do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • Gdy prewspółczynnik VAT wynosi 6,46%, to zaokrąglamy do góry czy do dołu? Powinno się wpisać 6 czy 7?

  Porada aktualna | data dodania: 19.03.2018

  Sposób określania proporcji w podatku od towarów i usług został uregulowany w art. 86 ust. 2a i nast. ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Przepisem tym określono zasady dokonywania odliczeń częściowych w przypadkach, gdy podatnicy dokonują zakupów towarów i usług wykorzystywanych

 • Jednostka budżetowa uzyskuje dochody z tytułu podatku od towarów i usług. W jakiej kolumnie i wierszu w sprawozdaniu Rb-N należy wykazywać ten podatek?

  Porada aktualna | data dodania: 19.03.2018

  W omawianej sytuacji podatek od towarów i usług należy wykazać w wierszu N5.2. „z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne”. Zasady sporządzania sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych omówione w załączniku nr 9 do rozporządzenia Ministra Finansów z

 • Przechowywanie zestawienia obrotów i sald

  Porada aktualna | data dodania: 19.03.2018

  Sprawozdanie finansowe podlega trwałemu przechowywaniu. Czy zestawienie obrotów i sald musi być trwale przechowywane łącznie ze sprawozdaniem? Czy może być przechowywane na płycie CD (w formacie pdf)?

 • Zatrudnianie cudzoziemców – księgowanie wpłat do powiatowego urzędu pracy

  Porada aktualna | data dodania: 19.03.2018

  PROBLEM: Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która wprowadza wpłaty przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Zgodnie z art. 90a ust. 2 i 2a tej ustawy, 50% wpłaty stanowić będzie dochód powiatu, a 50% dochód budżetu państwa. Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa, dochody realizowane przez jednostki organizacyjne inne niż urzędy obsługujące organy podatkowe lub państwowe jednostki budżetowe są przekazywane na rachunki bieżące dochodów właściwych dysponentów części

 • O to pytają Księgowi

  Porada aktualna | data dodania: 19.03.2018

  Czy nabycie uprawnień emerytalnych to uzasadniony powód do zwolnienia pracownika

 • Korzystanie tego samego dnia z opieki nad dzieckiem i ze zwolnienia w celu załatwienia sprawy osobistej

  Porada aktualna | data dodania: 16.03.2018

  PROBLEM: Pracownik złożył wniosek o udzielenie mu w tym samym dniu 2 godzin zwolnienia na opiekę nad dzieckiem oraz 2 godzin zwolnienia w celu załatwienia sprawy osobistej. Czy możemy udzielić obu tych zwolnień jednego dnia? W jaki sposób wykazać taki dzień w ewidencji czasu pracy, czy oznaczyć 6 godzin przepracowanych i 2 godziny zwolnienia na dziecko, czy wskazać na 4 godziny przepracowane i 4 godziny nieprzepracowane?

 • Zmienny składnik wynagrodzenia w podstawie nagrody jubileuszowej

  Porada aktualna | data dodania: 16.03.2018

  PROBLEM: W ramach „Projektu” beneficjent rozlicza, zgodnie z wytycznymi, koszty pośrednie ryczałtem w wysokości 20% wydatków bezpośrednich. W praktyce oznacza to, że obsługa finansowa „Projektu” może otrzymać wynagrodzenie dopiero wówczas, gdy zostaną zrealizowane wydatki bezpośrednie, mimo że obsługa finansowa jest realizowana w każdym miesiącu, ponieważ sporządzono: zmianę planu finansowego, sprawozdania Rb-28S, naliczano, księgowano i przelano DWR za rok poprzedni oraz rozliczono podatki i składki ZUS. Poza tym rozliczano w ciągu roku różne koszty bezpośrednie. Pracownik samorządowy prowadzący obsługę finansową „Projektu” nabył prawo do nagrody jubileuszowej w grudniu, natomiast wynagrodzenie za całoroczną obsługę otrzymywał w miesiącach:

 • Amortyzacja gruntów oddanych w trwały zarząd

  Porada aktualna | data dodania: 12.03.2018

  PROBLEM: Czy grunty oddane jednostce budżetowej w trwały zarząd podlegają amortyzacji?   ODPOWIEDŹ: Amortyzacji mienia przyjętego w trwały zarząd dokonuje trwały zarządca ( nieruchomość powinna „znaleźć się w jego księgach rachunkowych”) . Nie zmienia to podstawowej

 • Wniesione aportem byłego SP ZOZ do spółki nie podlega opodatkowaniu VAT

  Porada aktualna | data dodania: 12.03.2018

  PROBLEM: Miasto jest zarejestrowane na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny. Do jego zadań własnych należą sprawy z zakresu ochrony zdrowia. Miasto było organem tworzącym dla samodzianego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (dalej SP ZOZ). Zakład ten funkcjonował jako

 • Kiedy podstawę wymiaru zasiłku chorobowego należy podwyższyć do kwoty minimalnego wynagrodzenia

  Porada aktualna | data dodania: 09.03.2018

  PROBLEM: Nasza jednostka (szkoła) zatrudnia od 1 stycznia 2016 r. pracownika obsługi z wynagrodzeniem zasadniczym w kwocie 1371,00 zł, premią w wysokości 15% wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkiem stażowym w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego. Premia jest pomniejszana za czas choroby. Pracownik w miesiącu choroby otrzymuje taką samą wysokość dodatku stażowego jak w miesiącu, w którym absencja nie wystąpiła. W związku z nieosiąganiem w 2017 r. kwoty minimalnego wynagrodzenia co miesiąc wpłacany był pracownikowi dodatek wyrównawczy w wysokości 149,15 zł. Pracownik zachorował po raz pierwszy w styczniu 2018 r. Czy ustalając podstawę wynagrodzenia chorobowego, należy uwzględnić także wypłacany w 2017 r. dodatek wyrównawczy? W styczniu 2018 r. pracownik otrzymał również

 • Prewspółczynnik w przypadku zmiany działalności zakładu budżetowego

  Porada aktualna | data dodania: 28.02.2018

  Pytanie: Od 1 stycznia 2018 r. działalność związana z odbiorem odpadów została przeniesiona z zakładu budżetowego do urzędu gminy (przeszli pracownicy). Obecnie zakład prowadzi działalność tylko w zakresie wodociągów i kanalizacji. Czy w związku z tym w 2018 r. zakład może obliczyć prewspółczynnik bez uwzględnienia dotacji na odbiór odpadów?

 • Prowadzenie ewidencji dochodów budżetowych niezgodnie z planem kont

  Porada aktualna | data dodania: 27.02.2018

  Opis nieprawidłowości: W samorządowej jednostce budżetowej ewidencja dochodów na bieżącym rachunku bankowym jednostki była prowadzona na dwóch kontach księgowych:

 • O to pytają księgowi

  Porada aktualna | data dodania: 26.02.2018

  Co wolno pracownikowi w czasie przerwy lunchowej

 • Niezgodność ewidencji syntetycznej i pomocniczej środków trwałych

  Porada aktualna | data dodania: 26.02.2018

  Opis nieprawidłowości: W ciągu roku budżetowego przychody środków trwałych z inwestycji były ujmowane w ewidencji pomocniczej środków trwałych jednostki, prowadzonej za pomocą oprogramowania XY, pod datą ich przyjęcia do użytkowania. W ewidencji syntetycznej odpowiednie księgowania na koncie 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)” i 011 „Środki trwałe”, prowadzonej za pomocą programu Z, były wykonywane na podstawie zbiorczego PK – „Polecenie księgowania”, pod datą 31 grudnia, w kwocie odpowiadającej sumie wartości początkowej nowo przyjętych do użytkowania środków trwałych. Ten sposób księgowania powodował:

 • Ukrywanie w ewidencji księgowej operacji niezgodnych z prawem

  Porada aktualna | data dodania: 26.02.2018

  Opis nieprawidłowości: W urzędzie miejskim zaniechano prowadzenia ewidencji pomocniczej do konta 139 „Inne rachunki bankowe” oraz 240 „Pozostałe rozrachunki”. Zaniechanie to miało pomóc w ukryciu nielegalnego finansowania deficytu jednostki samorządu terytorialnego ze środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych:

 • Nieprawidłowe saldo konta 223 w organie

  Porada aktualna | data dodania: 24.02.2018

  Nieprawidłowość: Konto 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych” w organie jednostki samorządu terytorialnego wykazywało na koniec 2016 r. saldo po stronie Ma. Prawidłowo konto 223 może wykazywać saldo Wn oznaczające stan środków przelanych do jednostek budżetowych, a niewykorzystanych przez nie na pokrycie wydatków w danym roku budżetowym. Mimo tej nieprawidłowości w protokole inwentaryzacji w drodze weryfikacji sald przy koncie 223 zapisano: „saldo prawidłowe”.

 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r. dla nauczyciela – pytania i odpowiedzi

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2018

  W artykule zostały przedstawione odpowiedzi na pytania Czytelników z zakresu ustalania prawa nauczycieli do trzynastki.

 • Obliczanie dodatku służby cywilnej oraz urlopu dla urzędnika zatrudnionego w kilku organach administracji publicznej

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2018

  PROBLEM: Jak ustalić wysokość dodatku służby cywilnej oraz urlopu w sytuacji, gdy urzędnik służby cywilnej jest zatrudniony w 4 organach w ramach służby cywilnej, czyli 4 razy 1/4 etatu, ale tylko 1/4 etatu powiązana jest ze stosunkiem pracy na podstawie mianowania, natomiast 3/4 wynika z umów o pracę?

 • Zwolnienie osoby niepełnosprawnej z opłaty za pobyt w DPS

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2018

  PROBLEM: Czy osoby niepełnosprawne wnoszące opłatę za DPS mogą być z niej zwolnione?

 • Jak ustalić rzeczywistą liczbę mieszkańców w danym miesiącu w celu wyliczenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w DPS

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2018

  PROBLEM: Jaka jest rzeczywista liczba mieszkańców w miesiącu, jeśli w domu mającym 80 miejsc: stan na 1 listopada wynosił – 80 osób, w miesiącu tym 5 osób odeszło i 5 osób przyszło, stan na 30 listopada wynosił – 80 osób?

 • Kiedy pismo z ZUS jest podstawą wznowienia postępowania w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2018

  PROBLEM: Urząd już po przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego otrzymał pismo z ZUS z informacją o tym, że beneficjent świadczenia jest ubezpieczony z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Urząd nie miał tych informacji w momencie przyznania świadczenia. Czy uzasadnia to wznowienie postępowania?

 • Konsekwencje niezamknięcia ksiąg rachunkowych za 2016 r.

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2018

  Nieprawidłowość: Księgi rachunkowe analityczne kont zespołu 2, prowadzone za pomocą innego programu niż konta syntetyczne jednostki, nie zostały trwale zamknięte po zakończeniu roku obrotowego 2016 r. Po zakończeniu roku były do nich wprowadzane zapisy korygujące, na podstawie dowodów PK –„Polecenie księgowania”. Efektem tego postępowania była niezgodność sum sald kont analitycznych i szczegółowych prowadzonych do poszczególnych kont syntetycznych z saldami odpowiednich kont syntetycznych oraz niezgodność kwot należności i zobowiązań wykazanych w sprawozdaniach Rb-27S i Rb-28S z kwotami ujętymi w ewidencji księgowej.

 • Nieprawidłowe określenie metod inwentaryzacji w polityce rachunkowości jednostki

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2018

  Nieprawidłowość: W polityce rachunkowości jednostki przypisano metody inwentaryzacji do symboli kont syntetycznych. Na przykład wskazano, że metodą:

 • Jak rozliczyć dotację celową otrzymaną w 2017 r.?

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2018

  Powiat (my) otrzymał z gminy w 2017 r. dotację celową na budowę drogi. W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi wykonawca nie zrealizował w 2017 r. zadania (wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu do 30 maja 2018 r.). Powiat podpisał z wykonawcą aneks wydłużający termin realizacji zadania. Podpisaliśmy też z gminą aneks do umowy dotacji, z zapisem, że: Gmina nie wnosi sprzeciwu, aby dotacja niewykorzystana w 2017 r. została wykorzystana w 2018 r., zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Rozliczenie zostanie dokonane zgodnie z art. 251 ust. 2. Umowa dotyczy budowy drogi (wybór w trybie ustawy o zamówieniach publicznych). Zadanie znalazło się w wykazie wydatków niewygasających. Czy mogliśmy tak postąpić – rozliczyć w 2018 r. dotację otrzymaną w 2017 r.? Czy

 • Jak wykazać należność wymagalną za obiady w sprawozdaniu Rb-N?

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2018

  W którym wierszu wykazać należność wymagalną za obiady w szkole? Czy prawidłowy będzie wiersz N4.1. „Z tytułu dostaw i usług” czy N4.2. „Pozostałe”?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK