do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • Jednostka budżetowa uzyskuje dochody z tytułu podatku od towarów i usług. W jakiej kolumnie i wierszu w sprawozdaniu Rb-N należy wykazywać ten podatek?

  Porada aktualna | data dodania: 19.03.2018

  W omawianej sytuacji podatek od towarów i usług należy wykazać w wierszu N5.2. „z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne”. Zasady sporządzania sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych omówione w załączniku nr 9 do rozporządzenia Ministra Finansów z

 • Przechowywanie zestawienia obrotów i sald

  Porada aktualna | data dodania: 19.03.2018

  Sprawozdanie finansowe podlega trwałemu przechowywaniu. Czy zestawienie obrotów i sald musi być trwale przechowywane łącznie ze sprawozdaniem? Czy może być przechowywane na płycie CD (w formacie pdf)?

 • Zatrudnianie cudzoziemców – księgowanie wpłat do powiatowego urzędu pracy

  Porada aktualna | data dodania: 19.03.2018

  PROBLEM: Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która wprowadza wpłaty przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Zgodnie z art. 90a ust. 2 i 2a tej ustawy, 50% wpłaty stanowić będzie dochód powiatu, a 50% dochód budżetu państwa. Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa, dochody realizowane przez jednostki organizacyjne inne niż urzędy obsługujące organy podatkowe lub państwowe jednostki budżetowe są przekazywane na rachunki bieżące dochodów właściwych dysponentów części

 • Jak wykazać należność wymagalną za obiady w sprawozdaniu Rb-N?

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2018

  W którym wierszu wykazać należność wymagalną za obiady w szkole? Czy prawidłowy będzie wiersz N4.1. „Z tytułu dostaw i usług” czy N4.2. „Pozostałe”?

 • 10 rad przed zamknięciem ksiąg rachunkowych

  Porada aktualna | data dodania: 16.02.2018

  Problem: Przełom roku to czas inwentaryzacji i zamykania ksiąg rachunkowych, do którego warto się sumiennie przygotować. Jest to zawsze bardzo trudny okres dla każdego księgowego. To czas wzmożonych prac w działach księgowości, podczas których należy zamknąć księgi rachunkowe. Jakie czynności trzeba obowiązkowo wykonać przed zamknięciem ksiąg?

 • Bilans za 2017 r. gimnazjum włączonego do szkoły podstawowej od 1 września 2017 r.

  Porada aktualna | data dodania: 09.02.2018

  Na dzień 31 sierpnia 2017 r. gimnazjum nie posiada żadnych zobowiązań i należności. Salda były jedynie na kontach: 011, 013, 014, 020, 071, 072, 800, 860 (konta 800 i 860 bilansują się – kwoty są takie same). Umorzenie środków trwałych wynosi 100%. Salda te zostały wyksięgowane w gimnazjum ze znakiem minus, natomiast ze znakiem plus zaksięgowane w szkole podstawowej.

 • Dochód z tytułu wynajmu sali gimnastycznej w sprawozdaniu Rb-34S

  Porada aktualna | data dodania: 06.11.2017

  PROBLEM: Samorządowa jednostka oświatowa wynajmuje salę gimnastyczną indywidualnym najemcom. Dochody z tytułu najmu, zgodnie z uchwałą JST, gromadzone są na wydzielonym rachunku dochodów. Z tytułu najmu wystawiane są najemcom faktury. Podatek należny szkoła odprowadza na rachunek JST w następnym miesiącu, jednocześnie jednostka nie korzysta z możliwości odliczania podatku naliczonego. Jak prawidłowo prowadzić ewidencję księgową takich operacji gospodarczych i jakie paragrafy zastosować? Jak w sprawozdaniu Rb-34S wykazać dochody, jeżeli na koncie w ostatnim dniu miesiąca jest dochód łącznie z podatkiem od towarów i usług? Czy należy zastosować techniczny zapis ujemny do operacji odprowadzenia VAT należnego do JST? Wykazanie w sprawozdaniu Rb-34S dochodu w wartości netto powoduje

 • Które należności uboczne należy wykazać w sprawozdaniu Rb-N

  Porada aktualna | data dodania: 25.10.2017

  PROBLEM: Wierzyciel posiada wyrok sądowy zasądzający należność. Bezskutecznie zostało zakończone postępowanie komornicze i pojawiły się koszty, takie jak: koszty zastępstwa procesowego, koszty nadania klauzuli wykonalności, koszty postępowania komorniczego, odsetki za opóźnienie. Które z tych kosztów należy traktować jak należności uboczne? Od których należy naliczać odsetki za opóźnienie? Które z wymienionych kosztów należy wykazywać w sprawozdaniu Rb-N? Czy do należności ubocznych można zakwalifikować: odsetki od niezapłaconych należności głównych, odsetki od zapłaconych należności głównych, koszty upomnienia, koszty sądowe, koszty zastępstwa procesowego, koszty egzekucyjne, np. koszty związane z postępowaniem komornika,

 • Czy dochody KP PSP z tytułu odszkodowania należy wykazać w sprawozdaniu Rb-27ZZ

  Porada aktualna | data dodania: 25.10.2017

  Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej uzyskała dochody z tytułu odszkodowania za zniszczony samochód i wpłat za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników. Czy dochody te są dochodami powiatu, czy dochodami budżetu państwa i powinny być wykazane w sprawozdaniu Rb-27ZZ?

 • Klasyfikacja budżetowa wpłat do OPS

  Porada aktualna | data dodania: 19.10.2017

  Ośrodek pomocy społecznej otrzymuje wpłaty na konto i do kasy od osób fizycznych z przeznaczeniem na działalność w zakresie pomocy społecznej oraz odszkodowania na utracone mienie od firmy ubezpieczeniowej. Czy wymienione wpłaty można zaksięgować odpowiednio w § 096 i § 097, a następnie wykazać w sprawozdaniu Rb-27S?

 • Dochody wykonane w sprawozdaniu Rb-27S

  Porada aktualna do dnia 2017-12-30 | data dodania: 25.07.2017

  W samorządowej jednostce budżetowej w wyniku błędnego przeliczenia część dochodów nie została w całości odprowadzona na koniec miesiąca na rachunek bankowy jednostki. Czy w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie „Dochody wykonane” ujmuje się wyłącznie dochody, które wpłynęły na rachunek bankowy jednostki, czy również dochody, które pozostały w kasie jednostki na koniec miesiąca?

 • Należności sporne w ewidencji księgowej

  Porada aktualna | data dodania: 30.06.2017

  Problem : Mam ostatnio w czasie szkoleń wiele pytań o należności sporne – jak je ujmować w ewidencji, w sprawozdaniach itd. Zauważam przy tym częsty brak rozróżnienia należności spornych i należności dochodzonych na drodze sądowej w procesie windykacji. Wynika to prawdopodobnie stąd, że często należności sporne rozstrzygane są również na drodze sądowej. Uporządkujmy to zatem.

 • Termin korekty sprawozdania Rb-28 i Rb-BZ1

  Porada aktualna | data dodania: 23.04.2017

  Kiedy należy zrobić korektę rocznego jednostkowego sprawozdania Rb-28 i Rb-BZ1? Wiem, że można to zrobić do 30 kwietnia roku następnego, ale czy jest termin, kiedy musi to być zrobione, np. 5 dni od daty zaistnienia operacji gospodarczej, która miała wpływ na korektę, czy można po prostu czekać do kwietnia i wtedy zrobić jedną korektę uwzględniającą wszystkie zmiany?

 • Wydatki budżetowe – podstawowe informacje, ewidencja, klasyfikacja i sprawozdawczość

  Porada aktualna | data dodania: 03.04.2017

  Wydatki budżetowe to środki pieniężne pochodzące z budżetu, przeznaczone na finansowanie zadań państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz związków publicznoprawnych. Stanowią kluczową pozycję budżetu, gdyż są podstawą określania środków niezbędnych do sfinansowania tych zadań. W naszym cyklu „Księgowość od podstaw” omówimy wydatki budżetowe realizowane przez jsfp, podstawowe informacje, zasady ewidencji księgowej, sprawozdawczości i klasyfikacji.

 • Zasady korygowania sprawozdania Rb-WSa

  Porada aktualna do dnia 2017-08-31 | data dodania: 31.03.2017

  Czy sama decyzja o zwrocie, bez wpływu środków pieniężnych, wcześniej wykazanego wydatku strukturalnego za 2015 r. jest argumentem, aby dokonać korekty sprawozdania Rb-WSa za 2015 r.? Czy należy zaczekać do wpływu środków na rachunek bankowy, żeby sporządzić korektę za 2015 r.? Czy umorzenie należności, która w 2015 r. stanowiła wydatek strukturalny, stanowi podstawę do sporządzenia korekty Rb-WSa za 2015 r.?

 • Dożywianie dzieci w szkołach

  Porada aktualna | data dodania: 29.03.2017

  Jaka jest prawidłowa ewidencja dochodów i wydatków z tytułu dożywiania dzieci w szkołach?

 • Jak rozpocząć procedurę absolutoryjną za 2016 rok

  Porada aktualna | data dodania: 01.03.2017

  Najważniejszym dokumentem w procedurze absolutoryjnej jest sprawozdanie z wykonania budżetu JST. Ostateczny termin jego przedstawienia radzie i RIO upływa 31 marca br.

 • Sprawozdanie Rb-N po centralizacji VAT

  Porada aktualna | data dodania: 22.02.2017

  Czy w sprawozdaniu Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych naliczony podatek od towarów i usług (VAT) od miasta i gminy dla jednostki samorządowej po centralizacji należy wpisywać w poz. N5.3 kolumna 7?

 • Metodyka ustalania przeciętnego zatrudnienia na potrzeby sprawozdania Rb-70

  Porada aktualna | data dodania: 06.02.2017

  Jak prawidłowo wyliczyć dla księgowej przeciętne zatrudnienie do sprawozdania Rb-70? Czy należy odejmować zwolnienia lekarskie? Jeżeli tak, to po ilu dniach?

 • Jak udokumentować braki książek w bibliotece szkolnej

  Porada aktualna | data dodania: 06.02.2017

  W bibliotece szkoły podstawowej stwierdzono braki książek niezwróconych przez uczniów. Decyzją dyrektora szkoły książki postanowiono wykreślić z ewidencji biblioteki. Jakimi zapisami księgowymi i na jakich kontach udokumentować braki książek w bibliotece szkolnej?

 • Jakie są etapy samorządowej procedury budżetowej

  Porada aktualna | data dodania: 02.02.2017

  Zbliża się termin sporządzenia i przekazania rocznych sprawozdań budżetowych i finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Choć przepisy określające tę procedurę praktycznie się nie zmieniają, to wciąż wiele jej punktów rodzi problemy.

 • Kiedy sporządzić sprawozdanie finansowe samorządowych jednostek organizacyjnych za 2016 rok

  Porada aktualna | data dodania: 03.01.2017

  Termin złożenia sprawozdań finansowych samorządowych jednostek organizacyjnych za 2016 rok jest ściśle określony. Przy czym złożenie jednostkowego sprawozdania poprzedzone jest konkretnymi czynnościami, z których część należy wykonać najpóźniej w styczniu 2017 r.

 • Ewidencja i sprawozdawczość dochodów z opłat za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

  Porada aktualna | data dodania: 20.12.2016

  Jak ewidencjonować w księgach rachunkowych ośrodka pomocy społecznej i urzędu gminy wpływy z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz w jakim sprawozdaniu budżetowym wykazać te opłaty?

 • VAT po centralizacji – ujęcie w planie finansowym i w Rb-Z i Rb-N jednostki organizacyjnej JST

  Porada aktualna | data dodania: 21.11.2016

  Czy po centralizacji VAT jednostka budżetowa w swoim planie finansowym powinna zabezpieczyć środki w § 453 „Podatek od towarów i usług VAT”? Czy w związku z centralizacją VAT jednostka budżetowa powinna sporządzać sprawozdanie Rb-Z i Rb-N z tytułu VAT?

 • Ewidencja księgowa wpłat na Fundusz Wsparcia Policji

  Porada aktualna | data dodania: 21.11.2016

  Czy wpłaty przekazywane przez powiat na podstawie zawartych porozumień na Fundusz Wsparcia Policji (§ 230 lub § 617) powinny być ujęte na koncie 409? W której pozycji rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) powinny być te wpłaty wykazywane?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK