do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • Defraudacja środków depozytowych

  Porada aktualna | data dodania: 21.07.2017

  Nieprawidłowość: Saldo konta 139/2 „Inne rachunki bankowe – środki depozytowe” w starostwie powiatowym było o 123 000 zł niższe niż kwota depozytów złożona w gotówce z tytułu zabezpieczeń należytego wykonania umów o zamówienie publiczne i wadiów przetargowych, wynikająca z salda konta 240/3 „Pozostałe rozrachunki – sumy depozytowe”. Szczegółowa kontrola wykazała, że różnica powstała na skutek wykonania w latach 2014–2016 wielu przelewów na konta skarbnika powiatu i jednego z członków zarządu powiatu. Różnica nie została wykryta i wyjaśniona w czasie inwentaryzacji rocznych za lata 2014–2016, ponieważ wykonał je skarbnik gminy, stwierdzając w protokole z inwentaryzacji, że saldo konta

 • Podstawa obliczania kwoty 75% odpisu na ZFŚS

  Porada aktualna | data dodania: 21.07.2017

  Czy dobrze rozumiem art. 6 ust. 2 ustawy o ZFŚS mówiący o tym, że do 31 maja jednostki obowiązane są przelać na konto bankowe ZFŚS co najmniej 75% odpisu podstawowego? Czy dokonując przelewu na koniec maja, nie trzeba brać pod uwagę odpisu fakultatywnego – ten trzeba przelać dopiero do 30 września?

 • Ubezpieczenie NNW pracowników wyjeżdżających na szkolenie – paragraf 443 czy 470?

  Porada aktualna | data dodania: 20.07.2017

  Pytanie: Czy prawidłowe jest ujęcie ubezpieczenia NNW pracowników wyjeżdżających na szkolenie w paragrafie 443 „ Różne opłaty i składki” czy raczej powinno się je ująć w paragrafie 470 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”?

 • Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nauczyciela – paragraf 401 czy inny?

  Porada aktualna | data dodania: 19.07.2017

  Pytanie: Czy z paragrafu 401 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wypłaca się ekwiwalent za urlop nauczyciela w szkole ponadgimnazjalnej?

 • Czy pozostawanie na utrzymaniu wyłącza samotne gospodarowanie

  Porada aktualna | data dodania: 01.07.2017

  Czy pozostawanie wnioskującego o zasiłek stały na utrzymaniu osoby, z którą mieszka, wyłącza uznanie go za samotnie gospodarującego?

 • Czy trudna sytuacja rodzinna jest warunkiem do otrzymania dodatku mieszkaniowego

  Porada aktualna | data dodania: 01.07.2017

  Czy dodatek mieszkaniowy może zostać przyznawany wnioskującemu ze względu na jego trudną życiową sytuację?

 • Nieprawidłowa ewidencja rozliczeń budżetu z jednostkami budżetowymi

  Porada aktualna | data dodania: 29.06.2017

  Nieprawidłowość: W ewidencji budżetu gminy konta 222 „Rozliczenie dochodów budżetowych” i 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych” wykazywały „skumulowane salda” dochodów i wydatków jednostek budżetowych za 2016 r., w kwotach: saldo Wn 222 – 8900,00 zł oznaczające dochody pobrane przez jednostki budżetowe oraz saldo Ma – 89 976 054,00 zł – oznaczające środki przekazane jednostkom na pokrycie ich wydatków.

 • Nieprawidłowe prowadzenie ewidencji pomocniczej środków trwałych

  Porada aktualna | data dodania: 29.06.2017

  Nieprawidłowość: W ewidencji pomocniczej środków trwałych – w księdze inwentarzowej środków trwałych oraz na indywidualnych kartach środków trwałych urzędu gminy były ewidencjonowane obiekty zbiorcze obejmujące grunty leżące w jednej miejscowości (w przypadku gruntów będących własnością jednostki) lub prawa użytkowania wieczystego do gruntów położonych w całej gminie (w przypadku prawa użytkowania wieczystego do gruntów przysługującego gminie).

 • Ewidencja twardych dysków przeznaczonych do rozbudowy serwera

  Porada aktualna | data dodania: 29.06.2017

  Jednostka budżetowa otrzymała nieodpłatnie na podstawie protokołu przekazania 15 sztuk dysków twardych o łącznej wartości 12 500 zł, przeznaczonych do zamontowania w serwerze. Na dowodzie PT – „Przekazanie/przyjęcie środka trwałego” wskazana jest liniowa metoda amortyzacji oraz stawka amortyzacyjna 30%. W jaki sposób należy ująć w ewidencji te dyski twarde – każdy pojedynczo (ich wartość oscyluje pomiędzy 450 a 1022 zł), czy w łącznej kwocie jako środki niskocenne, czy może w łącznej kwocie na zwiększenie wartości serwera?

 • Wcześniejsze przekazanie kwoty odpisu na rachunek bankowy ZFŚS

  Porada aktualna | data dodania: 29.06.2017

  Czy jeśli samorządowa jednostka budżetowa przekaże wcześniej całą kwotę odpisu na ZFŚS na rachunek tego funduszu (np. w lipcu zamiast we wrześniu), to nie narazi się na zarzut niegospodarności ?

 • Zmiana planu wydatków na odpis na ZFŚS

  Porada aktualna | data dodania: 29.06.2017

  W samorządowej jednostce budżetowej plan wydatków na odpis na ZFŚS na 2017 r. był ustalany jesienią 2016 r., w związku z tym jest na starym (za niskim) poziomie. Czy ten plan trzeba zwiększyć przed przelaniem w maju 75% środków z tytułu odpisu na rachunek bankowy ZFŚS, czy można to zrobić dopiero we wrześniu przed przekazaniem całości kwoty odpisu za 2017 r.?

 • Brak kontrasygnaty skarbnika jednostki samorządu terytorialnego

  Porada aktualna | data dodania: 28.06.2017

  Nieprawidłowość: Skarbnik jednostki samorządu terytorialnego nie kontrasygnował umów zawieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego z klubami sportowymi o udzielenie dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu sportu.

 • Należności sporne w ewidencji księgowej

  Porada aktualna | data dodania: 28.06.2017

  Problem : Mam ostatnio w czasie szkoleń wiele pytań o należności sporne – jak je ujmować w ewidencji, w sprawozdaniach itd. Zauważam przy tym częsty brak rozróżnienia należności spornych i należności dochodzonych na drodze sądowej w procesie windykacji. Wynika to prawdopodobnie stąd, że często należności sporne rozstrzygane są również na drodze sądowej. Uporządkujmy to zatem.

 • Organizacja księgowości w sezonie urlopowym

  Porada aktualna | data dodania: 28.06.2017

  Kontrola przeprowadzona w jednostce wykazała, że główna księgowa od kilku lat nie wykorzystywała urlopu wypoczynkowego, w wymiarze co najmniej nieprzerwanych 2 tygodni. Do tego ma ponad 60 dni niewykorzystanego urlopu za ostatnie 3 lata. W księgowości jednostki są zatrudnione tylko główna księgowa, kadrowa i kasjerka – referent księgowy, dlatego główna księgowa nie mogła iść na urlop. Jak w takim razie można zorganizować pracę w księgowości w czasie urlopu głównej księgowej w tak małej jednostce?

 • Zakup tablicy magnetyczno-suchościeralnej dla szkoły – paragraf 421 czy 424?

  Porada aktualna | data dodania: 28.06.2017

  Pytanie: W jakim paragrafie należy ująć zakup tablicy magnetyczno-suchościeralnej dla szkoły? Czy właściwy będzie paragraf 421 jako wyposażenie, czy paragraf 424 jako pomoc naukowa?

 • Naprawa kamery cyfrowej – paragraf 427 czy 430?

  Porada aktualna | data dodania: 28.06.2017

  Pytanie: Mam dylemat. Czy naprawa kamery cyfrowej to remont? Generalnie, zgodnie z wyrokiem NSA z 25 listopada 1998 r. (sygn. akt I SA/Gd 787/97), za remont w potocznym tego słowa znaczeniu uznaje się całokształt czynności, których celem jest usunięcie stopniowego zużywania się środków trwałych, doprowadzenie do stanu gotowości technicznej w drodze usunięcia niedomagań i uszkodzeń powstałych podczas eksploatacji, a więc przywrócenie poprzedniego poziomu użyteczności. Wydaje mi się, że naprawa kamery to remont, a konkretnie usługi naprawcze, które należy ująć w paragrafie 427 „Zakup usług remontowych”. Proszę o podpowiedź.

 • Zakup materiałów do remontu, zakup usługi remontowej – paragraf 421 i 427

  Porada aktualna | data dodania: 28.06.2017

  Pytanie: Proszę o potwierdzenie, czy dobrze interpretuję:

 • Licencja na program antywirusowy – paragraf 421 czy 430?

  Porada aktualna | data dodania: 28.06.2017

  Pytanie: Dotychczas przedłużenie licencji na program antywirusowy dawałam w paragraf 430 „Zakup usług pozostałych”. Teraz zakupiliśmy nowy program antywirusowy od innej firmy – czy będzie to paragraf 421 „Zakup materiałów i wyposażenia”? Dobrze myślę?

 • Nieprawidłowa ewidencja zwrotu środków do budżetu

  Porada aktualna | data dodania: 28.06.2017

  Nieprawidłowość : Wpływ na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego środków na wydatki, niewykorzystanych w danym roku budżetowym przez jednostki budżetowe, ewidencjonowano zapisem ujemnym na kontach: Wn 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych”, Ma 133 „Rachunek budżetu”.   Prawidłowy

 • Nienaliczanie odsetek od należności cywilnoprawnych – uwaga zmiany!

  Porada aktualna | data dodania: 28.06.2017

  W samorządowej jednostce budżetowej w ciągu miesiąca jest wystawiana cała masa not odsetkowych od płaconych po terminie należności cywilnoprawnych, na kwoty rzędu kilku – kilkunastu groszy, przy czym koszt wystawienia tych not jest wyższy niż ustalane w nich należności. Czy mimo zapisów Ordynacji podatkowej można zrezygnować z wystawiania tych not?

 • Zakup produktów spożywczych do praktycznej nauki zawodu – paragraf 421, 422 czy 424?

  Porada aktualna | data dodania: 23.06.2017

  Pytanie: Szkoła zawodowa kształcąca młodzież w szeroko rozumianej branży gastronomicznej w celu doskonalenia praktycznych umiejętności uczniów zakupuje różne produkty spożywcze. Czy w opisanej sytuacji należy zastosować paragraf 421 „Zakup materiałów i wyposażenia”, 422 „Zakup środków żywności” czy 424 „Zakup środków dydaktycznych i książek”?

 • Zbiorcze księgowanie zaangażowania wydatków

  Porada aktualna | data dodania: 22.06.2017

  Czy w przypadku księgowania zaangażowania wydatków budżetowych na podstawie faktury można księgować zaangażowanie zbiorczo w odniesieniu do wszystkich zrealizowanych wydatków w danym dniu, uwzględniając podziałkę klasyfikacji budżetowej i czy w takim wypadku należy szczegółowo opisywać, czego zaangażowanie dotyczy?

 • Jak obliczyć wyrównanie między nagrodą jubileuszową niższego i wyższego stopnia

  Porada aktualna | data dodania: 22.06.2017

  Jak wyliczyć kwotę wyrównania nagrody jubileuszowej w przypadku, gdy nauczyciel przedstawił dokumenty uprawniające go do nagrody wyższego stopnia?

 • Czy jednorazową nagrodę uznaniową należy uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku

  Porada aktualna | data dodania: 22.06.2017

  Czy w podstawie zasiłku chorobowego pracownika samorządowego należy uwzględnić nagrodę przyznawaną na podstawie regulaminu wynagradzania pracowników, która ma charakter uznaniowy?

 • Prawo pracownika samorządowego do wynagrodzenia prowizyjnego

  Porada aktualna | data dodania: 22.06.2017

  Czy do wynagrodzenia prowizyjnego mają prawo tylko pracownicy samorządowi zatrudnieni na podstawie umowy o pracę?