do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • Państwo pomoże samorządom budować mieszkania

  Artykuł aktualny | data dodania: 22.06.2018

  Finansowego wsparcia gminom na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem o ograniczonym czynszu, mieszkań chronionych oraz noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni czy pomieszczeń tymczasowych ma udzielać Fundusz Dopłat, za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego. Dofinansowanie to będzie można łączyć z unijnym wsparciem realizacji inwestycji mieszkaniowej.

 • Opodatkowanie gruntów pod liniami energetycznymi

  Artykuł aktualny | data dodania: 22.06.2018

  Ze względu na charakter oraz skalę prowadzonej działalności gospodarczej właściciele sieci elektroenergetycznych rozmieszczają swoją infrastrukturę na gruntach, które najczęściej nie stanowią ich własności. Jednocześnie z analizy przepisów podatkowych wynika, że właściciel gruntu, mimo iż w rzeczywistości nie prowadzi działalności energetycznej (gospodarczej), obciążony jest obowiązkiem uiszczenia daniny od posiadanego gruntu według wyższej stawki.

 • Gmina może przed sądem dochodzić części należnego jej podatku

  Artykuł aktualny | data dodania: 22.06.2018

  Chociaż podatek od czynności cywilnoprawnych jest dochodem gmin, to jego poborem zajmują się urzędy skarbowe. W przypadku gdy fiskus pobrany podatek nieprawidłowo rozdzieli pomiędzy gminy, to poszkodowane mogą dochodzić należnych im dochodów na drodze powództwa cywilnego.

 • Nowe dodatki dla funkcjonariuszy Służby Marszałkowskiej

  Artykuł aktualny | data dodania: 22.06.2018

  5 czerwca 2018 r. weszły wżycie przepisy regulujące zasady przyznawania  dodatków do uposażeń zasadniczych dla funkcjonariuszy Służby Marszałkowskiej. Rodzaj i wysokość dodatku zależy od kwalifikacji funkcjonariusza i warunków pełnienia służby. Funkcjonariuszowi Służby Marszałkowskiej może przysługiwać dodatek: za

 • Nowe świadczenie jednorazowe dla uczniów

  Artykuł aktualny | data dodania: 22.06.2018

  Od 1 czerwca 2018 r. obowiązują nowe przepisy wprowadzające jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł. Jest to realizacja rządowego programu „Dobry start”. Świadczenie to przysługuje rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek

 • Nowa kwota bazowa dla funkcjonariuszy SOP

  Artykuł aktualny | data dodania: 22.06.2018

  Od 2 czerwca 2018 r. obowiązuje nowa wielokrotność kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, która została ustalona na 3,99 (poprzednio 3,31).  Wskaźnik obowiązuje od 1 maja 2018 r. Takie zmiany wprowadziło rozporządzenie Rady Ministrów z 2 maja 2018 r. w sprawie wielokrotności

 • Wzrost renty socjalnej

  Artykuł aktualny | data dodania: 22.06.2018

  Od 1 czerwca 2018 r. wysokość renty socjalnej wzrosła z 84% do 100% kwoty najniższej emerytury.  Warto wskazać, że świadczenie to przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało przed ukończeniem 18. roku życia albo w trakcie nauki w szkole lub w szkole

 • Maksymalna kwota wynagrodzenia dla podmiotów o szczególnym znaczeniu dla Państwa podwyższona o 50%

  Artykuł aktualny | data dodania: 22.06.2018

  Od 29 maja 2018 r. obowiązuje  wykaz podmiotów, o których mowa w art. 1 ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, o szczególnym znaczeniu dla państwa, w których maksymalna kwota wynagrodzenia miesięcznego może być podniesiona o 50%. Podmiotem, który znalazł się w wykazie jest Centrum Systemów

 • Nowa ustawa o ochronie danych osobowych już obowiązuje

  Artykuł aktualny | data dodania: 22.06.2018

  Od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych. Konieczność uchwalenia nowych przepisów była spowodowane koniecznością dostosowania polskich przepisów w tym zakresie do już obowiązujących przepisów unijnych tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.

 • Ustalono wielokrotność kwoty bazowej dla funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej

  Artykuł aktualny | data dodania: 22.06.2018

  Od 24 maja 2018 r. wielokrotność kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej została ustalona na 3,91.  Wskaźnik obowiązuje od 20 maja 2018 r. tj. od dnia wejścia w życie ustawy z 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej. Takie zmiany wprowadziło rozporządzenie Rady Ministrów z

 • Wzrost stawek uposażeń zasadniczych dla funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej

  Artykuł aktualny | data dodania: 22.06.2018

  W związku ze zmianą statusu Straży Marszałkowskiej wynikającą z ustawy z 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej, która obowiązuje od 20 maja 2018 r., konieczne było ustalenie stawek uposażenia zasadniczego dla kierowniczych i pozostałych stanowisk służbowych a także dla stopni Straży Marszałkowskiej. Ustalenie stawek

 • Wynagrodzenia wójtów, burmistrzów i prezydentów miast obniżone

  Artykuł aktualny | data dodania: 22.06.2018

  Od 19 maja 2018 r. obowiązują zmienione przepisy obniżające średnio o 20% minimalnego i maksymalnego wynagrodzenia zasadniczego osób pełniących funkcje zarządzające w jednostkach samorządu terytorialnego lub związkach jednostek samorządu terytorialnego, zatrudnianych na podstawie wyboru albo powołania. Ponadto

 • Zadanie nr 6

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.06.2018

 • Będą kolejne zmiany w egzekucji alimentów

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.06.2018

  Podniesienie kryterium dochodowego przy przyznawaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego, aktywizacja zawodowa dłużników alimentacyjnych, większa odpowiedzialność pracodawców - to niektóre ze zmian w ramach pakietu alimentacyjnego przedstawionego przez minister Elżbieta Rafalska i wiceminister Bartosz Marczuk. Zaprezentowany

 • Wysokie kary za naruszenie przepisów RODO

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.06.2018

  Osobie fizycznej, która sądzi, że przetwarzanie jej danych osobowych nastąpiło z naruszeniem przepisów RODO, będzie przysługiwać prawo do wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego. Obecnie takim organem jest GIODO. W przypadku stwierdzenia przez organ nadzoru naruszenia przepisów RODO będzie miał on dwie formy reakcji

 • Nowe wzory formularzy VAT

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.06.2018

  Od 1 lipca 2018 r. zaczną obowiązywać nowe wzory formularzy VAT. Będą to wzory: deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu VAT-12 (4), deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 (18), deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7K (12),

 • Zmiana wskaźnika ZUS

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.06.2018

  Na portalu ZUS opublikowano Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 18 maja 2018 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2018 r. ogłoszonego do celów emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej. Na podstawie art. 10 ust. 9 ustawy z 27 czerwca 2003 r.

 • Planowane zmiany w rachunkowości

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.06.2018

  Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej zamieściło ankietę dotyczącą zmian przepisów o rachunkowości. Jak wynika z zamieszczonego komunikatu, ankieta ta ma na celu zebranie opinii osób i podmiotów biorących w niej udział w odniesieniu do zagadnień dotyczących rachunkowości.   Wybór obszarów objętych

 • Gminny Program Rewitalizacyjny – wprowadzenie i stosowanie w JST

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.06.2018

  W praktyce działalności jednostek samorządu terytorialnego (dalej: JST) od pewnego czasu pojawiło się pojęcie rewitalizacji. Zostało ono uregulowane przez ustawodawcę w zapisach ustawy z 9 października 2015 r. o rewitalizacji (dalej: ustawa o rewitalizacji). W dalszej części tekstu omawiamy zasady wprowadzania procedury rewitalizacyjnej w gminie.

 • Nauczyciel przebywający w delegacji zgubił bilety PKP potwierdzające jego podróż w miejsce oddelegowania. Czy w takiej sytuacji oświadczenie nauczyciela jest dokumentem wystarczającym do uzyskania wydatkowanych środków? Czy jest jakiś limit składanych oświadczeń w ciągu roku?

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.06.2018

  Zasady zwrotu kosztów przejazdu określone zostały w § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Zgodnie z tym przepisem: pracownikowi

 • W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć wydatek na delegację dla nauczyciela studiującego?

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.06.2018

  Klasyfikacja budżetowa określona rozporządzeniem Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (dalej: rozporządzenie o klasyfikacji budżetowej) jest narzędziem mającym za zadanie umożliwić dysponentom

 • Rozliczenie dotacji przedmiotowej w samorządowym zakładzie budżetowym

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.06.2018

  Ustawa o finansach publicznych stanowi, że dotacja przedmiotowa do zakładu budżetowego nie może przekroczyć 50% kosztów działalności. Czy w związku z tym do kosztów działalności należy wliczać amortyzację? Na jaki dzień oraz na podstawie danych z jakiego sprawozdania należy rozliczać ten wskaźnik udziału dotacji w kosztach na koniec kwartału, koniec roku? Jakie obowiązują zasady postępowania w przypadku przekroczenia tego limitu na koniec okresu?

 • Windykacja wymagalnych należności budżetowych o charakterze cywilnoprawnym

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.06.2018

  Państwowa jednostka budżetowa zawarła umowę na dostarczenie dla jej potrzeb 3 nowych samochodów osobowych wraz ze specjalistycznym wyposażeniem technicznym. W zawartej umowie pomiędzy jednostką budżetową a dostawcą samochodów określono termin dostawy, a także zawarto zapis o karze umownej w wysokości 0,2% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki w dostawie. Kontrahent dostarczył pojazdy z 10-dniowym opóźnieniem, w związku z czym jednostka naliczyła karę umowną w łącznej wysokości 6000 zł. Dostawca nie zapłacił kary umownej, jednostka po 1 roku wysłała do niego wezwanie do zapłaty, a następnie po 3 latach skierowała pozew do sądu. Czy w tym przypadku czynność ta nie była podjęta zbyt późno w kontekście przepisów prawa finansowego i czy można tu

 • Nieprawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświatowych

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.06.2018

  Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświatowych (dalej: CUW JO) w sposób dowolny dokonywał zapłaty zobowiązań poszczególnych obsługiwanych jednostek ze środków innych jednostek. Ponadto zasilał rachunek bieżący CUW JO środkami przelewanymi z rachunków bieżących oraz rachunków zakładowych świadczeń socjalnych poszczególnych jednostek obsługiwanych. Na dzień kontroli środki „pożyczone” w ten sposób przez jednostkę obsługującą od jednostek obsługiwanych w bieżącym roku budżetowym wyniosły ponad 50 000 zł. Wydane przez dyrektora dyspozycje nie były kwestionowane przez główną księgową CUW JO pełniącą jednocześnie funkcję głównej księgowej jednostek obsługiwanych. Z wyjaśnień złożonych przez dyrektora i

 • Likwidacja budynku będącego w trwałym zarządzie w związku z grożącą katastrofą budowlaną

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.06.2018

  Objęty ewidencją środek trwały może utracić zdatność do użytkowania lub jego użytkowanie jest nieopłacalne ze względu np. na fizyczne zużycie lub uszkodzenie, zużycie moralne wynikające z postępu technicznego, zmianę przepisów, zdarzenie losowe lub zmianę rodzaju prowadzonej przez jednostkę działalności. Wystąpienie tych okoliczności może uzasadniać dokonanie odpisu z tytułu trwałej utraty wartości takiego środka trwałego lub postawienie go w stan likwidacji.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK