do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • Zmiany w wysokości stawek wynagrodzeń zasadniczych i dodatków dla nauczycieli

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.04.2018

  Od 1 kwietnia 2018 r. obowiązują wyższe stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Zmiany te wynikają  z podwyższenia kwoty bazowej dla nauczycieli  do 2900,20 zł (dotychczas była to kwota 2752,92 zł), której wysokość  została zagwarantowana w ustawie budżetowej. Warto wskazać że  w

 • Nowe zasady ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy dla nauczycieli

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.04.2018

  Od 22 marca 2018 r. obowiązują nowe zasady ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz za ekwiwalent pieniężny. Zmiany te podyktowane są zmianą regulacji ustawy Karta Nauczyciela w tym zakresie. Wobec powyższego niezbędne było dostosowanie dotychczasowych przepisów do tych zmian. Objęły one (w zakresie urlopu

 • Zmiany dotyczące służb mundurowych

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.04.2018

  Obowiązuje od Czego dotyczy Podstawa prawna 24.03.2018 Postępowanie kwalifikacyjnego kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w SOP  Określony został tryb i sposób prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego d Służby Ochrony Państwa. Ponadto określono

 • Rozporządzenia wykonawcze do ustawy zasiłkowej 2018 z komentarzem

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.04.2018

  Treść dodatku dostępna w formacie PDF.

 • Podatek od deszczu: dochód Wód Polskich i gminy

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.04.2018

  Opłatę za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej ustalają i pobierają gminy, chociaż zaledwie 10% z tej daniny zasila ich budżety. Pozostałe 90% samorządy mają obowiązek przekazywać na rachunek Wód Polskich.

 • Zadanie nr 4

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.04.2018

 • Przechowywanie informacji zawierających dane osobowe w placówkach oświatowych – z uwzględnieniem przepisów RODO

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.04.2018

  Placówka oświatowa, w związku z wykonywaną działalnością, gromadzi różnego rodzaju dokumenty zawierające dane osobowe swoich uczniów, ich rodziców, a także nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Wchodząc w posiadanie takich dokumentów, placówka staje się administratorem zamieszczonych w nich danych osobowych i ciążą na niej związane z tym obowiązki. Wyjaśniamy, jakie dane osobowe, w jakich dokumentach i na jakich zasadach mogą być przechowywane w placówkach oświatowych.

 • Czy zaniechanie rozeznania cenowego pomimo takiego obowiązku narusza przepisy o zamówieniach publicznych

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.04.2018

  W naszej gminie funkcjonuje regulamin wewnętrzny określający m.in. kwestie rozeznania cenowego. W kilku przypadkach zaniechano rozeznania przy minimalnej liczbie wykonawców - 3. Czy jest to naruszenie ustawy? Czy prawidłowo wykazaliśmy je (z uwagi na wartość poniżej 30 tys. euro) w rocznym sprawozdaniu jako łączną wartość bez podania ilości zamówień?

 • Czy brak zawiadomienia wykonawcy o poprawieniu drobnej omyłki pisarskiej stanowi naruszenie zamówień publicznych

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.04.2018

  Osoba zajmująca się zamówieniami publicznymi w naszym urzędzie popełniła kilka drobnych błędów związanych z ofertami złożonymi przez wykonawców. W jednym przypadku zapomniała zawiadomić o poprawce omyłki pisarskiej wykonawcy, w drugim nie przedłużyła terminu na składanie ofert, a istotnie zmieniono treść ogłoszenia o zamówieniu (złagodzono warunki przetargu). Czy takie działanie narusza przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych?

 • W jakim paragrafie należy ująć wydatki na zakup odzieży roboczej dla uczniów, którzy praktyczną naukę zawodu odbywają w szkole? Czy właściwy będzie § 302?

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.04.2018

  Jesteśmy zespołem szkół zawodowych, w skład którego wchodzi szkoła zawodowa, branżowa i technikum (posiadamy także warsztaty gastronomiczne). Zapewnienie odzieży roboczej wynika z § 8 pkt. 2, ppkt 1 rozporządzenia MEN z 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu. W jakim paragrafie należy ująć wydatki na zakup odzieży roboczej dla uczniów, którzy praktyczną naukę zawodu odbywają w szkole? Czy właściwy będzie § 302?

 • Klasyfikacja budżetowa zakupu usługi komunikacji za pomocą SMS

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.04.2018

  Jak należy sklasyfikować wydatek w zakresie zakupu usługi komunikacji z beneficjentami za pomocą SMS i poczty elektronicznej zintegrowanej z oprogramowaniem do obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych. Czy jako usługę § 430, czy jako zakup licencji § 421?

 • Odpis aktualizujący należności funduszu alimentacyjnego

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.04.2018

  W księgach rachunkowych OPS widnieją należności budżetowe z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego. Na podstawie jakich dokumentów można dokonać odpisów aktualizujących należności? W 2017 r. tylko kilku dłużników systematycznie spłacało należności z funduszu alimentacyjnego, natomiast w przypadku zaliczki alimentacyjnej komornik wyegzekwował wpłatę od jednego dłużnika. Czy te należności powinny być odpisane w 100%, czy tylko w części? Jeżeli odpis powinien być częściowy, to w jaki sposób powinno się go ustalić?

 • Nieprawidłowości przy wydatkowaniu środków przeznaczonych na koszty obsługi świadczeń wychowawczych

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.04.2018

  W planie finansowym ośrodka pomocy społecznej (dalej: OPS) przewidziano pokrycie części wynagrodzenia kierownika oraz głównej księgowej ośrodka ze środków przeznaczonych na tzw. koszty obsługi świadczeń wychowawczych (500+).

 • Wejście układu zbiorowego w życie

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.04.2018

 • Procedura zawarcia układu zbiorowego pracy (ponadzakładowego i zakładowego)

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.04.2018

 • Rezygnacja z opłaty komorniczej i wprowadzenie opłaty egzekucyjnej – projekt zmian w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

  data dodania: 18.04.2018

  Trwają prace nad nowelizacją ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Planowane zmiany dotyczą m.in. kosztów egzekucyjnych. Potrzeba zmiany wynika z wydanego 28 czerwca 2016 r. wyroku (sygn. akt SK 31/14), w którym Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny:

 • Odbiurokratyzowanie sprawozdawczości JST

  data dodania: 18.04.2018

  Minister finansów Teresa Czerwińska zapowiedziała odbiurokratyzowanie i uelastycznienie sprawozdawczości w JST:

 • Przyznanie przez organ pomocy społecznej zasiłku celowego na pokrycie opłat za podatek od nieruchomości

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.04.2018

  Zasiłek celowy może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej wnioskującego o pomoc. Za „niezbędną potrzebę bytową” nie może być uznane dofinansowanie opłat za podatek od nieruchomości czy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. A zatem przyznanie przez organ pomocy społecznej zasiłku celowego na opłacenie podatku od nieruchomości czy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie jest zasadne.

 • Sprzedaż produktów wytworzonych przez uczestników warsztatów terapii zajęciowej a VAT

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.04.2018

  Po dokonaniu centralizacji gminy i powiaty mają problem z rozliczaniem faktur VAT związanych z warsztatami terapii zajęciowej organizowanej przez ośrodki pomocy społecznej oraz domy pomocy społecznej. Sprzedaż produktów wytwarzanych przez uczestników WTZ w ramach realizowanego programu terapii, o znikomej wartości ekonomicznej, nie stanowi odpłatnej dostawy towarów, podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Takie stanowisko zajmują organy podatkowe, wyjaśniając wątpliwości samorządów.

 • Pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa – problemy praktyczne

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.04.2018

  Opłata miejscowa jest jedną z opłat lokalnych, w przypadku której gminy chętnie korzystają z możliwości zarządzenia jej poboru. Wpływy z niej często stanowią znaczącą pozycję w budżetach jednostek samorządu terytorialnego. Jednak aby tak było, nie wystarczy wprowadzenie opłaty w drodze uchwały. Konieczne jest przeprowadzenie jej skutecznego poboru w drodze inkasa, co w praktyce sprawia problemy.

 • Skutki podatkowe umarzania przez miasta zaległości czynszowych w ramach programów oddłużania lokatorów

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.04.2018

  Zaległości czynszowe przysługujące miastom (oraz innym jednostkom samorządu terytorialnego) mogą być przez nie umarzane. Podstawą prawną takich działań są przepisy art. 59 ust. 1 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Z możliwości tej miasta korzystają, między innymi, wprowadzając programy oddłużania lokatorów.

 • Jakie są konsekwencje finansowe za niewłaściwe sporządzenie lub niewydanie świadectwa pracy

  Artykuł aktualny | data dodania: 13.04.2018

  Pracodawca powinien wydać pracownikowi świadectwo pracy w określonym terminie oraz o wymaganej przez przepisy treści. Naruszenie przepisów w tym zakresie naraża pracodawcę na konieczność wypłaty odszkodowania w maksymalnej wysokości 6-tygodniowego wynagrodzenia pracownika oraz na karę pieniężną w razie kontroli inspektora pracy.

 • Jakie obowiązki ma pracodawca w związku z zawarciem kolejnej umowy o pracę na czas określony

  Artykuł aktualny | data dodania: 12.04.2018

  Pracodawca zawierający kolejną umowę o pracę na czas określony nie zawsze musi przed dopuszczeniem pracownika do pracy kierować go na szkolenie bhp. Szkolenie nie jest bowiem wymagane w przypadku podjęcia pracy na tym samym stanowisku, które pracownik zajmował bezpośrednio przed nawiązaniem kolejnej umowy o pracę. Zawsze jednak pracodawca powinien poinformować pracownika o warunkach zatrudnienia.

 • Na co zwrócić uwagę przygotowując się do RODO – 7 wskazówek dla pracodawcy

  Artykuł aktualny | data dodania: 12.04.2018

  25 maja 2018 r. wchodzi w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO. Pracodawca jako administrator danych będzie zobowiązany wdrożyć rozwiązania organizacyjne i techniczne zapewniające ochronę danych osobowych. P rzyjęte rozwiązania muszą być zgodne z zasadami ochrony tych danych wynikającymi z RODO. Dane osobowe będzie można przetwarzać wyłącznie wtedy, gdy będzie istniała podstawa prawna przetwarzania danych.

 • Jaką formę zatrudnienia wybrać dla pracowników sezonowych

  Artykuł aktualny | data dodania: 11.04.2018

  Przedsiębiorca, który chce zatrudnić osoby do prac sezonowych, powinien rozważyć zawarcie z nimi umowy cywilnoprawnej, np. umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Taka bowiem forma zatrudnienia będzie z reguły bardziej korzystna dla przedsiębiorców, jeżeli oczywiście charakter i rodzaj wykonywanych zadań nie spełniają definicji stosunku pracy - wówczas konieczne jest zawarcie umowy o pracę

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK