do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Urlopy pracowników młodocianych – ustalanie wymiaru i warunki udzielania

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.01.2020

  Ze względu na ochronę zdrowia pracowników młodocianych mają oni korzystniejsze od innych pracowników zasady naliczania urlopu wypoczynkowego. Z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy młodociany uzyskuje prawo do urlopu w wymiarze 12 dni roboczych, a z upływem roku pracy − prawo do kolejnych 26 dni urlopu. Jednakże w roku kalendarzowym, w którym kończy 18 lat, ma prawo do 20 dni urlopu, jeżeli prawo do urlopu uzyskał przed ukończeniem 18 lat.

 • Jak w 2020 r. obliczać wynagrodzenie osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.01.2020

  Od 1 stycznia 2020 r. pracodawcy w stosunku do umów zlecenia i umów o świadczenie usług, do których stosowane są przepisy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, muszą przestrzegać minimalnej stawki godzinowej wynoszącej 17 zł brutto. Jeśli wysokość wynagrodzenia nie zapewnia tego minimum, wówczas osobie realizującej umowę przysługuje wynagrodzenie obliczone z uwzględnieniem gwarantowanej ustawowo stawki.

 • Praca w handlu w niedziele i święta w 2020 r. – kiedy jest dozwolona

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.01.2020

  Stacje paliw, apteki, kwiaciarnie czy lecznice dla zwierząt mogą być otwarte w każdą niedzielę. W sumie lista wyjątków od zakazu handlu w niedziele obejmuje 32 rodzaje placówek handlowych. Te placówki, które się na niej nie znajdują, mogą prowadzić handel w 2020 r. tylko w siedem niedziel.

 • Praca w nadgodzinach pracowników samorządowych, urzędników państwowych i służby cywilnej

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.01.2020

  Pracownicy samorządowi, urzędnicy państwowi oraz członkowie korpusu służby cywilnej mogą świadczyć pracę w godzinach nadliczbowych. Pracownicy samorządowi i urzędnicy państwowi za pracę nadliczbową mają prawo wybrać jako rekompensatę albo czas wolny, albo wynagrodzenie, ale bez dodatku wynikającego z przepisów Kodeksu pracy. Natomiast pracownikom służby cywilnej przysługuje jedynie czas wolny za pracę nadliczbową.

 • Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce – procedura i obowiązki pracodawcy

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.01.2020

 • Urlop okolicznościowy a podstawa trzynastki

  Artykuł aktualny | data dodania: 14.01.2020

  Z podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego należy wyłączyć wynagrodzenie za dni opieki nad dzieckiem do lat 14 oraz urlop okolicznościowy. Niejednokrotnie w sprawie tej zapadały decyzje sądów. Podkreśla to również w jednym z licznych wystąpień Regionalna Izba Obrachunkowa.

 • Polityka miejska na przyszłość

  Artykuł aktualny | data dodania: 04.01.2020

  Eksperci zdiagnozowali polskie miasta. Suburbanizacja, komunikacja i mieszkalnictwo - to najbardziej znaczące wyzwania, z jakimi borykają się miasta. W jakim kierunku powinny zatem rozwijać się polityki miejskie, aby sprostać aktualnym wyzwaniom?

 • Nowy system zarządzania rozwojem na poziomie krajowym, wojewódzkim i lokalnym

  Artykuł aktualny | data dodania: 04.01.2020

  Trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw. Dokument ten zawiera rozwiązania, które umożliwią w sposób skonsolidowany i uporządkowany zarządzać rozwojem zarówno na poziomie krajowym, wojewódzkim, jak i lokalnym. Obecnie mamy bowiem do czynienia z sytuacją, w której zarządzanie rozwojem jest podzielone na dwa odrębne systemy - tj. planowanie przestrzenne i planowanie społeczno-gospodarcze.

 • Straty szpitali to nie problem samorządów

  Artykuł aktualny | data dodania: 03.01.2020

  Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis nakazujący samorządowi pokrywanie strat szpitali jest niekonstytucyjny. Samorządy widzą w wyroku szansę na uzdrowienie systemu, rząd odgraża się, że na uzdrowienie nie ma szans.

 • Charakter prawny opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC

  Artykuł aktualny | data dodania: 03.01.2020

  Za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 1000 zł. Czy jest to należność publicznoprawna? W jakim trybie zwraca się tę opłatę (np. z powodu odwołania ślubu)? Czy właściwe są przepisy Ordynacji podatkowej czy Kodeksu postępowania administracyjnego? A może zwrot następuje zwykłym pismem?

 • Część A sprawozdania SP-1 – jak prawidłowo wypełnić

  Artykuł aktualny | data dodania: 03.01.2020

  W 2020 roku wójt, burmistrz lub prezydent miasta jako organ podatkowy właściwy w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego po raz trzeci złoży sprawozdanie podatkowe SP-1. Jak prawidłowo wypełnić część A sprawozdania? W jakim terminie złożyć? Na te i inne pytania odpowiadamy w tekście.

 • Wskaźniki dochodów podatkowych JST na 2020 rok

  Artykuł aktualny | data dodania: 03.01.2020

  Ministerstwo Finansów określiło wskaźniki dochodów podatkowych gmin, powiatów i województw obowiązujące w 2020 roku. Stanowią one podstawę wyliczenia wysokości subwencji oraz wpłat samorządów do budżetu państwa w bieżącym roku.

 • Efektywne korzystanie z zewnętrznego wsparcia finansowego

  Artykuł aktualny | data dodania: 03.01.2020

  Choć zdobycie środków unijnych pochłania wiele czasu, miasta twierdzą, że jest to najbardziej efektywne źródło zewnętrznego wsparcia finansowego. Nawet w sytuacji, kiedy coraz większe wyzwanie stanowi wkład z własnych środków.

 • Oficjalny komunikat w sprawie BDO. Nie wszyscy przedsiębiorcy muszą dokonać wpisu do rejestru

  Artykuł aktualny | data dodania: 03.01.2020

 • Od 2020 r. zapłata VAT wyłącznie na mikrorachunek podatkowy

  Artykuł aktualny | data dodania: 03.01.2020

 • Dokumentowanie zatrudnienia za granicą do stażu pracy

  Artykuł aktualny | data dodania: 02.01.2020

  PYTANIE: Pracownik szkoły dostarczył dokumenty poświadczające wykonywanie pracy w Wielkiej Brytanii. Na dokumentację składają się payslipy oraz druk P-45, z których nie można jednoznacznie ustalić daty początkowej zatrudnienia. Wszystkie dokumenty sporządzone są w języku angielskim. W jaki sposób zaliczyć te okresy do stażu pracy?

 • Przedawnienie roszczeń w prawie pracy

  Artykuł aktualny | data dodania: 02.01.2020

 • Dochodzenie roszczeń ze stosunku pracy

  Artykuł aktualny | data dodania: 02.01.2020

 • Konsultacje społeczne przy sporządzaniu planu miejscowego

  Artykuł aktualny | data dodania: 31.12.2019

  Zagadnienie konsultacji społecznych związane jest z różnymi zakresami funkcjonowania organów władzy publicznej. Jest też w coraz szerszym zakresie przedmiotem analiz oraz zmian w regulacjach prawnych. Ważną rolę odgrywa także w ramach planowania i zagospodarowania przestrzennego. W największym stopniu sprowadza się do etapu wnoszenia uwag do projektów aktów planistycznych - ze szczególnym uwzględnieniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 • Czy podział działki rolnej może się odbyć w celu wydzielenia działki budowlanej

  Artykuł aktualny | data dodania: 31.12.2019

  Czy podziału działki rolnej (wydzielenie działki 0,23ha - zabudowanej budynkiem mieszkalnym wraz z terenem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania) można dokonać na podstawie art. 95 pkt 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami?

 • Uzasadnienie decyzji w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości

  Artykuł aktualny | data dodania: 31.12.2019

  Pozbawienie lub ograniczenie praw do nieruchomości zawsze wywołuje kontrowersje. Ustawodawca jednoznacznie wskazuje, że wywłaszczenie jest możliwe jedynie w sytuacji braku możliwości realizacji celu publicznego w inny sposób. Organ administracyjny, wydając decyzję o wywłaszczeniu, powinien podać wyczerpujące uzasadnienie podjętego rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie.

 • Zmiany obowiązujące w 2020 r. – kalendarium wchodzenia w życie nowelizacji wprowadzonych w 2019 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 31.12.2019

  W 2020 r. wejdą w życie istotne dla jednostek sektora publicznego zmiany przepisów, mające znaczenie dla prawidłowego prowadzenia ich gospodarki finansowej i rachunkowości. Przedstawiamy kalendarium wchodzenia w życie tych zmian.

 • Mikrorachunki podatkowe w jednostkach budżetowych

  Artykuł aktualny | data dodania: 30.12.2019

  Od 1 stycznia 2020 r. w polskim systemie podatkowym, w zakresie najpowszechniejszych podatków, czyli CIT, PIT, VAT, wprowadzono zasadę płatności podatku przez każdego podatnika na jego indywidualny rachunek służący do wpłat podatków (tzw. mikrorachunek podatkowy). Każdy podatnik (mający PESEL czy też mający NIP) od 1 stycznia 2020 r. będzie miał automatycznie utworzony w Narodowym Banku Polskim mikrorachunek do wpłat ww. podatków.

 • Wystawianie faktur do paragonów po zmianach

  Artykuł aktualny | data dodania: 30.12.2019

  Od stycznia 2020 r. uległy zmianie zasady wystawiania faktur do paragonów. Sprzedawcy muszą pamiętać, że obecnie, nawet jeśli kupujący w terminie zgłosi żądanie wystawienia faktury dotyczącej transakcji zarejestrowanej przy użyciu kasy fiskalnej, nie zawsze mają prawo taką fakturę wystawić. Jeśli zrobią to, mimo ustawowych ograniczeń, grozi im sankcja w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego.

 • Rozliczenie roczne PIT 2019

  Artykuł aktualny | data dodania: 30.12.2019

  Rok 2019 przyniósł sporo zmian w zakresie podatku dochodowego, a wśród nich zerowy PIT i obniżkę podatku. Obie zmiany wywołały obawy płatników przed rozliczeniem rocznym także dlatego, że wzór nowego PIT-11 poznaliśmy dopiero w grudniu, więc w praktyce czasu na przygotowanie się do rozliczenia było bardzo mało.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK