do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Czy pracodawca może zmusić pracownika do poddania się badaniom lekarskim związanym z koronawirusem

  Porada aktualna | data dodania: 02.04.2020

  Urzędniczka pojawiła się w pracy z kaszlem. Czy w tej sytuacji pracodawca może nakazać jej odbycie badań lekarskich w celu wykluczenia zakażenia koronawirusem?

 • Dodatek wiejski w okresie zawieszenia pracy szkoły

  Porada aktualna | data dodania: 02.04.2020

  PYTANIE: Czy nauczyciel pracujący zdalnie i ten, który pozostaje w gotowości do pracy w okresie zawieszenia zajęć, zachowuje prawo do dodatku wiejskiego?

 • Zawieszenie zajęć lekcyjnych w szkołach w związku z koronawirusem a prawo nauczycieli i pracowników administracji i obsługi do wynagrodzenia

  Porada aktualna | data dodania: 02.04.2020

  Szczególna sytuacja, w jakiej znalazł się nasz kraj z powodu zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2, wymusiła przyjęcie rozwiązań prawnych, mających na celu przede wszystkim ograniczenie rozprzestrzeniania się epidemii i ochronę obywateli przed zagrożeniem. Naturalną konsekwencją stała się nowa rzeczywistość, która dotknęła również szkoły. Jednym z rozwiązań mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa jest zawieszenie prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. W takim okresie szkoły mają prowadzić m.in. nauczanie zdalne. Powstają więc uzasadnione wątpliwości o sposób wynagrodzenia nauczycieli w okresie zawieszenia zajęć, a także o prawa i obowiązki pracowników i pracodawcy, w tym w zakresie świadczenia tzw. pracy zdalnej.

 • Ewidencja pracy zdalnej podczas epidemii

  Porada aktualna | data dodania: 02.04.2020

  PYTANIE: W jaki sposób ewidencjonować czas pracy w okresie pracy zdalnej?

 • Narzucenie urlopu wypoczynkowego

  Porada aktualna | data dodania: 02.04.2020

  Wielu pracodawców stara się na różne sposoby rozwiązać problemy związane z epidemią odnośnie zatrudnienia i braku możliwości świadczenia pracy przez pracowników. Jednym z często występujących pomysłów jest „wysłanie” pracowników na urlopy wypoczynkowe, co pozwoliłoby uniknąć przestoju, zwolnień z pracy i potencjalnie umożliwiłoby większe zaangażowanie pracowników po ustaniu epidemii. Co do zasady jednak urlop wypoczynkowy nie może zostać udzielony pracownikowi bez jego zgody, od czego są jedynie dwa wyjątki.

 • Konsultowanie wypowiedzenia w okresie epidemii

  Porada aktualna | data dodania: 02.04.2020

  PYTANIE: Czy należy, a jeżeli tak, to w jaki sposób spełnić obowiązek konsultacji wypowiedzenia stosunku pracy ze związkami zawodowymi, jeśli w okresie epidemii SARS-CoV-2 pracownicy są na zwolnieniach lub świadczą pracę zdalnie?

 • Kwarantanna – jak rozliczyć w OSP zakupy dla potrzebujących

  Porada aktualna | data dodania: 02.04.2020

  PROBLEM: Do ośrodka pomocy społecznej zadzwoniła z prośbą o zrobienie zakupów rodzina objęta kwarantanną. Opiekunka kupi potrzebne produkty, a wyznaczona jednostka dostarczy je do domu osób potrzebujących pomocy. Pojawia się jednak problem z rozliczeniem. Ze względów bezpieczeństwa nie ma możliwości fizycznego przekazania pieniędzy. Czy właściwe będzie zrobienie zakupów ze środków ośrodka? W jaki sposób rodzina ma te pieniądze zwrócić? W przypadku tego rodzaju pomocy nie przeprowadzamy wywiadu, nie będzie też właściwe wystawienie noty księgowej. Nasz ośrodek nie rozlicza VAT. Opisane zdarzenie nie jest sprzedażą. Jak prawidłowo dokonać rozliczeń?

 • COVID – darowizna na rzecz domu pomocy społecznej

  Porada aktualna | data dodania: 02.04.2020

  PROBLEM: Dom pomocy społecznej prowadzony przez gminę otrzymał darowizny (pieniężną i rzeczową) od osób fizycznych i firm.

 • Rozliczenie wpłat do OPS od dłużnika, który ogłosił upadłość konsumencką

  Porada aktualna | data dodania: 01.04.2020

  PROBLEM: Dłużnik alimentacyjny ogłosił upadłość konsumencką. Postanowieniem sądu ma przekazywać na rzecz ośrodka pomocy społecznej kwotę 50 zł przez okres 36 miesięcy. Jednakże zadłużenie dłużnika względem ośrodka jest znacznie większe niż wynikające z planu spłat wyznaczonego przez sąd - należność główna wynosi 2850 zł, odsetki 2300 zł. Jak należy przyjmować dokonane przez dłużnika wpłaty w wysokości 50 zł miesięcznie - na należność główną czy na odsetki? Czy w chwili wydania przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości dłużnika należy zaprzestać naliczania dalszych odsetek oraz co dalej z pozostałym zadłużeniem? Czy podlega ono umorzeniu?

 • Jak ująć środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

  Porada aktualna | data dodania: 01.04.2020

  Czy wyodrębniony rachunek bankowy ma być tylko dla dochodów czy również dla wydatków? Czy środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku, przechodzą na rok następny (tzn. z roku 2019 na rok 2020, czy dopiero z roku 2020 na rok 2021)

 • Posiadacz rachunku w umowie z bankiem – gmina czy samorządowy zakład budżetowy

  Porada aktualna | data dodania: 01.04.2020

  PROBLEM: Urząd skarbowy odmówił zarejestrowania przez gminę i umieszczenia na białej liście pod jej numerem NIP rachunku bankowego prowadzonego w ramach umowy zawartej pomiędzy bankiem a zakładem budżetowym podległym gminie (w umowie były podane dane ewidencyjne i adres zakładu). Rachunek ten był zgłoszony wcześniej przez zakład budżetowy z NIP zakładu na formularzu NIP-2 do urzędu skarbowego. W związku z tym gmina otworzyła dla zakładu nowy rachunek bankowy w ramach swojej umowy z bankiem i zgłosiła go na NIP-2 do urzędu skarbowego, przez co ten rachunek widnieje na białej liście i w chwili obecnej rachunek ten jest wykorzystywany przez zakład. Jednocześnie urząd skarbowy odmówił zakładowi możliwości zgłoszenia z jego nr NIP, na formularzu NIP-2 nowego rachunku bankowego, utworzonego dla

 • Konsekwencje przelewu na rachunek kontrahenta spoza białej listy

  Porada aktualna | data dodania: 01.04.2020

 • COVID – udokumentowanie zwrotu zaliczek w DPS

  Porada aktualna | data dodania: 31.03.2020

  PROBLEM: Dom pomocy społecznej świadczy odpłatne usługi noclegowe dla osób odwiedzających bliskich będących podopiecznymi domu. Przed przyjazdem odwiedzający dokonują rezerwacji i wpłacają zaliczkę. W związku z trwającą epidemią, w DPS zawieszono możliwość odwiedzin oraz nocowania przez bliskich podopiecznych. Jak prawidłowo udokumentować dokonanie zwrotu zaliczek wpłaconych na poczet usług, które nie zostały zrealizowane?

 • Dobrowolna zapłata w split payment a biała lista podatników VAT

  Porada aktualna | data dodania: 31.03.2020

 • Utwardzenie parkingu – paragraf 427 czy 430?

  Porada aktualna | data dodania: 31.03.2020

 • Zwrot nadpłaty do użytkownika wieczystego a brak środków we właściwym paragrafie

  Porada aktualna | data dodania: 30.03.2020

  Dochody Skarbu Państwa pobierane przez starostę z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej przekazywane są do urzędu wojewódzkiego do 15 i 25 każdego miesiąca. Otrzymaliśmy wniosek od użytkownika wieczystego o zwrot nadpłaty. Mija termin rozpatrzenia wniosku, a na § 550 brak środków do wypłaty. Nadpłaty w dochodach budżetowych powstałe zarówno w bieżącym roku budżetowym, jak i w ubiegłych latach budżetowych zwraca się z tej podziałki klasyfikacji dochodów, na którą zalicza się bieżące wpływy tego samego rodzaju.

 • Zaniechanie publikacji sprawozdania finansowego jednostki budżetowej

  Porada aktualna | data dodania: 30.03.2020

  Nieprawidłowość

 • Jak udokumentować weryfikację numeru rachunku na białej liście?

  Porada aktualna | data dodania: 30.03.2020

 • Udokumentowanie wydatków związanych z podróżą służbową

  Porada aktualna | data dodania: 29.03.2020

 • Obowiązek weryfikowania numerów rachunków bankowych z białą listą w MOPS

  Porada aktualna | data dodania: 29.03.2020

 • Nieprawidłowe księgowanie rozrachunków

  Porada aktualna | data dodania: 28.03.2020

  Nieprawidłowość

 • Rozliczenie nakładów na ulepszenie budynku

  Porada aktualna | data dodania: 28.03.2020

 • Stosowanie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności (MPP, split payment) – trzy warunki

  Porada aktualna | data dodania: 28.03.2020

 • Korekta błędnego ujęcia licencji na oprogramowanie komputerowe

  Porada aktualna | data dodania: 27.03.2020

 • Kompensata należności a podzielona płatność

  Porada aktualna | data dodania: 26.03.2020

  PROBLEM: Jako dom pomocy społecznej (dalej: DPS), jednostka powiatu, mamy zawartą z firmą zewnętrzną umowę na wyżywienie mieszkańców w pomieszczeniach wynajmowanych od DPS. Dokonujemy kompensaty zobowiązań i należności na podstawie zawartej umowy. W umowie najmu pomieszczeń ujęto zgodę na potrącanie kwot z tytułu najmu z kwoty wynagrodzenia przysługującego za przygotowanie wyżywienia. W umowie na przygotowanie wyżywienia zaznaczono, że wynagrodzenie będzie płatne z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Jak należy dokonać płatności zobowiązania dla wykonawcy po kompensacie przy zastosowaniu podzielonej płatności? Czy na przelewie zobowiązania po kompensacie należy umniejszyć kwotę VAT z faktury za wyżywienie o kwotę VAT z faktury za wynajem?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK