do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • Ustalenie wartości początkowej przy zakupie używanych komputerów

  Porada aktualna | data dodania: 25.09.2017

  Szkoła zakupiła używane komputery – do pracowni informatycznej (jako pomoce dydaktyczne, umarzane jednorazowo, z paragrafu 424) oraz dla nauczycieli – do prowadzenia e-dziennika (też umarzane jednorazowo, ze względu na niską wartość początkową, z paragrafu 421). Komputery w dniu zakupu zostały zaewidencjonowane na koncie 013. Osobno do tych komputerów były dokupione myszy, kable i inne części oraz licencje na oprogramowanie komputerowe: systemowe oraz użytkowe (pakiet biurowy). Jak należy sklasyfikować wydatki na te części i jak je ująć w ewidencji środków trwałych – jako zwiększenie wartości środków trwałych czy jako osobne środki trwałe/wartości niematerialne i prawne?

 • Z doświadczenia księgowej – praktyczne rady: Polityka rachunkowości – uproszczenia, instrukcje, dostępność

  Porada aktualna | data dodania: 12.09.2017

  Problem : K ażda jednostka prowadząca księgi rachunkowe musi mieć dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości. Kształt tego dokumentu w poszczególnych jednostkach może być bardzo zróżnicowany. Jakie uproszczenia można zapisać w tym dokumencie? Jak ją ułożyć, aby była praktyczna w codziennym stosowaniu?

 • Udrożnienie rowu – paragraf 430 czy 470?

  Porada aktualna | data dodania: 12.09.2017

  Pytanie: Jaki paragraf zastosować do usługi udrożnienia rowu – czy właściwy będzie paragraf 427 „Zakup usług remontowych” czy 430 „Zakup usług pozostałych”? Skoro konserwacje są ujmowane w paragrafie 427, to udrożnienie również potraktowałabym jako remont, bo rów nie spełnia teraz swojego zadania. Proszę o pomoc.

 • Naprawa monitoringu – paragraf 427 czy 430?

  Porada aktualna | data dodania: 12.09.2017

  Pytanie: Ostatnio po burzy musieliśmy naprawić monitoring. Nie jestem pewna, czy fakturę za naprawę dać w paragraf 427 „Zakup usług remontowych” czy 430 „Zakup usług pozostałych”? Na fakturze mam opis: „Naprawa monitoringu wideo”. Odpowiedź: Fakturę wystawioną w sposób

 • O to pytają księgowi

  Porada aktualna | data dodania: 12.09.2017

  W jaki sposób informacja o warunkach zatrudnienia powinna trafić do pracownika

 • Rekompensata dla pracownika samorządowego za pracę w wolną sobotę

  Porada aktualna | data dodania: 12.09.2017

  PROBLEM: Pracownik samorządowy pracuje od poniedziałku do piątku w podstawowym systemie czasu pracy. Otrzymał polecenie pracy w dwie kolejne soboty. W jedną z nich pracował 9 godzin, w drugą 7. W jaki sposób ta praca powinna zostać zrekompensowana?

 • Dodatek specjalny dla zastępcy burmistrza

  Porada aktualna | data dodania: 12.09.2017

  PROBLEM: Czy burmistrz może przyznać swemu zastępcy dodatek specjalny z tytułu zwiększonych obowiązków służbowych?

 • Przejście pracownika samorządowego na emeryturę a rozwiązanie umowy o pracę

  Porada aktualna | data dodania: 12.09.2017

  PROBLEM: Czy osoba zatrudniona w samorządowej jednostce budżetowej może przejść na emeryturę bez rozwiązywania umowy o pracę?

 • Jak rozliczyć w VAT usługi zakwaterowania w internacie uczestników wycieczek niebędących uczniami

  Porada aktualna | data dodania: 12.09.2017

  W okresie wakacji szkoła (jednostka oświatowa gminy) wynajmuje dla turystów podróżujących w zorganizowanych wycieczkach miejsca noclegowe w szkolnym internacie. Turyści nie uczą się w żadnej z form kształcenia. Jak rozliczyć VAT od takiej usługi?

 • Sprzedaż autobusu szkolnego a wysokość VAT

  Porada aktualna | data dodania: 12.09.2017

  Gmina sprzedaje autobus, który był związany ze świadczeniem zadań statutowych, czyli dowozem. W ostatnim okresie, na 2 miesiące, pojazd był w dzierżawie. Niebawem odbędzie się przetarg na sprzedaż tego autobusu. Czy należy go sprzedać ze stawką opodatkowaną, gdyż nie są spełnione przesłanki zastosowania zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług?

 • Różnicowanie przez gminę stawek podatku od nieruchomości

  Porada aktualna | data dodania: 12.09.2017

  Rady gmin mogą ustalać samodzielnie stawki podatku od nieruchomości. Najważniejszą zasadą jest jednak to, aby różnicowanie wysokości podatku nie miało charakteru podmiotowego a przedmiotowy. Czy zatem wprowadzenie odmiennej stawki podatku tylko dla jednego podmiotu jest prawidłowe? Czy liczba podatników spełniających dane kryterium ma znaczenie?

 • Partycypacja w kosztach inwestycji spółki gminnej

  Porada aktualna | data dodania: 12.09.2017

  Spółka z o.o. należąca w 100% do gminy wykona oczyszczalnię we współpracy z lokalnym przedsiębiorcą. Wkład przedsiębiorcy to 20% kosztu inwestycji. Środki te spółka otrzyma przed rozpoczęciem prac. Jak rozliczyć to zdarzenie w CIT?

 • Klasyfikacja budżetowa wydatków poniesionych na wykonanie strony internetowej

  Porada aktualna | data dodania: 12.09.2017

  W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej sklasyfikować wydatek związany z wykonaniem strony internetowej w kwocie 50 000 zł oraz nakłady na utrzymanie strony w kwocie 30 000 zł? Czy strona stanowi wartość niematerialną i prawną? Jak przyjąć stronę internetową na stan?

 • Czy przeprowadzenie skontrum księgozbioru zwalnia jednostkę z obowiązku dodatkowej inwentaryzacji

  Porada aktualna | data dodania: 12.09.2017

  Czy gminna biblioteka publiczna, będąca instytucją kultury, oprócz przeprowadzenia skontrum księgozbioru, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (co 5 lat), musi przeprowadzać inwentaryzację księgozbioru zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości (raz w ciągu 4 lat)? Czy protokół komisji skontrowej można uznać za inwentaryzację księgozbioru wymaganego ustawą o rachunkowości?

 • Nieprawidłowe prowadzenie ewidencji analitycznej do konta 222 w organie

  Porada aktualna | data dodania: 05.09.2017

  Nieprawidłowość: W księgach rachunkowych organu jednostki samorządu terytorialnego ewidencję analityczną do konta 222 „Rozliczenie dochodów budżetowych” prowadzono według tytułów pobieranych dochodów, w podziale na:

 • Nieprawidłowe ewidencjonowanie prawa użytkowania wieczystego gruntów

  Porada aktualna | data dodania: 04.09.2017

  Nieprawidłowość: Na koncie 011 urzędu jednostki samorządu terytorialnego była ujęta wartość gruntów Skarbu Państwa oddanych jednostce samorządu terytorialnego w użytkowanie wieczyste. W księgach rachunkowych nie była ujęta wartość prawa użytkowania wieczystego tych gruntów ani jego umorzenie.

 • Nieprawidłowe ewidencjonowanie i rozliczenie nakładów inwestycyjnych

  Porada aktualna | data dodania: 02.09.2017

  Nieprawidłowość: W ewidencji analitycznej do konta 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)” starostwa powiatowego na jednej karcie kontowej zaewidencjonowano nakłady poniesione na budowę dróg i parkingów w czterech różnych miejscowościach, budowanych kolejno w latach 2011–2017. Po zakończeniu ostatniej inwestycji całkowita wartość nakładów z tej kartoteki została przeniesiona na konto 011 „Środki trwałe” jako jeden obiekt inwentarzowy środków trwałych o nazwie „Polepszenie warunków komunikacyjnych”, o wartości początkowej 10 987 567 zł.

 • Brak kontroli merytorycznej list płac

  Porada aktualna | data dodania: 01.09.2017

  Nieprawidłowość: Listy płac dla pracowników jednostki budżetowej, drukowane z oprogramowania komputerowego służącego do naliczania płac, nie były sprawdzane pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. W instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych w ogóle nie był przewidziany obowiązek wykonywania takiej kontroli dla tych dowodów księgowych.

 • Polityka rachunkowości – jak ją najlepiej zbudować

  Porada aktualna | data dodania: 01.09.2017

  Problem : Wakacje to taki okres, który niektórzy księgowi wykorzystują do uporządkowania pewnych obszarów, na co zwykle w ciągu roku brakuje czasu. Jednym z nich jest przygotowanie sobie zmian do polityki rachunkowości. Jak zatem najwygodniej ułożyć ten dokument?

 • Możliwość wypłaty zaliczki w jednostce nieposiadającej kasy

  Porada aktualna | data dodania: 01.09.2017

  Szkoła nie ma zorganizowanej kasy. W jaki sposób można wypłacić zaliczkę dyrektorowi szkoły, który nie ma konta w banku? Czy można postarać się w banku o dyspozycję do wypłaty gotówki dla osób, które widnieją w karcie wzorów podpisów ?

 • Zakres kompetencji przekazywanych kierownikowi CUW

  Porada aktualna | data dodania: 01.09.2017

  W gminie zorganizowano Centrum Usług Wspólnych (CUW) obsługujące jednostki oświatowe. Kto powinien podpisywać dokumenty księgowe w CUW, takie jak listy płac i PK „Polecenie księgowania” – kierownik CUW czy dyrektorzy poszczególnych szkół?

 • Instruktaż – jak prawidłowo postępować z przeterminowanymi fakturami

  Porada aktualna | data dodania: 01.09.2017

  Pracownik komórki merytorycznej jednostki budżetowej w lipcu przedłożył w księgowości fakturę wystawioną w lutym, której termin płatności przypadał na początek marca. Czy w związku z tym można odmówić jej przyjęcia? A jeśli księgowość ją przyjmie, to czy główna księgowa może zażądać pokrycia przez tego pracownika kwoty odsetek za zwłokę?

 • Jakie skutki wywołuje utrata ważności orzeczenia o niepełnosprawności pracownika

  Porada aktualna | data dodania: 31.08.2017

  PROBLEM: Jaki wpływ na pracę ma utrata ważności orzeczenia o niepełnosprawności pracownika? Co ma zrobić pracodawca, gdy dotychczasowe orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przestało obowiązywać (pracownik złożył wniosek o kolejne, ale nie zostało jeszcze wydane)?

 • Skład komisji przy protokolarnym przekazaniu kasy

  Porada aktualna | data dodania: 31.08.2017

  Czy główny księgowy może być członkiem komisji nadzorującej przekazanie protokolarne kasy? Kontrola zausterkowała podpis głównej księgowej na protokole zdawczo-odbiorczym jako niewłaściwy.

 • Odsetki karne – paragraf 458, 807 czy 811?

  Porada aktualna | data dodania: 31.08.2017

  Pytanie: Pracownik za późno dokonał przelewu raty kredytu. Bank naliczył nam odsetki od przeterminowanej raty. Z jakiej podziałki klasyfikacji budżetowej należy dokonać wydatku – czy z paragrafu takiego, jak odsetki od kredytu, czy z paragrafu 458 „Pozostałe odsetki”? Nadmieniam, że pracownik ten zostanie obciążony wysokością zapłaconych odsetek.