do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • Prewspółczynnik w przypadku zmiany działalności zakładu budżetowego

  Porada aktualna | data dodania: 28.02.2018

  Pytanie: Od 1 stycznia 2018 r. działalność związana z odbiorem odpadów została przeniesiona z zakładu budżetowego do urzędu gminy (przeszli pracownicy). Obecnie zakład prowadzi działalność tylko w zakresie wodociągów i kanalizacji. Czy w związku z tym w 2018 r. zakład może obliczyć prewspółczynnik bez uwzględnienia dotacji na odbiór odpadów?

 • Jak należy wystawić OT dla nieruchomości nabytej w użytkowanie wieczyste?

  Porada aktualna | data dodania: 22.02.2018

  Gmina nabyła za zaległości podatkowe prawo użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa wraz z prawem własności budynku posadowionego na tym gruncie. Na budynek wystawiono OT – „Przyjęcie środka trwałego”. Czy dla gruntu też należy wystawić OT?

 • Korzystanie przez pracownika MOPS ze służbowego biletu komunikacji publicznej dla celów prywatnych nie rodzi konsekwencji na gruncie PIT

  Porada aktualna | data dodania: 14.02.2018

  PROBLEM: Przez pół roku pracownik MOPS nie zostawiał przy wyjściu z pracy miesięcznego biletu komunikacji publicznej zakupionego przez pracodawcę. Wykorzystywał bilet do prywatnych przejazdów autobusami i tramwajami. Czy pracodawca jako płatnik PIT powinien obciążyć pracownika podatkiem dochodowym z tytułu

 • Opłaty za obiady oraz duplikaty legitymacji i świadectw można wnosić bezpośrednio w szkole także po centralizacji

  Porada aktualna | data dodania: 12.02.2018

  PROBLEM: Czy w związku z przeprowadzoną centralizacją VAT od 1 stycznia 2018 r. nie ma możliwości wnoszenia bezpośrednio w szkole opłat za obiady oraz wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych? ODPOWIEDŹ: W świetle obowiązujących przepisów nie ma przeszkód, aby w 2018 r. opłaty za obiady oraz

 • Wartość odpisów amortyzacyjnych ma wpływ na wartość prewspółczynnika zakładu

  Porada aktualna | data dodania: 08.02.2018

  PROBLEM: Obliczając prewspółczynnik za 2017 r., do mianownika (przychody wykonane zakładu budżetowego), doliczamy wartość wszystkich not wewnętrznych, kapitalizację odsetek, odsetki od należności, przychody operacyjne (konto 700, 750 i 760). Na koncie 760 księgujemy również amortyzację środków trwałych

 • Ujęcie w JPK_VAT korekty rocznej prewspółczynnika

  Porada aktualna | data dodania: 07.02.2018

  PROBLEM: Czy korektę roczną prewspółczynnika można ująć w JPK w jednej kwocie, bez rozbijania jej na poszczególne transakcje, które są objęte korektą? ODPOWIEDŹ: Tak. W ewidencji VAT, której „obrazem” jest JPK, ujmuje się dane niezbędne dla sporządzenia deklaracji podatkowej. W

 • Zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dotyczących środków trwałych sfinansowanych dotacją, po przekształceniu gminnego zakładu budżetowego w spółkę z o.o.

  Porada aktualna | data dodania: 07.02.2018

  PROBLEM: Komunalna spółka z o.o. powstała z przekształcenia gminnego zakładu budżetowego. Wszystkie udziały w spółce posiada gmina X. Spółka wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością zakładu budżetowego, a składniki mienia przekształcanego zakładu stały się majątkiem spółki. Dotyczyło to

 • Podatek od nieruchomości - uchwała z mocą wsteczną

  Porada aktualna | data dodania: 07.02.2018

  Rada gminy przyjęła w dniu 22 stycznia br. uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie podatku od nieruchomości, wprowadzając wyższą stawkę od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dokonała jednak zastrzeżenia, że uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni, ale z mocą obowiązującą od 1 stycznia, powołując się na możliwość prawną wprowadzenia jej z mocą wsteczną. Według gminy, wynikło to z niedopatrzenia w czasie uchwalania pierwotnej uchwały w grudniu ubiegłego roku. Czy takie działanie jest prawidłowe?

 • Odstąpienia od egzekwowania zwrotu zasiłku celowego a rozliczenie PIT

  Porada aktualna | data dodania: 29.01.2018

  PROBLEM: Czy przyznanie zwrotnego zasiłku celowego na pokrycie kosztów zakupu opału, w przypadku zaniechania egzekwowania jego zwrotu, będzie wiązało się z koniecznością opodatkowania go podatkiem dochodowym? ODPOWIEDŹ: Nie , w przypadku zaniechania egzekwowania zwrotu zasiłku celowego

 • Jaki prewspółczynnik powinna stosować gmina prowadząca inwestycję w ośrodku będącym w zarządzie zakładu budżetowego?

  Porada aktualna | data dodania: 26.01.2018

  PROBLEM: Gmina prowadzi inwestycję pod nazwą „Modernizacja ośrodka wypoczynku świątecznego”. Faktury za zakupione usługi i materiały są wystawiane na gminę. Ośrodek jest w zarządzie gminnego zakładu budżetowego – pływalni miejskiej, i to w tym zakładzie powstaje z tego tytułu sprzedaż opodatkowana oraz

 • Czy zmiana przeznaczenia inwestycji wiąże się z koniecznością dokonania korekty VAT

  Porada aktualna | data dodania: 04.01.2018

  PROBLEM: Jesteśmy zakładem budżetowym, który od stycznia 2017 r. prowadzi scentralizowany system rozliczeń VAT. Czy prowadzone w latach poprzednich inwestycje, od których VAT był odliczany w całości, będą teraz korygowane w związku ze zmianą przeznaczenia środka trwałego? Czy w przypadku wykonywania odcinków sieci

 • Rozliczenia wewnętrzne jednostek samorządu terytorialnego

  Porada aktualna | data dodania: 04.01.2018

  PROBLEM: Jesteśmy jednostką budżetową – placówką opiekuńczo-wychowawczą. Zdarza się, że wychowankowie, nad którymi sprawujemy pieczę zastępczą, na podstawie decyzji sądu trafiają do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Na podstawie § 76 ust. 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 2

 • Czy komenda straży pożarnej ma obowiązek składania JPK_VAT

  Porada aktualna | data dodania: 04.01.2018

  PROBLEM: Czy komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej ma obowiązek składania od 1 stycznia 2018 r. JPK? Komenda jest jednostką budżetową, nigdy nie dokonała rejestracji VAT i nie składa deklaracji VAT. Kupuje natomiast materiały i usługi obciążone VAT i płaci kontrahentom należność w wartości brutto. Komenda

 • Usługi stołówkowe świadczone na rzecz pracowników domów pomocy społecznej

  Porada aktualna | data dodania: 05.12.2017

  PROBLEM Czy w przypadku wprowadzenia przez dom pomocy społecznej usługi polegającej na odpłatnej sprzedaży posiłków za pełną odpłatnością (co obejmuje koszt surowców i przygotowania posiłków) na rzecz zatrudnionych pracowników, usługa ta będzie podlegała opodatkowaniu VAT, czy będzie z takiego opodatkowania zwolniona?

 • Pobieranie podatków przez inkasentów

  Porada aktualna | data dodania: 05.12.2017

  PROBLEM Czy inkasenci są upoważnieni do poboru zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości i odsetek od tych zaległości? ODPOWIEDŹ Nie, inkasenci są uprawnieni wyłącznie do pobierania podatku, a więc należności, którą podatnik powinien uregulować do upływu terminu

 • Korekta VAT odliczonego zgodnie z prewspółczynnikiem

  Porada aktualna | data dodania: 05.12.2017

  PROBLEM Samorządowy zakład budżetowy zajmujący się dostawą wody po centralizacji VAT stosuje prewspółczynnik. Czy zakład po zakończeniu 2017 r. będzie musiał dokonać korekty podatku naliczonego od zakupu środków trwałych? RADA Zasadniczo podatnik stosujący prewspółczynnik jest nie

 • Dotacja na zimowe utrzymanie dróg przejętych porozumieniem od innej JST

  Porada aktualna | data dodania: 30.11.2017

  PROBLEM Między gminą a powiatem jest zawarte porozumienie o przekazaniu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy. Powiat na realizację zadania przekazuje dotację w wartości brutto (taki zapis zawarto w porozumieniu). Wysokość dotacji jest obliczana jako procentowy udział sieci dróg powiatowych na terenie

 • Jak gmina rozlicza opłatę wpisową za udział w biegu ulicznym

  Porada aktualna | data dodania: 29.11.2017

  Gmina jest organizatorem biegu ulicznego. Celem imprezy jest promocja kultury fizycznej, zdrowego stylu życia oraz lokalnej społeczności. Jaką stawkę VAT zastosować do opłaty wpisowej? Jak rozliczyć nieodpłatny udział w biegu dla części biegaczy (emeryci, młodzież)?

 • Dowód poniesienia opłaty klimatycznej

  Porada aktualna | data dodania: 23.11.2017

  Jak zaksięgować opłatę klimatyczną (nauczyciele integrowali się w górach z okazji DEN)? Dostałam fakturę za pobyt w pensjonacie i KP za opłatę klimatyczną. Czy KP może być u mnie dowodem poniesienia wydatku z ZFŚS? Czy jednak powinnam żądać wystawienia faktury?

 • Kiedy dofinansowanie z ZFŚS do wypoczynku dziecka pracownika korzysta ze zwolnienia podatkowego

  Porada aktualna do dnia 2017-12-30 | data dodania: 30.10.2017

  Problem: W jednostce, w ramach ZFŚS, pracownik ma prawo starać się o dofinansowanie wypoczynku dziecka. Czy dofinansowanie do wypoczynku dziecka, sfinansowane z ZFŚS, korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku, gdy: 1) syn pracownika jest osobą pełnoletnią (jest w wieku do 25 lat), studiującą, pozostającą na całkowitym utrzymaniu pracownika, 2) wypoczynek miał formę wczasów-wycieczki zagranicznej i wykupiony został w biurze podróży (wypoczynek zorganizowany), 3) pracownik do wniosku dołączył fakturę z biura podróży; faktura wystawiona jest na pracownika (w uwagach na fakturze zamieszczona jest informacja o uczestnikach wypoczynku – pracowniku i jego synu – z podziałem kosztów wycieczki na każdą z tych osób).

 • Kiedy odliczyć VAT z faktury od ZAiKS, która dotyczy kilku okresów

  Porada aktualna | data dodania: 24.10.2017

  PROBLEM: Samorządowy zakład budżetowy regularnie dokonuje płatności na rzecz ZAiKS w związku z wykorzystywaniem na imprezach (biletowanych) muzyki. ZAiKS na początku kwartału wystawia fakturę (na której jest napisane, za jakie miesiące należne jest wynagrodzenie), przy czym termin płatności przypada w tym pierwszym miesiącu kwartału. Przykładowo, faktura wystawiona 3 października za miesiące: październik, listopad, grudzień, z terminem płatności w październiku. Kiedy można odliczyć VAT z takiej faktury? Czy należy czekać do końca okresu, którego dotyczy faktura?

 • Opodatkowanie wpłat mieszkańców na inwestycję gminy w przydomowe oczyszczalnie ścieków

  Porada aktualna | data dodania: 19.10.2017

  PROBLEM: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (dalej: GOPS) otrzymuje wpłaty od członków rodziny za pobyt mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej (dalej: DPS) w obcej gminie. DPS wystawia fakturę na całą kwotę (łącznie z tym, co dopłaca rodzina) i całość wykazuje się w deklaracji VAT jako sprzedaż. Czy kwota, którą wpłaca rodzina, stanowi dla GOPS „sprzedaż” i czy GOPS również wykazuje ją w cząstkowej deklaracji VAT?

 • Jak wydawać decyzję dotyczącą podatku od nieruchomości adresowaną do współmałżonków

  Porada aktualna | data dodania: 19.10.2017

  PROBLEM: W jaki sposób gmina powinna wydawać decyzje dotyczące podatku od nieruchomości, gdy współwłaścicielami nieruchomości są małżonkowie? Jak określić adresata decyzji wymiarowej?

 • Remont sali szkolnej ze środków z wygranej w konkursie a usługi reklamowe na rzecz organizatora konkursu

  Porada aktualna | data dodania: 19.10.2017

  PROBLEM: Szkoła wygrała w konkursie 40 000 zł z przeznaczeniem na stworzenie sali przyrodniczej. Kwota ta ma być przeznaczona na zakup mebli, pomocy naukowych oraz remont pomieszczenia. Szkoła podpisała z organizatorem konkursu porozumienie. W zamian za pieniądze ma umieścić w widocznych miejscach banery reklamowe. Wydarzenie będzie nagłośnione w mediach. Szkoła wystawiła fakturę VAT ze stawką 23% za świadczenie usług reklamowych. W szkole są wynajmowane sala gimnastyczna i pomieszczenie na sklepik, a tym samym występuje sprzedaż opodatkowana. Sala przyrodnicza będzie wykorzystywana jedynie w celach dydaktycznych i z założenia nie będzie wynajmowana. Czy podatek naliczony w związku z nabyciem wyposażenia i remontem sali przyrodniczej może być odliczony? Czy w opisanej sytuacji zastosowanie metody

 • Sprzedaż na rzecz jednostek budżetowych tej samej JST a prewspółczynnik

  Porada aktualna | data dodania: 19.10.2017

  PROBLEM: Zakład budżetowy zajmuje się, między innymi, dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków. Przed centralizacją zakład odzyskiwał VAT w 100%, gdyż zakupy służyły wyłącznie sprzedaży opodatkowanej. Teraz sprzedaż wody dla jednostek tej gminy nie jest opodatkowana. Czy zakład powinien stosować prewspółczynnik? Czy jednak sprzedaż wody dla jednostek budżetowych jest poza zakresem VAT -- jako przekazanie na potrzeby własne? Czy zakład nadal powinien odliczać VAT w 100%?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK