do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Czy obywatel UE może być urzędnikiem państwowym

  Porada aktualna | data dodania: 03.12.2019

  Obywatel francuski, którego matka jest Polką, zgłasza chęć zatrudnienia się jako urzędnik państwowy. Czy taka osoba może być zatrudniona na tym stanowisku?

 • Zawarcie umowy na zastępstwo za nieobecnego pracownika socjalnego na innym stanowisku

  Porada aktualna | data dodania: 03.12.2019

  PROBLEM: Pracownik socjalny przebywa na urlopie macierzyńskim. Chcemy zatrudnić inną osobę na zastępstwo. Nieobecny pracownik socjalny nie zajmował się pracą w środowisku, tylko miał pod swoją opieką dział opiekunek domowych. Czy osobę zastępującą można zatrudnić na stanowisku referenta, gdyż nie posiada kwalifikacji do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego?

 • Przeniesienie pracownika gminy na stanowisko w GOPS

  Porada aktualna | data dodania: 03.12.2019

  PROBLEM: Obecny księgowy gminnego ośrodka pomocy społecznej odchodzi na emeryturę. Czy wójt może w drodze awansu zawodowego na zasadzie porozumienia przenieść na to stanowisko innego pracownika zatrudnionego w gminie? Czy powinien być ogłoszony nabór?

 • Jednorazowe świadczenie na start dla nauczyciela-emeryta

  Porada aktualna | data dodania: 03.12.2019

  PYTANIE: Czy emerytowi rozpoczynającemu staż na stopień nauczyciela kontraktowego przysługuje jednorazowe świadczenie na start?

 • Problematyka przyznawania dodatku wiejskiego – wybrane aspekty

  Porada aktualna | data dodania: 03.12.2019

  Dodatek wiejski to jeden z obligatoryjnych składników wynagrodzenia za pracę nauczyciela. Wypłaca się go nauczycielom posiadającym kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionym na terenie wsi lub w mieście liczącym do 5 tys. mieszkańców w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela. Dodatek ten może być podwyższony przez organ prowadzący szkołę w sytuacji, gdy na danym terenie wiejskim występuje deficyt kadr - art. 54 ust. 5 Karty Nauczyciela.

 • Czy dodatek stażowy należy się osobie będącej jednocześnie dyrektorem gminnego żłobka i gminnej szkoły

  Porada aktualna | data dodania: 03.12.2019

  PROBLEM: Dyrektor szkoły podstawowej zatrudniony na podstawie Karty Nauczyciela pobiera dodatek stażowy w wysokości 20%. Od października sprawuje jednocześnie funkcję dyrektora żłobka, gdzie został zatrudniony na mocy przepisów o pracownikach samorządowych. Czy w żłobku również powinien otrzymywać dodatek 20-proc. stażowy, jeśli obie placówki należą do tej samej gminy?

 • Udzielanie urlopu uzupełniającego po powrocie z urlopu rodzicielskiego

  Porada aktualna | data dodania: 03.12.2019

  PYTANIE: Nauczycielka szkoły podstawowej przebywa obecnie na urlopie rodzicielskim, po którym za 2019 r. będzie przysługiwać jej 56 dni urlopu uzupełniającego i który rozpocznie się 24 stycznia 2020 r. Czy należy jej udzielić urlopu w terminie od 24 stycznia do 19 marca 2020 r. (56 dni za 2019 r.) bez uwzględniania urlopu podczas ferii zimowych za 2020 r.? Czy może udzielić go w terminach od 24 stycznia do 9 lutego 2020 r. (urlop za 2019 r.), następnie od 10 do 23 lutego 2020 r. (bieżący urlop za 2020 r. w okresie ferii zimowych ferie) i od 24 lutego do 2 kwietnia 2020 r. (pozostała część urlopu za 2019 r.)?

 • Wykorzystanie urlopu wypoczynkowego w terminie późniejszym po powrocie nauczyciela z urlopu dla poratowania zdrowia

  Porada aktualna | data dodania: 03.12.2019

  PROBLEM: Nauczyciel zatrudniony w placówce nieferyjnej przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r. Czy za ten rok należy naliczyć mu urlop wypoczynkowy?

 • Nauczycielski dodatek wiejski w ZUS RPA

  Porada aktualna | data dodania: 03.12.2019

  PROBLEM: Czy w raporcie ZUS RPA należy wykazać kwotę dodatku wiejskiego przysługującego nauczycielowi za czas choroby?

 • Nagroda z okazji DEN w podstawie wymiaru świadczeń za czas choroby

  Porada aktualna | data dodania: 03.12.2019

  PROBLEM: Nauczyciel przedłożył zwolnienie lekarskie od 3 do 15 listopada 2019 r. W październiku 2019 r. została mu przyznana nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Czy nagroda powinna być uwzględniana w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych?

 • Czy wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia może być stałym składnikiem pensji pracownika

  Porada aktualna | data dodania: 02.12.2019

  PROBLEM: W związku ze znacznym wzrostem minimalnego wynagrodzenia oraz obowiązkiem wyłączenia dodatku za wysługę lat z puli minimalnej kwoty pensji, co nastąpi w 2020 r., proszę o wskazanie, jak długo można wypłacać dopłatę do minimalnej pensji?

 • Z końcem roku korekta odpisu na ZFŚS – urlop bezpłatny i wzrost zatrudnienia

  Porada aktualna | data dodania: 02.12.2019

  PROBLEM: Od 1 listopada 2019 r. jeden z naszych pracowników przebywa na urlopie bezpłatnym. W związku z tym pojawiła się konieczność zatrudnienia osoby na zastępstwo. Czy w średniej liczbie zatrudnienia potrzebnej do dokonania odpisu na ZFŚS należy uwzględniać pracownika przebywającego na urlopie bezpłatnym? Czy zawarcie umowy na zastępstwo powoduje konieczność dokonania korekty?

 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne w razie całorocznej nieobecności w pracy

  Porada aktualna | data dodania: 02.12.2019

  PROBLEM: Czy do uzyskania prawa do trzynastki w przypadku przebywania pracownicy na urlopach rodzicielskich (zwolnienie lekarskie, następnie urlop macierzyński) niezbędne jest przepracowanie choćby jednego dnia w roku? Dodatek stażowy płatny za czas choroby jest wliczany do podstawy, co oznacza, że pracownica w tej sytuacji nie przepracuje ani jednego dnia, ale należy jej wypłacić trzynastkę z dodatku stażowego.

 • Wyrównanie nauczycielskich świadczeń urlopowych po korekcie kwoty odpisu na ZFŚS w 2019 r.

  Porada aktualna | data dodania: 29.11.2019

 • Korekta roczna odpisu podstawowego na ZFŚS po zmianach

  Porada aktualna | data dodania: 27.11.2019

  Jak co roku, na koniec grudnia 2019 r. w jednostkach organizacyjnych zobowiązanych do tworzenia ZFŚS według ustawy o ZFŚS trzeba wyliczyć kwotę odpisu podstawowego na fundusz zgodną z faktycznym zatrudnieniem w jednostce. W tym roku prace z tym związane są bardziej skomplikowane niż zwykle. Wynika to ze zmiany ustawy o ZFŚS wprowadzonej ustawą z 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny (dalej: ustawa zmieniająca). W jej efekcie w 2019 r. obowiązują dwie kwoty bazowe do ustalania wielkości odpisu podstawowego na ZFŚS, a także do naliczania odpisów i zwiększeń fakultatywnych funduszu. Obie kwoty bazowe należy uwzględnić w wyliczaniu

 • Minimalne wynagrodzenie a premia regulaminowa

  Porada aktualna | data dodania: 26.11.2019

 • Minimalne wynagrodzenie a dodatek funkcyjny

  Porada aktualna | data dodania: 26.11.2019

 • Korekta odpisu na ZFŚS na emerytów i rencistów po zmianie kwoty bazowej w 2019 r.

  Porada aktualna | data dodania: 25.11.2019

  PROBLEM Czy w 2019 r. odpis na emerytów i rencistów musi być korygowany po zmianie kwoty bazowej do jego naliczania? Według jakiej liczby emerytów trzeba zrobić korektę: planowanej na początku roku czy faktycznej na 1 sierpnia 2019 r.? Czy odpis musi być ewentualnie skorygowany do faktycznej liczby emerytów na koniec 2019 r.? https://forum.infor.pl/topic/454396-odpis-na-zfss/

 • Prawo emerytów i rencistów do korzystania z ZFŚS

  Porada aktualna | data dodania: 25.11.2019

  PROBLEM Jednostka nie nalicza odpisów na ZFŚS na emerytów i rencistów. Czy w związku z tym mają oni prawo do korzystania ze świadczeń z tego funduszu, czy też nie? https://forum.infor.pl/topic/454396-odpis-na-zfss/

 • Odpisy na ZFŚS w 2019 r. – odpis fakultatywny na ZFŚS na emerytów i rencistów po zmianach

  Porada aktualna | data dodania: 22.11.2019

 • Czy można wypowiedzieć umowę na zastępstwo pracownikowi, który choruje

  Porada aktualna | data dodania: 06.11.2019

  PYTANIE: W dniu 23 kwietnia 2018 r. zawarto umowę o pracę na zastępstwo do czasu powrotu nieobecnego pracownika. Osoba zastępująca długotrwale choruje, co reorganizuje poprawne funkcjonowanie zakładu pracy. Czy z pracownikiem zatrudnionym na zastępstwo można rozwiązać umowę o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia?

 • Odwołanie dyrektora CUW będącego radnym bez zgody rady gminy i powierzenie jego funkcji nowemu pracownikowi

  Porada aktualna | data dodania: 06.11.2019

  PROBLEM: Zarząd powiatu uchwałą odwołał dyrektora centrum usług wspólnych (CUW) bez zachowania okresu wypowiedzenia, na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (dalej: k.p.). Następnie wojewoda stwierdził nieważność uchwały, uzasadniając, że dyrektor był jednocześnie radnym gminy, która nie wyraziła zgody na rozwiązanie z nim stosunku pracy. Pomimo tego zarząd powiatu powierzył stanowisko dyrektora CUW innej osobie. Następnie podjął on uchwałę o upoważnieniu nowego pracownika do wydawania w imieniu zarządu decyzji administracyjnych oraz załatwiania w jego imieniu spraw z zakresu zarządzania drogami powiatowymi szczegółowo opisanym w uchwale. Wojewoda stwierdził nieważność tej uchwały. Ponadto zarzucił zarządowi, że ten, nie czekając na

 • Badanie psychologiczne strażaków – paragraf 428 czy inny?

  Porada aktualna | data dodania: 28.10.2019

 • Dodatek na start dla nauczyciela stażysty zatrudnionego w trzech szkołach

  Porada aktualna | data dodania: 22.10.2019

  PROBLEM: Nauczyciel psycholog jest zatrudniony równocześnie w trzech szkołach, z tytułu czego osiąga ponad 1/2 etatu (w szkole A - 5,5/22, w szkole B - 5/22, w szkole C - 3/22), co we wrześniu pozwoliło mu rozpocząć staż na nauczyciela kontraktowego. Kurator oświaty wskazał jedną ze szkół (szkołę A), w której nauczyciel odbywa staż i posiada opiekuna stażu. Czy wskazana szkoła była zobowiązana do wypłaty jednorazowego dodatku na start, skoro nauczyciel zatrudniony jest w niej zaledwie na cząstkę etatu?

 • Czy wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru świadczeń chorobowych należy uzupełniać za dni udziału w strajku

  Porada aktualna | data dodania: 22.10.2019

  PROBLEM: Nauczyciel strajkował w okresie od 8 do 26 kwietnia 2019 r. We wrześniu przebywa na zwolnieniu lekarskim. Czy ustalając podstawę zasiłku chorobowego, należy kwiecień wyłączyć z podstawy wymiaru zasiłku, czy może uzyskany przychód przyjąć w kwocie faktycznie wypłaconej?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK