do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Czy w ramach ZFŚS można przyznać bony wszystkim pracownikom?

  Porada aktualna | data dodania: 08.12.2018

  Pytanie: Jakie obowiązują zasady przyznawania bonów w ramach środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS)? Czy można przyznać je wszystkim pracownikom szkoły?

 • Instruktaż: Inwentaryzacja metodą potwierdzenia sald – przygotowanie, przeprowadzenie i udokumentowanie

  Porada aktualna | data dodania: 07.12.2018

  Od 1 października 2018 r. do 15 stycznia 2019 r. należy przeprowadzić inwentaryzację należności metodą uzgodnienia sald z kontrahentami. Trzeba uzgodnić należności jednostki z różnych tytułów. Potwierdzenie sald nie dotyczy należności:

 • Inwentaryzacja prawa użytkowania wieczystego niewłaściwą metodą

  Porada aktualna | data dodania: 07.12.2018

  Nieprawidłowość: Prawa użytkowania wieczystego gruntów ustanowione na rzecz JST na gruntach Skarbu Państwa zostały ujęte na arkuszu spisu z natury. Wszystkie prawa (do 21 różnych nieruchomości) zostały wpisane łącznie pod pozycją nr 1 na arkuszu spisu z natury nr 000001.

 • Niedokonanie wyceny nadwyżek inwentaryzacyjnych środków trwałych

  Porada aktualna | data dodania: 07.12.2018

  Nieprawidłowość: W wyniku spisu z natury zostały ujawnione nadwyżki środków trwałych, takich jak: pojazd ciężarowy, trzy zespoły komputerowe, ciągnik siodłowy, kosiarka spalinowa, dwie podkaszarki. Nadwyżki wynikały z nieujęcia w księgach rachunkowych jednostki przekazania tych środków trwałych jednostce na podstawie umowy darowizny. Ponieważ w umowie darowizny strony nie określiły wartości darowanych składników majątkowych, główny księgowy jednostki zdecydował o przyjęciu tych nadwyżek na stan w wartości początkowej równej zero i ujęciu ich w ewidencji pozabilansowej środków trwałych o wartości nieistotnej.

 • Niezapewnienie kontroli list płac

  Porada aktualna | data dodania: 07.12.2018

  Nieprawidłowość: Listy płac dla pracowników jednostki były sporządzane, kontrolowane pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym oraz zatwierdzane do wypłaty przez tę samą osobę: inspektora ds. płac. Pracownik ten podpisywał listy płac także na dowód wykonania kontroli wstępnej należącej do głównego księgowego jednostki, mimo że nie był do tego upoważniony.

 • Ujmowanie dowodów księgowych niezgodnie z dekretacją

  Porada aktualna | data dodania: 07.12.2018

  Nieprawidłowość: Na dowodach księgowych dotyczących zakupów środków trwałych i pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowo budowanej siedziby jednostki wskazano nieprawidłowy sposób księgowania:

 • Nieformalne udzielanie ulg w podatku od nieruchomości od osób prawnych

  Porada aktualna | data dodania: 07.12.2018

  Nieprawidłowość: Burmistrz miasta zawierał nieformalne porozumienia z osobami prawnymi zalegającymi z wpłatami na poczet podatku od nieruchomości. Polegało to na tym, że zamiast wydawać decyzje o odroczeniu terminów płatności podatku lub zaległości podatkowej albo o rozłożeniu zaległych płatności na raty, umawiał się ustnie z podatnikami, że jeśli będą wpłacać od czasu do czasu jakieś kwoty, to nie będzie wobec nich wszczynana egzekucja. Postępowanie to leżało w interesie nie tylko podatników, ale i gminy miejskiej. Ponieważ nie były wydawane decyzje o odroczeniu terminów płatności albo rozłożeniu na raty należności podatkowych, gmina miejska nie wykazywała tych ulg w sprawozdaniu Rb-PDP. To miało wpływ na ustalenie subwencji ogólnej dla tej gminy w zawyżonej

 • Organizacja zastępstwa za główną księgową

  Porada aktualna | data dodania: 07.12.2018

  Główna księgowa jednostki przechodzi na długotrwałe zwolnienie lekarskie spowodowane ciążą. Jej obowiązki ma przejąć pracownik zatrudniony na zastępstwo. Czy ten pracownik powinien mieć wyrobioną pieczątkę z tytułem „główny księgowy”, czy może „p.o. główny księgowy”? A może w ogóle nie należy mu wyrabiać pieczątki? Czy poza kwestią pieczątki należy jeszcze wypełnić jakieś szczególne obowiązki związane z zatrudnieniem głównego księgowego na zastępstwo ?

 • Ewidencja zespołów komputerowych

  Porada aktualna | data dodania: 07.12.2018

  Jednostka zakupiła zespoły komputerowe składające się z monitora o wartości 280 zł i stacji o wartości powyżej 500 zł. W polityce rachunkowości jednostki zapisano, że zakupy o wartości:

 • Obowiązkowa treść rachunku

  Porada aktualna | data dodania: 07.12.2018

  Jednostka budżetowa otrzymała rachunek. W polu „sprzedawca” jest pieczątka z imieniem i nazwiskiem, numerem telefonu oraz symbolami NIP i REGON. Czy rachunek może nie zawierać adresu wystawcy?

 • Ewidencja należności wymagalnych i niewymagalnych

  Porada aktualna | data dodania: 07.12.2018

  Rodzic nie wpłacił do 10 września opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym za wrzesień. Jak należy to ująć w ewidencji księgowej, żeby było widać, że na koniec III kwartału kwota ta stanowi zaległość ?

 • Osoba upoważniona do podpisania noty księgowej zewnętrznej

  Porada aktualna | data dodania: 07.12.2018

  Czy noty księgowe obciążeniowo-uznaniowe musi podpisywać główna księgowa i dyrektor jednostki?

 • Zasady korygowania noty księgowej zewnętrznej

  Porada aktualna | data dodania: 07.12.2018

  Jednostka budżetowa wystawiła we wrześniu notę księgową obciążeniową innej jednostce budżetowej na kwotę 800 zł. Po miesiącu okazało się, że w nocie błędnie podano kwotę należności. Prawidłowo powinno być 600 zł. Jak skorygować ten błąd, skoro należność wynikająca z noty została ujęta w księgach rachunkowych i w sprawozdawczości za wrzesień ?

 • Wymiana karty SIM – paragraf 421 czy 436?

  Porada aktualna | data dodania: 07.12.2018

  Pytanie: W jakim paragrafie powinnam ująć wymianę karty SIM? Na fakturze mam: abonament, ratę za sprzęt i za wydanie karty SIM. Wcześniej wszystko było księgowane w paragrafie 436 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” (abonament + rata). Wiem, że dużo jednostek rozbija koszty: abonament - paragraf 436, a rata - paragraf 421 „Zakup materiałów i wyposażenia”. Czy umowę na usługę telefoniczną z opcją otrzymania aparatu telefonicznego należy traktować jak umowę pożyczki? Dyrektor jednostki budżetowej przecież nie może zaciągać pożyczek.

 • Wpływy z tytułu rekompensaty kosztów odzyskiwania należności (40 euro) – paragraf 095 czy 097?

  Porada aktualna | data dodania: 07.12.2018

  Pytanie: Szkoła wynajmuje sale różnym firmom. Wystawia faktury sprzedażowe. Z powodu nieterminowego regulowania płatności wystawia noty odsetkowe oraz noty księgowe dotyczące zapłaty 40 euro (przeliczonej na złote) z tytułu rekompensaty kosztów odzyskiwania należności. Rekompensata ta jest pobierana na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Do jakiego paragrafu dochodów należy kwalifikować wpływy rekompensat - do paragrafu 095 „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” czy 097 „Wpływy z różnych dochodów”? Według mnie prawidłowy będzie paragraf 097, ale z drugiej strony z firmami były zawarte umowy, więc może właściwy jest paragraf 095.

 • Założenie przez zakład energetyczny plomby po awarii – paragraf 426 czy 430?

  Porada aktualna | data dodania: 07.12.2018

  Pytanie: W jakim paragrafie wydatków należy ująć założenie przez zakład energetyczny plomby po awarii? Czy właściwy będzie paragraf 426 „Zakup energii” czy 430 „Zakup usług pozostałych”?

 • Zakup wyposażenia sali do terapii małego dziecka – paragraf 421 czy 424?

  Porada aktualna | data dodania: 07.12.2018

  Pytanie: W poradni psychologiczno-pedagogicznej powstanie sala do terapii małego dziecka. Będą do niej zakupione drabinki, półkule sensoryczne, gruszka rehabilitacyjna itp. Czy wydatki te powinnam ująć w paragrafie 421 „Zakup materiałów i wyposażenia” czy w paragrafie 424 „Zakup środków dydaktycznych i książek”?

 • Kara umowna za niedotrzymanie warunków umowy – jaki paragraf?

  Porada aktualna | data dodania: 07.12.2018

  Pytanie: Mamy do zapłaty karę umowną za niedotrzymanie warunków umowy. Chodzi o niewykorzystanie odpowiedniej ilości gazu na ogrzewanie w danym roku. Jaki paragraf należy tu zastosować?

 • Szklenie okna – paragraf 427 czy 430?

  Porada aktualna | data dodania: 07.12.2018

  Pytanie: Jak potraktować szklenie okna - jako remont i odtworzenie wartości użytkowej czy jako usługę naprawy? Czy powinno się zastosować paragraf 427 „Zakup usług remontowych” czy paragraf 430 „Zakup usług pozostałych”?

 • Wyjaśnienie RIO: Obowiązek naliczania rekompensaty 40 euro

  Porada aktualna | data dodania: 07.12.2018

  Pytanie jednostki: Gmina w ramach powołanej jednostki budżetowej pn. Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu wynajmuje i wydzierżawia podmiotom gospodarczym lokale użytkowe i grunty stanowiące własność gminy.

 • Wyjaśnienie RIO: Czy środki z programu ERASMUS wpływające w bieżącym roku, ale na wydatki konkretnego projektu do poniesienia w następnym roku, powinny być księgowane w bieżącym roku przez konto 901 czy przez konto 909?

  Porada aktualna | data dodania: 07.12.2018

  Pytanie jednostki: W ramach programu ERASMUS podpisywane są umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacj i na dofinansowanie projektów realizowanych przez placówki oświatowe naszego powiatu . Umowy podpisywane są z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem w stosunku do okresu realizacji projektu , a środki wpływają niezwłocznie po podpisaniu umowy, np . środki wpływają w lipcu danego roku, a zgodnie z umową o dofinansowanie okres realizacji projektu rozpoczyna się w styczniu następnego roku. Środki, które wpływają, zgodnie z zawartymi umowami, z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu ERASMUS, wpływają na realizację konkretnego projektu i nie mogą być na nic innego wykorzystane.

 • Wyjaśnienie MF: Jak klasyfikować dochody dotyczące wpływów z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa?

  Porada aktualna | data dodania: 06.12.2018

  Pytanie RIO Lublin: Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie zgłaszane są problemy w zakresie klasyfikacji budżetowej dochodów dotyczących wpływów z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa.

 • Jak powinna wyglądać zgoda pracownika na potrącenia różnych kwot

  Porada aktualna | data dodania: 06.12.2018

  Pracownik dopuścił do uszkodzenia firmowego mienia. Ponieważ szkoda nie była umyślna i stosunkowo niewielka, pracodawca i pracownik ustalili, jakie odszkodowanie będzie z tego tytułu należne. Pracownik wyraża zgodę na potrącanie odszkodowania z pensji, ale poprosił, żeby raty były w różnych miesiącach, w różnej wysokości. Jak powinna w tej sytuacji wyglądać zgoda pracownika na potrącenie?

 • Trzynastka osoby zatrudnionej po zakończeniu umowy w celu przygotowania zawodowego

  Porada aktualna | data dodania: 04.12.2018

  PYTANIE: W dniu 1 września 2018 r. w jednostce budżetowej zatrudniono pracownika na pełny etat na stanowisku kucharza. Do 31 sierpnia 2018 r. osoba ta była uczniem w tej samej jednostce zatrudnionym na podstawie umowy w celu przygotowania zawodowego. Podczas nauki zawodu przez 2 dni w tygodniu uczęszczała do szkoły, a przez 3 dni odbywała praktyczną naukę zawodu kucharza. W okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2018 r. łącznie chorowała 22 dni. Czy osoba ta nabędzie prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r.?

 • Czy w zaświadczeniu ZUS Z-3 wystawianym w celu wypłaty zasiłku macierzyńskiego należy wykazać dodatek stażowy

  Porada aktualna | data dodania: 03.12.2018

  PYTANIE: Pracownica przebywa na zwolnieniu lekarskim w związku z ciążą. Po wypłacie wynagrodzenia za czas choroby za 33 dni przekazaliśmy wypłatę jej zasiłku chorobowego do ZUS (zakład pracy zatrudniający mniej niż 21 osób). Pracownica jest uprawniona do dodatku stażowego, którego się nie pomniejsza, za czas choroby. W czasie wypłaty zasiłku wypłaca go zakład pracy. Po zwolnieniu lekarskim pracownica będzie uprawniona do zasiłku macierzyńskiego. Czy przekazując do ZUS zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3, powinnam wykazać tylko wynagrodzenie zasadnicze czy również dodatek za wysługę lat?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK