do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • Nieprawidłowe saldo konta 223 w organie

  Porada aktualna | data dodania: 24.02.2018

 • Konsekwencje niezamknięcia ksiąg rachunkowych za 2016 r.

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2018

  Nieprawidłowość: Księgi rachunkowe analityczne kont zespołu 2, prowadzone za pomocą innego programu niż konta syntetyczne jednostki, nie zostały trwale zamknięte po zakończeniu roku obrotowego 2016 r. Po zakończeniu roku były do nich wprowadzane zapisy korygujące, na podstawie dowodów PK –„Polecenie księgowania”. Efektem tego postępowania była niezgodność sum sald kont analitycznych i szczegółowych prowadzonych do poszczególnych kont syntetycznych z saldami odpowiednich kont syntetycznych oraz niezgodność kwot należności i zobowiązań wykazanych w sprawozdaniach Rb-27S i Rb-28S z kwotami ujętymi w ewidencji księgowej.

 • Nieprawidłowe określenie metod inwentaryzacji w polityce rachunkowości jednostki

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2018

  Nieprawidłowość: W polityce rachunkowości jednostki przypisano metody inwentaryzacji do symboli kont syntetycznych. Na przykład wskazano, że metodą:

 • Jak rozliczyć dotację celową otrzymaną w 2017 r.?

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2018

  Powiat (my) otrzymał z gminy w 2017 r. dotację celową na budowę drogi. W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi wykonawca nie zrealizował w 2017 r. zadania (wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu do 30 maja 2018 r.). Powiat podpisał z wykonawcą aneks wydłużający termin realizacji zadania. Podpisaliśmy też z gminą aneks do umowy dotacji, z zapisem, że: Gmina nie wnosi sprzeciwu, aby dotacja niewykorzystana w 2017 r. została wykorzystana w 2018 r., zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Rozliczenie zostanie dokonane zgodnie z art. 251 ust. 2. Umowa dotyczy budowy drogi (wybór w trybie ustawy o zamówieniach publicznych). Zadanie znalazło się w wykazie wydatków niewygasających. Czy mogliśmy tak postąpić – rozliczyć w 2018 r. dotację otrzymaną w 2017 r.? Czy

 • Dokumentowanie likwidacji pozostałych środków trwałych

  Porada aktualna | data dodania: 22.02.2018

  W polityce rachunkowości jednostki nie zapisano wyraźnie, jaki dowód powinien być używany przy likwidacji pozostałych środków trwałych. W jednostce przyjęto zwyczajowo, że likwidacja środków trwałych jest dokumentowana dowodem LT – „Likwidacja środka trwałego”, a likwidacja wyposażenia – tylko protokołem faktycznej likwidacji. Czy taki sposób jest prawidłowy i można go przyjąć w polityce rachunkowości?

 • Jak należy wystawić OT dla nieruchomości nabytej w użytkowanie wieczyste?

  Porada aktualna | data dodania: 22.02.2018

  Gmina nabyła za zaległości podatkowe prawo użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa wraz z prawem własności budynku posadowionego na tym gruncie. Na budynek wystawiono OT – „Przyjęcie środka trwałego”. Czy dla gruntu też należy wystawić OT?

 • Termin ujęcia przychodu pozostałych środków trwałych

  Porada aktualna | data dodania: 21.02.2018

  Jednostka zakupiła wyposażenie. Faktura za zakup została wystawiona 29 stycznia i dostarczona jednostce razem z towarem 2 lutego. W związku z tym czy przyjęcie pozostałych środków trwałych powinno być ujęte pod datą 29 stycznia czy 2 lutego?

 • Przekazanie środków trwałych z jednostki nadrzędnej

  Porada aktualna | data dodania: 21.02.2018

  Szkoła otrzymała na podstawie umowy darowizny z jednostki nadrzędnej 10 komputerów o wartości jednostkowej 1500 zł. Czy ich przychód powinien być zaksięgowany na kontach 013/072 czy na kontach 013/760 i 401/072?

 • Instruktaż – Dokumentowanie i rozliczanie inwentaryzacji w drodze weryfikacji sald z dokumentacją

  Porada aktualna | data dodania: 20.02.2018

  Kontrola zarzuciła jednostce, że nieprawidłowo przeprowadziła i nie rozliczyła wyników inwentaryzacji należności i zobowiązań oraz nakładów na środki trwałe w budowie, weryfikowanych w drodze porównania z dokumentacją źródłową. Między innymi wskazano, że:

 • Nadzór budowlany nad pracami remontowymi – paragraf 417 czy 427?

  Porada aktualna | data dodania: 20.02.2018

  Pytanie: Czy jeśli jest zawierana z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności (z uprawnieniami) umowa zlecenia, której przedmiotem jest nadzór budowlany nad pracami remontowymi, to taki wydatek należy ująć w paragrafie 427 „Zakup usług remontowych” czy w paragrafie 417 „Wynagrodzenia bezosobowe”? Jeśli chodzi o nadzór nad inwestycją, to ujmuję go w paragrafie 605. Zastanawiam się nad pracami remontowymi – czy przez analogię do inwestycji można zastosować paragraf 427?

 • Zakup środków ochrony indywidualnej pracownika – paragraf 302 czy 421?

  Porada aktualna | data dodania: 18.02.2018

  Pytanie: Według tabeli przydziału odzieży roboczej wydajemy pracownikom odzież (jest lista, na której pracownik podpisuje odbiór). Do tych wydatków stosuję paragraf 302 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”. Teraz poza tabelą należnej odzieży kupiliśmy wodery jako środek ochrony indywidualnej (bez listy, bez pokwitowania, ale dla konkretnego pracownika). Jest to zakup jednorazowy związany z pracą pracownika w wykopach. Wydatek ten ujmuję w paragrafie 421 „Zakup materiałów i wyposażenia”. Czy postępuję prawidłowo?

 • Opłata za wykonane czynności kontrolne – paragraf 430 czy 451?

  Porada aktualna | data dodania: 18.02.2018

  Pytanie: W jakim paragrafie mam ująć wydatek poniesiony na podstawie decyzji sanepidu za wykonane czynności kontrolne? Czy prawidłowy będzie paragraf 430 (usługa), czy może paragraf 451 (opłata na rzecz budżetu państwa)? Nadmienię, że nie było to związane z kontrolą żywności w stołówce, lecz brakiem aktualnych wyników badań środowiska pracy palacza w zakresie czynników pyłowych i czynników chemicznych. Zapis w decyzji brzmi: Zgodnie z art. 36 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy z 14 marca 1985 r. organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej za czynności kontrolne w związku ze sprawowaniem bieżącego nadzoru sanitarnego pobiera opłatę w wysokości kosztów ich wykonania. Stanowi to podstawę do nałożenia opłaty za wykonane czynności kontrolne. Wysokość opłaty w kwocie 260 zł

 • Koszty rozbiórki komina – paragraf 427 czy inne?

  Porada aktualna | data dodania: 16.02.2018

  Pytanie: W przypadku inwestycji wszystkie koszty z nią związane ujmuje się jako wydatek inwestycyjny (paragraf 605). Czy taką zasadę stosujemy, jeśli chodzi o remonty? Musimy rozebrać komin, ale żeby to zrobić, trzeba uiścić opłatę skarbową za zgodę wydaną przez konserwatora zabytków. Poza tym trzeba mieć projekt rozbiórki, który też na pewno będzie kosztował. Czy te dodatkowe wydatki związane z rozbiórką komina można zaliczyć do jednego zadania remontowego? Czy każdy wydatek to inny paragraf?

 • 10 rad przed zamknięciem ksiąg rachunkowych

  Porada aktualna | data dodania: 16.02.2018

  Problem: Przełom roku to czas inwentaryzacji i zamykania ksiąg rachunkowych, do którego warto się sumiennie przygotować. Jest to zawsze bardzo trudny okres dla każdego księgowego. To czas wzmożonych prac w działach księgowości, podczas których należy zamknąć księgi rachunkowe. Jakie czynności trzeba obowiązkowo wykonać przed zamknięciem ksiąg?

 • W jakim paragrafie dochodów klasyfikacji budżetowej, z uwzględnieniem czwartej cyfry, należy ująć pomoc otrzymaną ze środków EFR na rzecz ROW w formie refundacji części poniesionych kosztów inwestycyjnych?

  Porada aktualna | data dodania: 06.02.2018

  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (dalej: rozporządzenie o klasyfikacji budżetowej) klasyfikacja paragrafów przychodów i środków, a także wydatków i środków jest

 • Wezwanie do odbioru rzeczy znalezionej – jaki paragraf

  Porada aktualna | data dodania: 06.02.2018

  W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć wydatek poniesiony w związku z wezwaniem do odbioru rzeczy znalezionej?

 • Bilans za 2017 r. gimnazjum włączonego do szkoły podstawowej od 1 września 2017 r.

  Porada aktualna | data dodania: 06.02.2018

  Na dzień 31 sierpnia 2017 r. gimnazjum nie posiada żadnych zobowiązań i należności. Salda były jedynie na kontach: 011, 013, 014, 020, 071, 072, 800, 860 (konta 800 i 860 bilansują się – kwoty są takie same). Umorzenie środków trwałych wynosi 100%. Salda te zostały wyksięgowane w gimnazjum ze znakiem minus, natomiast ze znakiem plus zaksięgowane w szkole podstawowej.

 • Czy zakup drzwi w kwocie 8500 zł można zaklasyfikować do § 606

  Porada aktualna | data dodania: 06.02.2018

  W naszej jednostce w polityce rachunkowości pozostał zapis, że wydatkami majątkowymi są zakupy (jak dawniej) powyżej kwoty 3500 zł. Kiedy byliśmy na szkoleniu ze środków trwałych, zasugerowano nam, że zakupy inwestycyjne mogą wystąpić, jeżeli ich wartość jednostkowa przekroczy 3500 zł (i taki jest zapis w polityce rachunkowości), czyli nie musimy przyjmować kwoty przekraczającej 10 000 zł. Czy w związku z tym koszt wymiany drzwi o wartości 8500 zł to § 427 czy § 606?

 • Podatek od nieruchomości - uchwała z mocą wsteczną

  Porada aktualna | data dodania: 06.02.2018

  Rada gminy przyjęła w dniu 22 stycznia br. uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie podatku od nieruchomości, wprowadzając wyższą stawkę od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dokonała jednak zastrzeżenia, że uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni, ale z mocą obowiązującą od 1 stycznia, powołując się na możliwość prawną wprowadzenia jej z mocą wsteczną. Według gminy, wynikło to z niedopatrzenia w czasie uchwalania pierwotnej uchwały w grudniu ubiegłego roku. Czy takie działanie jest prawidłowe?

 • Wartość odpisów amortyzacyjnych ma wpływ na wartość prewspółczynnika zakładu

  Porada aktualna | data dodania: 06.02.2018

  PROBLEM: Obliczając prewspółczynnik za 2017 r., do mianownika (przychody wykonane zakładu budżetowego), doliczamy wartość wszystkich not wewnętrznych, kapitalizację odsetek, odsetki od należności, przychody operacyjne (konto 700, 750 i 760). Na koncie 760 księgujemy również amortyzację środków trwałych

 • Kocioł c.o. wraz z montażem – paragraf 427 czy 430?

  Porada aktualna | data dodania: 02.02.2018

  Pytanie: Mam fakturę, na której napisano: „Montaż, kocioł c.o. wraz z osprzętem i sterownikiem”. Jaki paragraf wydatków należy zastosować? Czy całość ująć w paragrafie 430 „Zakup usług pozostałych”?

 • Do kiedy należy sporządzić sprawozdanie końcowe z inwentaryzacji?

  Porada aktualna | data dodania: 30.01.2018

  Pytanie: Do kiedy należy sporządzić sprawozdanie końcowe z inwentaryzacji – do 15 stycznia czy do 85 dnia, licząc od dnia bilansowego? Odpowiedź: Niby dopowiedź na tak postawione pytanie wydaje się prosta, jednak tylko pozornie. Cały proces inwentaryzacji opisuje rozdział III uor (art. 26 i 27). Jeżeli przyjrzymy

 • Refundacja wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – paragraf 094 czy 097?

  Porada aktualna | data dodania: 30.01.2018

  Pytanie: Mam należność za grudzień 2017 r. z PUP (refundacja wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych). Czy otrzymaną w 2018 r. wpłatę powinnam ująć w nowym paragrafie 094 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”, a refundacje otrzymywane w 2017 r. powinny być klasyfikowane w paragrafie 097 „Wpływy z różnych dochodów”? Czy ja to źle interpretuję i wszystko należy ująć w paragrafie 097? Chodzi o zakład budżetowy.

 • Zakup komputera wraz z oprogramowaniem – paragraf 421 czy inny?

  Porada aktualna | data dodania: 30.01.2018

  Pytanie: Zakupiliśmy komputer, w skład którego wchodzi stacja główna, monitor i program Office. Łączna wartość zakupu nie przekracza 10 000 zł. Czy wszystko powinnam ująć w paragrafie 421 „Zakup materiałów i wyposażenia”, czy może monitor i stację główną – w paragrafie 421, a program Office – w paragrafie 430 „Zakup usług pozostałych”?

 • Nierozliczenie różnic inwentaryzacyjnych w środkach pieniężnych

  Porada aktualna | data dodania: 30.01.2018

  Nieprawidłowość: Inwentaryzacja środków pieniężnych w urzędzie gminy na koniec 2017 r. wykazała rozbieżności między stanem tych środków a zapisami w ewidencji księgowej. Według spisu z natury stan gotówki w kasie wynosił 0 – natomiast na koncie 101 widniało saldo po stronie Wn – wyrażone liczbą ujemną w kwocie 8956,49 zł. Poza tym nie zgadzał się stan środków pieniężnych na rachunku sum depozytowych – zgodnie z potwierdzeniem banku wynoszący 0 zł, podczas gdy na koncie 139 w ewidencji jednostki figurowała suma 276 908 zł. Różnice te wynikały z wykonywania niezgodnych z prawem operacji polegających na finansowaniu z sum depozytowych deficytu budżetu gminy oraz ze zdefraudowania środków z kasy przez głównego księgowego jednostki. Z tego

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK