do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • Wigilia i mikołajkowe paczki a podatek i składki

  Porada aktualna | data dodania: 04.11.2018

  PYTANIE: Pracodawca planuje zorganizować wigilię dla pracowników i ich rodzin. W ramach uroczystości przewidziany jest poczęstunek, występy artystyczne, rozdanie paczek dla dzieci pracowników oraz przekazanie przedświątecznej pomocy finansowej - wszystko w ramach środków z zakładowego funduszu świadczeń pracowniczych (dalej: ZFŚS). Czy sfinansowanie takiego wieczoru jest dopuszczalne w ramach funduszu? Jeżeli tak, to czy tego rodzaju świadczenia podlegają opodatkowaniu? Czy dofinansowanie paczek dla dzieci powinno podlegać zróżnicowaniu?

 • Skutki niezłożenia oświadczenia majątkowego przez radnego

  Porada aktualna | data dodania: 01.11.2018

  PYTANIE: Jakie są sankcje za niezłożenie oświadczenia majątkowego przez radnych?

 • Składki ZUS w razie przejścia na urlop wychowawczy w trakcie miesiąca

  Porada aktualna | data dodania: 31.10.2018

  PYTANIE: Pracownica złożyła wniosek o urlop wychowawczy w okresie od 15 listopada 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r. W jaki sposób należy ustalić podstawę składek na ubezpieczenia społeczne za listopad 2018 r.?

 • Instruktaż: Jak prawidłowo postępować z nadpłatami w dochodach budżetowych?

  Porada aktualna | data dodania: 29.10.2018

  Nadpłaty to dochody nienależnie wpłacone na konto jednostki - przykładowo podwójnie zapłacona faktura czy zaokrąglona kwota wynikająca z decyzji, bo dłużnik nie pamiętał jej dokładnie albo zapłacił po terminie i „dołożył” kwotę na pokrycie odsetek. Mamy zatem bardzo różne kwoty nadpłat - od kilku groszy nawet po tysiące złotych. Pojawia się więc pytanie - co zrobić z nadpłatą?

 • Licencja na obsługę świadczenia „Dobry Start” (300+) – paragraf 421 czy 430?

  Porada aktualna | data dodania: 28.10.2018

  Pytanie: Czy zakup licencji do obsługi wniosków o świadczenie „Dobry Start” (300+) w oprogramowaniu do obsługi świadczeń wychowawczych (Sygnity) to paragraf 421 „Zakup materiałów i wyposażenia” czy 430 „Zakup usług pozostałych”? Czy traktować to jako zakup nowej licencji i ująć na koncie 020 „Wartości niematerialne i prawne”? Czy jeśli to pierwszy zakup, nowa licencja, a nie przedłużenie, to zastosować paragraf 421 i ująć na koncie 020, a jeśli przedłużenie, to zaklasyfikować do paragrafu 430 i nie ujmować na koncie 020?

 • Wymiana grzejników c.o. w obiekcie – paragraf 427, 430 czy 605?

  Porada aktualna | data dodania: 28.10.2018

  Pytanie: Mam fakturę o treści: Instalacje c.o. Opis do faktury brzmi: Wymiana grzejników c.o. w obiekcie . Chodzi o wymianę starych, ponad 20-letnich kaloryferów. Do którego paragrafu powinnam zakwalifikować tę fakturę?

 • Zakup paliwa do aut przeznaczonych do nauki jazdy – paragraf 421 czy 424?

  Porada aktualna | data dodania: 28.10.2018

  Pytanie: Pracuję w ponadgimnazjalnej szkole zawodowej. W ramach projektu unijnego dostaliśmy m.in. 2 auta do nauki jazdy. W jakim paragrafie powinnam ujmować zakup paliwa do tych aut? Auta będą służyły tylko i wyłącznie do celów dydaktycznych. Nie można nimi jechać np. po odbiór wyników egzaminów czy w innych sprawach. Czy właściwy będzie paragraf 424 „Zakup środków dydaktycznych i książek”? Rozważam zastosowanie paragrafu 421 „Zakup materiałów i wyposażenia”, ale w końcu chodzi o cel dydaktyczny.

 • Wynagrodzenie dla inspektora ochrony danych osobowych – paragraf 417 czy 430?

  Porada aktualna | data dodania: 28.10.2018

  Pytanie: W jakim paragrafie ująć fakturę VAT dotyczącą wynagrodzenia dla inspektora ochrony danych osobowych? Faktura została wystawiona na podstawie umowy zlecenia zawartej z firmą zajmującą się RODO.

 • Wykonanie i montaż barierek – paragraf 430 czy 470?

  Porada aktualna | data dodania: 28.10.2018

  Pytanie: W jakim paragrafie wydatków ująć wykonanie (na zamówienie) i montaż barierek ze stali nierdzewnej (wartość 5500 zł)?

 • Podzielona płatność – rozliczenia powiatu i jego jednostek

  Porada aktualna | data dodania: 26.10.2018

  Akcja zadawania pytań PODZIELONA PŁATNOŚĆ ekspert odpowiada PROBLEM: Powiat jako podatnik VAT rozlicza i płaci VAT z tytułu działalności prowadzonej przez siebie i przez swoje jednostki. Skoro każda jednostka posiada swój rachunek rozliczeniowy i do każdego z nich zostały utworzone rachunki VAT, na które

 • Nagroda w gminnym konkursie – płatnik PIT

  Porada aktualna | data dodania: 26.10.2018

  PROBLEM: Gmina podpisała umowę dotyczącą wykonania usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu akcji promocyjnej w formie loterii. Celem loterii jest zwiększenie wpływów do budżetu miasta poprzez zachęcenie osób niezameldowanych na terenie gminy do rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Loteria ma także

 • Czy świadczenie urlopowe przysługuje nauczycielowi przebywającemu na urlopie wychowawczym?

  Porada aktualna | data dodania: 23.10.2018

  Pytanie: Czy nauczyciel przebywający w danym roku na urlopie wychowawczym ma prawo do świadczenia urlopowego?

 • Zasady ewidencji majątku trwałego po zmianach – nowy próg 10 000 zł

  Porada aktualna | data dodania: 23.10.2018

  Problem : Ustawa z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2175) od 1 stycznia 2018 r. zmieniła próg kwotowy, do wysokości którego podatnicy mogą dokonywać jednorazowej amortyzacji - z 3500 zł do 10 000 zł. Jak w związku ze zmianą limitu wartości środków trwałych zdefiniować zasady ewidencji majątku trwałego?

 • Brak daty i godziny rozpoczęcia/zakończenia podróży w rachunkach kosztów podróży służbowych

  Porada aktualna | data dodania: 23.10.2018

  Nieprawidłowość: W jednostce budżetowej powszechnie przyjętą praktyką było niewskazywanie przez pracowników w rachunkach kosztów podróży służbowych dat i godzin rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowych. Mimo to rachunki takie były zatwierdzane jako prawidłowe i wypłacano na ich podstawie należności z tytułu zwrotów kosztów podróży służbowych, w tym z tytułu diet i ryczałtów na dojazdy.

 • Naruszenie zasad ustalania terminu płatności I raty łącznego zobowiązania pieniężnego

  Porada aktualna | data dodania: 23.10.2018

  Nieprawidłowość: Wszystkie decyzje wymiarowe na łączne zobowiązanie podatkowe od osób fizycznych na 2018 r., w trzech z dziesięciu sołectw gminy, zostały doręczone bez wskazania daty ich odbioru przez podatników. Decyzje zostały wydrukowane i przekazane doręczycielom gminnym w dniach od 6 do 8 marca 2018 r. Na ich podstawie dokonano przypisu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości na kontach szczegółowych podatników. Jako datę płatności pierwszej raty tych podatków wskazano 15 marca 2018 r.

 • Nieprzekazanie gminnym jednostkom budżetowym nieruchomości w trwały zarząd

  Porada aktualna | data dodania: 23.10.2018

  Nieprawidłowość: Wszystkie gminne jednostki budżetowe użytkowały nieruchomości zajęte na potrzeby realizacji ich zadań statutowych (siedziby, nieruchomości konieczne do wykonywania zadań) bez formalnego przekazania im ich w trwały zarząd. Nieruchomości figurowały w księgach rachunkowych urzędu gminy i przez ten urząd były amortyzowane.

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych ewidencji szczegółowej niezgodnie z polityką rachunkowości

  Porada aktualna | data dodania: 23.10.2018

  Nieprawidłowość: Według polityki rachunkowości jednostki budżetowej ewidencja szczegółowa do konta 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych” powinna być prowadzona w technice komputerowej za pomocą oprogramowania X. Faktycznie była jednak prowadzona częściowo w technice komputerowej (w zakresie należności podatkowych), a częściowo ręcznie - w zakresie należności cywilnoprawnych (np. z tytułu czynszów najmu i dzierżawy). Ewidencja ręczna była prowadzona na luźnych karatach kontowych, nieoznaczonych nazwą jednostki, nazwą ewidencji, symbolem konta syntetycznego, do którego była prowadzona, oraz utrzymywanych w nieuporządkowanym zbiorze.

 • Nieprawidłowe udokumentowanie faktu przeprowadzenia spisu z natury

  Porada aktualna | data dodania: 23.10.2018

  Nieprawidłowość: Wyniki spisu z natury środków trwałych zostały ujęte na arkuszach spisu z natury nieobjętych ewidencją i kontrolą zużycia. Fakt ten został ujawniony w trakcie kontroli, po 2 latach od przeprowadzenia spisu, ponieważ część arkuszy wypełnionych przez jeden z trzech zespołów spisowych nie była ponumerowana i oznaczona pieczęcią „druk ścisłego zarachowania”. Przewodniczący tego zespołu spisowego wyjaśnił, że zespoły spisowe otrzymały przed spisem nieocechowane druki, które numerowali członkowie zespołu spisowego i w zamieszaniu związanym z inwentaryzacją nie zauważyli, iż niektóre z nich zostały bez numerów. Po przeprowadzeniu inwentaryzacji do księgi druków ścisłego zarachowania była wpisywana liczba arkuszy faktycznie

 • Planowanie wydatków na świadczenia BHP w szkole

  Porada aktualna | data dodania: 23.10.2018

  Jakie wydatki należy ująć w planie finansowym szkoły na pokrycie świadczeń BHP dla nauczyli, pracowników administracyjnych i obsługi?

 • Podstawa obliczenia kwoty odpisu na ZFŚS dla nauczyciela emeryta

  Porada aktualna | data dodania: 23.10.2018

  Jak obliczyć odpis na ZFŚS dla nauczyciela emeryta, który w decyzji ZUS o przyznaniu emerytury ma - oprócz emerytury - przyznane dodatki: pielęgnacyjny, energetyczny, kompensacyjny? Czy należy je uwzględnić, czy jako podstawę naliczenia odpisu przyjąć wyłącznie kwotę emerytury brutto?

 • Ekonomiczny okres użyteczności licencji na oprogramowanie komputerowe

  Porada aktualna | data dodania: 23.10.2018

  Szkoła zakupiła w 2016 r. licencję na dziennik elektroniczny za 1750 zł. Według umowy licencja została nabyta na 2 lata (2016/2017 i 2017/2018). Opłata zgodnie z opisem na fakturze została wniesiona za rok. W 2017 r. otrzymaliśmy fakturę na rok szkolny 2017/2018, czyli na każdy rok została wystawiona osobna faktura. Czy prawidłowe było ujęcie tego wydatku w 2016 r. w paragrafie 4210 i na koncie 020 „Wartości niematerialne i prawne” (sugerowałam się umową na 2 lata), a w 2017 r. - w paragrafie 4300, z pominięciem konta 020? Jak ująć fakturę obejmującą kolejny rok szkolny 2018/2019, wystawioną do umowy nabycia licencji na 2018/2019? Czy wartość z faktury należy ująć wyłącznie w paragrafie wydatkowym 4210 bez księgowania na koncie 020?

 • Określanie wymiaru etatu i trwania umowy zawartej na zastępstwo

  Porada aktualna | data dodania: 23.10.2018

  PYTANIE: Nieobecna pracownica jest zatrudniona na 1/2 etatu. Z osobą, która ma za nią świadczyć pracę na zastępstwo, pracodawca chce zawrzeć umowę na pełny etat. Czy jest to dopuszczalne? Jak określić końcową datę takiej umowy?

 • Zatrudnienie osoby rozpoczynającej pracę na okres krótszy niż 2 lata szkolne

  Porada aktualna | data dodania: 22.10.2018

  PYTANIE: Od 1 września 2018 r. zasadą jest zatrudnianie nauczycieli stażystów na okres 2 lat szkolnych w celu realizacji przez nich stażu. Tak jak dotychczas, możliwe jest jednak zatrudnienie stażysty na okres krótszy, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą wynikającą z organizacji nauczania lub koniecznością zastąpienia nieobecnego nauczyciela w pracy (art. 10 ust. 2 i 7 Karty Nauczyciela). Nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez składania wniosku, z początkiem roku szkolnego (nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć), pod warunkiem że spełnia warunki do otwarcia stażu (art. 9d ust. 1 Karty Nauczyciela). W przypadku zatrudnienia nauczyciela na okres krótszy niż 2 lata szkolne, nauczyciel może realizować staż, chyba że na podstawie art. 10 ust. 11 Karty Nauczyciela

 • Świadczenia emerytalne dla nauczycieli

  Porada aktualna | data dodania: 22.10.2018

  Nauczyciel uzyskuje prawo do powszechnej emerytury wynikającej z przepisów ustawy emerytalnej. Ponieważ jednak uznawany jest za pracownika wykonującego pracę w szczególnym charakterze, otrzymał również prawo do emerytury w obniżonym wieku emerytalnym. Nie są to jedyne świadczenia, które po zakończeniu zatrudnienia może uzyskać pedagog. W niniejszym opracowaniu ommówiono świadczenia emerytalne, o które może ubiegać się nauczyciel, oraz zasady, warunki i tryb ich przyznawania.

 • Jak obliczyć liczbę osób zgłaszanych do ubezpieczenia chorobowego

  Porada aktualna | data dodania: 22.10.2018

  PYTANIE: Pracodawca zatrudnia kilkunastu pracowników i kilku zleceniobiorców. W 2018 r. nie jest płatnikiem zasiłków. Na dzień 30 listopada 2018 r. zweryfikuje liczbę zatrudnionych w celu ustalenia, czy w kolejnym roku kalendarzowym będzie swoim podwładnym wypłacać zasiłki. Czy zleceniobiorcy są uwzględniani przy obliczaniu liczby zatrudnionych, od których zależy obowiązek wypłaty zasiłków?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK