do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Rozliczenie kosztów szkolenia częściowo pokryte ze środków z KFSz

  Porada aktualna | data dodania: 20.10.2019

  Jak rozliczyć fakturę za szkolenie, gdzie częściowe koszty zostały pokryte z urzędu pracy i Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFSz) i kwota, która jest przeznaczona z KFSz, została przelana na konto naszej jednostki?

 • Zaniechanie dokonywania odpisów aktualizujących należności

  Porada aktualna | data dodania: 18.10.2019

  NIEPRAWIDŁOWOŚĆ

 • Zasady korzystania z ZFŚS przez emeryta

  Porada aktualna | data dodania: 18.10.2019

 • Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych dla pracowników – kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich – część 10

  Porada aktualna | data dodania: 18.10.2019

  Przepisy ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa przewidują przeprowadzenie kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień od pracy ubezpieczonych, którzy są niezdolni do pracy z powodu choroby oraz konieczności sprawowania opieki. W kolejnej części cyklu poświęconego wypłacie świadczeń chorobowych zostają omówione zagadnienia związane z przebiegiem i konsekwencjami kontroli zwolnień lekarskich pracowników.

 • Oskładkowanie dodatku stażowego pracownika przebywającego przez część miesiąca na zwolnieniu lekarskim

  Porada aktualna | data dodania: 18.10.2019

  PYTANIE: Pracownicy jednostki budżetowej zachowują prawo do dodatku stażowego za czas choroby. Jak oskładkować taki dodatek w miesiącu, w którym pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim?

 • Lista płac pracownika korzystającego z „zerowego PIT”

  Porada aktualna | data dodania: 18.10.2019

  PYTANIE: Pracownik w wieku 20 lat jest zatrudniony na umowę o pracę na pełen etat i otrzymuje co miesiąc wynagrodzenie w wysokości 2250 zł brutto. Od października 2019 r. złożył pracodawcy oświadczenie, z którego wynika, że jego przychody w 2019 r. będą w całości korzystały z "zerowego PIT". Uwzględniając fakt, że pracownik był uprawniony do podstawowych kosztów uzyskania przychodów oraz kwoty zmniejszającej podatek, proszę o wskazanie rozliczenia jego listy płac.

 • Odmrożenie podstawy naliczania odpisu na ZFŚS od 1 sierpnia 2019 r.

  Porada aktualna | data dodania: 18.10.2019

  Od 1 sierpnia 2019 r. podstawą naliczania odpisu na ZFŚS jest wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2014 r. w wysokości 3389,90 zł. W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 lipca 2019 r. podstawą naliczania odpisu na ZFŚŚ jest przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2013 r., w wysokości 3278,14 zł. Oznacza to więc wzrost podstawy naliczania o 3,41% w trakcie roku kalendarzowego.

 • Październikowa zmiana czasu letniego na zimowy a praca nadliczbowa

  Porada aktualna | data dodania: 18.10.2019

  PYTANIE: Kilku pracowników świadczy pracę w systemie zmianowym, który obejmuje m.in. noce oraz weekendy. Jeden z nich będzie wykonywać pracę w nocy, w której nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy. W jaki sposób należy rozliczyć tę pracę? Czy w związku z wydłużeniem czasu pracy tej osoby następuje nierówne traktowanie pracowników w okresie rozliczeniowym?

 • Ulga dla młodych a umowa zlecenia z cudzoziemcem

  Porada aktualna | data dodania: 17.10.2019

  PROBLEM: Gmina podpisała umowę zlecenia z obywatelem Ukrainy. Zleceniobiorca ma 23 lata, nie jest uczniem i jest to jego pierwsza praca. Nie przedstawił nam certyfikatu rezydencji. Czy w takiej sytuacji do zawartej umowy można zastosować ulgę dla młodych?

 • Wycena techniczna samochodu przez rzeczoznawcę – paragraf 439 czy 443?

  Porada aktualna | data dodania: 17.10.2019

 • Przeglądy techniczne klimatyzacji i pieców – paragraf 427 czy 430?

  Porada aktualna | data dodania: 17.10.2019

 • W jakim paragrafie ująć wydatki na napoje wydawane pracownikom

  Porada aktualna | data dodania: 01.10.2019

  Na podstawie § 4 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów, pracodawca zapewnia napoje pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28 stopni Celsjusza. Czy pracodawca może przekazać napoje pracownikom bez pokwitowania odbioru? Czy klasyfikacja budżetowa wydatku to nadal § 302 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń”?

 • Wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży własnej zamiast roboczej – jaki paragraf

  Porada aktualna | data dodania: 01.10.2019

  Jak należy sklasyfikować wydatek w zakresie wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży własnej zamiast roboczej oraz szkolenia dla osoby zatrudnionej do wykonywania prac społecznie użytecznych na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia? Czy będzie to § 303 „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych”?

 • Czy kwota 40 euro stanowi dochód budżetu państwa

  Porada aktualna | data dodania: 01.10.2019

  Jednostka samorządu terytorialnego pobiera dochody w ramach wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami (gospodarka nieruchomościami). W związku z tymi dochodami (dochody z dzierżawy, najmu i opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste), pobierana jest także rekompensata za koszty odzyskiwania należności 40 euro - art. 10 ustawy z o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Czy rekompensata stanowi dochód budżetu państwa, a jednostka samorządu terytorialnego ma prawo do potrącenia 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami? Czy może rekompensata stanowi w całości dochód budżetu państwa lub w całości

 • Na jakim koncie samorządowe jednostki budżetowe powinny ujmować wydatki dotyczące realizowania projektów unijnych

  Porada aktualna | data dodania: 01.10.2019

  W niektórych źródłach można spotkać się z opinią, że konto 138 „Rachunek środków europejskich” występuje wyłącznie w państwowych jednostkach budżetowych. A zatem, czy konto 138 będzie kontem właściwym do ujmowania wydatków dotyczących projektów unijnych przez samorządowe jednostki budżetowe?

 • Dodatek stażowy a minimalne wynagrodzenie – zmiany od 1 stycznia 2020 r.

  Porada aktualna | data dodania: 01.10.2019

  Od 1 stycznia 2020 r. zaczyna obowiązywać ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę rozszerzająca katalog składników wynagrodzenia, które nie są uwzględniane przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika porównywanego z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę, o dodatek do wynagrodzenia przysługujący za staż pracy.

 • Jednorazowe świadczenie na start dla nauczycielki kontynuującej staż we wrześniu 2019 r.

  Porada aktualna | data dodania: 01.10.2019

  PROBLEM: Z dniem 1 września 2018 r. nauczycielka rozpoczęła staż na nauczyciela kontraktowego, który trwał do 30 czerwca 2019 r. (umowa na zastępstwo). Od 1 września 2019 r. zawarto z nią kolejną umowę i kontynuuje staż rozpoczęty w poprzednim roku szkolnym. Czy nauczycielce należy się jednorazowe świadczenie na start w wysokości 1000 zł?

 • Jakimi dokumentami potwierdzać staż pracy u zagranicznego pracodawcy

  Porada aktualna | data dodania: 01.10.2019

  Pracownik domaga się, żeby do stażu urlopowego zaliczyć mu pracę u zagranicznego pracodawcy. Czy są jakieś przepisy, które określają, jakie dokumenty musi przedstawić taka osoba, żeby uznać jej roszczenia?

 • Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego pracownicy, której przedłużono umowę do dnia porodu

  Porada aktualna | data dodania: 01.10.2019

  PYTANIE: Pracodawca zatrudnia na czas określony pracownicę, która przyniosła zaświadczenie stwierdzające stan ciąży. Umowa terminowa uległa automatycznemu przedłużeniu do dnia porodu. Czy pracodawca ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego dziecko, które urodzi się w ostatnim dniu trwania umowy o pracę pracownicy?

 • Od 1 września 2019 r. podwyżka stawek wynagrodzeń pracowników młodocianych

  Porada aktualna | data dodania: 01.10.2019

  W dniu 1 września br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 13 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (dalej: rozporządzenie zmieniające). Przewiduje ono podwyżkę wynagrodzeń o 1 punkt procentowy dla każdego roku nauki. W związku ze wzrostem najniższych stawek zmianie uległy również zasady ich refundacji.

 • Bezpłatne obiady dla wszystkich uczniów a PIT

  Porada aktualna | data dodania: 01.10.2019

  PROBLEM: Powiat będzie realizował program, w ramach którego każdy uczeń szkoły podstawowej, niezależnie od sytuacji materialnej jego rodziny, będzie miał możliwość otrzymania bezpłatnego, ciepłego posiłku. Warunkiem otrzymania będzie wyrażenie chęci/zgody przez rodziców ucznia, jednak z rodzicami nie będą w tym zakresie zawierane żadne umowy. Wydawanie posiłków będzie ewidencjonowane. Czy w takiej sytuacji u rodziców uczniów powstanie dochód? Czy powiat powinien wystawić z tego tytułu PIT-11?

 • Zaniechanie prowadzenia ewidencji pomocniczej gruntów

  Porada aktualna | data dodania: 30.09.2019

  NIEPRAWIDŁOWOŚĆ

 • Nieprawidłowa ewidencja należności długoterminowych

  Porada aktualna | data dodania: 30.09.2019

  NIEPRAWIDŁOWOŚĆ

 • Zaniechanie prowadzenia ewidencji pozabilansowej wydatków niewygasających

  Porada aktualna | data dodania: 30.09.2019

  NIEPRAWIDŁOWOŚĆ

 • Brak kontroli merytorycznej wniosków o zaliczki

  Porada aktualna | data dodania: 30.09.2019

  NIEPRAWIDŁOWOŚĆ

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK