do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • Projekt zmiany rozporządzenia w sprawie dotacji celowych na drogi

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.07.2017

  Planowane jest wprowadzenie zmian do rozporządzenia Rady Ministrów z 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla JST na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych. Zmiany mają dotyczyć kryteriów oceny wniosków o udzielenie dotacji, w tym: zmiana punktacji przyznawanej za spełnienie kryteriów:

 • Podstawowe obowiązki pracodawcy użytkownika względem pracownika tymczasowego

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.07.2017

 • Jakie zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców będą obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.07.2017

  Sejm znowelizował przepisy regulujące zasady zatrudniania w Polsce cudzoziemców. Przewidują one nowy typ zezwolenia na pracę sezonową obejmujący okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym. Dodatkowo, zmienione regulacje wprowadzają nowe przesłanki odmowy wydania zezwolenia na pracę, a także uszczelniają uproszczoną procedurę przyjmowania obcokrajowców do pracy.

 • Jak zatrudnić pracownika młodocianego w celu przygotowania zawodowego

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.07.2017

  Pracodawca może zatrudnić w celu przygotowania zawodowego pracownika młodocianego nieposiadającego kwalifikacji zawodowych. Młodociani powinni być zatrudniani na podstawie umów na czas nieokreślony. W szczególnych przypadkach można ich zatrudnić na umowę o pracę na czas określony.

 • Planowana zmiana ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych w zakresie organizacji izb oraz ich kompetencji

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.07.2017

  12 czerwca 2017 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda zawetował ustawę z 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw . Zakres wprowadzanych zmian miał dotyczyć organizacji izb oraz ich kompetencji nadzorczych i kontrolnych.   Tabela. Zestawienie planowanych zmian

 • Zmiany ustaw dotyczących podatków lokalnych – zasady opodatkowania przy współwłasności

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.07.2017

  Zakres zmian: Do ustaw o podatku rolnym, o podatku leśnym oraz o podatkach i opłatach lokalnych zostały wprowadzone zmiany dotyczące zasad opodatkowania gruntów rolnych, lasów oraz nieruchomości będących współwłasnością lub znajdujących się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów (ustawa z 25 maja 2017 r. o zmianie

 • Zmiana ustawy o finansach publicznych związana z nowelizacją k.p.a.

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.07.2017

  Zakres zmian: Ustawą z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 935) wprowadzono do k.p.a. zmiany polegające na jednolitym uregulowaniu kwestii dotyczących wymierzania, egzekwowania i udzielania ulg w wykonaniu administracyjnych kar pieniężnych, w

 • Jak zatrudniać pracowników tymczasowych po zmianie przepisów od 1 czerwca 2017 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.07.2017

  Wstęp Praca tymczasowa to specyficzna forma zatrudnienia, która ma charakter okresowy. Jest to stosunek prawny pomiędzy trzema podmiotami: agencją pracy tymczasowej, pracodawcą użytkownikiem i pracownikiem tymczasowym. Od 1 czerwca 2017 r. zmieniły się przepisy regulujące zasady pracy tymczasowej. Do

 • Wysokość VAT z tytułu czynności wykonywanych przez szkoły publiczne

  Artykuł aktualny | data dodania: 14.07.2017

  Centralizacja rozliczeń VAT spowodowała, że obecnie podatnikami z tytułu czynności wykonywanych przez samorządowe szkoły publiczne są macierzyste dla nich jednostki samorządu terytorialnego. Wyłączyło to możliwość korzystania przez szkoły z tzw. zwolnienia podmiotowego. Obecnie znacznie częściej niż przed centralizacją czynności wykonywane przez szkoły są opodatkowane VAT.

 • Możliwość zwolnienia z opłat za pobyt w domu pomocy społecznej

  Artykuł aktualny | data dodania: 14.07.2017

  Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca. Istnieje jednak wiele sytuacji, w których mieszkaniec lub inna osoba zobowiązana do ich ponoszenia, może starać się o częściowe lub całkowite zwolnienie z wymaganej odpłatności. Kto i kiedy może uchylić się od konieczności wnoszenia opłat? Skąd wówczas pochodzą środki na pokrycie pobytu w domu pomocy społecznej?

 • Czy zmiana przeznaczenia inwestycji pozwoli odliczyć wydany na jej realizację VAT

  Artykuł aktualny | data dodania: 14.07.2017

  Ministerstwo Finansów stoi na stanowisku, że JST nie ma prawa do odliczenia naliczonego VAT od inwestycji, których przeznaczenie się zmieniło na wykorzystywanie do wykonywania czynności opodatkowanych. Interpretację przepisów może zmienić Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, do którego Naczelny Sąd Administracyjny skierował pytanie prawne.

 • Czy gminy będą stosowały split payment

  Artykuł aktualny | data dodania: 14.07.2017

  Rząd przekazał do konsultacji społecznych projekt, który ma wprowadzić do ustawy o VAT tzw. split payment, czyli system podzielonych płatności. Zapłata za fakturę będzie mogła następować na dwa rachunki bankowe: osobno kwota netto i osobno VAT. Nowy system ma zacząć działać od 2018 roku. Będzie dobrowolny i stosowany tylko w transakcjach między podatnikami VAT.

 • Ewidencjonowanie sprzedaży w gminach przy zastosowaniu kas rejestrujących

  Artykuł aktualny | data dodania: 14.07.2017

  Po centralizacji rozliczeń VAT to na gminach bezpośrednio ciąży obowiązek ewidencjonowania sprzedaży dokonywanej przez gminne jednostki organizacyjne na rzecz osób prywatnych.

 • Wysokość dotacji podmiotowej dla instytucji kultury

  Artykuł aktualny | data dodania: 14.07.2017

  Organizowanie działalności kulturalnej to jedno z zadań własnych gminy. Jego realizacja odbywa się przede wszystkim poprzez tworzenie samorządowych instytucji kultury. Wiąże się z tym konieczność zapewnienia środków niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia działalności. Następuje to głównie w formie przyznawanej z budżetu gminy dotacji podmiotowej, którą trzeba odpowiednio skalkulować.

 • Brak opłaty skarbowej od decyzji o warunkach zabudowy dla budynków mieszkalnych

  Artykuł aktualny | data dodania: 14.07.2017

  Niezależnie od rodzaju zabudowy (zagrodowej, mieszkaniowej lub innej) nie trzeba wpłacać opłaty skarbowej od decyzji wydanej w sprawach budownictwa mieszkalnego. Takie stanowisko zajął Minister Finansów w interpretacji ogólnej z 25 kwietnia 2017 r. (zn. PS1.8201.1.2017).

 • Wskaźniki i stawki

  Artykuł aktualny | data dodania: 06.07.2017

 • Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 "Środki trwałe"

  Artykuł aktualny | data dodania: 06.07.2017

  KSR nr 11 "Środki trwałe" - pobierz tutaj Przykłady ilustrujące wybrane postanowienia standardu - pobierz tutaj

 • Skorowidz tematyczny i indeks haseł

  Artykuł aktualny | data dodania: 06.07.2017

 • Zasady bhp w placówkach oświatowych

  Artykuł aktualny | data dodania: 03.07.2017

  Dyrektor placówki oświatowej ma obowiązek zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci i młodzieży w placówce, jak również ich uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez nią poza obiektami należącymi do tej jednostki. Jeśli dojdzie do wypadku z winy placówki, należy liczyć się z ewentualną odpowiedzialnością finansową, dyscyplinarną, a w skrajnych sytuacjach – nawet karną. Warto zatem wiedzieć, co robić, aby temu zapobiec.

 • Zmiany w terminach płatności uposażenia i innych świadczeń dla funkcjonariuszy ABW

  Artykuł aktualny | data dodania: 03.07.2017

  W związku z wprowadzeniem bezgotówkowej formy wypłaty wszelkich należności dla funkcjonariuszy, zniesiona została możliwość przesunięcia  odbioru uposażenia (oraz innych należności)  w formie gotówkowej z powodu  wykonywania   przez niego w  dniu  wypłaty  zadań służbowych.   Obecnie bowiem  obowiązuje w Agencji

 • Zmiany sposobu wypłaty nagrody jubileuszowej przyznawanej funkcjonariuszom ABW

  Artykuł aktualny | data dodania: 03.07.2017

  W związku z koniecznością wprowadzenia w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego obrotu bezgotówkowego, wszelkie należności (w tym również nagrody jubileuszowe) wypłacane są obecnie wyłącznie w formie bezgotówkowej na wskazany  pisemnie przez funkcjonariusza  ABW rachunek bankowy.   Takie zmiany od 23 czerwca 2017 r.

 • Zmiany sposobu wypłaty dodatków do uposażenia funkcjonariuszy ABW

  Artykuł aktualny | data dodania: 03.07.2017

  W związku z koniecznością wprowadzenia w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego obrotu bezgotówkowego, wszelkie należności (w tym również dodatki do uposażenia funkcjonariusza ABW) wypłacane są obecnie wyłącznie w formie bezgotówkowej na wskazany pisemnie rachunek bankowy funkcjonariusza ABW.   Takie zmiany od 23

 • Zmiany w przyznawaniu funkcjonariuszom ABW świadczeń z tytułu podróży służbowych, przeniesienia lub delegowania

  Artykuł aktualny | data dodania: 03.07.2017

  Doprecyzowane zostały obowiązujące przepisy stanowiące o uprawnieniu funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa  Wewnętrznego do ryczałtu w wysokości 50%  uposażenia w związku z przeniesieniem z urzędu  tego funkcjonariusza do pełnienia służby innej  miejscowości i nieprzesiedlającego się. Powyższy ryczałt  wypłacany

 • Zmiany w wystawianiu zaświadczeń lekarskich w formie papierowej i elektronicznej

  Artykuł aktualny | data dodania: 03.07.2017

  Wykorzystując system teleinformatyczny ZUS, lekarze, lekarze-felczerzy, czy dentyści będą mogli bezpłatnie uwierzytelniać  wydawane zaświadczenia lekarskie w formie elektronicznej. Ponadto do 30 czerwca 2018 r  przedłużony został okres wystawiania zaświadczeń lekarskich w wersji papierowej ZUS ZLA (dotychczas 

 • Zmiana w treści, w terminach wydania i trybie prostowania świadectwa pracy

  Artykuł aktualny | data dodania: 03.07.2017

  W związku z wejściem w życie przepisów ustawy o pracownikach tymczasowych konieczne było doprecyzowanie do nich treści świadectwa pracy a także wydłużono terminy i tryb  jego prostowania. Obecnie agencja pracy tymczasowej  musi  zamieszczać  w świadectwie pracy wydawanym pracownikowi tymczasowemu informacje dotyczące