do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • Instruktaż – Ujawnienie środków trwałych

  Porada aktualna | data dodania: 22.11.2017

 • Nieprawidłowe dokumentowanie wyników spisu w arkuszach spisu z natury

  Porada aktualna | data dodania: 22.11.2017

 • Z doświadczenia księgowej – praktyczne rady: Weryfikacja stanów aktywów i pasywów

  Porada aktualna | data dodania: 22.11.2017

 • Zakup butli z gazem – paragraf 421 czy 426?

  Porada aktualna | data dodania: 20.11.2017

  Pytanie: W przedszkolu co miesiąc kupujemy butle z gazem na potrzeby kuchni. Jak prawidłowo klasyfikować te zakupy? Czy właściwy będzie paragraf 421 „Zakup materiałów i wyposażenia” czy 426 „Zakup energii”. W zasadzie w objaśnieniach do paragrafu 426 mamy: Paragraf ten obejmuje opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej i innej, gazu oraz wody. Czy ma zatem znaczenie rodzaj nośnika?

 • Klasyfikacja wydatków w szkole przekształconej z gimnazjum

  Porada aktualna | data dodania: 14.11.2017

  Jak będzie wyglądało księgowanie wydatków w szkole podstawowej przekształconej z gimnazjum, w której funkcjonują klasy gimnazjalne. Czy podział na klasyfikacje budżetowe musi zostać dokonany na zasadzie proporcjonalności wydatków, czy też można go dokonać na wybranych wydatkach, np. tylko płace?

 • Dochód z tytułu wynajmu sali gimnastycznej w sprawozdaniu Rb-34S

  Porada aktualna | data dodania: 06.11.2017

  PROBLEM: Samorządowa jednostka oświatowa wynajmuje salę gimnastyczną indywidualnym najemcom. Dochody z tytułu najmu, zgodnie z uchwałą JST, gromadzone są na wydzielonym rachunku dochodów. Z tytułu najmu wystawiane są najemcom faktury. Podatek należny szkoła odprowadza na rachunek JST w następnym miesiącu, jednocześnie jednostka nie korzysta z możliwości odliczania podatku naliczonego. Jak prawidłowo prowadzić ewidencję księgową takich operacji gospodarczych i jakie paragrafy zastosować? Jak w sprawozdaniu Rb-34S wykazać dochody, jeżeli na koncie w ostatnim dniu miesiąca jest dochód łącznie z podatkiem od towarów i usług? Czy należy zastosować techniczny zapis ujemny do operacji odprowadzenia VAT należnego do JST? Wykazanie w sprawozdaniu Rb-34S dochodu w wartości netto powoduje

 • Czy konieczne jest dokonanie inwentaryzacji w drodze potwierdzenia sald należności budżetu jednostki samorządu terytorialnego

  Porada aktualna | data dodania: 06.11.2017

  PROBLEM: Zazwyczaj na koniec roku budżetowego na odpowiednich kontach budżetu jednostki samorządu terytorialnego widnieją należności od urzędów skarbowych z tytułu należnych udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych oraz należności od Ministra Finansów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o rachunkowości, jednostki przeprowadzają na ostatni dzień każdego roku obrotowego inwentaryzację: (…) aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub przechowywanych przez inne jednostki, w tym papierów wartościowych w formie zdematerializowanej, należności, w tym udzielonych pożyczek, z zastrzeżeniem pkt 3, oraz powierzonych kontrahentom własnych składników aktywów –

 • Czy wydane zarządzenie dotyczące zasad ewidencjonowania wydatków strukturalnych wygasa, czy trzeba je uchylić?

  Porada aktualna | data dodania: 31.10.2017

  Czy w związku z brakiem konieczności dalszego ewidencjonowania wydatków strukturalnych po wejściu w życie zmian wynikających z ustawy z 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1475) obowiązujące w jednostce zarządzenie z 2016 r. dotyczące zasad ewidencjonowania wydatków strukturalnych wygasa, czy trzeba je uchylić? Chodzi o:

 • Klasyfikacja wydatków na zakup tablicy interaktywnej

  Porada aktualna | data dodania: 31.10.2017

  W polityce rachunkowości jednostki budżetowej zapisano, że pomoce dydaktyczne i meble o wartości powyżej 3500 zł umarza się jednorazowo w miesiącu zakupu. Jednostka zakupiła za 8000 zł tablicę interaktywną – pomoc dydaktyczną. Czy przy takim zapisie w polityce rachunkowości to będzie wydatek z paragrafu 6060 czy 4240?

 • Instruktaż – Jak przeprowadzić i udokumentować inwentaryzację nakładów na środki trwałe w budowie

  Porada aktualna | data dodania: 30.10.2017

  Pracownik księgowości jednostki przeprowadzał inwentaryzację konta 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)”. Porównywał saldo tego konta syntetycznego z sumą sald kont analitycznych. Kontrola zakwestionowała to jako nieprawidłowość, ponieważ okazało się, że nakłady na jedną z inwestycji faktycznie dotyczyły remontu. Jak w takim razie prawidłowo należy przeprowadzić tę inwentaryzację? Czy musi to robić komisja inwentaryzacyjna, czy może ją wykonać jak dotychczas pracownik prowadzący ewidencję pomocniczą do konta 080?

 • Nierzetelna inwentaryzacja środków trwałych w budowie

  Porada aktualna | data dodania: 30.10.2017

  Nieprawidłowość: W protokole z weryfikacji salda konta 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)” na dzień 31 grudnia 2016 r. w urzędzie miejskim zapisano, że inwentaryzacja ta nie wykazała niezgodności. W protokole nie podano dokumentów, na podstawie których dokonano weryfikacji. Wyniki inwentaryzacji nie były zgodne ze stanem faktycznym, ponieważ na koncie 080 nie ujęto nakładów na ulepszenie obcego środka trwałego, które było rozpoczęte w 2016 r. i zostało zakończone w 2017 r. Ulepszenie było dokonywane przez gminę w budynku po byłym technikum, przekazanym jej przez powiat w bezpłatne użyczenie, z przeznaczeniem na urządzenie szkoły podstawowej. Na koniec 2016 r. poniesione przez jednostkę nakłady na ulepszenie wyniosły 679 007 zł i zostały pod datą 31 grudnia

 • Z doświadczenia księgowej – praktyczne rady: Kilka wskazówek dotyczących inwentaryzacji

  Porada aktualna | data dodania: 27.10.2017

  Problem : Zaniechanie przeprowadzenia inwentaryzacji lub jej rozliczenia albo przeprowadzenie lub rozliczenie w sposób niezgodny z uor jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.

 • Nierzetelna inwentaryzacja nieruchomości

  Porada aktualna | data dodania: 27.10.2017

  Nieprawidłowość: W urzędzie gminy na koniec 2016 r. przeprowadzono inwentaryzację gruntów, budynków i budowli metodą spisu z natury. Nie przeprowadzono porównania danych na temat nieruchomości z danymi zawartymi w gminnym zasobie nieruchomości. Inwentaryzacja ta nie wykazała niezgodności polegającej na tym, że w księgach rachunkowych urzędu gminy nie były ujęte grunty (dwie działki o powierzchni 9000 m2) oraz budynki (budynek przedszkola i budynek szkoły), które zostały przekazane stowarzyszeniu „Nasza szkoła” w celu prowadzenia niepublicznego przedszkola i szkoły podstawowej. Nieruchomości zostały udostępnione stowarzyszeniu na podstawie umowy bezpłatnego użyczenia, zawartej na czas nieokreślony w sierpniu 2016 r.

 • Kto powinien złożyć podpis na piśmie w sprawie przeniesień w planach finansowych szkół?

  Porada aktualna | data dodania: 26.10.2017

  Pytanie: Chcemy dokonać zmian między podziałkami klasyfikacji budżetowej. Czy pismo w sprawie przeniesień w planach finansowych szkół podpisują dyrektorzy szkół, jako osoby odpowiadające za budżet szkoły, czy podpisuje dyrektor Centrum Usług Wspólnych (CUW) – jako obsługujący?

 • Umowa o dzieło na malowanie pomieszczeń – paragraf 417 czy 427?

  Porada aktualna | data dodania: 26.10.2017

  Pytanie: Proszę o pomoc, w którym paragrafie mogę zaksięgować umowę o dzieło na malowanie pomieszczeń? Czy powinien być to paragraf 417 „Wynagrodzenia bezosobowe”, czy może paragraf 427 „Zakup usług remontowych”? A czy faktury na zakup farb i artykuły malarskie można zakwalifikować do remontów i opłacić z paragrafu 427, czy raczej należy zaliczyć do zakupów – paragraf 421?

 • Niestosowanie konta 245 „Wpływy do wyjaśnienia”

  Porada aktualna | data dodania: 25.10.2017

  Nieprawidłowość: W urzędzie miejskim niewyjaśnione wpływy należności budżetowych zaliczano zawsze do paragrafu 031 „Podatek od nieruchomości” – zakładano w tym celu nowe konto podatnika w ramach ewidencji pomocniczej do konta 221 „Należności budżetowe”, oznaczone dodatkowym symbolem NW (odpowiednio do osoby wpłacającej – albo w zbiorze kont osób prawnych, albo osób fizycznych). Po wyjaśnieniu przeznaczenia wpłaty była ona albo zwracana, albo przeksięgowywana na właściwy paragraf dochodów budżetowych. Na koniec 2016 r. łączne saldo niewyjaśnionych wpływów ujętych na kartotekach podatników oznaczonych symbolem NW wyniosło ponad 200 000 zł. Mimo to inwentaryzacja należności i zobowiązań wykazanych na koncie 221, przeprowadzona metodą

 • Niewykonanie obowiązków przez członków zespołu spisowego

  Porada aktualna | data dodania: 25.10.2017

  Nieprawidłowość: Członkowie zespołu spisowego nie odbierali od osób odpowiedzialnych przed rozpoczęciem spisu z natury pisemnych oświadczeń potwierdzających, że wszystkie dowody przychodu i rozchodu środków trwałych i pozostałych środków trwałych zostały ujęte w księdze inwentarzowej i przekazane do księgowości. Naruszone zatem zostały postanowienia instrukcji inwentaryzacyjnej.

 • Komisja inwentaryzacyjna a zespół spisowy

  Porada aktualna | data dodania: 24.10.2017

  Czy komisja inwentaryzacyjna może być jednocześnie zespołem spisowym?

 • Metoda przeprowadzenia inwentaryzacji księgozbiorów w bibliotece szkolnej

  Porada aktualna | data dodania: 24.10.2017

  Czy inwentaryzację w bibliotece szkolnej należy przeprowadzić tylko i wyłącznie w formie spisu z natury? Czy można zamiast tego przeprowadzić tzw. skontrum?

 • Termin przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych z częstotliwością raz w ciągu 4 lat

  Porada aktualna | data dodania: 24.10.2017

  Czy inwentaryzację środków trwałych znajdujących się na terenie strzeżonym można przeprowadzić w dowolnym miesiącu danego roku, przeprowadzając ją raz w ciągu czterech lat? Czy jednak trzeba ją przeprowadzić w ostatnim kwartale roku obrotowego i zakończyć nie później niż do 15 stycznia roku kolejnego?

 • Wymiana grzejników – paragraf 430 czy 427?

  Porada aktualna | data dodania: 23.10.2017

  Pytanie: Z uwagi na rozpoczęty sezon grzewczy w pomieszczeniach na parterze, gdzie funkcjonuje ośrodek pomocy społecznej, zaplanowana jest pilna wymiana grzejników. W jakim paragrafie wydatków to ująć?

 • Umarzanie należności w jednostce budżetowej

  Porada aktualna | data dodania: 23.10.2017

  PROBLEM: Na mocy art. 35 ust. 5 ustawy o ochronie zwierząt sąd orzekł nawiązkę na rzecz naszej jednostki. Tytuł egzekucyjny otrzymaliśmy w listopadzie 2012 r., natomiast tytuł wykonawczy we wrześniu 2013 r. Niestety, w tym czasie dłużnik przebywał w areszcie śledczym aż do października 2016 r. Po otrzymaniu informacji o zwolnieniu dłużnika jednostka skierowała wniosek o wszczęcie egzekucji do komornika. W kwietniu 2017 r. otrzymaliśmy od komornika postanowienie o umorzeniu postępowania w związku z bezskutecznością egzekucji. Czy spisanie w tym momencie nie będzie naruszać dyscypliny finansów publicznych (na należność i odsetki był utworzony odpis aktualizujący)? Czy w związku z tym jednostka budżetowa może spisać należność w księgach rachunkowych ?

 • Odszkodowanie za zalanie budynku – nowy paragraf 095 czy 097?

  Porada aktualna | data dodania: 20.10.2017

  Pytanie: W wyniku nawałnic ponieśliśmy szkody. Czy odszkodowanie uzyskane od firmy ubezpieczeniowej za zalanie budynku przedszkola powinnam ująć w paragrafie 097 „Wpływy z różnych dochodów”, czy w nowym paragrafie 095 „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów”?

 • Klasyfikacja budżetowa wpłat do OPS

  Porada aktualna | data dodania: 19.10.2017

  Ośrodek pomocy społecznej otrzymuje wpłaty na konto i do kasy od osób fizycznych z przeznaczeniem na działalność w zakresie pomocy społecznej oraz odszkodowania na utracone mienie od firmy ubezpieczeniowej. Czy wymienione wpłaty można zaksięgować odpowiednio w § 096 i § 097, a następnie wykazać w sprawozdaniu Rb-27S?

 • Przekształcenie dotychczasowego gimnazjum w szkołę podstawową a klasyfikacja wydatków

  Porada aktualna | data dodania: 12.10.2017

  PROBLEM: Czy w przypadku, gdy w uchwale w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego określono datę rozpoczęcia działalności ośmioletniej szkoły podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum na dzień 1 września 2017 r., to oznacza, że 1 września 2017 r. przestaje funkcjonować gimnazjum? Jeżeli tak, to czy w planie finansowym szkoły podstawowej powinien funkcjonować rozdział 80110 obejmujący wydatki związane z działalnością 2 i 3 klasy gimnazjum?