do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • Trójstronna umowa szkoleniowa na szkolenie bezrobotnych

  Artykuł aktualny | data dodania: 23.09.2017

 • Dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców

  Artykuł aktualny | data dodania: 23.09.2017

 • Zadanie nr 9

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.09.2017

 • Jakie są zasady zatrudnienia urzędników urzędów państwowych

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.09.2017

  Zwykle urzędnicy państwowi są zatrudniani na podstawie umowy o pracę. Jednak w niektórych przypadkach powinni być zatrudniani na podstawie mianowania. Osoba ubiegająca się o pracę na wybranych stanowiskach urzędniczych musi odbyć aplikację administracyjną. Ma ona na celu przygotowanie nowego urzędnika zarówno teoretyczne, jak i praktyczne do należytego pełnienia swoich obowiązków.

 • Procedura sporządzania harmonogramu czasu pracy

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.09.2017

  Harmonogram czasu pracy określa indywidualny rozkład czasu pracy pracownika lub poszczególnych grup pracowników w ustalonym dla nich okresie rozliczeniowym. Tworząc harmonogram pracodawca musi zaplanować pracownikom odpowiedni wymiar czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym, zapewnić minimalną liczbę dni wolnych od pracy oraz

 • Jakie są zasady wypłaty świadczeń z FGŚP po zmianach od 5 września 2017 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.09.2017

  Nowelizacja ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych zdefiniowała tzw. faktyczną niewypłacalność pracodawcy. Dzięki temu pracownicy mogą otrzymać ze środków FGŚP zaliczki na poczet świadczeń, które będą wypłacone po formalnym stwierdzeniu niewypłacalności pracodawcy. Ze świadczeń ze środków FGŚP będą mogli korzystać bliscy niewypłacalnego pracodawcy. Dotychczas byli oni wykluczeni z możliwości uzyskania takiej pomocy.

 • Zmiany w zasadach opłacania składek na FGŚP za pracowników „bliskich” pracodawcy

  Artykuł aktualny | data dodania: 15.09.2017

  Od września 2017 r. pracodawcy zatrudniający członków swojej rodziny są zobowiązani opłacać za nich składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Bowiem weszły w życie przepisy zmieniające m.in. definicję pracownika w rozumieniu ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. W efekcie tej zmiany członkowie rodziny pracodawcy zostali również objęci ochroną roszczeń pracowniczych.

 • Zasady ustalania podstawy zasiłkowej dla nowego pracownika

  Artykuł aktualny | data dodania: 15.09.2017

  Pracownik rozpoczynający zatrudnienie nabywa prawo do zasiłku chorobowego oraz wynagrodzenia chorobowego po upływie 30 dni ubezpieczenia chorobowego. Oznacza to , że w razie zachorowania przed upływem pierwszego miesiąca zatrudnienia, jeśli pracownik nie ma ciągłości ubezpieczenia chorobowego lub co najmniej 10-letniego okresu obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego, nie otrzyma świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

 • Czy można zwolnić pracownika z powodu krytyki pracodawcy

  Artykuł aktualny | data dodania: 14.09.2017

  Krytyka pracodawcy przez pracownika jest dopuszczalna i czasem jest uznawana za wyraz dbałości pracownika o dobro zakładu pracy. Krytyka taka powinna mieć oparcie w rzeczywistości i być obiektywnie oraz merytorycznie uzasadniona. Jednak przekroczenie granic dozwolonej krytyki uprawnia pracodawcę do zwolnienia pracownika.

 • Kto może ponieść konsekwencje za udział w strajku

  Artykuł aktualny | data dodania: 14.09.2017

  Udział w strajku „szeregowych” pracowników nie powinien powodować dla nich negatywnych konsekwencji, nawet gdyby strajk okazał się nielegalny. Inaczej jest w przypadku organizatorów i przywódców strajkowych. Za zorganizowanie takiego nielegalnego strajku osoby te mogą być zwolnione dyscyplinarnie, a także ponieść odpowiedzialność karną.

 • Dla kogo napoje i posiłki profilaktyczne od 1 listopada 2017 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 14.09.2017

  W okresie zimowym, tzn. od 1 listopada do 31 marca następnego roku, pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom pracującym na otwartej przestrzeni posiłki profilaktyczne. Dotyczy to pracowników, których praca powoduje w ciągu zmiany roboczej wydatek energetyczny związany z wysiłkiem fizycznym powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet.

 • Korekta VAT dotycząca środka trwałego nabytego w 2012 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 13.09.2017

  PROBLEM: Zagadnienie dotyczy korekty VAT od środków trwałych o wartości przekraczającej 15 000 zł. Środek trwały zakupiony został w 2012 r., w latach 2012-2014 były tylko współczynniki i według nich odejmowany był VAT. W 2015 r. doszedł jeszcze prewspółczynnik. Czy to oznacza, że korekta za lata 2015-2017 ma być zrobiona z zastosowaniem współczynnika i prewspółczynnika? Użycie obu oznacza znaczne dopłaty. Czy okres korekty VAT przy modernizacji nieruchomości wynosi 5 czy 10 lat?

 • Generowanie przez samorządowy zakład budżetowy nadwyżki VAT, a polityka gminy

  Artykuł aktualny | data dodania: 13.09.2017

  PROBLEM: Samorządowy zakład budżetowy po centralizacji VAT składa deklaracje cząstkowe do gminy. W deklaracjach tych nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym wykazuje jako do zwrotu (zgodnie z zarządzeniem burmistrza). W zeszłym roku została wprowadzona zmiana w statucie zakładu, mówiąca o tym, że może on otrzymywać z gminy środki wynikające z rozliczenia podatku VAT. Obecnie gmina nie chce przekazywać zakładowi kwot nadwyżek wynikających ze składanych deklaracji cząstkowych. Jak "zmobilizować" gminę, żeby oddała nam nasze pieniądze? Są to kwoty znaczące, których brak negatywnie wpływa na naszą sytuację finansową.

 • Nowa kwota bazowa do ustalenia wysokości dotacji na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej

  data dodania: 12.09.2017

  Zakres zmian: Minister Sprawiedliwości rozporządzeniem z 11 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1581) ustalił kwotę bazową stanowiącą podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej na 5217 zł. Kwota ta pozostaje na poziomie 2017 r. Zadanie polegające

 • Zakup preparatów przeciwko kleszczom i komarom dla pracowników zakładu – paragraf 421, 428 czy inny?

  Artykuł aktualny | data dodania: 12.09.2017

  Pytanie: W celu zapewnienia ochrony przed kleszczami, komarami i innymi uciążliwymi insektami (meszki) dla pracowników zakładu budżetowego wykonujących różne prace w terenie, m.in. wycinka drzew, zakupione zostały specjalne preparaty (w sprayu i w formie opasek). Jak te środki ochrony należy zaklasyfikować – czy właściwy będzie paragraf 421 „Zakup materiałów i wyposażenia”, 428 „Zakup usług zdrowotnych”, a może 302 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”?

 • Wykaz zagadnień do II etapu konkursu

  Artykuł aktualny | data dodania: 12.09.2017

  Wykaz zagadnień do II etapu konkursu  - kliknij tutaj

 • Wyjaśnienia urzędowe – zasady inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych w bibliotekach gminnych, będących instytucjami kultury, wchodzących w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

  Artykuł aktualny | data dodania: 12.09.2017

  Pytanie jednostki: Gminna Biblioteka Publiczna, zwana dalej GBP, jest instytucją kultury, utworzoną mocą uchwały Rady Gminy, posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez wójta gminy. GBP wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, w związku z tym zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych, przeprowadza co 5 lat skontrum (inwentaryzację) materiałów bibliotecznych, rezygnując tym samym z przeprowadzania inwentaryzacji zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Niniejszym GBP protokół komisji skontrowej z przeprowadzonego w myśl powyższych przepisów skontrum materiałów bibliotecznych uznaje za

 • Nowe stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości – zamiana składnika aktywów niepieniężnych

  data dodania: 12.09.2017

  Zakres nowej regulacji: Minister Rozwoju i Finansów w komunikacie z 22 czerwca 2017 r. (Dz.Urz. MRiF, poz. 127) ogłosił uchwałę Komitetu Standardów Rachunkowości dotyczącą przyjęcia Stanowiska tego Komitetu w sprawie ujęcia transakcji zamiany składnika aktywów niepieniężnych na inny składnik aktywów niepieniężnych. W

 • Zmiana rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

  data dodania: 12.09.2017

  Zakres zmian : Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 7 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1621) zostały zmienione postanowienia rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Zmiany polegają na: wprowadzeniu nowych stanowisk pracy związanych z: obsługą informatyczną, obsługą w zakresie bhp

 • Poszerzenie kręgu podmiotów, w których obowiązkowo przeprowadza się audyt wewnętrzny

  data dodania: 12.09.2017

  Zakres zmian : Z dniem 11 września 2017 r. krąg podmiotów, w których obowiązkowo przeprowadza się audyt wewnętrzny (art. 274 uofp), został poszerzony o nowo utworzoną państwową osobę prawną – Krajowy Zasób Nieruchomości, o którym mowa w ustawie z 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. z 2017 r. poz.

 • Zmiany w uofp – wyłączenia obowiązku uzyskania opinii prawnej Prokuratorii Generalnej

  data dodania: 12.09.2017

  Zakres zmian: Z dniem 17 sierpnia 2017 r. weszła w życie zmiana do uofp, wprowadzona ustawą z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1537). Do uofp dodany został art. 3a, który

 • Utworzenie Krajowego Zasobu Nieruchomości

  data dodania: 12.09.2017

  Zakres nowej regulacji: Z dniem 11 września 2017 r. weszła w życie ustawa z 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. z 2017 r. poz. 1529). Na podstawie jej przepisów utworzono: Zasób Nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – ma służyć zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych obywateli (m.in.

 • Reforma systemu emerytalnego

  Artykuł aktualny | data dodania: 12.09.2017

  Od 1 października 2017 r. nastąpi powrót do wieku emerytalnego obowiązującego do końca 2012 r. Przywrócenie tego skróconego wieku, wynoszącego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, niesie za sobą różne skutki, nie tylko takie, że będzie można wcześniej skorzystać z uprawnień emerytalnych. W artykule zostały omówione m.in. zasady przechodzenia na emeryturę po wejściu w życie reformy, wskazano, co ulegnie zmianie, a co pozostanie bez zmian oraz jak wyglądać będzie ewentualna ochrona przedemerytalna.

 • Realizacja zadań własnych gminy a powstanie przychodu z innych źródeł po stronie beneficjenta świadczeń

  Artykuł aktualny | data dodania: 12.09.2017

  Czy uczestnictwo dzieci w wyjazdach organizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii stanowi dla nich przychód z innych źródeł?

 • Wskaźniki i stawki

  Artykuł aktualny | data dodania: 12.09.2017