do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • W jakim paragrafie ująć wydatki na napoje wydawane pracownikom

  Porada aktualna | data dodania: 01.10.2019

  Na podstawie § 4 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów, pracodawca zapewnia napoje pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28 stopni Celsjusza. Czy pracodawca może przekazać napoje pracownikom bez pokwitowania odbioru? Czy klasyfikacja budżetowa wydatku to nadal § 302 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń”?

 • Wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży własnej zamiast roboczej – jaki paragraf

  Porada aktualna | data dodania: 01.10.2019

  Jak należy sklasyfikować wydatek w zakresie wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży własnej zamiast roboczej oraz szkolenia dla osoby zatrudnionej do wykonywania prac społecznie użytecznych na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia? Czy będzie to § 303 „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych”?

 • Czy kwota 40 euro stanowi dochód budżetu państwa

  Porada aktualna | data dodania: 01.10.2019

  Jednostka samorządu terytorialnego pobiera dochody w ramach wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami (gospodarka nieruchomościami). W związku z tymi dochodami (dochody z dzierżawy, najmu i opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste), pobierana jest także rekompensata za koszty odzyskiwania należności 40 euro - art. 10 ustawy z o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Czy rekompensata stanowi dochód budżetu państwa, a jednostka samorządu terytorialnego ma prawo do potrącenia 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami? Czy może rekompensata stanowi w całości dochód budżetu państwa lub w całości

 • Na jakim koncie samorządowe jednostki budżetowe powinny ujmować wydatki dotyczące realizowania projektów unijnych

  Porada aktualna | data dodania: 01.10.2019

  W niektórych źródłach można spotkać się z opinią, że konto 138 „Rachunek środków europejskich” występuje wyłącznie w państwowych jednostkach budżetowych. A zatem, czy konto 138 będzie kontem właściwym do ujmowania wydatków dotyczących projektów unijnych przez samorządowe jednostki budżetowe?

 • Dodatek stażowy a minimalne wynagrodzenie – zmiany od 1 stycznia 2020 r.

  Porada aktualna | data dodania: 01.10.2019

  Od 1 stycznia 2020 r. zaczyna obowiązywać ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę rozszerzająca katalog składników wynagrodzenia, które nie są uwzględniane przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika porównywanego z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę, o dodatek do wynagrodzenia przysługujący za staż pracy.

 • Jednorazowe świadczenie na start dla nauczycielki kontynuującej staż we wrześniu 2019 r.

  Porada aktualna | data dodania: 01.10.2019

  PROBLEM: Z dniem 1 września 2018 r. nauczycielka rozpoczęła staż na nauczyciela kontraktowego, który trwał do 30 czerwca 2019 r. (umowa na zastępstwo). Od 1 września 2019 r. zawarto z nią kolejną umowę i kontynuuje staż rozpoczęty w poprzednim roku szkolnym. Czy nauczycielce należy się jednorazowe świadczenie na start w wysokości 1000 zł?

 • Jakimi dokumentami potwierdzać staż pracy u zagranicznego pracodawcy

  Porada aktualna | data dodania: 01.10.2019

  Pracownik domaga się, żeby do stażu urlopowego zaliczyć mu pracę u zagranicznego pracodawcy. Czy są jakieś przepisy, które określają, jakie dokumenty musi przedstawić taka osoba, żeby uznać jej roszczenia?

 • Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego pracownicy, której przedłużono umowę do dnia porodu

  Porada aktualna | data dodania: 01.10.2019

  PYTANIE: Pracodawca zatrudnia na czas określony pracownicę, która przyniosła zaświadczenie stwierdzające stan ciąży. Umowa terminowa uległa automatycznemu przedłużeniu do dnia porodu. Czy pracodawca ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego dziecko, które urodzi się w ostatnim dniu trwania umowy o pracę pracownicy?

 • Od 1 września 2019 r. podwyżka stawek wynagrodzeń pracowników młodocianych

  Porada aktualna | data dodania: 01.10.2019

  W dniu 1 września br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 13 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (dalej: rozporządzenie zmieniające). Przewiduje ono podwyżkę wynagrodzeń o 1 punkt procentowy dla każdego roku nauki. W związku ze wzrostem najniższych stawek zmianie uległy również zasady ich refundacji.

 • Bezpłatne obiady dla wszystkich uczniów a PIT

  Porada aktualna | data dodania: 01.10.2019

  PROBLEM: Powiat będzie realizował program, w ramach którego każdy uczeń szkoły podstawowej, niezależnie od sytuacji materialnej jego rodziny, będzie miał możliwość otrzymania bezpłatnego, ciepłego posiłku. Warunkiem otrzymania będzie wyrażenie chęci/zgody przez rodziców ucznia, jednak z rodzicami nie będą w tym zakresie zawierane żadne umowy. Wydawanie posiłków będzie ewidencjonowane. Czy w takiej sytuacji u rodziców uczniów powstanie dochód? Czy powiat powinien wystawić z tego tytułu PIT-11?

 • Zaniechanie prowadzenia ewidencji pomocniczej gruntów

  Porada aktualna | data dodania: 30.09.2019

  NIEPRAWIDŁOWOŚĆ

 • Nieprawidłowa ewidencja należności długoterminowych

  Porada aktualna | data dodania: 30.09.2019

  NIEPRAWIDŁOWOŚĆ

 • Zaniechanie prowadzenia ewidencji pozabilansowej wydatków niewygasających

  Porada aktualna | data dodania: 30.09.2019

  NIEPRAWIDŁOWOŚĆ

 • Brak kontroli merytorycznej wniosków o zaliczki

  Porada aktualna | data dodania: 30.09.2019

  NIEPRAWIDŁOWOŚĆ

 • Przeszacowanie wartości gruntu

  Porada aktualna | data dodania: 30.09.2019

 • Rozliczenie przekazania samochodu

  Porada aktualna | data dodania: 30.09.2019

 • Opis merytoryczny na fakturze a klasyfikacja budżetowa wydatków

  Porada aktualna | data dodania: 30.09.2019

 • Instruktaż: Należności sporne i wątpliwe – inwentaryzacja i wycena bilansowa (cz. I)

  Porada aktualna | data dodania: 30.09.2019

  W październiku rozpoczyna się proces inwentaryzacji należności metodą uzgodnienia sald. Natomiast po zakończeniu roku obrotowego ruszają prace związane z weryfikacją sald należności niepodlegających uzgodnieniu sald oraz wyceną należności dla celów bilansowych. Wycenę taką przeprowadza się z zachowaniem zasady ostrożności. Skutkuje to koniecznością dokonania odpisów aktualizujących należności. W wyniku obu tych procesów w księgach rachunkowych powinny być ujawnione i właściwie wycenione należności zaliczane do kategorii spornych i wątpliwych. Jak to zrobić prawidłowo?

 • Dochody ze sprzedaży betonowych płyt chodnikowych – paragraf 087 czy 097?

  Porada aktualna | data dodania: 30.09.2019

 • Zerowy PIT dla młodych w miesiącu urodzin pracownika

  Porada aktualna | data dodania: 26.09.2019

  PROBLEM: Pracownik jednostki korzystający z zerowego PIT dla młodych ukończy 26 rok życia w dniu 26 listopada 2019 r. Czy podatek należy zacząć naliczać na ogólnych zasadach od listopada, czy dopiero od grudnia?

 • Rozliczenie faktury otrzymanej od kontrahenta spoza białej listy podatników

  Porada aktualna | data dodania: 26.09.2019

  PROBLEM: Otrzymałam fakturę o wartości kilku tysięcy. Po sprawdzeniu kontrahenta okazało się, że nie figuruje on na białej liście podatników. Czy jednostka może bez konsekwencji opłacić i rozliczyć taki dokument?

 • Zadania zlecone powiatowi a odliczenie VAT

  Porada aktualna | data dodania: 25.09.2019

  PROBLEM: Powiat opiekuje się budynkami Skarbu Państwa w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Zleciliśmy czyszczenie przewodów kominowych. Środki na ten cel otrzymaliśmy od wojewody. Budynki są przekazane w dzierżawę i za to powiat pobiera czynsz częściowo stanowiący dochody Skarbu Państwa (75%), a częściowo powiatu (25%). Czy w związku z tym VAT wynikający z faktury wystawionej przez usługodawcę powiat może odliczyć od podatku należnego?

 • Związek międzygminny podatnikiem opłaty skarbowej

  Porada aktualna | data dodania: 25.09.2019

  PROBLEM: Związek międzygminny, w skład którego wchodzą trzy sąsiadujące ze sobą gminy, realizuje projekt budowy obiektu sportowego, który będzie służył mieszkańcom każdej z gmin. Czy występując z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę, związek będzie musiał uiścić opłatę skarbową?

 • Czy zwolniony w czasie aresztu pracownik może domagać się przywrócenia do pracy, jeśli został uniewinniony

  Porada aktualna | data dodania: 25.09.2019

  Tymczasowo aresztowany pracownik został zwolniony po 3 miesiącach pobytu w areszcie. W tej chwili dostarczył pracodawcy prawomocny wyrok, który go uniewinnia od postawionych zarzutów. Co w tej sytuacji ma zrobić pracodawca?

 • Ulga dla młodych a kwota zmniejszająca podatek

  Porada aktualna | data dodania: 20.09.2019

  PROBLEM: Jak postąpić z kwotą zmniejszającą podatek, uwzględnianą do tej pory w rozliczeniach pracownika w wysokości 46,33 zł na miesiąc, w sytuacji, gdy mamy do czynienia z pracownikiem poniżej 26 roku życia, który został objęty ulgą dla młodych? Czy jeśli nie naliczam kosztów uzyskania przychodów, to kwota zmniejszająca również powinna wynosić 0 zł?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK