do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Odsetki od odsetek od sum depozytowych

  Porada aktualna | data dodania: 05.08.2020

 • Faktury elektroniczne w zamówieniach publicznych

  Porada aktualna | data dodania: 19.09.2019

  Zgodnie z wolą ustawodawcy, ustawa o elektronicznym fakturowaniu nie będzie miała zastosowania m.in. do zamówień publicznych, o których mowa w art. 4 pkt 5 i 5b oraz umów koncesji, o których mowa m.in. w art. 5. Przewidziano również możliwość wyłączenia obowiązku elektronicznego fakturowania w stosunku do zamówień publicznych oraz umów koncesji na roboty budowlane lub usługi, do których nie ma zastosowania ustawa - Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem poinformowania o tym fakcie wykonawcy w umowie lub dokumencie wszczynającym postępowanie o udzielenie zamówienia. Czy w związku z tym, jeżeli dokonywane jest zamówienie towaru lub usługi z zastosowaniem wyłączenia do zamówień i konkursów, których wartość nie

 • Czy na stronie internetowej trzeba ujawniać zapytania i wyjaśnienia do SIWZ

  Porada aktualna | data dodania: 04.08.2019

  Regionalna izba obrachunkowa w toku przeprowadzonej kontroli zarzuciła naszej jednostce (powiatowi) naruszenie art. 38 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych w 2 postępowaniach. Chodziło o niewykazanie na stronie internetowej powiatu treści zapytań do SIWZ z udzielonymi odpowiedziami. W naszej ocenie, wskazany przepis obliguje zamawiającego do zakazu ujawniania źródła zapytania. Czy zarzut przedstawiony przez regionalną izbę obrachunkową jest zasadny?

 • Zmiana treści SIWZ – zmiana/wycofanie oferty

  Porada aktualna | data dodania: 26.06.2019

  W przetargu nieograniczonym na remont budynku mieszkalnego została wysłana oferta oraz wpłacone wadium. Zamawiający na swojej stronie internetowej poinformował o zmodyfikowaniu treści SIWZ. Zmienił się termin składania ofert. Do upływu pierwotnego terminu zostało jeszcze 5 dni. Czy zamawiający ma prawo tak postąpić? Co należy zrobić, by nie stracić wadium i złożyć ofertę zgodną z nowym brzmieniem SIWZ?

 • Wartość szacunkowa a kwota, jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia

  Porada aktualna | data dodania: 26.06.2019

  W przetargu nieograniczonym, po otwarciu ofert, zamawiający unieważnił postępowanie, podając w uzasadnieniu, że unieważnia postępowanie, ponieważ kwota przeznaczona na realizację zamówienia jest niższa niż cena najkorzystniejszej oferty. Firma, której oferta byłaby najkorzystniejsza, poprosiła o protokół z postępowania. Wartość szacunkowa była wyższa niż cena tej oferty. Czy takim działaniem zamawiający naruszył przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych?

 • Moment złożenia oświadczeń o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania

  Porada aktualna | data dodania: 17.06.2019

  W naszej jednostce pojawiła się wątpliwość dotycząca odpowiedniego momentu do składania oświadczeń przez pracowników o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Czy można tego dokonać na kilka dni albo dzień przed otwarciem ofert ?

 • Ogłoszenie o zamówieniu a SIWZ – czy mogą istnieć rozbieżności w żądaniu dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunku

  Porada aktualna | data dodania: 05.06.2019

  W kilku postępowaniach w sprawie zamówień publicznych prowadzonych w powiecie doszło do pewnych nieścisłości w zamówieniach publicznych. Na skutek pomyłek powstały rozbieżności pomiędzy wymogami odnośnie dokumentów w ogłoszeniu o zamówieniu a SIWZ (m.in. polisa na potwierdzenie ubezpieczenia wykonawców). Czy doszło do naruszenia ustawy - Prawo zamówień publicznych, czy są to nieistotne omyłki?

 • Nieprzestrzeganie terminów zwrotu zabezpieczeń należytego wykonania umów

  Porada aktualna | data dodania: 20.05.2019

  NIEPRAWIDŁOWOŚĆ

 • Brak pisemnego potwierdzenia powierzenia czynności przez zamawiającego

  Porada aktualna | data dodania: 15.05.2019

  W jednym z postępowań w gminie czynności związane z przeprowadzeniem i przygotowaniem zamówienia wykonał zastępca burmistrza. Jednak nie miał on wówczas powierzonych tych czynności od burmistrza. Czy takim działaniem naruszono przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych? Jeśli tak, to jaki przepis został naruszy - skoro zastępca z racji funkcji musi zastępować burmistrza? Czy można to naprawić z datą wsteczną - według zasad potwierdzenia pełnomocnictwa z art. 103 k.c.?

 • Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia

  Porada aktualna | data dodania: 15.05.2019

  W trakcie kontroli zamówień publicznych udzielonych w 2018 r., w postępowaniu powyżej kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, kontrolujący zarzucił nam naruszenie art. 25 ust. 1 w zw. z art. 26 ust. 1 ustawy, polegające na braku wskazania dokumentu potwierdzającego brak podstaw do wykluczenia na wykazanie przesłanki, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 - informacji z Krajowego Rejestru Karnego. Czy ocena sytuacji przez kontrolującego jest właściwa? Czy celowe jest zgłoszenie zastrzeżeń do wyników kontroli?

 • Szczególne wymagania SIWZ w zakresie przedmiotu zamówienia na odbieranie odpadów

  Porada aktualna | data dodania: 19.02.2019

  W jednym z postępowań o zamówienie publiczne (na odbiór i zagospodarowaniu odpadów) nie określono w SIWZ szczególnych wymogów dla przedsiębiorstwa odbierającego odpady m.in. w zakresie wyposażenia bazy magazynowej. Czy działanie takie stanowi naruszenie przepisów, jeśli tak, to jakich, bo nie wynika to wprost z ustawy - Prawo zamówień publicznych?

 • Błędy przy ustalaniu wartości zamówienia w oparciu o kosztorys inwestorski

  Porada aktualna | data dodania: 19.02.2019

  PROBLEM: Kontrola zarzuciła naszej jednostce naruszenia Prawa zamówień publicznych w zakresie ustalania wartości zamówienia w oparciu o kosztorysy inwestorskie. W jednym przypadku (wykonanie robót budowlanych) posłużono się kosztorysem starszym niż 6 miesięcy, w innym - wartość zamówienia na roboty była w innej wysokości niż w kosztorysie, a w jeszcze innym kosztorys nie miał wszystkich wymaganych elementów (brak podpisów osób sporządzających koszt). Czy w opisanej sytuacji można mówić o naruszeniu ustawy - Prawo zamówień publicznych?

 • Brak terminowego przedłożenia umów na podwykonawstwo

  Porada aktualna | data dodania: 17.12.2018

  Kontrola w gminie wykazała nieprawidłowości w zakresie umów z wykonawcami na roboty budowlane. W kilku przypadkach ustalono, że umowy nie zawierały zapisów o karach umownych (zarówno zamówień z ustawy - Prawo zamówień publicznych, jak i poniżej progu). W innym przypadku nie zostały złożone terminowo umowy podwykonawcze. Czy działanie takie narusza przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych?

 • Czy należy sporządzać roczny plan zamówień publicznych dla zamówień poniżej progu

  Porada aktualna | data dodania: 22.10.2018

  Kontrola przeprowadzona przez regionalną izbę obrachunkową zarzuciła naszemu urzędowi naruszenie regulacji w zakresie zamówień publicznych. Chodzi o brak prowadzenia rocznego rejestru zamówień poniżej progu. Zapisy o jego prowadzeniu są faktycznie w instrukcji wewnętrznej. Czy RIO miała podstawy do wykazania takiego naruszenia?

 • Komisja przetargowa z firmy zewnętrznej

  Porada aktualna | data dodania: 09.10.2018

  W trakcie kontroli zakwestionowano sposób powołania komisji przetargowej. Komisja przetargowa została powołana przez firmę zewnętrzną zaangażowaną do przeprowadzenia przetargu, a nie przez zamawiającego, tj. urząd gminy. Czy takie działanie jest nieprawidłowe?

 • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy a płatność w częściach

  Porada aktualna | data dodania: 18.09.2018

  Kontrola przeprowadzona w urzędzie miasta wykazała wadliwe potrącanie środków z faktur wykonawcy na zabezpieczenie należytego wykonania umowy na roboty budowlane trwające niespełna 10 miesięcy zamiast jednorazowo przed umową. Czy taki zarzut jest słuszny? Ponadto, zdaniem kontrolujących, wadia były wadliwe, bo przewyższały 3% wartości zamówienia - czy słusznie stosowano posiłkowo przepisy Kodeksu cywilnego jak w zamówieniach poniżej progu?

 • Nieprawidłowości w regulaminie pracy stałej i doraźnych komisji przetargowych

  Porada aktualna | data dodania: 18.09.2018

  Po kontroli w gminie regionalna izba obrachunkowa stwierdziła, że wójt - kierownik urzędu gminy - nie dopełnił pewnych formalności przy zamówieniach. Dotyczy to o nieprawidłowości w regulaminach pracy komisji stałej i doraźnych - nie określono w nim obowiązków członków komisji, ale jedynie samego przewodniczącego. Czy taki zarzut jest zasadny; jeżeli tak, to z jakich przepisów wynika? Jak odnieść taką sytuację do zamówień poniżej progu?

 • Zasada pisemności w zamówieniach publicznych

  Porada aktualna | data dodania: 04.09.2018

  Kontrola RIO wykazała, że w zamówieniach nie wszędzie był zachowany wymóg pisemności (zmiany umów na roboty budowlane czy zmiany innych drobnych umów na usługi - art. 139 upzp). Chodzi o zamówienia poniżej progu jak i w trybie zamówień publicznych. Czy takim zachowaniem naruszono przepisy, jeżeli tak to jakie?

 • Rozbieżności pomiędzy SIWZ a wymaganymi od wykonawcy dokumentami

  Porada aktualna | data dodania: 04.09.2018

  W czasie kontroli regionalna izba obrachunkowa zarzuciła nam naruszenie ustawy - Prawo zamówień publicznych. Zarzut dotyczył m.in. braku żądania od wykonawców w ogłoszeniu o zamówieniu - wymaganego w SIWZ - oświadczenia w zakresie posiadania przez osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia uprawnień. Czy brak takiego żądania faktycznie stanowi naruszenie ustawy?

 • Możliwość zwrotu wadium przed terminem zawarcia umowy

  Porada aktualna | data dodania: 24.07.2018

  W naszym powiecie chcemy usprawnić procedury dotyczące wadium w zamówieniach publicznych. Chodzi o wprowadzenie wymogu dla wykonawców dołączania do ofert dowodu wpłacenia wadium pieniężnego. Ponadto zwracania wadium (m.in. gwarancji ubezpieczeniowej) wybranym wykonawcom, ale przed terminem zawarcia umów czy też stosowanie innych form wadium spoza PZP, np. zastaw. Czy wprowadzenie takich zmian jest zgodne z przepisami prawa?

 • Jak zorganizować przetarg na sprzedaż nieruchomości rolnej

  Porada aktualna | data dodania: 26.06.2018

  Gmina chce ogłosić przetargi ustne ograniczone na sprzedaż nieruchomości rolnych stanowiących jej własność. Myślimy o dopuszczeniu udziału w przetargu osób, które nie są rolnikami indywidualnymi, ale mają zgodę dyrektora KOWR. Jak ustalić kryteria, zasady, weryfikację dokumentów do przetargu (jakie dokumenty, kiedy je weryfikować), aby przeprowadzić przetarg zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego oraz innymi ustawami i rozporządzeniami?

 • Wadliwe zawarcie umowy rachunków bankowych na czas nieokreślony

  Porada aktualna | data dodania: 04.06.2018

  Gmina zawarła umowy na prowadzenie rachunków bankowych (na czas nieokreślony). Postąpiono podobnie jak w przypadku umów na licencję na oprogramowanie komputerowe czy ciepło z sieci ciepłowniczej. Ponadto umowy na czas nieokreślony były korzystne ekonomiczne dla budżetu. Czy w kontekście swobody zawierania umów uregulowanej przez Kodeks cywilny można mówić o naruszeniu ustawy - Prawo zamówień publicznych?

 • W jakiej wartości należy podawać cenę wybranej oferty

  Porada aktualna | data dodania: 04.04.2018

  W jakiej wartości podawać cenę wybranej oferty i najniższą/najwyższą ofertę (netto czy brutto; czy w każdym przypadku usługi podlegają VAT)? Czy ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych można zamieścić przed podpisaniem umowy?

 • Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę przy zamówieniu na roboty budowlane

  Porada aktualna | data dodania: 04.04.2018

  W czasie kontroli regionalna izba obrachunkowa zarzuciła nam naruszenie ustawy - Prawo zamówień publicznych. W uzasadnienie podano, że nie określiliśmy w opisie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane wymogu dla wykonawcy - zatrudnienia pracowników na umowach o pracę. Chodziło o pracowników fizycznych przy remoncie drogi gminnej. Czy zarzut jest słuszny, jeżeli to zamawiający sam ustala warunki zamówienia?

 • Wadium zaliczone na zabezpieczenie należytego wykonania umowy a treść deklaracji VAT

  Porada aktualna | data dodania: 03.04.2018

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK