do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych – na co zwrócić uwagę przy zawieraniu umowy z pracownikiem

  Artykuł aktualny | data dodania: 13.08.2018

  Przy zawieraniu umowy z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe należy pamiętać o zapisach doprecyzowujących przyznawanie poszczególnych świadczeń przez pracodawcę, określeniu procedury udzielania urlopu szkoleniowego i niezbędnych zwolnień na uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych. Umowa z pracownikiem jest niezbędna tylko wówczas, gdy pracodawca przyznaje świadczenie dodatkowe i pracownik zobowiązuje się do pozostawania w zatrudnieniu przez pewien czas po zakończeniu nauki.

 • Na jakich warunkach powierzać pracownikom pieniądze

  Artykuł aktualny | data dodania: 10.08.2018

  Pracownik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkodę powstałą w mieniu powierzonym mu przez pracodawcę z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się. Powierzenie mienia, w tym pieniędzy, musi nastąpić w sposób umożliwiający pracownikowi wejście w jego rzeczywiste posiadanie oraz kontrolowanie jego stanu i ilości.

 • Co zmieni się w zakresie wygaśnięcia stosunków pracy z powodu śmierci pracodawcy

  Artykuł aktualny | data dodania: 10.08.2018

  Po wejściu w życie przepisów ustawy z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej pojawi się nowa instytucja zarządcy sukcesyjnego. W przypadku śmierci pracodawcy przejmie on prowadzenie przedsiębiorstwa, zatem nie dojdzie do wygaśnięcia stosunków pracy z pracownikami tak jak to było dotychczas.

 • PODSTAWA WYMIARU SKŁADEK ZUS – PRAKTYCZNE PROBLEMY

  Artykuł aktualny | data dodania: 08.08.2018

  Wst ę p Ustalenie prawid ł owej, comiesi ę cznej podstawy wymiaru sk ł adek za osoby zg ł aszane do ubezpiecze ń jest jednym z podstawowych obowi ą zków p ł atników sk ł adek. Praktyka wskazuje, ż e zagadnienia zwi ą zane z prawid ł owym osk ł

 • Co zmieni się w zakresie tworzenia i wstępowania do związków zawodowych

  Artykuł aktualny | data dodania: 06.08.2018

  Od 1 stycznia 2019 r. prawo do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych zostanie rozszerzone na samozatrudnionych oraz osoby świadczące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Osoby te zyskają również ochronę przed zwolnieniem z pracy.

 • RODO w księgowości

  Artykuł aktualny | data dodania: 31.07.2018

  25 maja 2018 r. weszło w życie RODO, czyli nowe unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych. W związku z tym i w księgowości pojawiają się zmiany.

 • Zespół 8 – „Fundusze, rezerwy i wynik finansowy” po zmianach

  Artykuł aktualny | data dodania: 30.07.2018

  Wstęp Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy

 • Podmiot przetwarzający: zadania, wymogi, na co zwracać uwagę przy podpisywaniu umowy

  Artykuł aktualny | data dodania: 30.07.2018

  Obowiązujące od 25 maja RODO wprowadziło nowy wymiar współpracy między administratorem danych a podmiotem przetwarzającym. Art. 28 RODO znacznie rozszerza, w stosunku do dotychczasowych uregulowań, zakres umowy między administratorem i podmiotem przetwarzającym. W artykule przypominamy, jakie warunki powinien spełniać podmiot przetwarzający dane, co powinna zawierać umowa powierzenia przetwarzania danych i czy nie zachodzi potrzeba aktualizowania zawartych wcześniej umów pod kątem wymagań RODO.

 • Akta osobowe pracowników – dokumentacja związana z ustaniem zatrudnienia pracownika – część V

  Artykuł aktualny | data dodania: 30.07.2018

  W ostatniej części cyklu na temat dokumentacji pracowniczej omawiamy dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia, które pracodawca gromadzi w części C akt osobowych pracownika.

 • ZESTAW TESTÓW KONTROLNYCH: Zespół 8 – „Fundusze, rezerwy i wynik finansowy” po zmianach

  Artykuł aktualny | data dodania: 27.07.2018

  Za pomocą testów można samodzielnie skontrolować przestrzeganie przepisów w zakresie ewidencji przychodów i kosztów na kontach zespołu 8 w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych oraz wyeliminować stwierdzone błędy.

 • Wyjaśnienia MF: Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności (MPP)

  Artykuł aktualny | data dodania: 27.07.2018

  Opublikowano oficjalne objaśnienia dotyczące stosowania mechanizmu podzielonej płatności (MPP). Dokument wydano na podstawie art. 14a § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej. Objaśnienia dotyczą stosowania między podatnikami VAT wprowadzonego z dniem 1 lipca 2018 r. mechanizmu podzielonej płatności.

 • Wzrost kwoty zasiłków z pomocy społecznej

  Artykuł aktualny | data dodania: 27.07.2018

  Rada Ministrów 11 lipca 2018 r. przyjęła rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 października 2018 r. Podwyższenie kryteriów dochodowych wpłynie na wzrost liczby świadczeniobiorców korzystających ze świadczeń pieniężnych, których przyznanie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego oraz wzrost wysokości tych świadczeń.

 • Racjonalizacja zadłużenia i wzmocnienie bezpieczeństwa finansowego JST

  Artykuł aktualny | data dodania: 27.07.2018

  Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez Ministra Finansów projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Dotyczy on m. in. racjonalizacji zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz wzmocnienia mechanizmów, które zwiększą bezpieczeństwo finansowe samorządów.

 • Zmiany w sprawozdawczości budżetowej z 18 lipca 2018 r. – nowy wzór sprawozdania Rb-28S

  Artykuł aktualny | data dodania: 27.07.2018

  Zakres zmian: Dnia 18 lipca 2018 r. Minister Finansów podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Rozporządzenie to zostało opublikowane 20 lipca 2018 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1395. Nowelizacja odnosi się do szczegółowości prezentacji planowanych kwot wydatków w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego.

 • Wakacyjna krzyżówka dla księgowych z nagrodami

  Artykuł aktualny | data dodania: 27.07.2018

  Rozwiązywanie krzyżówek jest jednym z ćwiczeń intelektualnych, które w dużym stopniu wpływa na naszą pamięć i sprawność umysłową. Są nie tylko sposobem na pożyteczne spędzenie czasu i oderwanie się od szarej codzienności, ale także doskonałym relaksem. Oprócz przyjemności z rozwiązywania można otrzymać nagrodę rzeczową.

 • W jakim paragrafie jest finansowanie sportu na podstawie ustawy o sporcie?

  Artykuł aktualny | data dodania: 27.07.2018

  Klub sportowy, działający na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, niedziałający w celu osiągnięcia zysku, może otrzymywać dotację celową z budżetu tej jednostki, z zastosowaniem ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów

 • Rachunek VAT w mechanizmie podzielonej płatności

  Artykuł aktualny | data dodania: 26.07.2018

  Do stosowania mechanizmu podzielonej płatności w VAT konieczne jest posiadanie przez dostawców towarów i usług tzw. rachunku VAT. Jest to rachunek bankowy lub rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową (SKOK). Jest on wykorzystywany wyłącznie do rozliczeń związanych z kwotami podatku VAT. Nie ma wyłączenia stosowania przepisów określających mechanizm podzielonej płatności do jednostek samorządu terytorialnego. Dlatego również jednostki samorządu terytorialnego muszą posiadać rachunki VAT.

 • Mechanizm podzielonej płatności w jednostkach samorządu terytorialnego

  Artykuł aktualny | data dodania: 26.07.2018

  Od 1 lipca 2018 r. przepisy o VAT określają tzw. mechanizm podzielonej płatności. Istotą tego mechanizmu jest rozdzielenie płatności za nabyty towar lub usługę w taki sposób, że część zapłaty - odpowiadająca wartości sprzedaży netto - płacona jest przez nabywcę na rachunek bankowy dostawcy. Pozostała część - odpowiadająca kwocie podatku VAT - jest wpłacana na specjalne konto dostawcy (tzw. rachunek VAT). Środkami na tym rachunku dostawca może dysponować w bardzo ograniczony sposób.

 • Nowe zasady sporządzania planów finansowych – zmiany z 18 lipca 2018 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 25.07.2018

  Zakres zmian: Dnia 18 lipca 2018 r. Minister Finansów podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Rozporządzenie to zostało opublikowane 20 lipca 2018 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1394. Jakie zmiany wprowadzono tą nowelizacją?

 • Ocena pracy nauczyciela w świetle nowych uregulowań prawnych

  Artykuł aktualny | data dodania: 25.07.2018

  Obowiązujące od 1 września 2018 r. regulacje w zakresie dokonywania oceny nauczycieli odnoszą się do poziomu spełniania poszczególnych kryteriów oceny ich pracy na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz uwzględniają specyfikę pracy w danej szkole. Z uwagi na doniosłą rolę problematyki oceniania nauczycieli w opracowaniu poddano analizie nowe rozwiązania. W szczególności obszarem zainteresowania są podobieństwa i różnice dotychczasowego oraz nowego stanu prawnego.

 • Klasyfikacja budżetowa wydatku na ocenę techniczną obiektu budowlanego

  Artykuł aktualny | data dodania: 25.07.2018

  W którym paragrafie klasyfikacji budżetowej (w § 430 czy § 439) należy sklasyfikować wydatek poniesiony na przeprowadzenie kontroli i oceny stanu technicznego obiektu budowlanego przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie?

 • Zmiany w klasyfikacji budżetowej z 18 lipca 2018 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 24.07.2018

  Zakres zmian: Dnia 18 lipca 2018 r. Minister Finansów podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Rozporządzenie zostało opublikowane 20 lipca 2018 r. w Dzienniku Ustaw pod. pozycją 1393. Które podziałki klasyfikacji budżetowej tym razem zostały znowelizowane?

 • Regulamin wynagradzania w związku ze zmianą rozporządzenia płacowego

  Artykuł aktualny | data dodania: 24.07.2018

  Po zmianie rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych może okazać się, że powinny zostać zmienione regulaminy wynagradzania jednostek. Nie trzeba ich modyfikować tylko wtedy, gdy wewnętrzne akty pracodawcy, obowiązujące przed zmianą, nie są niezgodne z nowymi przepisami. W artykule sprawdzimy, czy modyfikacje są konieczne i w jakim trybie ich się dokonuje.

 • Klasyfikacja budżetowa opłaty nałożonej w drodze decyzji administracyjnej

  Artykuł aktualny | data dodania: 24.07.2018

  W którym paragrafie klasyfikacji budżetowej i na jakich kontach należy ująć wydatki wynikające z zapłaty decyzji (rachunku) za czynności kontrolne przeprowadzone w państwowej jednostce budżetowej w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami (złe warunki socjalno-bytowe) przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny? Decyzja została wydana na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i art. 104 k.p.a. Na koszt decyzji-rachunku składają się: koszty pośrednie - czas dojazdu, koszty bezpośrednie - kontrola obiektu-wizja, sporządzenie protokołu, omówienie wyników.

 • Prawa i obowiązki urzędnika wyborczego

  Artykuł aktualny | data dodania: 23.07.2018

  Do obowiązków urzędnika wyborczego należy już nie tylko organizacja i nadzorowanie wyborów, ale również przygotowanie i nadzór nad ich przebiegiem w obwodowych komisjach wyborczych oraz szereg innych czynności, z tytułu czego powinien zostać on zwolniony od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków wyborczych i otrzymać wynagrodzenie. W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi podsumowujemy prawa i obowiązki urzędnika.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK