do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Wzrost odpisu na ZFŚS od 1 sierpnia 2019 r. – pięć kroków, jak wyliczyć wyrównanie

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.10.2019

 • Nietypowe problemy z prawa pracy i ZUS – odpowiedzi na pytania

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.10.2019

  Podczas kontroli pracowników wychodzących z terenu zakładu pracy kierownik magazynu ujawnił, że jeden z magazynierów miał w swoim prywatnym samochodzie schowanych kilka puszek farby z magazynu. W wyniku przeprowadzonych wyjaśnień ustalono, że inny magazynier widział, jak pracownik wynosił farbę do swojego samochodu. Na pytanie, dlaczego nie zareagował, powiedział, że nie jest kierownikiem i nie będzie donosił na kolegę. Czy brak reakcji pracownika można uznać za naruszenie obowiązków pracowniczych i czy w takiej sytuacji można mu wypowiedzieć umowę o pracę?

 • Czy ekwiwalent za pranie odzieży podlega składkom ZUS

  Artykuł aktualny | data dodania: 15.10.2019

 • Do 12 listopada 2019 r. trzeba uruchomić PPK w dużych firmach

  Artykuł aktualny | data dodania: 15.10.2019

  Pracodawcy zatrudniający na 31 grudnia 2018 r. co najmniej 250 osób, podlegają regulacjom ustawy o pracowniczych planach kapitałowych od 1 lipca 2019 r. Jednak to 12 listopada 2019 r. jest dla tych podmiotów ostatnim dniem na zawarcie umowy o prowadzenie PPK i na zgłoszenie do pracowniczego planu kapitałowego osób uprawnionych do oszczędzania w tym systemie. Przekroczenie tego terminu może skutkować karą grzywny nawet do 1 000 000 zł oraz odpowiedzialnością odszkodowawczą wobec osób zatrudnionych.

 • Jak ustalić płatnika zasiłków od 1 stycznia 2020 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 15.10.2019

  Każdego roku płatnicy składek ustalają na 30 listopada danego roku liczbę osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego. Od tej liczby właśnie zależy kto w kolejnym roku kalendarzowym będzie wypłacał zasiłki (chorobowe, opiekuńcze, macierzyńskie, wyrównawcze oraz świadczenia rehabilitacyjne). Jeżeli na ten dzień płatnik będzie zgłaszał do ubezpieczenia co najmniej 21 osób, to w 2020 r. będzie uprawniony do ustalania i wypłacania tych zasiłków. Jeśli natomiast liczba ubezpieczonych będzie mniejsza od 21 wówczas zasiłki od przyszłego roku będzie wypłacał ZUS.

 • Jak podwyżka wynagrodzenia minimalnego od 1 stycznia 2020 r. wpływa na inne świadczenia od niego zależne

  Artykuł aktualny | data dodania: 15.10.2019

  Od 1 stycznia 2020 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie do kwoty 2600 zł. Spowoduje to wzrost innych świadczeń pracowniczych, których wysokość zależna jest od płacy minimalnej. Chodzi tu m.in. o dodatek za pracę w nocy, kwoty wolne od potrąceń czy też wynagrodzenie za przestój. W efekcie wzrosną koszty zatrudnienia i składek ZUS m.in. dla przedsiębiorców korzystających z ich preferencyjnej wysokości. Ponadto stawka godzinowa dla zleceniobiorców wzrośnie do 17 zł za godzinę (w 2019 r. wynosiła 14,70 zł).

 • Gmina nie ma obowiązku zwracać wydatków poniesionych na pogrzeb

  Artykuł aktualny | data dodania: 14.10.2019

  Ustawa o pomocy społecznej nie przewiduje wprost obowiązku zwrotu kosztów pogrzebu poniesionych przez osobę, która zapłaciła za pochówek. Obowiązku takiego nie można także wyprowadzić z przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Osoba, która zapłaciła za pogrzeb, może wystąpić o zasiłek pogrzebowy z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 • Korekta wad w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  Artykuł aktualny | data dodania: 14.10.2019

  Po stwierdzeniu wad w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi organ ma obowiązek zastosować przepisy Ordynacji podatkowej o usuwaniu z deklaracji błędów, oczywistych omyłek czy naruszeń ustalonych wymagań.

 • Stawki podatków i opłat lokalnych idą w górę

  Artykuł aktualny | data dodania: 14.10.2019

  Od 1 stycznia 2020 r. wzrosną stawki maksymalne podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych oraz opłat lokalnych: targowej, miejscowej, uzdrowiskowej, od posiadania psów oraz reklamowej.

 • Zawieszenie postępowania w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

  Artykuł aktualny | data dodania: 14.10.2019

  Zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy może zostać zawieszone. Okres zawieszenia nie może jednak być dłuższy niż 9 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku o wydanie decyzji. Podjęcie zawieszonego postępowania jest obligatoryjne w przypadku, gdy w ciągu dwóch miesięcy od dnia zawieszenia postępowania rada gminy nie podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego albo w okresie zawieszenia planu nie uchwalono.

 • Kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzeń pracownika - uwzględniające nową skalę podatkową, obowiązującą od 1 października 2019 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 04.10.2019

 • Zasady obliczania podatku w miesiącu urodzin podatnika

  Artykuł aktualny | data dodania: 03.10.2019

  W związku z problemami interpretacyjnymi obowiązujących od 1 sierpnia 2019 r. przepisów dotyczących tzw. ulgi dla młodych, o których pisaliśmy w RB 17/2019 w artykule „Bez PIT dla młodych - nowa ulga podatkowa”, redakcja RB zwróciła się do Ministerstwa Finansów z prośbą o przedstawienie zasad obliczania podatku w miesiącu urodzin podatnika. Poniżej prezentujemy uzyskaną odpowiedź.

 • Co zmieniło się w Karcie Nauczyciela od 1 września 2019 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 01.10.2019

  Z dniem 1 września 2019 r. weszła w życie obszerna nowelizacja ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. Zdaniem ustawodawcy, celem nowelizacji jest podniesienie prestiżu zawodu nauczyciela poprzez podniesienie wynagrodzenia, skrócenie ścieżki awansu zawodowego oraz zmniejszenie uciążliwości pracy wynikającej z nadmiernej dokumentacji szkolnej.

 • Należności od rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

  Artykuł aktualny | data dodania: 01.10.2019

  Powiatowe centrum pomocy rodzinie (PCPR) jest jednostką budżetową. Wszystkie swoje wydatki pokrywa bezpośrednio z budżetu, natomiast wszystkie dochody takiej jednostki odprowadzane są na rachunek jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku, gdy za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinie pomocowej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym wydatki na opiekę i wychowanie dziecka lub średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej albo środki finansowe na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz środki finansowe na bieżące funkcjonowanie tej placówki poniosła gmina i powiat, uzyskaną

 • Self-cleaning – droga do oczyszczenia wykonawcy

  Artykuł aktualny | data dodania: 01.10.2019

  W czerwcu 2019 r., ze względu na zaniedbanie obowiązków przez pracownika realizującego projekt, musiałam rozwiązać umowę w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający poinformował mnie, że w przypadku ubiegania się o zamówienie w kolejnych latach mogę podlegać wykluczeniu z udziału w przetargach, na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Czy pomimo tego, że zapłaciłam naliczone kary umowne, będzie można wykluczyć moją firmę z udziału w przyszłych przetargach?

 • Ile razy można zawrzeć umowę na badanie sprawozdania finansowego z tą samą firmą

  Artykuł aktualny | data dodania: 01.10.2019

  Mam pytanie związane z zawarciem umowy na badanie sprawozdania finansowego. Nasza jednostka - spółka z o.o. (komunalna) ze 100% udziałem miasta - miała zawartą umowę z tą samą jednostką badającą sprawozdanie za rok 2015 oraz następną umowa za 2016-2018. Czy możemy zawrzeć jeszcze umowę na badanie sprawozdania finansowego z tą samą jednostką badającą na następny okres? Jeżeli tak, to na jaki okres?

 • Nieprawidłowości w zakresie sporządzania sprawozdania Rb-N

  Artykuł aktualny | data dodania: 01.10.2019

  OPIS NIEPRAWIDŁOWOŚCI: Jednostki samorządu terytorialnego (gminy) sporządzały sprawozdania Rb-N z zastosowaniem następujących zasad:

 • Kalendarium budżetowe – październik 2019

  Artykuł aktualny | data dodania: 01.10.2019

 • Rozliczanie dotacji dla szkoły za czerwiec

  Artykuł aktualny | data dodania: 01.10.2019

 • Gospodarka finansowa jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych – opublikowano tekst jednolity rozporządzenia

  Artykuł aktualny | data dodania: 30.09.2019

  9 września 2019 r. obwieszczono tekst jednolity rozporządzenia Ministra Finansów z 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1718).

 • Zmiana zasad gromadzenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wyodrębniony rachunek bankowy

  Artykuł aktualny | data dodania: 30.09.2019

 • Zmiana zasad podziału subwencji oświatowej na 2019 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 30.09.2019

  Minister Edukacji Narodowej wydał 27 sierpnia 2019 r. rozporządzenie zmieniające zasady podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla JST w 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1662).

 • ZESTAWY PYTAŃ: Spis z natury – najczęstsze błędy i sposoby ich eliminacji

  Artykuł aktualny | data dodania: 30.09.2019

  Za pomocą ZESTAWÓW PYTAŃ można skontrolować znajomość uregulowań w zakresie przygotowania, przeprowadzania, dokumentowania i rozliczania wyników spisu z natury.

 • Inwentaryzacja – najczęstsze błędy i sposoby ich eliminacji część I

  Artykuł aktualny | data dodania: 30.09.2019

 • Matryca VAT i Wiążąca Informacja Stawkowa – po co, kiedy i jak napisać wniosek

  Artykuł aktualny | data dodania: 26.09.2019

  Zasada klasyfikacji towarów i usług w oparciu o Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług z 2008 r. (PKWiU) wielokrotnie była krytykowana jako prowadząca do sytuacji absurdalnych, w których bardzo podobne świadczenia były objęte różnymi stawkami podatku od towarów i usług, a czasami nawet różnymi mechanizmami opodatkowania. Prawodawca postanowił więc przeprowadzić gruntowną modyfikację zasad identyfikacji świadczeń na potrzeby VAT. Co do zasady, od kwietnia 2020 r., ale w niektórych przypadkach już od listopada 2019 r., podatnicy będą posługiwali się tzw. matrycą VAT opartą na Nomenklaturze Scalonej (w odniesieniu do towarów) i PKWiU z 2015 r. (dla usług). Od 1 listopada 2019 r. mogą też składać wnioski od wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS).

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK