do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Stanowisko Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie

  data dodania: 29.10.2013

  Porozumienia zawierane między powiatami w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka lub placówki opiekuńczo - wychowawczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie uznać należy za mające charakter cywilnoprawny, dlatego też dochody i wydatki związane z realizacją ww. zadań mogą być ujmowane w planach finansowych powiatowych centrów pomocy rodzinie i klasyfikowane np. jako zakup usług. Gminy, realizując zadania współfinansowania pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczych mogą zawierać porozumienia z powiatami (mające również charakter cywilnoprawny), lub w inny sposób ustalać zasady finansowania i rozliczania tych zadań. Wydatki związane z realizacją tego zadania mogą być również klasyfikowane do § 4330, a

 • Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 27 lutego 2013 r., sygn. 5/12/2013

  data dodania: 27.03.2013

  Brak jest podstaw do ograniczenia przez radę obowiązku składania „Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a na terenie której powstają odpady komunalne” oraz „Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz dla części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a na terenie której powstają odpady komunalne” do „ nie częściej niż 1 raz na kwartał” w sytuacji jednoznacznych postanowień wskazanego przepisu o obowiązku ich składania w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych a w przypadku zmiany

 • Postanowienie NSA z dnia 23 marca 2020 r., sygn. I FSK 141/20

  data dodania: 25.03.2020

  Inne

 • Wyrok NSA z dnia 23 marca 2020 r., sygn. I FSK 71/20

  data dodania: 25.03.2020

  Ponownie rozpoznając sprawę administracyjną, sąd może ocenić zakres związania poprzednim wyrokiem wydanym w sprawie w oparciu o dostępne mu ustalenia faktyczne i prawne, w tym biorąc pod uwagę ewentualną zmianę stanu prawnego, nie może jednak stwierdzić, że z uwagi na możliwe wady oceny prawnej zawartej w tymże poprzednim wyroku zasada ta przestaje obowiązywać.

 • Wyrok NSA z dnia 23 marca 2020 r., sygn. I FSK 140/20

  data dodania: 25.03.2020

  W stanie prawnym obowiązującym w 2015 r., określony w art. 87 ust. 2 w związku z ust. 6 ustawy o VAT termin do zwrotu różnicy podatku ulegał przedłużeniu, jeżeli przed jego upływem podatnikowi doręczono postanowienie naczelnika urzędu skarbowego o przedłużeniu terminu zwrotu różnicy podatku do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanej w ramach czynności sprawdzających. Nie ma przeszkód, by odnieść go do stanu prawnego obowiązującego w roku 2017.

 • Postanowienie NSA z dnia 23 marca 2020 r., sygn. II FZ 74/20

  data dodania: 25.03.2020

  Odrzucenie skargi

 • Wyrok NSA z dnia 23 marca 2020 r., sygn. I FSK 83/20

  data dodania: 25.03.2020

  Jeżeli podatnik, na rzecz którego zrealizowano dostawę towarów i który wiedział lub miał - albo powinien mieć - uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że transakcja ta wiąże się z oszustwem podatkowym mającym na celu uniknięcie opodatkowania, wystawia fakturę dokumentującą opodatkowaną dostawę tego towaru na rzecz kolejnego podmiotu z łańcucha dostaw, której okoliczności wskazują, że wskazany na fakturze nabywca działa w takim samym jak on charakterze (np. tzw. bufora lub brokera), tzn. świadomego lub z powinnością takiej świadomości co do udziału w oszustwie podatkowym, wykazany w takiej fakturze podatek podlega zapłacie na podstawie art. 108 ust. 1 u.p.t.u. Jeżeli bowiem celem łańcucha dostaw jest oszustwo, to wszystkie transakcje składające się na nie, dokonane przez świadome tego

 • Wyrok NSA z dnia 23 marca 2020 r., sygn. I FSK 186/20

  data dodania: 25.03.2020

  W przypadku gdy do zaliczenia nadpłaty na poczet zaległości podatkowych doszło z mocy prawa w dacie powstania zaległości podatkowych spółki, zaś okoliczność ta zaistniała przed dniem ogłoszenia upadłości podatnika, to tym samym wierzytelność ta nie istniała już w dacie ogłoszenia upadłości, a przez to nie mogła wejść w skład masy upadłości podatnika bez względu na datę wydania postanowienia stwierdzającego taki stan rzeczy. Nie jest zatem tak, że w każdym przypadku po ogłoszeniu upadłości organy podatkowe tracą uprawnienie do skorzystania z instytucji zaliczenia nadpłaty, ponieważ należy mieć na uwadze wskazaną kwestię wymagalności (istnienia) wierzytelności podatkowej w dacie ogłoszenia upadłości.

 • Postanowienie NSA z dnia 18 marca 2020 r., sygn. II GSK 137/20

  data dodania: 20.03.2020

  Wstrzymanie wykonania aktu

 • Postanowienie NSA z dnia 18 marca 2020 r., sygn. II GZ 59/20

  data dodania: 20.03.2020

  Odrzucenie skargi

 • Postanowienie NSA z dnia 18 marca 2020 r., sygn. II GZ 64/20

  data dodania: 20.03.2020

  Odrzucenie skargi

 • Postanowienie NSA z dnia 18 marca 2020 r., sygn. II GZ 65/20

  data dodania: 20.03.2020

  Odrzucenie skargi

 • Postanowienie NSA z dnia 18 marca 2020 r., sygn. II GZ 61/20

  data dodania: 20.03.2020

  Zawieszenie/podjęcie postępowania

 • Postanowienie NSA z dnia 18 marca 2020 r., sygn. II GZ 66/20

  data dodania: 20.03.2020

  Wstrzymanie wykonania aktu

 • Postanowienie NSA z dnia 18 marca 2020 r., sygn. II GW 2/20

  data dodania: 20.03.2020

  Spór kompetencyjny/Spór o właściwość

 • Uchwała SN z dnia 13 marca 2020 r., sygn. III CZP 44/19

  data dodania: 17.03.2020

  Uchybienie przez właściciela nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, który wypowiedział wysokość opłaty rocznej lub przez użytkownika wieczystego terminowi 14 dni do wniesienia sprzeciwu od orzeczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego (art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, jedn. tekst Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) powoduje odrzucenie sprzeciwu.

 • Uchwała SN z dnia 13 marca 2020 r., sygn. III CZP 68/19

  data dodania: 17.03.2020

  Sędzia powołany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do pełnienia urzędu na stanowisku wyższego szczebla nie jest sędzią uprawnionym na podstawie art. 47b ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych do rozpoznawania spraw w dotychczasowym miejscu służbowym po dniu powołania i bez delegacji, o której mowa w art. 77 § 1 pkt. 1 tej ustawy.

 • Uchwała SN z dnia 13 marca 2020 r., sygn. III CZP 63/19

  data dodania: 17.03.2020

  Zaciągnięcie przez poszkodowanego zobowiązania do zapłaty czynszu najmu pojazdu zastępczego stanowi szkodę w rozumieniu art. 361 § 2 k.c. pozostającą w związku przyczynowym z wypadkiem komunikacyjnym.

 • Uchwała SN z dnia 13 marca 2020 r., sygn. III CZP 65/19

  data dodania: 17.03.2020

  Zniszczenie budynku nie powoduje wygaśnięcia udziału w użytkowaniu wieczystym gruntu jako prawa związanego z odrębną własnością lokalu, który znajdował się w tym budynku.

 • Uchwała SN z dnia 13 marca 2020 r., sygn. III CZP 66/19

  data dodania: 17.03.2020

  Obowiązek gminy finansowania oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych, znajdujących się na jej terenie (art. 18 ust. 1 pkt 3 w związku z ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 2 sierpnia 2015 r., jedn. tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 ze zm.: jedn. tekst z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.) nie obejmował podwyższonych kosztów oświetlenia drogi krajowej w takim zakresie, w jakim wynikały one z zaprojektowania i wybudowania urządzeń oświetleniowych o parametrach przewidzianych dla autostrady albo drogi ekspresowej.

 • Postanowienie NSA z dnia 12 marca 2020 r., sygn. II FSK 1064/18

  data dodania: 14.03.2020

  Inne

 • Postanowienie NSA z dnia 12 marca 2020 r., sygn. II FSK 1065/18

  data dodania: 14.03.2020

  Inne

 • Postanowienie NSA z dnia 12 marca 2020 r., sygn. II FSK 1067/18

  data dodania: 14.03.2020

  Inne

 • Postanowienie NSA z dnia 12 marca 2020 r., sygn. II FSK 1063/18

  data dodania: 14.03.2020

  Inne

 • Postanowienie NSA z dnia 11 marca 2020 r., sygn. I GSK 172/20

  data dodania: 14.03.2020

  Wstrzymanie wykonania aktu

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK