do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Nie można ograniczać nadzoru nad żłobkami

  Artykuł aktualny | data dodania: 09.12.2018

  Samorząd może przeprowadzić kontrolę doraźną w placówce dla maluchów poza przyjętym planem nadzoru nie tylko w przypadku uzyskania informacji o nieprawidłowościach związanych z jej funkcjonowaniem. Błędy wytknął Radzie Miasta Puchaczów Wojewoda Lubelski, który stwierdził nieważność jednego z zapisów umieszczonych w

 • Rozrachunki z kontrahentami – coraz bliżej nowego stanowiska KSR

  Artykuł aktualny | data dodania: 09.12.2018

  Komitet Standardów Rachunkowości poinformował o prowadzonych pracach dotyczących projektu stanowiska w sprawie rozrachunków z kontrahentami. Wyznaczony termin na zgłaszanie uwag to 31 stycznia 2019 r. Z informacji opublikowanych na stronie internetowej MF wynika, że Komitet Standardów Rachunkowości 13 listopada 2018 r. podjął

 • Informacje i deklaracje podatkowe tylko elektronicznie

  Artykuł aktualny | data dodania: 09.12.2018

  Od 1 stycznia 2019 r. płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (pracodawcy, zleceniodawcy) będą zobowiązani do przekazywania urzędowi skarbowemu informacji i deklaracji podatkowych wyłącznie w formie elektronicznej. Liczba osób, za które zostaną sporządzone ww. dokumenty, nie będzie już istotna dla obowiązku

 • Koła gospodyń wiejskich będą osobami prawnymi

  Artykuł aktualny | data dodania: 09.12.2018

  26 listopada 2018 r. prezydent podpisał ustawę z 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich. Ustawa ta ma na celu „nadanie osobowości prawnej kołom gospodyń wiejskich, zapewnienie możliwości szybkiej ich rejestracji oraz wsparcie ich działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich oraz kultywowania

 • e-Ściąga księgowego: Salda kont – przeksięgowania roczne

  Artykuł aktualny | data dodania: 07.12.2018

  Przed trwałym zamknięciem ksiąg rachunkowych i sporządzeniem sprawozdania finansowego pracownicy komórek finansowych powinni przeprowadzić weryfikację (analizę) sald. Weryfikacja sald pozwala na stwierdzenie:

 • ZESTAW TESTÓW KONTROLNYCH: Zamknięcie roku 2018 w jednostkach sektora finansów publicznych

  Artykuł aktualny | data dodania: 07.12.2018

  Za pomocą testów można na bieżąco nadzorować proces przygotowania do zamknięcia i proces zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2018 r., a także skontrolować prawidłowość przeprowadzenia związanych z tym prac już po ich zakończeniu.

 • Wyjaśnienie MF: Jak klasyfikować prenumeratę czasopisma on-line?

  Artykuł aktualny | data dodania: 06.12.2018

  Pytanie redakcji PRB: Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowa treść objaśnień do paragrafu 421 „Zakup materiałów i wyposażenia”. Z uszczegółowienia wynika, że w paragrafie tym klasyfikuje się wydatki wyłącznie w przypadkach związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek, w tym prasy. Czy chodzi tu o prenumeratę czasopism tylko w formie papierowej? Czy w paragrafie tym należy ujmować także prenumeratę czasopisma on-line?

 • RODO a ZFŚS – czy można żądać od pracownika przedłożenia rocznego zeznania podatkowego (PIT) w celu wykazania wysokości dochodu na potrzeby ZFŚS?

  Artykuł aktualny | data dodania: 06.12.2018

  Uprawnienie pracodawcy do żądania podania stosownych informacji oraz przedłożenia odpowiednich dokumentów uzasadniających przyznanie świadczenia z ZFŚS powinno znajdować uzasadnienie w regulaminie ZFŚS.

 • Zmiany w klasyfikacji budżetowej – projekt z 16 listopada 2018 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 06.12.2018

  Planowane są zmiany w klasyfikacji budżetowej. Największe zmiany dotyczą szkolnictwa wyższego. Proponowane zmiany w rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji budżetowej (projekt z 16 listopada 2018 r.) wynikają zasadniczo z konieczności dostosowania przepisów do zmian wprowadzanych ustawą z 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tzw. Konstytucji dla nauki).

 • Zmiany w rozporządzeniu w sprawie rachunkowości oraz planów kont – projekt z 7 listopada 2018 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 06.12.2018

  Trwają prace nad zmianą rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont (projekt z 7 listopada 2018 r.). Zmiany dotyczą zasad sporządzania i przekazywania łącznych sprawozdań finansowych przez państwowe jednostki budżetowe.

 • Brak podstawy prawnej do powierzenia zastępcy wójta podpisania zarządzenia w sprawie zmian w budżecie

  Artykuł aktualny | data dodania: 06.12.2018

  W ó jt nie mo ż e powierzy ć swojemu zast ę pcy podpisania zarz ą dzenia w ó jta w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale bud ż etowej, w ramach upowa ż nienia udzielonego na podstawie art. 33 ust. 4 w związku z art. 33 ust. 1 i ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, do prowadzenia w czasie jego nieobecności spraw gminy. Tak stwierdził NSA w wyroku z 14 listopada 2017 r., sygn. Akt II GSK 273/16) .

 • Czy przewodniczący rady może wydawać polecenia służbowe skarbnikowi i sekretarzowi gminy?

  Artykuł aktualny | data dodania: 06.12.2018

  Powstało wiele wątpliwości, jak interpretować przepisy art. 21a znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym dotyczące poleceń służbowych wydawanych przez przewodniczącego rady gminy. Na stronie internetowej Serwisu Samorządowego PAP ukazała się interpretacja przywołanego art. 21a, udzielona przez dr. Stefana Płażka, adiunkta w Katedrze Prawa i Samorządu Terytorialnego UJ.

 • Koniec okresu używania kas rejestrujących sprzed centralizacji w jednostkach organizacyjnych JST

  Artykuł aktualny | data dodania: 06.12.2018

  Dnia 31 grudnia 2018 r. upływa termin, do którego jednostki organizacyjne JST mogły używać kas rejestrujących sprzedaż dla celów VAT wykorzystywanych przed centralizacją rozliczeń VAT (art. 8 ust. 1 ustawy z 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego - j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 280).

 • Pracownicze plany kapitałowe

  Artykuł aktualny | data dodania: 06.12.2018

  Zakres regulacji: W Dz.U. z 28 listopada 2018 r. pod pozycją 2215 została ogłoszona ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Na mocy tej ustawy będą tworzone pracownicze plany kapitałowe (dalej: PPK), jako powszechny, dobrowolny system oszczędzania z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowych świadczeń po osiągnięciu 60 roku życia.

 • Utworzenie nowego państwowego funduszu celowego „Fundusz Dróg Samorządowych”

  Artykuł aktualny | data dodania: 06.12.2018

  Zakres regulacji: W dniu 19 listopada 2018 r. została ogłoszona ustawa z 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2161). Na mocy tej ustawy tworzy się państwowy fundusz celowy o nazwie „Fundusz Dróg Samorządowych” (dalej: FDS). Dysponentem FDS jest minister właściwy do spraw transportu. Fundusz prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w uofp, na podstawie rocznego planu finansowego.

 • Jak pobierać opłatę reklamową

  Artykuł aktualny | data dodania: 05.12.2018

  Jedną z opłat lokalnych, o których pobieraniu może zdecydować rada gminy, jest opłata reklamowa. Możliwość jej poboru przewiduje art. 17a ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 • Nałożenie opłaty adiacenckiej – dobrowolne czy nie

  Artykuł aktualny | data dodania: 05.12.2018

  Mimo że przepis dotyczący nałożenia opłaty adiacenckiej zawiera słowo „może”, przyjmuje się, że opłatę tę nakłada się właściwie w każdym przypadku, gdy po podziale wzrosła wartość nieruchomości. W ostatnio wydanym wyroku NSA stwierdził, że opłata adiacencka związana z podziałem nieruchomości rodzinnej nie prowadzi do naruszenia dobra rodziny, o którym mowa w art. 71 ust. 1 Konstytucji RP.

 • Obowiązek wymiany kas rejestrujących przez jednostki samorządu terytorialnego

  Artykuł aktualny | data dodania: 05.12.2018

  Od 1 stycznia 2019 r. jednostki samorządu terytorialnego nie będą mogły ewidencjonować sprzedaży przy zastosowaniu tych kas rejestrujących, za pomocą których ich jednostki organizacyjne ewidencjonowały sprzedaż na dzień centralizacji rozliczeń VAT. Używające takich kas jednostki samorządu terytorialnego mają już zatem niewiele czasu na ich wymianę (względnie wymianę pamięci fiskalnej w tych kasach).

 • Sposób obliczania ekwiwalentu urlopowego policjanta niezgodny z Konstytucją

  Artykuł aktualny | data dodania: 05.12.2018

  Świadczeniem ekwiwalentnym za przepracowany dzień urlopu jest wynagrodzenie za jeden dzień roboczy. Taki sposób obliczania wartości jednego dnia urlopu wynika z faktu, że urlop wypoczynkowy liczony jest wyłącznie w dniach roboczych. Przyjęcie w art. 115a ustawy o Policji wskaźnika 1/30 części miesięcznego uposażenia policjanta oznacza, że wypłacanej policjantowi należności za jeden dzień niewykorzystanego urlopu nie można nazwać rekompensatą ekwiwalentną.

 • Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych – wprowadzenie

  Artykuł aktualny | data dodania: 04.12.2018

  W niniejszym wydaniu dodatku „Kadry i płace” rozpoczynamy cykl artykułów poświęconych świadczeniom z tytułu choroby i macierzyństwa. Tematykę zasiłkową omówimy zarówno w kontekście osoby korzystającej ze świadczeń chorobowych, a więc osoby ubezpieczonej, jak i od strony płatnika, czyli pracodawcy. Zgłębimy tajniki zasiłków, wyjaśnimy zasady ustalania prawa i podstawy wymiaru świadczeń chorobowych oraz zasady dokumentowania i wypłaty zasiłków. Reguły dotyczące wypłaty świadczeń chorobowych przedstawimy na konkretnych przykładach, aby przybliżyć i zobrazować je w sposób dostępny dla Czytelnika. Omawiając tematykę zasiłkową, nie można również zapomnieć o tym, że od 1 grudnia br. obowiązują już tylko e-zwolnienia, co oznacza, że

 • Opodatkowanie i oskładkowanie wybranych świadczeń pracowniczych

  Artykuł aktualny | data dodania: 03.12.2018

 • Od 2019 r. nowe raporty ZUS i zmiana starych

  Artykuł aktualny | data dodania: 03.12.2018

  Od 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy, które ułatwią przechowywanie dokumentacji pracowniczej i skrócą okres jej przechowywania. W związku z tym pojawiała się konieczność stworzenia nowych druków ZUS i modyfikacji starych. Na pracodawcach, którzy zdecydują się na skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej osób, które podjęły pracę w okresie 1999-2018, będzie ciążyć obowiązek zebrania i podsumowania przebiegu ich zatrudnienia w nowym raporcie. Sprawdźmy, co jeszcze zmieni się w dokumentacji ZUS od nowego roku.

 • Klasyfikacja budżetowa najczęściej występujących dochodów i wydatków - cz. I

  Artykuł aktualny | data dodania: 02.12.2018

  WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ, PODRÓŻE SŁUŻBOWE § 401 "Wynagrodzenia osobowe pracowników" - w paragrafie tym ujmuje się należne wynagrodzenia i inne świadczenia z tytułu istniejącego stosunku pracy lub stosunku służbowego wypłacane pracownikom. Zalicza się do nich głównie: ● wynagrodzenia zasadnicze,

 • Dzierżawca jako podatnik podatku rolnego

  Artykuł aktualny | data dodania: 01.12.2018

  Ustawa o podatku rolnym w swej ogólnej regulacji wśród podatników wskazuje właścicieli, posiadaczy, posiadaczy samoistnych oraz użytkowników wieczystych gruntów. Co do zasady podatnikami podatku rolnego nie są posiadacze zależni. Z tej ogólnej zasady wynika, że dzierżawca gruntu rolnego nie jest podatnikiem podatku rolnego. Od tej zasady ustawodawca przewidział istotne wyjątki.

 • Ostatnia aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste

  Artykuł aktualny | data dodania: 01.12.2018

  1 stycznia 2019 r. użytkowanie wieczyste nieruchomości zajętych na cele mieszkaniowe przekształci się w prawo własności. Zmiana ta rzutuje na możliwości stosowania przepisów regulujących zasady aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Niniejszy artykuł wskazuje, jak należy stosować przedmiotowe regulacje w kontekście nadchodzącego przekształcenia.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK