do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Dodatkowy urlop strażaka po powrocie z urlopu wychowawczego

  Porada aktualna | data dodania: 22.04.2019

  PROBLEM: Czy wymiar dodatkowego płatnego urlopu wypoczynkowego strażaka powracającego do służby po urlopie wychowawczym trwającym co najmniej miesiąc zawsze ulega obniżeniu o okres tego urlopu wychowawczego?

 • Czy głównej księgowej zatrudnionej w dwóch jednostkach należy prowadzić ewidencję czasu pracy

  Porada aktualna | data dodania: 22.04.2019

  PROBLEM: Główna księgowa zatrudniona jest w dwóch jednostkach samorządu terytorialnego na 1/2 etatu w każdej. Ścisłe kontrolowanie pracy w poszczególnych zakładach jest praktycznie niemożliwe i nierówne w poszczególnych dniach pracy. Czy w związku ze zmianami przepisów w zakresie prowadzenia ewidencji czasu pracy jej pracodawcy mają obowiązek prowadzenia ewidencji?

 • Minister Cyfryzacji o gromadzeniu danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie po zakończeniu rekrutacji

  Porada aktualna | data dodania: 22.04.2019

  Na stronie Ministerstwa Cyfryzacji zamieszczono informacje dotyczące gromadzenia danych osób, które złożyły potencjalnemu pracodawcy swoje CV i listy motywacyjne. Celem jej wydania jest wyjaśnienie wątpliwości w zakresie możliwości gromadzenia przez pracodawców dokumentów rekrutacyjnych już po zakończeniu procesu rekrutacji w stosunku do osób, które nie zostały zatrudnione.

 • Planowanie pracy na maj w urzędzie

  Porada aktualna | data dodania: 22.04.2019

  PROBLEM: Część pracowników urzędu pracuje w systemie równoważnym, w miesięcznych okresach rozliczeniowych czasu pracy. Pracujemy od poniedziałku do soboty, pracownicy nie pracują w święta. W związku ze zbliżającą się majówką i urlopami podwładnych mamy problem z zapewnieniem optymalnej obsady. Czy w takiej sytuacji możemy pracownikowi zaplanować na maj 2019 r. pracę przez 23 dni?

 • Świadczenie usług transportowych na rzecz niepełnosprawnych

  Porada aktualna | data dodania: 20.04.2019

 • Środki dla rodzin zastępczych a podatek dochodowy

  Porada aktualna | data dodania: 20.04.2019

 • Jak oskładkować umowę zlecenia ze studentem kończącym naukę

  Porada aktualna | data dodania: 19.04.2019

  PROBLEM: Od 1 stycznia 2019 r. zakład pracy zatrudniał zleceniobiorcę posiadającego status ucznia. Zleceniobiorca ten w bieżącym roku nie ukończy 26 roku życia. Z dniem 28 lutego 2019 r. osoba ta poinformowała pracodawcę, że straciła status ucznia. Mimo to strony umowy zlecenia postanowiły kontynuować zatrudnienie do 31 grudnia 2019 r. Równocześnie, w okresie od 1 do 31 maja 2019 r. osoba ta jest zatrudniona u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy z wynagrodzeniem miesięcznym brutto 2250 zł. Od 1 października 2019 r. zleceniobiorca planuje rozpocząć naukę na studiach wyższych. Planowany okres nauki ma trwać do 31 sierpnia 2024 r. Umowa o pracę i umowa zlecenia są jedynymi tytułami do ubezpieczeń społecznych tej osoby. Jakim ubezpieczeniom w 2019 r. będzie

 • Czy oświadczenie do celów socjalnych narusza przepisy o ochronie danych osobowych

  Porada aktualna | data dodania: 19.04.2019

  PROBLEM: Jeden z pracowników odmawia złożenia oświadczenia do celów ustalenia wysokości świadczeń przysługujących z ZFŚS, tłumacząc, że taki wymóg narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Regulamin ZFŚS naszej jednostki zawiera zapisy o konieczności złożenia oświadczenia. Czy nie naruszają one przepisów? Jakie konsekwencje ponosi pracownik, który nie złożył oświadczenia, i jak postąpić w razie stwierdzenia, że wykazał w nim nieprawdziwe dane?

 • Instruktaż: Przyjmowanie, wydawanie i ewidencja zbroszurowanych druków ścisłego zarachowania

  Porada aktualna | data dodania: 18.04.2019

  Jednostce zarzucono nierzetelną ewidencję druków ścisłego zarachowania: znormalizowanych pokwitowań wpłaty oraz pokwitowań opłaty targowej o różnych nominałach. Są to druki zbroszurowane. Ich przychód był dotąd ujmowany w księdze druków ścisłego zarachowania w przeliczeniu na książki druków, a rozchód - według faktycznie wydanych przez inkasentów pokwitowań. Nie był nigdy ustalany stan ewidencyjny ogółem tych druków. Druki nie były także inwentaryzowane. W jaki sposób należy prowadzić ewidencję tych druków, aby była rzetelna?

 • Zakup wyposażenia stanowiska pracy – paragraf 302 czy 421?

  Porada aktualna | data dodania: 18.04.2019

 • Utylizacja odpadów w szkole – jaki paragraf?

  Porada aktualna | data dodania: 18.04.2019

 • Zamki meblowe z montażem – paragraf 421 czy 430?

  Porada aktualna | data dodania: 18.04.2019

 • Wymiana wodomierza na nowy – jaki paragraf?

  Porada aktualna | data dodania: 18.04.2019

 • Ewidencja księgowa zaliczki na żywienie dzieci

  Porada aktualna | data dodania: 18.04.2019

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udziela szkole zaliczki na żywienie dzieci. Jak zaksięgować taką zaliczkę - czy Wn 410/Ma 201, zapłata Wn 201/Ma 130? Czy należy taką zaliczkę przypisać do zwrotu na koncie 240 i wykazywać w sprawozdaniu Rb-N?

 • Zasady rozliczania czasu pracy nauczycieli podczas wycieczek szkolnych

  Porada aktualna | data dodania: 18.04.2019

  Przedszkola, szkoły i placówki mogą organizować dla uczniów krajoznawstwo i turystykę. Opiekę nad uczniami w trakcie wycieczek szkolnych sprawują w szczególności nauczyciele, którzy zadanie to realizują w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy. Ta forma realizacji zadań pozaszkolnych wymaga stworzenia zabezpieczenia organizacyjnego i finansowego. Udział nauczycieli w wycieczkach szkolnych czy tzw. zielonych szkołach wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na kwestie związane z normami czasu pracy oraz wynagrodzeniem, tym bardziej iż zagadnienia te nie zostały wprost uregulowane w przepisach pragmatyki zawodowej nauczycieli.

 • Jak obliczyć okres uprawniający do nagrody jubileuszowej po przejściu na emeryturę

  Porada aktualna | data dodania: 18.04.2019

  PROBLEM: Z dniem 31 sierpnia 2019 r. rozwiążemy z pracownikiem samorządowym umowę zawartą na czas nieokreślony w związku z jego przejściem na emeryturę. Pracownik ten 1 września 2020 r. uzyskałby prawo do nagrody jubileuszowej. Czy należy mu wypłacić nagrodę?

 • Niedzielny dyżur pracownika samorządowego

  Porada aktualna | data dodania: 18.04.2019

  PROBLEM: Pracownik samorządowy pełnił dyżur w domu w niedzielę. Czy w ramach rekompensaty przysługuje mu dzień wolny od pracy?

 • Ewidencja księgowa zaniechanych inwestycji

  Porada aktualna | data dodania: 17.04.2019

  W związku z weryfikacją konta 080 komisja inwentaryzacja stwierdziła, że istnieją dokumentacje techniczne dotyczące zadań inwestycyjnych, które nie zostaną wykorzystane w związku z zaniechaniem inwestycji. Co należy zrobić z wartością tych dokumentacji znajdującą się na koncie 080? Jakie dokumenty należy sporządzić, aby je wyksięgować z tego konta?

 • Jak ująć w ewidencji księgowej rozliczenie nadwyżki dochodów jednostek budżetowych

  Porada aktualna | data dodania: 17.04.2019

  Jakich księgowań należy dokonać, aby prawidłowo przenieść zapisy z konta 820 „Rozliczenie wyniku finansowego” na konto 870 „Podatki i obowiązkowe rozliczenia z budżetem obciążające wynik finansowy” w 2018 r.? Czy należy dokonać zmian już w bilansie otwarcia?

 • Nieopłacone koszty upomnienia od wydanych decyzji – ewidencja księgowa

  Porada aktualna | data dodania: 17.04.2019

  Jesteśmy jednostką budżetową i wystawiamy decyzje administracyjne, a do nieopłaconych w terminie również upomnienia. Czy na koniec roku nieopłacone koszty upomnienia od decyzji ujętej w odpisach aktualizujących również należy ująć na konie 290?

 • Ubezpieczeniowe aspekty rozliczania wynagrodzenia nauczyciela biorącego udział w strajku

  Porada aktualna | data dodania: 17.04.2019

  Udział pracownika w legalnym strajku jest dobrowolny i nie stanowi naruszenia obowiązków pracowniczych. Okres takiej przerwy w pracy wlicza się do okresu zatrudnienia w zakładzie pracy, co stanowi przeszkodę dla stosowania sankcji prawnych, takich jak wymierzanie kar porządkowych, czy rozwiązanie stosunku pracy. W okresie strajku pracownik zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia. W przypadku nauczycieli sposób rozliczenia wynagrodzenia za część miesiąca z powodu udziału nauczyciela w strajku może budzić wiele wątpliwości.

 • Jak porzucenie pracy wpływa na prawo pracownika do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

  Porada aktualna | data dodania: 17.04.2019

  Pracownik porzucił pracę. W tej sytuacji pracodawca chce wypowiedzieć mu dyscyplinarnie umowę o pracę. Czy taki tryb oznacza, że pracownik traci prawo do ekwiwalentu za urlop?

 • Czy domowe dyżury funkcjonariuszy Straży Granicznej nie naruszają norm czasu pracy

  Porada aktualna | data dodania: 17.04.2019

  Kierownik jednostki organizacyjnej oraz kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej mogą wyznaczyć funkcjonariusza do pełnienia dyżuru domowego. Takie uprawnienie budzi wątpliwości, czy okres tej gotowości do służby nie powinien być wliczany do czasu pracy. Zrodziły się one w kontekście wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 21 lutego 2018 r.

 • Policjanci służby kontrterrorystycznej nie będą musieli przestrzegać zasad bhp

  Porada aktualna | data dodania: 17.04.2019

  W kwietniu weszła w życie pierwsza z nowelizacji ustawy o Policji, która powielając rozwiązania funkcjonujące w innych formacjach, w ściśle określonych przypadkach wprowadza dopuszczalność odstąpienia od przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny służby. Kolejne zmiany, które zaczną obowiązywać od 5 lipca 2019 r., dotyczą wskazania osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i higienę służby w trakcie realizacji szkolenia zawodowego lub doskonalenia zawodowego.

 • Dzień wolny za podróż służbową żołnierza zawodowego

  Porada aktualna | data dodania: 17.04.2019

  PROBLEM: W § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z 29 sierpnia 2006 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe wskazuje się, że żołnierzowi odbywającemu w dniu ustawowo lub dodatkowo wolnym od służby szkolenie poligonowe lub morskie lub przebywającemu w takim dniu w podróży służbowej przysługuje jeden dzień wolny od służby, z zastrzeżeniem, że żołnierz taki wykonywał zadania służbowe w wymiarze co najmniej 5 godzin danego dnia. Czy na podstawie tej regulacji żołnierze mogą odpisywać sobie dzień wolny, gdy odbywają podróż służbową w niedzielę (np. gdy są skierowani na kurs i muszą być dzień przed kursem na miejscu, aby się zakwaterować), z uwzględnieniem, iż taka podróż trwała

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK