do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • Instalacja toalety wolno stojącej – paragraf 421 czy 430?

  Porada aktualna | data dodania: 23.03.2018

  Pytanie: Chcemy zainstalować toaletę wolno stojącą (toi toi) w okolicach rynku miejskiego. W jakim paragrafie należy zaplanować taki wydatek?

 • Procedury likwidacji środków trwałych w samorządowej jednostce budżetowej

  Porada aktualna | data dodania: 23.03.2018

  Czy w samorządowej jednostce budżetowej obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa? Jeśli nie, to jak można przeprowadzić likwidację nienadających się do użytku środków trwałych?

 • Saldo konta 975 na koniec 2017 r.

  Porada aktualna | data dodania: 23.03.2018

  Jak należy postąpić z saldem konta 975 „Wydatki strukturalne” na koniec roku 2017? Czy należy wyksięgować je jak dotychczas, czy można wyksięgować z minusem?

 • Ujęcie w ewidencji częściowej likwidacji środka trwałego połączonego w zespół

  Porada aktualna | data dodania: 22.03.2018

  Szkoła ma środek trwały o nazwie „technologia kuchni”, w skład którego wchodzi m.in. zmywarka do naczyń. Zmywarka jest niezdatna do użytku, w związku z czym trzeba ją zlikwidować. W ewidencji środków trwałych nie podano jednak wartości samej zmywarki. W jaki zatem sposób zdjąć ją z ewidencji po postawieniu w stan likwidacji?

 • Gdy prewspółczynnik VAT wynosi 6,46%, to zaokrąglamy do góry czy do dołu? Powinno się wpisać 6 czy 7?

  Porada aktualna | data dodania: 19.03.2018

  Sposób określania proporcji w podatku od towarów i usług został uregulowany w art. 86 ust. 2a i nast. ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Przepisem tym określono zasady dokonywania odliczeń częściowych w przypadkach, gdy podatnicy dokonują zakupów towarów i usług wykorzystywanych

 • Jednostka budżetowa uzyskuje dochody z tytułu podatku od towarów i usług. W jakiej kolumnie i wierszu w sprawozdaniu Rb-N należy wykazywać ten podatek?

  Porada aktualna | data dodania: 19.03.2018

  W omawianej sytuacji podatek od towarów i usług należy wykazać w wierszu N5.2. „z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne”. Zasady sporządzania sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych omówione w załączniku nr 9 do rozporządzenia Ministra Finansów z

 • Przechowywanie zestawienia obrotów i sald

  Porada aktualna | data dodania: 19.03.2018

  Sprawozdanie finansowe podlega trwałemu przechowywaniu. Czy zestawienie obrotów i sald musi być trwale przechowywane łącznie ze sprawozdaniem? Czy może być przechowywane na płycie CD (w formacie pdf)?

 • Zatrudnianie cudzoziemców – księgowanie wpłat do powiatowego urzędu pracy

  Porada aktualna | data dodania: 19.03.2018

  PROBLEM: Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która wprowadza wpłaty przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Zgodnie z art. 90a ust. 2 i 2a tej ustawy, 50% wpłaty stanowić będzie dochód powiatu, a 50% dochód budżetu państwa. Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa, dochody realizowane przez jednostki organizacyjne inne niż urzędy obsługujące organy podatkowe lub państwowe jednostki budżetowe są przekazywane na rachunki bieżące dochodów właściwych dysponentów części

 • O to pytają Księgowi

  Porada aktualna | data dodania: 19.03.2018

  Czy nabycie uprawnień emerytalnych to uzasadniony powód do zwolnienia pracownika

 • Korzystanie tego samego dnia z opieki nad dzieckiem i ze zwolnienia w celu załatwienia sprawy osobistej

  Porada aktualna | data dodania: 16.03.2018

  PROBLEM: Pracownik złożył wniosek o udzielenie mu w tym samym dniu 2 godzin zwolnienia na opiekę nad dzieckiem oraz 2 godzin zwolnienia w celu załatwienia sprawy osobistej. Czy możemy udzielić obu tych zwolnień jednego dnia? W jaki sposób wykazać taki dzień w ewidencji czasu pracy, czy oznaczyć 6 godzin przepracowanych i 2 godziny zwolnienia na dziecko, czy wskazać na 4 godziny przepracowane i 4 godziny nieprzepracowane?

 • Zmienny składnik wynagrodzenia w podstawie nagrody jubileuszowej

  Porada aktualna | data dodania: 16.03.2018

  PROBLEM: W ramach „Projektu” beneficjent rozlicza, zgodnie z wytycznymi, koszty pośrednie ryczałtem w wysokości 20% wydatków bezpośrednich. W praktyce oznacza to, że obsługa finansowa „Projektu” może otrzymać wynagrodzenie dopiero wówczas, gdy zostaną zrealizowane wydatki bezpośrednie, mimo że obsługa finansowa jest realizowana w każdym miesiącu, ponieważ sporządzono: zmianę planu finansowego, sprawozdania Rb-28S, naliczano, księgowano i przelano DWR za rok poprzedni oraz rozliczono podatki i składki ZUS. Poza tym rozliczano w ciągu roku różne koszty bezpośrednie. Pracownik samorządowy prowadzący obsługę finansową „Projektu” nabył prawo do nagrody jubileuszowej w grudniu, natomiast wynagrodzenie za całoroczną obsługę otrzymywał w miesiącach:

 • Amortyzacja gruntów oddanych w trwały zarząd

  Porada aktualna | data dodania: 12.03.2018

  PROBLEM: Czy grunty oddane jednostce budżetowej w trwały zarząd podlegają amortyzacji?   ODPOWIEDŹ: Amortyzacji mienia przyjętego w trwały zarząd dokonuje trwały zarządca ( nieruchomość powinna „znaleźć się w jego księgach rachunkowych”) . Nie zmienia to podstawowej

 • Wniesione aportem byłego SP ZOZ do spółki nie podlega opodatkowaniu VAT

  Porada aktualna | data dodania: 12.03.2018

  PROBLEM: Miasto jest zarejestrowane na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny. Do jego zadań własnych należą sprawy z zakresu ochrony zdrowia. Miasto było organem tworzącym dla samodzianego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (dalej SP ZOZ). Zakład ten funkcjonował jako

 • Kiedy podstawę wymiaru zasiłku chorobowego należy podwyższyć do kwoty minimalnego wynagrodzenia

  Porada aktualna | data dodania: 09.03.2018

  PROBLEM: Nasza jednostka (szkoła) zatrudnia od 1 stycznia 2016 r. pracownika obsługi z wynagrodzeniem zasadniczym w kwocie 1371,00 zł, premią w wysokości 15% wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkiem stażowym w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego. Premia jest pomniejszana za czas choroby. Pracownik w miesiącu choroby otrzymuje taką samą wysokość dodatku stażowego jak w miesiącu, w którym absencja nie wystąpiła. W związku z nieosiąganiem w 2017 r. kwoty minimalnego wynagrodzenia co miesiąc wpłacany był pracownikowi dodatek wyrównawczy w wysokości 149,15 zł. Pracownik zachorował po raz pierwszy w styczniu 2018 r. Czy ustalając podstawę wynagrodzenia chorobowego, należy uwzględnić także wypłacany w 2017 r. dodatek wyrównawczy? W styczniu 2018 r. pracownik otrzymał również

 • Prewspółczynnik w przypadku zmiany działalności zakładu budżetowego

  Porada aktualna | data dodania: 28.02.2018

  Pytanie: Od 1 stycznia 2018 r. działalność związana z odbiorem odpadów została przeniesiona z zakładu budżetowego do urzędu gminy (przeszli pracownicy). Obecnie zakład prowadzi działalność tylko w zakresie wodociągów i kanalizacji. Czy w związku z tym w 2018 r. zakład może obliczyć prewspółczynnik bez uwzględnienia dotacji na odbiór odpadów?

 • Prowadzenie ewidencji dochodów budżetowych niezgodnie z planem kont

  Porada aktualna | data dodania: 27.02.2018

  Opis nieprawidłowości: W samorządowej jednostce budżetowej ewidencja dochodów na bieżącym rachunku bankowym jednostki była prowadzona na dwóch kontach księgowych:

 • O to pytają księgowi

  Porada aktualna | data dodania: 26.02.2018

  Co wolno pracownikowi w czasie przerwy lunchowej

 • Niezgodność ewidencji syntetycznej i pomocniczej środków trwałych

  Porada aktualna | data dodania: 26.02.2018

  Opis nieprawidłowości: W ciągu roku budżetowego przychody środków trwałych z inwestycji były ujmowane w ewidencji pomocniczej środków trwałych jednostki, prowadzonej za pomocą oprogramowania XY, pod datą ich przyjęcia do użytkowania. W ewidencji syntetycznej odpowiednie księgowania na koncie 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)” i 011 „Środki trwałe”, prowadzonej za pomocą programu Z, były wykonywane na podstawie zbiorczego PK – „Polecenie księgowania”, pod datą 31 grudnia, w kwocie odpowiadającej sumie wartości początkowej nowo przyjętych do użytkowania środków trwałych. Ten sposób księgowania powodował:

 • Ukrywanie w ewidencji księgowej operacji niezgodnych z prawem

  Porada aktualna | data dodania: 26.02.2018

  Opis nieprawidłowości: W urzędzie miejskim zaniechano prowadzenia ewidencji pomocniczej do konta 139 „Inne rachunki bankowe” oraz 240 „Pozostałe rozrachunki”. Zaniechanie to miało pomóc w ukryciu nielegalnego finansowania deficytu jednostki samorządu terytorialnego ze środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych:

 • Nieprawidłowe saldo konta 223 w organie

  Porada aktualna | data dodania: 24.02.2018

  Nieprawidłowość: Konto 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych” w organie jednostki samorządu terytorialnego wykazywało na koniec 2016 r. saldo po stronie Ma. Prawidłowo konto 223 może wykazywać saldo Wn oznaczające stan środków przelanych do jednostek budżetowych, a niewykorzystanych przez nie na pokrycie wydatków w danym roku budżetowym. Mimo tej nieprawidłowości w protokole inwentaryzacji w drodze weryfikacji sald przy koncie 223 zapisano: „saldo prawidłowe”.

 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r. dla nauczyciela – pytania i odpowiedzi

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2018

  W artykule zostały przedstawione odpowiedzi na pytania Czytelników z zakresu ustalania prawa nauczycieli do trzynastki.

 • Obliczanie dodatku służby cywilnej oraz urlopu dla urzędnika zatrudnionego w kilku organach administracji publicznej

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2018

  PROBLEM: Jak ustalić wysokość dodatku służby cywilnej oraz urlopu w sytuacji, gdy urzędnik służby cywilnej jest zatrudniony w 4 organach w ramach służby cywilnej, czyli 4 razy 1/4 etatu, ale tylko 1/4 etatu powiązana jest ze stosunkiem pracy na podstawie mianowania, natomiast 3/4 wynika z umów o pracę?

 • Zwolnienie osoby niepełnosprawnej z opłaty za pobyt w DPS

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2018

  PROBLEM: Czy osoby niepełnosprawne wnoszące opłatę za DPS mogą być z niej zwolnione?

 • Jak ustalić rzeczywistą liczbę mieszkańców w danym miesiącu w celu wyliczenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w DPS

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2018

  PROBLEM: Jaka jest rzeczywista liczba mieszkańców w miesiącu, jeśli w domu mającym 80 miejsc: stan na 1 listopada wynosił – 80 osób, w miesiącu tym 5 osób odeszło i 5 osób przyszło, stan na 30 listopada wynosił – 80 osób?

 • Kiedy pismo z ZUS jest podstawą wznowienia postępowania w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2018

  PROBLEM: Urząd już po przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego otrzymał pismo z ZUS z informacją o tym, że beneficjent świadczenia jest ubezpieczony z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Urząd nie miał tych informacji w momencie przyznania świadczenia. Czy uzasadnia to wznowienie postępowania?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK