do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • Zespół 1 – „Środki pieniężne i rachunki bankowe” po zmianach

  Artykuł aktualny | data dodania: 24.02.2018

 • Certyfikacja administratorów danych i podmiotów przetwarzających – następny krok do zgodności z RODO

  Artykuł aktualny | data dodania: 24.02.2018

  Dostrzegając rynkową potrzebę wsparcia firm w zakresie możliwości wykazania spełnienia wymogów nowego unijnego Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych (RODO), które będzie w pełni stosowane od 25 maja 2018 r., Polskie Centrum Badań i Certyfikacji przy współpracy z Rödl & Partner i Cybercom Poland zdecydowały się na rozpoczęcie wspólnej inicjatywy zmierzającej do certyfikacji firm (administratorów danych i podmiotów przetwarzających) w zakresie ochrony danych osobowych pod kątem RODO.

 • Nowe przepisy o ochronie danych osobowych (RODO) - co trzeba wiedzieć, jak się przygotować

  data dodania: 23.02.2018

  RODO – czyli Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych – ma ujednolicić poziom ochrony danych i zapewnić poczucie pewności prawnej w zakresie przetwarzania danych osobowych we wszystkich krajach Unii Europejskiej. RODO nakłada też nowe obowiązki na przedsiębiorców. Z uwagi na dotkliwe kary administracyjne za nieprzestrzeganie postanowień RODO, warto już teraz przygotować się do nadchodzących regulacji.

 • ZESTAW TESTÓW KONTROLNYCH: Zespół 1 – „Środki pieniężne i rachunki bankowe” po zmianach

  Artykuł aktualny | data dodania: 22.02.2018

  Za pomocą testów można samodzielnie skontrolować przestrzeganie przepisów w zakresie ewidencji aktywów pieniężnych i krótkoterminowych aktywów finansowych na kontach zespołu 1 w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych oraz wyeliminować stwierdzone błędy.

 • Jak prawidłowo wypełnić lub skorygować ZUS ZSWA

  Artykuł aktualny | data dodania: 22.02.2018

  Pracodawcy zatrudniający pracowników przy pracach w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze muszą dokonywać zgłoszeń danych na formularzu ZUS ZSWA. W tym roku termin na złożenie ZUS ZSWA mija 3 kwietnia 2018 r. W przypadku gdy w przesłanym druku ZUS ZSWA o pracownikach zatrudnionych w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze pracodawca ujawni błędy, wówczas ma on obowiązek ich skorygowania. Sposób korekty formularza ZSWA zależy od rodzaju danych wymagających poprawienia.

 • Jak od 25 maja 2018 r. zmienią się zasady ochrony danych osobowych pracowników

  Artykuł aktualny | data dodania: 22.02.2018

  25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać w Polsce rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Rozporządzenie to, zwane RODO, wprowadza dla pracodawców wiele nowych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych pracowników.

 • Skrócono okres przechowywania dokumentacji pracowniczej

  data dodania: 21.02.2018

    Od 1 stycznia 2019 r.  pracodawcy będą przechowywać dokumentację osobową i płacową pracowników przez 10 lat (a nie jak obecnie przez 50 lat). Skrócony termin obowiązuje w przypadku dokumentacji pracowników zatrudnianych od dnia wejścia w życie nowych przepisów. A zatem nie dotyczy on dokumentacji pracowników i byłych

 • Ograniczenie handlu w niedziele i święta

  data dodania: 21.02.2018

  Od 1 marca 2018 r. obowiązuje zakaz pracy w handlu w niedziele i święta.  Wyjątkiem będą: kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia, niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkanocy, ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu

 • Nowe wnioski zezwoleń na pobyt czasowy dla cudzoziemców

  data dodania: 21.02.2018

  Od 12 lutego 2018 r. obowiązują nowe wnioski zezwoleń dla cudzoziemców. Są to: wniosek na udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy (z wyłączeniem zezwoleń na  pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa  oraz na pobyt czasowy w celu korzystania z mobilności

 • Zmiany dotyczące służb mundurowych

  data dodania: 21.02.2018

  Obowiązuje od Czego dotyczy Podstawa prawna 20.01.2018 Nowa wielokrotność kwoty bazowej dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej Wielokrotność kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej została ustalona na 3,10. Wskaźnik obowiązuje od 1

 • Jak można zawiesić stosowanie przepisów prawa pracy

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.02.2018

  W przypadku gdy sytuacja finansowa pracodawcy nie jest dobra, istnieje możliwość zawarcia porozumienia o zawieszeniu stosowania w całości lub w części przepisów prawa pracy. Zawieszenie może dotyczyć postanowień układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów oraz statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Porozumienie zawiera się na okres do 3 lat.

 • Korekta podatku odliczonego na podstawie prewspółczynnika

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.02.2018

  Od 1 stycznia 2016 r. jednostki sektora finansów publicznych będące podatnikami VAT – dokonując zakupów towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza – obliczają kwoty podatku naliczonego na podstawie tzw. prewspółczynnika. Obliczenia te mają jednak charakter wstępny. Po zakończeniu roku należy dokonać korekty odliczonego podatku, uwzględniając prewspółczynnik obliczony na podstawie ostatecznych danych.

 • Wykaz niedziel i świąt objętych zakazem handlu w 2018 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.02.2018

  Wykaz niedziel i świąt objętych zakazem handlu w 2018 r.

 • Compliance w firmie - ochrona danych osobowych

  data dodania: 20.02.2018

  Celem compliance jest zapewnienie zgodności działalności przedsiębiorcy z wszelkiego rodzaju normami prawnymi lub przyjętymi standardami. W tym celu wykorzystuje się takie metody jak np. analizy prawne, systemy kontroli jakości, wewnętrzne zasady nadzoru lub monitoring, zwane środkami compliance.

 • RODO a nowe obowiązki dla przedsiębiorców

  data dodania: 20.02.2018

  Z dniem 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwane potocznie RODO. Rozporządzenie, z racji jego bezpośredniego stosowania w krajach członkowskich UE, ujednolici przepisy dotyczące ochrony danych osobowych na terenie Unii (obecnie każde państwo unijne w ramach prawodawstwa krajowego ma własne uregulowania dotyczące ochrony danych osobowych).

 • Rozporządzenia wykonawcze do Kodeksu pracy 2018 z komentarzem - wybór

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.02.2018

 • Szkolenia bhp pracowników

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.02.2018

 • Badania profilaktyczne

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.02.2018

 • Kto jest odpowiedzialny za przeprowadzenie inwentaryzacji w jednostce obsługiwanej w przypadku CUW

  Artykuł aktualny | data dodania: 15.02.2018

  Proszę o wskazanie osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie inwentaryzacji składników aktywów i pasywów w jednostce obsługiwanej w przypadku ustanowienia, w drodze uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej (CUW), tj. czy powinien to być kierownik jednostki obsługiwanej czy też kierownik jednostki obsługującej?

 • Jak klasyfikować środki finansowe z Funduszu Pracy

  Artykuł aktualny | data dodania: 15.02.2018

  Pytanie redakcji PRB: W związku z wątpliwościami, jakie pojawiły się w jednostkach samorządu terytorialnego, redakcja PORADNIKA Rachunkowości Budżetowej, na prośbę Czytelników, zwraca się z następującym zapytaniem. Gmina w ramach „Programu asystent rodziny koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017” otrzymała od wojewody na realizację tego programu m.in. środki finansowe pochodzące z Funduszu Pracy. W jakim paragrafie po stronie dochodów gmina powinna przyjąć środki z Funduszu Pracy? Czy prawidłowy będzie paragraf 244 „Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych”?

 • Nowe stanowisko KSR w sprawie zasady rzetelnego i jasnego obrazu

  data dodania: 15.02.2018

  Zakres regulacji: Dnia 8 lutego 2018 r. zostało ogłoszone nowe stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie zasady rzetelnego i jasnego obrazu w realizacji przepisów art. 4 ust. 1 oraz 1a i 1b uor (Dz.Urz. Min. Fin. z 2018 r. poz. 7).

 • Nianie nadal rozliczane będą ze "starymi" kodami do ubezpieczeń ZUS

  Artykuł aktualny | data dodania: 15.02.2018

  Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe zasady finansowania z budżetu państwa składek należnych za nianie. Zmiany dotyczą umów uaktywniających zawartych od początku tego roku. Wraz ze zmianami miały obowiązywać nowe kody ubezpieczeniowe. Jednak projekt rozporządzenia z 19 września 2017 r. zawierający dwa dodatkowe kody nie wszedł w życie, co oznacza, że nadal obowiązują tylko dwa dotychczasowe - 04 30 xx i 04 31 xx.

 • ZUS 2018 – JAK ZMNIEJSZYĆ KOSZTY SKŁADEK

  Artykuł aktualny | data dodania: 15.02.2018

  WSTĘP Wykonywanie pracy zarobkowej jest związane z ubezpieczeniami społecznymi, które są co do zasady obowiązkowe dla większości grup świadczących pracę. Obciążenia z tytułu składek na poszczególne ubezpieczenia są bardzo wysokie. Przedsiębiorcy mogą jednak wykorzystywać możliwości zmniejszenia tych zobowiązań, stosując

 • Jak uwzględniać dodatkowe składniki miesięczne, kwartalne lub roczne w podstawie zasiłkowej

  Artykuł aktualny | data dodania: 15.02.2018

  Do podstawy wymiaru zasiłków z ubezpieczenia chorobowego (oraz wynagrodzenia za czas choroby) należy przyjmować dodatkowe składniki wynagrodzenia, od których odprowadzana jest składka na ubezpieczenie chorobowe z wyłączeniem jedynie składników, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania świadczeń chorobowych lub jeżeli są one wypłacane za okres ich pobierania. Powyższe zasady mają zastosowanie do dodatkowych składników wynagrodzenia wypłacanych obok wynagrodzenia zasadniczego. Jednak w zależności od tego, za jaki okres przysługują (np. miesięczny, kwartalny, roczny, inny), inaczej się je wlicza do podstawy zasiłkowej.

 • Zmiana ustawy o działalności kulturalnej

  data dodania: 14.02.2018

  Zakres zmian: Dnia 3 lutego 2018 r. weszła w życie zmiana ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, wprowadzona ustawą z 8 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 152).

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK