbyciu lub nabyciu pojazdu.

 • Zawyżenie wartości środka trwałego

  Porada aktualna | data dodania: 28.06.2018

  Nieprawidłowość: W jednostce zawyżono wartość środka trwałego o koszty niezwiązane bezpośrednio z jego wytworzeniem (w tym wynagrodzenie koordynatora projektu, koszty konferencji podsumowującej wykonanie projektu i gadżetów promocyjnych).

 • Zasilanie podstawowego rachunku bankowego jednostki środkami z rachunku bankowego sum depozytowych

  Porada aktualna | data dodania: 28.06.2018

  Nieprawidłowość: Kilka razy w ciągu roku jednostka budżetowa dokonywała przelewu środków z rachunku bankowego sum depozytowych na podstawowy rachunek bankowy jednostki. Środki te były wykorzystywane w celu pokrycia wydatków związanych z realizacją bieżących zadań, w tym także na przelew składek ZUS od wynagrodzeń pracowników. Następnie po wpływie na rachunek bieżący środków np. z tytułu raty podatku od nieruchomości od osób prawnych, udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych środki te były z powrotem przekazywane na rachunek sum depozytowych.

 • Nieprawidłowe gromadzenie dochodów na wydzielonym rachunku

  Porada aktualna | data dodania: 28.06.2018

  Nieprawidłowość: Jednostka oświatowa gromadziła na wydzielonym rachunku utworzonym zgodnie z art. 223 uofp m.in. dochody z najmu pomieszczeń dla kilku podmiotów oraz z dzierżawy placu szkolnego dla ośrodka szkolenia kierowców. Każda z umów została zawarta na 3 lata. Gromadzenie dochodów z tytułu tych umów było niezgodne z uchwałą rady powiatu w sprawie określenia dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez powiatowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową. Z uchwały tej wynikało, że źródłem dochodów gromadzonych przez zespół szkół mogą być opłaty za jednorazowy wynajem pomieszczeń szkolnych oraz sprzętu szkolnego. Czynsz dzierżawny w ogóle nie został wymieniony jako źródło dochodów

 • Jak klasyfikować zwrot VAT z urzędu skarbowego?

  Porada aktualna | data dodania: 28.06.2018

  Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje paragraf 094 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”. Czy w paragrafie tym należy ujmować zwroty VAT z urzędu s karbowego wynikające z deklaracji VAT-7 za listopad i grudzień poprzedniego roku, uzyskane w roku następnym (zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług zwrot VAT następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia na rachunek bankowy podatnika)? Czy w paragrafie 094 należy także ujmować zwroty VAT z u rzędu s karbowego uzyskane w trakcie roku kalendarzowego w wyniku złożenia, w tym roku, korekt deklaracji VAT-7 za lata ubiegłe?

 • Zaangażowanie wydatków w jednostce budżetowej

  Porada aktualna | data dodania: 28.06.2018

  Problem: Pojęcie zaangażowania funkcjonuje w systemie prawa już dość długo. Jednak w jednostkach wciąż zdarzają się nieprawidłowości w zakresie jego ewidencji. Częste są przypadki nieewidencjonowania zaangażowania wydatków lat przyszłych, nieewidencjonowania zaangażowania na bieżąco lub wykazywania w sprawozdaniach nieprawidłowych kwot dotyczących zaangażowania. Problemem jest też nieterminowe przekazywanie do komórki finansowej dokumentów będących podstawą do ewidencji zaangażowania. Przyczyną tego może być brak odpowiednich zapisów w polityce rachunkowości danej jednostki, gdzie trzeba wskazać, jakie rodzaje dokumentów będą podstawą zapisów zdarzeń związanych z zaangażowaniem. Zapis taki może znaleźć się również w instrukcji obiegu

 • Sprzedaż odpadów – paragraf 097 czy inny?

  Porada aktualna | data dodania: 28.06.2018

  Sprzedajemy odpady, a konkretnie zużyty olej jadalny. Jaki paragraf dochodów należy tu zastosować? Czy właściwy będzie paragraf 097?

 • Artykuły spożywcze z przeznaczeniem dla uczniów – paragraf 422 czy 421?

  Porada aktualna | data dodania: 27.06.2018

  Pytanie: W jednostce oświatowej zostały zakupione napoje i lody z przeznaczeniem na organizację dnia sportu dla uczniów. Chciałabym się utwierdzić w prawidłowości klasyfikacji budżetowej. Czy do tego typu wydatków powinnam zastosować paragraf 422 „Zakup środków żywności”, czy może właściwy będzie paragraf 421 „Zakup materiałów i wyposażenia”?

 • Porozumienia zawierane pomiędzy JST na podstawie ustawy o systemie pieczy zastępczej a klasyfikacja budżetowa

  Porada aktualna | data dodania: 04.06.2018

  W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć dochody i wydatki wynikające z porozumień zawieranych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 191 ust. 5 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej?

 • Ewidencja rozliczenia dotacji w księgach rachunkowych urzędu

  Porada aktualna | data dodania: 04.06.2018

  Z budżetu gminy udzielane są rokrocznie dotacje (celowe, przedmiotowe oraz podmiotowe). W urzędzie miejskim wyodrębniono dwa oddzielne dzienniki częściowe (opisane w polityce rachunkowości jednostki) oraz oddzielne rachunki bankowe dla dochodów budżetowych oraz dla wydatków budżetowych. Czy takie działanie jest prawidłowe?

 • Klasyfikacja budżetowa wpłaty od sponsora z tytułu umowy sponsorskiej

  Porada aktualna | data dodania: 04.06.2018

  Jednostka budżetowa pozyskała od sponsora środki na zakup specjalnej altanki dla matek karmiących. W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej należy ująć w jednostce budżetowej wpłatę od sponsora z tytułu zawartej umowy sponsorskiej? W ramach planu wydatków jednostka budżetowa będzie zobligowana zakupić środek trwały - tj. przedmiotową altankę.

 • Opłata stała za usługi wodne – klasyfikacja budżetowa

  Porada aktualna | data dodania: 04.06.2018

  Jak zaksięgować opłatę stałą za pobór wód podziemnych wpłaconą w 2018 r. do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie?

 • Saldo konta 820 i 870 po zmianach

  Porada aktualna | data dodania: 30.05.2018

  Od 1 stycznia 2018 r. zmienił się opis kont 820 „Rozliczenie wyniku finansowego” i 870 „Podatki i obowiązkowe rozliczenia z budżetem obciążające wynik finansowy” dla jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową. Do tej pory na koncie 820 księgowałam nadwyżkę dochodów z wydzielonego rachunku dochodów, którą w następnym roku przeksięgowywałam na konto 800 „Fundusz jednostki”. Na koniec 2017 r. w B.Z. też miałam nadwyżkę (kapitalizację odsetek), którą wykazałam w B.O. na 1 stycznia 2018 r. Czy w styczniu powinnam przeksięgować saldo konta 820 na konto 870, czy może konto 870 dotyczy nadwyżki za rok 2018 r. i należy ją ująć na tym koncie dopiero na dzień 31 grudnia 2018 r.? Konto 870 podlega przeksięgowaniu na koniec roku na

 • Niedokonywanie ewidencji przypisu należności

  Porada aktualna | data dodania: 29.05.2018

  Nieprawidłowość: W ewidencji księgowej urzędu miejskiego nie dokonywano przypisu należności m.in. z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i za zajęcie pasa drogowego.

 • Przekroczenie zakresu upoważnienia do zaciągania zobowiązań

  Porada aktualna | data dodania: 29.05.2018

  Nieprawidłowość: Wójt gminy zawarł umowę o dzieło na kwotę 3000 zł (dział 010, rozdział 01010, paragraf 4170). Na dzień podpisania umowy plan finansowy wydatków w podanej podziałce klasyfikacji budżetowej wynosił 2000 zł, natomiast wykonanie 0,00 zł.

 • Zaniechanie rozliczenia udzielonych dotacji

  Porada aktualna | data dodania: 29.05.2018

  Nieprawidłowość: W urzędzie gminy wszystkie dotacje udzielone z budżetu organizacjom pożytku publicznego były uznawane za rozliczone z dniem ich przelania na konta tych jednostek. W chwili dokonania przelewu dotacje ewidencjonowano na kontach urzędu jako jednostki budżetowej zapisem:

 • Przedpłata za udział w konferencji

  Porada aktualna | data dodania: 28.05.2018

  Jak powinnam zaksięgować zapłatę za usługę pobytową (udział w konferencji)? Zapłata musi nastąpić do 20 maja, a konferencja odbędzie się 10 czerwca. Nie mam żadnej faktury, gdyż jednostka organizująca spotkanie wystawi ją dopiero po otrzymaniu wpłaty. Podstawą zapłaty ma być pisemne polecenie dyrektora plus zaproszenie do udziału w konferencji z określonymi warunkami udziału (na zaproszeniu jest informacja o konieczności przedpłaty).

 • Przeksięgowanie zrealizowanych dochodów i wydatków

  Porada aktualna | data dodania: 28.05.2018

  Czy w jednostce budżetowej przenosi się zrealizowane dochody (zapisem Wn 800 i Ma 222 zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S) i wydatki (zapisem Wn 223 i Ma 800 zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S) na fundusz jednostki na podstawie rocznych sprawozdań czy miesięcznych? https://forum.infor.pl/topic/444794-przeksiegowanie-zrealizowanych-dochodow-i-wydatkow/

 • Procedura postępowania z sumami depozytowymi

  Porada aktualna | data dodania: 28.05.2018

  Problem : Sumy depozytowe w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego mogą być gromadzone z różnych tytułów. Definicja sum depozytowych oraz ogólne zasady ich przechowywania i zwrotu przez jednostki samorządowe nie zostały wprost unormowane w przepisach ogólnie obowiązujących. Dlatego dochodzi do wielu nieprawidłowości związanych z przechowywaniem sum depozytowych i ich ewidencją.

 • Instruktaż: Rejestr Należności Publicznoprawnych – zasady funkcjonowania

  Porada aktualna | data dodania: 28.05.2018

  Z dniem 1 czerwca 2018 r. do jednostek samorządu terytorialnego wkracza Rejestr Należności Publicznoprawnych. Jak prawidłowo postąpić w przedmiocie Rejestru? Jakie należności można ujawnić w Rejestrze, kiedy można wprowadzić dane do Rejestru, a kiedy możne je zmienić lub wykreślić?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK