do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Opłata miejscowa a zanieczyszczenie powietrza

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.02.2019

  Opłata miejscowa to jedna z tych opłat lokalnych, której pobór na terytorium danej gminy jest uzależniony m.in. od decyzji jej rady. Dochody, które uzyskują z niej samorządy, stanowią poważną pozycję w ich budżetach. Rady chętnie więc podejmują uchwały o ich poborze. Zebrane środki przeznaczają na utrzymanie terenów zielonych, przebudowę i modernizację infrastruktury uzdrowiskowej, organizację bezpłatnych imprez kulturalnych i rekreacyjnych. Tymczasem coraz częściej turyści sprzeciwiają się obowiązkowi uiszczania tej opłaty w miejscowościach, w których jakość powietrza jest zła. Spory powstałe na tym tle trafiają przed oblicze sądów, które jak dotąd przyznawały turystom rację.

 • Nieudzielenie wójtowi absolutorium z wykonania budżetu gminy

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.02.2019

  Rada gminy, jako organ kontrolny, monitoruje działalność wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz jednostek organizacyjnych i pomocniczych gminy poprzez utworzoną w tym celu komisję rewizyjną. Radni dysponują potężną bronią przeciwko wójtowi, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Chodzi tu o możliwość podjęcia uchwały o nieudzieleniu absolutorium z wykonania budżetu gminy. Najbardziej dolegliwą konsekwencją nieudzielenia wójtowi absolutorium jest organizacja referendum w sprawie jego odwołania ze stanowiska.

 • Rozporządzenia wykonawcze do Kodeksu pracy 2019 z komentarzem - wybór

  Artykuł aktualny | data dodania: 15.02.2019

 • Koszty egzekucyjne potrącane z egzekwowanej należności jednostki budżetowej

  Artykuł aktualny | data dodania: 14.02.2019

  Jednostki budżetowe, których należności z tytułu dochodów budżetowych muszą być egzekwowane przez organy egzekucyjne, ponoszą koszty egzekucyjne. Koszty te mogą być potrącane z urzędu przez organ egzekucyjny z bieżąco egzekwowanych od dłużnika kwot. Wówczas rzeczywiste wpływy środków z egzekucji odnotowywane przez jednostkę budżetową mogą się różnić od kwoty wyegzekwowanej. Różnice stanowią właśnie potrącone przez komornika opłaty. Przeanalizujmy to zagadnienie w kontekście ewidencji rachunkowej od strony dochodowej oraz wydatkowej. Artykuł powstał na podstawie interpretacji wydanej przez Ministerstwo Finansów 12 października 2018 r. (sygn. BP1.4102.47.2018), stanowiącej odpowiedź na pytanie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pyrzycach zadane 27

 • Komunikat RIO: w sprawie wzorów informacji i deklaracji podatkowych oraz zmian w zasadach zwrotu podatku akcyzowego

  Artykuł aktualny | data dodania: 14.02.2019

  Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie poinformowała, że ustawą z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2244) wprowadzono zmiany w podatkach i opłatach lokalnych.

 • Nowe zasady przeprowadzania konkursów na dyrektora instytucji kultury

  Artykuł aktualny | data dodania: 14.02.2019

  Zakres zmian: Ustawą z 6 grudnia 2018 r. zostały wprowadzone zmiany do ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 115). Zmiany polegają na ustawowym uregulowaniu procedur przeprowadzania konkursu na dyrektora samorządowych instytucji kultury, zamieszczonych w wykazie ustalonym w drodze rozporządzenia ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

 • Zmiana rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej – nowelizacja z 5 lutego 2019 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 14.02.2019

  Zakres zmian: Rozporządzeniem Ministra Finansów z 5 lutego 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 257) zmieniono rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

 • Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych po zmianach od 1 stycznia 2019 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 14.02.2019

 • Wskaźniki i stawki

  Artykuł aktualny | data dodania: 13.02.2019

 • Zwolnienie działacza związkowego z obowiązku świadczenia pracy

  Artykuł aktualny | data dodania: 13.02.2019

 • Formy prowadzenia działalności przez organizacje związkowe

  Artykuł aktualny | data dodania: 13.02.2019

 • Czy pracodawca może zwolnić dyscyplinarnie pracownika, który kwestionuje wyniki badania stanu trzeźwości

  Artykuł aktualny | data dodania: 12.02.2019

  Jeżeli pracodawca ma podejrzenie co do stanu trzeźwości pracownika powinien niezwłocznie wezwać uprawniony organ w celu przeprowadzenia formalnego badania, jeżeli pracownik kwestionuje wynik badania przeprowadzonego z użyciem sprzętu pracodawcy (wyrok Sądu Najwyższego z 4 grudnia 2018 r., I PK 194/17).

 • Czy pracodawca musi dostosować dokumentację pracowniczą do nowych przepisów

  Artykuł aktualny | data dodania: 12.02.2019

  Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej dotyczą obowiązkowo dokumentacji pracowników zatrudnionych 1 stycznia 2019 r. lub później. Pracodawcy mogą stosować nowe zasady także do dokumentacji pracowników pozostających w tym dniu w stosunku pracy, zgromadzonych przed 1 stycznia 2019 r. Nie mają jednak takiego obowiązku.

 • Jak wypełniać pomocnicze formularze kadrowe ze strony internetowej ministerstwa pracy

  Artykuł aktualny | data dodania: 12.02.2019

  W nowym rozporządzeniu w sprawie dokumentacji pracowniczej nie ma wzorów dokumentów kadrowych. Pracodawca może sam je stworzyć albo zastosować wzory ze strony internetowej resortu pracy.

 • Jakich odszkodowań od pracodawcy może żądać pracownik

  Artykuł aktualny | data dodania: 12.02.2019

  W pewnych sytuacjach pracownikom, przysługuje od pracodawcy finansowa rekompensata w postaci odszkodowań. Są one należne m.in. w związku z nieprzestrzeganiem przez pracodawcę przepisów prawa lub niewywiązaniem się ze spoczywających na nim obowiązków. Trzeba je wypłacać także np. w razie skrócenia okresu wypowiedzenia bądź z tytułu zakazu konkurencji.

 • Szkolenia bhp po zmianach przepisów od 1 stycznia 2019 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 12.02.2019

  Pracodawcy zakwalifikowani do grupy zawodowej, dla której określono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka, mają mniejsze obowiązki w zakresie bhp. Od 1 stycznia 2019 r. nie muszą już zapewniać szkolenia okresowego bhp pracownikom administracyjno-biurowym.

 • Ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych

  Artykuł aktualny | data dodania: 11.02.2019

 • Nieuprawnione modyfikacje w zakresie ofert – skrócenie terminu gwarancji ubezpieczeniowej

  Artykuł aktualny | data dodania: 11.02.2019

  PROBLEM: Jednostka nadrzędna podczas kontroli zarzuciła nam, że doszło do nieprawidłowości w zakresie ofert (gwarancję ubezpieczeniową wykonawcy gmina przyjęła na okres 3 lat zamiast według oferty na 5 lat). Ponadto w umowie skrócono okres rękojmi za wady do 3 lat, co powoduje niezgodność z SIWZ i ofertą. Czy takie działanie stanowi naruszenie ustawy - Prawo zamówień publicznych?

 • Dochody z tytułu opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów – klasyfikacja budżetowa

  Artykuł aktualny | data dodania: 11.02.2019

  Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach wpłynął wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie sposobu klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu opłat przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności wnoszonych przez osoby fizyczne.

 • Użytkowanie samochodów w jednostkach budżetowych i spółkach jednostek samorządu – część III. Samochód służbowy wykorzystywany na potrzeby prywatne pracownika

  Artykuł aktualny | data dodania: 11.02.2019

  Samochód osobowy jest narzędziem niezbędnym w funkcjonowaniu wielu podmiotów. W tym zakresie bez znaczenia jest to, czy chodzi o jednostkę budżetową, spółkę jednostki samorządu, która prowadząc działalność, jednocześnie realizuje zadania ustawowe jej właściciela, czy o przedsiębiorcę. Zdecydowana większość podmiotów korzysta obecnie z samochodów. A skoro tak, to muszą one także zmierzyć się ze związanymi z tym skutkami podatkowymi. W poprzednich numerach „Rachunkowości Budżetowej” omówiliśmy zasady rozliczania na gruncie VAT i podatku dochodowego kosztów związanych z użytkowaniem samochodów stanowiących własność podatnika oraz zasady wykorzystywania na potrzeby pracodawcy samochodu pracownika. Tym razem zapraszamy do lektury

 • Imię ojca i matki w formularzu podatkowym niezgodne z RODO

  Artykuł aktualny | data dodania: 11.02.2019

  Jak pisaliśmy w poprzednim numerze „Rachunkowości Budżetowej”, już od 1 lipca 2019 r. określanie wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny nie będzie należało do kompetencji rad gmin, gdyż od tego dnia będą obowiązywały ich ujednolicone wersje. Tymczasem nie ustają problemy rad gmin związane z obowiązującymi obecnie formularzami, których wzory zostały przez nie uchwalone w uchwałach podatkowych. W styczniu 2019 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie stwierdziło nieważność kolejnej z uchwał podatkowych, wskazując na to, że narusza ona przepisy o ochronie danych osobowych.

 • Akta osobowe pracowników

  Artykuł aktualny | data dodania: 08.02.2019

  Pracodawca prowadzi oddzielne dla każdego pracownika akta osobowe, w których są gromadzone oświadczenia lub dokumenty odzwierciedlające przebieg zatrudnienia pracownika, poczynając od etapu ubiegania się o zatrudnienie i kończąc na ustaniu stosunku pracy.

 • Ustawa zasiłkowa 2019 z komentarzem

  Artykuł aktualny | data dodania: 07.02.2019

 • Ekwiwalent za urlop – wyrównanie i odsetki a PIT

  Artykuł aktualny | data dodania: 07.02.2019

  W związku z październikowym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, zwolnionym ze służby policjantom przysługuje prawo do składania wniosków o wypłatę wyrównania za niewykorzystany urlop. Nie jest jasne, czy jest to możliwe już teraz, czy będzie dopiero po stosownej nowelizacji ustawy o Policji, lecz ostatecznie policjanci, którzy z takimi wnioskami wystąpią, otrzymają w przyszłości brakujące kwoty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystane urlopy, wraz z odsetkami za zwłokę. Warto wiedzieć, jakie konsekwencje wywoła to na gruncie podatku dochodowego.

 • Refakturowanie przez JST opłaty za śmieci a VAT

  Artykuł aktualny | data dodania: 07.02.2019

  Zasady opodatkowania na gruncie VAT usług kompleksowych, a wśród nich usług najmu połączonych z refakturowaniem opłat za media, od lat budzą wątpliwości. Tematyka ta wielokrotnie była przedmiotem zainteresowania zarówno organów podatkowych, jak i sądów administracyjnych. Wątpliwości jednak nie ustają, czego przykładem jest wyrok wydany 28 listopada 2018 r. przez Naczelny Sąd Administracyjny.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK