do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Inwentaryzacja w sytuacji poważnych zaniedbań w prowadzeniu ksiąg rachunkowych

  Porada aktualna | data dodania: 20.02.2020

 • Rozliczenie niedoborów pozostałych środków trwałych

  Porada aktualna | data dodania: 19.02.2020

 • Abonament za radio – paragraf 430 czy 443?

  Porada aktualna | data dodania: 19.02.2020

 • Zapłata z zastosowaniem MPP a biała lista

  Porada aktualna | data dodania: 18.02.2020

 • Wymiana okien a obowiązkowy split payment

  Porada aktualna | data dodania: 18.02.2020

 • Instruktaż: Wycena odsetek z transakcji handlowych na dzień bilansowy – odsetki ustawowe

  Porada aktualna | data dodania: 18.02.2020

  Na koniec roku na potrzeby sporządzenia sprawozdania finansowego należy urealnić wszystkie ujęte w księgach rachunkowych należności i zobowiązania, w tym także z tytułu odsetek. Trzeba je wycenić według wartości ustalonej na 31 grudnia w kwocie odpowiednio wymaganej lub wymagającej zapłaty. W poprzednim numerze (PRB 2/2020) zostały przedstawione procedury wyceny odsetek od należności cywilnoprawnych, naliczanych na podstawie Kodeksu cywilnego. A jakie obowiązują procedury wyceny odsetek od należności cywilnoprawnych z transakcji handlowych?

 • MF: Refundacja wynagrodzenia w ramach robót publicznych: dochód budżetowy czy zmniejszenie wydatków?

  Porada aktualna | data dodania: 17.02.2020

  Dylemat księgowy, czy dany wpływ zaliczyć jako dochód budżetowy, czy uznać go za wpływ pomniejszający wydatki, występuje w wielu jednostkach. Przedstawimy częsty przypadek refundacji otrzymywanej przez jednostkę z urzędu pracy. Artykuł powstał na podstawie pisma Ministerstwa Finansów z 7 sierpnia 2019 r. (sygn. BP1.4102.19.2019) stanowiącego odpowiedź na pytanie Środowiskowego Domu Samopomocy.

 • Wiążąca informacja stawkowa w instytucji kultury

  Porada aktualna | data dodania: 17.02.2020

  PROBLEM: Instytucja kultury prowadzi klubokawiarnię, w której między innymi sprzedaje kawę, herbatę, wodę, soki, wino, ciasta i inne przekąski. W związku z wejściem w życie nowej matrycy stawek VAT zastanawiamy się, jakie stawki powinniśmy stosować po 1 kwietnia 2020 r. do sprzedawanych przez nas artykułów spożywczych? Czy powinniśmy wystąpić z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji stawkowej?

 • Nie można odstąpić od potrącania pracowniczych kosztów

  Porada aktualna | data dodania: 17.02.2020

  PROBLEM: Pracownik jednostki, który jest zatrudniony w więcej niż jednym zakładzie pracy, złożył wniosek o nieuwzględnianie przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy kosztów uzyskania przychodów. We wniosku wskazał, że takie rozwiązanie jest zgodne z jego interesem i pozwoli mu uniknąć konieczności dopłaty podatku w znacznej wysokości po dokonaniu rocznego rozliczenia. Czy jednostka może uwzględnić wniosek pracownika?

 • Zakup autobusów a odliczenie VAT w gminie

  Porada aktualna | data dodania: 17.02.2020

  PROBLEM: Gmina planuje zakup kilku autobusów, które przekaże na podstawie umowy dzierżawy spółce komunalnej, w której posiada 100% udziałów. Za dzierżawę autobusów gmina wystawi faktury z VAT. Spółka będzie dokonywała przewozów lokalnych na terenie gminy. Czy w takim przypadku gminie przysługuje odliczenie podatku naliczonego w związku z zakupem autobusów?

 • Czynności pomiędzy MOPS a szkołą – opodatkowanie VAT

  Porada aktualna | data dodania: 17.02.2020

  PROBLEM: Miejski ośrodek pomocy społecznej wykorzystuje w swej działalności pojazd specjalistyczny - bus przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych. Przy jego użyciu świadczy głównie usługi transportu osób niepełnosprawnych zamieszkujących teren gminy na zabiegi lecznicze i rehabilitacyjne. Wykorzystuje go także (nieodpłatnie) do dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do szkół. Okazjonalnie bus jest udostępniany (odpłatnie) placówkom oświatowym w celu dowozu uczniów na różnego rodzaju konkursy, imprezy, wycieczki. Czy takie odpłatne udostępnianie busa wraz kierowcą na rzecz jednostek oświatowych będących jednostkami budżetowymi gminy stanowi usługę podlegającą opodatkowaniu VAT?

 • Wykonanie i montaż bramy – paragraf 427 czy 430?

  Porada aktualna | data dodania: 13.02.2020

 • Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych dla pracowników – świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego – część 11

  Porada aktualna | data dodania: 06.02.2020

  Podstawowym aktem prawnym, dotyczącym wypadków przy pracy i chorób zawodowych, jest ustawa wypadkowa. Określono w niej rodzaje świadczeń przysługujących osobom ubezpieczonym, warunki nabywania do nich prawa, zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości oraz zasady ich wypłaty. W artykule omówiono świadczenia chorobowe z ubezpieczenia wypadkowego. Świadczenia te przysługują z funduszu wypadkowego i są wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 • Dni wolne udzielone w związku z udziałem pracownika w komisji wyborczej

  Porada aktualna | data dodania: 06.02.2020

  PROBLEM: Jeden z pracowników urzędu był członkiem obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu i Senatu. W związku z pełnioną funkcją poprosił o udzielenie mu wolnego w dniu 14 października 2019 r. Czy za ten dzień przysługiwało mu wynagrodzenie?

 • Dodatek funkcyjny dla pracownika wykonującego zadania służby bhp

  Porada aktualna | data dodania: 06.02.2020

  PROBLEM: Czy pracownikowi szkoły, który wykonuje w ramach dodatkowych obowiązków zadania służby bhp, można przyznać dodatek funkcyjny?

 • Opłata za rejestrację samochodu – jaki paragraf

  Porada aktualna | data dodania: 04.02.2020

  PROBLEM: Na jaki paragraf wydatków zakwalifikować opłatę za rejestrację samochodu zakupionego ze środków na inwestycje? Samochód po zarejestrowaniu zostanie przekazany jednostce powiatowej.

 • Sprzedaż złomu a obowiązkowa podzielona płatność

  Porada aktualna | data dodania: 03.02.2020

  PROBLEM: W związku z przeprowadzanym w domu pomocy społecznej remontem, dokonaliśmy sprzedaży złomu. Jak prawidłowo udokumentować taką sprzedaż? Czy trzeba w tym wypadku zastosować podzieloną płatność?

 • Umorzenie należności z funduszu alimentacyjnego a PIT

  Porada aktualna | data dodania: 03.02.2020

  PROBLEM: Do organu wpłynął wniosek o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Z uwagi na trudną sytuację, w której znalazł się wnioskujący (pożar w miejscu zamieszkania), organ przychylił się do wniosku i wydał decyzję o umorzeniu. Jakie konsekwencje na gruncie PIT będzie miało umorzenie nienależnie pobranego świadczenia i należnych od niego odsetek?

 • Jak prowadzi się akta osobowe dotyczące kar porządkowych nałożonych na pracownika

  Porada aktualna | data dodania: 03.02.2020

  Pracownica urzędu została ukarana karą porządkową. Jak prowadzić dokumentację dotyczącą tego zdarzenia?

 • Termomodernizacja a odliczenie VAT

  Porada aktualna | data dodania: 03.02.2020

  PROBLEM: Dom pomocy społecznej przeprowadza termomodernizację budynku. Czy biorąc pod uwagę fakt, że w niewielkim zakresie świadczy on także usługi opodatkowane VAT (np. noclegowe dla osób odwiedzających mieszkańców), będzie mógł dokonać częściowego odliczenia VAT z tego tytułu?

 • Dom pomocy społecznej a mechanizm podzielonej płatności

  Porada aktualna | data dodania: 03.02.2020

  PROBLEM: Dom pomocy społecznej jest samorządową jednostką budżetową. Pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej, w szczególności za leki i pieluchomajtki. W związku z centralizacją rozliczeń dom pomocy społecznej jest czynnym podatnikiem VAT, a faktury za zakupy są wystawiane na miasto jako nabywcę i dom pomocy społecznej jako odbiorcę. Faktyczna zapłata następuje ze środków depozytowych mieszkańców (w części przez nich płatnej) i ze środków domu (do wysokości limitu ceny). Czy do tych płatności można stosować mechanizm podzielonej płatności?

 • Podatek od nieruchomości to nie jest niezbędna potrzeba bytowa

  Porada aktualna | data dodania: 03.02.2020

  PROBLEM: Czy można przyznać zasiłek celowy z pomocy społecznej na pokrycie opłat za podatek od nieruchomości? Jak rozumieć pojęcie „niezbędna potrzeba bytowa”?

 • Świadczenie kompensacyjne i przedemerytalne a opodatkowanie świadczeń z ZFŚS

  Porada aktualna | data dodania: 03.02.2020

  PROBLEM: Czy od nauczyciela przebywającego na świadczeniu kompensacyjnym (wypłacono mu odprawę emerytalną i dokonywany jest coroczny odpis na ZFŚS) oraz od osób, które przeszły na świadczenie przedemerytalne (nie miały wypłaconych odpraw emerytalnych, nie dokonujemy na nie odpisu), które są objęte opieką socjalną (wypłacamy im tzw. wczasy pod gruszą i świadczenia świąteczne), należy pobierać podatek dochodowy z tytułu świadczeń z ZFŚS, czy można ich traktować jak rencistów i emerytów i stosować zwolnienie od podatku dochodowego do kwoty 3000 zł rocznie?

 • Dodatek za wychowawstwo dla nauczycieli szkół policealnych i szkół dla dorosłych

  Porada aktualna | data dodania: 03.02.2020

  Dodatek za wychowawstwo jest dodatkiem funkcyjnym przysługującym nauczycielowi w związku z pełnieniem funkcji wychowawcy klasy. Uprawnienie do tego dodatku wynika z § 5 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

 • Ustalanie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy nauczyciela

  Porada aktualna | data dodania: 03.02.2020

  Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. Inne zasady stosuje się w tzw. jednostkach nieferyjnych. Zatrudnionym w nich nauczycielom przysługuje urlop w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów i takie same normy mają zastosowanie do dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole, a także nauczycieli, którzy przez okres co najmniej 10 miesięcy pełnią obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK