do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • Nabywanie spadków przez gminę – rozwiązania księgowe w pytaniach i odpowiedziach

  Porada aktualna | data dodania: 19.07.2018

 • Jak w dokumentacji ZUS ujmować urlopy bezpłatne?

  Porada aktualna | data dodania: 18.07.2018

  PROBLEM : Pracownik będzie przebywał cały miesiąc na urlopie bezpłatnym. Czy pracodawca zawsze musi się zgadzać na udzielenie urlopu? Czy okres tej nieobecności należy wykazać w imiennym raporcie ZUS RCA czy tylko w ZUS RSA? Jakim ubezpieczeniom podlega pracownik, który podczas urlopu bezpłatnego zawarł umowę zlecenia? Jak długo w trakcie urlopu bezpłatnego zachowuje ważność ubezpieczenie zdrowotne?

 • Budynki przekazane do SP ZOZ w nieodpłatne użytkowanie

  Porada aktualna | data dodania: 18.07.2018

  W 2003 r. zostały przekazane do samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej budynki i budowle w formie nieodpłatnego użytkowania. Gdzie faktycznie powinien zostać ujęty majątek - w gminie czy przychodni?

 • W jakim paragrafie (§ 430 czy § 443) należy ująć abonament RTV?

  Porada aktualna | data dodania: 16.07.2018

  Abonament RTV, czyli opłata radiowo-telewizyjna powinien być ujęty w § 430 „Zakup usług pozostałych”, jak wynika z załącznika nr 4 do rozporządzenia o klasyfikacji budżetowej. Zgodnie z opisem do tego paragrafu, obejmuje on wydatki funduszu operacyjnego, którego przeznaczenie jest niejawne, oraz wydatki na zakup usług (z

 • Jak zaksięgować zakup telefonu komórkowego z odwrotnym obciążeniem

  Porada aktualna | data dodania: 16.07.2018

  Przedszkole publiczne zakupiło telefon komórkowy ze środków budżetowych. Faktura za telefon jest fakturą z odwrotnym obciążeniem VAT. Jednostka zapłaciła należność netto w wysokości 1,00 zł operatorowi, klasyfikując wydatek w § 421 „Zakup materiałów i wyposażenia”. Natomiast kwota podatku w wysokości 0,23 zł została przekazana na rachunek urzędu miasta, jako VAT należny, który następnie urząd odprowadzi do urzędu skarbowego. W jakim paragrafie powinien być zakwalifikowany wydatek w kwocie 0,23 zł?

 • Podzielona płatność w jednostce budżetowej

  Porada aktualna | data dodania: 12.07.2018

  Akcja zadawania pytań PODZIELONA PŁATNOŚĆ ekspert odpowiada PROBLEM: J estem księgową w niewielkiej oświatowej samorządowej jednostce budżetowej. Wystawiam w ciągu miesiąca dwie faktury - jedną za wynajem pomieszczenia (dochody budżetowe) i drugą za media w tym pomieszczeniu (dochody własne

 • Podzielona płatność – kto jest posiadaczem rachunku

  Porada aktualna | data dodania: 12.07.2018

  Akcja zadawania pytań PODZIELONA PŁATNOŚĆ ekspert odpowiada PROBLEM: Czy w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (dalej: Prawo bankowe) jednostki i zakłady budżetowe są posiadaczami rachunków rozliczeniowych, czy ich posiadaczem jest gmina? Czy założenie rachunków VAT dla jednostek budżetowych i

 • Dysponowanie środkami na rachunku VAT

  Porada aktualna | data dodania: 11.07.2018

  PROBLEM: Kto powinien decydować o sposobie dysponowania środkami, które będą wpływały na rachunek VAT?   ODPOWIEDŹ: O przeznaczeniu środków z rachunku VAT na zapłatę w formie podzielonej płatności za faktury zakupowe decydować może i powinien kierownik tej jednostki.  

 • Wypłata wynagrodzenia kuratorowi powołanemu przez sąd a rozliczenie PIT

  Porada aktualna | data dodania: 11.07.2018

  PROBLEM: Wojewódzka jednostka budżetowa wystąpiła do sądu o ustanowienie kuratora dla spółki z o.o. w związku z koniecznością podejmowania czynności związanych z udziałem spółki w realizacji projektu jako beneficjenta środków pomocowych. W spółce są trudności z powołaniem zarządu, więc brak wymaganej

 • Ewidencja księgowa wykonania altany dla DPS

  Porada aktualna | data dodania: 06.07.2018

  Dom pomocy społecznej zamówił altanę. Na fakturze widnieje zapis: ,,wykonanie altany”, wartość - 9300 zł. Jak ująć taką usługę w ewidencji księgowej? Czy właściwy jest § 421 „Zakup materiałów i wyposażenia” jako zakup altany, czy § 430 „Zakup usług pozostałych” jako usługa? Jak postąpić z przyjęciem na konto 013 „Pozostałe środki trwałe” i z umorzeniem?

 • Czy ze środków z dotacji z budżetu państwa na prowadzenie ŚDS można sfinansować szkolenie zastępcy głównego księgowego

  Porada aktualna | data dodania: 05.07.2018

  Jednostka budżetowa (MOPS) realizująca szereg różnych zadań z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, pieczy zastępczej, prowadzi również dwa środowiskowe domy pomocy (dalej: ŚDP). Z planu finansowego ŚDS opłacani są pracownicy świadczący wsparcie dla uczestników ŚDS, oraz jedna osoba z działu finansowo-księgowego obsługująca zadanie. Czy zatem sfinansowanie z tych środków szkolenia z rachunkowości budżetowej dla kierownictwa działu będzie prawidłowym wykorzystaniem środków z dotacji? Kierownictwo, mimo że jest finansowane z innych środków, odpowiada za organizację całej rachunkowości, zarządza wszystkimi środkami (również dotacją na ŚDS), nadzoruje pracę działu (również osobę księgującą ŚDS). Czy zatem w myśl obowiązujących

 • Czy urlop bezpłatny ma wpływ na ustalenie dodatku stażowego dla pracownika samorządowego

  Porada aktualna | data dodania: 05.07.2018

  Urzędnik samorządowy dostał urlop bezpłatny w swoim podstawowym miejscu pracy, żeby podjąć pracę w innej jednostce samorządowej. Jak wyliczyć dla niego dodatek stażowy?

 • Kiedy należy wypłacić wynagrodzenie za czas choroby, a od kiedy zasiłek chorobowy pracownikowi, który ukończył 50 lat

  Porada aktualna | data dodania: 04.07.2018

  Pracownica mająca 30 lat chorowała w okresie od 10 do 19 lutego 2017 r. (10 dni), od 24 maja do 11 czerwca 2017 r. (19 dni) i od 10 do 24 października 2017 r. (15 dni). Jak liczyć okres, kiedy należy wypłacić wynagrodzenie za czas choroby, a od kiedy zasiłek chorobowy, jeżeli między okresami zwolnień są przerwy?

 • Jak prawidłowo ująć w sprawozdaniu Rb-28S opłatę za pobór wód płatną raz na kwartał?

  Porada aktualna | data dodania: 29.06.2018

  Jak należy wykazać w sprawozdaniu Rb-28S opłatę za pobór wód płatną raz na kwartał, gdy termin płatności za 4 kwartał przypada 31 stycznia 2019 r. (4 raty po 600 zł)? Zaangażowanie wydatków wynosi:

 • Instruktaż: Split payment w rachunkowości jednostek sektora publicznego

  Porada aktualna | data dodania: 29.06.2018

  Przed jednostkami sektora publicznego nowe wyzwanie - mechanizm podzielonej płatności (tzw. split payment). To ustawa z 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 62) wprowadziła liczne zmiany w ustawie o VAT, Prawie bankowym, a ponadto m.in. w ustawie o rachunkowości, związane z tym sposobem płatności. Co to jest mechanizm podzielonej płatności i jak go stosować w praktyce jednostek sektora finansów publicznych?

 • Czy kierownik jednostki może umarzać odsetki od nieterminowych płatności?

  Porada aktualna | data dodania: 29.06.2018

  Pytanie: Zwracam się z pytaniem dotyczącym umorzenia należności cywilnoprawnych w jednostkach budżetowych. Naliczamy odsetki od nieterminowych płatności. Nie wysyłamy not odsetkowych do kwoty 8,70 zł. Odsetki te „wiszą” później na koncie po 0,30 zł, po 0,01 zł. Czy są jakieś przepisy szczegółowe dające kierownikowi jednostki prawo do ich umorzenia?

 • Niewłaściwe udokumentowanie przypisów i odpisów podatku od środków transportowych

  Porada aktualna | data dodania: 28.06.2018

  Nieprawidłowość: W urzędzie miasta nie przestrzegano przepisów dotyczących ewidencji księgowej podatków. Inspektor ds. podatków lokalnych wprowadzał zapisy na karcie kontowej dla podatku od środków transportowych na podstawie otrzymanych informacji o zbyciu lub nabyciu pojazdu.

 • Zawyżenie wartości środka trwałego

  Porada aktualna | data dodania: 28.06.2018

  Nieprawidłowość: W jednostce zawyżono wartość środka trwałego o koszty niezwiązane bezpośrednio z jego wytworzeniem (w tym wynagrodzenie koordynatora projektu, koszty konferencji podsumowującej wykonanie projektu i gadżetów promocyjnych).

 • Zasilanie podstawowego rachunku bankowego jednostki środkami z rachunku bankowego sum depozytowych

  Porada aktualna | data dodania: 28.06.2018

  Nieprawidłowość: Kilka razy w ciągu roku jednostka budżetowa dokonywała przelewu środków z rachunku bankowego sum depozytowych na podstawowy rachunek bankowy jednostki. Środki te były wykorzystywane w celu pokrycia wydatków związanych z realizacją bieżących zadań, w tym także na przelew składek ZUS od wynagrodzeń pracowników. Następnie po wpływie na rachunek bieżący środków np. z tytułu raty podatku od nieruchomości od osób prawnych, udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych środki te były z powrotem przekazywane na rachunek sum depozytowych.

 • Nieprawidłowe gromadzenie dochodów na wydzielonym rachunku

  Porada aktualna | data dodania: 28.06.2018

  Nieprawidłowość: Jednostka oświatowa gromadziła na wydzielonym rachunku utworzonym zgodnie z art. 223 uofp m.in. dochody z najmu pomieszczeń dla kilku podmiotów oraz z dzierżawy placu szkolnego dla ośrodka szkolenia kierowców. Każda z umów została zawarta na 3 lata. Gromadzenie dochodów z tytułu tych umów było niezgodne z uchwałą rady powiatu w sprawie określenia dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez powiatowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową. Z uchwały tej wynikało, że źródłem dochodów gromadzonych przez zespół szkół mogą być opłaty za jednorazowy wynajem pomieszczeń szkolnych oraz sprzętu szkolnego. Czynsz dzierżawny w ogóle nie został wymieniony jako źródło dochodów

 • Jak klasyfikować zwrot VAT z urzędu skarbowego?

  Porada aktualna | data dodania: 28.06.2018

  Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje paragraf 094 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”. Czy w paragrafie tym należy ujmować zwroty VAT z urzędu s karbowego wynikające z deklaracji VAT-7 za listopad i grudzień poprzedniego roku, uzyskane w roku następnym (zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług zwrot VAT następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia na rachunek bankowy podatnika)? Czy w paragrafie 094 należy także ujmować zwroty VAT z u rzędu s karbowego uzyskane w trakcie roku kalendarzowego w wyniku złożenia, w tym roku, korekt deklaracji VAT-7 za lata ubiegłe?

 • Zaangażowanie wydatków w jednostce budżetowej

  Porada aktualna | data dodania: 28.06.2018

  Problem: Pojęcie zaangażowania funkcjonuje w systemie prawa już dość długo. Jednak w jednostkach wciąż zdarzają się nieprawidłowości w zakresie jego ewidencji. Częste są przypadki nieewidencjonowania zaangażowania wydatków lat przyszłych, nieewidencjonowania zaangażowania na bieżąco lub wykazywania w sprawozdaniach nieprawidłowych kwot dotyczących zaangażowania. Problemem jest też nieterminowe przekazywanie do komórki finansowej dokumentów będących podstawą do ewidencji zaangażowania. Przyczyną tego może być brak odpowiednich zapisów w polityce rachunkowości danej jednostki, gdzie trzeba wskazać, jakie rodzaje dokumentów będą podstawą zapisów zdarzeń związanych z zaangażowaniem. Zapis taki może znaleźć się również w instrukcji obiegu

 • Sprzedaż odpadów – paragraf 097 czy inny?

  Porada aktualna | data dodania: 28.06.2018

  Sprzedajemy odpady, a konkretnie zużyty olej jadalny. Jaki paragraf dochodów należy tu zastosować? Czy właściwy będzie paragraf 097?

 • Artykuły spożywcze z przeznaczeniem dla uczniów – paragraf 422 czy 421?

  Porada aktualna | data dodania: 27.06.2018

  Pytanie: W jednostce oświatowej zostały zakupione napoje i lody z przeznaczeniem na organizację dnia sportu dla uczniów. Chciałabym się utwierdzić w prawidłowości klasyfikacji budżetowej. Czy do tego typu wydatków powinnam zastosować paragraf 422 „Zakup środków żywności”, czy może właściwy będzie paragraf 421 „Zakup materiałów i wyposażenia”?

 • Jak zorganizować przetarg na sprzedaż nieruchomości rolnej

  Porada aktualna | data dodania: 26.06.2018

  Gmina chce ogłosić przetargi ustne ograniczone na sprzedaż nieruchomości rolnych stanowiących jej własność. Myślimy o dopuszczeniu udziału w przetargu osób, które nie są rolnikami indywidualnymi, ale mają zgodę dyrektora KOWR. Jak ustalić kryteria, zasady, weryfikację dokumentów do przetargu (jakie dokumenty, kiedy je weryfikować), aby przeprowadzić przetarg zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego oraz innymi ustawami i rozporządzeniami?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK