do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • Czy zmiana przeznaczenia inwestycji wiąże się z koniecznością dokonania korekty VAT

  Porada aktualna | data dodania: 17.01.2018

  PROBLEM: Jesteśmy zakładem budżetowym, który od stycznia 2017 r. prowadzi scentralizowany system rozliczeń VAT. Czy prowadzone w latach poprzednich inwestycje, od których VAT był odliczany w całości, będą teraz korygowane w związku ze zmianą przeznaczenia środka trwałego? Czy w przypadku wykonywania odcinków sieci

 • Rozliczenia wewnętrzne jednostek samorządu terytorialnego

  Porada aktualna | data dodania: 17.01.2018

  PROBLEM: Jesteśmy jednostką budżetową – placówką opiekuńczo-wychowawczą. Zdarza się, że wychowankowie, nad którymi sprawujemy pieczę zastępczą, na podstawie decyzji sądu trafiają do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Na podstawie § 76 ust. 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 2

 • Czy komenda straży pożarnej ma obowiązek składania JPK_VAT

  Porada aktualna | data dodania: 17.01.2018

  PROBLEM: Czy komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej ma obowiązek składania od 1 stycznia 2018 r. JPK? Komenda jest jednostką budżetową, nigdy nie dokonała rejestracji VAT i nie składa deklaracji VAT. Kupuje natomiast materiały i usługi obciążone VAT i płaci kontrahentom należność w wartości brutto. Komenda

 • Usługi stołówkowe świadczone na rzecz pracowników domów pomocy społecznej

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 18.12.2017

  PROBLEM Czy w przypadku wprowadzenia przez dom pomocy społecznej usługi polegającej na odpłatnej sprzedaży posiłków za pełną odpłatnością (co obejmuje koszt surowców i przygotowania posiłków) na rzecz zatrudnionych pracowników, usługa ta będzie podlegała opodatkowaniu VAT, czy będzie z takiego opodatkowania zwolniona?

 • Pobieranie podatków przez inkasentów

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 18.12.2017

  PROBLEM Czy inkasenci są upoważnieni do poboru zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości i odsetek od tych zaległości? ODPOWIEDŹ Nie, inkasenci są uprawnieni wyłącznie do pobierania podatku, a więc należności, którą podatnik powinien uregulować do upływu terminu

 • Korekta VAT odliczonego zgodnie z prewspółczynnikiem

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 18.12.2017

  PROBLEM Samorządowy zakład budżetowy zajmujący się dostawą wody po centralizacji VAT stosuje prewspółczynnik. Czy zakład po zakończeniu 2017 r. będzie musiał dokonać korekty podatku naliczonego od zakupu środków trwałych? RADA Zasadniczo podatnik stosujący prewspółczynnik jest nie

 • Jak gmina rozlicza opłatę wpisową za udział w biegu ulicznym

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 24.11.2017

  Gmina jest organizatorem biegu ulicznego. Celem imprezy jest promocja kultury fizycznej, zdrowego stylu życia oraz lokalnej społeczności. Jaką stawkę VAT zastosować do opłaty wpisowej? Jak rozliczyć nieodpłatny udział w biegu dla części biegaczy (emeryci, młodzież)?

 • Dotacja na zimowe utrzymanie dróg przejętych porozumieniem od innej JST

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 24.11.2017

  PROBLEM Między gminą a powiatem jest zawarte porozumienie o przekazaniu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy. Powiat na realizację zadania przekazuje dotację w wartości brutto (taki zapis zawarto w porozumieniu). Wysokość dotacji jest obliczana jako procentowy udział sieci dróg powiatowych na terenie

 • Dowód poniesienia opłaty klimatycznej

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 23.11.2017

  Jak zaksięgować opłatę klimatyczną (nauczyciele integrowali się w górach z okazji DEN)? Dostałam fakturę za pobyt w pensjonacie i KP za opłatę klimatyczną. Czy KP może być u mnie dowodem poniesienia wydatku z ZFŚS? Czy jednak powinnam żądać wystawienia faktury?

 • Kiedy odliczyć VAT z faktury od ZAiKS, która dotyczy kilku okresów

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 14.11.2017

  PROBLEM: Samorządowy zakład budżetowy regularnie dokonuje płatności na rzecz ZAiKS w związku z wykorzystywaniem na imprezach (biletowanych) muzyki. ZAiKS na początku kwartału wystawia fakturę (na której jest napisane, za jakie miesiące należne jest wynagrodzenie), przy czym termin płatności przypada w tym pierwszym miesiącu kwartału. Przykładowo, faktura wystawiona 3 października za miesiące: październik, listopad, grudzień, z terminem płatności w październiku. Kiedy można odliczyć VAT z takiej faktury? Czy należy czekać do końca okresu, którego dotyczy faktura?

 • Kiedy dofinansowanie z ZFŚS do wypoczynku dziecka pracownika korzysta ze zwolnienia podatkowego

  Porada aktualna do dnia 2017-12-30 | data dodania: 06.11.2017

  Problem: W jednostce, w ramach ZFŚS, pracownik ma prawo starać się o dofinansowanie wypoczynku dziecka. Czy dofinansowanie do wypoczynku dziecka, sfinansowane z ZFŚS, korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku, gdy: 1) syn pracownika jest osobą pełnoletnią (jest w wieku do 25 lat), studiującą, pozostającą na całkowitym utrzymaniu pracownika, 2) wypoczynek miał formę wczasów-wycieczki zagranicznej i wykupiony został w biurze podróży (wypoczynek zorganizowany), 3) pracownik do wniosku dołączył fakturę z biura podróży; faktura wystawiona jest na pracownika (w uwagach na fakturze zamieszczona jest informacja o uczestnikach wypoczynku – pracowniku i jego synu – z podziałem kosztów wycieczki na każdą z tych osób).

 • Opodatkowanie VAT usług zapewnienia pobytu w Dziennym Klubie Seniora

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 06.11.2017

  PROBLEM: W ramach gminy działa Centrum Integracji Społecznej, które organizuje m.in. Dzienny Klub Seniora jako warsztat opiekuńczy, zajmujący się odpłatnie m.in. opieką nad osobami w wieku powyżej 60 lat czy opieką nad osobami wymagającymi pomocy w wykonywaniu codziennych czynności. Centrum nie jest podmiotem wymienionym w art. 43 ust. 1 pkt 22 lit a–e ustawy o VAT (definiującym zwolnienie dla usług pomocy społecznej). Usługa świadczona w ramach Dziennego Klubu Seniora nie jest też usługą pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej. Czy w związku z tym należy ją opodatkować VAT?

 • Czy rozliczenia między gminami prowadzącymi wspólnie punkt odbioru odpadów podlegają VAT

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 06.11.2017

  PROBLEM: Na podstawie porozumienia gmina A prowadzi punkt, a gminy B i C pokrywają częściowo koszty jego prowadzenia. Czy usługi świadczone w ramach wspólnego przedsięwzięcia gmin polegającego na prowadzeniu punktu zbiórki odpadów podlegają VAT?

 • Opodatkowanie wpłat mieszkańców na inwestycję gminy w przydomowe oczyszczalnie ścieków

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 19.10.2017

  PROBLEM: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (dalej: GOPS) otrzymuje wpłaty od członków rodziny za pobyt mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej (dalej: DPS) w obcej gminie. DPS wystawia fakturę na całą kwotę (łącznie z tym, co dopłaca rodzina) i całość wykazuje się w deklaracji VAT jako sprzedaż. Czy kwota, którą wpłaca rodzina, stanowi dla GOPS „sprzedaż” i czy GOPS również wykazuje ją w cząstkowej deklaracji VAT?

 • Jak wydawać decyzję dotyczącą podatku od nieruchomości adresowaną do współmałżonków

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 19.10.2017

  PROBLEM: W jaki sposób gmina powinna wydawać decyzje dotyczące podatku od nieruchomości, gdy współwłaścicielami nieruchomości są małżonkowie? Jak określić adresata decyzji wymiarowej?

 • Remont sali szkolnej ze środków z wygranej w konkursie a usługi reklamowe na rzecz organizatora konkursu

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 19.10.2017

  PROBLEM: Szkoła wygrała w konkursie 40 000 zł z przeznaczeniem na stworzenie sali przyrodniczej. Kwota ta ma być przeznaczona na zakup mebli, pomocy naukowych oraz remont pomieszczenia. Szkoła podpisała z organizatorem konkursu porozumienie. W zamian za pieniądze ma umieścić w widocznych miejscach banery reklamowe. Wydarzenie będzie nagłośnione w mediach. Szkoła wystawiła fakturę VAT ze stawką 23% za świadczenie usług reklamowych. W szkole są wynajmowane sala gimnastyczna i pomieszczenie na sklepik, a tym samym występuje sprzedaż opodatkowana. Sala przyrodnicza będzie wykorzystywana jedynie w celach dydaktycznych i z założenia nie będzie wynajmowana. Czy podatek naliczony w związku z nabyciem wyposażenia i remontem sali przyrodniczej może być odliczony? Czy w opisanej sytuacji zastosowanie metody

 • Sprzedaż na rzecz jednostek budżetowych tej samej JST a prewspółczynnik

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 19.10.2017

  PROBLEM: Zakład budżetowy zajmuje się, między innymi, dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków. Przed centralizacją zakład odzyskiwał VAT w 100%, gdyż zakupy służyły wyłącznie sprzedaży opodatkowanej. Teraz sprzedaż wody dla jednostek tej gminy nie jest opodatkowana. Czy zakład powinien stosować prewspółczynnik? Czy jednak sprzedaż wody dla jednostek budżetowych jest poza zakresem VAT -- jako przekazanie na potrzeby własne? Czy zakład nadal powinien odliczać VAT w 100%?

 • Jaka stawka VAT obowiązuje w rozliczeniach pomiędzy szkołami w różnych gminach

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 12.10.2017

  PROBLEM: Dwie szkoły, których siedziby są w różnych gminach, zawarły umowę w sprawie refundacji kosztów obsługi organizacyjnej, księgowej, prawnej międzyzakładowej kasy zapomogowo-pożyczkowej. Porozumienie to wskazuje, że obsługę prowadzi jedna ze szkół, po czym na podstawie faktury obciąża kosztami drugi podmiot. Same koszty rozliczane są w oparciu o liczbę członków międzyzakładowej kasy zapomogowo-pożyczkowej, którzy są pracownikami poszczególnej szkoły. Do 1 lipca 2017 r. szkoła, która prowadziła obsługę, wystawiała fakturę bez VAT na podstawie art. 43 ust.13 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT). Jednak to zwolnienie zostało uchylone od 1 lipca 2017 r. Jaką stawkę VAT należy zastosować do faktur

 • Użyczenie dzierżawcy sprzętu medycznego przez gminę

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 03.10.2017

  PROBLEM: Mam zawartą umowę dzierżawy budynku wraz z działkami i wyposażeniem na rzecz niepublicznego ośrodka zdrowia. Umowa dzierżawy jest zawarta do 2020 r., czynsz jest płatny miesięcznie. W trakcie trwania umowy dzierżawy ponoszę nakłady inwestycyjne na budynek, od których to nakładów odliczam w 100% podatek naliczony od środków trwałych, gdyż budynek wydzierżawiany jest też w 100%. W trakcie trwania tej umowy gmina chce dokupić sprzęt medyczny i przekazać do nieodpłatnego korzystania na podstawie umowy użyczenia. W jakiej wysokości i kiedy muszę – jeżeli muszę – rozpoznać obowiązek podatkowy w zakresie przekazania tego sprzętu? Czy przysługuje mi prawo odliczenia podatku naliczonego przy zakupie ze stawką 8% tego sprzętu, i czy związane jest to z umową dzierżawy,

 • Ustalanie opłaty za udostępnianie informacji publicznej

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 03.10.2017

  PROBLEM: Czy organ władzy państwowej może ustalać opłatę za udostępnienie informacji publicznej w dowolnej wysokości? Czy od usługi odpłatnego udostępniania informacji publicznej należny jest VAT?

 • Czy ofiarom nawałnic trzeba wystawiać PIT-8C

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 02.10.2017

  Osobom poszkodowanym w związku z sierpniowymi nawałnicami przysługuje prawo do uzyskania pomocy finansowej. Wypłat świadczeń dokonują ośrodki pomocy społecznej. Czy beneficjentom takiej pomocy trzeba wystawiać informacje PIT-8C?

 • Faktura za zamontowanie hydrantów, drobne remonty

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 26.09.2017

  Pytanie: Mamy kosztorys od firmy na 9000 zł obejmujący zamontowanie hydrantów, drobne remonty, wymianę baterii, umywalek itp. Wykonawcą jest jedna firma. Wszystko ma być zapłacone z paragrafu 605 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”. Jak kontrahent powinien wystawić fakturę – jedną pozycją na kwotę 9000 zł, ale tak ująć w treści, by pasowało?

 • Jak rozliczyć w VAT usługi zakwaterowania w internacie uczestników wycieczek niebędących uczniami

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 12.09.2017

  W okresie wakacji szkoła (jednostka oświatowa gminy) wynajmuje dla turystów podróżujących w zorganizowanych wycieczkach miejsca noclegowe w szkolnym internacie. Turyści nie uczą się w żadnej z form kształcenia. Jak rozliczyć VAT od takiej usługi?

 • Sprzedaż autobusu szkolnego a wysokość VAT

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 12.09.2017

  Gmina sprzedaje autobus, który był związany ze świadczeniem zadań statutowych, czyli dowozem. W ostatnim okresie, na 2 miesiące, pojazd był w dzierżawie. Niebawem odbędzie się przetarg na sprzedaż tego autobusu. Czy należy go sprzedać ze stawką opodatkowaną, gdyż nie są spełnione przesłanki zastosowania zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług?

 • Różnicowanie przez gminę stawek podatku od nieruchomości

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 12.09.2017

  Rady gmin mogą ustalać samodzielnie stawki podatku od nieruchomości. Najważniejszą zasadą jest jednak to, aby różnicowanie wysokości podatku nie miało charakteru podmiotowego a przedmiotowy. Czy zatem wprowadzenie odmiennej stawki podatku tylko dla jednego podmiotu jest prawidłowe? Czy liczba podatników spełniających dane kryterium ma znaczenie?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK