do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Badania lekarskie w okresie epidemii SARS-CoV-2

  Porada aktualna | data dodania: 25.03.2020

  Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy z dziedziny bhp jest obowiązek zapewnienia pracownikom profilaktycznej opieki lekarskiej. Bez ważnych badań lekarskich pracodawca nie ma bowiem prawa dopuścić pracownika do pracy. O ile w normalnych warunkach zarówno powyższy obowiązek, jak i jego realizacja nie budzą wątpliwości, o tyle w okresie epidemii SAR-CoV-2 każdy stara się trzymać jak najdalej od miejsc, w których łatwo o kontakt z osobami zakażonymi. A takimi miejscami bez wątpienia są placówki służby zdrowia. Powstaje zatem pytanie, czy w obecnej sytuacji istnieje przymus wykonywania badań profilaktycznych, czy też można mówić o tymczasowych, okolicznościowych wyjątkach.

 • Praca w dniach wolnych od pracy i jej rozliczanie w jednostkach budżetowych

  Porada aktualna | data dodania: 25.03.2020

  Rozkład czasu pracy - niezależnie od tego, czy jest to rozkład stały, czy układany na kolejne „okresy harmonogramowe” - wyznacza dni pracy oraz dni wolne od pracy. Potrzeby pracodawcy i szczególne sytuacje powstające na bieżąco w wielu przypadkach powodują konieczność świadczenia pracy w takie dni. Ma to bardzo różne skutki, uzależnione od tego, czy pracownik jest objęty przepisami odrębnymi dotyczącymi czasu pracy, jak też tego, w którym z dni wolnych świadczona była praca.

 • Obliczanie wynagrodzenia za część miesiąca i odprawy emerytalnej pracownika socjalnego

  Porada aktualna | data dodania: 25.03.2020

  PYTANIE: Pracownik socjalny odchodzi na emeryturę od 16 kwietnia 2020 r. Jak prawidłowo powinnam obliczyć wynagrodzenie za 15 dni pracy, jeśli miesięczne wynagrodzenie zasadnicze wynosi 3000 zł i pracownik ma prawo do dodatku stażowego w wysokości 20% pensji zasadniczej? Pracownikowi przysługuje także 6-miesięczna odprawa emerytalna. Jak ją obliczyć? Jak rozliczyć świadczenia pracownika za kwiecień 2020 r.?

 • Jak sprostować błąd wykryty w świadectwie pracy

  Porada aktualna | data dodania: 25.03.2020

  Dla pracownicy urzędu przygotowaliśmy świadectwo pracy. Po jakimś czasie kadry zauważyły, że jest w nim błąd. Chcemy je teraz poprawić, ale mamy wątpliwości, z jaką datą je wystawić. Czy w treści świadectwa należy zamieścić wzmiankę, że jest ono efektem sprostowania?

 • Zatrudnienie w trakcie roku szkolnego a średnia z godzin doraźnych zastępstw w podstawie ekwiwalentu

  Porada aktualna | data dodania: 25.03.2020

  PYTANIE: Nauczyciel był zatrudniony od 1 lutego do 31 marca 2020 r. W lutym zrealizował 38 godzin doraźnych zastępstw, natomiast w marcu 32. Czy w ekwiwalencie za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w celu ustalenia przeciętnej z godzin doraźnych zastępstw należało przyjąć luty i marzec, czy tylko godziny lutowe?

 • Przedłużenie stażu na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycielki korzystającej ze zwolnień lekarskich, urlopów związanych z rodzicielstwem oraz urlopu uzupełniającego

  Porada aktualna | data dodania: 25.03.2020

  PYTANIE: Nauczycielka rozpoczęła staż na nauczyciela mianowanego 1 września 2016 r. Staż ten powinien zakończyć się 31 maja 2019 r., jednak z powodu ciąży uległ on przedłużeniu. W okresie odbywania stażu nauczycielka była nieobecna w pracy z powodu:

 • Czy nauczyciel w stanie nieczynnym ma prawo do świadczeń chorobowych

  Porada aktualna | data dodania: 25.03.2020

  PYTANIE: Trzy dni przed wygaśnięciem umowy o pracę z powodu zakończenia stanu nieczynnego nauczycielka przedłożyła pracodawcy zwolnienie lekarskie z terminem końcowym po ustaniu zatrudnienia. Czy za dni zwolnienia przypadające w okresie stanu nieczynnego nauczycielce należy wypłacić wynagrodzenie chorobowe?

 • Przerwy świąteczne w pracy nauczyciela a wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe

  Porada aktualna | data dodania: 25.03.2020

  PYTANIE: Dyrektor przedszkola ustalił okres przerwy świątecznej dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. W tym czasie jednostka prowadzi tylko zajęcia opiekuńcze. Czy w czasie tak ustalonej przerwy nauczyciel realizuje godziny ponadwymiarowe ustalone w arkuszu organizacyjnym? Jak ponadto należy rozliczać godziny ponadwymiarowe przyznane nauczycielowi „zerówki” w szkole podstawowej w okresie wakacyjnym, np. w sierpniu, jeśli pełny urlop (35 dni roboczych) nauczyciel wykorzysta do końca lipca, zaś w sierpniu nie będzie prowadzić zajęć dydaktycznych, a jedynie opiekuńcze? W jaki sposób przydzielać i rozliczać godziny ponadwymiarowe nauczyciela zatrudnionego w zespole składającym się z trzech szkół, gdzie nauczyciel ma przyznane godziny w każdej z nich ponad obowiązujący go wymiar

 • Wypłata nagrody jubileuszowej po urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciela

  Porada aktualna | data dodania: 25.03.2020

  PROBLEM: Nauczycielka nabyła prawo do nagrody jubileuszowej w okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia. Dyrektor na jej wniosek przełożył wypłatę nagrody na dzień powrotu do pracy, gdyż byłoby to dla niej korzystniejsze (podstawę obliczenia nagrody stanowiłoby wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy oraz dodatki tj.: funkcyjny z tytułu wychowawstwa, motywacyjny i średnia z godzin). Biorąc pod uwagę, że nauczycielka nabyła prawo do nagrody w styczniu 2020 r., a wróci do pracy dopiero od 1 września 2020 r., czy jest dopuszczalne przełożenie wypłaty nagrody o tyle miesięcy?

 • Wyznaczenie Wielkiego Piątku dniem wolnym od pracy

  Porada aktualna | data dodania: 25.03.2020

  Układ dni świątecznych w kalendarzowym tygodniu często skutkuje występowaniem pojedynczych dni pomiędzy świętem a „długim weekendem”. W wielu przypadkach świadczenie pracy w te dni staje się mniej wartościowe dla pracodawcy, gdyż wiąże się ono m.in. z ograniczoną możliwością współpracy z innymi instytucjami czy pracownikami. Wyznaczenie wolnego na takie dni daje natomiast możliwość uzyskania dłuższego ciągłego odpoczynku dla pracowników. Obie strony stosunku pracy są zatem często zainteresowane zmienioną organizacją pracy w świątecznych okresach.

 • Czy w związku ze zmianą minimalnego wynagrodzenia należy przeliczyć wysokość świadczenia rehabilitacyjnego

  Porada aktualna | data dodania: 25.03.2020

  PYTANIE: Pracownik przeszedł na świadczenie rehabilitacyjne w grudniu 2019 r. Czy podstawę świadczenia należy wyrównać do minimalnej pensji obowiązującej w 2020 r.?

 • Ustalanie wynagrodzenia za przestój pracownika urzędu

  Porada aktualna | data dodania: 23.03.2020

  PYTANIE: Pracownik urzędu otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie, dodatek za wysługę lat, dodatek funkcyjny i okresowo przyznany dodatek specjalny. Proszę o wskazanie, w jaki sposób należy obliczyć wynagrodzenie za przestój tego pracownika, który miał miejsce w okresie od 16 do 25 marca 2020 r., przy założeniu, że przez resztę miesiąca pracownik świadczył pracę stacjonarnie lub zdalnie.

 • Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego ze specustawy

  Porada aktualna | data dodania: 23.03.2020

  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wprowadzono ustawą z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Przepis ten daje prawo do dodatkowego świadczenia opiekuńczego w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły z powodu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

 • Nowe uprawnienia dla pracodawców w razie wystąpienia ryzyka epidemii koronawirusa

  Porada aktualna | data dodania: 23.03.2020

  W obawie przed zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoV-2 władze dostrzegły potrzebę wprowadzenia szczególnych rozwiązań, umożliwiających podejmowanie działań minimalizujących zagrożenie dla zdrowia publicznego, a stanowiących uzupełnienie podstawowych regulacji, zawartych w szczególności w ustawie z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Chodzi tu o ustawę z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: ustawa o zwalczaniu chorób zakaźnych).

 • Gdzie przechowywać oświadczenie pracownika o otrzymywaniu wynagrodzenia na rękę

  Porada aktualna | data dodania: 12.03.2020

  Pracownica obsługi urzędu nie chce dostawać wynagrodzenia na konto bankowe - woli je dostawać do ręki. Przyniosła do kadr stosowane oświadczenie, ale nie wiemy, w jakiej części dokumentacji pracowniczej należy je przechowywać.

 • Co warto wiedzieć o kontrolach ZUS w zakładzie pracy

  Porada aktualna | data dodania: 12.03.2020

  Kontrole są ustawowym zadaniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mają one za zadanie sprawdzić, jak płatnicy składek wywiązują się z obowiązków. Stoją także na straży praw ubezpieczonych, tak aby wszyscy wykonujący pracę w równych warunkach byli objęci ubezpieczeniami społecznymi.

 • Wynagrodzenie za pracę i zasiłek chorobowy za ten sam dzień

  Porada aktualna | data dodania: 12.03.2020

  PYTANIE: Pracownik centrum pomocy społecznej przyszedł do pracy, ale po godzinie źle się poczuł i udał się do lekarza, który udzielił mu zwolnienia lekarskiego na ten sam dzień. Czy za przepracowany czas (tj. godzinę) pracownikowi należy wypłacić wynagrodzenie za pracę i za ten sam dzień również wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek? Jak rozliczyć takie wynagrodzenie?

 • Zawieszenie nauczyciela w obowiązkach a trzynastka

  Porada aktualna | data dodania: 12.03.2020

  PYTANIE: Nauczyciel świadczył pracę do maja 2019 r., następnie został zawieszony w prawach i w tym okresie otrzymywał część wynagrodzenia. Dopiero w połowie grudnia 2019 r. komisja dyscyplinarna przywróciła go do pracy w szkole. W 2019 r. nie przepracował więc 6 miesięcy. Czy należało mu wypłacić trzynastkę za 2019 r., skoro nieprzepracowanie uprawniającego okresu do trzynastki wynikało z zawieszenia pedagoga, po którym został on przywrócony do pracy?

 • Jak wyrównać minimalną podstawę wymiaru świadczeń chorobowych w 2020 r.

  Porada aktualna | data dodania: 12.03.2020

  PYTANIE: W jaki sposób należy wyrównać do minimalnej pensji podstawę zasiłku chorobowego? W 2019 r. pracownik otrzymywał zasiłek ustalony od podstawy minimalnego wynagrodzenia. W 2020 r. podstawa świadczeń chorobowych jest kontynuowana, bo nie wystąpiła 3-miesięczna przerwa między poprzednim i aktualnym zwolnieniem lekarskim.

 • Czy od trzynastki wypłaconej po ustaniu zatrudnienia należy opłacić składkę na Fundusz Pracy

  Porada aktualna | data dodania: 12.03.2020

  PYTANIE: W lipcu 2019 r. pracownicę przeniesiono do innej jednostki. U poprzedniego pracodawcy korzystała ze zwolnienia z obowiązku odprowadzania składki na Fundusz Pracy po powrocie z urlopu macierzyńskiego. W 2020 r. pracodawca ten wypłacił jej trzynastkę za 2019 r. Czy od wypłaconej kwoty należy opłacić składkę na Fundusz Pracy?

 • Zatrudnienie na kolejną umowę po umowie na czas zastępstwa a konieczność ponowienia wstępnych badań lekarskich

  Porada aktualna | data dodania: 12.03.2020

  PYTANIE: Jednostka zatrudnia pomoc kuchenną na czas zastępstwa. Po powrocie nieobecnej pracownicy osoba zastępująca zostanie zatrudniona na stanowisku sprzątaczki także na umowę na czas określony w celu zastępstwa innego pracownika. Czy orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy dla pomocy kuchennej będzie aktualne również na stanowisku sprzątaczki?

 • Ile wynosi maksymalne odszkodowanie za mobbing

  Porada aktualna | data dodania: 02.03.2020

  Pracownica urzędu zarzuca swojej szefowej mobbing. Zakładając, że osoba ta zgodnie ze swoimi deklaracjami złoży pozew o odszkodowanie, to w jakiej wysokości może ono zostać orzeczone?

 • Kiedy komornikowi przekazywać świadczenia z ZFŚS przyznane członkowi służby cywilnej

  Porada aktualna | data dodania: 02.03.2020

  PYTANIE: Pracownik urzędu (członek korpusu służby cywilnej) ma zajęcie komornicze, w którym jest napisane, że obejmuje ono „wynagrodzenie za pracę i wynagrodzenie za prace zlecone oraz nagrody i premie przysługujące dłużnikowi za okres jego zatrudnienia”. Czy w tej sytuacji należy przekazywać komornikowi wypłaty dokonywane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?

 • Który płatnik dokonuje podwyższenia zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego

  Porada aktualna | data dodania: 02.03.2020

  PYTANIE: Zatrudniamy osobę na 1/5 etatu (jest to jej drugie miejsce pracy). W okresie od października 2019 r. do końca lutego 2020 r. pracownica przebywała na urlopie bezpłatnym. W dniu 20 stycznia 2020 r. urodziła dziecko. Od drugiego pracodawcy otrzymała zasiłek macierzyński za okres od 20 stycznia do 29 lutego 2020 r. Z uwagi na to, że był on niższy od 1000 zł, otrzymała również wyrównanie. Nasz urząd podejmie wypłatę zasiłku macierzyńskiego po zakończeniu urlopu bezpłatnego, tj. od 1 marca 2020 r. Czy w związku z powyższym pracownica może wskazać nasz zakład pracy jako ten, który będzie dokonywał wyrównania zasiłku do kwoty 1000 zł? Czy może obowiązek ten spoczywa na drugim urzędzie z racji tego, że wcześniej dokonał on już stosownych wyrównań?

 • Czy kwiaty na Dzień Kobiet można zakupić z funduszu socjalnego

  Porada aktualna | data dodania: 02.03.2020

  PYTANIE: Czy prezenty na Dzień Kobiet można sfinansować z funduszu socjalnego?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK