do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • Usługi wizyt studyjnych a VAT

  Porada aktualna | data dodania: 18.10.2018

  PROBLEM: Spółka wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez prezydenta miasta będzie świadczyła na rzecz ośrodka pomocy społecznej (dalej: OPS) tzw. wizyty studyjne. Będą one polegały na prezentacji dobrych praktyk związanych z działalnością społeczną. Dobre praktyki to sposób i metody

 • Umorzone świadczenia z pomocy społecznej a PIT

  Porada aktualna | data dodania: 18.10.2018

  PROBLEM: Osoba pobierająca zasiłek stały, mimo ciążącego na niej obowiązku, nie poinformowała o zmianie swojej sytuacji materialnej. W konsekwencji część wypłaconego jej świadczenia została w drodze decyzji administracyjnej uznana za świadczenie nienależnie pobrane. Świadczeniobiorca zwrócił się z wnioskiem

 • Opłata za pobyt w mieszkaniu chronionym w deklaracji VAT

  Porada aktualna | data dodania: 18.10.2018

  PROBLEM: Za pośrednictwem gminnego ośrodka pomocy społecznej (dalej: GOPS) gmina prowadzi tzw. mieszkania chronione. Osoby wymagające wsparcia polegającego na pobycie w tego rodzaju mieszkaniu są do niego kierowane na podstawie decyzji administracyjnej, w której jest również określona wysokość opłaty, którą taka

 • Stawka opłaty adiacenckiej nie może wynosić 0%

  Porada aktualna | data dodania: 18.10.2018

  Czy rada gminy, podejmując uchwałę na podstawie art. 146 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, może postanowić, że stawka opłaty, którą zobowiązani są wnieść właściciele z tytułu wzrostu wartości ich nieruchomości spowodowanej wybudowaniem infrastruktury technicznej (droga, wodociąg itp.), wynosi zero procent?

 • Leasing samochodu do celów pomocy społecznej

  Porada aktualna | data dodania: 09.10.2018

  PROBLEM: Dyrektor domu pomocy społecznej (dalej: DPS) chciałby wziąć w leasing nowy pojazd przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych (do celów służbowych). Jakie będą konsekwencje podatkowe takiej decyzji?   ODPOWIEDŹ: Zakładając, że DPS jest samorządową jednostką budżetową, to

 • Nocleg dla odwiedzających a stawka VAT

  Porada aktualna | data dodania: 09.10.2018

  PROBLEM: Czy odpłatne świadczenie przez dom pomocy społecznej usług noclegowych dla osób odwiedzających bliskich będących podopiecznymi domu podlega opodatkowaniu obniżoną stawką VAT w wysokości 8%?   ODPOWIEDŹ: P rzy pomocy domu pomocy społecznej gmina świadczy usługi noclegu, które są

 • Komisja przetargowa z firmy zewnętrznej

  Porada aktualna | data dodania: 09.10.2018

  W trakcie kontroli zakwestionowano sposób powołania komisji przetargowej. Komisja przetargowa została powołana przez firmę zewnętrzną zaangażowaną do przeprowadzenia przetargu, a nie przez zamawiającego, tj. urząd gminy. Czy takie działanie jest nieprawidłowe?

 • Klasyfikacja wydatków usług remontowych

  Porada aktualna | data dodania: 09.10.2018

  Jak ująć w klasyfikacji budżetowej wydatki dotyczące faktur za zakup usług remontowych, na których wymienione są materiały użyte do naprawy, usługa wymiany i usługa naprawy?

 • Zmiany w uchwale budżetowej w związku ze zmianą planowania wydatków budżetowych w grupach paragrafów

  Porada aktualna | data dodania: 09.10.2018

  Zmiany w uchwale w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz w uchwale w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy w związku ze zmianą planowania wydatków budżetowych w grupach paragrafów

 • Monitory interaktywne dla szkół i przedszkoli – stawka VAT

  Porada aktualna | data dodania: 09.10.2018

  PROBLEM: Szkoła kupiła 5 monitorów interaktywnych. Kontrahent zastosował na fakturze stawkę VAT 0%. Mamy wątpliwości, czy w sytuacji gdy monitory nie posiadają wbudowanej jednostki komputerowej, zastosowanie takiej stawki VAT można uznać za prawidłowe.   ODPOWIEDŹ: Tak, sprzedaż monitorów

 • Numer rachunku VAT na fakturze

  Porada aktualna | data dodania: 09.10.2018

  PROBLEM: Otrzymujemy od kontrahentów faktury wystawione z tytułu dokonanego u nich zakupu towarów. Wśród danych na fakturze nie ma numeru rachunku VAT. Czy podatnicy mają obowiązek podawania na fakturze numeru tego rachunku? Jak dokonać płatności w systemie podzielonej płatności, gdy kontrahent nie chce uzupełnić

 • Aspekty podatkowe likwidacji spółki będącej jednostką komunalną

  Porada aktualna | data dodania: 08.10.2018

  PROBLEM: Spółka z o.o. będąca jednostką komunalną świadczącą usługi poboru, uzdatniania i rozprowadzania wody oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków dla podmiotów i ludności jest w likwidacji. Jedynym wspólnikiem spółki jest gmina (100% kapitału). Po zakończeniu likwidacji spółki i zaspokojeniu

 • W jaki sposób można obniżyć wynagrodzenie skarbnikowi gminy?

  Porada aktualna | data dodania: 05.10.2018

  Pytanie: Czy skarbnikowi gminy można zmienić wynagrodzenie na niższe na podstawie porozumienia stron?

 • Nieprawidłowa ewidencja rozrachunków z izbą rolniczą

  Porada aktualna | data dodania: 05.10.2018

  Nieprawidłowość: Rozrachunki z izbą rozliczą z tytułu udziału w dochodach uzyskanych przez gminę z podatku rolnego były ewidencjonowane na koncie 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami” urzędu gminy.

 • Niewszczęcie postępowania podatkowego wobec podatników, którzy nie złożyli deklaracji na podatek od nieruchomości

  Porada aktualna | data dodania: 05.10.2018

  Nieprawidłowość: Cztery osoby prawne mające nieruchomości na terenie gminy wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej nie złożyły w 2018 r. deklaracji na podatek od nieruchomości. Organ podatkowy w okresie od 30 stycznia do końca czerwca 2018 r. wysyłał do tych podatników listem poleconym co miesiąc wezwania do złożenia deklaracji, które jednak pozostawały bez odpowiedzi.

 • Brak kontroli formalnej i merytorycznej sprawozdań jednostkowych Rb-28S

  Porada aktualna | data dodania: 05.10.2018

  Nieprawidłowość: W sprawozdaniu rocznym Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki budżetowej samorządu terytorialnego za 2017 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS) wykazano zaangażowanie wydatków budżetowych w kwocie przekraczającej o ponad 25 000 zł faktycznie wykonane wydatki. Kwota ta dotyczyła zobowiązań zaciągniętych na podstawie umów zawartych w 2017 r., których wykonanie miało nastąpić w 2018 r. Mimo tego błędu skarbnik JST, zobowiązany zakresem obowiązków do kontrolowania pod względem formalnym i merytorycznym sprawozdań jednostek budżetowych podległych gminie, nie zakwestionował prawidłowości tego sprawozdania.

 • Zaniechanie prowadzenia szczegółowej ewidencji zobowiązań

  Porada aktualna | data dodania: 05.10.2018

  Nieprawidłowość: W ewidencji księgowej jednostki budżetowej nie prowadzono ewidencji zobowiązań według podziałek klasyfikacji budżetowej. W związku z tym dane na temat wysokości zobowiązań były wykazywane w sprawozdaniu Rb-28S na podstawie zestawień, sporządzanych na koniec każdego kwartału przez referenta księgowego. Główny księgowy twierdził, że skoro w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont w opisie zasad funkcjonowania kont zespołu 2 zawarte jest stwierdzenie „ewidencja szczegółowa do konta 201 może być prowadzona według podziałek klasyfikacji budżetowej”, to nie ma takiego obowiązku i jednostka może (ale nie musi) prowadzić tak szczegółową ewidencję.

 • Czy na koniec kadencji wójta przeprowadza się inwentaryzację?

  Porada aktualna | data dodania: 05.10.2018

  W 2018 r. przypadają wybory samorządowe. Czy na koniec kadencji wójta (burmistrza) należy przeprowadzić inwentaryzację składników majątkowych?

 • Ujęcie w ewidencji omyłkowej podwójnej zapłaty zobowiązania

  Porada aktualna | data dodania: 05.10.2018

  Zobowiązanie jednostki budżetowej wynikające z faktury zostało przez pomyłkę opłacone dwa razy. Jak należy prawidłowo zaksięgować nadwyżkę ponad wartość faktury? Czy jako nadpłatę Wn 201 i Ma 130 z odpowiednim paragrafem ?

 • Zasady prowadzenia ewidencji pozabilansowej obcych środków trwałych

  Porada aktualna | data dodania: 05.10.2018

  Czy prowadzenie ewidencji pozabilansowej obcych środków trwałych w programie księgowym w formie kartotek szczegółowych jest wystarczające? Czy te kartoteki mogą zastąpić prowadzenie ewidencji na kontach pozabilansowych „09”?

 • Odpowiedzialność za gospodarkę drukami ścisłego zarachowania

  Porada aktualna | data dodania: 05.10.2018

  Czy główny księgowy może odpowiadać za gospodarkę drukami ścisłego zarachowania?

 • Z doświadczenia księgowego: Funkcjonowanie ZFŚS w praktyce

  Porada aktualna | data dodania: 05.10.2018

  Problem : Niewydanie regulaminu ZFŚS albo wprowadzenie do treści regulaminu postanowień sprzecznych z ustawą o ZFŚS, przyznawanie ulgowych świadczeń i usług z ZFŚS nieprzewidzianych w ustawie lub bez uwzględnienia kryterium socjalnego to wykroczenia zagrożone karą grzywny.

 • Instruktaż: Jak przygotować jednostkę do inwentaryzacji rocznej

  Porada aktualna | data dodania: 05.10.2018

  Ostatni kwartał roku obrotowego i pierwszy kwartał kolejnego roku to w księgowości jednostek czas wypełniony dodatkowymi obowiązkami związanymi z przygotowaniem do zamknięcia ksiąg rachunkowych roku obrotowego i sporządzenia sprawozdania finansowego. Najbardziej pracochłonnym etapem tych przygotowań jest przeprowadzenie inwentaryzacji okresowej aktywów i pasywów.

 • Zakup strojów dla drużyny reprezentującej szkołę na zawodach sportowych – paragraf 421 czy 424?

  Porada aktualna | data dodania: 05.10.2018

  Pytanie: Czy jednostka budżetowa (szkoła) może zakupić stroje dla drużyny reprezentującej szkołę na zawodach sportowych i czy wydatki takie należy ująć w paragrafie 421 „Zakup materiałów i wyposażenia”, bo w paragrafie 424 „Zakup środków dydaktycznych i książek” moim zdaniem raczej nie. Na forum dla księgowych otrzymałam informację, że jeśli to nie jest szkoła sportowa, to ponoszenie tego rodzaju wydatków jest ryzykowne, ponieważ nie wiążą się z działalnością statutową. Czy szkoła, jeżeli chodzi o uczniów, może zakupić tylko to, co będzie im służyło jako pomoc dydaktyczna?

 • Kontynuacja licencji na oprogramowanie antywirusowe – paragraf 421 czy 430?

  Porada aktualna | data dodania: 05.10.2018

  Pytanie: W jakim paragrafie wydatków budżetowych należy zaewidencjonować wydatek związany z przedłużeniem, kontynuacją licencji na oprogramowanie antywirusowe? Wartość oprogramowania na jedno stanowisko komputerowe wynosi 150 zł.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK