do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • Wykonanie tablicy upamiętniającej odzyskanie niepodległości – jaki paragraf

  Porada aktualna | data dodania: 18.09.2018

  W jakiej klasyfikacji budżetowej zakwalifikować wydatek dotyczący zakupu lub wykonania pomników i tablic upamiętniających odzyskanie przez Polskę niepodległości? Czy tablice powyżej 10 000 zł będą stanowić samodzielny środek trwały, czy zwiększą wartość budynku, na którym zostaną powieszone?

 • Rewitalizacja i modernizacja budynków w ramach projektu z dofinansowaniem środków unijnych

  Porada aktualna | data dodania: 18.09.2018

  Projekt obejmuje następujące kategorie wydatków: dokumentacja projektowa, roboty budowlane i konserwatorskie, nadzór autorski, konserwatorski i budowlany wielobranżowy, zakup serwera i pierwszego wyposażenia. W lipcu zostały zakończone roboty budowlane i konserwatorskie. Pozostał do realizacji zakup serwera i wyposażenia. Czy należy przekazać do użytkowania (jeden nowy budynek) i zwiększyć wartość dwóch modernizowanych i rewitalizowanych obiektów, a amortyzację naliczyć od zwiększonej wartości od sierpnia 2018 r.? Czy dopiero po oddaniu do użytkowania pierwszego wyposażenia, które będzie dostarczone i zamontowane we wrześniu br., całość projektu (inwestycji) rozliczyć we wrześniu i rozpocząć naliczanie amortyzacji od października 2018 r.?

 • Darowizna nieruchomości w księgach rachunkowych darczyńcy i obdarowanego

  Porada aktualna | data dodania: 18.09.2018

  Gmina przekazała budynek hali sportowej instytucji kultury, dla której jest organizatorem na podstawie zarządzenia wójta (nie ma aktu notarialnego o przekazaniu darowizny). Wartość środka trwałego została wyksięgowana z ewidencji wartości środków trwałych (konto 011) i zaksięgowana na konto pozabilansowe. Instytucja kultury wprowadziła do własnej ewidencji środków trwałych wartość hali sportowej na konto 011. Czy takie działanie jest prawidłowe? Jak prawidłowo dokonać przeniesienia wartości środka trwałego do ewidencji gminy?

 • Korekta dokumentów ubezpieczeniowych – ewidencja księgowa

  Porada aktualna | data dodania: 18.09.2018

  Jak należy zaewidencjonować w księgach rachunkowych korekty dokumentów ubezpieczeniowych za lata ubiegłe? Czy nadpłacone kwoty składek należy odprowadzić na dochody jednostki samorządu terytorialnego?

 • Rozliczenie rachunku VAT założonego oddzielnie dla wydatków i dochodów

  Porada aktualna | data dodania: 18.09.2018

  Jak powinno prawidłowo wyglądać rozliczenie i rozksięgowanie VAT w przypadku posiadania rachunku VAT osobno dla organu i dla jednostek organizacyjnych, jeżeli gmina założyła dodatkowo dwa konta rachunku VAT dla wydatków i dochodów - czyli osobno rachunki dla organu (+ rachunek VAT) dla wydatków (+ rachunek VAT) dla dochodów (+ rachunek VAT) oraz każda jednostka posiada odrębny rachunek VAT na swoje potrzeby?

 • Czy karę porządkową nałożoną na pracownika należy wykazać w sprawozdaniu Rb-27S

  Porada aktualna | data dodania: 04.09.2018

  Dyrektor szkoły wymierzył pracownikowi karę porządkową za naruszenie przepisów bhp. Czy wpływ z tytułu kary porządkowej powinien być wykazany w sprawozdaniu Rb-27S; jeżeli tak, to w jakim paragrafie? Zgodnie z zapisami Kodeksu pracy, wpływy z tytułu kary porządkowej powinny być przeznaczone na poprawę warunków bhp. Czy oznacza to, że jednostka może wnioskować do organu prowadzącego o zwiększenie planu w § 3020, o kwotę, która została odprowadzona do urzędu miasta z tytułu kary porządkowej?

 • Zastosowanie technicznego zapisu ujemnego przy rozliczaniu zaliczek

  Porada aktualna | data dodania: 03.09.2018

  Samorządowa jednostka budżetowa stosunkowo często udziela swoim pracownikom zaliczek na zakup materiałów i towarów na potrzeby bieżącego funkcjonowania jednostki. Zaliczki pobierane są w formie gotówki z kasy jednostki uprzednio wypłaconej z banku, a następnie są rozliczane. Procedura ta ewidencjonowana jest na wielu kontach księgowych. Kiedy stosowany powinien być techniczny zapis ujemny w przypadku rozliczania zaliczek? Czy przedstawiony sposób ewidencji w samorządowej jednostce budżetowej jest prawidłowy?

 • Brak ewidencji pomocniczej do konta 240 „Pozostałe rozrachunki”

  Porada aktualna | data dodania: 31.08.2018

  Nieprawidłowość: Do konta 240 „Pozostałe rozrachunki” w planie kont organu gminy nie prowadzono ewidencji pomocniczej. Kontrola wykazała, że zaniechanie prowadzenia tej ewidencji było działaniem celowym, mającym uniemożliwić wykrycie nieprawidłowości polegających na przelewaniu środków z tytułu sum depozytowych oraz z rachunku zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na rachunek bieżący budżetu w celu finansowania deficytu budżetowego gminy.

 • Niewszczęcie postępowania podatkowego wobec podatników, którzy nie złożyli deklaracji na podatek od nieruchomości

  Porada aktualna | data dodania: 31.08.2018

  Nieprawidłowość: Trzy osoby prawne mające na terenie gminy nieruchomości wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej nie złożyły w 2018 r. deklaracji na podatek od nieruchomości. Mimo to organ podatkowy do końca czerwca 2018 r. nie wszczął wobec tych podatników postępowania w celu określenia wysokości podatku od nieruchomości. Przyczyną powstania nieprawidłowości było nieskontrolowanie przez pracownika komórki podatkowej, czy wszyscy właściciele nieruchomości gminnych złożyli deklaracje podatkowe.

 • Nierzetelne prowadzenie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych oraz ich amortyzacji (umorzenia)

  Porada aktualna | data dodania: 30.08.2018

  Nieprawidłowość: Wartości niematerialne i prawne (licencje na użytkowanie programów komputerowych) były ujmowane na koncie 020 w podziale na:

 • Zaniżenie zaległych należności podatkowych w sprawozdaniu Rb-27S

  Porada aktualna | data dodania: 30.08.2018

  Nieprawidłowość: W sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych urzędu miasta w kolumnie „Należności” (w podziale na „Należności pozostałe do zapłaty ogółem” i „Zaległości netto”) nie wykazano zaległości w podatku od nieruchomości i podatku rolnym, wynoszących ponad 1 000 000 zł. Kwota ta dotyczyła zaległych podatków zabezpieczonych hipotecznie, których wartość była ujęta na koncie 226 „Długoterminowe należności budżetowe”.

 • Nieujęcie w księgach rachunkowych wartości prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz gminy na gruntach Skarbu Państwa

  Porada aktualna | data dodania: 29.08.2018

  Nieprawidłowość: W księgach rachunkowych urzędu gminy nie była w ogóle ujęta wartość prawa użytkowania wieczystego gruntów, ustanowionego na rzecz gminy na gruntach Skarbu Państwa. Wartość początkowa nieujętych aktywów wynosiła zgodnie z aktami notarialnymi ponad 300 000 zł i odnosiła się do prawa użytkowania wieczystego 25 nieruchomości gruntowych, ustanowionego na rzecz gminy w latach 1998-2017. Na koncie 011 były ujęte jedynie budynki i budowle posadowione na tych gruntach, stanowiące własność gminy, służące do realizacji celów statutowych gminnych jednostek organizacyjnych.

 • Uproszczenia w księgach rachunkowych jednostek

  Porada aktualna | data dodania: 28.08.2018

  Problem : Jednostki w ramach przyjętych zasad rachunkowości mogą stosować uproszczenia. Zezwala na to art. 4 ust. 4 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (uor). Czego mogą dotyczyć te uproszczenia? Jakie warunki powinny być spełnione?

 • Zakup dwóch stanowisk programu finansowo-księgowego – paragraf 421 czy 430?

  Porada aktualna | data dodania: 28.08.2018

  Pytanie: Musieliśmy dokupić dwa stanowiska programu finansowo-księgowego (FK). Czy należy zapłacić za nie z paragrafu 421 „Zakup materiałów i wyposażenia” czy z paragrafu 430 „Zakup usług pozostałych”?

 • Założenie plomby na liczniku do pomiaru zużycia energii elektrycznej – paragraf 426 czy 430?

  Porada aktualna | data dodania: 28.08.2018

  Pytanie: Mam dylemat w kwestii zastosowania właściwego paragrafu wydatku poniesionego w związku z założeniem plomby na liczniku do pomiaru zużycia energii elektrycznej - paragraf 430 „Zakup usług pozostałych” czy 426 „Zakup energii”? Ja skłaniam się ku 430, ale przy paragrafie 426 jest zapis o należytym dostępie do sieci, a bez licznika z plombą przecież ani rusz.

 • Konserwacja klimatyzacji – paragraf 427 czy 430?

  Porada aktualna | data dodania: 28.08.2018

  Pytanie: Do tej pory otrzymywałam faktury dotyczące konserwacji klimatyzacji i zawsze ujmowałam je w paragrafie 427 „Zakup usług remontowych”. Na ostatniej fakturze widnieje następująca treść: Przegląd okresowy klimatyzacji wraz z odgrzybianiem. Jaki paragraf wydatków będzie prawidłowy? Moim zdaniem właściwy będzie paragraf 430 „Zakup usług pozostałych”. Czy mój tok myślenia jest poprawny?

 • Montaż klimatyzatora – czy jest wydatkiem inwestycyjnym?

  Porada aktualna | data dodania: 28.08.2018

  Pytanie: Przed zmianą przepisów dotyczących środków trwałych zamontowanie klimatyzatora traktowałam jako wydatki inwestycyjne, ponieważ koszt przekraczał zawsze 3500 zł. Obecnie ze środkami trwałymi mamy do czynienia dopiero od 10 000 zł. Zastanawiam się, do jakiego paragrafu powinien zostać zakwalifikowany zakup i montaż klimatyzatora ściennego. Pierwsza moja myśl to paragraf 430 „Zakup usług pozostałych”. Dalsze wydatki dotyczące konserwacji klimatyzatorów ujmuję zawsze w paragrafie 427 „Zakup usług remontowych”, stąd moje wątpliwości. Jakie jest zdanie Państwa eksperta na ten temat?

 • Wymiana drzwi i sedesu w toalecie szkolnej – paragraf 421 czy 427?

  Porada aktualna | data dodania: 28.08.2018

  Pytanie: Jak powinnam zaklasyfikować wymianę drzwi i sedesu w toalecie szkolnej (wartość ok. 600 zł)? Usługa będzie wykonana we własnym zakresie przez pracownika szkoły (konserwatora). W treści faktury mam dwie pozycje:

 • Szczegółowość ewidencji pomocniczej do konta 221

  Porada aktualna | data dodania: 31.07.2018

  Jednostka budżetowa zaliczyła na przełomie roku należności z tytułu zwrotów przez pracowników kosztów rozmów prywatnych odbytych z telefonów służbowych w grudniu 2017 r. do należności z tytułu dochodów budżetowych, ponieważ były potrącone z wynagrodzeń za styczeń 2018 r. i w styczniu były odprowadzone do budżetu. Należności od 60 pracowników zostały ujęte w grudniu 2017 r. na koncie 221 - analitycznie w paragrafie dochodowym 094 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w jednej kwocie. Kontrola zarzuciła jednostce brak ewidencji szczegółowej, czyli wyodrębnienia należności w podziale na poszczególnych pracowników. Czy jednostka budżetowa ma obowiązek stosować taki podział w ewidencji pomocniczej i na jakiej

 • Wymiana zużytych opon – paragraf 430 czy 427?

  Porada aktualna | data dodania: 30.07.2018

  Pytanie: Jak prawidłowo powinnam zaklasyfikować wymianę opon w samochodzie służbowym? Nie chodzi tu o sezonową wymianę (z zimowych na letnie i odwrotnie), tylko o wymianę na nowe, ponieważ obecne z racji wieku nie nadają się do dalszej eksploatacji. Zgodnie z oceną warsztatu głębokość bieżnika osiągnęła poziom wskaźnika zużycia grożący niebezpieczeństwem .

 • Pieczątki używane w księgowości

  Porada aktualna | data dodania: 27.07.2018

  Problem : Księgowanie, wpisywanie, uzupełnianie i poprawianie dokumentów księgowych to codzienne czynności każdego księgowego. To ciężka praca pracowników księgowości, która musi być wykonana z największą precyzją. Dokumenty księgowe wprowadzone do dalszego obiegu poddawane są wielu czynnościom kontrolnym. Każdy wydatek w jednostce musi być prawidłowo opisany merytorycznie, sprawdzony rachunkowo oraz zatwierdzony przez właściwe osoby. Jak można usprawnić wykonywanie tych czynności?

 • Studium wykonalności projektu – paragraf bieżący czy inwestycyjny?

  Porada aktualna | data dodania: 27.07.2018

  Pytanie: Jaki powinnam zastosować paragraf dla studium wykonalności w przypadku projektu z UE (kwota 5000 zł)? Czy będzie to wydatek bieżący czy inwestycyjny? Studium wykonalności projektu jest czymś w rodzaju biznesplanu inwestycji. Jest ono częścią fazy przedinwestycyjnej projektu.

 • Opłata za ubezpieczenie NNW – paragraf 443 czy 430?

  Porada aktualna | data dodania: 27.07.2018

  Pytanie: Uiściliśmy opłatę za ubezpieczenie NNW uczestników programu Szkolnego Klubu Sportowego. Ja zastosowałabym tu paragraf 443 mimo braku literalnego wyszczególnienia wydatków na ubezpieczenia osobowe w opisie do paragrafu, bo opis paragrafu nie jest katalogiem zamkniętym. Czy może jednak właściwy będzie paragraf 430 „Zakup usług pozostałych”?

 • Ewidencja księgowa zakupu licencji i jego aktywacja

  Porada aktualna | data dodania: 26.07.2018

  Jak ująć w ewidencji bilansowej, w jakim paragrafie (421 czy 430) oprogramowanie w kwocie do 10 000 zł (8700 zł), aktywacja 5000 zł? Aktywacja jest osobną usługą dokonywaną w ciągu 3 miesięcy od zakupu oprogramowania.

 • Rozbieżności w określaniu warunków zapłaty między umową a wystawioną fakturą

  Porada aktualna | data dodania: 25.07.2018

  Nieprawidłowość: Jednostka ma zawarte umowy najmu i dzierżawy. Co miesiąc wystawia faktury najemcom i dzierżawcom. W umowach zawartych z osobami fizycznymi określono, że czynsz będzie płatny miesięcznie z góry do 10 dnia każdego miesiąca. Natomiast w wystawionych fakturach wskazano jako termin zapłaty - 7 dni.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK