do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • Ufundowanie placu zabaw dla szkoły w zamian za zobowiązanie

  Porada aktualna | data dodania: 20.09.2018

  PROBLEM: Miejscowa firma ufundowała dla naszej szkoły plac zabaw. W zamian zobowiązaliśmy się do wyeksponowania logo darczyńcy i udostępnienia w szkole powierzchni reklamowej. Czy w takiej sytuacji możemy w ogóle mówić o darowiźnie? Jakie konsekwencje podatkowe dla szkoły pociągnie za sobą takie działanie?   ODPOWIEDŹ:

 • Elektrownie wiatrowe – zwrot nadpłaty

  Porada aktualna | data dodania: 20.09.2018

  Wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących podatku od nieruchomości od elektrowni wiatrowych z mocą wsteczną ma negatywne skutki finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego, którym przepisy nowelizujące nie zapewniły z tego tytułu żadnej rekompensaty. Czy trzeba zwrócić podatnikom nadpłaty? Czy należą się od nich odsetki? Co może zmienić wniosek złożony w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego?

 • Metoda podzielonej płatności w komendzie straży pożarnej

  Porada aktualna | data dodania: 20.09.2018

  Akcja zadawania pytań PODZIELONA PŁATNOŚĆ ekspert odpowiada PROBLEM: Czy komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, która nie jest podatnikiem VAT, może dokonywać zapłaty za dokonywane zakupy metodą podzielonej płatności?   ODPOWIEDŹ: Nie, ponieważ z przepisów

 • Mechanizm podzielonej płatności a JPK

  Porada aktualna | data dodania: 20.09.2018

  Akcja zadawania pytań PODZIELONA PŁATNOŚĆ ekspert odpowiada PROBLEM: Czy stosowanie systemu podzielonej płatności ma wpływ na JPK?   ODPOWIEDŹ: Nie, stosowanie podzielonej płatności nie ma wpływu na JPK. W pliku JPK są bowiem zawarte transakcje, a nie płatności.   UZASADNIENIE:

 • Odpracowanie zaległości czynszowych a przychód

  Porada aktualna | data dodania: 20.09.2018

  PROBLEM: Czy wartość świadczenia rzeczowego w postaci odpracowywanych zaległości czynszowych, opłat eksploatacyjnych bądź opłat za bezumowne korzystanie z lokalu jest przychodem podlegającym opodatkowaniu?   OPOWIEDŹ: Nie, przyjmuje się, że w związku z odpracowywaniem zaległości czynszowych, opłat eksploatacyjnych

 • O to pytają Księgowi

  Porada aktualna | data dodania: 19.09.2018

  Czy można przewidzieć skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę już w dniu jej zawarcia

 • Jak uzyskać wiedzę o zatrudnieniu emeryta w innym zakładzie pracy

  Porada aktualna | data dodania: 19.09.2018

  PYTANIE: Po zakończeniu zatrudnienia byłego pracownika - emeryta w nowym miejscu pracy opiekę socjalną nad emerytem przejmuje drugi zakład pracy. W jaki sposób były pracodawca dowiaduje się, że jego emeryt podjął pracę? Czy emeryt może co roku składać oświadczenie o ewentualnym zatrudnieniu w innym zakładzie pracy?

 • Na jakim stanowisku zatrudnić pracownika wykonującego prace interwencyjne

  Porada aktualna | data dodania: 19.09.2018

  PROBLEM: Urząd gminy zatrudnia pracowników w ramach umów zawartych z powiatowym urzędem pracy na prace interwencyjne i roboty publiczne. Na jakim stanowisku pracy powinni być zatrudniani tacy pracownicy zgodnie z nowym rozporządzeniem w sprawie wynagrodzeń pracowników samorządowych? Do których pracowników powinno mieć zastosowanie stanowisko: „Pracownik II stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych” oraz „Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych”?

 • Czy osoby współpracujące z burmistrzem można zatrudnić na czas kadencji

  Porada aktualna | data dodania: 19.09.2018

  PROBLEM: Czy w związku ze zmianami personalnymi wśród osób bezpośrednio współpracujących z „szefostwem” urzędu można takich pracowników potraktować jako pracowników zatrudnianych na czas kadencji? Wszelkie zmiany kierownictwa w wyniku wyborów pociągają pośrednio za sobą zwykle pewne dalej idące zmiany personalne i organizacyjne w jednostce.

 • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy a płatność w częściach

  Porada aktualna | data dodania: 18.09.2018

  Kontrola przeprowadzona w urzędzie miasta wykazała wadliwe potrącanie środków z faktur wykonawcy na zabezpieczenie należytego wykonania umowy na roboty budowlane trwające niespełna 10 miesięcy zamiast jednorazowo przed umową. Czy taki zarzut jest słuszny? Ponadto, zdaniem kontrolujących, wadia były wadliwe, bo przewyższały 3% wartości zamówienia - czy słusznie stosowano posiłkowo przepisy Kodeksu cywilnego jak w zamówieniach poniżej progu?

 • Nieprawidłowości w regulaminie pracy stałej i doraźnych komisji przetargowych

  Porada aktualna | data dodania: 18.09.2018

  Po kontroli w gminie regionalna izba obrachunkowa stwierdziła, że wójt - kierownik urzędu gminy - nie dopełnił pewnych formalności przy zamówieniach. Dotyczy to o nieprawidłowości w regulaminach pracy komisji stałej i doraźnych - nie określono w nim obowiązków członków komisji, ale jedynie samego przewodniczącego. Czy taki zarzut jest zasadny; jeżeli tak, to z jakich przepisów wynika? Jak odnieść taką sytuację do zamówień poniżej progu?

 • Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej umieszczonej w nim osoby

  Porada aktualna | data dodania: 18.09.2018

  Czy obowiązek wnoszenia, przez osoby wskazane w art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, opłat za pobyt w domu pomocy społecznej umieszczonej w nim osoby, a w konsekwencji wydanie decyzji o zwrocie kosztów poniesionych zastępczo przez gminę na podstawie art. 104 ust. 3 w związku z art. 61 ust. 3 tej ustawy, wymaga uprzedniego skonkretyzowania i zindywidualizowania tego obowiązku, począwszy od dnia jego powstania w stosunku do każdej ze zobowiązanych osób w decyzji administracyjnej o ustaleniu opłaty wydanej na podstawie art. 59 ust. 1 w związku z art. 61 ust. 1 i 2 tej ustawy, a także w drodze umowy zawartej na podstawie art. 103 ust. 2 w związku z art. 61 ust. 1 i 2 oraz art. 64 ustawy o pomocy społecznej?

 • Wykonanie tablicy upamiętniającej odzyskanie niepodległości – jaki paragraf

  Porada aktualna | data dodania: 18.09.2018

  W jakiej klasyfikacji budżetowej zakwalifikować wydatek dotyczący zakupu lub wykonania pomników i tablic upamiętniających odzyskanie przez Polskę niepodległości? Czy tablice powyżej 10 000 zł będą stanowić samodzielny środek trwały, czy zwiększą wartość budynku, na którym zostaną powieszone?

 • Rewitalizacja i modernizacja budynków w ramach projektu z dofinansowaniem środków unijnych

  Porada aktualna | data dodania: 18.09.2018

  Projekt obejmuje następujące kategorie wydatków: dokumentacja projektowa, roboty budowlane i konserwatorskie, nadzór autorski, konserwatorski i budowlany wielobranżowy, zakup serwera i pierwszego wyposażenia. W lipcu zostały zakończone roboty budowlane i konserwatorskie. Pozostał do realizacji zakup serwera i wyposażenia. Czy należy przekazać do użytkowania (jeden nowy budynek) i zwiększyć wartość dwóch modernizowanych i rewitalizowanych obiektów, a amortyzację naliczyć od zwiększonej wartości od sierpnia 2018 r.? Czy dopiero po oddaniu do użytkowania pierwszego wyposażenia, które będzie dostarczone i zamontowane we wrześniu br., całość projektu (inwestycji) rozliczyć we wrześniu i rozpocząć naliczanie amortyzacji od października 2018 r.?

 • Darowizna nieruchomości w księgach rachunkowych darczyńcy i obdarowanego

  Porada aktualna | data dodania: 18.09.2018

  Gmina przekazała budynek hali sportowej instytucji kultury, dla której jest organizatorem na podstawie zarządzenia wójta (nie ma aktu notarialnego o przekazaniu darowizny). Wartość środka trwałego została wyksięgowana z ewidencji wartości środków trwałych (konto 011) i zaksięgowana na konto pozabilansowe. Instytucja kultury wprowadziła do własnej ewidencji środków trwałych wartość hali sportowej na konto 011. Czy takie działanie jest prawidłowe? Jak prawidłowo dokonać przeniesienia wartości środka trwałego do ewidencji gminy?

 • Korekta dokumentów ubezpieczeniowych – ewidencja księgowa

  Porada aktualna | data dodania: 18.09.2018

  Jak należy zaewidencjonować w księgach rachunkowych korekty dokumentów ubezpieczeniowych za lata ubiegłe? Czy nadpłacone kwoty składek należy odprowadzić na dochody jednostki samorządu terytorialnego?

 • Rozliczenie rachunku VAT założonego oddzielnie dla wydatków i dochodów

  Porada aktualna | data dodania: 18.09.2018

  Jak powinno prawidłowo wyglądać rozliczenie i rozksięgowanie VAT w przypadku posiadania rachunku VAT osobno dla organu i dla jednostek organizacyjnych, jeżeli gmina założyła dodatkowo dwa konta rachunku VAT dla wydatków i dochodów - czyli osobno rachunki dla organu (+ rachunek VAT) dla wydatków (+ rachunek VAT) dla dochodów (+ rachunek VAT) oraz każda jednostka posiada odrębny rachunek VAT na swoje potrzeby?

 • Przekazywanie środków między rachunkami VAT

  Porada aktualna | data dodania: 12.09.2018

  Akcja zadawania pytań PODZIELONA PŁATNOŚĆ ekspert odpowiada PROBLEM: Czy gmina może przekazywać środki z tytułu VAT pomiędzy rachunkiem VAT urzędu a rachunkami VAT jednostek organizacyjnych?   ODPOWIEDŹ: Nie, nie można przekazać środków pieniężnych z rachunku VAT jednostki na

 • Podzielona płatność – informacje na fakturze

  Porada aktualna | data dodania: 12.09.2018

  Akcja zadawania pytań PODZIELONA PŁATNOŚĆ ekspert odpowiada PROBLEM: Czy w przypadku podjęcia decyzji o wykorzystywaniu środków z rachunku VAT na opłacanie faktur zakupowych, sposób płatności (standardowy bądź przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności) powinien wynikać z opisu faktury?  

 • Odszkodowanie z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego a PIT

  Porada aktualna | data dodania: 12.09.2018

  PROBLEM: Czy odszkodowanie z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego wypłacone przez obsługujący gminę urząd miasta podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy zasady opodatkowania będą różne w zależności od tego, czy odszkodowanie zostanie wypłacono na podstawie wyroku sądu, czy też na

 • Odwrotne obciążenie w gminie

  Porada aktualna | data dodania: 11.09.2018

  PROBLEM: Gmina realizuje projekt zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych współfinansowany ze środków unijnych. Mieszkaniec ponosi częściową odpłatność za instalację. Zgodnie z umową zawartą między gminą a mieszkańcem, zestaw kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych przejdzie na własność

 • Zwrot kosztów biletów wstępu dla pracowników ośrodka pomocy społecznej

  Porada aktualna | data dodania: 04.09.2018

  PROBLEM:   Podopieczni ośrodka pomocy społecznej w ramach organizowanych zajęć odwiedzają muzea, teatry i inne instytucje kultury. W czasie tych wyjazdów towarzyszą im pracownicy ośrodka, którym zwracamy koszty zakupu biletów wstępu. Czy pracownicy uzyskują z tego tytułu przychód, który będzie podlegał

 • Przychód seniorów z tytułu udziału w warsztatach

  Porada aktualna | data dodania: 04.09.2018

  PROBLEM: Gminny ośrodek pomocy społecznej (dalej: GOPS) na podstawie art. 17 ust. 2 w związku z art. 36 ust. 2 pkt a i g oraz art. 45 i 46 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (dalej: ustawa o pomocy społecznej) organizuje dla seniorów warsztaty weekendowe pod nazwą „W zdrowym ciele - zdrowy duch”. W

 • Czy karę porządkową nałożoną na pracownika należy wykazać w sprawozdaniu Rb-27S

  Porada aktualna | data dodania: 04.09.2018

  Dyrektor szkoły wymierzył pracownikowi karę porządkową za naruszenie przepisów bhp. Czy wpływ z tytułu kary porządkowej powinien być wykazany w sprawozdaniu Rb-27S; jeżeli tak, to w jakim paragrafie? Zgodnie z zapisami Kodeksu pracy, wpływy z tytułu kary porządkowej powinny być przeznaczone na poprawę warunków bhp. Czy oznacza to, że jednostka może wnioskować do organu prowadzącego o zwiększenie planu w § 3020, o kwotę, która została odprowadzona do urzędu miasta z tytułu kary porządkowej?

 • Zasada pisemności w zamówieniach publicznych

  Porada aktualna | data dodania: 04.09.2018

  Kontrola RIO wykazała, że w zamówieniach nie wszędzie był zachowany wymóg pisemności (zmiany umów na roboty budowlane czy zmiany innych drobnych umów na usługi - art. 139 upzp). Chodzi o zamówienia poniżej progu jak i w trybie zamówień publicznych. Czy takim zachowaniem naruszono przepisy, jeżeli tak to jakie?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK