do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Okres wyczekiwania na świadczenia chorobowe

  Porada aktualna | data dodania: 14.01.2020

  W 2020 r. ma być trudniej z uzyskaniem prawa do zasiłku chorobowego, macierzyńskiego czy opiekuńczego. Taki zapowiada się efekt zmian i postulatów, które chce wprowadzić rząd. Planowane jest wprowadzenie okresu wyczekiwania w odniesieniu do zasiłku opiekuńczego i macierzyńskiego. Zmiany mają dotknąć również zasiłku chorobowego oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy oraz innego sposobu ustalania okresu zasiłkowego. Jednak z nowym rokiem nie wprowadzono żadnych zmian i tym samym obowiązuje dotychczasowy stan prawny, który w celu rozwiania wątpliwości zostały jeszcze raz omówione.

 • PPK w jednostkach budżetowych – zagadnienia ogólne. Część 1

  Porada aktualna | data dodania: 14.01.2020

  Pracownicze plany kapitałowe mają stanowić dodatkowe zabezpieczenie finansowe pracowników i innych osób, zatrudnionych przede wszystkim w późniejszym okresie życia. Uczestnictwo w nich jest dobrowolne, ale dobrowolność nie polega na swobodnej decyzji co do przystąpienia. Osoby, które nie chcą być objęte PPK, deklarować będą brak zamiaru uczestnictwa, zaś przy braku takiej deklaracji, albo jej nieponowieniu po upływie 4 lat od złożenia poprzedniej, będą automatycznie obejmowane tym programem. Obsługa deklaracji, wpłat, zawieranie umów o zarządzanie oraz prowadzenie PPK spoczywa przy tym na podmiocie zatrudniającym, na który za niewykonywanie przepisów ustawy o PPK mogą zostać nałożone dotkliwe kary finansowe.

 • Czy można zająć diety urzędnika, który ma długi wobec funduszu alimentacyjnego

  Porada aktualna | data dodania: 02.01.2020

  Urzędnik samorządowy ma zajęcie komornicze. Część jego długów dotyczy należności dla funduszu alimentacyjnego za wypłacone przez niego pieniądze. Pracownik otrzymał dietę za podróż służbową. Czy ona też podlega zajęciu?

 • Kto składa ZUS IWA za 2019 r.

  Porada aktualna | data dodania: 02.01.2020

  W tym roku, 31 stycznia 2020 r., tj. w piątek, mija termin na złożenie "Informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe" ZUS IWA za 2019 r. Informacja ta powinna zostać złożona do końca każdego stycznia za rok poprzedni. ZUS ustala stopę procentową dopiero wówczas, gdy płatnik złoży ZUS IWA za trzy kolejne ostatnie lata kalendarzowe.

 • Obliczanie podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego w praktyce

  Porada aktualna | data dodania: 02.01.2020

  PYTANIE: W 2019 r. pracownik otrzymywał wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2800 zł brutto, dodatek za wysługę lat w wysokości 560 zł i premie miesięczne w kwotach od stycznia do sierpnia 200 zł, a od listopada do grudnia 250 zł. W październiku została mu wypłacona nagroda z funduszu nagród w wysokości 1000 zł brutto. W listopadzie przebywał zaś na 5-dniowym zwolnieniu lekarskim, za co otrzymał wynagrodzenie chorobowe, natomiast w grudniu skorzystał z jednego dnia urlopu okolicznościowego. Jak prawidłowo należy pracownikowi obliczyć trzynastkę za 2019 r.?

 • Przyznanie dodatku funkcyjnego nauczycielowi zatrudnionemu w trakcie miesiąca kalendarzowego

  Porada aktualna | data dodania: 02.01.2020

  PYTANIE: Jeśli nauczyciel jest zatrudniony w trakcie miesiąca, to czy dodatek funkcyjny przysługuje od miesiąca kolejnego, czy należy go podzielić proporcjonalnie do okresu trwania umowy, zgodnie z art. 39. ust. 1 Karty Nauczyciela?

 • Podwyższenie wymiaru pensum nauczycielowi – doliczenie godzin ponadwymiarowych do etatu

  Porada aktualna | data dodania: 02.01.2020

  PROBLEM: Nauczyciele zwrócili się do dyrektora z wnioskami o podwyższenie pensum i przeliczenie etatu, przez co miałoby wzrosnąć ich wynagrodzenie zasadnicze oraz pochodne obliczane procentowo. W jakich okolicznościach można podwyższyć pensum nauczycielom zgodnie z art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela? Czy szkoła ma obowiązek uwzględnić te wnioski?

 • Czy nauczycielowi pracującemu przy komputerze poza szkołą przysługuje zwrot za okulary

  Porada aktualna | data dodania: 02.01.2020

  PYTANIE: Czy nauczycielowi szkoły publicznej przysługuje zwrot za okulary korekcyjne, jeśli komputera używa wyłącznie poza szkołą przy ocenie prac sprawdzających wiedzę i do przygotowania materiałów na zajęcia?

 • Jakie są skutki niepoinformowania pracownika o prawie i terminie odwołania się do sądu pracy od wręczonego mu wypowiedzenia

  Porada aktualna | data dodania: 02.01.2020

  Pracownik urzędu zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony dostał wypowiedzenie umowy o pracę. Niestety, przez pomyłkę nie podano w nim pouczenia o terminie odwołania się w tej sprawie do sądu pracy. Czy takie wypowiedzenie jest przez to nieważne?

 • Czy zleceniobiorca świadczący usługi opiekuńcze powinien legitymować się zaświadczeniem o niekaralności

  Porada aktualna | data dodania: 02.01.2020

  PROBLEM: Zatrudniamy w ośrodku pomocy społecznej osoby na umowę zlecenia, które wykonują usługi opiekuńcze. Czy powinnam żądać od tych osób oświadczenia lub zaświadczenia o niekaralności?

 • Od brutto do netto: zasady rozliczania wynagrodzeń w 2020 r.

  Porada aktualna | data dodania: 02.01.2020

  Na wynagrodzenie pracownika składają się trzy daniny publiczno-prawne: składki ZUS, składka zdrowotna i zaliczka na podatek dochodowy. Dopiero po odliczeniu ustawowych odliczeń pracownik otrzymuje kwotę „na rękę”. W 2020 r. nie ma zmian w wysokości składek, natomiast zaliczkę oblicza się według zasad wprowadzonych od sierpnia i października 2019 r. W rozpoczynającym się roku kalendarzowym pracodawca budżetowy nie jest jeszcze zobowiązany do przystąpienia i odprowadzania składki na pracownicze plany kapitałowe. Tym obowiązkiem zostanie objęty dopiero za rok.

 • Trzynastka za niepełny rok w podstawie zasiłku chorobowego

  Porada aktualna | data dodania: 02.01.2020

  PYTANIE: Jak należy uzupełnić trzynastkę w podstawie ustalanej do wynagrodzenia/zasiłku chorobowego? Pracownica powróciła do pracy 21 października 2019 r. po urlopie macierzyńskim i rodzicielskim. Pracodawca naliczył jej dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r., proporcjonalnie pomniejszone za czas choroby i urlopów związanych z rodzicielstwem. Czy w sytuacji, gdy pracownik pracuje krócej niż pół roku, należy uzupełnić trzynastkę i przyjąć ją do podstawy zasiłku chorobowego? Jeżeli tak, to czy uzupełniamy do pełnego roku i przyjmujemy 1/12, czy tylko 2 miesiące i do podstawy przyjmujemy 1/2 trzynastki? Którą trzynastkę należy przyjąć do podstawy, jeśli pracownica zachorowałaby w styczniu 2020 r.? Czy trzynastkę za 2018 r.?

 • Praktyki absolwenckie a ulga dla młodych

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 30.12.2019

  PROBLEM: Jednostka podpisuje umowy o praktyki absolwenckie. Czy do uzyskiwanych z tego tytułu przychodów należy stosować ulgę dla młodych?

 • Koszty pogrzebu poniesione przez gminę

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 30.12.2019

  PROBLEM: Ośrodek pomocy społecznej dokonuje pochówku często osób nieznanych, bezdomnych. Czy w przypadku braku możliwości odzyskania środków z tytułu wydatków poniesionych przez gminę w związku z pochówkiem możemy umorzyć należność na podstawie art. 67d ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (dalej: Ordynacja podatkowa)? Jednostka samorządu terytorialnego wydała na podstawie art. 143 § 1 Ordynacji podatkowej upoważnienie dla kierownika do wydawania w imieniu burmistrza decyzji, postanowień i zaświadczeń w sprawach dotyczących umorzeń zaległych należności.

 • Stawka VAT dla drewna opałowego

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 30.12.2019

  PROBLEM: Jaką stawką VAT jest od listopada 2019 r. opodatkowane drewno opałowe?

 • Zakupy na podstawie umowy ramowej a podzielona płatność

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 29.12.2019

  PROBLEM: Jednostka dokonuje zakupu paliwa opałowego (ekogroszku) na podstawie umowy ramowej. W żadnym przypadku wielkość należności na fakturze nie przekracza kwoty 15 000 zł, lecz suma faktur w trakcie sezonu grzewczego może przekroczyć tę kwotę. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy tak będzie, gdyż dokonując zakupu, każdorazowo kierujemy się ceną oferowaną przez sprzedawcę. Czy w takich sytuacjach powstaje obowiązek regulowania zobowiązań przy pomocy mechanizmu podzielonej płatności?

 • Faktura pro forma a podzielona płatność

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 29.12.2019

  PROBLEM: Samorządowa jednostka budżetowa otrzymała fakturę pro forma. Na jej podstawie mamy dokonać płatności. Zostały spełnione warunki do zastosowania mechanizmu split payment, jednak mam wątpliwości, jak dokonać podzielonej płatności na podstawie faktury pro forma?

 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego za 2019 r. – powiązanie z ewidencją księgową

  Porada aktualna | data dodania: 27.12.2019

  W dodatku specjalnym do styczniowego PORADNIKA wskazano, w jaki sposób należy przenosić dane z kont ewidencji syntetycznej i pomocniczej do poszczególnych części sprawozdania finansowego za 2019 r. - zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej/samorządowego zakładu budżetowego.

 • Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego (wariant porównawczy) za 2019 r. – powiązanie z ewidencją księgową

  Porada aktualna | data dodania: 27.12.2019

  W dodatku specjalnym do styczniowego PORADNIKA wskazano, w jaki sposób należy przenosić dane z kont ewidencji syntetycznej i pomocniczej do poszczególnych części sprawozdania finansowego za 2019 r. - rachunku zysków i strat jednostki budżetowej/samorządowego zakładu budżetowego.

 • BILANS jednostki budżetowej/samorządowego zakładu budżetowego za 2019 r. – powiązanie z saldami kont księgowych

  Porada aktualna | data dodania: 23.12.2019

  W dodatku specjalnym do styczniowego PORADNIKA wskazano, w jaki sposób należy przenosić dane z kont ewidencji syntetycznej i pomocniczej do poszczególnych części sprawozdania finansowego za 2019 r. - bilansu jednostki budżetowej/samorządowego zakładu budżetowego.

 • Procedury dotyczące stosowania mechanizmu podzielonej płatności (MPP)

  Porada aktualna | data dodania: 21.12.2019

 • Biała lista i mechanizm podzielonej płatności (MPP) – czy trzeba sprawdzać wszystkich kontrahentów

  Porada aktualna | data dodania: 21.12.2019

 • Potwierdzenie weryfikacji kontrahenta na białej liście

  Porada aktualna | data dodania: 21.12.2019

 • Sposób zapłaty faktury za zakup tonerów do drukarek – czy zastosować MPP

  Porada aktualna | data dodania: 21.12.2019

 • Inwentaryzacja rozrachunków z kontrahentami według Stanowiska w sprawie rozrachunków z kontrahentami

  Porada aktualna | data dodania: 21.12.2019

  Wydane w 2019 r. przez Komitet Standardów Rachunkowości Stanowisko w sprawie rozrachunków z kontrahentami (uchwała nr 9/2019 r. z 9 lipca 2019 r. - Dz.Urz. MF z 2019 r. poz. 83) reguluje m.in. kwestie dotyczące inwentaryzowania należności i zobowiązań.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK