do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Kiedy pracodawca ma obowiązek wypełnić zaświadczenie ZUS ERP-7

  Porada aktualna | data dodania: 19.07.2019

  PYTANIE: Jeden z pracowników złożył wniosek o rozwiązanie umowy w związku z przejściem na emeryturę. Osoba ta urodziła się w 1952 r. Czy po zmianie przepisów o okresie przechowywania akt osobowych mamy obowiązek wypełnić zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS ERP-7?

 • Refundacja kosztów przekwalifikowania byłego żołnierza zawodowego a PIT

  Porada aktualna | data dodania: 18.07.2019

  Emeryt, były żołnierz zawodowy wystąpił do właściwego terytorialnie dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego z wnioskiem o refundację kosztów przekwalifikowania zawodowego i uzyskał taką pomoc. Czy zrealizowanie pomocy poprzez wypłatę na rachunek bankowy wnioskującego emeryta środków pieniężnych na podstawie dostarczonego oryginału faktury dokumentującego poniesienie kosztów oraz zaświadczenia potwierdzającego przekwalifikowanie, będzie wiązało się z koniecznością uiszczenia z tego tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych?

 • Zmienna premia regulaminowa w podstawie średniej urlopowej

  Porada aktualna | data dodania: 18.07.2019

  PYTANIE: Czy zmienne premie regulaminowe niepomniejszane za czas urlopu wypoczynkowego należy wliczyć do średniej urlopowej?

 • Zapis w tytule egzekucyjnym a możliwość zajęcia świadczeń z ZFŚS

  Porada aktualna | data dodania: 18.07.2019

  PYTANIE: Czy w zajęciach niealimentacyjnych z tytułem „zajęcie wynagrodzenia za pracę”, „zajęcie wynagrodzenia za pracę oraz wierzytelności zasiłku chorobowego i wezwanie do dokonywania potrąceń”, „zajęcie wynagrodzenia za pracę z tytułu egzekucji innych należności” i art. 881 ustawy z 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.), świadczenie wypłacone z ZFŚS będzie podlegać potrąceniom w wysokości 100%? Czy do potrącenia świadczenia z ZFŚS komornik musi w zajęciu zastosować art. 895 k.p.c.? Komornicy powołują się w zajęciach tylko na art. 881 k.p.c. W rozmowach telefonicznych z kancelarią komorniczą otrzymujemy informację, że na podstawie art. 881 k.p.c. mamy potrącić ZFŚS w pełnej wysokości.

 • Możliwość żądania zaświadczenia o niekaralności od zleceniobiorcy świadczącego usługi opiekuńcze

  Porada aktualna | data dodania: 18.07.2019

  PYTANIE: W ośrodku pomocy społecznej zatrudniamy osoby na umowę zlecenia, którzy wykonują usługi opiekuńcze. Czy powinniśmy żądać od tych osób oświadczenia lub zaświadczenia o niekaralności?

 • Czy udział w strajku ma wpływ na średnioroczną strukturę zatrudnienia nauczycieli

  Porada aktualna | data dodania: 18.07.2019

  PROBLEM: Czy w związku ze strajkiem nauczycieli przy obliczaniu średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na podstawie art. 30a ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela należy pomniejszyć etat tych osób, które biorą udział w strajku, analogicznie jak przy urlopie bezpłatnym czy zasiłku chorobowym?

 • Uwierzytelnione odpisy z akt sprawy a VAT

  Porada aktualna | data dodania: 17.07.2019

  Straż miejska pobiera opłaty za wydawanie kserokopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy. Czy takie opłaty należy fakturować? Czy podlegają opodatkowaniu VAT, a jeśli tak, to jaką stawką?

 • Przeprowadzanie badań na zlecenie Policji a VAT

  Porada aktualna | data dodania: 17.07.2019

  Instytut badawczy, czynny podatnik VAT, wykonuje na zlecenie Policji badania próbek zabezpieczonych narkotyków i tworzy raport zawierający zestawienie statystyczne obejmujące następujące dane: rodzaj substancji, postać, miejsce zabezpieczenia, ilość substancji, zawartość procentowa składnika aktywnego, pozostałe składniki (dodatki, wypełniacze, cena za gram/tabletkę i inne informacje). Czy wykonanie tych badań będzie podlegało opodatkowaniu VAT?

 • Pielęgniarki, higienistki i dentyści nie będą zatrudniani przez szkoły od 12 września 2019 r.

  Porada aktualna | data dodania: 17.07.2019

  Osoby sprawujące opiekę zdrowotną nad uczniami mają realizować swoje zadania - tak jak dotychczas - na podstawie umów zawartych bezpośrednio z NFZ lub przez placówki medyczne, w których pracują - jednak na zmienionych warunkach.

 • Tworzenie murali – skutki podatkowe

  Porada aktualna | data dodania: 17.07.2019

  Gmina zawiera z artystami umowy na stworzenie murali na budynkach. Budynki nie są jej własnością. Podpisano porozumienie z właścicielami (zarządcami) budynków, na podstawie których artyści przekażą właścicielom prawa majątkowe do dzieł. Jakie skutki podatkowe będzie miało zawarcie takich umów? Czy korzystniej by było, gdyby artyści przenieśli prawa do dzieł gminie, a gmina właścicielom budynków?

 • Otrzymanie przez szkołę sprzętu komputerowego za złotówkę a VAT

  Porada aktualna | data dodania: 17.07.2019

  Szkoła jako obdarowana zawarła umowę darowizny z fundacją o statusie: wspieranie instytucji i organizacji społecznych prowadzących działalność oświatową i wychowawczą. Przedmiotem darowizny jest sprzęt komputerowy. Wartość darowizny wynosi 1 zł. Należność tę należy zapłacić na konto fundacji. Wszelkie zobowiązania podatkowe wynikające z otrzymania darowizny pokrywa obdarowany. Czy szkoła powinna wystawić fakturę oprocentowaną 23% VAT i odprowadzić VAT jako przychód? Czy ta umowa darowizny jest zwolniona z VAT?

 • Kiedy burmistrz może zarządzić pobór opłat w drodze inkasa

  Porada aktualna | data dodania: 17.07.2019

  Gmina dzierżawi od Skarbu Państwa jezioro. Na tym jeziorze została ustalona opłata za amatorski połów ryb. Ustalenia opłaty dokonano poprzez zarządzenie burmistrza, które było poprzedzone uchwałą rady gminy upoważniającą burmistrza do ustalania opłat. Czy burmistrz może również określić pobór tych opłat w formie inkasa? W ustawach o podatku rolnym, leśnym, podatkach i opłatach lokalnych są bezpośrednie dyspozycje, dające organom stanowiącym ustalenie poboru tych opłat w formie inkasa. W ustawie o rybactwie śródlądowym brak tego rodzaju odpowiedniej regulacji.

 • Procentowe określenie czasu pracy asystenta rodziny zatrudnionego w zadaniowym systemie czasu pracy

  Porada aktualna | data dodania: 16.07.2019

  PYTANIE: Asystent rodziny jest zatrudniony na czas nieokreślony w zadaniowym czasie pracy. Czy pracodawca zarządzeniem może określić procentowo czas pracy tego asystenta, np. 75% czasu pracy w środowisku i 25% czasu pracy administracyjnej?

 • Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych – Ustalanie okresów i wliczanie składników – część 7

  Porada aktualna | data dodania: 16.07.2019

  Mimo praktyki w przyznawaniu i obliczaniu świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa płatnicy często mają problemy z ustaleniem podstawy wymiaru zasiłków. W niniejszej części cyklu zasiłkowego przybliżono pewne istotne zagadnienia, które na pewno można wykorzystać przy ustalaniu prawa i wysokości świadczeń chorobowych pracowników.

 • Prawo do trzynastki nauczyciela biorącego udział w strajku i zatrudnionego do 30 czerwca

  Porada aktualna | data dodania: 16.07.2019

  PROBLEM: Nauczyciel likwidowanej z końcem sierpnia szkoły miał zawartą umowę na czas określony od 1 września 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. Brał udział w strajku od 8 kwietnia do 26 kwietnia 2019 r. Czy nabył on prawo do trzynastki za 2019 r. w tej szkole?

 • Przekształcenie użytkowania wieczystego a stawka procentowa niezgodna z faktycznym sposobem użytkowania gruntu

  Porada aktualna | data dodania: 15.07.2019

  Czy w trybie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów - gdy stawka procentowa jest niezgodna z faktycznym sposobem użytkowania gruntu na dzień 1 stycznia 2019 r. - zmiana stawki następuje z dniem 1 stycznia 2019 r. czy 1 stycznia 2020 r.? Naszym zdaniem, jeżeli nowa wysokość stawki obowiązywałaby od 1 stycznia 2020 r., to również przekształcenie następuje z dniem 1 stycznia 2020 r.

 • Jak fiskalizować obrót na jarmarkach

  Porada aktualna | data dodania: 09.07.2019

  Instytucja kultury prowadzi sprzedaż swoich wydawnictw i rejestruje obrót przy użyciu kasy fiskalnej. Kasa ta jest zarejestrowana jako stacjonarna. Czy aby zgodnie z prawem prowadzić sprzedaż na jarmarkach i imprezach kulturalnych, musimy zakupić drugą kasę, mobilną?

 • Tańsze bilety na basen dla pracowników a PIT

  Porada aktualna | data dodania: 09.07.2019

  Jesteśmy jednostką samorządową (basen). Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych prowadzimy wspólnie z urzędem gminy i dwoma innymi jednostkami. Chcielibyśmy, aby nasi pracownicy mogli kupować bilety wstępu na prowadzony przez nas basen po niższych cenach. Karnety nie mogą jednak zostać sfinansowane w ramach działalności socjalnej, bo miałyby dotyczyć tylko naszych pracowników, a nie wszystkich pracowników urzędów gminy i powiązanych jednostek. Jako jednostka budżetowa nie posiadamy środków obrotowych, a uzyskane dochody odprowadzamy do gminy. Czy możemy utworzyć w cenniku tańszy bilet pracowniczy? Czy różnica cenowa pomiędzy biletem normalnym a pracowniczym będzie stanowiła przychód dla pracownika? Na basenie funkcjonują inne ulgowe bilety, na przykład dla

 • Urlopy wypoczynkowe – planowanie, udzielanie, przerywanie

  Porada aktualna | data dodania: 01.07.2019

  Udzielanie urlopów wypoczynkowych to jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy, którego prawidłowa realizacja związana jest z zasadniczym nienaruszaniem prawa pracownika do nieprzerwanego i niezakłóconego odpoczynku.

 • Czy konfliktową pracownicę można wysłać na przymusowy urlop wypoczynkowy

  Porada aktualna | data dodania: 01.07.2019

  Zatrudniamy pracownicę, która z powodu kłopotów w życiu osobistym naraża się na ciągłe konflikty z innymi pracownikami. Czy w tej sytuacji pracodawca może jej nakazać wykorzystanie kilku dni urlopu wypoczynkowego, żeby dać jej czas na ochłonięcie?

 • Zmiany w ZFŚS i oświadczeniach do celów socjalnych

  Porada aktualna | data dodania: 01.07.2019

  Obowiązujące od 4 maja 2019 r. zmienione przepisy ustawy o ZFŚS regulują kwestie pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych, w tym danych o stanie zdrowia osób uprawnionych do korzystania z funduszu. Wskazują także na okres przechowywania tych danych oraz obligują pracodawcę do dostosowania regulaminów gospodarowania środkami ZFŚS do nowych regulacji.

 • Czy komornik może ustalić niższą wartość kwoty wolnej od potrąceń

  Porada aktualna | data dodania: 01.07.2019

  PYTANIE: W decyzji organu egzekucyjnego w sprawie zajęcia wynagrodzenia pracownika znajduje się zapis: „zajęcie należności z tytułu wynagrodzenia za pracę oraz nagród i premii do wysokości egzekwowanego świadczenia - nie więcej jednak niż 1/2 wynagrodzenia miesięcznie, przy czym kwota 2100 zł brutto jest wolna od potrąceń”. Czy w 2019 r. komornik może wskazać kwotę wolną w wysokości 2100 zł zamiast 2250 zł?

 • Konsekwencje skrócenia przez ZUS zwolnienia lekarskiego pracownika

  Porada aktualna | data dodania: 01.07.2019

  PYTANIE: Pracodawca otrzymał z ZUS pismo skracające zwolnienie lekarskie pracownika. Niestety pismo to dotarło po wypłacie zasiłku chorobowego. Jak skorygować listę płac, dokumenty ZUS? W jaki sposób możemy ubiegać się o zwrot nadpłaconego zasiłku? Czy pracownik jest zobligowany do jego zwrotu?

 • Wątpliwości dotyczące zwolnień z obowiązku przeprowadzania szkoleń bhp

  Porada aktualna | data dodania: 01.07.2019

  PYTANIE: Czy od 1 stycznia 2019 r. w jednostkach oświatowych konieczne jest wykonywanie szkoleń okresowych bhp? Czy pracownicy są zwolnieni z odbywania takich szkoleń i czy powinny być one zastąpione kursami z ratownictwa medycznego?

 • Zasiłek chorobowy – ewidencja księgowa

  Porada aktualna | data dodania: 27.06.2019

  Jak ująć w ewidencji księgowej jednostki budżetowej wypłatę zasiłku chorobowego?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK