do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • Sposób wykazania zapasów materiałów w sprawozdaniu Rb-30S

  Porada aktualna | data dodania: 23.04.2018

  Jak należy zaksięgować zakup opału w zakładzie budżetowym i wykazać to w sprawozdaniu Rb-30S? W chwili zakupu materiały ujmuję zapisem:

 • Nieuprawniona zmiana zasad funkcjonowania konta 221

  Porada aktualna | data dodania: 20.04.2018

  Nieprawidłowość: W zakładowym planie kont jednostki budżetowej zapisano, że: na stronie Wn konta 221 ujmuje się ustalone należności z tytułu dochodów budżetowych oraz odpisy należności zapisem ujemnym, a na stronie Ma - wpłaty należności oraz zwroty nadpłat zapisem ujemnym.

 • Weryfikacja kont w małej jednostce

  Porada aktualna | data dodania: 20.04.2018

  W małej jednostce organizacyjnej w komórce księgowości zatrudniona jest główna księgowa, która zajmuje się całością spraw związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Oprócz niej zatrudniony jest pracownik socjalny. Pozostali pracownicy jednostki to terapeuci. Czy w takim przypadku musi być wyznaczona „sztuczna” komisja inwentaryzacyjna, której członkowie własnym podpisem zatwierdzą weryfikację kont wykonaną faktycznie przez główną księgową? Czy można nie powoływać żadnej komisji i wtedy główna księgowa sama spisze protokół weryfikacji sald, a dyrektor go zatwierdzi?

 • Odliczenie przez gminę VAT związanego z uczestnictwem w projekcie poprawy jakości powietrza

  Porada aktualna | data dodania: 19.04.2018

  PROBLEM: Gmina bierze udział w realizacji projektu mającego na celu poprawę jakości powietrza. Jest jednym z wielu partnerów (w większości gmin). Koordynatorem projektu jest województwo. Gmina przeprowadziła działania wiążące się z kosztami pracy tzw. ekodoradców, przygotowaniem i wydrukiem

 • W jakim paragrafie klasyfikacji wydatków należy ująć opłatę wnoszoną do Krajowej Informacji Skarbowej za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów dotyczących podatku od towarów i usług?

  Porada aktualna | data dodania: 19.04.2018

  Zasady wydawania interpretacji indywidualnych zostały zawarte w rozdziale 1a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (dalej: Ordynacja podatkowa). Zgodnie z art. 14f § 1 Ordynacji podatkowej, wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od

 • W jakim rozdziale ewidencjonować wydatek dotyczący utrzymania zwierząt w schronisku?

  Porada aktualna | data dodania: 19.04.2018

  Zasady prawidłowej ewidencji poszczególnych wydatków do właściwych rozdziałów określa rozporządzenie Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze

 • Ujęcie zwrotu środków z niewykorzystanej dotacji celowej w sprawozdaniu budżetowym Rb-27S

  Porada aktualna | data dodania: 19.04.2018

  Jednostka otrzymała w 2017 r. dotacje na podręczniki w kwocie 5000 zł, w związku z realizacją zadań zleconych. W wyniku niewykorzystania dotacji jednostka dokonała zwrotu środków do 31 grudnia 2017 r. w wysokości 200 zł. W 2018 r. okazało się, że należy zwrócić jeszcze 5 zł, i takiego zwrotu dokonano do 31 stycznia 2018 r. Jaką kwotę należy wykazać w sprawozdaniu budżetowym Rb-27S za 2017 r. w kolumnie „Dochody otrzymane”? Czy dochody otrzymane należy pomniejszyć o zwroty dokonane w okresie sprawozdawczym, czyli do 31 grudnia 2017 r., czy również o te dokonane w roku następnym? Czy zwrot dotacji w styczniu 2018 r. należy wykazać w sprawozdaniu Rb-27S za I kwartał 2018 r. tylko w kolumnie „Dochody otrzymane” w kwocie 5 zł ze znakiem „-„, w przypadku gdy

 • Czy przyznawanie świadczeń z ZFŚS może być uzależnione od wymiaru etatu i okresu zatrudnienia

  Porada aktualna | data dodania: 19.04.2018

  Jednostka budżetowa prowadzi fundusz socjalny, odprowadzając odpis na ten fundusz, i wypłaca z niego świadczenia pieniężne. W jednostce obowiązuje regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, który został napisany wspólnie z przedstawicielami związków zawodowych działających w jednostce. W jednostce jest duża wymiana kadr, w szczególności w grupie nowo zatrudnionych pracowników. Z tego względu w regulaminie funduszu zapisano, że uprawnionymi do korzystania ze świadczeń pieniężnych są pracownicy, którzy przepracowali w jednostce co najmniej rok. Dodatkowo zawarto zapis, że ze względów sprawiedliwości pracowniczej kwoty świadczeń socjalnych będą również (oprócz wysokości dochodów rodziny) uzależnione od wielkości etatu

 • Ewidencja księgowa opłaty za przyłączenie obiektu użyteczności publicznej

  Porada aktualna | data dodania: 19.04.2018

  Jako muzeum prowadzimy modernizację kompleksu budynków. W związku z tym wystąpiliśmy do zakładu energetycznego o zwiększenie mocy przyłączeniowej. Otrzymaliśmy fakturę z treścią: opłata - przyłączenie obiektu użyteczności publicznej. Na jakim koncie powinno się zewidencjonować powyższą opłatę (podatki i opłaty, pozostałe koszty operacyjne)?

 • Ulepszenie umorzonego środka trwałego

  Porada aktualna | data dodania: 19.04.2018

  Mam środek trwały, który został już całkowicie umorzony. W styczniu został ulepszony. Kwota ulepszenia wyniosła 400 zł. Zwiększyłam o tę kwotę wartość początkową środka trwałego na podstawie dowodu OT - „Ulepszenie środka trwałego”. Czy mogę umorzyć tę kwotę zwiększenia jednorazowo, jeżeli wcześniej ten środek trwały był umarzany liniowo stawką 30%? Jak mam zaksięgować amortyzację: Wn 400, Ma 071 czy Wn 401, Ma 072?

 • Naprawa opon – paragraf 427 czy inny?

  Porada aktualna | data dodania: 19.04.2018

  Pytanie: Proszę o podpowiedź, jak zaklasyfikować fakturę składającą się z 4 poniższych pozycji: 1) opony - 2 sztuki, 2) demontaż/montaż, 3) wymiana zaworu, 4) utylizacja zużytych opon. Myślę, że powinno to być ujęte w paragrafie 427 „Zakup usług remontowych”.

 • Czy realizowane przez fundację świadczenia pomocy społecznej mogą korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego?

  Porada aktualna | data dodania: 18.04.2018

  PROBLEM: Fundacja działa na zasadach określonych w ustawie z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (dalej: ustawa o fundacjach). Jest organizacją pożytku publicznego. W ramach prowadzonej działalności m.in.: przekazuje podopiecznym pacjentom i ich rodzinom pomoc rzeczową (żywność, pampersy, środki czystości

 • Remont i wyposażenie przez powiat pomieszczeń powiatowej komendy Policji a VAT

  Porada aktualna | data dodania: 16.04.2018

  PROBLEM: Powiat w ramach darowizny przeprowadził remont dwóch pomieszczeń powiatowej komendy Policji i wyposażył je w niezbędne meble biurowe. Jakie konsekwencje wywoła taka darowizna na gruncie VAT? ODPOWIEDŹ: Wskazane czynności nie wywołały żadnych skutków na gruncie VAT. UZASADNIENIE: Na podstawie

 • Składnik przysługujący do określonego terminu a podstawa wymiaru zasiłków

  Porada aktualna | data dodania: 09.04.2018

  PROBLEM: Pracownica zatrudniona w szkole jako nauczyciel nauczania początkowego miała zawartą umowę na czas określony do 31 sierpnia 2017 r. Na podstawie tej umowy nauczycielce przyznano wynagrodzenie zasadnicze i wysługę należne do 31 sierpnia 2017 r. Przyznano również dodatek za wychowawstwo w wysokości 100 zł miesięcznie (również do 31 sierpnia 2017 r.). W lipcu 2017 r. nauczycielce udzielono urlopu macierzyńskiego. Z dniem 1 września 2017 r. przestała ona być pracownikiem szkoły (umowa zawarta była do 31 sierpnia 2017 r.). Szkoła przekazała dokument ZUS Z-3 do ZUS w celu kontynuowania przez niego wypłaty zasiłku. Podstawę zasiłku macierzyńskiego wypłacanego w szkole w sierpniu 2017 r. stanowiło wynagrodzenie zasadnicze - 1993,00 zł, dodatek za wysługę lat - 59,79 zł, dodatek za

 • Świadczenia rodzinne dla cudzoziemca

  Porada aktualna | data dodania: 09.04.2018

  PROBLEM: Czy cudzoziemiec, którego małżonek przebywa poza Polską, ma prawo do świadczenia rodzinnego?

 • Podróż służbowa prywatnym samochodem pracownika a badania lekarskie

  Porada aktualna | data dodania: 09.04.2018

  PROBLEM: Pracownik korzysta w podróży służbowej ze swojego samochodu prywatnego. Czy powinien on przejść badania psychotechniczne i mieć zaświadczenie lekarza medycyny pracy o możliwości używania prywatnego samochodu do celów służbowych?

 • Dochód z tytułu świadczeń alimentacyjnych w sprawozdaniu Rb-27S

  Porada aktualna | data dodania: 04.04.2018

  Gminny ośrodek pomocy społecznej (GOPS) otrzymuje zwroty od komornika z tytułu świadczeń alimentacyjnych, które oddaje do urzędu gminy (w proporcji: 60% budżet państwa, 40% budżet gminy). Wskazane 40% dochodu gminy wykazuje w sprawozdaniu Rb-27S w § 236 „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami”. Czy takie postępowanie jest prawidłowe? Czy jako samorządowa jednostka budżetowa GOPS powinien używać § 236?

 • W jakim rozdziale ująć wypłatę z tytułu kosztów zatrudnienia opiekunki w OPS

  Porada aktualna | data dodania: 04.04.2018

  Ośrodek pomocy społecznej realizuje zadanie z zakresu pomocy społecznej, m.in. usługi opiekuńcze jako zadanie własne. W celu realizacji zadania zatrudnia opiekunki na umowę o pracę i ponosi z tego tytułu koszty w zakresie § 401, 404, 411, 412, 421, 444 itp. W jakim rozdziale należy sklasyfikować wydatki: 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” czy 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”?

 • Usługi wyżywienia świadczone na rzecz uczniów są zwolnione z VAT, bez względu na źródło ich finansowania

  Porada aktualna | data dodania: 04.04.2018

  PROBLEM: Szkoła jako jednostka budżetowa prowadzi stołówkę szkolną. Płatności za obiady są dokonywane przez dzieci (rodziców) i z dofinansowania ośrodka pomocy społecznej (dalej: OPS). Dotychczas kwoty, które przekazywało OPS, nie były wykazywane w rejestrach VAT jako sprzedaż (rozliczenia wewnętrzne

 • Klasyfikacja budżetowa wydatku na usługę pogrzebową

  Porada aktualna | data dodania: 04.04.2018

  Ośrodek pomocy społecznej opłaca usługę pogrzebową za osobę nieznaną bądź osobę, która nie miała rodziny. Na takie świadczenie nie jest wydawana decyzja administracyjna. Czy wydatek należy sklasyfikować w rozdziale 85219 § 430?

 • W jakiej wartości należy podawać cenę wybranej oferty

  Porada aktualna | data dodania: 04.04.2018

  W jakiej wartości podawać cenę wybranej oferty i najniższą/najwyższą ofertę (netto czy brutto; czy w każdym przypadku usługi podlegają VAT)? Czy ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych można zamieścić przed podpisaniem umowy?

 • Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę przy zamówieniu na roboty budowlane

  Porada aktualna | data dodania: 04.04.2018

  W czasie kontroli regionalna izba obrachunkowa zarzuciła nam naruszenie ustawy - Prawo zamówień publicznych. W uzasadnienie podano, że nie określiliśmy w opisie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane wymogu dla wykonawcy - zatrudnienia pracowników na umowach o pracę. Chodziło o pracowników fizycznych przy remoncie drogi gminnej. Czy zarzut jest słuszny, jeżeli to zamawiający sam ustala warunki zamówienia?

 • Klasyfikacja budżetowa zakupu wodomierza

  Porada aktualna | data dodania: 04.04.2018

  Jak zaklasyfikować zakup i montaż nowego wodomierza (licznika)? Nie jest to tylko wymiana, ale zakup i montaż nowego licznika do poboru wody ze studni. Wcześniej w tym miejscu nie było licznika.

 • Roczna korekta VAT w księgach rachunkowych jednostki budżetowej

  Porada aktualna | data dodania: 04.04.2018

  Po korekcie rocznej VAT za 2017 r., kiedy to przez cały rok VAT rozliczany był współczynnikiem i prewspółczynnikiem “wstępnym, jednostka odnotowała nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym (pozostały przychód operacyjny) w wysokości 100,00 zł. Z deklaracji za styczeń 2018 r. (części dotyczącej VAT naliczony za 01/2018 i VAT należny za 01/2018) wynika: VAT należny 300,00 zł, a naliczony 150,00 zł. Jak prawidłowo zaksięgować rozrachunki z tytułu VAT? Ile odprowadzić do urzędu marszałkowskiego i na jaki rachunek? Jaki zastosować paragraf klasyfikacji budżetowej w odniesieniu do przychodu (094 czy 097)?

 • Przyznanie specjalnego zasiłku celowego

  Porada aktualna | data dodania: 04.04.2018

  Problem : Czy przyznając specjalny zasiłek celowy w szczególnie uzasadnionych przypadkach, organ powinien ustalić sytuację majątkową wnioskującego o pomoc?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK