do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Ewidencja mebli

  Porada aktualna | data dodania: 09.01.2019

  W polityce rachunkowości szkoły zapisano, że meble są ewidencjonowane bez względu na wartość na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” oraz w księdze inwentarzowej środków trwałych. Jednostka zakupiła 100 krzeseł za kwotę 9300 zł (jedno krzesło - 93 zł). Czy można je wprowadzić do pozabilansowej ewidencji ilościowej? Czy jednak trzeba każde krzesło osobno wprowadzić do książki inwentarzowej, prowadzonej do konta 013? Czy ewentualnie dopuszczalna jest zmiana polityki rachunkowości szkoły, zgodnie z którą meble o wartości początkowej do 500 zł byłyby ujmowane wyłącznie ilościowo?

 • Nota korygująca do faktury wystawionej przez urząd gminy

  Porada aktualna | data dodania: 09.01.2019

  Jednostka państwowa otrzymała fakturę, na której widnieje gmina jako sprzedawca, a wystawcą jest urząd gminy. Na kogo należy wystawić notę korygującą: na sprzedawcę czy wystawcę?

 • Czy oprogramowanie systemowe jest częścią składową serwera?

  Porada aktualna | data dodania: 09.01.2019

  Jednostka budżetowa zakupiła w 2018 r. serwer. Na serwer składa się dysk, szufladka i oprogramowanie do serwera. Aby środek trwały był zdatny do użytku, są potrzebne te trzy elementy. W związku z tym księgowa chce ująć je jako jeden środek trwały, nie wyodrębniając oprogramowania systemowego. Może jednak powinno być ono wyodrębnione i przyjęte na stan jako wartość niematerialna i prawna?

 • Zasady funkcjonowania konta 241 „Rozliczenie niedoborów, szkód, nadwyżek”

  Porada aktualna | data dodania: 09.01.2019

  Problem : Pierwszy kwartał to w księgowości czas rocznych rozliczeń. Jednym z nich jest rozliczenie inwentaryzacji. Inwentaryzacja oznacza m.in. doprowadzenie do zgodności ewidencji księgowej do tego, co mamy w rzeczywistości. W praktyce mogą wystąpić różnice inwentaryzacyjne. Na jakim koncie je księgować? Czy w jednostce powinno funkcjonować konto 241 „Rozliczenie niedoborów, szkód, nadwyżek”?

 • Szkolenie z pierwszej pomocy dla nauczycieli – rozdział 80146, paragraf 470?

  Porada aktualna | data dodania: 09.01.2019

  Pytanie: Czy szkolenie z pierwszej pomocy dla nauczycieli można sfinansować z rozdziału 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, paragraf 470 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”?

 • Abonament RTV – paragraf 430 czy 443?

  Porada aktualna | data dodania: 09.01.2019

  Pytanie: W jakim paragrafie ująć opłatę za abonament RTV? Czy właściwy będzie paragraf 430 „Zakup usług pozostałych” (konto 402) czy paragraf 443 „Różne opłaty i składki” (konto 403)?

 • Dotacja na wymianę pieców dla osób fizycznych – paragraf 283 czy 623?

  Porada aktualna | data dodania: 08.01.2019

  Pytanie: Mam pytanie dotyczące klasyfikacji budżetowej dotacji udzielanej z budżetu gminy na wymianę pieców dla osób fizycznych (2000 zł na jedno gospodarstwo - pula 100 000 zł). Czy prawidłowy będzie paragraf 283 „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” czy paragraf 623 „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych”? Czy jest to wydatek bieżący czy inwestycyjny?

 • Maszyna do wycinania kartek świątecznych – paragraf 421 czy 424?

  Porada aktualna | data dodania: 08.01.2019

  Pytanie: Czy zakupioną maszynę do wycinania kartek świątecznych z różnymi wzornikami można zaliczyć do pomocy dydaktycznych dla nauczyciela i ująć w paragrafie 424 „Zakup środków dydaktycznych i książek”? W jednostce środki mam podzielone dla uczniów i dla nauczycieli i tu zostają mi środki.

 • Wyjaśnienie MF: Jak klasyfikować wydatki na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej, w tym opłatę abonamentową?

  Porada aktualna | data dodania: 08.01.2019

  Pytanie redakcji PRB: Jak prawidłowo klasyfikować wydatki na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej (w tym opłatę abonamentową)? Zgodnie z objaśnieniami do paragrafu 426 „Zakup energii” zawartymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 z późn.zm.) paragraf ten obejmuje opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej i innej, gazu oraz wody. Czy należy dokonać rozdzielenia tych operacji i zakup energii ujmować w paragrafie 426, a opłatę za dystrybucję - w paragrafie 430 „Zakup usług pozostałych”? Czy w odniesieniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

 • Dodatkowa opłata przy zakupach przez Internet – jaki paragraf?

  Porada aktualna | data dodania: 07.01.2019

  Pytanie: Jednostka zrobiła zakupy przez Internet. Płatność ma nastąpić gotówką przy odbiorze. Za to została naliczona dodatkowa opłata w wysokości 1,50 zł. Czy opłatę tę można wliczyć w koszty transportu i ująć w paragrafie 430 „Zakup usług pozostałych”?

 • Klasyfikacja budżetowa zapłaty za usługi geodezyjne

  Porada aktualna | data dodania: 04.01.2019

  PROBLEM: W którym paragrafie (430 czy 439 lub 427) należy ująć wydatki wynikające z zapłaty rachunku przedsiębiorcy (usługi geodezyjne) za wykonanie mapy do celów projektowych i wyznaczenia znaków granicznych? Usługi te zostały zlecone w związku z planowanym wykonaniem opracowania dokumentacji projektowych naprawy muru zewnętrznego. Koszty opracowania dokumentacji projektowych będą zakwalifikowane w § 427. Usługa remontowa muru zostanie wykonana w roku następnym.

 • Przyjęcie na stan środków trwałych kosztów zakończonej inwestycji

  Porada aktualna | data dodania: 04.01.2019

  Jednostka samorządu terytorialnego (gmina) przeprowadziła inwestycję - termomodernizację budynku szkoły. Budynek ten jest oddany w trwały zarząd jednostce budżetowej. Czy właściwe będzie przyjęcie wartości inwestycji jako inwestycji w obcym środku trwałym (dokumentem OT), a następnie przekazanie tych nakładów dla jednostki budżetowej (dokumentem PT)? Czy w takim przypadku dokument OT wystawiany jest na nakłady na termomodernizację czy jednak jako zwiększenie wartości budynku?

 • Bezumowne załatwianie wniosków o umorzenie podatków lokalnych

  Porada aktualna | data dodania: 03.01.2019

  Nieprawidłowość: W urzędzie gminy nie wydawano decyzji w sprawie odmowy umorzenia podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych. Zamiast tego w sytuacji, gdy podatnicy złożyli wniosek w takiej sprawie, byli przekonywani, aby go wycofać, ponieważ nie spełniają przesłanek umorzenia.

 • Brak podpisów członków zespołu spisowego na arkuszach spisu z natury

  Porada aktualna | data dodania: 03.01.2019

  Nieprawidłowość: Na wszystkich arkuszach spisowych wypełnionych przez zespół spisowy nr 2 nie było podpisu jednego z członków tego zespołu (pani D.T.). Z wyjaśnień złożonych przez tę osobę wynikało, że nie była ona obecna w czasie spisu z powodu choroby. Po powrocie do pracy zapomniała o uzupełnieniu brakujących podpisów.

 • Nieuzgodnienie stanu obcych środków trwałych użytkowanych przez jednostkę

  Porada aktualna | data dodania: 03.01.2019

  Nieprawidłowość: Jednostka w trakcie spisu z natury nie ujęła na arkuszach spisowych środków trwałych powierzonych jej do użytkowania na podstawie umowy najmu. Naruszało to art. 26 ust. 2 uor. Przyczyną było nieoznakowanie tych środków trwałych numerami inwentarzowymi.

 • Nierzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji nakładów na środki trwałe w budowie

  Porada aktualna | data dodania: 03.01.2019

  Nieprawidłowość: Inwentaryzację nakładów na środki trwałe w budowie ujętych na koncie 080 przeprowadzono w drodze „uzgodnienia sald” między pracownikiem księgowości prowadzącym konto 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)” a pracownikami referatów merytorycznych infrastruktury technicznej i gospodarki komunalnej. Uzgodnienie polegało na sprawdzeniu, czy wszystkie faktury oraz dowody OT - „Przyjęcie środka trwałego” zostały przekazane z komórek merytorycznych do księgowości.

 • Nieprzeprowadzenie inwentaryzacji w drodze weryfikacji

  Porada aktualna | data dodania: 03.01.2019

  Nieprawidłowość: W urzędzie miasta na koniec 2017 r. przeprowadzono wyłącznie spis z natury środków trwałych i pozostałych środków trwałych, a także inwentaryzację należności metodą uzgodnienia sald. Nie przeprowadzono inwentaryzacji aktywów i pasywów metodą weryfikacji zapisów księgowych z dokumentacją, ponieważ w dokumentacji wewnętrznej jednostki nie zostały ustalone zasady przeprowadzania tej inwentaryzacji oraz nie zostały wskazane osoby odpowiedzialne za jej przeprowadzenie.

 • Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych – terminy

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 17.12.2018

  Kiedy należy podjąć decyzję w sprawie rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych oraz jaki jest termin końcowy - z jaką datą należy sporządzić:

 • Jak obliczyć termin inwentaryzacji środków trwałych

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 16.12.2018

  Samorządowa jednostka organizacyjna przeprowadziła inwentaryzację środk ów trwałych i środk ów trwałych w używaniu w dniach od 20 października 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. według stanu na 30 września 2014 r. Czy termin ustalenia stanu na 30 września jest terminem zgodnym z ustawą o rachunkowości? Czy termin ustalenia stanu powinien zawsze przypadać na 31 grudnia? Chcąc dotrzymać terminu ustawowego kolejnej inwentaryzacji (4 lata), bardzo proszę o informację, czy termin kolejnej inwentaryzacji może być przeprowadzony według stanu na 31 grudnia 2018 r.?

 • Usługa serwisowa lodówki -– jaki paragraf

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 13.12.2018

  W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej (§ 427 czy § 430) ująć wydatek na usługę serwisową lodówki?

 • Inwentaryzacja druków ścisłego zarachowania

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 12.12.2018

  PROBLEM: W zakładowym planie kont jest zapis, iż materiały zakupione na potrzeby administracyjno-gospodarcze (materiały biurowe, materiały gospodarcze, środki czystości) lub na potrzeby gospodarki transportowej (paliwo, części i materiały do napraw bieżących samochod ów) oraz zakup bloczk ów mandatowych odpisuje się w ciężar koszt ów w momencie zakupu po rzeczywistych cenach zakupu. Wartość niezużytych materiałów ustala się w drodze spisu z natury na dzień bilansowy i wprowadza na stan zapas ów, korygując koszty o wartość tego stanu pod datą przeprowadzenia inwentaryzacji. Bloczek mandatowy jest drukiem ścisłego zarachowania i na koniec roku przeprowadza się ich inwentaryzację. W instrukcji inwentaryzacyjnej przyjęto uproszczenie, iż inwentaryzacją objęte są tylko

 • Czy 15 stycznia to ostateczny termin na rozliczenie inwentaryzacji

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 12.12.2018

  Zgodnie z ustawą o rachunkowości, ostateczny termin rozliczenia inwentaryzacji przypada na 15 stycznia roku następnego. Coraz częściej pojawiają się opinie, że termin 15 stycznia dotyczy tylko dokonywania czynności spisowych przez zespoły spisowe, natomiast termin rozliczenia przez komisję inwentaryzacyjną oraz dokonanie wyceny jest dłuższy. W uchwale Komitetu Standardów Rachunkowości jest zapis, który mówi o dokonywaniu czynności spisowych do 15 dnia po ostatnim dniu roku obrotowego. Czy taka interpretacja jest prawidłowa, czy jednak całość inwentaryzacji powinna być zakończona do 15 stycznia? Czy wynika to z konkretnych przepisów prawa?

 • Przesunięcie środków między paragrafami

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 11.12.2018

  Czy mając środki na innym paragrafie, można je przesunąć na Fundusz Świadczeń Socjalnych, pomimo że preliminarz jest niższy, np. żeby pracownicy dostali wyższe bony na święta, albo pożyczkę, jeżeli limit na dany rok się wyczerpał?

 • Opłata za wypożyczenie rowerów – jaki paragraf

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 09.12.2018

  W jakim paragrafie dochodowym należy księgować wpływy z tytułu wypożyczania rowerów miejskich?

 • Instruktaż: Inwentaryzacja metodą potwierdzenia sald – przygotowanie, przeprowadzenie i udokumentowanie

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 07.12.2018

  Od 1 października 2018 r. do 15 stycznia 2019 r. należy przeprowadzić inwentaryzację należności metodą uzgodnienia sald z kontrahentami. Trzeba uzgodnić należności jednostki z różnych tytułów. Potwierdzenie sald nie dotyczy należności:

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK