do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • Zapłata podatku z rachunku VAT we wcześniejszym terminie

  Porada aktualna | data dodania: 16.08.2018

  Akcja zadawania pytań PODZIELONA PŁATNOŚĆ ekspert odpowiada PROBLEM: Czy z perspektywy ustawy z 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych i ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych gmina powinna korzystać z możliwości obniżenia zobowiązania podatkowego zgodnie ze

 • Czy samorządowy zakład budżetowy może otrzymać dotację podmiotową

  Porada aktualna | data dodania: 31.07.2018

  Czy samorządowy zakład budżetowy zajmujący się prowadzeniem gospodarki wodno-ściekowej może otrzymać dotację podmiotową na wydatki bieżące? Czy podstawą udzielenia tej dotacji może być art. 15 ustawy o finansach publicznych?

 • Szczegółowość ewidencji pomocniczej do konta 221

  Porada aktualna | data dodania: 31.07.2018

  Jednostka budżetowa zaliczyła na przełomie roku należności z tytułu zwrotów przez pracowników kosztów rozmów prywatnych odbytych z telefonów służbowych w grudniu 2017 r. do należności z tytułu dochodów budżetowych, ponieważ były potrącone z wynagrodzeń za styczeń 2018 r. i w styczniu były odprowadzone do budżetu. Należności od 60 pracowników zostały ujęte w grudniu 2017 r. na koncie 221 - analitycznie w paragrafie dochodowym 094 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w jednej kwocie. Kontrola zarzuciła jednostce brak ewidencji szczegółowej, czyli wyodrębnienia należności w podziale na poszczególnych pracowników. Czy jednostka budżetowa ma obowiązek stosować taki podział w ewidencji pomocniczej i na jakiej

 • Split payment a centralizacja VAT

  Porada aktualna | data dodania: 30.07.2018

  Od 1 lipca br. wszedł w życie dobrowolny mechanizm podzielonej płatności (split payment). Z rachunku VAT będzie można płacić VAT należny do urzędu skarbowego oraz VAT z faktur kosztowych dla kontrahentów. I wszystko byłoby OK, tylko że my jesteśmy scentralizowani i VAT-u nie płacimy do urzędu skarbowego, tylko do gminy. Czy pójdzie taki przelew?

 • Opłacanie faktur z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności

  Porada aktualna | data dodania: 30.07.2018

  Czy w związku z mechanizmem podzielonej płatności na każdej fakturze trzeba podawać dwa numery rachunków bankowych (bieżący i dla rozliczeń VAT)?

 • Osobny rachunek dla rozliczeń VAT z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności

  Porada aktualna | data dodania: 30.07.2018

  Czy jednostka budżetowa ma obowiązek założyć nowe konto bankowe dla rozliczania VAT z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności?

 • Czy mechanizm podzielonej płatności VAT jest obowiązkowy w samorządowych jednostkach organizacyjnych

  Porada aktualna | data dodania: 30.07.2018

  Czy stosowanie mechanizmu podzielonej płatności (split payment) jest obowiązkowe w samorządowych jednostkach organizacyjnych? Czy może będzie on obowiązywał na zasadzie dobrowolności?

 • Wymiana zużytych opon – paragraf 430 czy 427?

  Porada aktualna | data dodania: 30.07.2018

  Pytanie: Jak prawidłowo powinnam zaklasyfikować wymianę opon w samochodzie służbowym? Nie chodzi tu o sezonową wymianę (z zimowych na letnie i odwrotnie), tylko o wymianę na nowe, ponieważ obecne z racji wieku nie nadają się do dalszej eksploatacji. Zgodnie z oceną warsztatu głębokość bieżnika osiągnęła poziom wskaźnika zużycia grożący niebezpieczeństwem .

 • Pieczątki używane w księgowości

  Porada aktualna | data dodania: 27.07.2018

  Problem : Księgowanie, wpisywanie, uzupełnianie i poprawianie dokumentów księgowych to codzienne czynności każdego księgowego. To ciężka praca pracowników księgowości, która musi być wykonana z największą precyzją. Dokumenty księgowe wprowadzone do dalszego obiegu poddawane są wielu czynnościom kontrolnym. Każdy wydatek w jednostce musi być prawidłowo opisany merytorycznie, sprawdzony rachunkowo oraz zatwierdzony przez właściwe osoby. Jak można usprawnić wykonywanie tych czynności?

 • Studium wykonalności projektu – paragraf bieżący czy inwestycyjny?

  Porada aktualna | data dodania: 27.07.2018

  Pytanie: Jaki powinnam zastosować paragraf dla studium wykonalności w przypadku projektu z UE (kwota 5000 zł)? Czy będzie to wydatek bieżący czy inwestycyjny? Studium wykonalności projektu jest czymś w rodzaju biznesplanu inwestycji. Jest ono częścią fazy przedinwestycyjnej projektu.

 • Opłata za ubezpieczenie NNW – paragraf 443 czy 430?

  Porada aktualna | data dodania: 27.07.2018

  Pytanie: Uiściliśmy opłatę za ubezpieczenie NNW uczestników programu Szkolnego Klubu Sportowego. Ja zastosowałabym tu paragraf 443 mimo braku literalnego wyszczególnienia wydatków na ubezpieczenia osobowe w opisie do paragrafu, bo opis paragrafu nie jest katalogiem zamkniętym. Czy może jednak właściwy będzie paragraf 430 „Zakup usług pozostałych”?

 • Czy w sprawie pobierania równowartości 40 euro trzeba wydać zarządzenie?

  Porada aktualna | data dodania: 27.07.2018

  Pytanie: Czy jednostka samorządu terytorialnego może pobierać od dłużników zryczałtowane koszty windykacyjne, tj. równowartość 40 euro? Czy w tym zakresie trzeba wydać stosowne zarządzenie wewnętrzne?

 • Ewidencja księgowa zakupu licencji i jego aktywacja

  Porada aktualna | data dodania: 26.07.2018

  Jak ująć w ewidencji bilansowej, w jakim paragrafie (421 czy 430) oprogramowanie w kwocie do 10 000 zł (8700 zł), aktywacja 5000 zł? Aktywacja jest osobną usługą dokonywaną w ciągu 3 miesięcy od zakupu oprogramowania.

 • Wymagany staż do objęcia stanowiska dyrektora centrum pomocy rodzinie

  Porada aktualna | data dodania: 25.07.2018

  PROBLEM: Przez dwa lata byłem zatrudniony w urzędzie miasta na stanowisku wiceprezydenta, gdzie podlegały mi miejski ośrodek pomocy społecznej, centrum integracji społecznej i środowiskowy dom samopomocowy. Z racji zajmowanego stanowiska wydawałem decyzje administracyjne dotyczące pomocy społecznej. Następnie od października 2017 r. zostałem zatrudniony w powiatowym centrum pomocy rodzinie na stanowisku kierownika (koordynatora działu ds. osób niepełnosprawnych). Od października 2017 r. współpracuję w ramach wolontariatu z organizacjami pozarządowymi. Czy spełniam wymagania co do stażu pracy, by zostać dyrektorem centrum pomocy rodzinie?

 • Rozbieżności w określaniu warunków zapłaty między umową a wystawioną fakturą

  Porada aktualna | data dodania: 25.07.2018

  Nieprawidłowość: Jednostka ma zawarte umowy najmu i dzierżawy. Co miesiąc wystawia faktury najemcom i dzierżawcom. W umowach zawartych z osobami fizycznymi określono, że czynsz będzie płatny miesięcznie z góry do 10 dnia każdego miesiąca. Natomiast w wystawionych fakturach wskazano jako termin zapłaty - 7 dni.

 • Nieprawidłowa ewidencja operacji kasowych

  Porada aktualna | data dodania: 25.07.2018

  Nieprawidłowość: Kontrola stanu kasy w jednostce budżetowej wykazała nadwyżkę w kwocie 589,50 zł. Przyczyną powstania nadwyżki było ujęcie w raporcie kasowym rozchodu gotówki z tytułu zwrotu trzem pracownikom jednostki kosztów podróży służbowych, mimo że pracownicy ci z powodu nieobecności w pracy nie podjęli gotówki z kasy.

 • Nieprawidłowa ewidencja należności warunkowych

  Porada aktualna | data dodania: 25.07.2018

  Nieprawidłowość: Wartość gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych, wniesionych jako wadia i zabezpieczenia należytego wykonania umów o zamówienia publiczne, była ujęta na kontach bilansowych urzędu miejskiego:

 • Nieprawidłowe prowadzenie ewidencji szczegółowej dla rozrachunków z tytułu podatku od nieruchomości

  Porada aktualna | data dodania: 25.07.2018

  Nieprawidłowość: Dla podatników podatku od nieruchomości, będących właścicielami więcej niż jednej nieruchomości, położonych w różnych miejscowościach na terenie gminy, zakładano tyle kart kontowych, ile mieli nieruchomości. W efekcie zarówno przypis podatku, jak i jego wpłaty były ujmowane na poszczególnych kontach na podstawie dowodów PK - „Polecenie księgowania” poprzez rozksięgowanie podatku należnego i wpłaconego na karty kontowe poszczególnych nieruchomości.

 • Nierozliczenie spisu z natury budynków wskutek braku ich wyceny

  Porada aktualna | data dodania: 25.07.2018

  Nieprawidłowość: Spis z natury nieruchomości gminnych, przeprowadzony za 2017 r., wykazał nadwyżkę 5 budynków. Ponieważ jednostka nie miała dowodów potwierdzających ich wartość (były nabyte w drodze komunalizacji, a w decyzjach komunalizacyjnych nie określono ich wartości), nadwyżka nie została wyceniona i rozliczona w księgach rachunkowych. Główna księgowa stwierdziła, że jednostki nie stać na dokonanie wyceny tych budynków przez biegłych.

 • Czy pracownik, którego sąd przywrócił do pracy, musi odbyć wstępne badania lekarskie

  Porada aktualna | data dodania: 24.07.2018

  Pracownica ma wyrok sądowy, który nakazuje przywrócić ją do pracy. Czy w tej sytuacji, jak tylko pojawi się w swoim zakładzie, należy skierować ją na badania wstępne tak jak nowego zatrudnionego?

 • Możliwość zwrotu wadium przed terminem zawarcia umowy

  Porada aktualna | data dodania: 24.07.2018

  W naszym powiecie chcemy usprawnić procedury dotyczące wadium w zamówieniach publicznych. Chodzi o wprowadzenie wymogu dla wykonawców dołączania do ofert dowodu wpłacenia wadium pieniężnego. Ponadto zwracania wadium (m.in. gwarancji ubezpieczeniowej) wybranym wykonawcom, ale przed terminem zawarcia umów czy też stosowanie innych form wadium spoza PZP, np. zastaw. Czy wprowadzenie takich zmian jest zgodne z przepisami prawa?

 • Niepełne przeprowadzenie spisu z natury budynków i budowli

  Porada aktualna | data dodania: 23.07.2018

  Nieprawidłowość: Inwentaryzacja środków trwałych, budynków i budowli za 2017 r., przeprowadzona metodą spisu z natury, wykazała niedobór w kwocie ponad 6 mln zł. Niedobór wynikał z nieobjęcia spisem budynków i budowli położonych na terenie wsi w gminie miejsko-wiejskiej. Niedobór pozostał nierozliczony do czasu kontroli (maj 2018 r.).

 • Inwentarz żywy – ewidencja księgowa

  Porada aktualna | data dodania: 23.07.2018

  Jednostka administruje parkiem miejskim, który zamieszkany jest m.in. przez łabędzie (zakupione i ujęte na koncie 013). Gromada inwentarza powiększyła się o 5 nowych piskląt. Jak je ująć w księgach (Wn 013/Ma 760)? W jakiej wartości wycenić? Czy tak jak dorosłe osobniki?

 • Nieprawidłowa ewidencja należności podatkowych zabezpieczonych hipotecznie

  Porada aktualna | data dodania: 20.07.2018

  Nieprawidłowość: Należności gminy z tytułu podatków lokalnych zabezpieczone hipotecznie były ujmowane na koncie 226 „Długoterminowe należności budżetowe”.

 • Modernizacja bramy wjazdowej – paragraf 421, 430 czy 427?

  Porada aktualna | data dodania: 20.07.2018

  Pytanie: W jakim paragrafie wydatków powinnam ująć udrożnienie drogi przeciwpożarowej poprzez modernizację bramy wjazdowej? Koszt wymiany bramy to 3000 zł.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK