do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Wigilia i mikołajkowe paczki a podatek i składki

  Porada aktualna | data dodania: 04.11.2018

  PYTANIE: Pracodawca planuje zorganizować wigilię dla pracowników i ich rodzin. W ramach uroczystości przewidziany jest poczęstunek, występy artystyczne, rozdanie paczek dla dzieci pracowników oraz przekazanie przedświątecznej pomocy finansowej - wszystko w ramach środków z zakładowego funduszu świadczeń pracowniczych (dalej: ZFŚS). Czy sfinansowanie takiego wieczoru jest dopuszczalne w ramach funduszu? Jeżeli tak, to czy tego rodzaju świadczenia podlegają opodatkowaniu? Czy dofinansowanie paczek dla dzieci powinno podlegać zróżnicowaniu?

 • Podzielona płatność – rozliczenia powiatu i jego jednostek

  Porada aktualna | data dodania: 26.10.2018

  Akcja zadawania pytań PODZIELONA PŁATNOŚĆ ekspert odpowiada PROBLEM: Powiat jako podatnik VAT rozlicza i płaci VAT z tytułu działalności prowadzonej przez siebie i przez swoje jednostki. Skoro każda jednostka posiada swój rachunek rozliczeniowy i do każdego z nich zostały utworzone rachunki VAT, na które

 • Nagroda w gminnym konkursie – płatnik PIT

  Porada aktualna | data dodania: 26.10.2018

  PROBLEM: Gmina podpisała umowę dotyczącą wykonania usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu akcji promocyjnej w formie loterii. Celem loterii jest zwiększenie wpływów do budżetu miasta poprzez zachęcenie osób niezameldowanych na terenie gminy do rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Loteria ma także

 • Naruszenie zasad ustalania terminu płatności I raty łącznego zobowiązania pieniężnego

  Porada aktualna | data dodania: 23.10.2018

  Nieprawidłowość: Wszystkie decyzje wymiarowe na łączne zobowiązanie podatkowe od osób fizycznych na 2018 r., w trzech z dziesięciu sołectw gminy, zostały doręczone bez wskazania daty ich odbioru przez podatników. Decyzje zostały wydrukowane i przekazane doręczycielom gminnym w dniach od 6 do 8 marca 2018 r. Na ich podstawie dokonano przypisu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości na kontach szczegółowych podatników. Jako datę płatności pierwszej raty tych podatków wskazano 15 marca 2018 r.

 • Usługi wizyt studyjnych a VAT

  Porada aktualna | data dodania: 18.10.2018

  PROBLEM: Spółka wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez prezydenta miasta będzie świadczyła na rzecz ośrodka pomocy społecznej (dalej: OPS) tzw. wizyty studyjne. Będą one polegały na prezentacji dobrych praktyk związanych z działalnością społeczną. Dobre praktyki to sposób i metody

 • Umorzone świadczenia z pomocy społecznej a PIT

  Porada aktualna | data dodania: 18.10.2018

  PROBLEM: Osoba pobierająca zasiłek stały, mimo ciążącego na niej obowiązku, nie poinformowała o zmianie swojej sytuacji materialnej. W konsekwencji część wypłaconego jej świadczenia została w drodze decyzji administracyjnej uznana za świadczenie nienależnie pobrane. Świadczeniobiorca zwrócił się z wnioskiem

 • Opłata za pobyt w mieszkaniu chronionym w deklaracji VAT

  Porada aktualna | data dodania: 18.10.2018

  PROBLEM: Za pośrednictwem gminnego ośrodka pomocy społecznej (dalej: GOPS) gmina prowadzi tzw. mieszkania chronione. Osoby wymagające wsparcia polegającego na pobycie w tego rodzaju mieszkaniu są do niego kierowane na podstawie decyzji administracyjnej, w której jest również określona wysokość opłaty, którą taka

 • Leasing samochodu do celów pomocy społecznej

  Porada aktualna | data dodania: 09.10.2018

  PROBLEM: Dyrektor domu pomocy społecznej (dalej: DPS) chciałby wziąć w leasing nowy pojazd przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych (do celów służbowych). Jakie będą konsekwencje podatkowe takiej decyzji?   ODPOWIEDŹ: Zakładając, że DPS jest samorządową jednostką budżetową, to

 • Nocleg dla odwiedzających a stawka VAT

  Porada aktualna | data dodania: 09.10.2018

  PROBLEM: Czy odpłatne świadczenie przez dom pomocy społecznej usług noclegowych dla osób odwiedzających bliskich będących podopiecznymi domu podlega opodatkowaniu obniżoną stawką VAT w wysokości 8%?   ODPOWIEDŹ: P rzy pomocy domu pomocy społecznej gmina świadczy usługi noclegu, które są

 • Monitory interaktywne dla szkół i przedszkoli – stawka VAT

  Porada aktualna | data dodania: 09.10.2018

  PROBLEM: Szkoła kupiła 5 monitorów interaktywnych. Kontrahent zastosował na fakturze stawkę VAT 0%. Mamy wątpliwości, czy w sytuacji gdy monitory nie posiadają wbudowanej jednostki komputerowej, zastosowanie takiej stawki VAT można uznać za prawidłowe.   ODPOWIEDŹ: Tak, sprzedaż monitorów

 • Numer rachunku VAT na fakturze

  Porada aktualna | data dodania: 09.10.2018

  PROBLEM: Otrzymujemy od kontrahentów faktury wystawione z tytułu dokonanego u nich zakupu towarów. Wśród danych na fakturze nie ma numeru rachunku VAT. Czy podatnicy mają obowiązek podawania na fakturze numeru tego rachunku? Jak dokonać płatności w systemie podzielonej płatności, gdy kontrahent nie chce uzupełnić

 • Aspekty podatkowe likwidacji spółki będącej jednostką komunalną

  Porada aktualna | data dodania: 08.10.2018

  PROBLEM: Spółka z o.o. będąca jednostką komunalną świadczącą usługi poboru, uzdatniania i rozprowadzania wody oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków dla podmiotów i ludności jest w likwidacji. Jedynym wspólnikiem spółki jest gmina (100% kapitału). Po zakończeniu likwidacji spółki i zaspokojeniu

 • Nieprawidłowa ewidencja rozrachunków z izbą rolniczą

  Porada aktualna | data dodania: 05.10.2018

  Nieprawidłowość: Rozrachunki z izbą rozliczą z tytułu udziału w dochodach uzyskanych przez gminę z podatku rolnego były ewidencjonowane na koncie 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami” urzędu gminy.

 • Niewszczęcie postępowania podatkowego wobec podatników, którzy nie złożyli deklaracji na podatek od nieruchomości

  Porada aktualna | data dodania: 05.10.2018

  Nieprawidłowość: Cztery osoby prawne mające nieruchomości na terenie gminy wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej nie złożyły w 2018 r. deklaracji na podatek od nieruchomości. Organ podatkowy w okresie od 30 stycznia do końca czerwca 2018 r. wysyłał do tych podatników listem poleconym co miesiąc wezwania do złożenia deklaracji, które jednak pozostawały bez odpowiedzi.

 • Opłata miejscowa – zwolnienie dla grup zorganizowanych

  Porada aktualna | data dodania: 24.09.2018

  PROBLEM: Gmina chciałaby zachęcić grupy zorganizowane do odwiedzania jej regionu. Czy wprowadzenie w drodze uchwały zwolnienia z opłaty miejscowej młodzieży szkolnej odwiedzającej region w grupie zorganizowanej, pod opieką osób dorosłych, można uznać za zgodne z prawem?   ODPOWIEDŹ: Gmina może w

 • Odszkodowanie za zniszczenie dróg przez pojazdy ponadnormatywne a VAT

  Porada aktualna | data dodania: 24.09.2018

  PROBLEM: Powiat zawarł umowę o możliwości korzystania z drogi przez pojazdy ponadnormatywne. Zgodnie z umową otrzyma z tego tytułu wynagrodzenie o charakterze odszkodowania za szkody związane ze zniszczeniem drogi. Zostanie ono przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg i ich doraźne remonty. Czy takie wynagrodzenie

 • Zwrot kosztów dojazdu dziecka do szkoły a przychód

  Porada aktualna | data dodania: 24.09.2018

  PROBLEM: Gmina zwraca koszty dojazdu dzieci do szkoły. Czy z tego tytułu kwotę zwrotu należy wykazać w PIT-8C?   ODPOWIEDŹ: Nie, jeśli gmina nie zapewnia uczniom w ramach swoich obowiązków bezpłatnego dojazdu do szkoły, to refundacja kosztów dojazdu nie stanowi dla rodziców przychodów, a

 • Usunięcie odpadów z prywatnej działki a VAT

  Porada aktualna | data dodania: 24.09.2018

  PROBLEM: Gmina poniosła koszty usunięcia z prywatnej działki odpadów. Chciałaby obciążyć nimi właściciela nieruchomości. Czy będzie się to wiązało z koniecznością opodatkowania VAT? Czy należy wystawić z tego tytułu fakturę?   ODPOWIEDŹ: Nie , jeśli usunięcie odpadów wiązało się z

 • Ufundowanie placu zabaw dla szkoły w zamian za zobowiązanie

  Porada aktualna | data dodania: 20.09.2018

  PROBLEM: Miejscowa firma ufundowała dla naszej szkoły plac zabaw. W zamian zobowiązaliśmy się do wyeksponowania logo darczyńcy i udostępnienia w szkole powierzchni reklamowej. Czy w takiej sytuacji możemy w ogóle mówić o darowiźnie? Jakie konsekwencje podatkowe dla szkoły pociągnie za sobą takie działanie?   ODPOWIEDŹ:

 • Elektrownie wiatrowe – zwrot nadpłaty

  Porada aktualna | data dodania: 20.09.2018

  Wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących podatku od nieruchomości od elektrowni wiatrowych z mocą wsteczną ma negatywne skutki finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego, którym przepisy nowelizujące nie zapewniły z tego tytułu żadnej rekompensaty. Czy trzeba zwrócić podatnikom nadpłaty? Czy należą się od nich odsetki? Co może zmienić wniosek złożony w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego?

 • Metoda podzielonej płatności w komendzie straży pożarnej

  Porada aktualna | data dodania: 20.09.2018

  Akcja zadawania pytań PODZIELONA PŁATNOŚĆ ekspert odpowiada PROBLEM: Czy komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, która nie jest podatnikiem VAT, może dokonywać zapłaty za dokonywane zakupy metodą podzielonej płatności?   ODPOWIEDŹ: Nie, ponieważ z przepisów

 • Mechanizm podzielonej płatności a JPK

  Porada aktualna | data dodania: 20.09.2018

  Akcja zadawania pytań PODZIELONA PŁATNOŚĆ ekspert odpowiada PROBLEM: Czy stosowanie systemu podzielonej płatności ma wpływ na JPK?   ODPOWIEDŹ: Nie, stosowanie podzielonej płatności nie ma wpływu na JPK. W pliku JPK są bowiem zawarte transakcje, a nie płatności.   UZASADNIENIE:

 • Odpracowanie zaległości czynszowych a przychód

  Porada aktualna | data dodania: 20.09.2018

  PROBLEM: Czy wartość świadczenia rzeczowego w postaci odpracowywanych zaległości czynszowych, opłat eksploatacyjnych bądź opłat za bezumowne korzystanie z lokalu jest przychodem podlegającym opodatkowaniu?   OPOWIEDŹ: Nie, przyjmuje się, że w związku z odpracowywaniem zaległości czynszowych, opłat eksploatacyjnych

 • Rewitalizacja i modernizacja budynków w ramach projektu z dofinansowaniem środków unijnych

  Porada aktualna | data dodania: 18.09.2018

  Projekt obejmuje następujące kategorie wydatków: dokumentacja projektowa, roboty budowlane i konserwatorskie, nadzór autorski, konserwatorski i budowlany wielobranżowy, zakup serwera i pierwszego wyposażenia. W lipcu zostały zakończone roboty budowlane i konserwatorskie. Pozostał do realizacji zakup serwera i wyposażenia. Czy należy przekazać do użytkowania (jeden nowy budynek) i zwiększyć wartość dwóch modernizowanych i rewitalizowanych obiektów, a amortyzację naliczyć od zwiększonej wartości od sierpnia 2018 r.? Czy dopiero po oddaniu do użytkowania pierwszego wyposażenia, które będzie dostarczone i zamontowane we wrześniu br., całość projektu (inwestycji) rozliczyć we wrześniu i rozpocząć naliczanie amortyzacji od października 2018 r.?

 • Rozliczenie rachunku VAT założonego oddzielnie dla wydatków i dochodów

  Porada aktualna | data dodania: 18.09.2018

  Jak powinno prawidłowo wyglądać rozliczenie i rozksięgowanie VAT w przypadku posiadania rachunku VAT osobno dla organu i dla jednostek organizacyjnych, jeżeli gmina założyła dodatkowo dwa konta rachunku VAT dla wydatków i dochodów - czyli osobno rachunki dla organu (+ rachunek VAT) dla wydatków (+ rachunek VAT) dla dochodów (+ rachunek VAT) oraz każda jednostka posiada odrębny rachunek VAT na swoje potrzeby?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK