do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • Nieprowadzenie pozabilansowego konta 991 „Rozrachunki z inkasentami”

  Artykuł aktualny | data dodania: 29.06.2017

  Nieprawidłowość: W urzędzie gminy nie prowadzono pozabilansowego konta 991 „Rozrachunki z inkasentami z tytułu pobieranych przez nich podatków, podlegających przypisaniu na kontach podatnika”, mimo że w drodze inkasa były w gminie pobierane podatki rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych (naruszało to przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego). Powodem nieprawidłowości było prowadzenie ksiąg rachunkowych ewidencji podatkowej urzędu gminy za pomocą oprogramowania komputerowego, które nie miało odpowiednich funkcji.

 • Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w praktyce – część II

  Artykuł aktualny | data dodania: 29.06.2017

  Wstęp Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ponoszona na zasadach określonych w ustawie z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, może dotyczyć szerokiego kręgu osób. Krąg ten obejmuje kierowników jednostek sektora finansów

 • Przedłużono termin obowiązywania druków zaświadczeń lekarskich ZUS ZLA

  Artykuł aktualny | data dodania: 29.06.2017

  Do 30 czerwca 2018 r. lekarze, dentyści i felczerzy uprawnieni do wystawiania zaświadczeń lekarskich będą mogli korzystać z papierowych druków ZUS ZLA. Ponadto wprowadzony zostanie bezpłatny sposób uwierzytelniania zaświadczeń lekarskich wystawianych w formie elektronicznej. Wykorzystany do tego będzie teleinformatyczny system ZUS który bezpłatnie będzie udostępniony uprawnionym do wystawiania e-zwolnień. Od 1 lipca 2018 r. zaświadczenia lekarskie o czasowej niezdolności do pracy będą obowiązywały wyłącznie w formie elektronicznej.

 • Zaświadczenie ZUS Rp-7 – kiedy trzeba je wydawać

  Artykuł aktualny | data dodania: 29.06.2017

  Pracodawca, który zatrudnił pracownika po 1998 roku, na ogół nie musi mu wystawiać zaświadczenia na druku ZUS Rp-7. Zobowiązany jest jednak to zrobić, gdy zamierza on ubiegać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy lub o emeryturę w związku z ukończeniem wymaganego wieku do końca 2014 r., a także w każdym przypadku, gdy pracownik tego zażąda.

 • Projekt ustawy o finansowaniu oświaty

  Artykuł aktualny | data dodania: 28.06.2017

  Trwają prace nad projektem nowej ustawy regulującej w sposób kompleksowy kwestie związane z finansowaniem wykonywania zadań w zakresie oświaty. Ustawa ma uregulować m.in. zasady: przeznaczenia środków z części oświatowej subwencji ogólnej przez jednostki samorządu terytorialnego w części koniecznej do sfinansowania

 • Nowy KSR „Środki trwałe”

  Artykuł aktualny | data dodania: 28.06.2017

  Zakres regulacji: W Dzienniku Urzędowym Ministra Rozwoju i Finansów z 29 maja 2017 r. (poz. 105) został ogłoszony Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z 25 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe”. Standard

 • Nowe zasady opłacania składek ZUS

  Artykuł aktualny | data dodania: 26.06.2017

  Od nowego roku płatnicy składek będą opłacać do ZUS należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP i FGŚP, oraz na FEP (bez podziału na poszczególne subkonta), na jedno konto. ZUS wygeneruje i przydzieli każdemu podmiotowi indywidualny numer rachunku składkowego niezwłocznie po utworzeniu konta

 • Zasady przedłużania umowy terminowej do dnia porodu

  Artykuł aktualny | data dodania: 26.06.2017

  Umowa o pracę na czas określony, zawarta z pracownicą w ciąży, podlega przedłużeniu do dnia porodu, jeżeli rozwiązałaby się po upływie trzeciego miesiąca ciąży. Jeżeli w wyniku przedłużenia tej umowy do dnia porodu zostanie przekroczony limit 33 miesięcy, to nie przekształca się ona w umowę bezterminową.

 • Nowe rozporządzenie w sprawie należności z tytułu podróży służbowych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

  Artykuł aktualny | data dodania: 23.06.2017

  Zakres regulacji: Z dniem 20 maja 2017 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 7 kwietnia 2017 r. w sprawie należności przysługujących funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej z tytułu podróży służbowych odbywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 984). Rozporządzenie

 • Zmiany przepisów ustaw mające na celu ułatwienie dochodzenia wierzytelności

  Artykuł aktualny | data dodania: 23.06.2017

  Zakres zmian: Z dniem 1 czerwca 2017 r. weszły w życie zmiany wielu ustaw, wprowadzone ustawą z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. z 2017 r. poz. 933). Do nowych rozwiązań, mających na celu ułatwienie dochodzenia wierzytelności jednostek należących do sektora

 • Zwrot dotacji – ewidencja, klasyfikacja, sprawozdawczość

  Artykuł aktualny | data dodania: 22.06.2017

  Jak ująć w ewidencji księgowej organu – oraz w jakich paragrafach klasyfikacji budżetowej – zwroty dotacji dokonane do 31 stycznia oraz w grudniu (dotacje celowe z § 201 i 203)? Czy poprawne jest, aby na 31 grudnia dokonać księgowania: Wn 901, Ma 224 – dotacje podlegające zwrotowi w roku następnym, tj. w styczniu; dokonanie w styczniu przelewu dotacji: Wn 224, Ma 133? Czy w przypadku zwrotu dotacji z tytułu zakupu podręczników w szkole – właściwy paragraf zwrotu to 80101, 201? Czy dokonywany zwrot powinien być ujmowany w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie dochody minus zwroty? W ewidencji księgowej na 31 grudnia jeżeli zastosuje się powyższe rozwiązania, tworzy się łączną kwotę dotacji otrzymanych pomniejszonych o dokonanie zwroty. Jak to zaksięgować w nowym roku?

 • Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe”

  Artykuł aktualny | data dodania: 22.06.2017

  Dnia 25 maja 2017 r. Minister Rozwoju i Finansów wydał komunikat w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 11 "Środki trwałe". Celem standardu jest pomoc w stosowaniu przepisów ustawy o rachunkowości dotyczących środków trwałych, a zwłaszcza zapewnienie jednolitości rozwiązań stosowanych przez jednostki w zakresie uznawania, wyceny i ujęcia w księgach rachunkowych oraz prezentacji w sprawozdaniu finansowym tego składnika aktywów.

 • Archiwizacja ksiąg rachunkowych prowadzonych techniką komputerową

  Artykuł aktualny | data dodania: 22.06.2017

  Czy archiwizowanie ksiąg rachunkowych na przeznaczonym do tego dysku, zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości, jest działaniem wystarczającym? Czy konieczne jest tworzenie innych, dodatkowych kopii ksiąg, np. w formacie PDF?

 • Ewidencja księgowa praw autorskich

  Artykuł aktualny | data dodania: 22.06.2017

  Jak ująć prawa autorskie zawarte w umowie o wartości powyżej 3500 zł i do 3500 zł zawartej z przedsiębiorcą lub osobą fizyczną na wykonanie komiksów, w której została wydzielona kwota dotycząca praw autorskich? W jaki sposób zaewidencjonować wydzielone prawa autorskie? W jakim paragrafie ująć wydzielone w umowie na przygotowanie i wykonanie komiksu prawa autorskie?

 • Nieprawidłowości w zakresie ustalania i wpłaty opłaty targowej w gminie

  Artykuł aktualny | data dodania: 22.06.2017

  Czy w uchwale gminy w sprawie opłaty targowej może być wprowadzony zapis, zgodnie z którym, inksent pobierający opłatę targową odprowadza ją na rachunek bankowy urzędu gminy w tym samym dniu, w któym dokonano opłaty i jednocześnie wpłąta "u inkasenta" jest jedyną fromą uregulowania tej opłaty?

 • Transakcje między jednostkami budżetowymi – rozliczenie VAT po zmianach

  Artykuł aktualny | data dodania: 22.06.2017

  1 stycznia 2017 r. był ostatecznym terminem na dokonanie centralizacji rozliczeń VAT w samorządzie. Konsekwencją tego samorządowe jednostki budżetowe przestały być odrębnymi podatnikami VAT, a transakcje między nimi lub na rzecz jednostki samorządu terytorialnego nie podlegają opodatkowaniu. Centralizacji nie podlegały natomiast państwowe jednostki budżetowe. Nadal są odrębnymi podatnikami VAT. Jednak tylko do końca czerwca 2017 r. transakcje dokonywane między nimi korzystają ze zwolnienia.

 • Od 1 czerwca 2017 r. zmieniła się treść świadectwa pracy i terminy jego wydawania

  Artykuł aktualny | data dodania: 22.06.2017

  Terminy na wydanie lub uzupełnienie świadectwa pracy zostały wydłużone z 3 dni do 7 dni. Jeżeli z przyczyn obiektywnych terminowe wydanie nowego lub uzupełnionego świadectwa pracy nie jest możliwe, pracodawca może w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesłać świadectwo pracownikowi. W świadectwie pracy agencja pracy tymczasowej musi zamieścić informacje o pracodawcach użytkownikach i okresach świadczenia pracy przez pracownika tymczasowego. Takie zmiany obowiązują od 1 czerwca 2017 r.

 • Nowe zasady opłacanie składek ZUS i inne zmiany dla płatników

  Artykuł aktualny | data dodania: 22.06.2017

  Od 1 stycznia 2018 r. płatnicy składek będą wykonywali co miesiąc jedną płatność z należnymi składkami zusowskimi, kierując wpłatę na swój indywidualny numer rachunku składkowego wygenerowany przez ZUS. Zmiana ta zastąpi dotychczasowy system poboru składek na cztery konta bankowe. Dzięki temu zostanie w znaczący sposób usprawniona identyfikacja uzyskiwanych przez organ rentowy wpłat. Ponadto od 13 czerwca 2017 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące m.in. wydawania zaświadczeń o niezaleganiu z płatnościami do ZUS. Obecnie zaświadczenia te są wydawane zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Ujednolicono także zasady postępowania ZUS w procesie wydawania interpretacji ZUS do zasad stosowanych przez organy skarbowe.

 • Kiedy i w jakiej wysokości należy wypłacić nauczycielom świadczenie urlopowe

  Artykuł aktualny | data dodania: 22.06.2017

  Szkoły mają obowiązek wypłacić nauczycielom świadczenie urlopowe do 31 sierpnia 2017 r. Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć za cały rok szkolny przysługuje świadczenie w wysokości 1185,66 zł.

 • ABC segragacji odpadów

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.06.2017

 • Upływ terminu realizacji zamówienia a unieważnienie postępowania

  Artykuł aktualny | data dodania: 14.06.2017

  W przypadku określenia w SIWZ dokładnego terminu realizacji zamówienia może się w praktyce okazać, że na skutek przedłużającej się procedury postępowania termin ten upłynie (np. z powodu wniesienia odwołania do KIO). W takiej sytuacji zamawiający – analizując, czy postępowanie powinno być kontynuowane – podejmują decyzję o jego unieważnieniu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 Prawa zamówień publicznych. Stosując ten przepis, należy jednak zachować daleko idącą ostrożność przy ocenie wskazanych w nim okoliczności.

 • Kiedy i komu należy udostępnić SIWZ

  Artykuł aktualny | data dodania: 14.06.2017

  Udostępnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest czynnością prawną powodującą powstanie zobowiązania po stronie zamawiającego. Jest on wówczas związany swoim oświadczeniem woli co do warunków prowadzenia postępowania i kształtu zobowiązania wykonawcy. Sposób udostępnienia oraz zakres podmiotów, którym udostępnia się specyfikację, zależy przede wszystkim od wybranego przez zamawiającego trybu udzielania zamówienia publicznego.

 • Wysokość VAT z tytułu odbioru odpadów z jednostek pływających śródlądowych

  Artykuł aktualny | data dodania: 14.06.2017

  Jednostka odbiera odpady z jednostek pływających zarejestrowanych w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej. Jednostki pływają głównie po drogach śródlądowych. Są jednak także uprawnione do pływania po wewnętrznych drogach morskich. Czy w tej sytuacji jednostka może stosować stawkę VAT 0% do świadczonych usług odbioru odpadów?

 • Sprzedaż środków trwałych i wyposażenia a limity VAT

  Artykuł aktualny | data dodania: 14.06.2017

  Instytucja kultury zamierza sprzedać niektóre składniki majątku. Część z tych składników jest zaliczona do środków trwałych, a pozostała część do wyposażenia (ze względu na niewielką wartość). Czy wartość tej sprzedaży powinna być uwzględniona w limitach 200 000 zł oraz 20 000 zł?

 • Jak prawidłowo sporządzić zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu na druku ZUS Rp-7

  Artykuł aktualny | data dodania: 14.06.2017

  Pracodawca zobowiązany jest do przygotowania dla każdego z pracowników przechodzących na rentę lub emeryturę zaświadczenia o okresach zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia. W artykule zostały omówione zasady wypełniania druku Rp-7 oraz wskazano wszystkie niezbędne informacje, które powinny być zawarte w tym dokumencie.