do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • Informacja NIK o wycenie i windykacji należności niepodatkowych Skarbu Państwa

  data dodania: 22.11.2017

 • Zmiany dotyczące deklaracji podatkowych oraz obowiązek dokonywania zapłaty w transakcjach handlowych niezwłocznie po doręczeniu faktury – planowane zmiany ustaw

  data dodania: 22.11.2017

 • Podwyższenie kwoty limitu z 3500 zł do 10 000 zł – planowana nowelizacja ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych

  data dodania: 21.11.2017

  Do Sejmu trafił rządowy projekt nowelizacji ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych.

 • Rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.11.2017

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych majacych siedzibę poza

 • Nowe zbiorcze wykazy i wnioski a także zasady wypłat z FGŚP

  data dodania: 21.11.2017

  W związku z nowelizacją ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych   która wprowadziła  m.in. nowe okresy referencyjne (w tym wypłaty świadczeń  z okresu następującego po  dacie wystąpienia niewypłacalności pracodawcy), rozszerzenie  katalogu świadczeń wypłacanych z Funduszu o ekwiwalent pieniężny za urlop

 • Nowe wnioski do wypłaty zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

  data dodania: 21.11.2017

   Niniejsza regulacja (zgodnie z upoważnieniem ustawowym) określa wzór: wniosku pracownika o wypłatę zaliczki, o którym mowa w art. 12a ust. 1 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych, wniosku pracodawcy o wypłatę zaliczek, o którym mowa w art. 15a ust. 1 ustawy. Ponadto reguluje tryb składania

 • Zmiany w wydawaniu wiz dla cudzoziemców

  data dodania: 21.11.2017

  Dostosowano uregulowania dotyczące oznaczania wiz dla cudzoziemców do zmian przepisów stosowanych w przypadku m.in.  zatrudniania cudzoziemców.  Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach  rynku pracy wprowadziła katalog celów  w jakich może być wydana wiza krajowa lub Schengen. Zatem konieczne było dostosowanie

 • Likwidacja stanowisk doradców i asystentów w administracji publicznej

  data dodania: 21.11.2017

  Uchylone zostały przepisy które dotychczas umożliwiały w urzędach samorządu terytorialnego m.in. urzędzie gminy, starostwie powiatowym czy urzędzie marszałkowskim  zatrudnianie na stanowiskach doradców i asystentów pracowników samorządowych. Przypomnijmy że stanowiska asystentów i doradców są ściśle sprzężone z

 • Zmiany w statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego

  data dodania: 21.11.2017

  Funkcję sędziego Trybunału Konstytucyjnego będzie mogła pełnić osoba, która wyróżnia się wiedzą prawniczą oraz spełnia wymagania niezbędne do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego nie tylko Sądu Najwyższego, ale również Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ponadto powrócono  d o dotychczasowej praktyki, że

 • Nowe dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosków w sprawie dochodzenia wypłat z FGŚP od niewypłacalnego pracodawcy

  data dodania: 21.11.2017

  Określone zostały nowe rodzaje dokumentów i informacji wymaganych do rozpatrzenia wniosku  (marszałka lub dłużnika) m.in.: o odstąpienie w całości lub w części od dochodzenia zwrotu należności lub umorzenie w całości lub w części należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w sprawie

 • Rekompensata za utratę prawa do deputatu węglowego

  data dodania: 21.11.2017

  Określono zasady i sposób realizacji świadczenia rekompensacyjnego z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla, zwanego dalej „rekompensatą. Osoby które utraciły prawo do otrzymywania bezpłatnie węgla w naturze albo deputatu węglowego  przyznawanego na podstawie układów zbiorowych oraz innych porozumień, otrzymają

 • Podział e-składki na poszczególne ubezpieczenia i fundusze w ZUS

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.11.2017

 • E-składka jedna wpłata na wszystkie składki ZUS

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.11.2017

 • Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu wykonywania budżetu państwa

  data dodania: 20.11.2017

  Z dniem 26 października 2017 r. weszły w życie zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa, wprowadzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z 18 października 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1986).

 • Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w planie miejscowym

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.11.2017

  Coraz częściej do urzędów gmin wpływają wnioski o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Wiele organów wydaje tego typu dokument. Tymczasem jego zgodność z obowiązującym prawem budzi uzasadnione wątpliwości.

 • Nowe rozporządzenie o sprawozdawczości budżetowej – projekt

  data dodania: 17.11.2017

  15 listopada 2017 r. ukazał się projekt nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej (projekt z 10 listopada 2017 r.). Ma ono zastąpić rozporządzenie Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. Przyjęto pilny tryb procesu legislacyjnego. Proponuje się, aby przepisy nowego rozporządzenia weszły w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia i miały zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań Rb-33 i Rb-50 za IV kwartały 2017 r. oraz sprawozdań sporządzanych za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się od 1 stycznia 2018 r.

 • Finansowanie oświaty i zmiany w Karcie Nauczyciela – rządowy projekt ustawy o finansowaniu oświaty

  data dodania: 17.11.2017

  Rząd opracował projekt ustawy, która w kompleksowy sposób ma określić system finansowania zadań oświatowych. Projekt zakłada także wprowadzenie zmian do innych ustaw, z czego najistotniejsze dotyczą Karty Nauczyciela.

 • Zmiana ustawy o pracownikach samorządowych

  data dodania: 17.11.2017

  Zakres zmian: Z dniem 11 listopada weszła w życie zmiana ustawy o pracownikach samorządowych, wprowadzona ustawą z 15 września 2017 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1930).

 • Deklaracje cząstkowe sporządzane przez GOPS

  Artykuł aktualny | data dodania: 15.11.2017

  PROBLEM: Jakogminny ośrodek pomocy społecznej (dalej: GOPS) świadczymy m.in. specjalistyczne usługi opiekuńcze, z których 5% jest dochodem budżetu gminy, a 95% jest dochodem budżetu państwa. Czy w rejestrze sprzedaży oraz w cząstkowej deklaracji VAT składanej do jednostki nadrzędnej wykazujemy tylko te 5% dochodu, czy całość?

 • Prawo do zasiłku macierzyńskiego – część II

  Artykuł aktualny | data dodania: 15.11.2017

  Przedstawiamy kolejny fragment komentarza ZUS do ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – dotyczący prawa do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego.

 • Wypłata odprawy emerytalno-rentowej

  Artykuł aktualny | data dodania: 15.11.2017

  Odprawa emerytalno-rentowa wypłacana jest w związku z nabyciem prawa do emerytury lub renty. Jest świadczeniem powszechnym, przysługującym wszystkim pracownikom bez względu na sposób nawiązania stosunku pracy (umowa o pracę, powołanie, wybór, mianowanie). Oznacza to, że pracodawca nie może uchylić się od jej wypłaty, jeżeli pracownik spełnia odpowiednie warunki. W przeciwnym razie może zostać na pracodawcę nałożona kara grzywny.

 • Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp – ocena ryzyka zawodowego

  Artykuł aktualny | data dodania: 15.11.2017

  Do obowiązków z zakresu bhp nałożonych na pracodawcę należy m.in. dokonywanie oceny i dokumentowanie ryzyka zawodowego oraz informowanie pracownika o ryzyku, jakie istnieje w związku z wykonywaną pracą. Obowiązki te powinny zostać zrealizowane wobec wszystkich stanowisk pracy i wszystkich pracowników, niezależnie od rodzaju pracy i poziomu realnych zagrożeń z nią związanych. Niewykonanie tych obowiązków pociąga za sobą zarówno odpowiedzialność wykroczeniową, jak i odszkodowawczą w przypadku, gdy w związku z brakiem wiedzy związanej z ryzykiem powstaną negatywne skutki zdrowotne u pracownika.

 • Zmiany w dofinansowaniu przez ZUS prewencji wypadkowej dla płatników składek

  Artykuł aktualny | data dodania: 14.11.2017

  Od 1 stycznia 2018 r. zmienią się tryb i zasady finansowania prewencji w zakresie wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Po zmianie przepisów, ZUS dofinansuje działania płatników składek zmierzające do poprawy w ich firmach bezpieczeństwa warunków pracy ale w drodze konkursu projektów. Z prewencji wypadkowej nie skorzystają m.in. ci przedsiębiorcy którzy posiadają zaległości w płatnościach do ZUS i US lub są w toku postępowania upadłościowego.

 • Czy należy opłacać składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy zlecenia za emeryta, który pozostaje także w stosunku pracy z inna firmą

  Artykuł aktualny | data dodania: 14.11.2017

  Emeryt wykonujący umowę zlecenia, który jest jednocześnie zatrudniony w innym podmiocie na podstawie umowy o pracę, jest objęty obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnym zarówno z zatrudnienia etatowego, jak i z tytułu umowy zlecenia, jeśli w umowie o pracę nie ma zagwarantowanego minimalnego wynagrodzenia.

 • Konta księgowe dotyczące operacji w zakresie ZFŚS

  Artykuł aktualny | data dodania: 14.11.2017

  Konta księgowe dotyczące operacji w zakresie ZFŚS – podstawowe informacje, opis i zasady ewidencji w jednostkach budżetowych oraz samorządowych zakładach budżetowych