do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Jak zabezpieczać dane osobowe w dziennikach lekcyjnych podczas kształcenia zdalnego

  Porada aktualna | data dodania: 27.05.2020

  PYTANIE: Lekcje prowadzone na odległość z powodu koronawirusa nauczyciele dokumentują w dziennikach elektronicznych, za pomocą których kontaktują się też z uczniami i rodzicami. Zdarzyło się jednak wykorzystanie tradycyjnego dziennika. W związku z tym jeden z rodziców zarzucił naszej szkole (podstawowa, samorządowa) nieprzestrzeganie zasad ochrony danych osobowych zapisanych w dzienniku. Zgłosił też wątpliwości do zabezpieczeń tych danych w dziennikach elektronicznych, skoro nauczyciele używają ich na prywatnym sprzęcie komputerowym. Jak ta kwestia powinna wyglądać prawidłowo?

 • Dyżur głównego księgowego w dzień ustawowo wolny od pracy

  Porada aktualna | data dodania: 27.05.2020

  PROBLEM: W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce, w inspekcjach sanitarnych zaistniała potrzeba pełnienia całodobowych dyżurów telefonicznych. W jednej z inspekcji na dyżur wyznaczono między innymi głównego księgowego, któremu dyżur przypadł w święta i dyżur się odbył. Jak należy rozliczyć w takim przypadku czas pracy głównego księgowego? Czy należy mu się wolny dzień za taki dyżur?

 • Dodatek stażowy w podstawie zasiłku macierzyńskiego

  Porada aktualna | data dodania: 27.05.2020

  PYTANIE: Jednostka budżetowa nieuprawniona do wypłaty zasiłków zatrudnia pracownicę, która będzie korzystać z zasiłku macierzyńskiego. Do chwili obecnej zasiłek chorobowy wypłacał jej ZUS, a pracodawca tylko dodatek za wysługę lat. Czy w okresie przebywania pracownicy na urlopie macierzyńskim pracodawca powinien wykazać dodatek stażowy w druku ZUS Z-3? Jeśli tak, to w której kolumnie?

 • Dodatek za efektywny czas pracy a urlop i inne nieobecności pracownika

  Porada aktualna | data dodania: 13.05.2020

  PYTANIE: W regulaminie wynagradzania jednostki budżetowej znajduje się następujący zapis: (…) Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku operatora urządzeń i technologa przysługuje dodatek za pracę w kontakcie ze ściekami komunalnymi i uciążliwościami zapachowymi w kwocie 100 zł brutto miesięcznie. Dodatek przyznawany jest za efektywny czas pracy (…). Czy omawiany dodatek należy traktować jako stały składnik wynagrodzenia, czy jako składnik zmienny w związku z tym, że jest on wypłacany za efektywny czas pracy i tym samym w różnej wysokości? Jak należy rozumieć pojęcie "efektywny czas pracy"? Czy jeśli pracownik przebywa na urlopie wypoczynkowym, wskazany dodatek mu nie przysługuje? Czy w takim wypadku należy ten składnik brać pod uwagę do obliczania dodatku urlopowego i do

 • Zakaz handlu a obowiązek wystawienia faktury

  Porada aktualna | data dodania: 13.05.2020

  Zgodnie z przepisami tarczy antykryzysowej, zobowiązania stron umowy najmu powierzchni handlowych w okresie obowiązywania w nich zakazu handlu czasowo wygasły. Czy w takiej sytuacji gmina będąca właścicielem takiej powierzchni handlowej musi wystawiać na bieżąco faktury z tytułu najmu i regulować VAT należny, mimo że nie może domagać się zapłaty?

 • Kto może sporządzić bilans za głównego księgowego

  Porada aktualna | data dodania: 13.05.2020

  Główna księgowa szkoły gminnej rozpoczęła zwolnienie lekarskie przed sporządzeniem bilansu. Raczej nie wróci do pracy przed wymaganym terminem złożenia sprawozdania. Nie ma jej kto zastąpić. Czy można powierzyć sporządzenie sprawozdania finansowego na umowę o dzieło tymczasowej głównej księgowej?

 • Faktura z adnotacją „MPP”

  Porada aktualna | data dodania: 13.05.2020

 • Jak zaksięgować zwolnienie z obowiązku opłacenia składek ZUS (COVID-19)

  Porada aktualna | data dodania: 13.05.2020

 • Dowody weryfikacji rachunku bankowego na białej liście

  Porada aktualna | data dodania: 12.05.2020

 • Pieczątki w zakresie białej listy – wzory

  Porada aktualna | data dodania: 12.05.2020

 • Szkolenia i kursy – wykazywanie usług zwolnionych w deklaracji VAT

  Porada aktualna | data dodania: 05.05.2020

  PROBLEM: Jednostka budżetowa organizuje płatne szkolenia i kursy dla osób fizycznych. Podlegają one zwolnieniu z VAT. Czy należy wykazywać je w deklaracji VAT-7 jako zwolnione i niefakturowane przychody? Czy trzeba pilnować limitu 20 000 zł, jeżeli część tych wpłat przechodzi przez raport kasowy?

 • Świadczenie kompensacyjne a opodatkowanie świadczeń socjalnych

  Porada aktualna | data dodania: 05.05.2020

  PROBLEM: W lutym nauczycielka rozwiązała stosunek pracy w związku z przejściem na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Ma przyznaną pomoc finansową na wypoczynek zgodnie z regulaminem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Czy w tej sytuacji można zastosować zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych dla świadczeń otrzymywanych przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3000 zł? Jeśli należy dokonać potrącenia zaliczki na podatek, to na jakiej podstawie i w jakiej wysokości?

 • Podzielona płatność a kary umowne

  Porada aktualna | data dodania: 05.05.2020

  PROBLEM: Środowiskowy dom samopomocy otrzymał fakturę, do której należy zastosować mechanizm podzielonej płatności. W jaki sposób dokonać zapłaty za fakturę, w sytuacji gdy jej wartość powinna być, zgodnie z umową, pomniejszona o kary umowne naliczane o wartości brutto? Czy należy pomniejszyć wartość brutto faktury i VAT odprowadzić proporcjonalnie, czy pomniejszyć wartość netto faktury, a VAT odprowadzić w całości?

 • Usługi stołówkowe dla dzieci z innej gminy a VAT

  Porada aktualna | data dodania: 05.05.2020

  PROBLEM: Do szkoły na terenie gminy X uczęszcza dziecko z terenu gminy Y. Dziecko korzysta w szkole z posiłków, które są opłacane przez ośrodek pomocy społecznej z terenu gminy Y. Koszty te są pokrywane w ramach programu „Posiłek w domu i w szkole”, na podstawie faktury wystawianej przez szkołę. Czy posiłki dla dziecka z terenu innej gminy podlegają pod VAT, czy są zwolnione z podatku? Wiem, że art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy o VAT reguluje odpowiednie zwolnienie podatkowe, ale szkoła wystawiająca fakturę poinformowała mnie, że ma ono zastosowanie tylko do dzieci z terenu gminy, na której znajduje się ta szkoła, w przypadku dzieci z innych gmin należy doliczyć VAT.

 • Laptopy dla szkół – stawka VAT

  Porada aktualna | data dodania: 05.05.2020

  PROBLEM: Czy zakup laptopów dla szkół w związku z pracą zdalną należy opodatkować VAT, a jeśli tak, to jaką stawką?

 • Czy pracownikowi socjalnemu przysługuje dodatek środowiskowy, jeśli nie pracuje w terenie z powodu koronawirusa

  Porada aktualna | data dodania: 05.05.2020

  PYTANIE: Czy pracownikowi socjalnemu, który nie świadczy pracy w terenie z uwagi na zagrożenie epidemiczne należy się dodatek 250 zł? Pracownik od 16 marca br. przeprowadza wywiady i aktualizację tylko telefonicznie.

 • Problematyka zwolnienia z opłacania składek ZUS przez jednostki sektora finansów publicznych

  Porada aktualna | data dodania: 05.05.2020

  Przepisy ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadziły możliwość występowania przez płatników o zwolnienie z obowiązku opłacania składek, które są pobierane przez ZUS, jednak nie zawierają odrębnej definicji płatnika dla przedsiębiorców i budżetówki.

 • Zasiłki chorobowe i opiekuńcze dla osób, które wykonują zawód medyczny na preferencyjnych zasadach

  Porada aktualna | data dodania: 05.05.2020

  Z dniem 1 kwietnia 2020 r. ustawodawca wprowadził możliwość uzyskania przez wykonujących zawód medyczny zasiłku chorobowego w wymiarze 100% podstawy jego wymiaru obliczonej w oparciu o przepisy ustawy zasiłkowej.

 • Czy ujawnienie adresu zamieszkania kandydata na stanowisko urzędnicze narusza ochronę jego danych osobowych

  Porada aktualna | data dodania: 05.05.2020

  PYTANIE: Prowadziliśmy nabór na wolne stanowisko urzędnicze. Jesteśmy zobowiązani do upubliczniania informacji o kandydatach, w związku z czym umieściliśmy ich dane na naszej stronie internetowej (BIP) i tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu. Jedna z osób uczestniczących zarzuciła nam naruszenie zasad ochrony danych osobowych z uwagi na ujawnienie jej dokładnego adresu zamieszania. Czy ma rację?

 • Odprawa dla pracownika powołanego do terytorialnej służby wojskowej

  Porada aktualna | data dodania: 05.05.2020

  PYTANIE: Pracownik został powołany do pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie. Jest to jego pierwsze powołanie. Jakie są zasady ustalania wysokości odprawy i czy jednostka może się ubiegać o jej zwrot?

 • Kierowanie pracowników medycznych do pracy w ośrodkach pomocy społecznej

  Porada aktualna | data dodania: 05.05.2020

  W związku z trudną sytuacją w domach opieki społecznej wojewoda mazowiecki musiał zastosować art. 47 ustawy o zapobieganiu chorób zakaźnych. Przepis ten upoważnia wojewodę do kierowania osób do pracy przy zwalczaniu epidemii w drodze decyzji. Procedura ta nie jest powszechnie znana. Co więcej należy przypuszczać, że dotychczas takie skierowania nie były wydawane na podstawie tego przepisu. Trudno więc mówić o ustalonej praktyce. W czasie trwającej epidemii większość nakazów pracy dotyczyło skierowania do zwalczania zagrożenia w domach pomocy społecznej.

 • Awans zawodowy nauczyciela w okresie świadczenia pracy zdalnej

  Porada aktualna | data dodania: 05.05.2020

  Zmiana sposobu realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nie przerywa ciągłości odbywania stażu na kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela. Nauczyciele prowadzący zdalne nauczanie świadczą pracę, zatem jednocześnie odbywają staż. W przypadku nauczycieli, którzy nie prowadzą nauczania zdalnego, staż przedłuży się o okres nieprzerwanej nieobecności trwającej dłużej niż miesiąc. W niektórych przypadkach konieczna może okazać się modyfikacja planu rozwoju zawodowego nauczyciela.

 • Klasyfikacja budżetowa usługi montażu drzwi przesuwnych

  Porada aktualna | data dodania: 04.05.2020

  Jednostka złożyła zamówienie na zakup drzwi przesuwnych. Firma realizująca zamówienie przedłożyła fakturę na montaż drzwi przesuwnych oraz kosztorys na realizację zamówienia, wyodrębniając wycenę drzwi przesuwnych oraz wycenę montażu drzwi. Jak sklasyfikować wydatek w zakresie montażu drzwi przesuwnych w pomieszczeniu, gdzie nie było drzwi - czy właściwy będzie § 421 czy § 430?

 • Podpis na sprawozdaniu finansowym podczas choroby kierownika jednostki

  Porada aktualna | data dodania: 04.05.2020

 • Zapłata na rachunek, którego nie ma na białej liście

  Porada aktualna | data dodania: 30.04.2020

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK