do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • Jak zamawiający uwzględnia zarzuty z odwołania wniesionego przez wykonawcę do KIO

  Porada aktualna | data dodania: 19.05.2017

  Zamawiający może uwzględnić w całości albo w części zarzuty przedstawione przez wykonawcę w odwołaniu złożonym do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Wskazują na to zwłaszcza przepisy art. 186 ust. 2 i 3a Prawa zamówień publicznych. Jeżeli zamawiający wnosi odpowiedź na odwołanie, powinno to nastąpić w formie pisemnej lub ustnie do protokołu.

 • Wyrażenie zgody na cesję wierzytelności

  Porada aktualna | data dodania: 18.05.2017

  Gmina wyłoniła w drodze przetargu wykonawcę, który wnioskuje o zezwolenie na zawarcie umowy cesji wierzytelności. Co to jest cesja? Po co jest? Co daje wierzycielowi? Czy zawarcie umowy cesji wiąże się ze zmianą numeru rachunku w umowie?

 • Co zrobić z nienależnymi dochodami w budżecie gminy

  Porada aktualna | data dodania: 12.09.2016

  Skarbnik gminy, chcąc ratować sytuację finansową jednostki, dokonał analizy zasobów finansowych i stwierdził, że na jej kontach bankowych znajdują się środki finansowe (wadia) przekazywane jednostce w celu zabezpieczenia przetargów ogłaszanych przez jednostkę. Środki te nie zostały zwrócone wpłacającym i spoczywały na oprocentowanych kontach bankowych jednostki jako tzw. niepodjęte depozyty. Skarbnik postanowił przekazać, za zgodą wójta, te kwoty, które nie zostały zwrócone ani podjęte przez wpłacających na dochody gminy, ratując w ten sposób jej sytuację finansową.

 • Nienależne dochody w budżecie gminy

  Porada aktualna | data dodania: 03.08.2016

  OPIS NIEPRAWIDŁOWOŚCI: W gminie w 2016 r. wskutek realizacji szeregu wcześniej planowanych inwestycji i spłaty związanych z nimi zobowiązań doszło do sytuacji, w której indywidualny wskaźnik zadłużenia, określony w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: uofp), znajduje się na granicy dopuszczalności. Skarbnik gminy, chcąc ratować sytuację finansową jednostki, dokonał analizy zasobów finansowych i stwierdził, że na jej kontach bankowych znajdują się środki finansowe (wadia) przekazywane jednostce w celu zabezpieczenia przetargów ogłaszanych przez jednostkę w związku z realizowanymi inwestycjami. Środki te nie zostały zwrócone wpłacającym i po zrealizowaniu procedury zamówień publicznych spoczywały na oprocentowanych kontach bankowych jednostki jako tzw. niepodjęte

 • Jakie elementy ująć w SIWZ przy zamówieniu na wykonanie remontu i przebudowy budynku

  Porada aktualna do dnia 2016-07-28 | data dodania: 07.12.2015

  Nasze nadleśnictwo planuje wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy i termomodernizacji budynku mieszkalnego leśniczówki wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dla nadleśnictwa robót budowlanych polegających na: przebudowie, remoncie i termomodernizacji budynku mieszkalnego leśniczówki; utwardzeniu terenu w strefie wjazdu i przy istniejącym budynku mieszkalnym; budowie przydomowej oczyszczalni ścieków; remoncie elementów budynku gospodarczego. Na jakie elementy przy opracowywaniu SIWZ należy zwrócić szczególną uwagę?

 • Kiedy można zawrzeć kilka umów o zamówienie publiczne z tym samym podmiotem

  Porada aktualna do dnia 2016-07-28 | data dodania: 07.12.2015

  Zakład budżetowy prowadzi działalność w zakresie rozprowadzania wody i odbioru ścieków. Na usługę konserwacji wodociągów zawarł umowę z konserwatorem, która obowiązuje przez rok. Obroty w ramach zawartej umowy wynoszą 64 500 zł. Umowa nie obejmuje innych prac związanych z wodociągami – np. montażu wodomierzy czy usuwania awarii i przecieków. Na tego typu prace ten sam konserwator otrzymuje dodatkowe zlecenia. Umowa została zawarta w ramach „zapytania o cenę”. Gmina preferuje rozwój swoich firm. Jest to jedyny podmiot na terenie gminy, który zajmuje się tego rodzaju usługami. Czy zakład może zawierać dowolną ilość umów z tym samym podmiotem na okres jednego roku, jeśli umowy te nie przekraczają progu 30 000 euro?

 • Jak stosować klauzule społeczne w zamówieniach publicznych

  Porada aktualna do dnia 2016-07-28 | data dodania: 12.11.2015

  Rada Ministrów 28 lipca 2015 r. przyjęła zalecenia w sprawie stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. Klauzule te są związane z możliwością wprowadzenia przez zamawiającego wymogu zatrudniania przez wykonawców (i podwykonawców) przy realizacji zamówienia osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę, a także zatrudnienia osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych. Sformułowania zawarte w zaleceniach wywołują liczne wątpliwości co do zakresu stosowania takich klauzul.

 • Jak prawidłowo i skutecznie ocenić zasadność tajemnicy przedsiębiorstwa

  Porada aktualna do dnia 2016-07-28 | data dodania: 02.11.2015

  Obowiązująca w zamówieniach publicznych zasada jawności doznaje ograniczenia wyłącznie w ustawowo określonych przypadkach. Mimo to wykonawcy niekiedy nadużywają przysługujących im uprawnień, obejmując tajemnicą przedsiębiorstwa informacje, które w istocie nie są zastrzeżone. Zmusza to zamawiającego do wnikliwej oceny tego rodzaju zachowań.

 • Jak wykazać interes w uzyskaniu zamówienia w ramach procedur odwoławczych

  Porada aktualna | data dodania: 07.09.2015

  Odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej jest sposobem na dochodzenie przez wykonawców swoich racji, stanowi możliwość obrony przed niezgodną z przepisami czynnością zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub ochrony przed zaniechaniem czynności, które miał obowiązek wykonać zamawiający. Jednym z najważniejszych elementów decydujących o tym, czy odwołanie zostanie w ogóle rozpatrzone, jest wykazanie przez odwołującego interesu w uzyskaniu zamówienia. Złe rozumienie tego pojęcia jest najczęstszą przyczyną oddalenia odwołania.

 • Czy wykonawca może z własnej inicjatywy naprawić ofertę po terminie złożenia

  Porada aktualna do dnia 2016-07-28 | data dodania: 16.06.2015

  Wykonawca, kompletując wymagane dokumenty i sporządzając ofertę, może popełnić błąd i przeoczyć któryś z nich. Może również złożyć dokument nieprawidłowy – taki, który ma wadę formalną bądź merytoryczną. W przepisach upzp znajdują się regulacje pozwalające na możliwość naprawienia takiej sytuacji. Jest to tzw. postępowanie uzupełniające. Uruchomienie takiego postępowania jest obowiązkiem zamawiającego. W praktyce często nasuwa się pytanie, czy instytucja ta może być samodzielnie wykorzystana przez wykonawcę, który po złożeniu oferty sam dostrzeże nieprawidłowości w złożonej przez siebie dokumentacji.

 • Jak sporządzić SIWZ na wykonanie usług pogotowia technicznego

  Porada aktualna do dnia 2016-07-28 | data dodania: 27.04.2015

  Zakład budżetowy zarządzający w imieniu gminy komunalnym zasobem mieszkaniowym przygotowuje specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na wykonanie usług w ramach pogotowia technicznego dla nieruchomości i lokali komunalnych. Położenie miasta, w którym zakład ma siedzibę, determinuje podział obszaru na prawobrzeże i lewobrzeże. Jak opisać przedmiot zamówienia oraz kryteria, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty? Jak określić sposób obliczania ceny i jakie załączniki powinny być dołączone do SIWZ?

 • Kiedy można wielokrotnie wzywać wykonawców do uzupełnienia dokumentów

  Porada aktualna do dnia 2016-07-28 | data dodania: 09.04.2015

  Prawo zamówień publicznych przewiduje obowiązek wezwania wykonawców do uzupełnienia dokumentów, w przypadku gdy nie zostały dostarczone, posiadają wady lub braki. W praktyce ukształtowała się zasada, że wezwanie do uzupełnienia tych samych dokumentów, lub o te same elementy, można wystosować jeden raz. Jest jednak szereg przypadków, w których uzasadnione będzie ponowne wezwanie wykonawcy do uzupełnienia tej samej dokumentacji.

 • Jak przeprowadzić procedurę przygotowania przetargu

  Porada aktualna | data dodania: 05.12.2014

  Nowy pracownik jednostki będzie odpowiedzialny za przygotowywanie przetargów. Czy jest możliwe przygotowanie swego rodzaju listy czynności („ściągi”) wskazujących, jak powinna przebiegać procedura przygotowania przetargu na zamówienie publiczne dotyczące np. wywozu nieczystości czy obsługi prawnej w gminie? Z jakich elementów powinna się składać?

 • Czy można zaciągnąć zobowiązanie na poczet zamówienia bez zatwierdzonego planu finansowego

  Porada aktualna | data dodania: 01.10.2014

  Czy jednostka budżetowa może zaciągnąć jednorazowe zobowiązanie na kolejny rok na poczet zamówienia publicznego bez zatwierdzonego planu finansowego na ten rok?

 • Jaką procedurę zastosować do zakupu dostawy wody i gazu

  Porada aktualna do dnia 2014-10-18 | data dodania: 01.10.2014

  Jakie procedury zamówień publicznych należy zastosować w przypadku zakupu dostawy wody i gazu przy chęci zawarcia umowy na czas nieokreślony?

 • Czy zamawiający miał obowiązek złożyć sprawozdanie roczne, jeśli nie udzielił zamówień według procedur upzp

  Porada aktualna do dnia 2016-07-28 | data dodania: 20.05.2014

  Czy zamawiający, który w roku 2013 nie udzielił żadnego zamówienia na podstawie przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, a jedynie przeprowadzał procedury zamówień do 14 000 euro, miał obowiązek złożenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach?

 • Podwykonawstwo w pytaniach i odpowiedziach

  Porada aktualna do dnia 2016-07-28 | data dodania: 11.02.2014

  Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl) zamieszczono odpowiedzi na pytania dotyczące problematyki podwykonawstwa. Odpowiedzi te zostały opracowane w związku z wejściem w życie ustawy z 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1473).

 • Czy po zmianie formy prawnej wykonawcy należy ponownie przeprowadzić procedury zamówieniowe

  Porada aktualna | data dodania: 31.01.2014

  Jesteśmy jednostką budżetową. Wykonawca wyłoniony w wyniku przetargu przekształcił się w spółkę z o.o. Poinformował nas pisemnie, że spółka wstąpiła na zasadzie pełnej sukcesji we wszelkie prawa i obowiązki przekształconego przedsiębiorcy. Czy to pozwala na dokonywanie zakupów od spółki bez dodatkowych procedur?

 • Czy wydatki na pobyt dziecka podlegają zamówieniom publicznym

  Porada aktualna | data dodania: 31.01.2014

  Czy wydatki za pobyt dziecka, wnoszone przez ośrodek pomocy społecznej na podstawie art. 176 pkt 5, art. 191 ust. 9 i 10 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, podlegają ustawie o zamówieniach publicznych? Ośrodek pomocy społecznej obciążany jest za pobyt dzieci notą księgową wystawioną przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

 • Jaką procedurę zastosować, gdy przedmiotem zamówienia jest dostawa wody i odbiór ścieków

  Porada aktualna do dnia 2016-07-28 | data dodania: 16.01.2014

  W roku 2003, zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami, podpisaliśmy umowę na czas nieokreślony z przedsiębiorstwem wodociągów i kanalizacji – jako jedynym wykonawcą usługi. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wody i odbiór ścieków do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Czy prawidłowe jest opisywanie na fakturze pieczątki „Zamówienia dokonano zgodnie z prawem zamówień publicznych na podstawie art. 66”? Wartość zamówienia na wodę oraz odprowadzenie ścieków nie przekracza 14 000 euro. Czy w przypadku zamówienia z wolnej ręki można odstąpić od procedury negocjacji?

 • Skutki upadłości jednego z konsorcjantów w postępowaniu o udzielenie zamówienia

  Porada aktualna do dnia 2016-07-28 | data dodania: 16.01.2014

  Upadłość członka konsorcjum nakłada na zamawiającego określone obowiązki. Dotyczy to np. terminu podjęcia decyzji o dalszym udziale takiego konsorcjum w postępowaniu. Przy realizacji umowy ważny jest również sposób postępowania w razie upadłości członka konsorcjum, mającej miejsce już po podpisaniu umowy.

 • Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy

  data dodania: 01.01.2014

  W 2010 r. przejęliśmy zabezpieczenia należytego wykonania umów zawartych przez poprzedni oddział gospodarczy zgodnie z procedurami Prawa zamówień publicznych i przekazanych do nowego oddziału gospodarczego cesją. Umowy te zostały zrealizowane w latach 2002–2009. Co zrobić z zabezpieczeniem w sytuacji, gdy nie można określić, czy umowa była należycie wykonana (nie ma możliwości potwierdzenia przez poprzedni oddział gospodarczy realizacji tych umów)? Co zrobić z zabezpieczeniem wpłaconym przez firmy, które obecnie już nie istnieją?

 • Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej a obowiązek stosowania procedur zamówień publicznych

  data dodania: 03.12.2013

  Czy przepisom o zamówieniach publicznych podlega opłata za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, wnoszona przez gminę na podstawie art. 61 pkt 1 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej?

 • Obowiązki zamawiającego w zakresie przekazywania wyjaśnień treści SIWZ

  data dodania: 13.11.2013

  Udzielanie przez zamawiających wyjaśnień do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowi niezwykle ważny dla obrotu prawnego instrument służący rozstrzyganiu wątpliwości wykonawców co do treści dokumentacji postępowania. Stosując tę instytucję, należy pamiętać nie tylko o terminach, ale także o odpowiedniej formie udzielania odpowiedzi.

 • Podsumowanie zmian w zamówieniach publicznych w 2013 r.

  data dodania: 23.10.2013

  Ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: upzp) jest aktem podlegającym częstym zmianom. W 2013 r. mieliśmy do czynienia z kolejną, tzw. dużą nowelizacją przepisów o zamówieniach publicznych, wprowadzoną przepisami ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. z 2012 r. poz. 1271), która obowiązuje od 20 lutego br. W trakcie tego roku doszło też do ujednolicenia tekstu upzp, a także uchwalenia dwóch małych nowelizacji przepisów.