do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • Jaka jest maksymalna długość dyżurów pracowniczych

  Porada aktualna | data dodania: 13.11.2017

  Problem: Pracownicy jednego z wydziałów (zarządzanie kryzysowe) pracują od poniedziałku do piątku na dwie zmiany: od 6.00 do 14.00 oraz od 14.00 do 22.00. Poza tymi godzinami przez cały czas któryś z pracowników musi być dostępny telefonicznie w razie awarii w mieście, załamania pogody itp. W jakim zakresie poza pracą można zlecać im dyżury w tygodniu i w weekendy, aby ciągła dostępność jednej z osób była zachowana? Czy konieczna jest zmiana rozkładów czasu pracy i wprowadzenie pracy w soboty?

 • Urlop w dniu wolnym wyznaczonym za święto przypadające w sobotę

  Porada aktualna | data dodania: 13.11.2017

  Problem: Czy pracownikowi stołówki szkolnej przysługuje dodatkowy dzień wolny od pracy za 11 listopada 2017 r., jeżeli w dniu wolnym wyznaczonym przez dyrektora szkoły pracownik ma korzystać z urlopu wypoczynkowego?

 • Kiedy dofinansowanie z ZFŚS do wypoczynku dziecka pracownika korzysta ze zwolnienia podatkowego

  Porada aktualna | data dodania: 06.11.2017

  Problem: W jednostce, w ramach ZFŚS, pracownik ma prawo starać się o dofinansowanie wypoczynku dziecka. Czy dofinansowanie do wypoczynku dziecka, sfinansowane z ZFŚS, korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku, gdy: 1) syn pracownika jest osobą pełnoletnią (jest w wieku do 25 lat), studiującą, pozostającą na całkowitym utrzymaniu pracownika, 2) wypoczynek miał formę wczasów-wycieczki zagranicznej i wykupiony został w biurze podróży (wypoczynek zorganizowany), 3) pracownik do wniosku dołączył fakturę z biura podróży; faktura wystawiona jest na pracownika (w uwagach na fakturze zamieszczona jest informacja o uczestnikach wypoczynku – pracowniku i jego synu – z podziałem kosztów wycieczki na każdą z tych osób).

 • Czy pracodawca obowiązany jest udzielić urlopu w terminie wskazanym we wniosku pracownika

  Porada aktualna | data dodania: 19.10.2017

  PROBLEM : Pracownica przebywająca do 31 października 2017 r. na urlopie macierzyńskim zwróciła się do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie jej bezpośrednio po tym urlopie urlopu wypoczynkowego w wymiarze: 15 dni – za 2016 r., 26 dni – za 2017 r. oraz 26 dni – za 2018 r. Czy pracodawca ma obowiązek udzielenia tej pracownicy urlopu wypoczynkowego w wymiarze i terminie wskazanym we wniosku?

 • Ustalenie warunków dofinansowania dokształcania nauczycieli

  Porada aktualna | data dodania: 19.10.2017

  PROBLEM : Czy można w regulaminie dofinansowania dokształcania nauczycieli w szkole podstawowej ująć zapis o konieczności pracy np. przez minimum 3 lata po przyznaniu dofinansowania? Często nauczyciele, którym dyrektor przyznał dofinansowanie do danych kierunków studiów związanych z potrzebami szkoły, zmieniają pracę, a szkoła nie skorzystała z pracy dofinansowanego pracownika.

 • Kiedy pracownik samorządowy nabywa prawo do odprawy emerytalnej

  Porada aktualna | data dodania: 19.10.2017

  PROBLEM : Czy rozwiązanie stosunku pracy z powodu ciężkiego naruszenia przez pracownika samorządowego obowiązków pracowniczych wyklucza jego prawo do jednorazowej odprawy emerytalnej?

 • W jaki sposób pracownicy mogą potwierdzać swoją obecność w pracy

  Porada aktualna | data dodania: 02.10.2017

  PROBLEM: Czy potwierdzanie obecności w pracy może być dokonywane tylko poprzez podpisanie tradycyjnej lisy obecności?

 • Czasowe powierzenie innej pracy pracownikowi samorządowemu

  Porada aktualna | data dodania: 02.10.2017

  PROBLEM: W jakiej sytuacji możliwe jest czasowe powierzenie pracownikowi samorządowemu innej pracy? Czy w tym okresie można mu zwiększyć wynagrodzenie?

 • Dodatkowe informacje w świadectwie pracy

  Porada aktualna | data dodania: 02.10.2017

  PROBLEM: Pracownicy niekiedy domagają się podania w świadectwie pracy dodatkowych informacji. W jakim terminie powinni wystąpić z takim wnioskiem do pracodawcy? Czy pracownik może to zrobić już po wydaniu świadectwa?

 • Odprawa z tytułu odwołania członka zarządu – paragraf 302 czy 401?

  Porada aktualna | data dodania: 26.09.2017

  Pytanie: W jakim paragrafie wydatków ująć 1-miesięczną odprawę za odwołanie członka zarządu? Czy zastosować paragraf 302 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” czy 401 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”?

 • O to pytają księgowi

  Porada aktualna | data dodania: 12.09.2017

  W jaki sposób informacja o warunkach zatrudnienia powinna trafić do pracownika

 • Rekompensata dla pracownika samorządowego za pracę w wolną sobotę

  Porada aktualna | data dodania: 12.09.2017

  PROBLEM: Pracownik samorządowy pracuje od poniedziałku do piątku w podstawowym systemie czasu pracy. Otrzymał polecenie pracy w dwie kolejne soboty. W jedną z nich pracował 9 godzin, w drugą 7. W jaki sposób ta praca powinna zostać zrekompensowana?

 • Dodatek specjalny dla zastępcy burmistrza

  Porada aktualna | data dodania: 12.09.2017

  PROBLEM: Czy burmistrz może przyznać swemu zastępcy dodatek specjalny z tytułu zwiększonych obowiązków służbowych?

 • Przejście pracownika samorządowego na emeryturę a rozwiązanie umowy o pracę

  Porada aktualna | data dodania: 12.09.2017

  PROBLEM: Czy osoba zatrudniona w samorządowej jednostce budżetowej może przejść na emeryturę bez rozwiązywania umowy o pracę?

 • Instruktaż – jak prawidłowo postępować z przeterminowanymi fakturami

  Porada aktualna | data dodania: 01.09.2017

  Pracownik komórki merytorycznej jednostki budżetowej w lipcu przedłożył w księgowości fakturę wystawioną w lutym, której termin płatności przypadał na początek marca. Czy w związku z tym można odmówić jej przyjęcia? A jeśli księgowość ją przyjmie, to czy główna księgowa może zażądać pokrycia przez tego pracownika kwoty odsetek za zwłokę?

 • Jakie skutki wywołuje utrata ważności orzeczenia o niepełnosprawności pracownika

  Porada aktualna | data dodania: 31.08.2017

  PROBLEM: Jaki wpływ na pracę ma utrata ważności orzeczenia o niepełnosprawności pracownika? Co ma zrobić pracodawca, gdy dotychczasowe orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przestało obowiązywać (pracownik złożył wniosek o kolejne, ale nie zostało jeszcze wydane)?

 • Kiedy następuje przedawnienie prawa pracownika do nagrody jubileuszowej

  Porada aktualna | data dodania: 30.08.2017

  PRO BLEM: Pracownica jednostki samorządowej na początku września 2017 r. przedłożyła dodatkowe dokumenty, na podstawie których w dniu 19 sierpnia 2014 r. nabyła prawo do nagrody jubileuszowej za 20 lat pracy? Czy należy pracownicy wypłacić nagrodę, czy prawo do niej uległo przedawnieniu na podstawie art. 291 § 1 k.p.?

 • Korekta odpisu na ZFŚS związana z likwidacją gimnazjum

  Porada aktualna | data dodania: 25.07.2017

  Czy należy obowiązkowo skorygować odpis na ZFŚS w gimnazjum, które kończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r. i jego mienie zostaje następnie włączone do ośmioletniej szkoły podstawowej, do której przechodzi też część nauczycieli gimnazjum? Do 31 maja 2017 r. na rachunek ZFŚS gimnazjum przekazano 75% planowanego odpisu na 2017 r. według planowanego przeciętnego zatrudnienia w 2017 r. (obliczonego za styczeń – grudzień). Czy należy skorygować odpis, uwzględniając przeciętne zatrudnienie w miesiącach styczeń – sierpień i podzielić przez 12? A jeśli po skorygowaniu kwota odpisu wyjdzie niższa niż odprowadzone już środki, czy należy dokonać zwrotu środków ?

 • Wliczenie okresu pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy

  Porada aktualna | data dodania: 25.07.2017

  Czy istnieje możliwość wliczenia pracownikowi niebędącemu nauczycielem, urodzonemu 22 maja 1959 r., zatrudnionemu w jednostce oświatowej, okresu pracy od 1 czerwca 1976 r. do 1 grudnia 1980 r. w gospodarstwie rolnym rodziców do pracowniczego stażu pracy, w przypadku, gdy gospodarstwo zostało przejęte przez rodzeństwo pracownika w 1987 r.?

 • Kiedy dodatek specjalny powinien być uwzględniany w podstawie innych składników wynagrodzenia

  Porada aktualna | data dodania: 25.07.2017

  Czy dodatek specjalny wypłacany pracownikowi przez pewien okres powinien być wliczany do podstawy wymiaru: trzynastki, nagrody jubileuszowej i wynagrodzenia urlopowego tego pracownika?

 • Czy w razie przerwania urlopu wypoczynkowego nauczycielowi należy się wynagrodzenie urlopowe

  Porada aktualna | data dodania: 25.07.2017

  Czy wicedyrektorowi, który w czasie wakacji przebywał nieprzerwanie na urlopie 6 tygodni, a w pozostałym okresie pełnił dyżur w placówce, powinniśmy wypłacić średnią urlopową za cały okres ferii letnich czy tylko za sześć tygodni urlopu? Wicedyrektor wykorzystał urlop wypoczynkowy w okresie ferii zimowych, co łącznie daje 56 dni urlopu w trakcie roku szkolnego.

 • Nagroda za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej dla pracownika samorządowego

  Porada aktualna | data dodania: 25.07.2017

  Czy burmistrzowi może być przyznana nagroda za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej?

 • Czy korzystanie przez pracownika z płatnej przerwy wymaga przebywania w siedzibie pracodawcy

  Porada aktualna | data dodania: 25.07.2017

  Pracownik w czasie płatnej przerwy wyszedł z pracy w celu załatwienia sprawy osobistej. Nie poinformował o tym przełożonego. Czy pracownik musi uzyskać zgodę pracodawcy na wyjście poza teren zakładu pracy w czasie takiej przerwy?

 • W jaki sposób można określić w regulaminie warunki przyznawania dodatku specjalnego

  Porada aktualna | data dodania: 25.07.2017

  W regulaminie naszej jednostki samorządowej dodatek specjalny uregulowany jest jako świadczenie okresowe, będące procentem wynagrodzenia. Czy możemy to zmienić na świadczenie stałe? Czy dopuszczalna jest zmiana na dodatek kwotowy (ze wskazaniem 2–3 kwot w regulaminie) i czy taka zmiana regulaminu wymagałaby wypowiedzeń zmieniających?

 • Podstawa obliczania kwoty 75% odpisu na ZFŚS

  Porada aktualna | data dodania: 21.07.2017

  Czy dobrze rozumiem art. 6 ust. 2 ustawy o ZFŚS mówiący o tym, że do 31 maja jednostki obowiązane są przelać na konto bankowe ZFŚS co najmniej 75% odpisu podstawowego? Czy dokonując przelewu na koniec maja, nie trzeba brać pod uwagę odpisu fakultatywnego – ten trzeba przelać dopiero do 30 września?