do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • Jak rozliczyć w VAT usługi zakwaterowania w internacie uczestników wycieczek niebędących uczniami

  Porada aktualna | data dodania: 12.09.2017

  W okresie wakacji szkoła (jednostka oświatowa gminy) wynajmuje dla turystów podróżujących w zorganizowanych wycieczkach miejsca noclegowe w szkolnym internacie. Turyści nie uczą się w żadnej z form kształcenia. Jak rozliczyć VAT od takiej usługi?

 • Sprzedaż autobusu szkolnego a wysokość VAT

  Porada aktualna | data dodania: 12.09.2017

  Gmina sprzedaje autobus, który był związany ze świadczeniem zadań statutowych, czyli dowozem. W ostatnim okresie, na 2 miesiące, pojazd był w dzierżawie. Niebawem odbędzie się przetarg na sprzedaż tego autobusu. Czy należy go sprzedać ze stawką opodatkowaną, gdyż nie są spełnione przesłanki zastosowania zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług?

 • Różnicowanie przez gminę stawek podatku od nieruchomości

  Porada aktualna | data dodania: 12.09.2017

  Rady gmin mogą ustalać samodzielnie stawki podatku od nieruchomości. Najważniejszą zasadą jest jednak to, aby różnicowanie wysokości podatku nie miało charakteru podmiotowego a przedmiotowy. Czy zatem wprowadzenie odmiennej stawki podatku tylko dla jednego podmiotu jest prawidłowe? Czy liczba podatników spełniających dane kryterium ma znaczenie?

 • Partycypacja w kosztach inwestycji spółki gminnej

  Porada aktualna | data dodania: 12.09.2017

  Spółka z o.o. należąca w 100% do gminy wykona oczyszczalnię we współpracy z lokalnym przedsiębiorcą. Wkład przedsiębiorcy to 20% kosztu inwestycji. Środki te spółka otrzyma przed rozpoczęciem prac. Jak rozliczyć to zdarzenie w CIT?

 • Klasyfikacja budżetowa wydatków poniesionych na wykonanie strony internetowej

  Porada aktualna | data dodania: 12.09.2017

  W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej sklasyfikować wydatek związany z wykonaniem strony internetowej w kwocie 50 000 zł oraz nakłady na utrzymanie strony w kwocie 30 000 zł? Czy strona stanowi wartość niematerialną i prawną? Jak przyjąć stronę internetową na stan?

 • Sprzedaż przez gminę autobusu a kasa rejestrująca

  Porada aktualna | data dodania: 28.08.2017

  PROBLEM: Gmina sprzeda autobus szkolny, który w ostatnim czasie był wydzierżawiany, w związku z czym jego sprzedaż będzie opodatkowana według stawki 23%. Większość sprzedaży w gminie dokumentowana jest fakturami, za które zapłata odbywa się za pośrednictwem wpłaty na rachunek bankowy. Zapłata za wszelką sprzedaż gminy jest

 • Jak postąpić z naliczonymi odsetkami ustawowymi, których wartość jest niska

  Porada aktualna | data dodania: 25.07.2017

  Czy jednostka może odstąpić od egzekwowania odsetek, jeżeli ich wartość jest niska i nie przekracza kosztów wysyłki?

 • Czy wpłaty członków rodziny osób przebywających w DPS wykazuje się w deklaracji VAT-7

  Porada aktualna | data dodania: 25.07.2017

  Jak traktować wpłaty od członków rodziny osób przebywających w domu pomocy społecznej otrzymywane przez gminny ośrodek pomocy społecznej?

 • Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych

  Porada aktualna | data dodania: 25.07.2017

  W związku z wątpliwościami w sprawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych Gmina Dobrzyca zwróciła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z wnioskiem o wyjaśnienie przedmiotowej kwestii. Poniżej prezentujemy stanowisko RIO.

 • Nazwa usługi medycznej na paragonie fiskalnym a tajemnica medyczna

  Porada aktualna | data dodania: 25.07.2017

  Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług nakazują umieszczanie na paragonie fiskalnym precyzyjnych nazw sprzedawanych towarów lub usług tak, aby mogły być jednoznacznie zidentyfikowane. Jak jednak pogodzić tę zasadę z tajemnicą medyczną?

 • Odliczenie VAT z faktury dokumentującej nabycie odsprzedawanych przez szkołę gazu i prądu

  Porada aktualna | data dodania: 25.07.2017

  Kiedy szkoła może odliczyć podatek naliczony z tytułu zużycia gazu i prądu w 100% w związku z wystawioną fakturą najemcy za zużycie gazu i prądu?

 • Remont czy ulepszenie, zakup bieżący czy majątkowy

  Porada aktualna | data dodania: 24.07.2017

  Problem : Wiele jednostek jest obecnie na etapie ustalania planów na rok kolejny, pisania wniosków o środki na remonty, zakupy, inwestycje w roku kolejnym. Tu właśnie często pojawia się dylemat, czy zadanie, które planujemy, powinno zostać ujęte jako remont czy ulepszenie, zakup bieżący czy majątkowy?

 • Kiedy z tytułu wyjazdu integracyjnego powstanie przychód do opodatkowania

  Porada aktualna | data dodania: 14.06.2017

  Kiedy u osób uczestniczących w wyjeździe integracyjnym powstają przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

 • Ewidencja terenów zielonych

  Porada aktualna | data dodania: 12.06.2017

  Jak ująć w Klasyfikacji Środków Trwałych dokument PT dotyczący zagospodarowania terenu?

 • Czy należy pobierać opłatę targową od poddzierżawców

  Porada aktualna | data dodania: 07.06.2017

  Miasto wydzierżawia teren spółce z o.o. Część tego terenu spółka poddzierżawia innym podmiotom z przeznaczeniem na stoiska handlowe. Czy od poddzierżawców należy pobierać opłatę targową?

 • Czy nagrodę pieniężną otrzymaną w konkursie należy opodatkować VAT

  Porada aktualna | data dodania: 06.06.2017

  Jedna ze szkół będąca jednostką budżetową naszej gminy wzięła udział w konkursie, który polegał na zebraniu jak największej ilości zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów. Szkoła za zbiórkę odpadów otrzymała nagrodę. Czy z tego tytułu macierzysta dla szkoły gmina powinna odprowadzić VAT?

 • Zasady i konsekwencje przyznania mieszkania chronionego

  Porada aktualna | data dodania: 24.05.2017

  Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych. Mieszkanie chronione może być prowadzone przez każdą jednostkę organizacyjną pomocy społecznej lub organizację pożytku publicznego. Częste są sytuacje zawierania umów najmu lokali z organizacjami, które następnie zawierają kolejne umowy z innymi podmiotami prowadzącymi mieszkania chronione. Takie sytuacje powodują problemy z klasyfikacją i opodatkowaniem VAT świadczonych w ten sposób usług.

 • Zwolnienie z podatku dochodów centrum integracji społecznej

  Porada aktualna | data dodania: 24.05.2017

  Jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć centra integracji społecznej w formie samorządowego zakładu budżetowego. W praktyce powstaje problem, kiedy dochody z działalności usługowej i wytwórczej tych jednostek mogą być zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych.

 • Odliczenie VAT z faktury z wyrazami „metoda kasowa”

  Porada aktualna | data dodania: 24.05.2017

  Jesteśmy jednostką zarejestrowaną jako czynny podatnik VAT. Wykonujemy czynności opodatkowane. Z tytułu dokonania zakupu otrzymaliśmy w marcu fakturę z wyrazami „metoda kasowa”. Fakturę opłaciliśmy w kwietniu. Kiedy możemy odliczyć VAT z takiej faktury?

 • Nieprawidłowe pobieranie podatków lokalnych przez inkasentów

  Porada aktualna | data dodania: 23.05.2017

  Nieprawidłowość : Inkasenci podatków lokalnych (rolny, leśny, od nieruchomości) pobierali podatki zarówno od osób fizycznych, jak i od osób prawnych (przedsiębiorstw i spółek, posiadających nieruchomości i gospodarstwa rolne).   Prawidłowy sposób postępowania : Jednostka musi zaniechać pobierania podatków

 • Jak rozliczyć korektę składek ZUS i podatku zleceniobiorcy

  Porada aktualna | data dodania: 23.05.2017

  Zleceniobiorca został błędnie zgłoszony do ZUS w 2016 r., co skutkowało nieprawidłowym rozliczeniem jego przychodu. Jak dokonać korekty dokumentów ZUS oraz jak rozliczyć składki i podatek dochodowy?

 • Wysokość VAT z tytułu sprzedaży przez szpital używanych komputerów

  Porada aktualna | data dodania: 19.05.2017

  Szpital zamierza sprzedać używane komputery. Jaką stawkę VAT należy zastosować?

 • Opodatkowanie czynności w zakresie zapewnienia dzieciom pieczy zastępczej

  Porada aktualna | data dodania: 19.05.2017

  Od 1 stycznia 2017 r. powiat jest podatnikiem z tytułu czynności wykonywanych przez będące jednostką budżetową powiatowe centrum pomocy rodzinie. Czy wykonywane przez tę jednostkę czynności, za które powiat otrzymuje opłaty z innych powiatów na podstawie zawartych porozumień (tj. porozumień, o których mowa w art. 191 ust. 5 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej), podlegają ustawie o VAT?

 • Jak rozliczyć odsetki od odszkodowania za niesłuszne zwolnienie z pracy

  Porada aktualna | data dodania: 19.05.2017

  Były pracownik gminy wygrał proces o niesłuszne zwolnienie z pracy ( rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia) . Wypłacono mu zasądzone przez sąd odszkodowanie wraz z odsetkami ustawowymi. W jaki sposób gmina, jako płatnik, rozlicza te odsetki?

 • Czy w 2017 r. można złożyć korektę deklaracji VAT z lat poprzednich w formie papierowej

  Porada aktualna | data dodania: 19.05.2017

  Od 1 stycznia 2017 r. jednostka ma obowiązek składać deklaracje VAT w formie elektronicznej. Czy dotyczy to również korekt deklaracji VAT-7 dotyczących roku 2016 lub lat wcześniejszych? Czy korekty takich deklaracji możemy składać w formie papierowej?