do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • Stanowisko Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie

  data dodania: 29.10.2013

  Porozumienia zawierane między powiatami w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka lub placówki opiekuńczo - wychowawczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie uznać należy za mające charakter cywilnoprawny, dlatego też dochody i wydatki związane z realizacją ww. zadań mogą być ujmowane w planach finansowych powiatowych centrów pomocy rodzinie i klasyfikowane np. jako zakup usług. Gminy, realizując zadania współfinansowania pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczych mogą zawierać porozumienia z powiatami (mające również charakter cywilnoprawny), lub w inny sposób ustalać zasady finansowania i rozliczania tych zadań. Wydatki związane z realizacją tego zadania mogą być również klasyfikowane do § 4330, a

 • Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 27 lutego 2013 r., sygn. 5/12/2013

  data dodania: 27.03.2013

  Brak jest podstaw do ograniczenia przez radę obowiązku składania „Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a na terenie której powstają odpady komunalne” oraz „Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz dla części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a na terenie której powstają odpady komunalne” do „ nie częściej niż 1 raz na kwartał” w sytuacji jednoznacznych postanowień wskazanego przepisu o obowiązku ich składania w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych a w przypadku zmiany

 • Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 27 grudnia 2017 r., sygn. KIO 2653/17

  data dodania: 16.04.2018

  Wszelkie niezgodności, niejasności SIWZ należy rozpatrywać na korzyść wykonawców. Zapisy w SIWZ (.) muszą mieć charakter precyzyjny i jednoznaczny, a wątpliwości powstałe na tym tle muszą być rozstrzygane na korzyść wykonawcy. Obowiązek takiego formułowania i tłumaczenia ma na celu realizację zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wszystkich wykonawców przystępujących do przetargu (.).

 • Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 18 lipca 2017 r., sygn. KIO 1292/17

  data dodania: 21.02.2018

  Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu. Skoro w postępowaniu pozostała jedna oferta, tj. oferta Odwołującego, która podlega dodatkowemu badaniu pod kątem jej zgodności z treścią SIWZ, to Zamawiający zobowiązany jest unieważnić czynność unieważnienia postępowania.

 • Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 5 czerwca 2018 r., sygn. III CZP 50/17

  data dodania: 13.06.2018

  Nabycie przez przedsiębiorstwo państwowe - na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o zmianie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U. z 1991 r. Nr 2, poz. 6) -własności urządzeń przesyłowych posadowionych na nieruchomościach należących do Skarbu Państwa nie spowodowało uzyskania przez to przedsiębiorstwo z mocy prawa służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu obciążającej te nieruchomości.

 • Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 25 maja 2018 r., sygn. III CZP 108/17

  data dodania: 13.06.2018

  Przepis art. 4421 § 2 k.c. ma zastosowanie także wtedy, gdy wobec sprawcy czynu niedozwolonego, ponoszącego odpowiedzialność na podstawie art. 436 § 1 k.c., zachodzą okoliczności wskazane w art. 31 § 1 k.k., które stanowiły podstawę umorzenia postępowania karnego na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k.

 • Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 25 maja 2018 r., sygn. III CZP 116/17

  data dodania: 13.06.2018

  Przepis art. 4421 § 2 k.c. ma zastosowanie także wtedy, gdy wobec sprawcy czynu niedozwolonego, ponoszącego odpowiedzialność na podstawie art. 436 § 1 k.c., zachodzą okoliczności wskazane w art. 31 § 1 k.k., które stanowiły podstawę umorzenia postępowania karnego na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k.

 • Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 21 maja 2018 r., sygn. KIO 823/18

  data dodania: 22.06.2018

  Blokowanie możliwości zaoferowania i sprzedaży urządzeń zgodnych ze standardem ETSI DMR, ale pochodzących od różnych producentów stanowi niczym nieuzasadnione utrudnienie uczciwej konkurencji. Zresztą Zamawiający w żadnym miejscu nie wymaga w ogóle podania nazwy i typu oferowanego urządzenia. Niemniej jednak niewątpliwie przy takiej konstrukcji SIWZ Zamawiający opisując w ten sposób przedmiot zamówienia otrzyma ofertę lub oferty na konkretny sprzęt, gdyż konkurencyjne oferty innych producentów zostaną odrzucone lub nie zostaną złożone z uwagi na niespełnienie tak opisanych wymogów SIWZ. Zgodnie z zapisami SIWZ podmiot producenta musi być ten sam, ale w zakresie całej części, co gwarantuje, iż jeżeli jedynym możliwym do złożenia w obecnym brzmieniu zapisów SIWZ jest przemiennik firmy MOTOROLA w

 • Wyrok TK z dnia 16 maja 2018 r., sygn. SK 18/17

  data dodania: 05.06.2018

  Termin do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa

 • Postanowienie SN z dnia 15 maja 2018 r., sygn. II CSK 4/18

  data dodania: 13.06.2018

  Wypełnienie weksla in blanco po upływie terminu przedawnienia zabezpieczanego roszczenia pozawekslowego jest w istocie uzupełnieniem go niezgodnie z porozumieniem wekslowym, co pozwala dłużnikowi wekslowemu powoływać się na to, że nie jest zobowiązany wekslowo. Opiera się on na założeniu, że treścią uprawnienia do uzupełnienia weksla in blanco jest objęte jedynie uzupełnienie weksla przed upływem terminu przedawnienia roszczenia podlegającego zabezpieczeniu, choćby porozumienie nie narzucało w tej mierze ograniczeń. Upoważnienie takie czyniłoby remitenta dysponentem w zakresie rozpoczęcia biegu przedawnienia i podważałoby znaczenie tej instytucji.

 • Postanowienie SN z dnia 10 maja 2018 r., sygn. II PK 319/17

  data dodania: 29.05.2018

  Umowa o zakazie konkurencji (po ustaniu stosunku pracy) ma charakter klauzuli autonomicznej. Pod pojęciem klauzuli autonomicznej w doktrynie rozumie się umowy zawierane przez pracownika i pracodawcę obok indywidualnej umowy o pracę, uregulowane w przepisach prawa pracy. Wchodzą więc w grę nie tylko umowy o zakazie konkurencji, ale także umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej oraz tzw. umowa szkoleniowa, określająca prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy związane z podnoszeniem przez tego pierwszego kwalifikacji zawodowych. Konsekwencją uznania klauzuli konkurencyjnej za klauzulę autonomiczną umowy o pracę jest możliwość odwołania się do kodeksu cywilnego za pośrednictwem normy zamieszczonej w art. 300 k.p., z zastrzeżeniem określonych w niej przesłanek. Oznacza to, że należy respektować granice

 • Postanowienie NSA z dnia 27 kwietnia 2018 r., sygn. II FPP 11/18

  data dodania: 01.05.2018

  Inne

 • Wyrok NSA z dnia 26 kwietnia 2018 r., sygn. II FSK 2358/17

  data dodania: 29.04.2018

  Charakter prawny zaświadczenia oraz treść art. 306e O.p. potwierdza stanowisko, że organ podatkowy nie może wydać zaświadczenia o niezaleganiu, będąc w posiadaniu doręczonych podatnikowi, nawet nieostatecznych decyzji, z których wynikają zaległości podatkowe.

 • Wyrok TK z dnia 26 kwietnia 2018 r., sygn. K 6/15

  data dodania: 16.05.2018

  Społeczna inspekcja pracy

 • Postanowienie NSA z dnia 25 kwietnia 2018 r., sygn. II FZ 191/18

  data dodania: 29.04.2018

  Odrzucenie skargi

 • Postanowienie NSA z dnia 25 kwietnia 2018 r., sygn. II FZ 211/18

  data dodania: 29.04.2018

  Odrzucenie zażalenia

 • Postanowienie SN z dnia 24 kwietnia 2018 r., sygn. II CSK 752/17

  data dodania: 29.05.2018

  Istotność zagadnienia prawnego (art. 3989 § 1 pkt 1 k.p.c.) konkretyzuje się w tym, że w danej sprawie występuje zagadnienie prawne mające znaczenie dla rozwoju prawa lub znaczenie precedensowe dla rozstrzygnięcia innych podobnych spraw. Przedstawienie okoliczności uzasadniających rozpoznanie skargi kasacyjnej ze względu na przesłankę istotnego zagadnienia prawnego polega na sformułowaniu tego zagadnienia i wskazaniu argumentów, które prowadzą do rozbieżnych ocen. Musi przy tym chodzić o zagadnienie nowe, dotychczas nierozpatrywane w judykaturze, które zarazem ma znaczenie dla rozpoznania wniesionej skargi kasacyjnej.

 • Postanowienie SN z dnia 24 kwietnia 2018 r., sygn. I PZ 3/18

  data dodania: 29.05.2018

  Przesłanki uchylenia orzeczenia sądu pierwszej instancji i przekazania sprawy temu sądowi do ponownego rozpoznania nie powinny być interpretowane rozszerzająco. Nawet potrzeba znacznego uzupełnienia postępowania dowodowego nie może stanowić podstawy do wydania przez sąd drugiej instancji wyroku kasatoryjnego. Kierując się wykładnią językową należy przyjąć, że sąd drugiej instancji nabywa uprawnienia kasatoryjne wyłącznie wówczas, gdy w sprawie w ogóle nie przeprowadzono postępowania dowodowego (np. sąd pierwszej instancji oddalił powództwo bez prowadzenia takiego postępowania) albo przeprowadzono dowody na okoliczności nieistotne w sprawie.

 • Postanowienie SN z dnia 24 kwietnia 2018 r., sygn. I UZ 2/18

  data dodania: 29.05.2018

  Przepis art. 47714a k.p.c. stosowany jest wówczas, gdy konieczne jest skasowanie decyzji organu rentowego i wydanie nowej, po przekazaniu sprawy organowi rentowemu do ponownego rozpoznania, w tym przeprowadzenia prawidłowego postępowania przed tym organem - uwzględniającego wszelkie wymagania wynikające z prawa materialnego.

 • Wyrok TK z dnia 24 kwietnia 2018 r., sygn. SK 27/16

  data dodania: 16.05.2018

  Korzystanie z prawa własności przez skazanych odbywających karę pozbawienia wolności

 • Wyrok NSA z dnia 24 kwietnia 2018 r., sygn. I GZ 104/18

  data dodania: 27.04.2018

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Henryk Wach po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia A. s.c. Agencja Celna W. B., K. S. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2017 r., sygn. akt V SA/Wa 1746/17 w

 • Postanowienie NSA z dnia 24 kwietnia 2018 r., sygn. I GSK 1996/18

  data dodania: 29.04.2018

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Henryk Wach po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej A. Sp. z o.o. w O. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 31 stycznia 2018 r.; sygn. akt I SA/Ke 632/17 w sprawie ze skargi A.

 • Postanowienie NSA z dnia 24 kwietnia 2018 r., sygn. I GSK 1972/18

  data dodania: 29.04.2018

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Henryk Wach po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej P. A., G. A. – wspólników F. s. c. P. A., G. A. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 21 lutego 2018 r. sygn.

 • Postanowienie NSA z dnia 24 kwietnia 2018 r., sygn. I GZ 105/18

  data dodania: 29.04.2018

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Henryk Wach po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2017 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia K. K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 lutego 2018 r. sygn. akt V SA/Wa 3187/16 w zakresie odrzucenia wniosku o

 • Postanowienie NSA z dnia 24 kwietnia 2018 r., sygn. I GZ 103/18

  data dodania: 29.04.2018

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Henryk Wach po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia E. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 31 stycznia 2018 r. sygn. akt III SA/Łd 426/17 w zakresie odrzucenia skargi w sprawie

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK