do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • Jak od 1 października 2018 r. zmieniły się deklaracje przesyłane do PFRON

  Artykuł aktualny | data dodania: 15.10.2018

  Od 1 października 2018 r. zmienił się katalog podmiotów zwolnionych z wpłat na PFRON w przypadku osiągania 2% wskaźnika zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników. Od tego dnia zmodyfikowano także m.in. niektóre aspekty związane z przyznawaniem ulg we wpłatach na PFRON. W konsekwencji zmianie uległy deklaracje miesięcznych wpłat na PFRON.

 • Na jakich zasadach pracodawca może udzielać pożyczek pracownikom

  Artykuł aktualny | data dodania: 11.10.2018

  Środki przeznaczane na pomoc finansową kierowaną do pracowników pochodzić mogą z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, ze środków obrotowych lub innych „funduszy celowych”, takich jak np. pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa. Ze środków zfśs mogą być udzielane pożyczki mieszkaniowe. Należy wówczas uwzględniać tzw. kryterium socjalne, czyli sytuację życiową, rodzinną oraz materialną pracowników i innych osób uprawnionych do uzyskania pożyczki.

 • Jak wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019 r. wpłynie na wysokość innych należności pracowniczych

  Artykuł aktualny | data dodania: 11.10.2018

  Od 1 stycznia 2019 r. kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę wyniesie 2250 zł brutto dla pracownika zatrudnionego na pełny etat. W 2019 r. minimalna stawka za godzinę wykonywania zlecenia lub świadczenia usług (w tym dla jednoosobowych przedsiębiorców) wyniesie 14,70 zł.

 • Co pracodawca powinien zrobić z umowami o pracę na czas określony po 21 listopada 2018 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 11.10.2018

  21 listopada 2018 r. zakończy się 33-miesięczny okres od wejścia w życie przepisów Kodeksu pracy limitujących zawieranie umów o pracę na czas określony. W związku z tym pracodawca powinien sprawdzić, czy umowy pracowników zatrudnionych na podstawie takich umów przekształcą się w umowy na czas nieokreślony.

 • Inwentaryzacja krok po kroku

  Artykuł aktualny | data dodania: 10.10.2018

  Działania związane z przeprowadzeniem inwentaryzacji można podzielić na etapy. Do każdego z etapów można przypisać określone czynności, uwzględniając przy tym procedurę zarówno prawną, jak i zwyczajową.

 • Przewodnik po zmianach przepisów 2018

  Artykuł aktualny | data dodania: 09.10.2018

  Przewodnik po zmianach przepisów 2018 Komentarz do rozporządzeń dotyczących: - uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, - oceny pracy nauczyciela do pobrania tutaj.

 • Zwrot zasiłku stałego – ewidencja księgowa

  Artykuł aktualny | data dodania: 09.10.2018

  Z działu merytorycznego otrzymaliśmy decyzję o nienależnie pobranym zasiłku stałym za okres listopad 2017 r.-luty 2018 r. W związku z tym, że osoba która ma zwrócić nienależnie pobrane świadczenie przebywa w więzieniu ustalono, że świadczenie to należy wpłacić do 31 grudnia 2019 r. Jak zaksięgować takie zdarzenie gospodarcze? Czy poprawne będzie naliczenie: Wn 240/Ma 410 - rok bieżący, Wn 221/Ma 720 - lata ubiegłe? Czy data spłaty ma znaczenie?

 • Potrącenie nienależnie pobranych środków z zasiłków – ewidencja księgowa

  Artykuł aktualny | data dodania: 09.10.2018

  Jak ująć w ewidencji księgowej potrącenia nienależnie pobranych środków - zasiłków rodzinnych, wychowawczych, alimentacyjnych. Czy taka dekretacja jest prawidłowa: Wn 409/potrącenie + odsetki Ma/130-1 (na konto gminy) np. 85501 § 311; pozostała kwota do wypłaty dekretacja: 409/wypłata po potrąceniu/130-1 (na konto człowieka) np. 85501 § 311, jednak nasze potrącenie jest również dochodem: dochód 130-3/221-1, np. 85501 § 940 - wykazujemy w sprawozdaniu Rb-27ZZ 221-1/720-1 rozdział 85501 § 940 222-2/130-3 rozdział 85501 § 940? Czy w sprawozdaniu Rb-27ZZ wykazuje się również niezwrócone świadczenie nienależnie pobrane?

 • Odrzucenie oferty – zmiana przesłanki

  Artykuł aktualny | data dodania: 09.10.2018

  Dnia 28 sierpnia 2018 r. wszedł w życie art. 80 ustawy z 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, który nadaje nowe brzmienie art. 89 ust. 1 pkt 7d ustawy - Prawo zamówień publicznych. Poniżej prezentujemy informację Urzędu Zamówień Publicznych w tej sprawie.

 • Czy zwrot kosztu zakupu podręcznika stanowi dochód organu prowadzącego

  Artykuł aktualny | data dodania: 09.10.2018

  Czy kwota zwrotu za zniszczony podręcznik stanowi dochód organu prowadzącego publiczną szkołę podstawową lub szkołę artystyczną realizującą kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, która wypożyczyła podręcznik lub materiał edukacyjny?

 • Jak pracodawca powinien przygotować się do nowych zasad wypłaty wynagrodzeń pracownikom

  Artykuł aktualny | data dodania: 09.10.2018

  Od 1 stycznia 2019 r. zasadą stanie się wypłata wynagrodzenia dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy. Pracodawca w ciągu 21 dni od tej daty powinien poinformować pracowników pobierających wypłatę do rąk własnych o obowiązku złożenia stosownego wniosku - jeżeli nadal będą chcieli pobierać wypłatę w tej formie albo podania numeru rachunku płatniczego. Na dokonanie tych formalności pracownik będzie miał 7 dni.

 • Klasyfikacja budżetowa dochodów ze sprzedaży nieruchomości

  Artykuł aktualny | data dodania: 09.10.2018

  W jakich paragrafach klasyfikacji budżetowej (dochodowych - gmina jako sprzedawca) należy ująć części składowe ceny dostawy działki tj.:

 • Rozliczenie ubezpieczenia bezpośrednio z serwisem samochodowym

  Artykuł aktualny | data dodania: 09.10.2018

  W wyniku kolizji uszkodzony został samochód służbowy jednostki budżetowej (prokuratury). Wartość naprawy oszacowano na 31 000 zł. Rozliczenie za usługę nastąpiło bezpośrednio pomiędzy serwisem a ubezpieczycielem bez udziału prokuratur. Czy możliwe jest scedowanie należnego odszkodowania bezpośrednio na warsztat naprawczy bez ewidencji zdarzenia w księgach, czy też należy uznać przyznane odszkodowanie za dochód jednostki, odpowiednio zaksięgować i odprowadzić na rachunek dochodów budżetu państwa natomiast zapłatę za wykonaną usługę uregulować z wydatków bieżących jednostki. Należy podkreślić, iż prokuratura nie posiada w planie finansowym odpowiedniej ilości środków na pokrycie tak wysokiej płatności.

 • Podzielona płatność w praktyce – przykłady ewidencji księgowej

  Artykuł aktualny | data dodania: 08.10.2018

  Od 1 lipca 2018 r. wprowadzony został mechanizm podzielonej płatności. Pomimo dobrowolności wdrożenia tego systemu, znaczna część organów wprowadziła nowe zasady płatności jako obowiązkowe dla swoich jednostek. Jednostki, które dokonują płatności z zastosowaniem podzielonej płatności mają problemy z właściwym ujęciem operacji gospodarczych w księgach rachunkowych.

 • Nieuprawnione wydatki w budżecie jednostki samorządu terytorialnego

  Artykuł aktualny | data dodania: 08.10.2018

  STAN FAKTYCZNY: W uchwale rady gminy w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018 zaplanowano wydatki w kwocie 2000 zł w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75406 „Straż Graniczna”, § 2300 „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy”, na zorganizowanie obchodów związanych ze 100-leciem niepodległości w połączeniu z obchodami święta Straży Granicznej.

 • 10 pytań o inwentaryzację

  Artykuł aktualny | data dodania: 08.10.2018

  Ostatni kwartał każdego roku to czas na przeprowadzenie inwentaryzacji. Czynność ta ma na celu zweryfikowanie danych wynikających z ksiąg rachunkowych ze stanem rzeczywistym, rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych oraz wykrycie nieprawidłowości w gospodarowaniu majątkiem jednostki. W toku inwentaryzacji pojawia się wiele pytań i niejasności, na które odpowiemy w dalszej części tekstu.

 • Kalendarium budżetowe – październik 2018

  Artykuł aktualny | data dodania: 08.10.2018

  Termin do dnia Rodzaj dokumentu Podmiot składający Podmiot otrzymujący 1 2 3 4 8 pn budżety JST: kwartalne sprawozdanie Rb-27ZZ za III kwartały 2018 r. jednostki bezpośrednio realizujące

 • MEN: Wnioski do CROD tylko według procedury

  Artykuł aktualny | data dodania: 08.10.2018

  Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że nie należy przesyłać wniosku do Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych (CROD) bez uprzedniego dopełnienia ustawowych procedur. Obowiązkiem dyrektora szkoły/placówki jest sprawdzenie za pomocą wyszukiwarki na stronie strefasio.men.gov.pl w zakładce „Strefa dla zalogowanych”

 • Dodatkowe badania dla pracowników korzystających z aut służbowych

  Artykuł aktualny | data dodania: 08.10.2018

  Pracownicy, którzy korzystają ze służbowych samochodów, w przypadku wstępnych badań lekarskich, poza badaniem ogólnym wykonywanym przez lekarza orzekającego, powinni przejść również badanie okulistyczne i neurologiczne oraz test sprawności psychoruchowej wykonywany przez psychologa. Takie stanowisko zaprezentowało Ministerstwo

 • Nowe wysokości świadczeń rodzinnych od 1 listopada 2018 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 08.10.2018

  Rada Ministrów podwyższyła kwoty niektórych świadczeń rodzinnych, podlegających ustawowej weryfikacji. Od 1 listopada 2018 r. zasiłek pielęgnacyjny będzie wynosić 184,42 zł (wzrost o 31,42 zł), przy czym od 1 listopada 2019 r. zwiększy się o 31,42 zł i będzie wynosić 215,84 zł. Od 1 listopada 2018 r. zarówno specjalny

 • ŚDS z większym finansowaniem

  Artykuł aktualny | data dodania: 08.10.2018

  Na skutek zmian w zakresie finansowania środowiskowych domów wzrośnie poziom minimalnej dotacji na jednego uczestnika zajęć w środowiskowym domu samopomocy. W 2019 r. będzie to wzrost o 27% w porównaniu do roku 2016. Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, do których należą

 • Minimalna pensja i stawka godzinowa w 2019 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 08.10.2018

  Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r., przedłożone przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rząd postanowił, że minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r. będzie wynosić 2250 zł. W 2018 r. wynosi ono 2100

 • Jak zmienią się przepisy o związkach zawodowych od 1 stycznia 2019 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 05.10.2018

  Od 1 stycznia 2019 r. zmienią się przepisy regulujące zasady tworzenia i wstępowania do związków zawodowych. Wszystkie osoby zarobkujące, a nie tylko zatrudnieni na podstawie umów o pracę, będą mogły zrzeszać się w związkach zawodowych. Uprawnienia zakładowej organizacji związkowej będą przysługiwały organizacji zrzeszającej co najmniej 10 członków będących pracownikami lub innymi niż pracownicy osobami wykonującymi pracę zarobkową. Ponadto układy zbiorowe będą mogły być zawierane dla innych niż pracownicy osób wykonujących pracę zarobkową.

 • e-Ściąga księgowego: GRUPY PARAGRAFÓW WYDATKÓW w jednostkach samorządu terytorialnego

  Artykuł aktualny | data dodania: 05.10.2018

  W klasyfikacji budżetowej została wprowadzona nowa podziałka - grupy wydatków (łącznie 26).

 • ZESTAW TESTÓW KONTROLNYCH: Plany finansowe – tworzenie, zmiany, ewidencja, grupy wydatków

  Artykuł aktualny | data dodania: 05.10.2018

  Za pomocą testów można samodzielnie skontrolować przestrzeganie przepisów w zakresie tworzenia i zmian planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych oraz przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK