do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • MF i MEN: Doradztwo metodyczne nauczycieli – jak klasyfikować dotacje dla JST na ten cel

  Artykuł aktualny | data dodania: 12.12.2019

  Doskonalenie zawodowe nauczycieli stanowi ważny aspekt budowania profesjonalnej kadry pedagogicznej. Aktualnie wsparcie zyskało doradztwo metodyczne. W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej powinny zostać ujęte dotacje dla JST na doradztwo metodyczne nauczycieli? Artykuł powstał na podstawie pisma Ministerstwa Finansów z 20 września 2019 r. (sygn. FS5.413.50.2019) stanowiącego odpowiedź na pytanie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 • RIO: Na jakim koncie ujmować oraz w której pozycji rachunku zysków i strat wykazywać dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności

  Artykuł aktualny | data dodania: 12.12.2019

  Pytanie jednostki

 • Przegląd najważniejszych zmian kadrowo-płacowych od 1 stycznia 2020 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 03.12.2019

 • Czas pracy w 2020 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 02.12.2019

 • Planowane zmiany w sprawozdawczości budżetowej w 2020 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 29.11.2019

  Na etapie projektowym jest rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

 • Problematyczna subwencja oświatowa

  Artykuł aktualny | data dodania: 28.11.2019

  Subwencja oświatowa na 2020 rok w proponowanej przez MEN wysokości nie wystarczy zapewne nawet na pokrycie wynagrodzeń dla nauczycieli. Niedoszacowane środki na zadania edukacyjne to realne zagrożenie dla funkcjonowania samorządów. Wiele z nich może utracić zdolność świadczenia usług publicznych na dotychczasowym poziomie.

 • Kłopoty z gminną dotacją przy sprzedaży domu

  Artykuł aktualny | data dodania: 28.11.2019

  Beneficjent dotacji na zmianę systemu ogrzewania domu musi zwrócić pieniądze także w sytuacji, w której nowy właściciel nieruchomości zlikwidował wykonaną za gminne pieniądze inwestycję termomodernizacyjną.

 • Gmina nie zablokuje zwrotu dotacji, wykazując naruszenie rezerwy ogólnej

  Artykuł aktualny | data dodania: 28.11.2019

  Sąd nie wstrzyma wykonania decyzji o zwrocie nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej tylko dlatego, że gmina wykaże znaczne wykorzystanie rezerwy ogólnej w budżecie gminy. Trzeba tu dodatkowo wykazać, że zwrot dotacji doprowadzi do wyrządzenia gminie znacznej szkody lub spowoduje trudne do odwrócenia skutki na poziomie zachwiania płynności finansowej.

 • Nie trzeba naliczać VAT od opłat za miejskie przedszkola i żłobki

  Artykuł aktualny | data dodania: 28.11.2019

  Pobierane przez organy samorządowe opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach i żłobkach są bez VAT. Dokonujące poboru tych opłat np. miasto działa bowiem jako organ władzy publicznej - uznał Naczelny Sąd Administracyjny.

 • Obowiązek podatkowy VAT od opłat przekształceniowych

  Artykuł aktualny | data dodania: 28.11.2019

  Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów zrodziło wiele wątpliwości w kwestii związanych z opodatkowaniem tych czynności podatkiem VAT. Czy przekształcenie podlega opodatkowaniu VAT, jeśli tak to kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

 • Uchwała budżetowa a budżet zastępczy

  Artykuł aktualny | data dodania: 28.11.2019

  Zanim rada budżet uchwali, a powinna to zrobić do końca roku, opinię musi wyrazić regionalna izba obrachunkowa. Ta przede wszystkim zbada, czy budżet się równoważy i czy nie został przekroczony indywidualny wskaźnik zadłużenia.

 • Uchwała budżetowa na rok 2020

  Artykuł aktualny | data dodania: 28.11.2019

  Nieubłaganie, dla jednostek samorządu terytorialnego, zbliża się termin ostatecznego przygotowania budżetu na 2020 rok. Koniec roku stoi pod znakiem podjęcia stosownej uchwały właśnie w sprawie przyszłorocznego budżetu. Na co należy zwrócić uwagę przed uchwaleniem nowego budżetu?

 • Prawo opcji a kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

  Artykuł aktualny | data dodania: 27.11.2019

  W jednostce przeprowadzane jest postępowanie na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów. Nie mamy wystarczających środków finansowych w budżecie na zaspokojenie wszystkich potrzeb użytkowników. Korzystamy z prawa opcji. Czy na sesji otwarcia ofert podaje się kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wraz z opcją, czy tylko środki zagwarantowane w budżecie na realizację zamówienia podstawowego?

 • Odsetki od odsetek powstające na kontach, na których złożono wadium

  Artykuł aktualny | data dodania: 27.11.2019

  Powiat posiada oprocentowane rachunki bankowe, na których przechowywane są wadia oraz zabezpieczenia należytego wykonania umów. Konto wadium jest jedno, natomiast konta zabezpieczeń są otwierane na każdego z kontrahentów. W związku z faktem, że kwoty na kontach znajdują się przez kilka miesięcy, powstaje problem naliczania odsetek od już naliczonych odsetek. Odsetki od wadium oraz odsetki od zabezpieczenia należytego wykonania umowy naliczane są od dnia wpłaty do dnia poprzedzającego zwrot. Wyliczone w ten konkretny sposób odsetki zwracane są kontrahentom.

 • Jak wykazać zaangażowanie środków w sprawozdaniu Rb-28S

  Artykuł aktualny | data dodania: 27.11.2019

  Jak należy wykazać w sprawozdaniu kwartalnym Rb-28S zaangażowanie w przypadku otrzymania faktury korygującej od kontrahenta. Faktura korygująca wpłynęła we wrześniu i została zaksięgowana na zmniejszenie kosztów, a tym samym pomniejszyła zaangażowanie środków. Zwrotu środków na rachunek jednostki nie dokonano do 30 września, co spowodowało, iż wydatki wykonane plus zobowiązania przekroczyły zaangażowanie.

 • Świadczenie z ZFŚS a składki ZUS – korekta rozliczeń

  Artykuł aktualny | data dodania: 27.11.2019

  W przypadku pracowników zatrudnionych na część etatu, którzy otrzymują niskie wynagrodzenie, składka zdrowotna zostaje obniżona do wysokości zaliczki na podatek dochodowy lub w niektórych przypadkach wynosi 0 zł. W praktyce zdarza się, że pracownik otrzymuje świadczenie z ZFŚS. Jak wówczas prawidłowo skorygować rozliczenia na potrzeby podatku i ZUS? Z jakich środków należy opłacić składkę na ubezpieczenie zdrowotne, skoro od świadczeń z ZFŚS nie opłaca się składek ZUS?

 • MF wyjaśnia, jak liczyć wyższe koszty podatkowe

  Artykuł aktualny | data dodania: 27.11.2019

 • Stawka VAT dla czasopism w wersji elektronicznej od 1 listopada 2019 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 27.11.2019

 • Nowe rozporządzenie w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników podpisane

  Artykuł aktualny | data dodania: 27.11.2019

 • Braki klauzul waloryzacyjnych w umowie i ich praktyczne zastosowanie

  Artykuł aktualny | data dodania: 26.11.2019

  PROBLEM: W SIWZ na zamówienie na remont drogi przewidziano termin realizacji od 30 sierpnia 2019 r. do 31 października 2020 r. (wartość umowy: 80.000 euro). W umowie nie zawarto regulacji odnośnie warunków zmiany wynagrodzenia m.in. w razie zmiany minimalnego wynagrodzenia, podlegania ubezpieczeniom itp. Czy takim działaniem naruszono ustawę - Prawo zamówień publicznych, skoro strony mają swobodę zawierania umów? Czy wzrost wskaźników mógłby automatycznie zwiększyć wynagrodzenie wykonawcy z umowy?

 • Czy należyte wykonanie umowy może być istotnym kryterium przy wyborze oferty

  Artykuł aktualny | data dodania: 26.11.2019

  W trakcie przygotowywania SIWZ na usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych pojawiła się wątpliwość dotycząca kryteriów przy wyborze oferty. Czy dozwolone będzie kryterium - wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy (np. 10%) albo termin płatności (10%)? Działanie takie ma na celu zabezpieczenie interesów finansowych gminy.

 • Klasyfikacja budżetowa wydatków za czynności komornika

  Artykuł aktualny | data dodania: 26.11.2019

  Jednostka budżetowa pobiera opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych oraz częściową odpłatność za obiady dzieci w szkole. Zdarzają się sytuacje, że osoba nie dokonuje takiej wpłaty i w konsekwencji prowadzona jest egzekucja przez komornika skarbowego. Wydatki za czynności komornika skarbowego klasyfikowane są w § 443 „Różne opłaty i składki”. Jak należy sklasyfikować rozdział takiego wydatku, czy wszystko w ramach rozdziału 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, czy odpowiednio 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” oraz 85230 „Pomoc zakresie dożywiania”?

 • Klasyfikacja budżetowa dopłat do przewozów autobusowych

  Artykuł aktualny | data dodania: 26.11.2019

  W jakiej klasyfikacji budżetowej ująć dopłaty przekazywane przez wojewodę na dofinansowanie do przewozów autobusowych w powiecie?

 • Obieg i kontrola dokumentów księgowych – upoważnienia dla pracowników jednostki

  Artykuł aktualny | data dodania: 26.11.2019

  Jesteśmy niewielką jednostką budżetową zajmującą się obsługą finansowo-księgową. Czy pracownicy dokonujący kontroli dokumentów muszą posiadać stosowne upoważnienia do poszczególnych etapów weryfikacji dokumentów księgowych? Czy kierownik jednostki powinien posiadać upoważnienie do weryfikacji merytorycznej i "zatwierdzania do zapłaty", czy wystarczy ogólne upoważnienia kierownika do zaciągania zobowiązań finansowych? Czy głównemu księgowemu i jego zastępcy wystarczy upoważnienie obejmujące art. 54 ust. 1 ustawy o finansach publicznych?

 • Budżetowanie zadaniowe – obowiązek jednostek administracji zespolonej

  Artykuł aktualny | data dodania: 26.11.2019

  Powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego jest jednostką budżetową, która dotację na bieżącą działalność inspektoratu dostaje od właściwego wojewody i poprzez urząd miasta otrzymuje w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Sprawozdania budżetowe, które inspektorat jest zobowiązany przekazywać do urzędu miasta, wymagane są w układzie paragrafowym. Jesteśmy organem wchodzącym w skład administracji zespolonej pod zwierzchnictwem prezydenta. Czy sytuacja uległa zmianie dla naszej jednostki, skoro nie musimy składać sprawozdań do urzędu miasta w układzie zadaniowym? Czy mamy obowiązek prowadzenia ewidencji wykonania budżetu w układzie zadaniowym?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK