do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Kiedy pracodawca ma obowiązek wypełnić zaświadczenie ZUS ERP-7

  Porada aktualna | data dodania: 19.07.2019

  PYTANIE: Jeden z pracowników złożył wniosek o rozwiązanie umowy w związku z przejściem na emeryturę. Osoba ta urodziła się w 1952 r. Czy po zmianie przepisów o okresie przechowywania akt osobowych mamy obowiązek wypełnić zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS ERP-7?

 • Zmienna premia regulaminowa w podstawie średniej urlopowej

  Porada aktualna | data dodania: 18.07.2019

  PYTANIE: Czy zmienne premie regulaminowe niepomniejszane za czas urlopu wypoczynkowego należy wliczyć do średniej urlopowej?

 • Zapis w tytule egzekucyjnym a możliwość zajęcia świadczeń z ZFŚS

  Porada aktualna | data dodania: 18.07.2019

  PYTANIE: Czy w zajęciach niealimentacyjnych z tytułem „zajęcie wynagrodzenia za pracę”, „zajęcie wynagrodzenia za pracę oraz wierzytelności zasiłku chorobowego i wezwanie do dokonywania potrąceń”, „zajęcie wynagrodzenia za pracę z tytułu egzekucji innych należności” i art. 881 ustawy z 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.), świadczenie wypłacone z ZFŚS będzie podlegać potrąceniom w wysokości 100%? Czy do potrącenia świadczenia z ZFŚS komornik musi w zajęciu zastosować art. 895 k.p.c.? Komornicy powołują się w zajęciach tylko na art. 881 k.p.c. W rozmowach telefonicznych z kancelarią komorniczą otrzymujemy informację, że na podstawie art. 881 k.p.c. mamy potrącić ZFŚS w pełnej wysokości.

 • Możliwość żądania zaświadczenia o niekaralności od zleceniobiorcy świadczącego usługi opiekuńcze

  Porada aktualna | data dodania: 18.07.2019

  PYTANIE: W ośrodku pomocy społecznej zatrudniamy osoby na umowę zlecenia, którzy wykonują usługi opiekuńcze. Czy powinniśmy żądać od tych osób oświadczenia lub zaświadczenia o niekaralności?

 • Czy udział w strajku ma wpływ na średnioroczną strukturę zatrudnienia nauczycieli

  Porada aktualna | data dodania: 18.07.2019

  PROBLEM: Czy w związku ze strajkiem nauczycieli przy obliczaniu średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na podstawie art. 30a ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela należy pomniejszyć etat tych osób, które biorą udział w strajku, analogicznie jak przy urlopie bezpłatnym czy zasiłku chorobowym?

 • Procentowe określenie czasu pracy asystenta rodziny zatrudnionego w zadaniowym systemie czasu pracy

  Porada aktualna | data dodania: 16.07.2019

  PYTANIE: Asystent rodziny jest zatrudniony na czas nieokreślony w zadaniowym czasie pracy. Czy pracodawca zarządzeniem może określić procentowo czas pracy tego asystenta, np. 75% czasu pracy w środowisku i 25% czasu pracy administracyjnej?

 • Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych – Ustalanie okresów i wliczanie składników – część 7

  Porada aktualna | data dodania: 16.07.2019

  Mimo praktyki w przyznawaniu i obliczaniu świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa płatnicy często mają problemy z ustaleniem podstawy wymiaru zasiłków. W niniejszej części cyklu zasiłkowego przybliżono pewne istotne zagadnienia, które na pewno można wykorzystać przy ustalaniu prawa i wysokości świadczeń chorobowych pracowników.

 • Prawo do trzynastki nauczyciela biorącego udział w strajku i zatrudnionego do 30 czerwca

  Porada aktualna | data dodania: 16.07.2019

  PROBLEM: Nauczyciel likwidowanej z końcem sierpnia szkoły miał zawartą umowę na czas określony od 1 września 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. Brał udział w strajku od 8 kwietnia do 26 kwietnia 2019 r. Czy nabył on prawo do trzynastki za 2019 r. w tej szkole?

 • Urlopy wypoczynkowe – planowanie, udzielanie, przerywanie

  Porada aktualna | data dodania: 01.07.2019

  Udzielanie urlopów wypoczynkowych to jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy, którego prawidłowa realizacja związana jest z zasadniczym nienaruszaniem prawa pracownika do nieprzerwanego i niezakłóconego odpoczynku.

 • Czy konfliktową pracownicę można wysłać na przymusowy urlop wypoczynkowy

  Porada aktualna | data dodania: 01.07.2019

  Zatrudniamy pracownicę, która z powodu kłopotów w życiu osobistym naraża się na ciągłe konflikty z innymi pracownikami. Czy w tej sytuacji pracodawca może jej nakazać wykorzystanie kilku dni urlopu wypoczynkowego, żeby dać jej czas na ochłonięcie?

 • Zmiany w ZFŚS i oświadczeniach do celów socjalnych

  Porada aktualna | data dodania: 01.07.2019

  Obowiązujące od 4 maja 2019 r. zmienione przepisy ustawy o ZFŚS regulują kwestie pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych, w tym danych o stanie zdrowia osób uprawnionych do korzystania z funduszu. Wskazują także na okres przechowywania tych danych oraz obligują pracodawcę do dostosowania regulaminów gospodarowania środkami ZFŚS do nowych regulacji.

 • Czy komornik może ustalić niższą wartość kwoty wolnej od potrąceń

  Porada aktualna | data dodania: 01.07.2019

  PYTANIE: W decyzji organu egzekucyjnego w sprawie zajęcia wynagrodzenia pracownika znajduje się zapis: „zajęcie należności z tytułu wynagrodzenia za pracę oraz nagród i premii do wysokości egzekwowanego świadczenia - nie więcej jednak niż 1/2 wynagrodzenia miesięcznie, przy czym kwota 2100 zł brutto jest wolna od potrąceń”. Czy w 2019 r. komornik może wskazać kwotę wolną w wysokości 2100 zł zamiast 2250 zł?

 • Konsekwencje skrócenia przez ZUS zwolnienia lekarskiego pracownika

  Porada aktualna | data dodania: 01.07.2019

  PYTANIE: Pracodawca otrzymał z ZUS pismo skracające zwolnienie lekarskie pracownika. Niestety pismo to dotarło po wypłacie zasiłku chorobowego. Jak skorygować listę płac, dokumenty ZUS? W jaki sposób możemy ubiegać się o zwrot nadpłaconego zasiłku? Czy pracownik jest zobligowany do jego zwrotu?

 • Wątpliwości dotyczące zwolnień z obowiązku przeprowadzania szkoleń bhp

  Porada aktualna | data dodania: 01.07.2019

  PYTANIE: Czy od 1 stycznia 2019 r. w jednostkach oświatowych konieczne jest wykonywanie szkoleń okresowych bhp? Czy pracownicy są zwolnieni z odbywania takich szkoleń i czy powinny być one zastąpione kursami z ratownictwa medycznego?

 • Zwrot kosztów podróży dla strażaków OSP

  Porada aktualna | data dodania: 27.06.2019

  Czy istnieje możliwość prawna, aby zwrócić koszty podróży na szkolenie podstawowe strażaków OSP z terenu gminy? Strażacy dojeżdżają w różny sposób - busem, samochodem osobowym. Szkolenia odbywają się w dni robocze oraz w weekendy. W związku ze szkoleniem strażacy są uprawnieni do wypłaty ekwiwalentu za udział. Jeśli jest możliwość wypłaty zwrotu kosztów podróży, to na podstawie jakich dokumentów?

 • Dokumentacja przy zatrudnianiu nauczyciela

  Porada aktualna | data dodania: 27.06.2019

  Zasady zatrudniania nauczycieli w przedszkolach, szkołach i innych placówkach określają przepisy ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (dalej: Karta Nauczyciela). Zgodnie z art. 11 Karty Nauczyciela, dyrektor szkoły nawiązuje z nauczycielem stosunek pracy odpowiednio na podstawie umowy o pracę lub mianowania na stanowisku zgodnym z posiadanymi przez niego kwalifikacjami oraz stopniem awansu zawodowego.

 • Nagroda jubileuszowa wypłacona częściej niż 5 lat nie jest oskładkowana

  Porada aktualna | data dodania: 27.06.2019

  Zdarza się, że w określonych sytuacjach, wskazanych w przepisach nagroda jubileuszowa lub jej uzupełnienie do kwoty wyższego stopnia, wypłacane są częściej niż co 5 lat. Dzieje się tak, gdy pracownik dostarcza do zakładu pracy dodatkowe dokumenty, dotyczące stażu pracy albo przechodzi na emeryturę, a do uzyskania nagrody brakuje mu nie więcej niż rok. Wówczas pojawia się pytanie, czy wypłaconą wcześniej nagrodę należy oskładkować. Z tym zapytaniem zwrócono się do ZUS.

 • Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych – dokumentowanie prawa do zasiłku macierzyńskiego – część 7

  Porada aktualna | data dodania: 27.06.2019

  W poprzednim numerze „Kadr i płac w sferze budżetowej” zostały omówione zasady przyznawania i wypłaty zasiłku macierzyńskiego. Odrębną kwestią, którą należy poruszyć, jest dokumentacja niezbędna do wypłaty tego świadczenia, co stanowi treść niniejszego opracowania.

 • „13 emerytura” a wysokość odpisu na ZFŚS na emerytowanych nauczycieli

  Porada aktualna | data dodania: 19.06.2019

 • Czy fakt, że pracownik został zatrudniony chwilę po tym, jak odszedł z pracy, uniemożliwia mu otrzymanie odprawy emerytalnej

  Porada aktualna | data dodania: 17.06.2019

  Mamy pracownika, który ma już prawo do przejścia na emeryturę. To ceniony fachowiec, nie chcemy więc go stracić. Osoba ta chce jednak odejść z pracy, bo zależy jej na odprawie emerytalnej. Jeśli ten pracownik rozwiąże umowę o pracę, a chwilę później znowu się u nas zatrudni, to straci prawo do odprawy?

 • Czy komornik może zająć należności z ZFŚS

  Porada aktualna | data dodania: 17.06.2019

  PYTANIE: Czy zajęcie przez komornika sądowego dotyczy także świadczeń socjalnych?

 • Udział w strajku a zwolnienie lekarskie

  Porada aktualna | data dodania: 17.06.2019

  PYTANIE: Czy pracownik, który podpisał listę strajkową, a następnie na ten dzień oraz dni następne przedłożył zwolnienie lekarskie, ma prawo do wynagrodzenia chorobowego?

 • Czy za dzień częściowo przepracowany przysługuje świadczenie chorobowe

  Porada aktualna | data dodania: 17.06.2019

  PROBLEM: Po przepracowaniu 6 godzin pracownik poprosił pracodawcę o zwolnienie go ze świadczenia pracy i udał się do lekarza. Lekarz wystawił choremu na częściowo przepracowany dzień zwolnienie lekarskie. Czy za ten dzień należy się pracownikowi wynagrodzenie? Czy oprócz tego przysługuje jemu wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy?

 • Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych – zasiłek macierzyński – część 6

  Porada aktualna | data dodania: 17.06.2019

  Ubezpieczona ma prawo do zasiłku macierzyńskiego, jeśli urodziła dziecko w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w trakcie urlopu wychowawczego. Zasiłek macierzyński przysługuje również ubezpieczonej albo ubezpieczonemu, jeżeli w okresie ubezpieczenia chorobowego albo urlopu wychowawczego przyjęli dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - w wieku do 10 roku życia i wystąpili do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia, albo przyjęli dziecko na wychowanie w ramach rodziny zastępczej - nie dotyczy to rodziny zastępczej zawodowej. W niniejszej publikacji przybliżymy zasady nabywania prawa do zasiłku macierzyńskiego oraz zasady rozliczania przez płatników składek osób pobierających zasiłek

 • Dane kandydata i pracownika, monitoring – zmiany w przepisach Kodeksu pracy

  Porada aktualna | data dodania: 17.06.2019

  Obowiązujące od 4 maja 2019 r. - zmiany przepisów Kodeksu pracy dotyczące danych osobowych pozyskiwanych od kandydatów do pracy oraz pracowników wprowadziły kilka istotnych nowości. Głównymi zmianami są: znowelizowany katalog danych, których pracodawca żąda od osób rekrutowanych, konieczność przeanalizowania niezbędności domagania się niektórych z nich czy wprowadzenie zgody jako podstawy przetwarzania dodatkowych informacji. Należy zwrócić uwagę również na pewne zmiany w zakresie stosowania monitoringu wizyjnego. Opracowanie przedstawia skutki modyfikacji przepisów prawa pracy.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK