do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • Czy Prezes UZP może unieważnić umowę o zamówienie publiczne

  Porada aktualna | data dodania: 04.01.2018

  Kontrola Prezesa UZP wykazała, że naruszono przepisy ustawy dotyczące konkurencji. Źle opisano przedmiot zamówienia (samochody) sugerujący wybór jednego wykonawcy. Czy istnieje ryzyko, że umowa może zostać unieważniona przez Prezesa UZP?

 • Czy dodatek za wieloletnią pracę należy się pracownikowi z dwóch państwowych jednostek budżetowych jednocześnie

  Porada aktualna | data dodania: 04.01.2018

  PROBLEM: Państwowa jednostka budżetowa zatrudnia głównego księgowego będącego członkiem korpusu służby cywilnej na 1/3 etatu. Praca w tej jednostce jest jego dodatkowym zatrudnieniem, gdyż podstawowym zakładem pracy, na cały etat na stanowisku księgowego, jest równocześnie inna – duża państwowa jednostka budżetowa, gdzie również jest pracownikiem korpusu służby cywilnej. Pracownik ten zatrudniony jest w jednostce od 12 miesięcy kalendarzowych, natomiast w podstawowym miejscu pracy od 6 lat. Z dokumentacji dotyczącej zatrudnienia głównego księgowego wynika, iż poza dwiema jednostkami nie ma innego okresu uprawniającego do dodatku stażowego. W jednostce na podstawie zaświadczenia z podstawowego miejsca pracy zaliczono okres 6 lat pracy i wypłacono dodatek za wieloletnią pracę

 • Rozliczenie urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przed zakończeniem zatrudnienia

  Porada aktualna | data dodania: 04.01.2018

  Problem: Jeden z naszych pracowników będzie odchodził na emeryturę 27 stycznia 2018 r. Pozostało mu 5 dni zaległego urlopu wypoczynkowego z 2017 r. W 2018 r. nie planuje korzystać z urlopu. W jaki sposób należy rozliczyć dla niego ekwiwalent za urlop za 2017 r. i 2018 r.?

 • Zwrot kosztów wynagrodzenia pracownika pomagającego osobie niepełnosprawnej

  Porada aktualna | data dodania: 04.01.2018

  Problem: Jednostka zatrudnia jednego opiekuna i 5 osób niepełnosprawnych, w związku z czym opiekun może być zatrudniony na pełny etat. Opiekun na pomoc niepełnosprawnemu nie może przeznaczyć więcej niż 20% jego czasu pracy. Czy jeżeli opiekun jest np. na urlopie i nie jest w stanie poświęcić całości tego czasu na opiekę nad podopiecznymi, to kwota refundacji powinna zostać zmniejszona do faktycznie poświęconego czasu na opiekę zgodnie z art. 26d ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych?

 • Ustalenie metody inwentaryzacji budynków i budowli niezgodnie z uor

  Porada aktualna | data dodania: 28.12.2017

  Nieprawidłowość: W instrukcji inwentaryzacyjnej urzędu miasta zapisano, że budynki i budowle podlegają inwentaryzacji metodą weryfikacji zapisów ksiąg rachunkowych z dowodami źródłowymi.

 • Nieprawidłowa ewidencja i inwentaryzacja obcych środków trwałych

  Porada aktualna | data dodania: 28.12.2017

  Nieprawidłowość: W urzędzie gminy środki trwałe otrzymane w dzierżawę od powiatu zostały ujęte w ewidencji bilansowej na koncie 013. Inwentaryzacja przeprowadzona w jednostce nie ujawniła, że są to obce środki trwałe, które powinny figurować w ewidencji pozabilansowej jednostki. O wynikach spisu z natury obcych środków trwałych nie powiadomiono starostwa powiatowego.

 • Zmiana metody inwentaryzacji zapasów magazynowych

  Porada aktualna | data dodania: 27.12.2017

  Nieprawidłowość: Zapasy materiałów budowlanych znajdujące się w magazynie samorządowego zakładu budżetowego były inwentaryzowane raz na 2 lata metodą wyrywkowej weryfikacji (porównywano stan losowo wybranych zapasów z zapisami w kartotekach materiałowych prowadzonych w magazynie).

 • Naliczanie odsetek od należności spornych

  Porada aktualna | data dodania: 27.12.2017

  Czy od należności spornych, które zostały przekazane do sądu w celu wydania nakazu zapłaty, należy naliczać i księgować dalej odsetki ustawowe?

 • Montaż instalacji gazowej w samochodzie – wydatki inwestycyjne czy bieżące?

  Porada aktualna | data dodania: 22.12.2017

  W samochodzie będącym środkiem trwałym o wartości początkowej 100 000 zł zostanie zamontowana instalacja gazowa za kwotę 2500 zł. Czy o koszt instalacji należy zwiększyć wartość początkową samochodu, czy też zaliczyć wydatki na ten cel do kosztów bieżących?

 • Naliczanie odsetek od należności nieściągalnych

  Porada aktualna | data dodania: 22.12.2017

  Czy od należności, co do której komornik wydał decyzję o umorzeniu postępowania ze względu na nieściągalność, należy nadal naliczać odsetki? Należność nie będzie umorzona, tylko ponownie będziemy składać wniosek do komornika o jej egzekucję.

 • Instruktaż – krok po kroku, jak przeprowadzić inwentaryzację środków trwałych użytkowanych przez szkoły

  Porada aktualna | data dodania: 21.12.2017

  Wszystkie szkoły gminne użytkują środki trwałe (nieruchomości szkolne) i pozostałe środki trwałe (wyposażenie szkół i sal gimnastycznych, w tym meble, pomoce dydaktyczne, komputery itp.) na podstawie:

 • Zakup paliwa do samochodu służbowego wykorzystywanego w celach podróży służbowych – paragraf 421 czy 441?

  Porada aktualna | data dodania: 21.12.2017

  Jesteśmy ośrodkiem sportu. Mamy dużo obiektów, które musimy utrzymać. Samochód służbowy – oprócz jazdy na obiekty – jest także używany w celach odbycia podróży służbowych. W którym paragrafie wydatków należy ujmować zakup paliwa do tego samochodu? Czy będzie to paragraf 421 „Zakup materiałów i wyposażenia”, czy 441 „Podróże służbowe krajowe”?

 • Wymiana drzwi wejściowych – paragraf 427 czy 606?

  Porada aktualna | data dodania: 20.12.2017

  W 2018 r. w urzędzie planujemy wymianę drzwi wejściowych na antywłamaniowe. Szacunkowy koszt to 8500 zł. Czy planowany wydatek powinnam zaklasyfikować do kategorii „remont” i zastosować paragraf 427, czy może uznać za wydatek majątkowy i zaplanować wydatki w paragrafie 606?

 • Dochód z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości – paragraf 075 czy 097?

  Porada aktualna | data dodania: 20.12.2017

  Pytanie: Jaki powinnam zastosować paragraf w sytuacji bezumownego korzystania z nieruchomości (jest to nasz dochód)? Ja stosuję paragraf 075 „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa…”, ale na szkoleniu powiedziano mi, że wpływy te powinnam ujmować w paragrafie 097 „Wpływy z różnych dochodów”, bo jest to bezumowne. Proszę bardzo o pomoc.

 • Świadczenia chorobowe na przełomie roku – pytania i odpowiedzi

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 18.12.2017

  Jeżeli niezdolność do pracy z powodu choroby pracownika przypada na przełomie roku kalendarzowego, pracodawca musi określić rodzaj świadczenia przysługującego pracownikowi. Ustalaniem do nich prawa, obliczaniem wysokości oraz ich wypłatą zajmują się odpowiednio płatnicy składek lub ZUS.

 • Przekazywanie środków finansowych na podstawie porozumienia pomiędzy starostwem a miastem

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 18.12.2017

  Starostwo powiatowe zawarło umowę (porozumienie) z urzędem miasta. Z treści umowy wynika, że urząd miasta ma na koniec każdego kwartału dokonać określonej wpłaty. Czy starostwo powinno wystawiać miastu notę obciążeniową, czy podstawą wpłaty przez miasto jest porozumienie?

 • Dodatek zadaniowy w podstawie nagrody jubileuszowej

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 18.12.2017

  Problem: W listopadzie należy wypłacić pracownikowi nagrodę jubileuszową w wysokości 150% wynagrodzenia. W danym roku kalendarzowym pracownik w wymienionych miesiącach otrzymał dodatek zadaniowy w wysokości: - sierpień – 750 zł, - wrzesień – 300 zł, - październik – 300 zł. Czy w opisanej sytuacji należy uwzględnić dodatek zadaniowy do podstawy naliczenia nagrody jubileuszowej, a jeżeli tak, to w jakiej wysokości?

 • Usługi stołówkowe świadczone na rzecz pracowników domów pomocy społecznej

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 18.12.2017

  PROBLEM Czy w przypadku wprowadzenia przez dom pomocy społecznej usługi polegającej na odpłatnej sprzedaży posiłków za pełną odpłatnością (co obejmuje koszt surowców i przygotowania posiłków) na rzecz zatrudnionych pracowników, usługa ta będzie podlegała opodatkowaniu VAT, czy będzie z takiego opodatkowania zwolniona?

 • Pobieranie podatków przez inkasentów

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 18.12.2017

  PROBLEM Czy inkasenci są upoważnieni do poboru zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości i odsetek od tych zaległości? ODPOWIEDŹ Nie, inkasenci są uprawnieni wyłącznie do pobierania podatku, a więc należności, którą podatnik powinien uregulować do upływu terminu

 • Korekta VAT odliczonego zgodnie z prewspółczynnikiem

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 18.12.2017

  PROBLEM Samorządowy zakład budżetowy zajmujący się dostawą wody po centralizacji VAT stosuje prewspółczynnik. Czy zakład po zakończeniu 2017 r. będzie musiał dokonać korekty podatku naliczonego od zakupu środków trwałych? RADA Zasadniczo podatnik stosujący prewspółczynnik jest nie

 • Rozliczenie świadczeń po zmarłym pracowniku

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 08.12.2017

  Problem: Pracownik dokonał kradzieży. Wysłaliśmy w związku z tym na jego adres domowy pismo w sprawie zwolnienia dyscyplinarnego (pracownik nie był obecny w pracy w chwili, gdy przełożony dowiedział się o kradzieży), lecz przed jego doręczeniem pracownik zmarł. Czy rodzina ma prawo do odprawy pośmiertnej? Pracownik ten miał prawo do 26 dni urlopu, a zmarł 2 grudnia 2017 r. Wykorzystał w tym roku 20 dni (tj. 160 godzin) urlopu. Za jaki wymiar urlopu należy naliczyć ekwiwalent pieniężny?

 • Jak należy amortyzować środki trwałe ujawnione w trakcie inwentaryzacji

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 08.12.2017

  PROBLEM: W trakcie przeprowadzanej inwentaryzacji ujawniono, że część środków trwałych zakupionych w latach wcześniejszych nie jest ujęta w ewidencji środków trwałych, a co za tym idzie, nigdy nie była amortyzowana. W jaki sposób ująć te środki trwałe w trakcie inwentaryzacji?

 • Niesporządzenie zestawień sald inwentaryzowanych składników aktywów

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 01.12.2017

  Nieprawidłowość: W urzędzie miejskim nie sporządzono na dzień inwentaryzacji zestawień sald kont ksiąg pomocniczych prowadzonych techniką ręczną w księgach inwentarzowych dla następujących aktywów: długoterminowe aktywa finansowe, pozostałe środki trwałe, dobra kultury.

 • Nieuprawniona zmiana metody inwentaryzacji środków transportu

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 01.12.2017

  Nieprawidłowość: Pojazdy jednostki: samochód osobowy, bus do przewozu osób niepełnosprawnych oraz kosiarka samobieżna z pługiem odśnieżającym zostały zinwentaryzowane metodą weryfikacji z dokumentacją (dowodami nabycia), zamiast w drodze spisu z natury. Zmieniono metodę inwentaryzacji, mimo że zgodnie z wystawionymi zleceniami pracy i kartami drogowymi wszystkie pojazdy w dniu przeprowadzania inwentaryzacji, tj. 30 grudnia 2016 r., znajdowały się w garażu jednostki.

 • Koszty podróży związane wykonaniem umowy-zlecenia – paragraf 417 czy inny?

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 29.11.2017

  Pytanie: Dyrektor szkoły zawarł umowę-zlecenie z osobą z zewnątrz na przeprowadzenie warsztatów. W umowie tej znalazł się zapis o wypłacie wynagrodzenia, jak również zapis dotyczący zwrotu kosztów podróży na podstawie poniesionych przez tę osobę wydatków (bilety PKS). W jakim paragrafie należy ująć koszty podróży? Czy w tym samym co umowę-zlecenie?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK