do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • Rozliczenie świadczeń po zmarłym pracowniku

  Porada aktualna | data dodania: 08.12.2017

  Problem: Pracownik dokonał kradzieży. Wysłaliśmy w związku z tym na jego adres domowy pismo w sprawie zwolnienia dyscyplinarnego (pracownik nie był obecny w pracy w chwili, gdy przełożony dowiedział się o kradzieży), lecz przed jego doręczeniem pracownik zmarł. Czy rodzina ma prawo do odprawy pośmiertnej? Pracownik ten miał prawo do 26 dni urlopu, a zmarł 2 grudnia 2017 r. Wykorzystał w tym roku 20 dni (tj. 160 godzin) urlopu. Za jaki wymiar urlopu należy naliczyć ekwiwalent pieniężny?

 • Jak należy amortyzować środki trwałe ujawnione w trakcie inwentaryzacji

  Porada aktualna | data dodania: 08.12.2017

  PROBLEM: W trakcie przeprowadzanej inwentaryzacji ujawniono, że część środków trwałych zakupionych w latach wcześniejszych nie jest ujęta w ewidencji środków trwałych, a co za tym idzie, nigdy nie była amortyzowana. W jaki sposób ująć te środki trwałe w trakcie inwentaryzacji?

 • Niesporządzenie zestawień sald inwentaryzowanych składników aktywów

  Porada aktualna | data dodania: 01.12.2017

  Nieprawidłowość: W urzędzie miejskim nie sporządzono na dzień inwentaryzacji zestawień sald kont ksiąg pomocniczych prowadzonych techniką ręczną w księgach inwentarzowych dla następujących aktywów: długoterminowe aktywa finansowe, pozostałe środki trwałe, dobra kultury.

 • Nieuprawniona zmiana metody inwentaryzacji środków transportu

  Porada aktualna | data dodania: 01.12.2017

  Nieprawidłowość: Pojazdy jednostki: samochód osobowy, bus do przewozu osób niepełnosprawnych oraz kosiarka samobieżna z pługiem odśnieżającym zostały zinwentaryzowane metodą weryfikacji z dokumentacją (dowodami nabycia), zamiast w drodze spisu z natury. Zmieniono metodę inwentaryzacji, mimo że zgodnie z wystawionymi zleceniami pracy i kartami drogowymi wszystkie pojazdy w dniu przeprowadzania inwentaryzacji, tj. 30 grudnia 2016 r., znajdowały się w garażu jednostki.

 • Koszty podróży związane wykonaniem umowy-zlecenia – paragraf 417 czy inny?

  Porada aktualna | data dodania: 29.11.2017

  Pytanie: Dyrektor szkoły zawarł umowę-zlecenie z osobą z zewnątrz na przeprowadzenie warsztatów. W umowie tej znalazł się zapis o wypłacie wynagrodzenia, jak również zapis dotyczący zwrotu kosztów podróży na podstawie poniesionych przez tę osobę wydatków (bilety PKS). W jakim paragrafie należy ująć koszty podróży? Czy w tym samym co umowę-zlecenie?

 • Zakup szelek bezpieczeństwa do pracy na wysokości – paragraf 421 czy 302?

  Porada aktualna | data dodania: 29.11.2017

  Pytanie: W jakim paragrafie powinnam ująć zakup szelek bezpieczeństwa do pracy na wysokości? Czy będzie to paragraf 421 „Zakup materiałów i wyposażenia” czy może powinnam potraktować to jako niezbędny element indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem i ująć w paragrafie 302 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”?

 • Koszty gospodarowania odpadami (opłata recyklingowa) – paragraf 606 czy inny?

  Porada aktualna | data dodania: 28.11.2017

  Pytanie: Na fakturze za lodówkę mam wyszczególnione koszty KGO jako koszty gospodarowania odpadami (inaczej opłata recyklingowa). Przeczytałam gdzieś w internecie, że powinnam je potraktować jako normalny element ceny i doliczyć do wartości lodówki (paragraf 606). Czy tak jest na pewno?

 • Warunki zatrudnienia na stanowisku skarbnika gminy

  Porada aktualna | data dodania: 27.11.2017

  Jestem młodą i ambitną osobą, skończyłem studia I i II stopnia z rachunkowości i jestem drugi rok na stażu (staż przeplatany z zatrudnieniem na pokrewnych stanowiskach), obecnie w księgowości. Obecna pani skarbnik za kilka miesięcy odchodzi na emeryturę i widziałaby mnie na swoim miejscu. Jednak jednym z wymogów jest co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości, co jest dla mnie nie do przeskoczenia. Dlatego ostatnio wpadliśmy na inny pomysł, mianowicie: w maju 2014 r. zostały wprowadzone zmiany dotyczące wydawania zaświadczeń i certyfikatów księgowego uprawniających do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, w wyniku czego wymagane są do spełnienia dwa warunki:

 • Wpływy za media – paragraf 097 czy 083?

  Porada aktualna | data dodania: 27.11.2017

  Pytanie: Obciążamy notami księgowymi inną jednostkę budżetową, która prowadzi działalność w tym samym budynku. Do tej pory moja poprzedniczka wszystkie wpływy za media (tj. energia elektryczna, gaz, woda, ścieki, kanalizacja, śmieci) ujmowała w paragrafie 097, ale ja mam wątpliwości. Według mnie powinien to być paragraf 083. Proszę o podpowiedź, jak powinno być prawidłowo.

 • Czy edukacja domowa w przedszkolu daje prawo do dotacji

  Porada aktualna | data dodania: 24.11.2017

  Czy gmina powinna wypłacić przedszkolu niepublicznemu zaległą dotację oświatową (za 2014 r.) w związku z edukacją domową dziecka realizującego w tym trybie obowiązek przedszkolny?

 • Po jakim okresie przedawniają się roszczenia o zaniżoną dotację oświatową

  Porada aktualna | data dodania: 24.11.2017

  W 2011 r. gmina wypłaciła o około 50 000 zł mniejszą dotację na podstawie ustawy o systemie oświaty w porównaniu do prawidłowej kwoty. Gmina została pozwana do sądu cywilnego. Czy gmina słusznie podniosła w sądzie zarzuty:

 • Jak gmina rozlicza opłatę wpisową za udział w biegu ulicznym

  Porada aktualna | data dodania: 24.11.2017

  Gmina jest organizatorem biegu ulicznego. Celem imprezy jest promocja kultury fizycznej, zdrowego stylu życia oraz lokalnej społeczności. Jaką stawkę VAT zastosować do opłaty wpisowej? Jak rozliczyć nieodpłatny udział w biegu dla części biegaczy (emeryci, młodzież)?

 • Przekształcenie zespołu szkół a wydzielony rachunek dochodów

  Porada aktualna | data dodania: 24.11.2017

  PROBLEM: Nasza jednostka od 1 września została przekształcona z zespołu szkół na szkołę podstawową. Uchwała rady gminy z 2012 r. mówiła o utworzeniu wydzielonego rachunku dochodów własnych i zasadach jego funkcjonowania w zespole szkół. Podjęcie nowej uchwały na prowadzenie wydzielonego rachunku nastąpi najszybciej w październiku. Czy można prowadzić działalność, np. wpłaty na dożywianie dzieci w stołówce, wpłaty na duplikaty legitymacji i świadectw, opierając się na "starej" uchwale? Jeżeli nie, to w jaki sposób powinnyśmy rozwiązać problem dochodów własnych do czasu podjęcia uchwały przez radę gminy?

 • Księgowanie wydatków w szkole podstawowej przekształconej z gimnazjum

  Porada aktualna | data dodania: 24.11.2017

  Jak będzie wyglądało księgowanie wydatków w szkole podstawowej przekształconej z gimnazjum, w której funkcjonują klasy gimnazjalne? Czy podział na klasyfikacje budżetowe musi zostać dokonany na zasadzie proporcjonalności wydatków, czy też można go dokonać na wybranych wydatkach, np. tylko płace?

 • Ewidencja księgowa zakupu udziału w spółce z o.o.

  Porada aktualna | data dodania: 24.11.2017

  Gmina A od gminy B odkupiła jeden udział w spółce z o.o. Nabycie miało formę umowy kupna-sprzedaży zawartej przed notariuszem. Udział ten nie zostanie zarejestrowany w KRS ze względu na proporcjonalnie małą liczbę posiadanych udziałów przez gminę A. Czy gmina A na podstawie umowy kupna-sprzedaży może zaewidencjonować wartość udziałów na koncie 030, pomimo że nie jest wykazana w KRS?

 • Ewidencja księgowa umorzonej należności

  Porada aktualna | data dodania: 24.11.2017

  PROBLEM: Jednostka budżetowa administracji rządowej w drodze decyzji administracyjnej nakłada kary pieniężne na przedsiębiorców. Kary te stanowią dochód budżetu państwa. Zgodnie z ustawą, kary pieniężne podlegają pod dział III Ordynacji podatkowej. Do przedsiębiorcy, który nie zapłaci w terminie, wystawia się upomnienie. Jeżeli po otrzymaniu upomnienia nie zapłaci, wystawiany jest tytuł wykonawczy do urzędu skarbowego w celu przeprowadzenia egzekucji. Urząd skarbowy po przeprowadzeniu egzekucji np. ściąga część kwoty i umarza postępowanie, ponieważ przedsiębiorca likwiduje działalność gospodarczą i zostaje wykreślony z rejestru przedsiębiorców (jednoosobowa działalność gospodarcza). Dodatkowo nie posiada żadnego majątku. Czy na podstawie tego postanowienia z urzędu

 • Korekta błędnie wyliczonych należności za odbytą podróż służbową

  Porada aktualna | data dodania: 24.11.2017

  Pracownik źle wyliczył koszty delegacji. Różnica jest bardzo mała, bo dwa grosze, ale chciałabym, żeby było uczciwie – my jako jednostka jesteśmy winni te grosze. Czy będzie prawidłowo, jeżeli wystawię notę uznaniową i na jej podstawie przelejemy zobowiązanie na rachunek bankowy pracownika?

 • Przekazanie środków trwałych między jednostką nadrzędną i podległą

  Porada aktualna | data dodania: 24.11.2017

  Jednostka budżetowa (szkoła) otrzymała na podstawie umowy darowizny od jednostki nadrzędnej 10 komputerów o jednostkowej wartości 1500 zł (jako pomoce dydaktyczne). Jak należy zaksięgować ten przychód: wyłącznie na kontach Wn 013/Ma 072 czy też na kontach Wn 013/Ma 760 i Wn 401/Ma 072 oraz Ma 800?

 • Zmiana stanowiska nauczyciela mianowanego

  Porada aktualna | data dodania: 24.11.2017

  Problem: Na jakiej podstawie dyrektor przenosi nauczyciela mianowanego z etatu nauczyciela wychowania przedszkolnego „0” – wymiar 22/22 etatu na etat nauczyciela klasy II szkoły podstawowej – wymiar etatu 18/18? Czy mają zastosowanie w tym przypadku art. 91c ust. 1 Karty Naucz yciela i art. 29 § 32 oraz § 4 Kodeksu pracy, zgodnie z którymi dyrektor szkoły informuje nauczyciela na piśmie o zmianie jego obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych (arkusz organizacyjny na bieżący rok szkolny), czy też art. 18 Karty Nauczyciela?

 • Zakończenie umowy na zastępstwo

  Porada aktualna | data dodania: 24.11.2017

  Problem: Pracownica bezpośrednio po zakończeniu urlopu rodzicielskiego będzie korzystała z urlopu wypoczynkowego. Kiedy w takiej sytuacji kończy się umowa pracownika zatrudnionego na zastępstwo? Czy będzie to zakończenie urlopu rodzicielskiego, czy może dzień zakończenia urlopu wypoczynkowego?

 • Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na okres próbny

  Porada aktualna | data dodania: 24.11.2017

  Problem: Czy możliwe jest wypowiedzenie umowy o pracę zawartej z pracownikiem na okres próbny?

 • Uchwalanie przez gminy stawek podatku od nieruchomości

  Porada aktualna | data dodania: 24.11.2017

  PYTANIE Rady gminy mają obowiązek ustalania wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na ich terenie. W jakim terminie muszą to zrobić? Co w sytuacji, gdy gmina nie ustali nowych wartości na dany rok? Czy można zmieniać stawki w trakcie roku? ODPOWIEDŹ Rady gmin nie muszą uchwalać stawek

 • Dotacja na zimowe utrzymanie dróg przejętych porozumieniem od innej JST

  Porada aktualna | data dodania: 24.11.2017

  PROBLEM Między gminą a powiatem jest zawarte porozumienie o przekazaniu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy. Powiat na realizację zadania przekazuje dotację w wartości brutto (taki zapis zawarto w porozumieniu). Wysokość dotacji jest obliczana jako procentowy udział sieci dróg powiatowych na terenie

 • Wymiar godzin w dniu wolnym udzielanym za pracę w niedzielę

  Porada aktualna | data dodania: 24.11.2017

  Problem: Jesteśmy jednostką samorządową. Zlecamy niekiedy pracownikom pracę w niedzielę – zwykle trwa ona 4–5 godzin. Czy musimy wyznaczać dzień wolny za taką pracę wówczas, gdy pracownik ma 8 godzin do przepracowania? Czy możemy tak ułożyć rozkład czasu pracy, aby jednego dnia pracownik miał przepracować właśnie te 4–5 godzin, i wówczas udzielić mu dnia wolnego?

 • Przeniesienie pracownika samorządowego do pracy w innej jednostce

  Porada aktualna | data dodania: 24.11.2017

  Problem: W jakiej sytuacji możliwe jest przeniesienie pracownika samorządowego do pracy w innej jednostce? Czy w jednostce, do której został przeniesiony, może pobierać wyższe wynagrodzenie niż dotychczas?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK