do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • O to pytają Księgowi

  Porada aktualna | data dodania: 19.09.2018

  Czy można przewidzieć skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę już w dniu jej zawarcia

 • Jak uzyskać wiedzę o zatrudnieniu emeryta w innym zakładzie pracy

  Porada aktualna | data dodania: 19.09.2018

  PYTANIE: Po zakończeniu zatrudnienia byłego pracownika - emeryta w nowym miejscu pracy opiekę socjalną nad emerytem przejmuje drugi zakład pracy. W jaki sposób były pracodawca dowiaduje się, że jego emeryt podjął pracę? Czy emeryt może co roku składać oświadczenie o ewentualnym zatrudnieniu w innym zakładzie pracy?

 • Na jakim stanowisku zatrudnić pracownika wykonującego prace interwencyjne

  Porada aktualna | data dodania: 19.09.2018

  PROBLEM: Urząd gminy zatrudnia pracowników w ramach umów zawartych z powiatowym urzędem pracy na prace interwencyjne i roboty publiczne. Na jakim stanowisku pracy powinni być zatrudniani tacy pracownicy zgodnie z nowym rozporządzeniem w sprawie wynagrodzeń pracowników samorządowych? Do których pracowników powinno mieć zastosowanie stanowisko: „Pracownik II stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych” oraz „Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych”?

 • Czy osoby współpracujące z burmistrzem można zatrudnić na czas kadencji

  Porada aktualna | data dodania: 19.09.2018

  PROBLEM: Czy w związku ze zmianami personalnymi wśród osób bezpośrednio współpracujących z „szefostwem” urzędu można takich pracowników potraktować jako pracowników zatrudnianych na czas kadencji? Wszelkie zmiany kierownictwa w wyniku wyborów pociągają pośrednio za sobą zwykle pewne dalej idące zmiany personalne i organizacyjne w jednostce.

 • Godziny ponadwymiarowe w wynagrodzeniu za dzień opieki nad zdrowym dzieckiem

  Porada aktualna | data dodania: 31.08.2018

  PROBLEM: W maju 2018 r. nauczyciel skorzystał z opieki nad dzieckiem w wieku do lat 14. W jaki sposób ustalić wynagrodzenie za dzień nieobecności? Czy średnią z godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw obliczamy z okresu od września 2017 r. do kwietnia 2018 r., czy z miesiąca, w którym wystąpiła nieobecność, czyli z maja 2018 r.?

 • Czy i jak ewidencjonować czas pracy dyrektora szkoły

  Porada aktualna | data dodania: 30.08.2018

  PROBLEM: Od 1 stycznia 2018 r. zmieniły się regulacje Karty Nauczyciela dotyczące urlopu wypoczynkowego dyrektorów i wicedyrektorów. Zgodnie z nowym ustępem 2a art. 64 Karty Nauczyciela, dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który przez okres co najmniej 10 miesięcy pełni obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów. Czy wobec tego należy prowadzić listy obecności? Jak wykazać obecność dyrektorów lub wicedyrektorów w pracy w czasie ferii, gdy nie ma wpisów w dziennikach lekcyjnych w tym czasie?

 • Jak obliczyć wynagrodzenie za dzień opieki nad dzieckiem nauczyciela

  Porada aktualna | data dodania: 30.08.2018

  PYTANIE: Na jakich zasadach oblicza się wynagrodzenie za dzień zwolnienia od pracy z tytułu art. 67e Karty Nauczyciela? Czy sposób obliczania jest taki sam, jak przy obliczaniu wynagrodzenia z art. 188 Kodeksu pracy? Program płacowy, który oblicza nam to wynagrodzenie, pozwala na zastosowanie dwóch rozwiązań:

 • Czy zawsze we wrześniu mija termin udzielenia zaległego urlopu

  Porada aktualna | data dodania: 30.08.2018

  PROBLEM: Jak obliczać termin przedawnienia zaległego urlopu: czy rozpoczyna on swój bieg z dniem 1 października czy z dniem 1 stycznia?

 • Wysokość dodatku za trudne warunki pracy a pensum łączone

  Porada aktualna | data dodania: 29.08.2018

  PROBLEM: Nauczyciel zatrudniony w placówce feryjnej - młodzieżowym ośrodku socjoterapii - na stanowisku wychowawcy w wymiarze 26/26 pensum, od 1 września 2018 r. będzie miał przydzielone 3 lekcje muzyki w wymiarze 3/18. Po uśrednieniu, jego pensum wyniesie 25/25 + 4/25 godzin ponadwymiarowych. Dodatek za trudne warunki przysługuje za każdy rodzaj zajęć prowadzonych w ośrodku. Organ prowadzący ustalił w uchwale, że wysokość dodatku dla pełnego etatu stanowić będzie procent od kwoty bazowej dla nauczycieli, tj. 2900,20 zł:

 • W jakim terminie należy udzielić urlopu uzupełniającego

  Porada aktualna | data dodania: 29.08.2018

  PROBLEM: Czy nauczyciel, który przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r., powinien wykorzystać urlop wypoczynkowy uzupełniający w wymiarze 8 tygodni po powrocie z urlopu zdrowotnego, czyli we wrześniu i w październiku?

 • Kiedy upływa miesięczny termin na zwolnienie dyscyplinarne pracownika, który notorycznie i wielokrotnie narusza swoje podstawowe obowiązki pracownicze

  Porada aktualna | data dodania: 29.08.2018

  Mamy pracownika, który od dłuższego czasu notorycznie ciężko narusza swoje podstawowe obowiązki pracownicze. Chcemy go wobec tego zwolnić dyscyplinarnie. Jak liczyć miesięczny termin od nastąpienia zdarzenia skutkującego dyscyplinarką?

 • Kto wypłaca zasiłek osobie zatrudnionej w innej jednostce podczas urlopu bezpłatnego

  Porada aktualna | data dodania: 29.08.2018

  PROBLEM: Pracownik powyżej 50 roku życia, zatrudniony w gminie, przebywa na urlopie bezpłatnym od 1 października 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. i w tym okresie podjął pracę u innego pracodawcy - w szkole. Pracownik ten stał się niezdolny do pracy od 23 sierpnia do 15 września 2018 r. Jest to pierwsza choroba podwładnego w tym roku. Czy za okres choroby obaj pracodawcy ustalają prawo do wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłku chorobowego?

 • Wrześniowa wpłata odpisu na ZFŚS a przeciętne zatrudnienie

  Porada aktualna | data dodania: 29.08.2018

  PROBLEM: Do końca września zobowiązani jesteśmy do przekazania drugiej raty środków na ZFŚS. Czy dokonujemy przeliczeń, jeżeli w minionych miesiącach występowała w zatrudnieniu rotacja, pracownicy korzystali z urlopów bezpłatnych, wychowawczych, macierzyńskich. Jak dokonujemy tych przeliczeń?

 • Wymagany staż do objęcia stanowiska dyrektora centrum pomocy rodzinie

  Porada aktualna | data dodania: 25.07.2018

  PROBLEM: Przez dwa lata byłem zatrudniony w urzędzie miasta na stanowisku wiceprezydenta, gdzie podlegały mi miejski ośrodek pomocy społecznej, centrum integracji społecznej i środowiskowy dom samopomocowy. Z racji zajmowanego stanowiska wydawałem decyzje administracyjne dotyczące pomocy społecznej. Następnie od października 2017 r. zostałem zatrudniony w powiatowym centrum pomocy rodzinie na stanowisku kierownika (koordynatora działu ds. osób niepełnosprawnych). Od października 2017 r. współpracuję w ramach wolontariatu z organizacjami pozarządowymi. Czy spełniam wymagania co do stażu pracy, by zostać dyrektorem centrum pomocy rodzinie?

 • Czy pracownik, którego sąd przywrócił do pracy, musi odbyć wstępne badania lekarskie

  Porada aktualna | data dodania: 24.07.2018

  Pracownica ma wyrok sądowy, który nakazuje przywrócić ją do pracy. Czy w tej sytuacji, jak tylko pojawi się w swoim zakładzie, należy skierować ją na badania wstępne tak jak nowego zatrudnionego?

 • Jak w dokumentacji ZUS ujmować urlopy bezpłatne?

  Porada aktualna | data dodania: 18.07.2018

  PROBLEM : Pracownik będzie przebywał cały miesiąc na urlopie bezpłatnym. Czy pracodawca zawsze musi się zgadzać na udzielenie urlopu? Czy okres tej nieobecności należy wykazać w imiennym raporcie ZUS RCA czy tylko w ZUS RSA? Jakim ubezpieczeniom podlega pracownik, który podczas urlopu bezpłatnego zawarł umowę zlecenia? Jak długo w trakcie urlopu bezpłatnego zachowuje ważność ubezpieczenie zdrowotne?

 • Czy urlop bezpłatny ma wpływ na ustalenie dodatku stażowego dla pracownika samorządowego

  Porada aktualna | data dodania: 05.07.2018

  Urzędnik samorządowy dostał urlop bezpłatny w swoim podstawowym miejscu pracy, żeby podjąć pracę w innej jednostce samorządowej. Jak wyliczyć dla niego dodatek stażowy?

 • Kiedy należy wypłacić wynagrodzenie za czas choroby, a od kiedy zasiłek chorobowy pracownikowi, który ukończył 50 lat

  Porada aktualna | data dodania: 04.07.2018

  Pracownica mająca 30 lat chorowała w okresie od 10 do 19 lutego 2017 r. (10 dni), od 24 maja do 11 czerwca 2017 r. (19 dni) i od 10 do 24 października 2017 r. (15 dni). Jak liczyć okres, kiedy należy wypłacić wynagrodzenie za czas choroby, a od kiedy zasiłek chorobowy, jeżeli między okresami zwolnień są przerwy?

 • Jak prawidłowo wypełnić protokół powypadkowy - krok po kroku

  Porada aktualna | data dodania: 19.06.2018

  Przy sporządzaniu dokumentacji powypadkowej należy dołożyć należytej staranności, ponieważ błędnie sporządzona dokumentacja powoduje bardzo często konieczność wdrożenia postępowania wyjaśniającego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wówczas dochodzi do przedłużenia terminu załatwienia sprawy, a tym samym powoduje to dłuższe oczekiwanie wnioskodawcy na przyznanie i wypłatę przysługujących jemu świadczeń. W niniejszym opracowaniu przedstawiamy prawidłowo sporządzony protokół powypadkowy wraz z załącznikami, które powinny zostać dołączone do dokumentacji powypadkowej.

 • Kiedy pracownik może narzucić termin wykorzystania urlopu wypoczynkowego

  Porada aktualna | data dodania: 14.06.2018

  PROBLEM: Pracownik złożył wniosek o urlop wypoczynkowy na okres, w którym co najmniej połowa innych podwładnych będzie już korzystać z letniego wypoczynku. Pracodawca nie może zatwierdzić wniosku i zaproponował inny termin. Pracownik tej propozycji nie przyjął i pozostaje przy terminie wskazanym w swoim wniosku. Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu wypoczynkowego w terminie wskazanym we wniosku pracownika?

 • Zatrudnienie emeryta na stanowisku urzędniczym

  Porada aktualna | data dodania: 04.06.2018

  Czy można zatrudnić na stanowisku urzędniczym osobę, która przeszła na emeryturę, po zatrudnieniu na tym samym stanowisku lub podobnym?

 • Wyjazd nauczyciela i uczniów na konkurs – paragraf 441 czy 430?

  Porada aktualna | data dodania: 25.05.2018

  Pytanie: Nauczyciel wraz z dwoma uczniami pojechał na konkurs (środek transportu - pociąg). Nauczyciel otrzymał delegację i na tej podstawie zostaną mu zwrócone środki za wyjazd. Ponadto wykupił ze swoich środków bilety dla uczniów. Czy w tym przypadku, aby dokonać zwrotu, wystarczy oświadczenie nauczyciela i dołączone bilety? Zastanawiam się, czy uczniom przysługuje też dieta, jeśli spełnią warunki. Jaką klasyfikację wydatków trzeba tu zastosować - nauczyciel to paragraf 441, a uczniowie - to 430?

 • Zakup odzieży roboczej – paragraf 302 czy 421?

  Porada aktualna | data dodania: 26.04.2018

  Pytanie: Czy zakup odzieży roboczej wyszczególnionej w zarządzeniu kierownika jednostki (takiej jak np. rękawice winylowe, fartuchy ochronne jednorazowe), której pracownicy używają podczas wykonywania obowiązków w pracy, należy sfinansować z paragrafu 302 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”? Odzież ta nie jest przypisana do poszczególnych pracowników, bo to odzież jednorazowa. Każdy uprawniony używa jej w miarę potrzeby. Mam jednak wątpliwości, czy nie zastosować paragrafu 421 „Zakup materiałów i wyposażenia”. W opisie paragrafu 302 nie ma słowa na temat, że odzież musi być wydana i przypisana do pracownika. Czy brak wyraźnej możliwości przypisania na karcie odzieży poszczególnym pracownikom oznacza, że nie można tego

 • Rozliczenie kosztów przewozu bagażu w delegacji – pytania i odpowiedzi

  Porada aktualna | data dodania: 25.04.2018

  Przepisy wprost nie ograniczają możliwości rozliczenia kosztów przewozu bagażu osobistego pracownika, jednak dotyczy to jedynie wyjazdów zagranicznych. Biorąc pod uwagę dosyć restrykcyjne podejście organów kontrolnych do kwestii związanych z delegacjami, z wydatkiem takim przy wyjeździe krajowym należy uważać i ograniczyć go do tych przypadków, w których cena biletu określonego środka transportu nie zapewnia przewozu bagażu.

 • Czy można udzielić pracownikowi urlopu na żądanie bezpośrednio po chorobie

  Porada aktualna | data dodania: 25.04.2018

  Problem: Pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim od 25 kwietnia do 30 maja 2018 r. Ostatniego dnia choroby wystąpił o urlop na żądanie na: 1 czerwca. Czy urlop na żądanie może być udzielony bezpośrednio po upływie zwolnienia lekarskiego trwającego dłużej niż 30 dni, bez przeprowadzania badań kontrolnych? Czy pracodawca może odmówić udzielenia takiego urlopu?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK