do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Umorzenie i przedawnienie należności cywilnoprawnych a PIT

  Porada aktualna | data dodania: 08.07.2020

 • Koszty zakwaterowania oddelegowanego policjanta

  Porada aktualna | data dodania: 08.07.2020

 • Okolicznościowy upominek dla nauczyciela

  Porada aktualna | data dodania: 08.07.2020

 • Ekwiwalent za pranie a podatek dochodowy

  Porada aktualna | data dodania: 29.05.2020

  PROBLEM: Pracownikom naliczany jest ekwiwalent za pranie. Jego wysokość za jedno pranie jest ustalana na podstawie cen energii, wody, roboczogodziny (stawka minimalna), proszku do prania. W zależności od zajmowanego stanowiska przewidziana jest inna częstotliwość prania (np. kucharz pierze 4 razy w miesiącu, intendent 2 razy w miesiącu). Ekwiwalent jest wypłacany za dany miesiąc, jeżeli pracownik był w pracy choć jeden dzień w danym miesiącu. Czy od wypłacanego ekwiwalentu należy opłacać podatek i składki na ubezpieczenia społeczne?

 • Dodatek stażowy wypłacany podczas choroby a koszty uzyskania przychodów

  Porada aktualna | data dodania: 29.05.2020

 • Świadczenie kompensacyjne a opodatkowanie świadczeń socjalnych

  Porada aktualna | data dodania: 05.05.2020

  PROBLEM: W lutym nauczycielka rozwiązała stosunek pracy w związku z przejściem na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Ma przyznaną pomoc finansową na wypoczynek zgodnie z regulaminem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Czy w tej sytuacji można zastosować zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych dla świadczeń otrzymywanych przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3000 zł? Jeśli należy dokonać potrącenia zaliczki na podatek, to na jakiej podstawie i w jakiej wysokości?

 • Wydłużenie terminu przekazania zaliczek od wynagrodzeń

  Porada aktualna | data dodania: 21.04.2020

  PROBLEM: Przepisy tarczy antykryzysowej wprowadziły między innymi możliwość odroczenia płatności na podatek dochodowy potrąconych od wynagrodzeń. Czy wydłużenie terminu może dotyczyć także wynagrodzeń za luty i maj 2020 r.?

 • Nagroda gminy – zwolnienie z PIT

  Porada aktualna | data dodania: 09.04.2020

  PROBLEM: Czy nagroda przyznana na podstawie uchwały gminy za osiągnięte wyniki sportowe może podlegać zwolnieniu od podatku dochodowego na takiej samej zasadzie jak stypendia?

 • COVID – darowizna na rzecz domu pomocy społecznej

  Porada aktualna | data dodania: 02.04.2020

  PROBLEM: Dom pomocy społecznej prowadzony przez gminę otrzymał darowizny (pieniężną i rzeczową) od osób fizycznych i firm.

 • Wynagrodzenie po zmarłym pracowniku – korekta PIT-11

  Porada aktualna | data dodania: 15.03.2020

  PROBLEM: W latach 2018-2019 od dokonanej na rzecz członków rodziny wypłaty wchodzącego do masy spadkowej wynagrodzenia po zmarłych pracownikach została niesłusznie pobrana i przekazana do urzędu skarbowego zaliczka na podatek dochodowy. Jak skorygować taką sytuację? Czy należy wystawić rodzinie PIT-11 za 2019 r., skoro zaliczkę odprowadzono? Czy zrobić korektę listy płac i dopłacić członkom rodziny należny podatek? Ale jak w takiej w takiej sytuacji ująć to w deklaracji PIT-4? Czy nie trzeba będzie wówczas korygować wystawionego już PIT-11 za 2018 r. i 2019 r.?

 • Kilometrówka wypłacana asystentom rodziny i opiekunkom domowym a PIT

  Porada aktualna | data dodania: 15.03.2020

  PROBLEM: Czy ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych (200 km miesięcznie wg stawki 0,8358 zł za 1 km) wypłacany przez ośrodek pomocy społecznej asystentom rodziny i opiekunkom domowym jest opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

 • Świadczenia z Wojskowej Agencji Mieszkaniowej a PIT

  Porada aktualna | data dodania: 25.02.2020

  PROBLEM: Czy świadczenia otrzymywane z Wojskowej Agencji Mieszkaniowej mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

 • Ulga dla funkcjonariusza na przejazd koleją a przychód

  Porada aktualna | data dodania: 25.02.2020

  PROBLEM: Czy funkcjonariusz Służby Więziennej, który dostaje 50-proc. ulgę na przejazd koleją, uzyskuje z tego tytułu przychód ze stosunku pracy, a co za tym idzie, zakład pracy musi pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?

 • Ryczałt na dojazdy dla funkcjonariusza Służby Więziennej

  Porada aktualna | data dodania: 25.02.2020

  PROBLEM: Czy zwrot kosztów przejazdu do nowego miejsca pełnienia służby i z powrotem, należny funkcjonariuszowi służby więziennej, przeniesionemu z urzędu do pełnienia służby w innej miejscowości, należy opodatkowywać podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

 • Zwrot kosztów obrony funkcjonariusza aresztu śledczego

  Porada aktualna | data dodania: 25.02.2020

  PROBLEM: Funkcjonariusz (pracownik) aresztu śledczego otrzymał zwrot kosztów prowadzenia spraw karnych (koszty obrony). Zwrot został dokonany ze środków budżetu państwa. Wypłacona kwota była mniejsza od kosztów faktycznie poniesionych. W katalogu zawartym w art. 21 updof nie wskazano tego rodzaju świadczenia jako zwolnionego z opodatkowania. Czy należy więc potrącić z tego tytułu podatek dochodowy od osób fizycznych?

 • Ekwiwalent za pranie umundurowania a PIT

  Porada aktualna | data dodania: 25.02.2020

  PROBLEM: Czy ekwiwalent za pranie umundurowania otrzymywany przez pracownika straży gminnej korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 updof?

 • Nie można odstąpić od potrącania pracowniczych kosztów

  Porada aktualna | data dodania: 17.02.2020

  PROBLEM: Pracownik jednostki, który jest zatrudniony w więcej niż jednym zakładzie pracy, złożył wniosek o nieuwzględnianie przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy kosztów uzyskania przychodów. We wniosku wskazał, że takie rozwiązanie jest zgodne z jego interesem i pozwoli mu uniknąć konieczności dopłaty podatku w znacznej wysokości po dokonaniu rocznego rozliczenia. Czy jednostka może uwzględnić wniosek pracownika?

 • Umorzenie należności z funduszu alimentacyjnego a PIT

  Porada aktualna | data dodania: 03.02.2020

  PROBLEM: Do organu wpłynął wniosek o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Z uwagi na trudną sytuację, w której znalazł się wnioskujący (pożar w miejscu zamieszkania), organ przychylił się do wniosku i wydał decyzję o umorzeniu. Jakie konsekwencje na gruncie PIT będzie miało umorzenie nienależnie pobranego świadczenia i należnych od niego odsetek?

 • Świadczenie kompensacyjne i przedemerytalne a opodatkowanie świadczeń z ZFŚS

  Porada aktualna | data dodania: 03.02.2020

  PROBLEM: Czy od nauczyciela przebywającego na świadczeniu kompensacyjnym (wypłacono mu odprawę emerytalną i dokonywany jest coroczny odpis na ZFŚS) oraz od osób, które przeszły na świadczenie przedemerytalne (nie miały wypłaconych odpraw emerytalnych, nie dokonujemy na nie odpisu), które są objęte opieką socjalną (wypłacamy im tzw. wczasy pod gruszą i świadczenia świąteczne), należy pobierać podatek dochodowy z tytułu świadczeń z ZFŚS, czy można ich traktować jak rencistów i emerytów i stosować zwolnienie od podatku dochodowego do kwoty 3000 zł rocznie?

 • Ulga dla młodych a kwota wolna od potrąceń

  Porada aktualna | data dodania: 03.02.2020

  PROBLEM: Czy stosowanie wobec pracowników poniżej 26 roku życia tzw. ulgi dla młodych ma wpływ na wysokość stosowanej w odniesieniu do nich kwoty wolnej od potrąceń?

 • Wynagrodzenie członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych a PIT

  Porada aktualna | data dodania: 19.01.2020

  PROBLEM: Zmiana stawki podatku dochodowego z 18% do 17% dotyczy także zryczałtowanego podatku dochodowego od tak zwanych drobnych zleceń, zawieranych z osobami niebędącymi pracownikami płatnika, z tytułu których należność nie przekracza 200 zł. Czy ten przepis dotyczy także wynagrodzenia członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych? Jak postąpić w przypadku, gdy wynagrodzenie członka takiej komisji przekracza 200 zł?

 • Świadczenie socjalne wypłacane w czasie urlopu macierzyńskiego a PIT

  Porada aktualna | data dodania: 19.01.2020

  PROBLEM: Pracownica przebywa na urlopie macierzyńskim. W okresie przedświątecznym otrzymała świadczenie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Czy w przypadku konieczności opodatkowania takiego świadczenia, należy uwzględnić koszty uzyskania przychodu?

 • Praktyki absolwenckie a ulga dla młodych

  Porada aktualna | data dodania: 30.12.2019

  PROBLEM: Jednostka podpisuje umowy o praktyki absolwenckie. Czy do uzyskiwanych z tego tytułu przychodów należy stosować ulgę dla młodych?

 • Ulga dla młodych a świadczenia socjalne

  Porada aktualna | data dodania: 20.12.2019

  PROBLEM: W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia pracownicy jednostki otrzymają z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (przy uwzględnieniu kryterium socjalnego) karty przedpłacone. Czy obowiązująca od sierpnia ulga dla młodych obejmuje także takie świadczenia? Czy ich wartość należy wliczyć do limitu ulgi?

 • Paczki świąteczne dla dzieci pracowników a PIT

  Porada aktualna | data dodania: 20.12.2019

  Pytanie: Jednostka planuje przekazać dzieciom pracowników paczki świąteczne. Będą w nich owoce, słodycze oraz książki. Zawartość paczek nie będzie zróżnicowana ze względu na sytuację materialną rodziny, a jedynie ze względu na wiek dzieci. Czy przekazanie tych paczek wywoła skutki na gruncie podatku dochodowego?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK