do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • Instruktaż – Ujawnienie środków trwałych

  Porada aktualna | data dodania: 22.11.2017

 • Nieprawidłowe dokumentowanie wyników spisu w arkuszach spisu z natury

  Porada aktualna | data dodania: 22.11.2017

 • Z doświadczenia księgowej – praktyczne rady: Weryfikacja stanów aktywów i pasywów

  Porada aktualna | data dodania: 22.11.2017

 • Zakup butli z gazem – paragraf 421 czy 426?

  Porada aktualna | data dodania: 20.11.2017

  Pytanie: W przedszkolu co miesiąc kupujemy butle z gazem na potrzeby kuchni. Jak prawidłowo klasyfikować te zakupy? Czy właściwy będzie paragraf 421 „Zakup materiałów i wyposażenia” czy 426 „Zakup energii”. W zasadzie w objaśnieniach do paragrafu 426 mamy: Paragraf ten obejmuje opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej i innej, gazu oraz wody. Czy ma zatem znaczenie rodzaj nośnika?

 • Data przyznania prawa oraz wypłata emerytury

  Porada aktualna | data dodania: 14.11.2017

  Problem: Pracownica obsługi zatrudniona w szkole, urodzona 8 października 1957 r., planuje przejść na emeryturę z dniem 28 grudnia 2017 r. – tego samego dnia będzie złożony wniosek o emeryturę. Czy należy się jej emerytura za pełny grudzień 2017 r.?

 • Klasyfikacja wydatków w szkole przekształconej z gimnazjum

  Porada aktualna | data dodania: 14.11.2017

  Jak będzie wyglądało księgowanie wydatków w szkole podstawowej przekształconej z gimnazjum, w której funkcjonują klasy gimnazjalne. Czy podział na klasyfikacje budżetowe musi zostać dokonany na zasadzie proporcjonalności wydatków, czy też można go dokonać na wybranych wydatkach, np. tylko płace?

 • Kiedy odliczyć VAT z faktury od ZAiKS, która dotyczy kilku okresów

  Porada aktualna | data dodania: 14.11.2017

  PROBLEM: Samorządowy zakład budżetowy regularnie dokonuje płatności na rzecz ZAiKS w związku z wykorzystywaniem na imprezach (biletowanych) muzyki. ZAiKS na początku kwartału wystawia fakturę (na której jest napisane, za jakie miesiące należne jest wynagrodzenie), przy czym termin płatności przypada w tym pierwszym miesiącu kwartału. Przykładowo, faktura wystawiona 3 października za miesiące: październik, listopad, grudzień, z terminem płatności w październiku. Kiedy można odliczyć VAT z takiej faktury? Czy należy czekać do końca okresu, którego dotyczy faktura?

 • Jaka jest maksymalna długość dyżurów pracowniczych

  Porada aktualna | data dodania: 13.11.2017

  Problem: Pracownicy jednego z wydziałów (zarządzanie kryzysowe) pracują od poniedziałku do piątku na dwie zmiany: od 6.00 do 14.00 oraz od 14.00 do 22.00. Poza tymi godzinami przez cały czas któryś z pracowników musi być dostępny telefonicznie w razie awarii w mieście, załamania pogody itp. W jakim zakresie poza pracą można zlecać im dyżury w tygodniu i w weekendy, aby ciągła dostępność jednej z osób była zachowana? Czy konieczna jest zmiana rozkładów czasu pracy i wprowadzenie pracy w soboty?

 • Urlop w dniu wolnym wyznaczonym za święto przypadające w sobotę

  Porada aktualna | data dodania: 13.11.2017

  Problem: Czy pracownikowi stołówki szkolnej przysługuje dodatkowy dzień wolny od pracy za 11 listopada 2017 r., jeżeli w dniu wolnym wyznaczonym przez dyrektora szkoły pracownik ma korzystać z urlopu wypoczynkowego?

 • Które należności uboczne należy wykazać w sprawozdaniu Rb-N

  Porada aktualna | data dodania: 13.11.2017

  PROBLEM: Wierzyciel posiada wyrok sądowy zasądzający należność. Bezskutecznie zostało zakończone postępowanie komornicze i pojawiły się koszty, takie jak: koszty zastępstwa procesowego, koszty nadania klauzuli wykonalności, koszty postępowania komorniczego, odsetki za opóźnienie. Które z tych kosztów należy traktować jak należności uboczne? Od których należy naliczać odsetki za opóźnienie? Które z wymienionych kosztów należy wykazywać w sprawozdaniu Rb-N? Czy do należności ubocznych można zakwalifikować: odsetki od niezapłaconych należności głównych, odsetki od zapłaconych należności głównych, koszty upomnienia, koszty sądowe, koszty zastępstwa procesowego, koszty egzekucyjne, np. koszty związane z postępowaniem komornika,

 • Czy dochody KP PSP z tytułu odszkodowania należy wykazać w sprawozdaniu Rb-27ZZ

  Porada aktualna | data dodania: 13.11.2017

  Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej uzyskała dochody z tytułu odszkodowania za zniszczony samochód i wpłat za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników. Czy dochody te są dochodami powiatu, czy dochodami budżetu państwa i powinny być wykazane w sprawozdaniu Rb-27ZZ?

 • Dochód z tytułu wynajmu sali gimnastycznej w sprawozdaniu Rb-34S

  Porada aktualna | data dodania: 06.11.2017

  PROBLEM: Samorządowa jednostka oświatowa wynajmuje salę gimnastyczną indywidualnym najemcom. Dochody z tytułu najmu, zgodnie z uchwałą JST, gromadzone są na wydzielonym rachunku dochodów. Z tytułu najmu wystawiane są najemcom faktury. Podatek należny szkoła odprowadza na rachunek JST w następnym miesiącu, jednocześnie jednostka nie korzysta z możliwości odliczania podatku naliczonego. Jak prawidłowo prowadzić ewidencję księgową takich operacji gospodarczych i jakie paragrafy zastosować? Jak w sprawozdaniu Rb-34S wykazać dochody, jeżeli na koncie w ostatnim dniu miesiąca jest dochód łącznie z podatkiem od towarów i usług? Czy należy zastosować techniczny zapis ujemny do operacji odprowadzenia VAT należnego do JST? Wykazanie w sprawozdaniu Rb-34S dochodu w wartości netto powoduje

 • Czy konieczne jest dokonanie inwentaryzacji w drodze potwierdzenia sald należności budżetu jednostki samorządu terytorialnego

  Porada aktualna | data dodania: 06.11.2017

  PROBLEM: Zazwyczaj na koniec roku budżetowego na odpowiednich kontach budżetu jednostki samorządu terytorialnego widnieją należności od urzędów skarbowych z tytułu należnych udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych oraz należności od Ministra Finansów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o rachunkowości, jednostki przeprowadzają na ostatni dzień każdego roku obrotowego inwentaryzację: (…) aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub przechowywanych przez inne jednostki, w tym papierów wartościowych w formie zdematerializowanej, należności, w tym udzielonych pożyczek, z zastrzeżeniem pkt 3, oraz powierzonych kontrahentom własnych składników aktywów –

 • Kiedy przysługuje zasiłek na zagospodarowanie

  Porada aktualna | data dodania: 06.11.2017

  PROBLEM: Nauczyciel wspomagający, który w sierpniu 2017 r. zdobył stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, złożył we wrześniu tego roku wniosek o zasiłek na zagospodarowanie. Osoba ta od 1 września do 31 października 2014 r. pracowała w przedszkolu na stanowisku nauczyciela. Od 1 listopada 2014 r. do 26 czerwca 2015 r. oraz od 1 września 2015 r. do dziś pracuje w naszej szkole jako nauczyciel wspomagający na pełen etat. Ze względu na brak kwalifikacji (kierunek studiów wymaganych dla nauczyciela wspomagającego) nauczyciel nie mógł wcześniej podjąć stażu na wyższy awans zawodowy. Pracownik nie wykonywał poza szkołą na stanowisku nauczyciela innej pracy. Czy nauczycielowi przysługuje zasiłek na zagospodarowanie?

 • Kiedy dofinansowanie z ZFŚS do wypoczynku dziecka pracownika korzysta ze zwolnienia podatkowego

  Porada aktualna | data dodania: 06.11.2017

  Problem: W jednostce, w ramach ZFŚS, pracownik ma prawo starać się o dofinansowanie wypoczynku dziecka. Czy dofinansowanie do wypoczynku dziecka, sfinansowane z ZFŚS, korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku, gdy: 1) syn pracownika jest osobą pełnoletnią (jest w wieku do 25 lat), studiującą, pozostającą na całkowitym utrzymaniu pracownika, 2) wypoczynek miał formę wczasów-wycieczki zagranicznej i wykupiony został w biurze podróży (wypoczynek zorganizowany), 3) pracownik do wniosku dołączył fakturę z biura podróży; faktura wystawiona jest na pracownika (w uwagach na fakturze zamieszczona jest informacja o uczestnikach wypoczynku – pracowniku i jego synu – z podziałem kosztów wycieczki na każdą z tych osób).

 • Opodatkowanie VAT usług zapewnienia pobytu w Dziennym Klubie Seniora

  Porada aktualna | data dodania: 06.11.2017

  PROBLEM: W ramach gminy działa Centrum Integracji Społecznej, które organizuje m.in. Dzienny Klub Seniora jako warsztat opiekuńczy, zajmujący się odpłatnie m.in. opieką nad osobami w wieku powyżej 60 lat czy opieką nad osobami wymagającymi pomocy w wykonywaniu codziennych czynności. Centrum nie jest podmiotem wymienionym w art. 43 ust. 1 pkt 22 lit a–e ustawy o VAT (definiującym zwolnienie dla usług pomocy społecznej). Usługa świadczona w ramach Dziennego Klubu Seniora nie jest też usługą pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej. Czy w związku z tym należy ją opodatkować VAT?

 • Czy rozliczenia między gminami prowadzącymi wspólnie punkt odbioru odpadów podlegają VAT

  Porada aktualna | data dodania: 06.11.2017

  PROBLEM: Na podstawie porozumienia gmina A prowadzi punkt, a gminy B i C pokrywają częściowo koszty jego prowadzenia. Czy usługi świadczone w ramach wspólnego przedsięwzięcia gmin polegającego na prowadzeniu punktu zbiórki odpadów podlegają VAT?

 • Czy wydane zarządzenie dotyczące zasad ewidencjonowania wydatków strukturalnych wygasa, czy trzeba je uchylić?

  Porada aktualna | data dodania: 31.10.2017

  Czy w związku z brakiem konieczności dalszego ewidencjonowania wydatków strukturalnych po wejściu w życie zmian wynikających z ustawy z 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1475) obowiązujące w jednostce zarządzenie z 2016 r. dotyczące zasad ewidencjonowania wydatków strukturalnych wygasa, czy trzeba je uchylić? Chodzi o:

 • Klasyfikacja wydatków na zakup tablicy interaktywnej

  Porada aktualna | data dodania: 31.10.2017

  W polityce rachunkowości jednostki budżetowej zapisano, że pomoce dydaktyczne i meble o wartości powyżej 3500 zł umarza się jednorazowo w miesiącu zakupu. Jednostka zakupiła za 8000 zł tablicę interaktywną – pomoc dydaktyczną. Czy przy takim zapisie w polityce rachunkowości to będzie wydatek z paragrafu 6060 czy 4240?

 • Instruktaż – Jak przeprowadzić i udokumentować inwentaryzację nakładów na środki trwałe w budowie

  Porada aktualna | data dodania: 30.10.2017

  Pracownik księgowości jednostki przeprowadzał inwentaryzację konta 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)”. Porównywał saldo tego konta syntetycznego z sumą sald kont analitycznych. Kontrola zakwestionowała to jako nieprawidłowość, ponieważ okazało się, że nakłady na jedną z inwestycji faktycznie dotyczyły remontu. Jak w takim razie prawidłowo należy przeprowadzić tę inwentaryzację? Czy musi to robić komisja inwentaryzacyjna, czy może ją wykonać jak dotychczas pracownik prowadzący ewidencję pomocniczą do konta 080?

 • Nierzetelna inwentaryzacja środków trwałych w budowie

  Porada aktualna | data dodania: 30.10.2017

  Nieprawidłowość: W protokole z weryfikacji salda konta 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)” na dzień 31 grudnia 2016 r. w urzędzie miejskim zapisano, że inwentaryzacja ta nie wykazała niezgodności. W protokole nie podano dokumentów, na podstawie których dokonano weryfikacji. Wyniki inwentaryzacji nie były zgodne ze stanem faktycznym, ponieważ na koncie 080 nie ujęto nakładów na ulepszenie obcego środka trwałego, które było rozpoczęte w 2016 r. i zostało zakończone w 2017 r. Ulepszenie było dokonywane przez gminę w budynku po byłym technikum, przekazanym jej przez powiat w bezpłatne użyczenie, z przeznaczeniem na urządzenie szkoły podstawowej. Na koniec 2016 r. poniesione przez jednostkę nakłady na ulepszenie wyniosły 679 007 zł i zostały pod datą 31 grudnia

 • Z doświadczenia księgowej – praktyczne rady: Kilka wskazówek dotyczących inwentaryzacji

  Porada aktualna | data dodania: 27.10.2017

  Problem : Zaniechanie przeprowadzenia inwentaryzacji lub jej rozliczenia albo przeprowadzenie lub rozliczenie w sposób niezgodny z uor jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.

 • Nierzetelna inwentaryzacja nieruchomości

  Porada aktualna | data dodania: 27.10.2017

  Nieprawidłowość: W urzędzie gminy na koniec 2016 r. przeprowadzono inwentaryzację gruntów, budynków i budowli metodą spisu z natury. Nie przeprowadzono porównania danych na temat nieruchomości z danymi zawartymi w gminnym zasobie nieruchomości. Inwentaryzacja ta nie wykazała niezgodności polegającej na tym, że w księgach rachunkowych urzędu gminy nie były ujęte grunty (dwie działki o powierzchni 9000 m2) oraz budynki (budynek przedszkola i budynek szkoły), które zostały przekazane stowarzyszeniu „Nasza szkoła” w celu prowadzenia niepublicznego przedszkola i szkoły podstawowej. Nieruchomości zostały udostępnione stowarzyszeniu na podstawie umowy bezpłatnego użyczenia, zawartej na czas nieokreślony w sierpniu 2016 r.

 • Kto powinien złożyć podpis na piśmie w sprawie przeniesień w planach finansowych szkół?

  Porada aktualna | data dodania: 26.10.2017

  Pytanie: Chcemy dokonać zmian między podziałkami klasyfikacji budżetowej. Czy pismo w sprawie przeniesień w planach finansowych szkół podpisują dyrektorzy szkół, jako osoby odpowiadające za budżet szkoły, czy podpisuje dyrektor Centrum Usług Wspólnych (CUW) – jako obsługujący?

 • Umowa o dzieło na malowanie pomieszczeń – paragraf 417 czy 427?

  Porada aktualna | data dodania: 26.10.2017

  Pytanie: Proszę o pomoc, w którym paragrafie mogę zaksięgować umowę o dzieło na malowanie pomieszczeń? Czy powinien być to paragraf 417 „Wynagrodzenia bezosobowe”, czy może paragraf 427 „Zakup usług remontowych”? A czy faktury na zakup farb i artykuły malarskie można zakwalifikować do remontów i opłacić z paragrafu 427, czy raczej należy zaliczyć do zakupów – paragraf 421?