do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 27 lutego 2013 r., sygn. 5/12/2013

  data dodania: 27.03.2013

  Brak jest podstaw do ograniczenia przez radę obowiązku składania „Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a na terenie której powstają odpady komunalne” oraz „Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz dla części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a na terenie której powstają odpady komunalne” do „ nie częściej niż 1 raz na kwartał” w sytuacji jednoznacznych postanowień wskazanego przepisu o obowiązku ich składania w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych a w przypadku zmiany

 • Stanowisko Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie

  data dodania: 29.10.2013

  Porozumienia zawierane między powiatami w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka lub placówki opiekuńczo - wychowawczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie uznać należy za mające charakter cywilnoprawny, dlatego też dochody i wydatki związane z realizacją ww. zadań mogą być ujmowane w planach finansowych powiatowych centrów pomocy rodzinie i klasyfikowane np. jako zakup usług. Gminy, realizując zadania współfinansowania pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczych mogą zawierać porozumienia z powiatami (mające również charakter cywilnoprawny), lub w inny sposób ustalać zasady finansowania i rozliczania tych zadań. Wydatki związane z realizacją tego zadania mogą być również klasyfikowane do § 4330, a

 • Uchwała SN z dnia 26 lipca 2017 r., sygn. III CZP 26/17

  data dodania: 22.08.2017

  W sprawie o zwalczanie nieuczciwej konkurencji, której przedmiotem jest także roszczenie dotyczące naruszenia majątkowych praw autorskich do utworu, pełnomocnikiem procesowym może być także rzecznik patentowy.

 • Wyrok SN z dnia 26 lipca 2017 r., sygn. I UK 313/16

  data dodania: 04.09.2017

  Niezdolność do wykonywania dotychczasowego zatrudnienia nie może być wystarczającą przesłanką prawa do renty, jeżeli wiek, poziom wykształcenia i predyspozycje psychofizyczne usprawiedliwiają rokowania, że mimo upośledzenia sprawności organizmu możliwe jest podjęcie innej pracy w tym samym zawodzie albo po przekwalifikowaniu. Tak więc utrata zdolności do pracy nie może być utożsamiana z niezdolnością do wykonywania ostatniego z dotychczasowych zatrudnień, jeżeli pracownik może podjąć prace zgodne z poziomem posiadanych kwalifikacji.

 • Postanowienie SN z dnia 26 lipca 2017 r., sygn. III CZ 25/17

  data dodania: 04.09.2017

  Kodeks postępowania cywilnego nie przewiduje stwierdzania "nieistnienia wyroku" w odrębnym postępowaniu wpadkowym, pozostawiając tę kwestię ewentualnej ocenie dokonywanej przez sąd przy innych procesowych okazjach, w których to ma znaczenie, np. w postępowaniu odwoławczym w celu ustalenia istnienia tzw. substratu zaskarżenia, w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności lub przy badaniu zarzutu powagi rzeczy osądzonej mającej z takiego wyroku wynikać itd. Inaczej mówiąc, nieistnienie wyroku sąd musi uwzględniać w każdym stanie i stadiach sprawy, w której wyrok ten został wydany, a także -w formie zarzutów - we wszystkich innych sprawach, w jakich zostały podniesione, odpowiednio, przez ich uwzględnienie lub odmowę uwzględnienia.

 • Wyrok SN z dnia 21 lipca 2017 r., sygn. I CSK 636/16

  data dodania: 22.08.2017

  Ostateczna decyzja wojewody wydana na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych stanowiła ustawowe poświadczenie, że gmina stała się z mocy prawa z dniem 27 maja 1990 r. właścicielem określonego składnika mienia ogólnonarodowego. Decyzję tę uznanaje się za akt deklaratoryjny, w którym tkwi sui generis element konstytutywny, dopiero bowiem od chwili wydania takiej decyzji gmina mogła skutecznie powołać się na swoje prawo. Stwierdzenie nieważności decyzji prowadzi do jej wyeliminowania z obrotu prawnego z mocą wsteczną; innymi słowy, eliminuje skutki prawne wadliwej decyzji tak, jakby nie została ona w ogóle podjęta i otwiera drogę do ponownego załatwienia sprawy, polegającego, w zależności od

 • Wyrok SN z dnia 21 lipca 2017 r., sygn. I CSK 6/17

  data dodania: 22.08.2017

  Złożenie wniosku zarówno o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności, jak i o wszczęcie egzekucji przerywa bieg przedawnienia, stanowi bowiem czynność przedsięwziętą bezpośrednio w celu zaspokojenia roszczenia.

 • Wyrok SN z dnia 21 lipca 2017 r., sygn. I CSK 375/16

  data dodania: 22.08.2017

  Materiał prasowy powinien być tak sformułowany, by odbiorca w prosty sposób mógł odróżnić informację od komentarza autora. Nie można bowiem aprobować przedstawiania interpretacji rzeczywistości (oceny, komentarza, opinii) w kategoriach wypowiedzi opisowej (fakty). Wolność prasy pozostaje bowiem w ścisłej korelacji z odpowiedzialnością, co sprzeciwia się rozpowszechnianiu opinii w formie wypowiedzi co do faktów mających większą siłę przekazywania, niż oceny, które mogą być poddane w wątpliwość. Bezspornie niezbędna wolność prasy nie może jednak być rozumiana jako aprobata dla obniżania kulturowych standardów debaty publicznej oraz redukcji poziomu przyzwoitości, wrażliwości i odpowiedzialności. Staranność dziennikarza przy zbieraniu i wykorzystywaniu materiałów ma być szczególna, a więc

 • Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 21 lipca 2017 r., sygn. KIO 1398/17

  data dodania: 04.09.2017

  Skoro Zamawiający nie jest konsekwentny w swoich oczekiwaniach co do postaci preparatu (będącego przedmiotem zamówienia), to oznacza, że jego potrzeby w tym zakresie nie są oparte na zobiektywizowanych podstawach. W konsekwencji Izba stwierdziła, że doszło do naruszenia art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 Prawa zamówień publicznych, dlatego orzekła jak w sentencji, nakazując modyfikację SIWZ.

 • Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 lipca 2017 r., sygn. KIO 1306/17

  data dodania: 04.09.2017

  Nie można zawsze stosować podstawowej stawki VAT wynoszącej 23%, jak to twierdzi odwołujący, ale należy stosować właściwą stawkę VAT, której wysokość wynika z przepisów. I stosowanie właściwych stawek VAT jest obowiązkiem podatników, a nie ich uprawnieniem.

 • Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 lipca 2017 r., sygn. KIO 1355/17

  data dodania: 04.09.2017

  W opinii Izby sama możliwość skorzystania przez Odwołującego w niniejszym postępowaniu przetargowym z potencjalnej ochrony zapewnianej przez fakt uzyskania interpretacji indywidualnej (niezależnie od wyrażonej wcześniej wątpliwości co do pewności tej późniejszej ochrony) i uznanie jego prawa do wskazania stawki VAT 0%, podczas gdy inni wykonawcy musieliby wskazać stawkę 23%, naruszałaby uczciwą konkurencję pomiędzy wykonawcami. W niniejszym przypadku, zdaniem Izby, nie można także zarzucić innym wykonawcom faktu niezwrócenia się przez nich o taką interpretację i tym samym zaniechania poprawienia swojej sytuacji w postępowaniu, gdyż już sama treść przepisu art. 83 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług nie uzasadniała podjęcia wątpliwości co do możliwości zastosowania stawki

 • Postanowienie SN z dnia 13 lipca 2017 r., sygn. III SPP 35/17

  data dodania: 04.09.2017

  Sąd Najwyższy w składzie: SSN Andrzej Wróbel (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) w sprawie ze skargi H. W. na przewlekłość postępowania Sądu Apelacyjnego w [.] w sprawie III AUa ./16, z udziałem Skarbu Państwa - Prezesa Sądu Apelacyjnego w [.] po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie

 • Wyrok SN z dnia 12 lipca 2017 r., sygn. II PK 199/16

  data dodania: 04.09.2017

  Pracownik, który był zatrudniony przy linii produkcyjnej na czas określony przez blisko pięć lat, ma prawo do odszkodowania za zbyt krótki okres wypowiedzenia. Jego wysokość może być jednak zmniejszona wskutek np. niedbałej pracy.

 • Postanowienie SN z dnia 12 lipca 2017 r., sygn. III SPP 36/17

  data dodania: 04.09.2017

  Sąd Najwyższy w składzie: SSN Dawid Miąsik (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak SSN Andrzej Wróbel (sprawozdawca) w sprawie ze skargi J. A. na przewlekłość postępowania Sądu Apelacyjnego w [.] w sprawie I ACa [.]/16, z udziałem Skarbu Państwa - Prezesa Sądu Apelacyjnego w [.] po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy,

 • Wyrok SN z dnia 12 lipca 2017 r., sygn. II UK 293/16

  data dodania: 04.09.2017

  Nabycie przez ubezpieczonego prawa do emerytury w obniżonym wieku (60 lat) na zasadach określonych w art. 184 ustawy o emeryturach i rentach z FUS wymaga kumulatywnego spełnienia wszystkich przesłanek wymienionych w przedmiotowej regulacji. Prowadzi to do wniosku, że ubezpieczony uzyskuje (ex lege - art. 100 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach FUS) prawo do emerytury z dniem ukończenia 60 roku życia tylko wtedy, gdy zostanie udowodnione, że w dniu 1 stycznia 1999 r. legitymował się nie tylko 15-letnim stażem zatrudnienia w warunkach szczególnych, ale również 25-letnim (ogólnym) stażem ubezpieczeniowym.

 • Postanowienie SN z dnia 12 lipca 2017 r., sygn. III SPP 31/17

  data dodania: 04.09.2017

  Sąd Najwyższy w składzie: SSN Dawid Miąsik (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak SSN Andrzej Wróbel (sprawozdawca) w sprawie ze skargi [.] Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w [.] na przewlekłość postępowania Sądu Apelacyjnego w [.] w sprawie VI ACa ./16, z udziałem Skarbu Państwa - Prezesa

 • Postanowienie SN z dnia 12 lipca 2017 r., sygn. III SPP 30/17

  data dodania: 04.09.2017

  Sąd Najwyższy w składzie: SSN Dawid Miąsik (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jolanta Frańczak SSN Andrzej Wróbel w sprawie ze skargi L. G. na przewlekłość postępowania Sądu Apelacyjnego w [.] w sprawie I ACa ./15, z udziałem Skarbu Państwa - Prezesa Sądu Apelacyjnego w [.] po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy,

 • Postanowienie SN z dnia 12 lipca 2017 r., sygn. III SPP 28/17

  data dodania: 04.09.2017

  Sąd Najwyższy w składzie: SSN Dawid Miąsik (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Andrzej Wróbel w sprawie ze skargi J. J. na przewlekłość postępowania Sądu Apelacyjnego w [.] w sprawie VI ACa ./16, z udziałem Skarbu Państwa - Prezesa Sądu Apelacyjnego w [.] po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy,

 • Wyrok SN z dnia 12 lipca 2017 r., sygn. II PK 200/16

  data dodania: 04.09.2017

  Zrzeczenie się zakładu na rzecz żony, a także utrzymywanie niepełnosprawnego syna nie są okolicznościami uprawniającymi do wypłaty niższego odszkodowania pracownikowi, który uległ wypadkowi.

 • Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 lipca 2017 r., sygn. KIO 1290/17

  data dodania: 04.09.2017

  Podanie uzasadnienia faktycznego i prawnego dokonanej oceny wniosków, co do podstaw wykluczenia i przyznanej liczby punktów, stanowi dopiero prawidłową realizację obowiązku zamawiającego wynikającego z przepisu art. 51 ust. 1a Pzp. Zamawiający powinien w takim powiadomieniu wskazać co najmniej informację o przyczynach, dla których - tak jak w stanie faktycznym sprawy - dana usługa została uznana za niespełniającą ustalonych wymagań. Izba stwierdza również, że w takim zawiadomieniu informacja na temat punktacji i jej wyniku, będąca wynikiem dokonanej oceny wniosków powinna być skierowana do wszystkich wykonawców, którzy złożyli wnioski - także do wykluczonego - tak, aby każdy z nich dysponował taką samą wiedzą, celem ewentualnego rozważenia decyzji o skorzystaniu ze środków odwoławczych.

 • Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 7 lipca 2017 r., sygn. KIO 1258/17

  data dodania: 04.09.2017

  Odwołujący zarzucał, że zamawiający przyznając średnią liczbę punktów za spełnienie danego podkryterium nie wpisywał żadnego uzasadnienia. Natomiast zamawiający wytłumaczył ten fakt, że nie wpisywał uzasadnienia w przypadku przyznania średniej liczby punktów, a czynił tak tylko w przypadkach przyznania maksymalnej liczby punktów bądź nie przyznaniu punktów w ogóle. W rozdz. 13. ust. 13.5 SIWZ zamawiający zastrzegł możliwość przydzielania maksymalnej liczby (5 pkt), średniej liczby punktów (2,5) i możliwość nieprzyznania żadnych punktów (0 pkt). W rozpoznawanej sprawie nie zaistniał przypadek zaniechania przyznania żadnych punktów (0 pkt), a w przypadku przyznania maksymalnej liczby punktów (5 pkt) zawsze obok widniało uzasadnienie pisemne, natomiast w przypadkach przyznania średniej liczby

 • Wyrok SN z dnia 7 lipca 2017 r., sygn. V CSK 624/16

  data dodania: 04.09.2017

  Umowy kontraktów opcyjnych z całą pewnością nie należą do kategorii umów, których może dotyczyć art. 1 ust. 1 u.z.k., a zatem rozporządzających, rodzących skutki w postaci przeniesienia własności rzeczy lub innych praw majątkowych pomiędzy ich stronami, które należałoby oceniać przez pryzmat wymogu ekwiwalentności świadczeń ich stron.

 • Wyrok SN z dnia 7 lipca 2017 r., sygn. V CSK 609/16

  data dodania: 04.09.2017

  Zerwanie więzi rodzinnej, nie w sposób naturalny albo na podstawie decyzji osób w te relacje zaangażowanych, lecz w związku z czynem niedozwolonym osoby trzeciej, narusza to dobro osobiste i rodzi odpowiedzialność na podstawie art. 23 i 448 k.c.

 • Postanowienie NSA z dnia 5 lipca 2017 r., sygn. I GZ 160/17

  data dodania: 19.07.2017

  Wniosek o przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej oraz środek odwoławczy od orzeczenia o odrzuceniu pisma procesowego (z powodu uchybienia terminu) wyłączają się wzajemnie. Procedura zmierzająca do przywrócenia terminu, któremu strona uchybiła, może być wdrożona dopiero po stwierdzeniu, że czynność procesowa podjęta przez stronę jest - właśnie na skutek upływu terminu – bezskuteczna.

 • Postanowienie NSA z dnia 5 lipca 2017 r., sygn. I GZ 159/17

  data dodania: 19.07.2017

  Wniosek o przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej oraz środek odwoławczy od orzeczenia o odrzuceniu pisma procesowego (z powodu uchybienia terminu) wyłączają się wzajemnie. Procedura zmierzająca do przywrócenia terminu, któremu strona uchybiła, może być wdrożona dopiero po stwierdzeniu, że czynność procesowa podjęta przez stronę jest - właśnie na skutek upływu terminu – bezskuteczna.