do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • Nieprawidłowa ewidencja rozliczeń budżetu z jednostkami budżetowymi

  Porada aktualna | data dodania: 29.06.2017

  Nieprawidłowość: W ewidencji budżetu gminy konta 222 „Rozliczenie dochodów budżetowych” i 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych” wykazywały „skumulowane salda” dochodów i wydatków jednostek budżetowych za 2016 r., w kwotach: saldo Wn 222 – 8900,00 zł oznaczające dochody pobrane przez jednostki budżetowe oraz saldo Ma – 89 976 054,00 zł – oznaczające środki przekazane jednostkom na pokrycie ich wydatków.

 • Nieprawidłowe prowadzenie ewidencji pomocniczej środków trwałych

  Porada aktualna | data dodania: 29.06.2017

  Nieprawidłowość: W ewidencji pomocniczej środków trwałych – w księdze inwentarzowej środków trwałych oraz na indywidualnych kartach środków trwałych urzędu gminy były ewidencjonowane obiekty zbiorcze obejmujące grunty leżące w jednej miejscowości (w przypadku gruntów będących własnością jednostki) lub prawa użytkowania wieczystego do gruntów położonych w całej gminie (w przypadku prawa użytkowania wieczystego do gruntów przysługującego gminie).

 • Ewidencja twardych dysków przeznaczonych do rozbudowy serwera

  Porada aktualna | data dodania: 29.06.2017

  Jednostka budżetowa otrzymała nieodpłatnie na podstawie protokołu przekazania 15 sztuk dysków twardych o łącznej wartości 12 500 zł, przeznaczonych do zamontowania w serwerze. Na dowodzie PT – „Przekazanie/przyjęcie środka trwałego” wskazana jest liniowa metoda amortyzacji oraz stawka amortyzacyjna 30%. W jaki sposób należy ująć w ewidencji te dyski twarde – każdy pojedynczo (ich wartość oscyluje pomiędzy 450 a 1022 zł), czy w łącznej kwocie jako środki niskocenne, czy może w łącznej kwocie na zwiększenie wartości serwera?

 • Wcześniejsze przekazanie kwoty odpisu na rachunek bankowy ZFŚS

  Porada aktualna | data dodania: 29.06.2017

  Czy jeśli samorządowa jednostka budżetowa przekaże wcześniej całą kwotę odpisu na ZFŚS na rachunek tego funduszu (np. w lipcu zamiast we wrześniu), to nie narazi się na zarzut niegospodarności ?

 • Zmiana planu wydatków na odpis na ZFŚS

  Porada aktualna | data dodania: 29.06.2017

  W samorządowej jednostce budżetowej plan wydatków na odpis na ZFŚS na 2017 r. był ustalany jesienią 2016 r., w związku z tym jest na starym (za niskim) poziomie. Czy ten plan trzeba zwiększyć przed przelaniem w maju 75% środków z tytułu odpisu na rachunek bankowy ZFŚS, czy można to zrobić dopiero we wrześniu przed przekazaniem całości kwoty odpisu za 2017 r.?

 • Brak kontrasygnaty skarbnika jednostki samorządu terytorialnego

  Porada aktualna | data dodania: 28.06.2017

  Nieprawidłowość: Skarbnik jednostki samorządu terytorialnego nie kontrasygnował umów zawieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego z klubami sportowymi o udzielenie dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu sportu.

 • Organizacja księgowości w sezonie urlopowym

  Porada aktualna | data dodania: 28.06.2017

  Kontrola przeprowadzona w jednostce wykazała, że główna księgowa od kilku lat nie wykorzystywała urlopu wypoczynkowego, w wymiarze co najmniej nieprzerwanych 2 tygodni. Do tego ma ponad 60 dni niewykorzystanego urlopu za ostatnie 3 lata. W księgowości jednostki są zatrudnione tylko główna księgowa, kadrowa i kasjerka – referent księgowy, dlatego główna księgowa nie mogła iść na urlop. Jak w takim razie można zorganizować pracę w księgowości w czasie urlopu głównej księgowej w tak małej jednostce?

 • Naprawa kamery cyfrowej – paragraf 427 czy 430?

  Porada aktualna | data dodania: 28.06.2017

  Pytanie: Mam dylemat. Czy naprawa kamery cyfrowej to remont? Generalnie, zgodnie z wyrokiem NSA z 25 listopada 1998 r. (sygn. akt I SA/Gd 787/97), za remont w potocznym tego słowa znaczeniu uznaje się całokształt czynności, których celem jest usunięcie stopniowego zużywania się środków trwałych, doprowadzenie do stanu gotowości technicznej w drodze usunięcia niedomagań i uszkodzeń powstałych podczas eksploatacji, a więc przywrócenie poprzedniego poziomu użyteczności. Wydaje mi się, że naprawa kamery to remont, a konkretnie usługi naprawcze, które należy ująć w paragrafie 427 „Zakup usług remontowych”. Proszę o podpowiedź.

 • Zakup materiałów do remontu, zakup usługi remontowej – paragraf 421 i 427

  Porada aktualna | data dodania: 28.06.2017

  Pytanie: Proszę o potwierdzenie, czy dobrze interpretuję:

 • Licencja na program antywirusowy – paragraf 421 czy 430?

  Porada aktualna | data dodania: 28.06.2017

  Pytanie: Dotychczas przedłużenie licencji na program antywirusowy dawałam w paragraf 430 „Zakup usług pozostałych”. Teraz zakupiliśmy nowy program antywirusowy od innej firmy – czy będzie to paragraf 421 „Zakup materiałów i wyposażenia”? Dobrze myślę?

 • Nieprawidłowa ewidencja zwrotu środków do budżetu

  Porada aktualna | data dodania: 28.06.2017

  Nieprawidłowość : Wpływ na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego środków na wydatki, niewykorzystanych w danym roku budżetowym przez jednostki budżetowe, ewidencjonowano zapisem ujemnym na kontach: Wn 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych”, Ma 133 „Rachunek budżetu”.   Prawidłowy

 • Nienaliczanie odsetek od należności cywilnoprawnych – uwaga zmiany!

  Porada aktualna | data dodania: 28.06.2017

  W samorządowej jednostce budżetowej w ciągu miesiąca jest wystawiana cała masa not odsetkowych od płaconych po terminie należności cywilnoprawnych, na kwoty rzędu kilku – kilkunastu groszy, przy czym koszt wystawienia tych not jest wyższy niż ustalane w nich należności. Czy mimo zapisów Ordynacji podatkowej można zrezygnować z wystawiania tych not?

 • Zakup produktów spożywczych do praktycznej nauki zawodu – paragraf 421, 422 czy 424?

  Porada aktualna | data dodania: 23.06.2017

  Pytanie: Szkoła zawodowa kształcąca młodzież w szeroko rozumianej branży gastronomicznej w celu doskonalenia praktycznych umiejętności uczniów zakupuje różne produkty spożywcze. Czy w opisanej sytuacji należy zastosować paragraf 421 „Zakup materiałów i wyposażenia”, 422 „Zakup środków żywności” czy 424 „Zakup środków dydaktycznych i książek”?

 • Zbiorcze księgowanie zaangażowania wydatków

  Porada aktualna | data dodania: 22.06.2017

  Czy w przypadku księgowania zaangażowania wydatków budżetowych na podstawie faktury można księgować zaangażowanie zbiorczo w odniesieniu do wszystkich zrealizowanych wydatków w danym dniu, uwzględniając podziałkę klasyfikacji budżetowej i czy w takim wypadku należy szczegółowo opisywać, czego zaangażowanie dotyczy?

 • Jak obliczyć wyrównanie między nagrodą jubileuszową niższego i wyższego stopnia

  Porada aktualna | data dodania: 22.06.2017

  Jak wyliczyć kwotę wyrównania nagrody jubileuszowej w przypadku, gdy nauczyciel przedstawił dokumenty uprawniające go do nagrody wyższego stopnia?

 • Czy jednorazową nagrodę uznaniową należy uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku

  Porada aktualna | data dodania: 22.06.2017

  Czy w podstawie zasiłku chorobowego pracownika samorządowego należy uwzględnić nagrodę przyznawaną na podstawie regulaminu wynagradzania pracowników, która ma charakter uznaniowy?

 • Prawo pracownika samorządowego do wynagrodzenia prowizyjnego

  Porada aktualna | data dodania: 22.06.2017

  Czy do wynagrodzenia prowizyjnego mają prawo tylko pracownicy samorządowi zatrudnieni na podstawie umowy o pracę?

 • Możliwość przeniesienia związkowca na inne stanowisko

  Porada aktualna | data dodania: 22.06.2017

  Czy pracownika samorządowego będącego członkiem zarządu zakładowej organizacji związkowej można przenieść na inne stanowisko?

 • Czy możliwa jest wcześniejsza wypłata nagrody jubileuszowej dla emeryta

  Porada aktualna | data dodania: 22.06.2017

  Pracownik samorządowy przeszedł na emeryturę kilka lat temu (gdy ukończył 60 lat pracy) i otrzymał wówczas odprawę emerytalną. Następnie ponownie został zatrudniony na tym samym stanowisku. Obecnie zamierza zakończyć karierę zawodową. Czy może otrzymać nagrodę jubileuszową za 45 lat pracy, zanim osiągnie pełne 45 lat pracy (np. 44 lata i 5 miesięcy) w momencie, gdy będzie kończył zatrudnienie? Czy powinien złożyć wypowiedzenie z pracy?

 • Termin wypłaty nagród i zapomóg dla strażaków

  Porada aktualna | data dodania: 22.06.2017

  Jaki jest termin wypłaty nagród i zapomóg dla strażaków przyznanych decyzją, o których mowa w § 4 rozporządzenia z 10 października 2014 r. w sprawie nagród i zapomóg dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz tworzenia funduszu nagród i zapomóg dla strażaków? Czy to oznacza, że wypłaca się ją w 15 dniu po uprawomocnieniu decyzji?

 • Kiedy z tytułu wyjazdu integracyjnego powstanie przychód do opodatkowania

  Porada aktualna | data dodania: 14.06.2017

  Kiedy u osób uczestniczących w wyjeździe integracyjnym powstają przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

 • Jakie świadczenia chorobowe przysługują młodocianym pracownikom

  Porada aktualna | data dodania: 14.06.2017

  Czy pracownik młodociany w przypadku choroby ma prawo do świadczeń chorobowych tak jak zwykły pracownik, czy uprawnienia młodocianego są w tym zakresie ograniczone?

 • Czy dla kierowcy zatrudnionego w urzędzie gminy można zastosować przerywany czas pracy

  Porada aktualna | data dodania: 14.06.2017

  Kierowca (zatrudniony w urzędzie gminy) wykonuje przewozy po stałej trasie – rano (od godz. 6.30 do godz. 8.30) i po południu (od godz. 13.00 do godz. 15.00). Czy to dopuszczalne? Jaki system czasu pracy można dla niego zastosować?

 • Zawiniona przez pracownika utrata uprawnień a rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

  Porada aktualna | data dodania: 14.06.2017

  Czy zawiniona przez pracownika utrata uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku jest przesłanką rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika?

 • Delegowanie uprawnień w zakresie kontroli merytorycznej dowodów księgowych

  Porada aktualna | data dodania: 12.06.2017

  Na jakiej podstawie sporządzić wzór upoważnienia dla podległego pracownika sporządzany przez kierownika wydziału w celu sprawdzania i podpisywania wszelkich dokumentów pod względem merytorycznym?