do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • Organizacja festynu na terenie szkoły

  Porada aktualna | data dodania: 14.06.2018

  PROBLEM: We wrześniu rada rodziców zamierza zorganizować na terenie szkoły festyn, na którym powitamy uczniów pierwszych klas. Zostaną odpłatnie udostępnione miejsca pod stoiska gastronomiczne, handlowe, duże dmuchane zabawki dla dzieci. Czy w tej sytuacji podatnikiem VAT będzie rada rodziców czy szkoła?  

 • Kiedy pracownik może narzucić termin wykorzystania urlopu wypoczynkowego

  Porada aktualna | data dodania: 14.06.2018

  PROBLEM: Pracownik złożył wniosek o urlop wypoczynkowy na okres, w którym co najmniej połowa innych podwładnych będzie już korzystać z letniego wypoczynku. Pracodawca nie może zatwierdzić wniosku i zaproponował inny termin. Pracownik tej propozycji nie przyjął i pozostaje przy terminie wskazanym w swoim wniosku. Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu wypoczynkowego w terminie wskazanym we wniosku pracownika?

 • Pomoc finansowa dla emerytowanego strażaka a PIT

  Porada aktualna | data dodania: 05.06.2018

  PROBLEM: Jednostka przyznała emerytowi, byłemu funkcjonariuszowi Państwowej Straży Pożarnej, pomoc finansową na zakup lokalu mieszkalnego. Czy wypłaconą kwotę należy opodatkować zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof), czy też korzysta ona ze zwolnienia

 • Zatrudnienie emeryta na stanowisku urzędniczym

  Porada aktualna | data dodania: 04.06.2018

  Czy można zatrudnić na stanowisku urzędniczym osobę, która przeszła na emeryturę, po zatrudnieniu na tym samym stanowisku lub podobnym?

 • Wadliwe zawarcie umowy rachunków bankowych na czas nieokreślony

  Porada aktualna | data dodania: 04.06.2018

  Gmina zawarła umowy na prowadzenie rachunków bankowych (na czas nieokreślony). Postąpiono podobnie jak w przypadku umów na licencję na oprogramowanie komputerowe czy ciepło z sieci ciepłowniczej. Ponadto umowy na czas nieokreślony były korzystne ekonomiczne dla budżetu. Czy w kontekście swobody zawierania umów uregulowanej przez Kodeks cywilny można mówić o naruszeniu ustawy - Prawo zamówień publicznych?

 • Porozumienia zawierane pomiędzy JST na podstawie ustawy o systemie pieczy zastępczej a klasyfikacja budżetowa

  Porada aktualna | data dodania: 04.06.2018

  W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć dochody i wydatki wynikające z porozumień zawieranych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 191 ust. 5 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej?

 • Ewidencja rozliczenia dotacji w księgach rachunkowych urzędu

  Porada aktualna | data dodania: 04.06.2018

  Z budżetu gminy udzielane są rokrocznie dotacje (celowe, przedmiotowe oraz podmiotowe). W urzędzie miejskim wyodrębniono dwa oddzielne dzienniki częściowe (opisane w polityce rachunkowości jednostki) oraz oddzielne rachunki bankowe dla dochodów budżetowych oraz dla wydatków budżetowych. Czy takie działanie jest prawidłowe?

 • Klasyfikacja budżetowa wpłaty od sponsora z tytułu umowy sponsorskiej

  Porada aktualna | data dodania: 04.06.2018

  Jednostka budżetowa pozyskała od sponsora środki na zakup specjalnej altanki dla matek karmiących. W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej należy ująć w jednostce budżetowej wpłatę od sponsora z tytułu zawartej umowy sponsorskiej? W ramach planu wydatków jednostka budżetowa będzie zobligowana zakupić środek trwały - tj. przedmiotową altankę.

 • Opłata stała za usługi wodne – klasyfikacja budżetowa

  Porada aktualna | data dodania: 04.06.2018

  Jak zaksięgować opłatę stałą za pobór wód podziemnych wpłaconą w 2018 r. do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie?

 • Nadmierne pobranie dotacji celowej z powodu dwukrotnie uwzględnionej kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek dochodowy

  Porada aktualna | data dodania: 04.06.2018

  Jednostka samorządu terytorialnego w imieniu państwa realizuję zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące spraw obywatelskich. Podczas kontroli finansowej stwierdzono, że na podstawowej liście płac sporządzonej dla wynagrodzeń bieżących pracowników urzędu stanu cywilnego i dodatkowej liście płac nagród dla 5 pracowników tego urzędu, dwa razy w grudniu 2017 r. wliczono kwotę miesięcznej ulgi podatkowej w wysokości 46,33 zł. Skutkowało to tym, że w rozdziale 75011 wydatki z dotacji celowej na wynagrodzenia netto pracowników jednostki zostały w tym miesiącu wypłacone w wysokości wyższej, niż powinny. Czy jeżeli wydatki na wynagrodzenia pracowników urzędu stanu cywilnego w całości są finansowane z dotacji celowej, to można uznać, że w tym przypadku dotacja

 • Czy jednostki samorządu terytorialnego muszą stosować split payment od 1 lipca 2018 r.?

  Porada aktualna | data dodania: 30.05.2018

  Pytanie: Od 1 lipca 2018 r. wchodzą w życie przepisy dotyczące mechanizmu podzielonej płatności (split payment). Czy jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do stosowania tego mechanizmu?

 • Saldo konta 820 i 870 po zmianach

  Porada aktualna | data dodania: 30.05.2018

  Od 1 stycznia 2018 r. zmienił się opis kont 820 „Rozliczenie wyniku finansowego” i 870 „Podatki i obowiązkowe rozliczenia z budżetem obciążające wynik finansowy” dla jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową. Do tej pory na koncie 820 księgowałam nadwyżkę dochodów z wydzielonego rachunku dochodów, którą w następnym roku przeksięgowywałam na konto 800 „Fundusz jednostki”. Na koniec 2017 r. w B.Z. też miałam nadwyżkę (kapitalizację odsetek), którą wykazałam w B.O. na 1 stycznia 2018 r. Czy w styczniu powinnam przeksięgować saldo konta 820 na konto 870, czy może konto 870 dotyczy nadwyżki za rok 2018 r. i należy ją ująć na tym koncie dopiero na dzień 31 grudnia 2018 r.? Konto 870 podlega przeksięgowaniu na koniec roku na

 • Opodatkowanie jedną decyzją wymiarową współwłasności i odrębnej własności

  Porada aktualna | data dodania: 29.05.2018

  Nieprawidłowość: Organ podatkowy (gmina) opodatkował jedną decyzją wymiarową (podatkiem rolnym i leśnym) - zamiast w drodze odrębnych decyzji - grunty stanowiące współwłasność i odrębną własność osób fizycznych.

 • Niedokonywanie ewidencji przypisu należności

  Porada aktualna | data dodania: 29.05.2018

  Nieprawidłowość: W ewidencji księgowej urzędu miejskiego nie dokonywano przypisu należności m.in. z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i za zajęcie pasa drogowego.

 • Przekroczenie zakresu upoważnienia do zaciągania zobowiązań

  Porada aktualna | data dodania: 29.05.2018

  Nieprawidłowość: Wójt gminy zawarł umowę o dzieło na kwotę 3000 zł (dział 010, rozdział 01010, paragraf 4170). Na dzień podpisania umowy plan finansowy wydatków w podanej podziałce klasyfikacji budżetowej wynosił 2000 zł, natomiast wykonanie 0,00 zł.

 • Zaniechanie rozliczenia udzielonych dotacji

  Porada aktualna | data dodania: 29.05.2018

  Nieprawidłowość: W urzędzie gminy wszystkie dotacje udzielone z budżetu organizacjom pożytku publicznego były uznawane za rozliczone z dniem ich przelania na konta tych jednostek. W chwili dokonania przelewu dotacje ewidencjonowano na kontach urzędu jako jednostki budżetowej zapisem:

 • Przedpłata za udział w konferencji

  Porada aktualna | data dodania: 28.05.2018

  Jak powinnam zaksięgować zapłatę za usługę pobytową (udział w konferencji)? Zapłata musi nastąpić do 20 maja, a konferencja odbędzie się 10 czerwca. Nie mam żadnej faktury, gdyż jednostka organizująca spotkanie wystawi ją dopiero po otrzymaniu wpłaty. Podstawą zapłaty ma być pisemne polecenie dyrektora plus zaproszenie do udziału w konferencji z określonymi warunkami udziału (na zaproszeniu jest informacja o konieczności przedpłaty).

 • Przeksięgowanie zrealizowanych dochodów i wydatków

  Porada aktualna | data dodania: 28.05.2018

  Czy w jednostce budżetowej przenosi się zrealizowane dochody (zapisem Wn 800 i Ma 222 zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S) i wydatki (zapisem Wn 223 i Ma 800 zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S) na fundusz jednostki na podstawie rocznych sprawozdań czy miesięcznych? https://forum.infor.pl/topic/444794-przeksiegowanie-zrealizowanych-dochodow-i-wydatkow/

 • Procedura postępowania z sumami depozytowymi

  Porada aktualna | data dodania: 28.05.2018

  Problem : Sumy depozytowe w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego mogą być gromadzone z różnych tytułów. Definicja sum depozytowych oraz ogólne zasady ich przechowywania i zwrotu przez jednostki samorządowe nie zostały wprost unormowane w przepisach ogólnie obowiązujących. Dlatego dochodzi do wielu nieprawidłowości związanych z przechowywaniem sum depozytowych i ich ewidencją.

 • Instruktaż: Rejestr Należności Publicznoprawnych – zasady funkcjonowania

  Porada aktualna | data dodania: 28.05.2018

  Z dniem 1 czerwca 2018 r. do jednostek samorządu terytorialnego wkracza Rejestr Należności Publicznoprawnych. Jak prawidłowo postąpić w przedmiocie Rejestru? Jakie należności można ujawnić w Rejestrze, kiedy można wprowadzić dane do Rejestru, a kiedy możne je zmienić lub wykreślić?

 • Zakup szyby i jej wstawienie – paragraf 421 i 427?

  Porada aktualna | data dodania: 28.05.2018

  Pytanie: Otrzymałam fakturę za zakup szyby i jej wstawienie. Czy powinnam rozdzielić tę fakturę na dwa paragrafy: 427 „Zakup usług remontowych” i 421 „Zakup materiałów i wyposażenia”? Niestety, nie mam tych zasad określonych w polityce rachunkowości. Jakie postępowanie będzie prawidłowe? Czy jest jakaś interpretacja w tym zakresie? Czy można uznać za właściwe, że jeżeli mam materiały wraz remontem razem, to stosuję paragraf 427, a jeżeli mam same materiały, a remont wykonują pracownicy zakładu, to materiały ujmuję w paragrafie 421?

 • Zwrot kosztów postępowania – paragraf 461 czy inny?

  Porada aktualna | data dodania: 25.05.2018

  Pytanie: Jesteśmy samorządową jednostką budżetową. Wyrokiem sądu zostaliśmy zobowiązani do zapłaty na rzecz skarżącej nas strony (osoby fizycznej) kwoty tytułem zwrotu kosztów postępowania. Czy dobrze rozumiem, że taki wydatek powinnam ująć w paragrafie 461 „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” (zapis księgowy: Wn 761, Ma 130). Pod wyciągiem umieszczę wyrok sądu. Czy tak będzie prawidłowo?

 • Wyjazd nauczyciela i uczniów na konkurs – paragraf 441 czy 430?

  Porada aktualna | data dodania: 25.05.2018

  Pytanie: Nauczyciel wraz z dwoma uczniami pojechał na konkurs (środek transportu - pociąg). Nauczyciel otrzymał delegację i na tej podstawie zostaną mu zwrócone środki za wyjazd. Ponadto wykupił ze swoich środków bilety dla uczniów. Czy w tym przypadku, aby dokonać zwrotu, wystarczy oświadczenie nauczyciela i dołączone bilety? Zastanawiam się, czy uczniom przysługuje też dieta, jeśli spełnią warunki. Jaką klasyfikację wydatków trzeba tu zastosować - nauczyciel to paragraf 441, a uczniowie - to 430?

 • W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć wydatek na badania psychiatryczne dla kierowcy zatrudnionego w ośrodku pomocy społecznej

  Porada aktualna | data dodania: 17.05.2018

  Badania psychiatryczne dla kierowcy zatrudnionego w ośrodku pomocy społecznej należy ująć w § 428 „Zakup usług zdrowotnych”. Zgodnie z opisem załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i środków pochodzących ze źródeł

 • Wynik finansowy w księgach rachunkowych gimnazjum przekształconego w szkołę podstawową

  Porada aktualna | data dodania: 17.05.2018

  W naszej gminie dokonano przekształcenia jednostki oświatowej z gimnazjum w szkołę podstawową. Zamknęliśmy księgi rachunkowe. W zamkniętych księgach gimnazjum został tylko wynik finansowy na "-" oraz fundusz jednostki. Pytanie dotyczy przeksięgowania tego wyniku na fundusz. Sprawozdania zostały złożone we wrześniu, ale dane do Bestii można wprowadzić dopiero teraz. Przy każdej z poniższych metod wychodzi nam niezgodność:

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK