do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Instruktaż: Jak prawidłowo postępować z nadpłatami w dochodach budżetowych?

  Porada aktualna | data dodania: 29.10.2018

  Nadpłaty to dochody nienależnie wpłacone na konto jednostki - przykładowo podwójnie zapłacona faktura czy zaokrąglona kwota wynikająca z decyzji, bo dłużnik nie pamiętał jej dokładnie albo zapłacił po terminie i „dołożył” kwotę na pokrycie odsetek. Mamy zatem bardzo różne kwoty nadpłat - od kilku groszy nawet po tysiące złotych. Pojawia się więc pytanie - co zrobić z nadpłatą?

 • Licencja na obsługę świadczenia „Dobry Start” (300+) – paragraf 421 czy 430?

  Porada aktualna | data dodania: 28.10.2018

  Pytanie: Czy zakup licencji do obsługi wniosków o świadczenie „Dobry Start” (300+) w oprogramowaniu do obsługi świadczeń wychowawczych (Sygnity) to paragraf 421 „Zakup materiałów i wyposażenia” czy 430 „Zakup usług pozostałych”? Czy traktować to jako zakup nowej licencji i ująć na koncie 020 „Wartości niematerialne i prawne”? Czy jeśli to pierwszy zakup, nowa licencja, a nie przedłużenie, to zastosować paragraf 421 i ująć na koncie 020, a jeśli przedłużenie, to zaklasyfikować do paragrafu 430 i nie ujmować na koncie 020?

 • Wymiana grzejników c.o. w obiekcie – paragraf 427, 430 czy 605?

  Porada aktualna | data dodania: 28.10.2018

  Pytanie: Mam fakturę o treści: Instalacje c.o. Opis do faktury brzmi: Wymiana grzejników c.o. w obiekcie . Chodzi o wymianę starych, ponad 20-letnich kaloryferów. Do którego paragrafu powinnam zakwalifikować tę fakturę?

 • Zakup paliwa do aut przeznaczonych do nauki jazdy – paragraf 421 czy 424?

  Porada aktualna | data dodania: 28.10.2018

  Pytanie: Pracuję w ponadgimnazjalnej szkole zawodowej. W ramach projektu unijnego dostaliśmy m.in. 2 auta do nauki jazdy. W jakim paragrafie powinnam ujmować zakup paliwa do tych aut? Auta będą służyły tylko i wyłącznie do celów dydaktycznych. Nie można nimi jechać np. po odbiór wyników egzaminów czy w innych sprawach. Czy właściwy będzie paragraf 424 „Zakup środków dydaktycznych i książek”? Rozważam zastosowanie paragrafu 421 „Zakup materiałów i wyposażenia”, ale w końcu chodzi o cel dydaktyczny.

 • Wynagrodzenie dla inspektora ochrony danych osobowych – paragraf 417 czy 430?

  Porada aktualna | data dodania: 28.10.2018

  Pytanie: W jakim paragrafie ująć fakturę VAT dotyczącą wynagrodzenia dla inspektora ochrony danych osobowych? Faktura została wystawiona na podstawie umowy zlecenia zawartej z firmą zajmującą się RODO.

 • Wykonanie i montaż barierek – paragraf 430 czy 470?

  Porada aktualna | data dodania: 28.10.2018

  Pytanie: W jakim paragrafie wydatków ująć wykonanie (na zamówienie) i montaż barierek ze stali nierdzewnej (wartość 5500 zł)?

 • Zasady ewidencji majątku trwałego po zmianach – nowy próg 10 000 zł

  Porada aktualna | data dodania: 23.10.2018

  Problem : Ustawa z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2175) od 1 stycznia 2018 r. zmieniła próg kwotowy, do wysokości którego podatnicy mogą dokonywać jednorazowej amortyzacji - z 3500 zł do 10 000 zł. Jak w związku ze zmianą limitu wartości środków trwałych zdefiniować zasady ewidencji majątku trwałego?

 • Brak daty i godziny rozpoczęcia/zakończenia podróży w rachunkach kosztów podróży służbowych

  Porada aktualna | data dodania: 23.10.2018

  Nieprawidłowość: W jednostce budżetowej powszechnie przyjętą praktyką było niewskazywanie przez pracowników w rachunkach kosztów podróży służbowych dat i godzin rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowych. Mimo to rachunki takie były zatwierdzane jako prawidłowe i wypłacano na ich podstawie należności z tytułu zwrotów kosztów podróży służbowych, w tym z tytułu diet i ryczałtów na dojazdy.

 • Naruszenie zasad ustalania terminu płatności I raty łącznego zobowiązania pieniężnego

  Porada aktualna | data dodania: 23.10.2018

  Nieprawidłowość: Wszystkie decyzje wymiarowe na łączne zobowiązanie podatkowe od osób fizycznych na 2018 r., w trzech z dziesięciu sołectw gminy, zostały doręczone bez wskazania daty ich odbioru przez podatników. Decyzje zostały wydrukowane i przekazane doręczycielom gminnym w dniach od 6 do 8 marca 2018 r. Na ich podstawie dokonano przypisu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości na kontach szczegółowych podatników. Jako datę płatności pierwszej raty tych podatków wskazano 15 marca 2018 r.

 • Nieprzekazanie gminnym jednostkom budżetowym nieruchomości w trwały zarząd

  Porada aktualna | data dodania: 23.10.2018

  Nieprawidłowość: Wszystkie gminne jednostki budżetowe użytkowały nieruchomości zajęte na potrzeby realizacji ich zadań statutowych (siedziby, nieruchomości konieczne do wykonywania zadań) bez formalnego przekazania im ich w trwały zarząd. Nieruchomości figurowały w księgach rachunkowych urzędu gminy i przez ten urząd były amortyzowane.

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych ewidencji szczegółowej niezgodnie z polityką rachunkowości

  Porada aktualna | data dodania: 23.10.2018

  Nieprawidłowość: Według polityki rachunkowości jednostki budżetowej ewidencja szczegółowa do konta 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych” powinna być prowadzona w technice komputerowej za pomocą oprogramowania X. Faktycznie była jednak prowadzona częściowo w technice komputerowej (w zakresie należności podatkowych), a częściowo ręcznie - w zakresie należności cywilnoprawnych (np. z tytułu czynszów najmu i dzierżawy). Ewidencja ręczna była prowadzona na luźnych karatach kontowych, nieoznaczonych nazwą jednostki, nazwą ewidencji, symbolem konta syntetycznego, do którego była prowadzona, oraz utrzymywanych w nieuporządkowanym zbiorze.

 • Nieprawidłowe udokumentowanie faktu przeprowadzenia spisu z natury

  Porada aktualna | data dodania: 23.10.2018

  Nieprawidłowość: Wyniki spisu z natury środków trwałych zostały ujęte na arkuszach spisu z natury nieobjętych ewidencją i kontrolą zużycia. Fakt ten został ujawniony w trakcie kontroli, po 2 latach od przeprowadzenia spisu, ponieważ część arkuszy wypełnionych przez jeden z trzech zespołów spisowych nie była ponumerowana i oznaczona pieczęcią „druk ścisłego zarachowania”. Przewodniczący tego zespołu spisowego wyjaśnił, że zespoły spisowe otrzymały przed spisem nieocechowane druki, które numerowali członkowie zespołu spisowego i w zamieszaniu związanym z inwentaryzacją nie zauważyli, iż niektóre z nich zostały bez numerów. Po przeprowadzeniu inwentaryzacji do księgi druków ścisłego zarachowania była wpisywana liczba arkuszy faktycznie

 • Ekonomiczny okres użyteczności licencji na oprogramowanie komputerowe

  Porada aktualna | data dodania: 23.10.2018

  Szkoła zakupiła w 2016 r. licencję na dziennik elektroniczny za 1750 zł. Według umowy licencja została nabyta na 2 lata (2016/2017 i 2017/2018). Opłata zgodnie z opisem na fakturze została wniesiona za rok. W 2017 r. otrzymaliśmy fakturę na rok szkolny 2017/2018, czyli na każdy rok została wystawiona osobna faktura. Czy prawidłowe było ujęcie tego wydatku w 2016 r. w paragrafie 4210 i na koncie 020 „Wartości niematerialne i prawne” (sugerowałam się umową na 2 lata), a w 2017 r. - w paragrafie 4300, z pominięciem konta 020? Jak ująć fakturę obejmującą kolejny rok szkolny 2018/2019, wystawioną do umowy nabycia licencji na 2018/2019? Czy wartość z faktury należy ująć wyłącznie w paragrafie wydatkowym 4210 bez księgowania na koncie 020?

 • Inwentaryzacja dróg i ulic

  Porada aktualna | data dodania: 22.10.2018

  W jaki sposób należy przeprowadzić inwentaryzację dróg i ulic będących na stanie gminy? W tym roku w naszej jednostce przypada termin spisu z natury wszystkich środków trwałych. Na szkoleniu dowiedzieliśmy się, że drogi i ulice też trzeba zinwentaryzować w drodze spisu z natury (obiekt inwentarzowy - dostęp do nich nie jest utrudniony). W jaki sposób to zrobić?

 • Ewidencja środków finansowych otrzymanych w ramach programu „Dobry start”

  Porada aktualna | data dodania: 22.10.2018

  PROBLEM: Samorządowa jednostka budżetowa - placówka opiekuńczo-wychowawcza instytucjonalnej pieczy zastępczej rozpoczęła wykonywanie programu „Dobry start”, który wszedł w życie od 1 czerwca 2018 r. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, świadczenie to przysługuje m.in. dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych raz w roku na dziecko. W powiatowej jednostce samorządu terytorialnego ww. zadanie z zakresu administracji rządowej realizować będzie inna samorządowa jednostka budżetowa - powiatowe centrum pomocy rodzinie, która w swoim planie finansowym ma zaplanowane środki finansowe na wypłatę tego świadczenia. W związku z tym, że placówka

 • Klasyfikacja wydatków usług remontowych

  Porada aktualna | data dodania: 09.10.2018

  Jak ująć w klasyfikacji budżetowej wydatki dotyczące faktur za zakup usług remontowych, na których wymienione są materiały użyte do naprawy, usługa wymiany i usługa naprawy?

 • Zmiany w uchwale budżetowej w związku ze zmianą planowania wydatków budżetowych w grupach paragrafów

  Porada aktualna | data dodania: 09.10.2018

  Zmiany w uchwale w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz w uchwale w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy w związku ze zmianą planowania wydatków budżetowych w grupach paragrafów

 • Nieprawidłowa ewidencja rozrachunków z izbą rolniczą

  Porada aktualna | data dodania: 05.10.2018

  Nieprawidłowość: Rozrachunki z izbą rozliczą z tytułu udziału w dochodach uzyskanych przez gminę z podatku rolnego były ewidencjonowane na koncie 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami” urzędu gminy.

 • Niewszczęcie postępowania podatkowego wobec podatników, którzy nie złożyli deklaracji na podatek od nieruchomości

  Porada aktualna | data dodania: 05.10.2018

  Nieprawidłowość: Cztery osoby prawne mające nieruchomości na terenie gminy wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej nie złożyły w 2018 r. deklaracji na podatek od nieruchomości. Organ podatkowy w okresie od 30 stycznia do końca czerwca 2018 r. wysyłał do tych podatników listem poleconym co miesiąc wezwania do złożenia deklaracji, które jednak pozostawały bez odpowiedzi.

 • Brak kontroli formalnej i merytorycznej sprawozdań jednostkowych Rb-28S

  Porada aktualna | data dodania: 05.10.2018

  Nieprawidłowość: W sprawozdaniu rocznym Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki budżetowej samorządu terytorialnego za 2017 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS) wykazano zaangażowanie wydatków budżetowych w kwocie przekraczającej o ponad 25 000 zł faktycznie wykonane wydatki. Kwota ta dotyczyła zobowiązań zaciągniętych na podstawie umów zawartych w 2017 r., których wykonanie miało nastąpić w 2018 r. Mimo tego błędu skarbnik JST, zobowiązany zakresem obowiązków do kontrolowania pod względem formalnym i merytorycznym sprawozdań jednostek budżetowych podległych gminie, nie zakwestionował prawidłowości tego sprawozdania.

 • Zaniechanie prowadzenia szczegółowej ewidencji zobowiązań

  Porada aktualna | data dodania: 05.10.2018

  Nieprawidłowość: W ewidencji księgowej jednostki budżetowej nie prowadzono ewidencji zobowiązań według podziałek klasyfikacji budżetowej. W związku z tym dane na temat wysokości zobowiązań były wykazywane w sprawozdaniu Rb-28S na podstawie zestawień, sporządzanych na koniec każdego kwartału przez referenta księgowego. Główny księgowy twierdził, że skoro w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont w opisie zasad funkcjonowania kont zespołu 2 zawarte jest stwierdzenie „ewidencja szczegółowa do konta 201 może być prowadzona według podziałek klasyfikacji budżetowej”, to nie ma takiego obowiązku i jednostka może (ale nie musi) prowadzić tak szczegółową ewidencję.

 • Czy na koniec kadencji wójta przeprowadza się inwentaryzację?

  Porada aktualna | data dodania: 05.10.2018

  W 2018 r. przypadają wybory samorządowe. Czy na koniec kadencji wójta (burmistrza) należy przeprowadzić inwentaryzację składników majątkowych?

 • Ujęcie w ewidencji omyłkowej podwójnej zapłaty zobowiązania

  Porada aktualna | data dodania: 05.10.2018

  Zobowiązanie jednostki budżetowej wynikające z faktury zostało przez pomyłkę opłacone dwa razy. Jak należy prawidłowo zaksięgować nadwyżkę ponad wartość faktury? Czy jako nadpłatę Wn 201 i Ma 130 z odpowiednim paragrafem ?

 • Zasady prowadzenia ewidencji pozabilansowej obcych środków trwałych

  Porada aktualna | data dodania: 05.10.2018

  Czy prowadzenie ewidencji pozabilansowej obcych środków trwałych w programie księgowym w formie kartotek szczegółowych jest wystarczające? Czy te kartoteki mogą zastąpić prowadzenie ewidencji na kontach pozabilansowych „09”?

 • Odpowiedzialność za gospodarkę drukami ścisłego zarachowania

  Porada aktualna | data dodania: 05.10.2018

  Czy główny księgowy może odpowiadać za gospodarkę drukami ścisłego zarachowania?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK