do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Bonifikata indywidualna przy sprzedaży nieruchomości gminnej

  Artykuł aktualny | data dodania: 27.03.2020

  Czy podjęta na podstawie art. 68 ustawy o gospodarce nieruchomościami uchwała w sprawie przyznania bonifikaty od ceny sprzedaży indywidualnie oznaczonego (poprzez wskazanie konkretnego adresu) lokalu mieszkalnego, jest aktem prawa miejscowego? W konsekwencji, czy podlega publikacji we właściwym wojewódzkim dzienniku urzędowym?

 • Bieg przedawnienia przerywa wyłącznie legalnie prowadzona egzekucja

  Artykuł aktualny | data dodania: 27.03.2020

  Tylko w sytuacji, gdy organy egzekucyjne procedowały z zachowaniem reguł postępowania spełni się materialnoprawny warunek przerwania biegu przedawnienia wobec danego zobowiązania podatkowego. Z kolei zarówno doręczenie decyzji wymiarowej, jak i postanowienia o nadaniu tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności ma podstawowe znaczenie dla prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

 • Wynajem nie odbiera gminie prawa do zwolnienia z podatku akcyzowego

  Artykuł aktualny | data dodania: 27.03.2020

  Gmina jest uprawniona do nabycia zwolnionych z akcyzy wyrobów gazowych, zużywanych przez nią do celów opałowych we wszystkich budynkach stanowiących jej własność. Prawa do zwolnienia nie odbiera dokonanie wynajmu części powierzchni ogrzewanych „zwolnionym” gazem.

 • Prawo gminy do odliczenia VAT sposobem określenia proporcji

  Artykuł aktualny | data dodania: 27.03.2020

  Sposób określenia proporcji - inaczej z zastosowaniem prewspółczynnika - nie jest niczym nowym w polskim prawie podatkowym. W praktyce jednak jego właściwe ustalenie jest nie lada wyzwaniem. Odliczanie naliczonego podatku od towarów i usług z uwzględnieniem prewspółczynnika jest jednym z narzędzi stosowanych przez ustawodawcę w celu zapobiegania nadużyciom przy dokonywaniu odliczeń. Jest on istotny dla podmiotów, które nabywają towary i usługi wykorzystywane jednocześnie do czynności opodatkowanych i niepodlegających opodatkowaniu. Jego głównym zadaniem jest ustalenie zakresu podatku naliczonego, czyli w jakiej części i do jakiego rodzaju działalności wykorzystywany jest dany wydatek.

 • JPK VAT – nowości w zakresie rozliczania w podatku od towarów i usług

  Artykuł aktualny | data dodania: 27.03.2020

  Ministerstwo Finansów informuje o przesunięciu wyznaczonego wcześniej terminu w zakresie obowiązku składania nowego JPK_VAT - z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r. Dla jednostek samorządu terytorialnego obowiązek ten i tak oznaczony był datą lipcową. Dokonana zmiana terminu wyłącza jedynie pierwotnie zakładaną możliwość opcji wcześniejszego skorzystania przez JST z tej formy rozliczania.

 • Upoważnienie do dokonywania zmian w planie wydatków gminy

  Artykuł aktualny | data dodania: 27.03.2020

  Budżet gminy, rozumiany jako plan dochodów i wydatków uchwalany w formie uchwały budżetowej, stanowi podstawę jej gospodarki finansowej. Kluczowe jest tu słowo „plan”, które zgodnie ze swoim znaczeniem wskazuje, że jest to pewnego rodzaju program realizacji zadań. Skoro jest to plan, to nawet jego uchwalenie nie stanowi o tym, że jest on ostateczny, ponieważ w praktyce bardzo często występują sytuacje i zdarzenia nagłe, niemożliwe do przewidzenia podczas procesu opracowywania czy też uchwalania budżetu.

 • Finanse samorządowe pod lupą

  Artykuł aktualny | data dodania: 27.03.2020

  Związek Miast Polskich pod koniec lutego br. opublikował uaktualniony raport o stanie finansów JST. Prezentowane dane nie napawają optymizmem. Autorzy alarmują o dynamicznym pogarszaniu się sytuacji finansowej polskich samorządów. Następuje gwałtowne zmniejszenie nadwyżki operacyjnej brutto - potencjału rozwojowego oraz netto, czyli możliwości podejmowania nowych inwestycji. W obecnej sytuacji na nowe inwestycje nie stać 75 powiatów i 1062 gminy.

 • Koronawirus a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych za niedochowanie terminowości w zakresie: sporządzania sprawozdań budżetowych, finansowych lub zamknięcia ksiąg rachunkowych

  Artykuł aktualny | data dodania: 27.03.2020

  Jedna JST zwróciła się z zapytaniem do Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącym stosowania ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) w kontekście odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w przypadku nie zachowania terminowości w zakresie: sporządzania sprawozdań budżetowych, sprawozdań finansowych lub zamknięcia ksiąg rachunkowych.

 • Gospodarka środkami publicznymi – zwiększenie kompetencji wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

  Artykuł aktualny | data dodania: 27.03.2020

  Rządowy projekt ustawy dotyczący zwalczania skutków epidemii koronawirusa zakłada zmiany w zakresie zadań jednostek samorządu terytorialnego. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, wójt (burmistrz, prezydent miasta) zarząd powiatu lub zarząd województwa może dokonać szeregu czynności ujętych w projekcie, które usprawniają gospodarkę środkami publicznymi w ramach samorządu terytorialnego.

 • MF: W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć opłatę za złożenie wniosku o wydanie WIS

  Artykuł aktualny | data dodania: 27.03.2020

  Pytanie redakcji PRB

 • Należności cywilnoprawne – ustalanie, pobieranie, ewidencja – część II

  Artykuł aktualny | data dodania: 27.03.2020

 • Decyzja WZ a zmiana sposobu użytkowania

  Artykuł aktualny | data dodania: 26.03.2020

  W przypadku braku planu miejscowego wprowadzenie nowej funkcji w już istniejącym budynku lub w jego części wymaga uzyskania decyzji ustalającej warunki zabudowy. Postępowanie zmierzające do wydania takiej decyzji wykazuje wiele odrębności w stosunku do postępowania o ustalenie warunków zabudowy dla nowego obiektu budowlanego. Różnice dotyczą m.in. specyficznego rozumienia zasady dobrego sąsiedztwa czy też zakresu analizy urbanistyczno-architektonicznej.

 • Paragon jako faktura uproszczona – jak w praktyce radzić sobie z rozliczeniem

  Artykuł aktualny | data dodania: 26.03.2020

  Od stycznia 2020 r. uległy zmianie zasady wystawiania faktur do paragonów. Doprowadziło to do pojawienia się w obrocie, w większym zakresie niż wcześniej, tak zwanych faktur uproszczonych. To także skutkuje większą liczbą problemów praktycznych związanych z taką formą dokumentowania transakcji, szczególnie w samorządowych jednostkach budżetowych działających w modelu scentralizowanego VAT. Jak prawidłowo rozliczyć paragon dokumentujący zakup, gdy nie wiadomo, która jednostka go dokonała i jakiej działalności ma służyć? Czy można na podstawie paragonu uiścić należność przelewem? Na te i inne pytania odpowiadamy w tekście.

 • ZESTAW TESTÓW KONTROLNYCH: Należności cywilnoprawne – potrącenie, przedawnienie, umorzenie, odroczenie terminu płatności oraz rozłożenie spłaty na raty w praktyce

  Artykuł aktualny | data dodania: 26.03.2020

  Za pomocą testów można samodzielnie skontrolować przestrzeganie przepisów w zakresie rozliczania należności cywilnoprawnych przez potrącenie (kompensatę), wygasanie na skutek przedawnienia i umorzenia, a także udzielanie ulg w spłacie należności, które nie skutkują ich wygaśnięciem (odroczenie terminu płatności i rozłożenie spłaty na raty).

 • PPK w jednostkach sektora finansów publicznych

  Artykuł aktualny | data dodania: 26.03.2020

  Czy jednostki sektora finansów publicznych mogą zawrzeć umowę o zarządzanie PPK przed 1 stycznia 2021 r.?

 • Jak odzyskać od pracownika nadpłacone wynagrodzenie

  Artykuł aktualny | data dodania: 25.03.2020

  Kadry pomyliły się i naliczyły jednemu z urzędników za wysokie wynagrodzenie w poprzednim miesiącu. Czy w tej sytuacji można pracownikowi potrącić nadwyżkę z wynagrodzenia za następny miesiąc? Czy można to zrobić bez zgody pracownika?

 • Podzielona płatność – problemy praktyczne

  Artykuł aktualny | data dodania: 25.03.2020

  Z mechanizmem podzielonej płatności podatnicy oswajają się od lipca 2018 r. Stopniowe wprowadzanie go nie uchroniło stosujących go podmiotów od powstawania coraz to nowych problemów. Wiele z nich pojawiło się dopiero w praktyce stosowania split payment i podatnicy nie mieli możliwości, by przygotować się na nie wcześniej. Jak regulować należności z tytułu umów ramowych? Czy warto dzielić transakcje na dwie faktury? Czy można uniknąć MPP, regulując należność kartą płatniczą? Na te i inne pytania odpowiemy w artykule.

 • Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 2020 z komentarzem

  Artykuł aktualny | data dodania: 25.03.2020

 • Odliczanie VAT w instytucji kultury nadal niepewne

  Artykuł aktualny | data dodania: 25.03.2020

  Teatry, muzea czy inne publiczne instytucje kultury nadal nie mogą mieć pewności, czy mają prawo do odliczenia VAT związanego z organizowaniem niebiletowanych imprez mających na celu ich promocję. W dniu 13 lutego 2020 r. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił korzystny dla instytucji kultury wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, uznający, że ma ona prawo do odliczenia całego VAT.

 • Stypendia a zwolnienie od PIT

  Artykuł aktualny | data dodania: 25.03.2020

  Stypendia pełnią ważną rolę - umożliwiają wykonywanie danej działalności, a w przypadku osiągnięcia sukcesu są nagrodą wypłacaną z tego tytułu. Stypendia to także przychód, od którego może powstać obowiązek płacenia podatku. Jednak w większości przypadków można w odniesieniu do nich skorzystać ze zwolnienia od podatku.

 • Koronawirus a sprawozdawczość finansowa, budżetowa oraz w zakresie operacji finansowych – czy wszystko da się załatwić zdalnie?

  Artykuł aktualny | data dodania: 25.03.2020

  Sporządzenie i przekazanie sprawozdań to proces złożony. Wymaga dostępu do dokumentacji, często jej analizy, nieraz wyjaśnień z poszczególnymi wydziałami (referatami). Koronawirus i związane z tym ograniczenia sprawiły, że wiele czynności jest utrudnione albo wręcz niemożliwe. Jak zatem rzetelnie i terminowo wypełnić wszystkie obowiązki sprawozdawcze?

 • Przeciwdziałanie koronawirusowi – obowiązki i uprawnienia pracodawców i ubezpieczonych

  Artykuł aktualny | data dodania: 25.03.2020

  W ramach przeciwdziałania koronawirusowi i jego zwalczania pracodawcy uzyskali możliwość skierowania pracownika do pracy zdalnej przez określony czas. Ponadto rodzice zyskali prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Przysługuje on w związku z koniecznością sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8 w wymiarze 14 dni w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko.

 • Szczególne rozwiązania dotyczące gospodarki finansowej jednostek sektora publicznego w zakresie zapobiegania COVID-19 (koronawirusowi) i jego zwalczania

  Artykuł aktualny | data dodania: 25.03.2020

 • e-ZBIÓR PRAW : Ustawa o ograniczeniu zatorów płatniczych wraz z komentarzem redakcji i wyjaśnieniami Ministerstwa Rozwoju – czego dotyczą zmiany i jak je stosować?

  Artykuł aktualny | data dodania: 25.03.2020

  Od redakcji PRB:

 • Utworzenie nowych działów administracji rządowej

  Artykuł aktualny | data dodania: 25.03.2020

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK