do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Stawka PIT dla umów zlecenia o wartości powyżej 200 zł

  Porada aktualna | data dodania: 08.11.2019

  PROBLEM: Dom pomocy społecznej zawiera umowy zlecenia z asystentami rodzin. Jaką stawkę podatku dochodowego powinien zastosować po 1 października 2019 r. do tych umów, jeśli kwota wynagrodzenia w umowie jest wyższa od 200 zł?

 • Zakup leków dla mieszkańców domów pomocy społecznej – treść faktury

  Porada aktualna | data dodania: 08.11.2019

  PROBLEM: Jak powinna być wystawiona faktura za leki dla mieszkańca domu pomocy społecznej (dalej: DPS) po centralizacji w przypadku, gdy na fakturze wykazano:

 • Rozliczenia w domu pomocy społecznej a podzielona płatność

  Porada aktualna | data dodania: 08.11.2019

  PROBLEM: Dom pomocy społecznej jest samorządową jednostką budżetową. Działalność jednostki jest na mocy art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) zwolniona od tego podatku. W konsekwencji nie odliczamy VAT od nabywanych towarów i usług. Czy w takiej sytuacji dom pomocy społecznej może stosować procedurę podzielonej płatności?

 • Obliczanie hipotetycznej zaliczki po 1 października

  Porada aktualna | data dodania: 08.11.2019

  PROBLEM: Miejski ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracownika objętego zerowym PIT dla młodych. Czy przy obliczaniu hipotetycznej zaliczki na podatek dochodowy od 1 października 2019 r. należy brać już pod uwagę stawkę podatku w wysokości 17% i wyższe koszty uzyskania przychodów?

 • E-learning dla pracowników MOPS a stawka VAT

  Porada aktualna | data dodania: 08.11.2019

  PROBLEM: Pracownicy miejskiego ośrodka pomocy społecznej (dalej: MOPS) wezmą udział w szkoleniu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pracy z osobami w depresji oraz stresu i wypalenia zawodowego. Szkolenie będzie przeprowadzone metodą e-learning. Z jaką stawką powinna zostać wystawiona z tego tytułu faktura?

 • Choroba pracownika a ulga dla młodych

  Porada aktualna | data dodania: 08.11.2019

  PROBLEM: Dom pomocy społecznej zatrudnia pracownika poniżej 26 roku życia, który korzysta z ulgi dla młodych. Pracownik złamał nogę i korzysta ze zwolnienia lekarskiego. Czy ulga dla młodych obejmie wypłacane mu przez pracodawcę wynagrodzenie chorobowe? Jak będzie wyglądała sytuacja, gdy pracownik otrzyma zasiłek chorobowy?

 • Sprzedaż złomu a podzielona płatność

  Porada aktualna | data dodania: 08.11.2019

  PROBLEM: Jesteśmy spółką komunalną, która zajmuje się skupem złomu. Czy od 1 listopada 2019 r. wystawiając faktury na sprzedaż złomu, musimy informować naszych kontrahentów o konieczności zastosowania podzielonej płatności?. Czy istnieje możliwość zapłaty należności przez nabywcę na jeden rachunek bankowy?

 • Czy można wypowiedzieć umowę na zastępstwo pracownikowi, który choruje

  Porada aktualna | data dodania: 06.11.2019

  PYTANIE: W dniu 23 kwietnia 2018 r. zawarto umowę o pracę na zastępstwo do czasu powrotu nieobecnego pracownika. Osoba zastępująca długotrwale choruje, co reorganizuje poprawne funkcjonowanie zakładu pracy. Czy z pracownikiem zatrudnionym na zastępstwo można rozwiązać umowę o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia?

 • Odwołanie dyrektora CUW będącego radnym bez zgody rady gminy i powierzenie jego funkcji nowemu pracownikowi

  Porada aktualna | data dodania: 06.11.2019

  PROBLEM: Zarząd powiatu uchwałą odwołał dyrektora centrum usług wspólnych (CUW) bez zachowania okresu wypowiedzenia, na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (dalej: k.p.). Następnie wojewoda stwierdził nieważność uchwały, uzasadniając, że dyrektor był jednocześnie radnym gminy, która nie wyraziła zgody na rozwiązanie z nim stosunku pracy. Pomimo tego zarząd powiatu powierzył stanowisko dyrektora CUW innej osobie. Następnie podjął on uchwałę o upoważnieniu nowego pracownika do wydawania w imieniu zarządu decyzji administracyjnych oraz załatwiania w jego imieniu spraw z zakresu zarządzania drogami powiatowymi szczegółowo opisanym w uchwale. Wojewoda stwierdził nieważność tej uchwały. Ponadto zarzucił zarządowi, że ten, nie czekając na

 • Badanie psychologiczne strażaków – paragraf 428 czy inny?

  Porada aktualna | data dodania: 28.10.2019

 • Nieprawidłowa ewidencja zbiorów bibliotecznych w urzędzie gminy

  Porada aktualna | data dodania: 25.10.2019

  NIEPRAWIDŁOWOŚĆ

 • Nieprawidłowe naliczanie odsetek za zwłokę od należności podatkowych zabezpieczonych hipotecznie

  Porada aktualna | data dodania: 24.10.2019

  NIEPRAWIDŁOWOŚĆ

 • Import usługi w jednostce będącej podatnikiem VAT zwolnionym

  Porada aktualna | data dodania: 24.10.2019

  PROBLEM: Instytucja kultury niebędąca podatnikiem VAT (nie przekroczyła wymaganego progu obrotów) skorzystała z importu usług. Jak prawidłowo rozliczyć VAT z tego tytułu, jaką deklarację VAT złożyć?

 • Nieruchomości przeznaczone na ochronę przeciwpożarową a podatek od nieruchomości

  Porada aktualna | data dodania: 24.10.2019

  PROBLEM: Nieruchomości przeznaczone na ochronę przeciwpożarową są zwolnione z podatku od nieruchomości. Czy jeśli jednostka decyduje się na wynajem sali, którą ma w posiadaniu, na cele usługowe (organizacja imprez), to automatycznie traci prawo do zwolnienia z tego podatku?

 • Nieprawidłowe saldo konta 980

  Porada aktualna | data dodania: 23.10.2019

 • Należności sporne i wątpliwe – inwentaryzacja i wycena bilansowa (cz. II)

  Porada aktualna | data dodania: 23.10.2019

  W październiku rozpoczyna się proces inwentaryzacji należności metodą uzgodnienia sald. Natomiast po zakończeniu roku obrotowego ruszają prace związane z weryfikacją sald należności niepodlegających uzgodnieniu sald oraz wyceną należności dla celów bilansowych. Wycenę taką przeprowadza się z zachowaniem zasady ostrożności. Skutkuje to koniecznością dokonania odpisów aktualizujących należności. W części I instruktażu zostały omówione procedury identyfikacji należności spornych, ich inwentaryzacji i wyceny bilansowej w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. W tej części przedstawiamy, jak prawidłowo postępować w tym zakresie z należnościami wątpliwymi.

 • Dodatek na start dla nauczyciela stażysty zatrudnionego w trzech szkołach

  Porada aktualna | data dodania: 22.10.2019

  PROBLEM: Nauczyciel psycholog jest zatrudniony równocześnie w trzech szkołach, z tytułu czego osiąga ponad 1/2 etatu (w szkole A - 5,5/22, w szkole B - 5/22, w szkole C - 3/22), co we wrześniu pozwoliło mu rozpocząć staż na nauczyciela kontraktowego. Kurator oświaty wskazał jedną ze szkół (szkołę A), w której nauczyciel odbywa staż i posiada opiekuna stażu. Czy wskazana szkoła była zobowiązana do wypłaty jednorazowego dodatku na start, skoro nauczyciel zatrudniony jest w niej zaledwie na cząstkę etatu?

 • Czy wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru świadczeń chorobowych należy uzupełniać za dni udziału w strajku

  Porada aktualna | data dodania: 22.10.2019

  PROBLEM: Nauczyciel strajkował w okresie od 8 do 26 kwietnia 2019 r. We wrześniu przebywa na zwolnieniu lekarskim. Czy ustalając podstawę zasiłku chorobowego, należy kwiecień wyłączyć z podstawy wymiaru zasiłku, czy może uzyskany przychód przyjąć w kwocie faktycznie wypłaconej?

 • Wrześniowa podstawa naliczania nagrody jubileuszowej

  Porada aktualna | data dodania: 22.10.2019

  PROBLEM: Nauczyciel nabył prawo do nagrody jubileuszowej na dzień 30 września 2019 r. Czy w związku z tym do podstawy naliczenia nagrody jubileuszowej należało przyjąć godziny ponadwymiarowe za wrzesień 2019 r. (godziny ponadwymiarowe za wrzesień były wypłacone w tym samym dniu, gdy nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej)?

 • Ekwiwalent urlopowy nauczyciela zatrudnionego w trakcie roku szkolnego w niepełnym wymiarze pensum

  Porada aktualna | data dodania: 22.10.2019

  PROBLEM: Jak należało obliczyć ekwiwalent za urlop nauczyciela zatrudnionego w placówce feryjnej, zatrudnionego od 2 stycznia do 21 czerwca 2019 r. w wymiarze 2/18. Nauczyciel wykorzystał urlop w czasie ferii zimowych w wymiarze 14 dni.

 • Dodatek za wychowawstwo klasy w świetle nowych regulacji prawnych

  Porada aktualna | data dodania: 22.10.2019

  Dodatek za wychowawstwo klasy jest dodatkiem funkcyjnym, który przysługuje w związku ze sprawowaniem funkcji wychowawcy klasy. Nowelizacja przepisów ustawy - Karta Nauczyciela, która weszła w życie 1 września 2019 r., uściśliła zasady określania wysokości tego dodatku. Wobec braku definicji pojęcia „wychowawca klasy” pojawia się zapytanie o nauczycieli wykonujących zadania wychowawcy, ale nie w klasach, lecz w oddziałach czy grupach. Niniejszy artykuł jest próbą analizy przedstawionego zagadnienia.

 • Jak instytucja kultury wprowadza 12-miesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy

  Porada aktualna | data dodania: 22.10.2019

  Czy instytucja kultury może wprowadzić 12-miesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy? Wprowadzenie takiego rozwiązania ułatwiłoby nam rozliczanie pracowników zwłaszcza latem.

 • Składka zdrowotna za pracownika zwolnionego z PIT i osiągającego niski przychód

  Porada aktualna | data dodania: 22.10.2019

  PROBLEM: W związku ze zmianami obowiązującymi od 1 sierpnia 2019 r., dotyczącymi zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych pracowników do 26 roku życia objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, proszę o wyjaśnienie sposobu, w jaki powinniśmy dokonać obniżenia składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości zaliczki na podatek dochodowy, która zostałaby obliczona, gdyby pracownik nie był zwolniony z podatku. Czy kwotę ubezpieczenia zdrowotnego należy porównać z kwotą zaliczki, która zostaje naliczona na liście płac po odliczeniu 7,75% ubezpieczenia zdrowotnego, czy do kwoty zaliczki przed pomniejszeniem jej o 7,75% składki zdrowotnej?

 • Wyrównanie zasiłku chorobowego w razie zaniżenia jego wysokości w wyniku nieprzyjęcia do podstawy dodatku specjalnego

  Porada aktualna | data dodania: 22.10.2019

  PROBLEM: W lipcu 2018 r. pracownikowi przyznano dodatek specjalny z tytułu zwiększonych obowiązków na okres nieobecności zastępowanego pracownika. Dodatek ten przysługiwał pracownikowi do czerwca 2019 r. W okresie jego pobierania pracownik przebywał na zwolnieniach lekarskich (od listopada 2018 r. do maja 2019 r.), pomiędzy którymi nie było 3-miesięcznej przerwy i za które przysługiwało wynagrodzenie chorobowe i płatny przez ZUS zasiłek chorobowy (jednostka zatrudnia 12 pracowników). Zarówno w podstawie wynagrodzenia chorobowego, jak i w zaświadczeniu płatnika ZUS-Z-3 zakład pracy nie ujął kwoty dodatku specjalnego, przez co zaniżył pracownikowi świadczenia z tytułu choroby. Jak należy naprawić ten błąd?

 • Jak weryfikować wnioski o wypłaty z funduszu socjalnego

  Porada aktualna | data dodania: 22.10.2019

  PROBLEM: W regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych jednostki budżetowej jest zapis, że pracodawca może zażądać od wnioskodawcy udokumentowania otrzymywanych dochodów. Na tej podstawie chce przeprowadzić losowo weryfikację składanych wniosków, żądając przedstawienia do wglądu rocznego zeznania podatkowego (PIT potwierdzony w urzędzie) pracownika i jego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie. Brak udostępnienia dokumentu powodowałby zaliczenie pracownika do grupy osób z najwyższym dochodem. Działające w jednostce związki zawodowe sprzeciwiają się temu pomysłowi, zarzucając dyskryminację. Czy jednostka może zastosować taką procedurę, czy też zarzuty organizacji związkowej są słuszne?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK